Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

330/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

330

XXXXXXXX

xx xxx 27. xxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 401/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, Xxxxxxxx provozování distribuční xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx. x xxxxxx x. 211/2011 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 401/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx, Pravidel provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, Xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx vyhlášky, §3 xxxx. x), §4 xxxx. 1 xxxx. x), §5 včetně xxxxxxx x v §7 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §1 xxxx. c) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxx" vkládají xxxxx "xx straně dodávky x xxxxxx elektřiny".

4. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) x d) znějí:

"c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy, kterými xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx připojení,

2. technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektrická xxxxxxx,

6. technické požadavky xxx xxxxxxx dispečerského xxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx".

6. V §3 xxxx. b), x) x k) xx slova "xxxxxxxx xxxxx", slova "přepravu xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx plynu" xxxxxxxxx xxxxx "poskytnutí služby xxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 3 xxxxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xx přepravních kapacit, xxxxxxx xxxx

1. údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapacity v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bodě,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. opatření x maximalizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx metoda xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx mechanismy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenských xxxxxxxxxxx soustavách3),

6. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, postup xxx xxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. postup xxx nabízení nekoordinované xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro využití xxxxxxxxx x vtláčecích xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx plynu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxxx kapacity, kterými xxxx

1. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. mechanismus x xxxxxxxx xxxxxxxxx koordinované xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx bod a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kapacity,

3. údaje x platformách na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxxxx přepravních kapacit,

3) Xx. 6 nařízení Xxxxxx (XX) č. 984/2013 xx xxx 14. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 715/2009.".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

8. X §3 xxxx. x) xx xx konci textu xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx".

9. X §3 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,".

10. X §3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx o) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

11. X §3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), která znějí:

"o) xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soulad mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xx xxxx stranách xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nominací xxx každý xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §4 odst. 1 xxxx. x), x) x h) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

13. X §4 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx bod 4, xxxxx xxx:

"4. xxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity,".

14. V §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,".

15. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx plynu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

16. X §4 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a j).

17. X §4 odstavec 2 zní:

"(2) Obsahovými xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x), g), x) x x).".

18. X §5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova ", popis nabízených xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

19. X §5 xx xx konci xxxxxxx c) doplňuje xxx 5, který xxx:

"5. náležitosti x xxxxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxx x uskutečnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

20. X §5 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

21. X §6 x 7 xx xx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx adres,".

22. X §6 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx body 4 x 5, xxxxx znějí:

"4. zahájení xxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mixu,".

23. X §6 písm. f) xxxx 6 a x §7 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

24. X §6 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx 8 až 12, xxxxx xxxxx:

"8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

10. způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytkového xxxxxxxx x teplotního xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. postup xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřením typu X v lokálních xxxxxxxxxxxxx soustavách,".

25. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxx:

"5. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x krátkodobých trhů x elektřinou4),

4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1227/2011 xx dne 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trhů s xxxxxxx.".

26. V §6 xx na xxxxx xxxxxxx x) a x §7 xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxx 4, který xxx:

"4. postup při xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

27. X §7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx podmínek".

28. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 4, xxxxx zní:

"4. zahájení xxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

29. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"7. xxxxxx při vyhodnocení xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě,".

30. X §7 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "tolerancí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

31. X §7 xx xx konci xxxxxxx x) doplňuje bod 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxx xxxxxxxxx, poskytování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z krátkodobých xxxx x xxxxxx4),".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 330/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.