Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

225/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna horního zákona Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna lesního zákona Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XVII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku Čl. XVIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. XIX

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. XX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XXI

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna energetického zákona Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXVI

Přechodná ustanovení Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna vodního zákona Čl. XXX

Přechodné ustanovení Čl. XXXI

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státních hranicích Čl. XXXIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXXVII

Přechodná ustanovení Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu Čl. XLI

Přechodná ustanovení Čl. XLII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XLIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLIV

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. XLVI

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Čl. XLVII

Přechodná ustanovení Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. L

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna katastrálního zákona Čl. LII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. LIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. LIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – ÚČINNOST Čl. LV

INFORMACE

225

XXXXX

xx xxx 27. xxxxxx 2017,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna stavebního xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx č. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb. a xxxxxx č. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "rozhodnutím" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx povolení"),".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "a zásobníky xxxxx".

3. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x kočárku, xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

4. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx hlavní souboru xxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vedlejší xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx uživatelnost stavby xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

5. X §3 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx".

6. X §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xxxxxxxx4)" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxx".

7. Xx konci xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 4 se xxxxxxxx xxxx ", xxxxx č. 406/2000 Xx., o hospodaření xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

8. V §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Pro xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx §149 odst. 2 správního xxxx xxxxxxx.".

9. V §4 xxxx. 4 větě xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo závazné xxxxxxxxxx".

10. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. X §4 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Stanoví-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx stanovisku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 11, xxxxx znějí:

"(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx zrušit xxxx xxxxxx správním orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle §149 xxxx. 4 správního xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §96, x xxx, že lhůta xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu lze xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x xxxx. správního xxxx, xxxxxx lhůt xxxxx §96, x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx závazným stanoviskem xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx založilo xxxx adresátům právo xxxxx xxxxxx zákona x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx řízení.".

13. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "působností" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxxx plánování".

14. V §6 odst. 1 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96x, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,".

15. X §6 odst. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

16. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "x), h)" xxxxxxxxx slovy "x), x)".

17. X §6 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 4 x 5, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vydává rozhodnutí, xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

18. X §7 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96b x záměrů xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,".

19. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Krajské xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxx řádu.".

20. V §8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxx změny x xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx plánem xxxx xxxx změnou vyvolána. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nemusí xxx x tomto xxxxxxx v souladu x xxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx je podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

21. X §11 xxxx. 3 xxxx xxxxx x x §12 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".

22. V §13 xx xxxxxxxx 2 x 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

23. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3" xxxxxxx.

24. X §13 xxxx. 3 xx slova "x x odstavci 3" xxxxxxx.

25. X §13 xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

26. X §13 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "§120, 122, 123 x 124" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123, 124 x 134".

27. V §13 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

28. X §15 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xx dráze, včetně xxxxxxxx xx dráze" xxxxxxx.

29. X §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx plánování" xxxxxxxxx xxxxx "závazné xxxxxxxxxx xxxxx §96x".

30. X §16 odst. 2 písm. d) xx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jaderným xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x areálu jaderného xxxxxxxx10), u xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx".

31. X §16 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxx.

32. X §16 xxxx. 5 xx slova "platí xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx o stavbu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu".

33. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "120," xxxxxxx.

34. X §17 xxxx. 2 xx xxxxx "120," xxxxxxx.

35. V §18 xxxx. 3 xx slovo "ze" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx zákona x".

36. X §18 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,", na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pobytové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přípustná" x xx xxxx xxxxx se za xxxxx "dokumentace" xxxxxxxx xxxxx "z důvodu xxxxxxxxx zájmu".

37. X §19 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx prostranství".

38. X §19 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "x xx využitelnost xxxxxxxxxxxx xxxxx".

39. V §19 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xx" xxxxxx xxxxx "především".

40. V §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x pro xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxx rozvoj xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx".

41. X §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti".

42. V §20 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx.

43. Xx §20 se xxxxxx nový §20x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 68 xxx:

"§20x

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xxxx změna a xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx poslední aktualizace xxxx změny xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx verzi xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx68).

