Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.02.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2019.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna exekučního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 296/2017 Sb. Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

31

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Sb., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx. x xxxxxx x. 182/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §8 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

2. X §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxxx návrh xxxxx; ustanovení §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx, který xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx a má xx xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxx vyhověl; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §18 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku.".

4. X §19 xxxx. 2 xx xxxx "5 a" zrušuje.

5. X §25 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.".

6. X §31 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx dodatečně xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx9x) x insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3, xxxxxxxx o xxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxx, xxxxx xx odvolá.".

7. X §36 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx oddlužení".

8. X §36 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxx (§418) xxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxx §407 xxxx. 3); x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

(4) X písemné zprávě x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty.".

Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

9. X §37 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "uvedenými x §40 xxxx. 2" x xxxxx "x xxxxxx xxxxx úkolů" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx své xxxxxx".

10. X §38 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx těchto záloh" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx §36 xxxx. 5".

11. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx činností zadat xxxxx xxxxxx xx xxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx z" x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xx xxxxxxx.

12. V §40 xx vkládají nové xxxxxxxx 1 x 2, které znějí:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dlužníka. Xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5.

13. X §40 xxxx. 4 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. X §40 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx x" zrušují x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx".

15. X §45 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Totéž xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx.".

16. V §61 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. X §64 odst. 1 se xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §64 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

19. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobám, x jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, které xxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx vykonat.".

20. X §80x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx správce činí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx podpisem dlužníka.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

21. X §80x xxxx. 4 xx číslo "2" xxxxxxxxx číslem "3".

22. X §82 xxxx. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

23. V §97 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxx xx doručí xxxxxx; ustanovení tohoto xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx se nepoužije" xxxxxxx.

24. X §101 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxx oddlužení, lhůta xx zveřejnění vyhlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx takový xxxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxx; xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx s návrhem xx povolení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejní v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxxx x vyhláškou.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

25. §102 xx zrušuje.

26. X §104 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx s insolvenčním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

27. X §109 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) K rozhodnutím x xxxxxxxxx přijatým xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x); xxxx xxxx zakázat xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx přijala nebo xxxxxxxxxxxx.".

28. X §113 xxxx. 2 se xxxx druhá xxxxxxx.

29. X §128 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. X §130 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. V §136 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "seznamy xxxxx xxxxxxx x závazků" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxx, seznam xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

32. X §136 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx lhůta x přihlášení xxxxxxxxxx 30 xxx x" xxxxxxx.

33. §138 xxx:

"§138

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správci xx vlastních xxxxx.".

34. §139 xx xxxxxxx.

35. X §140 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §2254 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípustné x xxxxx, jestliže xxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxxx xxxx splněny xx xxxxxxxxx oddlužení.".

36. X §145 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

37. X §160 xxxx. 3 se xxxxx "písemnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť x" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

38. X §172 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx v §170 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pokuta xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx, ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniku.".

39. V §182x se xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

40. X §184 xxxx. 1 se xxxxx "které se xxxxxx doručuje xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx" zrušují, xxxxx "xxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx "odvolání".

41. V §185 xx xxxxx "xx odvolání xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; odvolání xxxxx xxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxx" xx vkládá xxxxx "odvolání".

42. V §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přihlášený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončí rozhodnutím, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx kterému xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.".

43. V §190 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

44. X §200 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx popřel pohledávku.".

45. X §203 odst. 5 xx slova ", kterým xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

46. X §230 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

47. V §266 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx," zrušují.

48. X §272 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

49. Xx konci §274 se xxxxxxxx xxxx "Výtěžek zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění manželů xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx.".

50. V §274 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádal x zpeněžení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx; v tomto xxxxxx se xxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx.".

51. X §298 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxx odstavce 2 xxxxx podat odvolání xxx dlužník, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podal xxxxxxx.".

52. X §298 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx insolvenčního" a xx konci xxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správou x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxx jinak, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

53. X §304 xxxx. 3 se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

54. X §315 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společně x konečnou zprávou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x rozvrhovým usnesením, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konečné zprávy.".

55. X §361 odst. 2 se xxxxx "x na náklady xxxxxxxxxxxx jej doručí xxxxxx původním i xxxxx věřitelům" xxxxxxx.

56. X §363 odst. 2 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat odvolání xxx dlužník, navrhovatel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".

57. X §363 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2".

58. V §368e xxxx. 1 xx xxxx "§101 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§101 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".

59. X §390a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Nikdo xxxx oprávněn sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo nabídnout xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo také xxxxxxxxxxxxx návrhu podle §390 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

60. Pod označení §391 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení".

61. V §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "5 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "12 xxxxxxxx".

62. X §391 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 roky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 měsíců".

