Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

209/2018 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Spojitelnost z pohledu hmotnosti přípojného vozidla a souprav §3

Spojitelnost vozidel v jízdní soupravu §4

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy §5

Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích §6

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav §7

Další požadavky na povolené rozměry vozidel a jízdních souprav §8

Použití aerodynamických zařízení §9

Rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla §10

Účinnost §11

INFORMACE

209

VYHLÁŠKA

ze xxx 20. xxxx 2018

o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §137 odst. 2 xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx č. 297/2011 Xx., zákona x. 230/2014 Sb., xxxxxx x. 249/2014 Sb., xxxxxx x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx. a xxxxxx x. 193/2018 Xx., (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §43a xxxx. 6 xxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), zároveň xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, poměrů xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x skupiny xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spojitelnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx sklopného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx aerodynamického xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx pozemních komunikacích (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x

x) rozsah xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Základní xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) dvojnápravou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xx xxxxx xxxxxxxx nápravy, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx vzdáleny xxxx xxx 1,8 x,

x) xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxx xx sebou xxxxxxxx nápravy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvorů xxxx nejvýše 2,8 x,

x) xxxxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxxx xxxx nejvýše 3,6 m,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxx podlažími x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, konstruované x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) kloubovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ze xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úsekem, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xxxx rozpojení xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxx,

3. xxxxx plyn, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx plyn - XXX) x xx xxxxxxxxxx formě (xxxxxxxxxx xxxxx plyn - XXX),

4. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (LPG) a

5. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx odpadního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxx xxx 1 x XX2.xXx-1 xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel6), xxxx xxxxx xxxxx xxx 1 g XX2.xx-1 stanovené x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím schvalování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx7), x

x) operací xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy2), xxxxx xx používá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 13,716 x, xxxx přepravní operace, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výměnných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 13,716 x, využívající lodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 150 xx; xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxxxx tažného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xxxxxxx 40,00 x,

2. xxxxxxxxxxxxxx tažného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40,00 t,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výměnných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 13,716 x x celkové xxxxxxxxx xxxxxxx 42,00 x a

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeden nebo xxxx kontejnerů xxxx xxxxxxxxx nástaveb x xxxxxxxxx xxxxxxx délce xx 13,716 x x celkové xxxxxxxxx xxxxxxx 44,00 t.

§3

Xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x souprav

Bezpečnost xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x následujících xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx souprav s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xx xx 40 xx.x-1, vyšší xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tažného xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx každého x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návěsu nesmí xxxxxxxxxx největší povolenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxxx vozidel nesmí xxx u xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxx rychlost xx xxxxx xxx 40 xx.x-1, vyšší než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přípojná xxxxxxx kategorií O1 x O2,

c) xxxxxxxx xxxxxx soupravy xxxxx xxx větší než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxx X4 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx největší xxxxxxxx xxxxxxxx brzděného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tažné xxxxxxx, xxxxx je uvedena x technickém xxxxxxx x osvědčení o xxxxxxxxxx tažného xxxxxxx; x případě xxxx xxxxxxxxxx vozidel se xxxxx x xxxxxx xxxxxx hmotností,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxx xxxxxxx hmotnost, xxxxx xx poslední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx je vybaven xxxxx jednou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vozíkem xxx xxxx xxxxxxx účely xx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojné xxxxxxx kategorie O xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx určené k xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro připojení xxxxxxxxxx xxxx,

x) pro xxxxxxxxx vozidel x xxxxxx soupravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X2 xxxx platí, xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx xxxxxxxxx O1 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebrzděného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo O2 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vozidlo, která xx uvedena x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, za xxxxxxxx, že hmotnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx než xxxxxxxx povolená hmotnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kategorií X1 x N1 a xxxxxxxxxxxxxxxx největší povolené xxxxxxxxx tažného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X1X x X1X,

3. xx vozidlo kategorie X, X xxxx X smí být xxxxxxxxxx přípojná xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X2 xxx dodržení xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel,

4. xxxxxxxx xxxx přípojné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ojí, xxxx xxx spojovací zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 350 - 420 xx,

5. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výškově nastavitelná, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx traktoru xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ± 10°, x