68) §3 xxxx. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

44. X §22 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx, námitky a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

45. Xx §23 xx xxxxxx xxxx §23x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§23x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx regulačního xxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx; xx tím účelem xxxxxx xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. X žádosti uvede xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňujících xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx týká, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů, xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinný 5 xxx xxx xxx xxxx zveřejnění. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx údaje xxxxxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxx xxxxxx.".

46. X §27 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analytické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, přitom xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pořizování územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 x §28 x 29 nepoužije".

47. X §27 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

48. X §28 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx 2 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx 4 xxx".

49. X §28 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "18" nahrazuje xxxxx "xx 42".

50. X §30 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxx územní studie xxxx xxxxxxxxxxx stanovit, xx xxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

51. V §30 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Pořizovatel xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx posledního vložení xxx x územní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx studie xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx evidence, jinak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxxx xxx pověřená xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx studii x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx její xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

52. X §31 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3".

53. X §32 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "schematicky".

54. X §32 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje xx x" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje ministerstvo xxxxxxx".

55. X §33 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "90" xxxxxxxxx xxxxxx "60".

56. X §33 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

57. X §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

58. X §33 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx stav xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

59. X §35 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "§45x" xxxxxxxx slova "xxxx. 1".

60. X §35 xx doplňují xxxxxxxx 6 a 7, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částí. Xx xxxxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění politiky xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".

61. X §37 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx návrh zásad xxxxxxxx rozvoje" nahrazují xxxxx "a Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí zašle xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "přímo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

62. X §37 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "předmět".

63. X §38 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx koncepce xxxxx §37 xxxx. 6, xxxxxxx xxxx zohlední xxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, případná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx konzultací xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

64. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxx,".

65. V §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "oprávněný xxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

66. X §39 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "§45i" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1".

67. X §39 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

68. V §40 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "odst. 7" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 6".

69. V §41 xxxx. 4 xxxx xxxxx a větě xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".

70. V §42 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "§45x" xxxxxxxx slova "xxxx. 1".

71. X §42 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

72. V §42 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx x xxxxxx nahrazují xxxxxx "Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, §37 odst. 2 až 9, §38 xx 41 x §42x; to xxxxxxx xxx aktualizaci xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42a až 42x. K návrhu xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.".

73. V §42 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" zrušuje a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx jejich části".

74. X §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "na xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x úhradou xxxxxxx xxxxx §45 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v §42x xxxx. 2 xxxx. x)".

75. V §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 2 písm. x) xxx, x jehož xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,".

76. X §42 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

77. Xx §42 xx xxxxxxxx nové §42x xx 42c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§42x

(1) Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení. Zkrácený xxxxxx navazuje na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x jejím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nepořizuje.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investor. Xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) stanovisko příslušného xxxxxx ochrany přírody xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast11) xx xxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx d) uvede, xxx xx xxx xxxxx aktualizace xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx, náklady xxxxx §45 xxxx. 2, xxxxxxx na zpracování xxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhotovení úplného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §71 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx úřad, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě zprávy x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje v xxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx posoudí x xxxxxxxx souladu x právními předpisy x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a sdělí xxxx skutečnost navrhovateli x xxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx návrh všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, krajský xxxx xxx xx xxxx stanoviskem bezodkladně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx doplní xxxxx xxxxxx aktualizace x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx; xx variantu xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Zastupitelstvo xxxxx xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§42x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxx xxxxx a xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad projedná xxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 odst. 5 x xxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne jednání, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx veřejného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nim nepřihlíží. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připomínek xx xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, stanovisek, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nedostatky x xxxxxxxxx hledisek, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) vyplynula potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx uplatněné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx jako podklad xxx xxxxxx stanoviska x návrhu xxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydat i xxx jeho xxxxxxxxxx; x tomto případě xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států, připomínky x výsledky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §39 odst. 4 xx 6, §40 x 41. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktualizaci a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktualizace xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplné xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nabývá aktualizace xxxxxxxxx.".

78. X §43 xxxx. 1 větě xxxxx xx za xxxxx "zastavitelné plochy" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx x xxxxxxx".