63. X §391 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x ve větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "pro snížení xxxxxxx x xxxxxx".

64. Xxx xxxxxxxx §392 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

65. V §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x seznam xxxxxxx" xxxxxxx.

66. X §392 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 12 xxxxxx".

67. X §392 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "30 % xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "míra xxxxxxxxxx podle §412a xxxx. 1 písm. x) xxxx x)".

68. X §392 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) čestné xxxxxxxxxx, xx xxx xxx sepisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx veškeré xxx příjmy v xxxx xxxx.".

69. V §392 odst. 3 xx věta druhá xxxxxxx.

70. X §394x xxxx. 2 se xxxxx "zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

71. V §395 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výši ani xxxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxx být nižší xxx tato xxxxxxxxxx, x xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 1 xxxx. x) x §390a xxxx. 5.".

72. V §395 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxxx, v xxxxxxx, x xxxx nebyly xxxxxxxxxx.

(4) Insolvenční soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx také tehdy, xxxxxxxx x posledních 3 měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxx, jsou-li xxx xx důvody xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dluhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

73. X §395 odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

74. X §397 xxxx. 1 xx slova "x xxxxxx závazků" xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a", před xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "pouze" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx" xx xxxxxxx.

75. X §397 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xxxxxx xxxxx §395 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxx odůvodní v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx věřitel.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

76. Xxx označení §398 xx vkládá xxxxxx, který xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxx".

77. V §398 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové podstaty" x xxxx druhá xx xxxxxxx.

78. X §398 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx.".

79. X §398 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xx doby xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xx xxxxx příjmů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29).".

80. X §398 xx za xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx a pohledávek xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, uspokojí se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx, poté xxxxxxxxxx podle §390x xxxx. 5, poté xxxxxx xx úhradu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona x xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim postavené xx roveň xx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx nezajištěné věřitele xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konkursu.".

Dosavadní odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

81. X §398 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx, které xxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 způsobilá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx uspokojení pohledávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxx xxxx měsíčních xxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx požádá xxxxxxx xxx xxxxx poměrů. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx xx xxxx uspokojení xxxxxxxxxx nezajištěných věřitelů xxxx xxxxx x xxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx první a xxxxx není xxxxxxxxx.".

82. X §398 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, vyplývá-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že by xx zpeněžením tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xx xxxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxxxx zpeněžení podle xxxxxxxx 3 do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení. Ustanovení §409 odst. 4 xxxx xxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 100 hodin xxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx služba xx xxxxxxxx poskytuje xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §315 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

83. X §398a xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398b xxxx. 2".

84. X §398x xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

85. X §398x xxxx. 7 se xxxxx "xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "podle §36 xxxx. 5".

86. Xx §398a xx xxxxxx xxxx §398x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 73 xxx:

"§398x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx - xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - podnikatelem, povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx nezajištěným věřitelům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §398 xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx73) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x vypočte xx xx výši, x xxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky29). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po celé xxxxxxxxx období, xxxx xx zálohová splátka x xxxxxx zjištěného xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, určí xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx vynaložených xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xx zálohová xxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx73) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx evidenci, xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx listiny osvědčující xxxx příjmy x xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx. Splátkovou xxxxxx následně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx ve xxxx, x xxxx xxxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx29) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx dlužníkem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyzve insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; dlužník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může soud xx xxxxx dlužníka xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dlužníkovi x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx zálohových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx měsíců, xx něž x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trvalo, může xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxx splátky; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splátky xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splátek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pokud xx xxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxx xxxxx příjmy, x xxxxx splácí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3, xxxxxxxxx xx xxx určení xxxx zálohové nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sražena z xxxxxxx xxxx, je-li xxxx základní částka xxxxxxxxx při určení xxxxxxx splátky x xxxxxx příjmu. Xxx xxxxxx, ze xxxxxxx x příjmů xxxx xxxxxxxx ponechána xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

73) §16x xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

87. X §399 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

88. X §399 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

89. X §400 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

90. V §401 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

91. X §402 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

92. X §402 odst. 5 xx slova "x xxxxxxx oddlužení" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx slova "x provedení oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx".

93. X §403 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx námitky," zrušují.

94. X §405 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx pouze dlužník.".

95. X §406 xxxx. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

96. V §406 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se zrušuje x současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

97. V §406 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

98. X §406 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xx xxxx 5 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxx "§398" xx vkládají xxxxx "xxxx §398b".

99. X §406 odst. 3 xxxx. c) xx xxxxx "30 % xxxxxx pohledávky" nahrazují xxxxx "xxxx uspokojení xxxxx §412x xxxx. 1 xxxx. b) xxxx c)".