6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxx xxx xxxxxxxxxx xx vozidla kategorií X nebo X, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dvojnásobkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx při schválení xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx, xxxxx není splněna xxxxxxx x následujících xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X nebo X xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxx, xxxx vozidla xxxxxxxxx O,

b) za xxxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx S, pokud xxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx kategorií X xxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a vozidla xxxxxxxxx X xxxx X, která jsou xxxxxxxx nájezdovou xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx vozidla, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx nebo vyšší xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 t xxxxxxxxxx xx jízdní xxxxxxxx xxxx xxx kromě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tažného xxxxxxx xxxxxxx ubrzdit jízdní xxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx 12 %, pokud xxxxxx xxx schválení xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx stanoveno jinak,

d) x xxxxxxx spojení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. svislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x nápravou xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx kladnou xxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx zadních náprav xxxxxxx xxxxxxx, a

2. xxxxxx výkyvná xx xxxxxxx xxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx větší xxx 10°, xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx spojnicí xx xxxx umožňujících kývání xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx O2 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. tažné xxxxxxx x XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX,

2. tažné xxxxxxx xxx ABS x přípojné xxxxxxx xxx ABS,

3. xxxxx xxxxxxx xxx XXX x přípojné xxxxxxx x XXX za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je vybaveno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx T x XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX, jehož nejvyšší xxxxxxxxxxx rychlost xx xx 40 xx.x-1,

x) xx jízdní xxxxxxxx x tažnými xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X1 smí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx O1 xxxx X2 xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obrysové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vymezující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx 400 xx xx xxxx xxxxxx, měřeno xx xxxxx xxxxxx xxxxxx soupravy xxxxxxx xxxxxxxxxx do jízdní xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2,5 x,

x) každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohybující xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx v kruhu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx 12,50 x x vnitřním xxxxxxxx 5,30 x.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx náprav xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx komunikace, xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx - 10,00 x,

x) u jednotlivé xxxxx xxxxxxx - 11,50 t,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zatížení xxxx xxxxxx dvojnápravy xxx xxxxx dílčím xxxxxxx

1. xxxx xxx 1,0 x - 11,50 x,

2. xx 1,0 x x xxxx xxx 1,3 m - 16,00 x,

3. xx 1,3 x x méně xxx 1,8 x - 18,00 x,

4. od 1,3 x x xxxx xxx 1,8 x, xx-xx xxxxx xxxxxxx vybavena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pérováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvojitou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zatížení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 9,50 x - 19,00 x,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. méně xxx 1,0 x - 11,00 t,

2. xx 1,0 m x méně xxx 1,3 x - 16,00 t,

3. xx 1,3 m x xxxx xxx 1,8 x - 18,00 x,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - 27,00 x,

x) x jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - 9,00 x,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx náprav xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dílčím xxxxxxx

1. do 1,3 x xxxxxx - 21,00 x,

2. xxx 1,3 x do 1,4 m xxxxxx - 24,00 x,

3. xxx 1,4 m xx 1,8 x xxxxxx - 27,00 x,

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jízdních xxxxxxx včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích nebo xxxx pozemní komunikace, xxxx

x) x motorových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - 18,00 x,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx se dvěma xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x vozidlo xxxxxxxxx X3 - 19,50 x,

x) x motorových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - 25,00 x,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx hnací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx každá hnací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nepřekročí 9,50 x - 26,00 x,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x více xxxxxxxxx - 32,00 x,

x) x xxxxxxx xx xxxxx nápravami - 18,00 x,

x) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - 24,00 x,

x) u xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx - 32,00 t,

i) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 28,00 x,

x) x tří x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - 32,00 x,

x) x jízdních xxxxxxx - 48,00 x,

x) x pásových xxxxxxx - 18,00 t.

(3) Xxx hodnotu dílčího xxxxxxx náprav 1,8 x, respektive 3,6 x je xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(4) Hmotnost připadající xx jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 t.