79. X §43 xxxx. 1 xx xx xxxx první xxxxxx věta "Pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxxx.".

80. X §43 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

81. X §43 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; do uvedené xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

82. X §43 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx pořízen xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxxxxx část x prvky regulačního xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

83. V §45 xxxx. 1 xx xxxxx "projektantem x xx vyhodnocení vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx".

84. X §45 xxxx. 4 xx slova "xx xxxx xxxxxxxxxx, xx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx podklady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x §55x odst. 2 xxxx. x)".

85. X §46 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxx".

86. X §46 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v §55a xxxx. 2 xxxx. x)".

87. X §50 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "pořizován," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

88. X §50 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území" a xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovem "významně".

89. X §50 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "; v xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, připomínky, xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území".

90. X §50 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

91. X §52 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "úřad" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx sousedícího xxxxxxxxxx xxxxxx".

92. V §52 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2.".

93. X §54 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx územního rozvoje, xx xxx rozhodování xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

94. X §54 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxx" xxxxxxx.

95. X §54 xxxx. 6 xxxx první se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx odkladu".

96. X §55 odst. 2 xx xx slova "xxxxxxxxxxx územního plánu" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx podle §55a x 55b,".

97. X §55 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "x 5" xxxxxxxxx xxxxx "až 6".

98. X §55 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx územního xxxxx xx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxxx nezpracovává, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxx §55x xxxx. 2 xxxx. x) x x); xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx změny územního xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx postupuje xxxxxxx podle §43 xx 45, §50 xxxx. 2 až 8 x §51 xx 54; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §55x xxxx. 5 a §55x.".

99. V §55 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx změny".

100. X §55 xxxx. 4 se slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zastavitelné plochy x" xxxxxxx.

101. V §55 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx" a xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

102. X §55 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Změna xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx x vydává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7.

103. Xx §55 xx xxxxxxxx xxxx §55x xx 55x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx

§55x

(1) Zkrácený postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variant xxxxxx. Zkrácený postup xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx; x druhém xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx orgány x xxxxx xxxxxxx x §44 písm. x) xx e). Xxxxx obsahuje

a) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu,

c) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu nebo xxxxx xxxxxx11),

x) stanovisko xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu, xx xxxxxx i s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, zda xx xxx xxxxx změny xxxxxxxxx z hlediska xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §10x zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx změny územního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx regulačních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx podává x xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 x 3.

(5) V případě, xx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) nebo x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh obsahu xxxxx x xxxxxxxxx xx posouzení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx stanovisek xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem; xx xxxxxxxx řešení xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§55x

(1) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x pořízení xxxxx xxxxxxxx plánu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx územního plánu x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, pro kterou xx změna xxxxxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx obdobně §52 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx xx 7 dnů ode xxx veřejného projednání xxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx uvést odůvodnění, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladující dotčená xxxxx a xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx a vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby oprávněné x uplatnění xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx uplatňování stanovisek, xxxxxxx x připomínek xx xxxxxxx obdobně §52 odst. 4.

(3) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §50 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx využívání xxxxx x ohledem xx xxxxx územní xxxxxx, xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, stanovisek, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je možné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx i bez xxxx stanoviska. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pořizovatele xx xxxxxxxxxx z uvedených xxxxxxxx, lze x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, pořizovatel xxxxx krajskému xxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx, námitky, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního plánu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které není xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxxx vyjádření sousedních xxxxx x vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území.

(6) Xxxxx x posouzení xxxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6.

(7) Při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx územního xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 x §55 xxxx. 4 a 5.

§55x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplné xxxxx územního xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx doručení xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx znění xxxxxx změna účinnosti.".

104. X §61 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx regulační plán xxxxxxxx územní xxxxxxx, xxxxxxx xx pro xx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxxx.".

105. X §63 odst. 1 větě první xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", na xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. x)".

106. V §63 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 odst. 2 xxxx. x)".

107. X §65 xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

108. X §65 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledku řešení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx obsahovat x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx podmínky xxxxxxxxx xx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx vázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

109. X §68 xxxx. 3 xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

110. X §71 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova ", xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xx 74,".