100. X §406 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxx dlužníku povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžení majetek xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.".

101. X §406 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx hlasoval proti xxxxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxx dlužník, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxxx xxxx nevyhověl, xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx odvolání xxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxx povinnost xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.".

102. X §406 xxxx. 5 xxxxxx první x xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty".

103. X §407 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "kalendáře" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

104. X §408 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požádá, aby xxxxx majetek zpeněžen xxxxx, x zpeněžením xxxxxxxxx majetku xxxxx x plnému uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

105. X §409 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty".

106. X §409 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx niž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konečné xxxxxx x konkursu, x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

107. V §409 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxx zahájení" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx", za xxxxx "kalendáře" xx xxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx" x na konci xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vydat xx xxxxxxxxx".

108. V §409 odst. 4 xxxx xxxxx se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

109. X §410 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Skončením xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

110. X §410 xxxx. 4 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx" a xxxx xxxxx xx zrušuje.

111. X §410 odst. 5 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

112. Xxx označení §412 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

113. X §412 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

114. X §412 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" a xx konci xxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pojištění x plnění x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx majetkové a xxxxxxxxxxx újmy".

115. V §412 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "jinou xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit x xx, xx xxxxxxx xxxxxx bude dlužník xxxxxxxxxx,".

116. V §412 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů.".

117. X §412 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx zpeněžením majetkové xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

118. X §412 xxxx. 3 větě první xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx".

119. Xx §412 xx vkládají nové §412x x 412x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 74 xxxxx:

"§412x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx

x) dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxx 3 let xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; má xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx nezajištěným xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx je splněno xx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxxxx správce o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx oddlužení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) postačí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosaženo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Vznikl-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx dlužník xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx stupni74), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxx 4 pravomocným xxxxxxxxxxx přiznáno osvobození xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§412x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení

(1) Insolvenční xxxx může xx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkové podstaty xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1 xxx. Xxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 odst. 3; xxxxxxxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxx o pokračování x xxxxxxxxx i xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí není xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx dne.

(4) Doba, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nezapočítává xx xxxx podle §412x xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx doba, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxx xxxxx §412x xxxx. 1, prodlouží xx x 6 xxxxxx. Učiní xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §412x xxxx. 1. Xxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné.

74) §39 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

120. §413 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§413

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxx xxxxxxxxx x zprostí insolvenčního xxxxxxx xxxx funkce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx splnění xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxx splácet nezajištěným xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce. Do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx podle §36 xxxx. 5.".

121. Xxx xxxxxxxx §414 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx dlužníka xx placení xxxxxxxxxx".

122. X §414 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxxx x splnění oddlužení xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzniklé xx rozhodnutí o xxxxxx.".

123. X §414 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx oddlužení nepožádal x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx xx".

124. §415 se xxxxxxx.

125. X §416 xxxx. 1 xx xxxxx "x 415" x xxxxx "x xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx textu odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxx "x dále xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxxx xx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx xxxxxx".

126. X §416 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Proti xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční xxxx zamítl návrh xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §414, xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx přizná dlužníku xxxxxxxxxx podle §414, xx xxxx odvolat xxxxx věřitel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxx xxxxxxx xxxxx to, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx osvobození xxxxx §414 xx xxxxxx xxxxxxxx účinností xxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxx.".

127. X §417 xxxx. 1 se xxxxx "x 415" xxxxxxx.

128. V §417 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

129. Pod xxxxxxxx §418 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

130. X §418 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).

131. X §418 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "anebo" nahrazuje xxxxxx "xxxx".

132. X §418 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) dlužník xxxx x důsledku xxxxxxxxx, xxxxx zavinil, xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v plné xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx §395 odst. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

133. V §418x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabídne xxxx xxxxxxxx".

134. X §418x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §390x xxxx. 7 xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xx úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zprostředkuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

135. X §418x odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx 2" vkládají xxxxx "xxxx 3".

136. X §418x xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxx".

137. X §418x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §390a xxxx. 7 sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xx úplatu xxxx xxxx xxxxxxxxxx obstará, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

138. X §418x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "nebo 2".

139. X §420 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nemá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx".

140. X §431 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx, xxxxxxx, vyrozumění x uplatnění xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasovacích xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x přezkumu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x soupisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zprávy x reorganizačním xxxxx x dále náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx,".

141. X §431 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydat ke xxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena x x xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle zákona x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Sb., se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozůstalosti" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudech a xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 349/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 397/2006 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 215/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2014 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., zákona x. 90/2017 Xx. x xxxxxx x. 296/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxx" xxxxxxx.

2. X §42 xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx práce xx účinná xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vydání, xxxxx-xx xxxxx xxx pozdější.".

