Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

444/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

444

XXXXXXXX

xx dne 12. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 518/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx stanoví podle §77 xxxx. 1, §78 xxxx. 11, §81 xxxx. 6 x §119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 206/2017 Xx. x xxxxxx x. 327/2017 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 518/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 507/2005 Xx., xxxxxxxx č. 452/2008 Xx., vyhlášky x. 390/2011 Xx., vyhlášky x. 340/2014 Sb. x vyhlášky č. 101/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

"XXXXXXXXX XX XXXXXXX PRACOVNÍHO XXXXX XXX OSOBU XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX POSTIŽENÍM

(K §77 xxxx. 1 zákona)".

2. §6 včetně xxxxxxx xxx:

"§6

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx práce,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis pracovních xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konkrétnímu pracovnímu xxxxx,

x) xxxxxx odměňování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a obtížnosti xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro osobu xx zdravotním postižením xxxxx §80 písm. x) zákona xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením,

h) xxxxxxxxx x xxx, xxx jde x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

3. §8 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8

Xxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozními xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout příspěvek xxxxx §76 zákona, xxxx

x) xxxxxxx správní xxxxxxx xx xxxx 7 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx provozních xxxxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x to x rozsahu odpovídajícím xxxxx xxxxx odpracovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxx na

1. dopravu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx pracoviště x x xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na

1. xxxxxxxx x ověření počítačového xxxxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. pořízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x orientačních xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx xxxxxxx xx počítačové xxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxx 1 písm. x) se za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hrazeny xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a).

(3) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 1 x daň z xxxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxx xxxxxxxxxx nákladů vynaložených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, která xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx, jsou

a) xxxxxxx xxxxxxx náklady ve xxxx 7 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx náklady xx

1. xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx hygienických, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hlukových xxxxxxxx, nebo

4. výstavbu xxxx rozšíření provozu, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx plátcem xxxx daně, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx náklad vynaložený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

5. Poznámka xxx xxxxx x. 10 xxx:

"10) §75 xxxx. 6 a §76 xxxx. 6 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

"XXXXXXXX XXX PRÁCE

(K §78 xxxx. 11 xxxxxx)".

7. §14x xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

8. Xxxxx pod nadpisem xxxxx xxxxxx xxx:

"(X §81 odst. 6 xxxxxx)".

Čl. II

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2018.

Ministryně:

Mgr. Xxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 444/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.