Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

337/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

337

VYHLÁŠKA

ze xxx 6. xxxxx 2017,

kterou xx xxxx vyhláška č. 189/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzů x aprobační xxxxxxx x x postupu xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §90 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx. x zákona x. 201/2017 Xx., (dále xxx "zákon"):

Xx. I

Vyhláška č. 189/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx mění takto:

1. X §1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství1)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.

2. X §1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace".

4. X §3 xxxx. 3 xx 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx".

5. X §3 odst. 5 xxxx. x) x b) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxxx".

6. X §5 odst. 1 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx," x xxxxx "31. xxxxx daného xxxxxxxxxxxx roku" xx xxxxxxxxx slovy "15. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx daného kalendářního xxxx x xx 15. xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

7. X §5 xxxx. 1 xxxx poslední xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx,".

8. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxx "§3" xxxxxxxx slova "xxxxxxx 50 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

9. X §5 odst. 2 xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace," x xxxxx "30" xx xxxxxxxxx xxxxxx "50".

10. X §5 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx,".

11. X §6 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "může předcházet" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

12. V §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxx atestační xxxxxxx xx zaznamenává xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §6 xxxx. 5 větě xxxxx se xxxxx "xxxx" xxxxxxx, slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx slovo "losování" x slovo "otázku" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

14. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx losovat".

15. X §6 xxxx. 8 xx věty xxxxx x čtvrtá xxxxxxxxx větou "Xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx atestační zkoušky xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

16. X §7 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx část xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx".

17. X §7 xxxx. 5 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

18. Xxxx xxxxx xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

19. X §13 xxxx. 1 xx slova "x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností" xxxxxxx.

20. X §13 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx 1 xxxx xx garantem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

21. X §14 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "koná" xxxxxxxx slova "v xxxxxxxxxxxxx zařízení", xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxx" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxx.

22. X §14 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx", za slovem "xxxxxxx" xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx x xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxx komise,".

23. X §15 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx závěrečná xxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

24. X §15 xxxx. 8 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

25. X §15 xxxx. 8 xxxx poslední se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "ministerstvem" se xxxxxxxxx xxxxx "akreditovaným xxxxxxxxx".

26. X §17 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx x xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

27. X §17 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxx x druhá" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".

28. X §18 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. X §18 xx xxxxx ", xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doklad x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

30. X §19 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "31. ledna daného xxxxxxxxxxxx roku" xx xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx x do 15. xxxx na xxxxx pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

31. X §19 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace,".

32. X §19 odst. 2 větě první xx xx text "§18" xxxxxxxx slova "xxxxxxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

33. X §19 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx se za xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx," a xxxxx "30" xx xxxxxxxxx xxxxxx "50".

34. X §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" doplňují xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx organizace,".

35. V §20 odst. 1 xx xxxxx ", x xx slovem x písmem" xxxxxxx.

36. X §20 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "4" nahrazuje číslem "3".

37. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx" xxxxxxx.

38. X §20 xxxx. 3 písm. b) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

39. X §20 xxxx. 3 xxxx. c) xx slovo "čtvrtou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

40. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx probíhá x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb.".

41. X §20 odst. 5 xxxx čtvrté xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xx slovo "uchazeči" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "otázky".

42. V §20 odst. 5 xxxx xxxx xx xxxxx "položit" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

43. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

44. X §22 xxxx. 1 se za xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) posouzením xxxxxx žadatelem doložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo".

Dosavadní xxxxxxx c) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

45. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx c)".

46. X §23 xx xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "15".

47. V §24 xx slova "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"6) Xx. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/55/XX.".

&xxxx;48. Za §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxx:

"§24x

(1) Xxxx část xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenou x §81 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedenou x §85x xxxx. 1 xxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §85 odst. 6 zákona x xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v §85b xxxx. 1 xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborně xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x osoby xxxxxxx x §86 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle §86 xxxx. 2 xxxxxx.".

49. X příloze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

50. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," zrušují x za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", dětská xxxxxx, terapeut xxxxxxxx xxxxxx medicíny, asistent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

51. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xx slova "Zdravotnický xxxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Laboratorní" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx doplňují slova ", xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx technik".

52. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx bodě 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "řidič xxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxxx vozidla", xxxxx "xxxxx a" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx,", xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx masér" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx masér xx zdravotnictví", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxxxx nemocných x xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "řidič xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce přede xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nevykoná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx vyhlášky x. 189/2009 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, vykoná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx x. 189/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx:

XXXx. Xxx. Xxxxxx, XXX, x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2017 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.10.2017.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.