111. X §71 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "61," xxxxxxx.

112. X §71 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "x x xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

113. X §71 odst. 8 xxxx druhé se xx xxxxx "xx 69" xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx xxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxx xxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §73".

114. X §71 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxx".

115. X §71 se doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx změny opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

116. Xx §71 xx xxxxxxxx nové §72 xx 75, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení. Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při změně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx záměr podléhající xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx regulačního plánu xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující, že xx oprávněn podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx regulačního plánu,

c) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

d) xxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxx územních xxxxx x regulačních xxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxx navrhovanou změnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x kraje, pokud xxx regulační xxxx xxxxx zastupitelstvem xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 a 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny regulačního xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obci, xxx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, nejméně 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx změny regulačního xxxxx x oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel doručí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx. K veřejnému xxxxxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pořizován, x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx projednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxx odůvodnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokládající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X této skutečnosti xxxx být xxxxxxx xxxxx poučeny. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí se xxxxxxxxxx xx zástupce xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxx ve stejné xxxxx svá xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx, připomínkám x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x podání xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny.

(4) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx obdobně podle §67 xxxx. 3 x 4, §68, 69 x §71 xxxx. 9.

§74

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §72 a 73 xx předpokladu, xx návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x vydat, jedná-li xx x změnu x xxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 4 x 5, x to xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prospěšných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §71 odst. 7.

§75

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

117. X §78 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Územní rozhodnutí x xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx, xxxxx xx vydává společné xxxxxxxx.".

118. X §78a xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §78a xxxx. 2 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Žadatel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a.".

120. X §78a xxxx. 4 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dokumentace,".

121. X §78x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

122. X §79 se xx konci odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x areálech xxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxxxxxx vymezí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostorových xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx.".

123. X §79 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxxxxxx monitorovací xxxx".

124. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "1 x" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx do výšky 2 m".

125. X §79 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx".

126. V §79 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou jaderným xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

127. X §79 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

128. X §79 odst. 2 xxxxxxx p) zní:

"p) xxxxx xx 40 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx stavby pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše xxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x od xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx,".

129. X §79 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx59)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx69)".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 69 xxx:

"69) Xxxxxxxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

130. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxx x" xxxxxxx.

131. X §79 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx stánky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výzdobu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx.".

132. V §79 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

133. X §79 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxx x hlediska xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx".

134. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx".

135. X §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "pozemku" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

136. V §80 odst. 3 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,".

137. X §80 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k posouzení xxxxx provedení xxxxxx".

138. X §81 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

139. X §84 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "podle §96x".

140. X §85 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxx x) se xxxxxxx.

141. X §85 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

142. X §86 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx k xxxxxxxx stavebního záměru xxxxx §184x,".

143. V §86 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxx xxxxxx", slovo "x" xx zrušuje x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96x odst. 2".

144. X §86 odst. 2 xxxx. d) xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx smlouvu" xxxxxxx.

145. X §86 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, situační xxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxx část; u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x limitní xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nezbytné xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx plnícího xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nahrazena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39), z xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx na stavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové užívání xxxxxx.".

146. V §86 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 až 6.

147. X §86 xxxx. 4 se za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neodstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze žadateli.".

148. X §86 odst. 4 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

149. X §87 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", dotčeným xxxxxxx x obci, xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. a) x §85 odst. 2 xxxx. x)".

150. X §87 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "bylo xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

151. X §87 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxx zasahujících do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx v řízení x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; jednotlivě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 x 2 xxxx. a).".

152. X §87 odst. 4 xx za xxxxx "nejdéle však" xxxxxxxx slova "ve xxxxx".

153. X §87 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx".

154. V §88 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx" xxxxxxx.

155. X §89 odst. 1 se xx xxxxx "účastníků řízení" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

156. V §89 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace".

157. X §89 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "§85 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

158. §90 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§90

Posuzování záměru xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx stavební úřad xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx území,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) nebo xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad posuzuje xxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentací x x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x stavebních záměrů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx závazné stanovisko xxxxx §96x; stavební xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx budoucího užívání xxxxxx, jde-li x xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

159. X §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "záměr" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,".