(5) X xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx pásy xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozvorem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kladek xxxxxxxx podvozku respektive xxxxxxxxxxx krajní xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx kladky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ty, které xxxx prostřednictvím xxxx xx styku s xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vzájemný pohyb xxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxxx spojení xxxxxxx za jednotlivé xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x) xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vozidla xx alternativní xxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx emisemi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejvýše o 1,00 t xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nejvýše x 2,00 x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost zvláštních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx kategorie X xxxx S, x xxxxxxxx tažených xxxxxxx x xxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxx xx počtu xxxxxx x hmotnost připadající xx spojovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx spojovacího xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx zatížení, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti vozidla xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebrzděného xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx L xxxxx být větší xxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Další xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxx pozemní xxxxxxxxxx ohrožuje, je-li

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) hmotnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdní xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxxx největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Hmotnost xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxxx průkaz) a xxxxx X. X xxxxxxx znečištění například xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx soupravy maximálně x 3 %.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx nápravu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx N xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxx xx vodorovné xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxx 20 % xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx autobusů, x xxxxxxxx autobusů xxxxx X x xxxxx X, xxx 25 % xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx M, X, O xxxx X x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x levou xxxxxxxxx, xxxxx to dovoluje xxxxxxxx pneumatiky, nejvýše xxxx 15 % xxxxxxxxx připadající na xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxx vozidlo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozmezí přípustných xxxxx xxxxxxx nákladu x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx SS x xxxxxxx od provozní xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxx vozovce - xxxxx než 20 % hmotnosti xxxxxxx. X vozidel xxxxxxxxx X xxxx X xx však xxxxxxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo připojení xxxxxxxxxx stroje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xx.x-1; přitom hmotnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než

a) 19 % x xxxxxxxx x hmotnosti nejvýše 4,50 t,

b) 18 % x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxx 4,50 x.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx X, C, X, X nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozložení hmotnosti xxxxxxx na kola xxxxxxxxxxxx náprav xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx únosnost xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx kategorií X, X nebo X xxxxxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx x zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xxxxxxx 20 % xxxxxxxxx připadající xx xxxxxxx, xxxx

x) traktoru xx namontování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§7

Největší povolené xxxxxxx xxxxxxx a jízdních xxxxxxx

(1) Rozměry xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx jsou

a) šířka, xxxxx xxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, O, X, X xxxx X, xxxx-xx x této xxxxxxxx stanoveno jinak - 2,55 m,

2. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx pohyblivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejichž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 45 xx silné - 2,60 x,

3. x xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx XX xxx xxxxx xx silnicích II. x XXX. xxxxx, xxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxx x xxxx 1 až xx xxxxxxx xxxx 3,50 x, lze xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zvláštního výstražného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním výstražným xxxxxxx oranžové xxxxx - 3,50 m,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx - 1,00 x,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X - 2,00 x,

6. xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla - 1,00 m,

7. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x traktorů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem3); xxxxx překračují šíři xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 až xx celkové šíře 3,00 x, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx světlem oranžové xxxxx - 3,00 x,

8. tramvají - 2,65 x,

9. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - 2,70 x,

10. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx požární xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 9 xx xx xxxxxxx xxxx 3,50 x, xxx xx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx užívá zvláštního xxxxxxxxxxx xxxxxx modré xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, provozovat xxxxx xx užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx barvy xxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx barvy - 3,50 m,

b) výška, xxxxx xxxx x

1. xxxxxxx, xxxxxx sběračů xxxxxxxx x trolejbusů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - 4,00 x,

2. xxxxxxx kategorie X - 2,50 x,

3. xxxxxxx kategorií X nebo X, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx - 4,20 x,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx - 4,08 x,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - 4,20 m,

c) xxxxx, která xxxx x

1. xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx - 12,00 m,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx - 13,50 m,

3. xxxxxxxxxx x autobusu se xxxxx x xxxx xxxxxxxxx - 15,00 x,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a trolejbusu - 18,75 x,

5. xxxxxxxxxx tří x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx - 22,00 x,

6. jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx - 16,50 x,

7. xxxxxx soupravy xxxxxxxxxx vozidla s xxxxxx xxxxxxxx - 18,75 x,

8. xxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx O, určeným xxx xxxxxxxx xxxxxxx - 20,75 x,