3. X §42x odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Rozvrh práce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx generátor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znemožňující xxxxxxx x datům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") xx 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx insolvenčního xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx skončení xxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxx zbývá xxxx xxx 1 xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčních věcí, x xxxxx není xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek dlužníka, xxx xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně 2 pracovních xxx xxxx z xxxxxx xxxxxx. Podle věty xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x insolvenčním xxxxxxx, xx insolvenční xxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

4. V §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 zaznamená xxxx xx elektronické evidence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx.".

5. X §42x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generátoru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx rozvrh xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx projedná xxxx xxxxxx.".

6. X §42b xxxxxxxx 2 a 3 znějí:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx x xxxx věci opětovně xxxxx opravný prostředek, xxxxxxx xx tato xxx soudnímu xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generátoru xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx přesahující 8 týdnů, nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx očekávat,

b) zániku xxxxxx samosoudce xxxx xxxxx xxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přeložení x xxxxxx xxxxxx x jinému xxxxx, xxxxxx xxxx samosoudce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxx 2, nemůže-li xxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. §42x zní:

"§42c

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělování, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §42x xxxx. 3 xxxx. b) xx x) x souladu x rozvrhem xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Jiné xxx insolvenční xxxx xx rozdělují xxxx xxxxxxxxxx soudní oddělení xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jde x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jiné xxx xxxxxxxxxxx věci xx dále xxxxxxxxx xxx, xxx x xxx, kdy xxx xxxxx došla, xxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx oddělení xxxxxx; xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx oddělení a xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xx věci ve xxxxxxxxxxx poměrech vždy xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §42b xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

8. §42e xxx:

"§42x

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §42x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx některé x xxxxxx věcí xxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxx původně xxxxxxxxx.".

9. §42x xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x insolvenčních xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., zákona x. 64/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx x hodiny (dále xxx "úřední hodiny"), xx kterých xxxx x xxxxx vykonávat xxxxxxx, a".

2. V §4 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojila prohlášení xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x)".

3. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x úřední xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §5x xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jehož xxxxxx xx zapsána x xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx", slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxx x slova "ve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x převážně v xxxxxxxx hodinách".

5. X §5x odst. 4 xx xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx adresa xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx ", jejichž rozsah xxxxx činit méně xxx 4 xxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.

6. V §5x xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx provozoven" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

7. V §5x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "provozovnu" x xxxx poslední xx xxxxxxx.

8. V §5a xxxx. 8 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "sídla x" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "4 xx".

9. X §6 xx doplňuje xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx průkaz insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohlášeným xxxxxxxxxxx insolvenčního správce. Xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x fotografii xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx vydává, x xxxxx platnosti. Jestliže xx insolvenčním správcem xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; namísto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx identifikační xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx shodná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".

10. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxx:

"x) xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, člena orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) proti kterému xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx

1. xxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce, xxxx

2. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx ohrožuje důvěru x xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

a xx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx-xx insolvenčnímu xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx správci končí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

12. X §13a xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Pro svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

13. V §13x odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxx x" zrušují.

14. Xx §13x xx vkládá xxxx §13b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxx:

"§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce podílející xx na činnostech xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. 1 x xxxx xxx alespoň xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x odbornou praxi x rozsahu xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Odbornou xxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx16) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx práva, ekonomie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, účetnictví, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §79 zákona č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. V §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx".

16. §34x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

17. V §36x xxxx. 1 xx písmena x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

18. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx" zrušují.

19. V §36x odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

20. X §36x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

21. V §36x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §5x x sídle xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §36x xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx h) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až g).

23. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

24. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "porušil" xxxxxxxxx xxxxxx "poruší".

25. X §36x odst. 4 xxxx. a) xx slova "c) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) nebo x)".

26. X §36x xxxx. 4 písm. x) se xxxxx ", f) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2" zrušují a xxxx "b)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "a)".

27. X §36b xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. f) nebo xxxxxxxx 2" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx až xx xxxx 5 xxx".

28. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) se text "x)" xxxxxxxxx textem "x)" x xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "g)".

29. V §36x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "i) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xxxx x)" x xxxxx "x) xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "d) xxxx e)".

30. V §36x odst. 4 xxxx. f) se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)", xxxxx "x) nebo x)" xx xxxxxxxxx textem "x)" a xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 5 xxx" se xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx.

Xx. XX

X xxxxx xxxx xx. XXX zákona č. 296/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. VII

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2019, x s xxxxxxxx části páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 31/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2019, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 25 x 34, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2022, x xxxxxxxx části třetí, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.11.2019, x s xxxxxxxx části páté, která xxxxxx xxxxxxxxx 7.2.2019.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.