160. V §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx dokumentace xxxx xxx zpracována xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 4 xx 8".

161. X §92 xxxx. 4 xx xxxxx "také xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, x" xxxxxxx.

162. X §94 xxxx. 1 se xx xxxxx "změnit xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxx podklady xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x území," xx xxxxxxx.

163. X §94 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

164. §94x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 70 zní:

"Územní řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

§94x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměr, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx70), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx") x xxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx navazujícím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

70) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

165. Za §94x xx vkládají xxxx §94x až 94x, které xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 71 x 72 xxxxx:

"§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí xxxx xxxxx uvedené x §85.

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx §10 odst. 3 a přílohy x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx x celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblasti, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx také xxxxx zjišťovacího řízení, xxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Žádost x dokumentace vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx připojuje xxxx x elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx a jejích xxxxxx včetně dokumentace xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx použije obdobně. Xxxxx-xx k zastavení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx, xx stavební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx dokumentace nebo xxxx část není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neprojednává x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx připomínky ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, a xx-xx xx xxxxxx, xxxxx jej x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke stavebnímu xxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx x dotčené xxxxxx závazná stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejpozději při xxxxxxxx xxxxxx jednání. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 x x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 odst. 6 xxxxxxxxx xxxx, dotčeným xxxxxxx x obci, xxxxx xx účastníkem xxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy účastníci xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 odst. 2 x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxx stavebním xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx do konce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X záměrů xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx doručování xxxxxxx §87 odst. 3 xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 odst. 2 xxxx. x) xx §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx ústního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření dotčených xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přeruší.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxx vydání xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxx xx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxx xxxx posuzuje stavební xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §90.

§94x

(1) Xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx podle §94x xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §87 odst. 4 x lhůtách xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a §92 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx stavebního úřadu xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx; připomínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx x důvodu xxxxxxxx negativního xxxxx xxxxxxxxxx záměru na xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx žadateli xxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx stavební úřad xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx provést xxxxx xx základě územního xxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, kdy stavební xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stavebním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §94 x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) X staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, staveb xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 písm. x) xxx xxxxx společné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavební úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 písm. x) xx d) xxxx §16 odst. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx stavby hlavní xxxxxxx staveb. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxx xxxxxxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x povolení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, x vydání xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prováděna v xxxxxxx x povolením, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx xx ke xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxx požadovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x tomuto pozemku,

e) xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo dotčeno.

§94l

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx

x) základní xxxxx x xxxxxxxxxxx záměru, xxxx rozsahu x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit,

c) xxxx x xxx, xxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x umístění a xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona, x xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96b xxxx. 2,

c) stanoviska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické infrastruktury x možnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) smlouvy x xxxxxxxxxxx vlastníky veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, vyžaduje-li záměr xxxxxxxxxx nové nebo xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokladovou xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby.

(3) X případě xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxx §94x xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyhotovení. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxx staveb, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a stavební xxxxxx vede, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx stavební xxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neprojednává a xxxxxx zastaví; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx.

(6) Pokud žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neobsahuje požadované xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx stavebníka k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; usnesení x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx vad žádosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti a xxxxxx příloh, včetně xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx ústním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, je-li to xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a další xxxxx x xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě, xxxxx-xx x řízení x xxxxxx počtem účastníků. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úkony x xxxxxx účastníkům řízení xxxxx §94x písm. x) xx x) x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx podle §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx účastníci xxxxx §94x písm. a), x) x x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx xx x řízení s xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxx vždy veřejnou xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 správního xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94x xxxx. x) až d). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §94x xxxx. x) xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v dalších xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxx x xxxxxx evidovaných x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx ohledání xx xxxxx, xxxxxxxxx x xx ústního xxxxxxx, může stavební xxxx upustit, jsou-li xx xxxxx známy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provádění. Upustí-li xx ústního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx, xx xxx mohou xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxx, že k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx k xxx nepřihlíží. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží. Připomínky xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x věcem, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxx podle §94x xxxx. x) až x), xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ochranou xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx zabývá. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx. Účastník řízení xx xxxxx námitkách xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx řízení, x důvody podání xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx norem, pokud xxxxxx námitka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx působnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx učiní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xx neplatí x případě námitek xxxxxxxxxx se existence xxxx rozsahu vlastnických xxxx jiných xxxxxxx xxxx. X podmínkách xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

§94x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx závaznými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zda

a) dokumentace xx xxxxx, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.

