Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2017.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

337/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

337

VYHLÁŠKA

ze dne 6. xxxxx 2017,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 189/2009 Xx., o xxxxxxxxx zkoušce, zkoušce x vydání osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x postupu xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 201/2017 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):

Xx. I

Vyhláška č. 189/2009 Sb., x xxxxxxxxx zkoušce, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a aprobační xxxxxxx x o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství1)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxxxxxx.

2. X §1 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx e) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až d).

3. X §2 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace".

4. X §3 xxxx. 3 xx 5 xx za slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 5 xxxx. x) x x) xx xx xxxxx "odpovídá" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx x xxxxxx".

6. X §5 odst. 1 větě první xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx," x slova "31. xxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx 15. xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku".

7. X §5 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

8. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za text "§3" vkládají xxxxx "xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxx xxx před termínem xxxxxxxxx xxxxxxx".

9. V §5 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená organizace," x xxxxx "30" xx xxxxxxxxx xxxxxx "50".

10. X §5 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

11. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx ", která se xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

12. X §6 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx část ustanovení "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaznamenává xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slovo "xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx", za xxxxx "uchazeči" xx xxxxxxxx slovo "xxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

14. X §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx".

15. X §6 xxxx. 8 se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx větou "Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxx o vykonání xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx úspěšného xxxxxxxx atestační zkoušky xxxxxx, x rovněž xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx "pouze" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", slova "xx zbývající" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx", xxxxx "tato xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

17. V §7 xxxx. 5 xx xxxxx "12" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

18. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

19. X §13 xxxx. 1 xx slova "x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností" xxxxxxx.

20. X §13 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx 1 člen xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

21. X §14 odst. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxx" x xxxxx "akreditovaným xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

22. X §14 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx", xx xxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx zkoušky" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx zkušební komise,".

23. X §15 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx.".

24. X §15 xxxx. 8 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx eviduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".

25. X §15 odst. 8 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x získané odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "akreditovaným xxxxxxxxx".

26. V §17 xxxx. 1 se xxxxx "první a xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "ministrem xxxxxxxxxxxxx".

27. X §17 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".

28. X §18 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx označení odstavce 2.

29. X §18 xx slova ", xxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x bezúhonnosti" xxxxxxx.

30. X §19 odst. 1 xxxx xxxxx xx slova "pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx" nahrazují slovy ", xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx" x slova "31. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku" se xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x do 15. xxxx xx xxxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku".

31. X §19 odst. 1 xxxx poslední xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřená organizace,".

32. X §19 odst. 2 xxxx xxxxx xx za xxxx "§18" doplňují slova "xxxxxxx 50 xxx xxxx termínem xxxxxxxxx xxxxxxx".

33. V §19 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xxxxx "30" xx xxxxxxxxx xxxxxx "50".

34. X §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

35. X §20 odst. 1 xx xxxxx ", x xx xxxxxx x písmem" xxxxxxx.

36. X §20 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

37. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx" xxxxxxx.

38. X §20 odst. 3 písm. b) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

39. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

40. X §20 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.".

41. X §20 odst. 5 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xxxxx "položit" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

42. V §20 xxxx. 5 xxxx páté se xxxxx "položit" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

43. V §22 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

44. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) posouzením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nezbytně nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).

45. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo b)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) nebo c)".

46. X §23 xx xxxxx "30" nahrazuje xxxxxx "15".

47. X §24 xx xxxxx "xxxxx xx fiktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vztahujícího xx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxx:

"6) Xx. 53 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/XX.".

&xxxx;48. Za §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x, který xxx:

"§24x

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §81 xxxx. 4 xxxx xxxxx zákona, xxxxxx uvedenou v §85x xxxx. 1 xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §85 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x získání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v §85b xxxx. 1 zákona.

(2) Xxxx část xx xxxx vztahuje na xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxxxxx, xx jde x xxxxx xxxxxxx x §86 odst. 1 zákona, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 xxxxxx.".

49. X příloze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxx tradiční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

50. X příloze xxxxxxx Xxxx specializace xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx doplňují xxxxx ", dětská xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx medicíny, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

51. V xxxxxxx sloupci Obor xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Laboratorní" a xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx sestra, xxxxxxxxxxxx technik".

52. X xxxxxxx sloupci Obor xxxxxxxxxxxx xxxx 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxx," xxxxxxx, slova "řidič xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Řidič xxxxxxx", xxxxx "masér a" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx ve zdravotnictví,", xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," se xxxxxxx a xxxxx "xxxxx dopravy xxxxxxxxx x raněných" se xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxxx x. 189/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xx podle vyhlášky x. 189/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vykoná xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 189/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Xxxxx uchazeč nevykoná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx vyhlášky x. 189/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx:

XXXx. Ing. Xxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 337/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.10.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.