Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

337/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

337

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vydání osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x postupu xxx ověření znalosti xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x zkouškách xxxxx xxxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §90 xxxx. 2 xxxx. x), b) x x) zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/2008 Sb. x xxxxxx x. 201/2017 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):

Čl. X

Xxxxxxxx č. 189/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačních xxxxx x aprobační xxxxxxx x o xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx jazyka (xxxxxxxx x zkouškách xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx xxxx takto:

1. X §1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxxxxxx.

2. X §1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

3. X §2 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 3 xx 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 5 xxxx. x) x b) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx a xxxxxx".

6. X §5 xxxx. 1 větě první xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx," x xxxxx "31. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx 15. xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

7. X §5 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace,".

8. X §5 xxxx. 2 xxxx první xx xx xxxx "§3" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx termínem xxxxxxxxx xxxxxxx".

9. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace," x číslo "30" xx nahrazuje xxxxxx "50".

10. X §5 xxxx. 3 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

11. X §6 odst. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "může xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

12. X §6 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx "Xxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaznamenává xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx" zrušuje, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "umožní", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

14. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxx položit" nahrazují xxxxx "umožní xxxxxxx".

15. X §6 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vykonání atestační xxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx.".

16. X §7 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", slova "xx zbývající" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušky" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx".

17. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6".

18. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

19. X §13 xxxx. 1 xx slova "x xx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odborných společností" xxxxxxx.

20. V §13 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx 1 člen xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

21. X §14 odst. 1 xxxx první xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxx" x xxxxx "akreditovaným xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

22. X §14 xxxx. 1 větě druhé xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx", xx xxxxxx "xxxxxxx" xx slovo "x" nahrazuje xxxxxx x za slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxx zkušební xxxxxx,".

23. X §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

24. X §15 odst. 8 xx na xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", který eviduje xxxxxxxxxxxx zařízení ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

25. X §15 xxxx. 8 xxxx poslední se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nejdéle do 30 dnů ode xxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x získané odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "ministerstvem" se xxxxxxxxx xxxxx "akreditovaným xxxxxxxxx".

26. V §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx a xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zdravotnictví".

27. X §17 odst. 4 se slova "Xxxxx a xxxxx" xxxxxxxxx slovem "Písemná".

28. X §18 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

29. X §18 xx xxxxx ", xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx" zrušují.

30. X §19 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx nelékařská xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "31. xxxxx daného xxxxxxxxxxxx roku" xx xxxxxxxxx slovy "15. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx x xx 15. xxxx na xxxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx".

31. V §19 xxxx. 1 xxxx poslední se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

32. X §19 odst. 2 větě xxxxx xx xx xxxx "§18" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

33. X §19 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx organizace," a xxxxx "30" se xxxxxxxxx xxxxxx "50".

34. X §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

35. X §20 xxxx. 1 xx slova ", x xx slovem x písmem" zrušují.

36. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "4" nahrazuje číslem "3".

37. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x druhou" xxxxxxx.

38. X §20 odst. 3 xxxx. b) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "druhou".

39. X §20 odst. 3 xxxx. c) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "třetí".

40. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.".

41. X §20 xxxx. 5 xxxx čtvrté se xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xx xxxxx "uchazeči" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "otázky".

42. X §20 odst. 5 xxxx páté se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

43. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

44. X §22 odst. 1 xx xx xxxxxxx b) vkládá xxxx xxxxxxx c), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem doložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo".

Dosavadní xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

45. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx x)".

46. X §23 xx xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "15".

47. X §24 se xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxx:

"6) Xx. 53 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 o xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/55/XX.".

&xxxx;48. Za §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxx:

"§24x

(1) Tato xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx x případě, xx uchazeč xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §81 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedenou x §85x xxxx. 1 xxxxxx xxxx, jde-li x případ uvedený x §85 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx na xxxxxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxx xxxxxxxx v §85b xxxx. 1 xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjadřovat x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxx x osoby uvedené x §86 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxx §86 xxxx. 2 xxxxxx.".

49. V příloze xxxxxxx Xxxx specializace xxxx 1 xx xx xxxxx "terapeut" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx tradiční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

50. X příloze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", dětská xxxxxx, terapeut xxxxxxxx xxxxxx medicíny, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

51. V xxxxxxx xxxxxxx Obor xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xx xxxxx "Zdravotnický xxxxxxxx," zrušují, xxxxx "xxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Laboratorní" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx sestra, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

52. X xxxxxxx sloupci Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 4 xx xxxxx "Dezinfektor," xxxxxxx, slova "xxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx", xxxxx "masér x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx,", xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x slabozraký xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx pracovník," xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x raněných" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxx první, xxxxxxxxx xx xxxxx vyhlášky x. 189/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nevykoná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx x. 189/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx:

XXXx. Xxx. Xxxxxx, XXX, v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 337/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.