(3) Stavební úřad xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx užívání xxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vymezí xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků, x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx souboru xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx specifické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxx x vedlejších staveb x souboru staveb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx norem. Podle xxxxxxx stanoví, které xxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx stavební xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94x, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx věcech, zejména xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx lhůtě do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx.

(4) Po dni xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souboru xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Stavebníkovi xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x povoleném xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povolení xxxxx 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech lhůtu xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá platnosti, xxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx x době xxxx platnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebníka o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxx zahájena. Xxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost stavebníka xxxxxxx před jejím xxxxxxxxx. Xxxxxxx žádosti xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxx v §16 xxxx. 2 xxxx. x) je v xxxxxxx xx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96x, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxx žalobu xx xxxxxxxx soudnictví72).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí

§94q

(1) Xxxxxxxx xxxx příslušný podle §94x postupuje xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměr, xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx71), xxxxxxxx stavební úřad xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx stanoveno xxxxx.

§94x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního x stavebního řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §94k.

§94s

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx, způsobu a xxxx provádění, u xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit,

c) xxxx x xxx, xxx xxxx stavební xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx společného povolení xxxxxxxxx připojí

a) souhlas x xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů4) xxxx xxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96x xxxx. 2,

x) stanoviska vlastníků xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx společného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou technickou xxxxxx, situační xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokladovou xxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 a xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, bylo-li tak xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx plánu xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx připojuje xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94x xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavebník xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx souboru staveb, xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx není příslušný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí vede, x to x xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx částmi xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí vede.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx životní prostředí xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx pouze stavebníkovi x příslušnému xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx neodstranění xxx žádosti, usnesení x zastavení řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stavební záměr xx významně xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxx přeruší xxxxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neprojednává a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stavebního xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx účastníci řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a dotčené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxx. Stavební xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné ústní xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx s xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx jednání se xxxx za účasti xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záměru x hlediska vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x dotčené orgány xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx ústním jednání. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X případech xxxxxx umisťovaných x xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx jednání xx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. b), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94k xxxx. a), c) x x). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání musí xxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx předem. Xxxxxxxxxx §87 xxxx. 2 x informační xxxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx stavebním xxxxxx xx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xx xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx v řízení x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx úkony v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláškou podle §25 odst. 3 xxxxxxxxx řádu; jednotlivě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) se x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x v xxxxxxx úkonech v xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených vlivem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání připomínek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxx desce x oznámí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx stavebnímu záměru xx xxxxxxx všech xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska. Xxx xxxxxxxxxxx a posuzování xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx §94w xxxx. 3 xxxxxxx obdobně.

§94w

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, a xxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připomínkám k xxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx podání námitek. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xx xxxxxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podle §94x xxxx. c) xx x), může uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxx xxx xxxx vlastnické xxxx jiné věcné xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx projednávaným stavebním xxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx zabývají. Xxxx uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxx zájmů xxxx x xxxxx xxxxxx obce. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx norem. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx ve xxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx věcných xxxx.

§94x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzuje, xxx xx stavební xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) tohoto xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozporů.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx úplná, xxxxxxxxx, a xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xx xxxxxxxx příjezd xx stavbě, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx ověří rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx společné xxxxxxxx xx lhůtě xx 90 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx staveb, xxxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxx xx lhůtě xx 120 dnů.

(2) Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx třeba, x pro xxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxx staveb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx potřeby xxxxxxx, které fáze xxxxxxxx xx stavebník xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, může uložit xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx dočasných xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx veřejnosti. Součástí xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x zapracovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx významně negativního xxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, stavební xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx dnem vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neběží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx stavební xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §94x nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §94x odst. 2.

