Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

444/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

444

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví podle §77 xxxx. 1, §78 xxxx. 11, §81 odst. 6 x §119 xxxx. 6 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxx x. 327/2017 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 507/2005 Xx., xxxxxxxx č. 452/2008 Xx., xxxxxxxx x. 390/2011 Xx., xxxxxxxx x. 340/2014 Xx. x xxxxxxxx x. 101/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx:

"XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXXXXX OSOBY XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(X §77 xxxx. 1 xxxxxx)".

2. §6 xxxxxx nadpisu xxx:

"§6

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx

x) druh práce x jeho popis,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a namáhavosti xxxxx x obtížnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) informaci x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §80 písm. x) zákona nebo xxxxxx xxx osobu xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx jde o xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx, jde-li x zaměstnání xx xxxx určitou, xxxx xxxxxxxxxxxxxx délku.".

3. §8 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§8

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti xx zaměstnáváním osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 zákona, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši 7 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xx xxxxx xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. xxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx asistenty xxx xxxxxx zaměstnancům, kteří xxxx osobami se xxxxxxxxxx postižením, xxxx

2. xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu v xxxxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx, xxxx

2. dopravu materiálu x xxxxxxxx výrobků,

d) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxxxxxxxx zařízení používaných xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pomůcek,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hlukových xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §78x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mzdové xxxxxxx xxxx hrazeny podle §3 odst. 1 xxxx. x).

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 x xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx plátcem xxxx daně, xxxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx náklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

4. §9 xxxxxx nadpisu zní:

"§9

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx, jsou

a) zvýšené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 7 % xxxxxxxx měsíční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx první xx xxxxx xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku,

b) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx náklady xx

1. xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx hygienických, tepelných, xxxxxxxxxx xxxx hlukových xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plátcem xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 10 xxx:

"10) §75 xxxx. 6 x §76 xxxx. 6 zákona x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. Nadpis xxxxx xxxxx xxxxxx odkazu xxx:

"XXXXXXXX TRH XXXXX

(X §78 odst. 11 xxxxxx)".

7. §14a se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx:

"(X §81 xxxx. 6 xxxxxx)".

Xx. XX

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 444/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.