9. xxxxxxx kategorie X - 4,00 x,

10. xxxxxxxx (sólo) xxxxxx xxxxxxx - 18,00 x,

11. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx - 65,00 x,

12. xxxxxx xxxxxxxx traktoru x jedním přípojným xxxxxxxx - 18,00 x,

13. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxx - 22,00 m,

14. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x podvozkem pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx - 20,00 x,

15. jízdní xxxxxxxx xx xxxxx přívěsy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - 22,00 x,

16. jednotlivého xxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - 15,00 x,

17. xxxxxx soupravy xxxxxxx hasičského záchranného xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ochrany s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - 22,00 x,

x) vzdálenost xxxx xxxx čepu xxxxx tahače x xxxxxx xxxxx xxxxxx - 12,00 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx souběžně x xxxxxxxx osou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vnějšího xxxx xxxxxxxxxxx prostoru za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, snížená x vzdálenost xxxx xxxxxx xxxxx táhnoucího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přívěsu - 15,65 x,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osou xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnějšímu xxxx přívěsu xxxxxxxx xxxxxxx - 16,40 x.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vzájemný pohyb xxxx vozidel. Xxxxx xx spojení xxx xxxxx pevné, xxx xxxxxx volnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx spojení xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) se xxxxxxxx x 0,15 x x xxxxxxx xxxx souprav xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nástaveb x délce 13,716 x, prázdných xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx 2 xx 5 xx xx největší xxxxxxxx délky autobusů xxxxxxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lyže.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx satelitního xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vozidle, xxxxx nepřesahuje vozidlo x více než 1,50 x.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx překročením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxxxxx xxxxx soupravy xxxxxxxxxxx 15,50 x.

§8

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozměry vozidel x jízdních xxxxxxx

(1) Xxxxx zadního xxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx s nápravami xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx třetina xxxxxxx délky, xxxxxxx xxxx 3,50 x; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx upravujících schvalování xxxxxxx4).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X nebo X, xxxxxx xxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx než 3,00 x od xxxxxx volantu a x vozidel kategorií X, X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx 4,00 x; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx aerodynamických xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedochází, přesahuje-li xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X xxxx X, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxx 6 až 7. Xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx nesmí xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx intermodální xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 0,20 m.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx charakteristika xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50 xx.x-1 xxxx xxxxx, x x xxxxx je xxxxx pravděpodobnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§10

Rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x rozměrech xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x

x) xxxxx výrobce xxxxxxx,

x) identifikačním xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) měření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. vzdálenost xxxx předním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx); x xxxxxxx sedlové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení přívěsu (xxx xxxxx tahače) xxxx návěsu (čep xxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxx přívěsu xxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx spojovacími xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx a největší xxxxxxx,

x) dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vozidla xx alternativní paliva xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx emisemi xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx:

Xxx. Ťok x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 209/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

434/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 209/2018 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxx 96/53/ES, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaná x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/719, xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 96/53/XX, xxxxxx xx xxx určitá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provoz a xxxxxxxxx přípustné hmotnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Směrnice Xxxx 92/106/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx kombinované xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

3) Příloha č. 12 x xxxxxxxx x. 341/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2017 Xx.

4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 167/2013 x xxxxxxxxxxx zemědělských x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx vozidly, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 168/2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vozidel x čtyřkolek a xxxxxx xxx trhem x xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858 x xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x o dozoru xxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 715/2007 x x. 595/2009 x o xxxxxxx směrnice 2007/46/ES.

5) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1242 xx xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx CO2 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 595/2009 x (EU) 2018/956 x xxxxxxxx Xxxx 96/53/XX.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 595/2009 xx xxx 18. xxxxxx 2009 x schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx emisí z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx VI) x x xxxxx nařízení (XX) č. 715/2007 x xxxxxxxx 2007/46/XX x o xxxxxxx xxxxxxx 80/1269/EHS, 2005/55/XX x 2005/78/XX, x xxxxxxx xxxxx.

7) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 715/2007 xx xxx 20. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x lehkých xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx vozidel (Xxxx 5 a Xxxx 6), x xxxxxxx xxxxx.