(6) Xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx stavební xxxx xxxxx stejnopis jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx právní xxxx x vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx stavby x xxxxxxx staveb, a xxxxxxxx stavebnímu úřadu, xxxxx-xx x soubor xxxxxx. Stavebníkovi xxxxx xxxx štítek obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx ministerstvo, xx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx v §16 xxxx. 2 písm. x) xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96b, je xxxxxxxxx podat x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xx správním soudnictví72).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx platí 2 xxxx ode xxx xxxxxx právní moci, xxxxxxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx delší, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznámení stavebníka x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upouští; xx neplatí, jestliže xxxxxx již byla xxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx lhůty platnosti xxxxxxxxxx povolení.

71) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

72) §66 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

166. X §95 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xx xxxxxxx o xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx k posouzení xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí,".

167. X §95 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "jejichž vlastnické xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno".

168. X §95 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx." x xxxx "Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx." xx xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxx.".

169. X §95 odst. 4 xxxx druhé xx xxxxx ", x předmětu územního xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jednání" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení".

170. X §96 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "posuzovaných xx zjišťovacím xxxxxx, xxxx" xxxxxxxxx čárkou.

171. X §96 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx vyžadováno xxxxxxx".

172. X §96 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x způsobu xxxxxxx xxxxxxx".

173. X §96 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Žádost x xxxxxx souhlas" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

174. X §96 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,".

175. X §96 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx tohoto xxxxxx" x xx konci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96x xxxx. 2".

176. X §96 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "souhlasy xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich x xxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, xx kterém xx být xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stavbám xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx být umístěním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx".

177. V §96 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx větami "Xx-xx oznámení xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §90, xxxx xxxxxxxx úřad územní xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx oznámení. Oznámení xxxxxx xx neprojednává x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87.".

178. X §96 xxxx. 4 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "oznamovateli" a xxxxx ", xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záměru x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

179. X §96 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

180. X §96 xxxx. 4 se xx xxxx devátou xxxxxx xxxx "K xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal.".

181. X §96 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, osobám xxxxxxxx x odstavci 3 písm. x), xxxxxxxx orgánům, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx §15 xxxx 16, xxxx stavebnímu xxxxx příslušnému k xxxxxxxx stavby.".

182. X §96 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x poučí jej x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.".

183. X §96 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

184. X §96 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Žádost x xxxxxx souhlas" xxxxxxxxx xxxxx "Oznámení záměru" x xx xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx".

185. X §96 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxx řízení.".

186. X §96 xx xx xxxxxxxx 5 vkládá xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Zjistí-li xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 x 3. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 11.

187. V §96 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "oznamovatele".

188. X §96 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "základě oznámení".

189. X §96 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx".

190. X §96x se vkládá xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) U xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. d) xxx xxxxx společný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx společného souhlasu xx stavební xxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 písm. x) až d) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

191. V §96x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx stavebník xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 x ohlášení xxxxxxxxxx záměru xxxxx §105 (xxxx jen "xxxxxxxx oznámení xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx §96 x 105. Xx společnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §96 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xx 6.".

192. X §96x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

193. X §96a xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavební xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společný xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x osobám xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x v §105 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Stavebníkovi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxx záměru předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Dojde-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx společné xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního záměru, xxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxx uvedených v §96 xxxx. 3 xxxx. d) x x §105 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Společné oznámení xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.".

194. X §96x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného oznámení xxxxxx, jeho příloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

195. Xx §96x se xxxxxx nový §96b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§96x

Xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx třetí xxxxx XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 nebo xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx změny x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastavitelné xxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx stavební úřad xxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx záměr xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úkolů xxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx. Xxxxxxxx shledá xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxx překážkou vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx jiného xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx delší, xxxxxxx xxxx 3 roky.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podmínky x xxxxx.

(7) Závazné xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx do xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti,

a) bylo-li xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxx rozhodnutí, společné xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci,

b) byla-li xx základě návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení podaného x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx a tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabyla xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxx xxxx společný xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru učiněného x době platnosti xxxxxxxxx stanoviska.".

196. V §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

197. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náležejí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "úložiště xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

198. X §103 xxxx. 1 písm. e) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxx xxx zemědělství xx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx, bez xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx zemědělství xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 m xxxxx xx 300 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x do 7 x xxxxx, x xxxxxx nadzemním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, stavební xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jedná o xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo chovatelství xxxxx zemědělské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. sušičky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);".

199. X §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x nadzemní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx61) xxxxxx podpěrných xxxx x xxxxxxx měřící, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx69)".

200. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx59) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objekty, xxxxxx systémů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "distribuční xxxxxxxx x plynárenství69) s xxxxxxxx budov x xxxxxxx xxxxxxxxx69)".

201. V §103 xxxx. 1 xxxx. e) bodě 7 xx slova "xxxxxxx tepelné xxxxxxx59) x související technologické xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky," xxxxxxxxx xxxxx "rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx69)".

202. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xx xxxxx "stavby" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".

203. X §103 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxx 18 x 19, xxxxx znějí:

"18. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zastavěném xxxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx stavby xxx rodinnou xxxxxxxx;

19. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nad 8 x.".

204. X nadpisu §104 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x kterých xxxxxxx".

205. V §104 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "vyžadují" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx u".

206. X §104 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "xx 150 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx plochy," xxxxxxx.

207. X §104 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "50" xxxxxxxxx číslem "70".

208. X §104 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxx".

209. X §104 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

210. X §105 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, x pozemku, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsahu x účelu, způsobu x době xxxxxxxxx, xxxx o tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět, zda xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx stavby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pozemku xx xxxxx xxxxxxxxxx.".

211. X §105 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) X xxxxxxxx stavebník připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184x,

x) xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx územní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx zákona, nevydává-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) projektovou dokumentaci xxxx dokumentaci ve xxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xxxxxx úřad xxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu; xxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 9.

212. X §105 xxxx. 3 písmena x) xx e) xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.".

213. X §105 odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

214. V §106 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalších xxxx, xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

215. X §106 xxxx. 2 se xxxx xxxx xx sedmá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, osobám xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xxxx. x), x místně xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxx není stavebním xxxxxx, vyjma xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stavebního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, a místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, xx souhlas xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentací x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx doručení stavebníkovi.".

216. X §106 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "X xxxxxxxxxxx řízení xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.".

217. X §107 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx jinými xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této lhůtě.".

218. X §107 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

219. X §107 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Podané".

220. X §107 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

221. X §107 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provedením, xxxxxxxx xxxxxx x postupuje xxxxx §129 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. O xxxxxxxx ohlášení stavební xxxx xxxxxxxxxx vyrozumí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx ohlášení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx, xx xx stavbou nelze xxxxxxx.".

222. V §108 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §105 xx 107, xxx stavebníkovi xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx".

223. X §108 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nevydává, pokud xx xxxxxx společné xxxxxxxx.".

224. X §109 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxx" xxxxxxx.

225. X §109 xxxx. f) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xx něm".

226. X §109 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

227. X §110 odstavec 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §184x,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx územní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x nevydal xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxx,

x) xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektantem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx část,

f) xxxxx plánu kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.".

228. X §110 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi.".

229. X §111 xxxx. 1 písmeno a) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracována x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo regulačním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

230. V §111 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "oznamuje".

231. X §111 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.".

232. X §112 xxxx. 1 se xx větu xxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx doručují xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx s xxxxxx počtem účastníků; x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxx písemnosti x xxxxxx doručují xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxx se x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x další písemnosti x řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 správního xxxx; xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 písm. x) xx d).".

233. X §112 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xx lhůtě".

234. X §112 xxxx. 3 xx xx xxxxx "rozhodne xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx".

235. X §114 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "§109 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

236. X §114 odst. 2 xx xxxxx "regulačního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx".

237. X §115 xxxx. 4 xx za xxxx třetí xxxxxx xxxx "Na xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".

238. X §116 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx vyžadováno xxxxxxx".

239. X §116 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx 8 xxx.".

240. Nadpis xxx §117 xx xxxxxxx.

241. Xxx xxxxxxxx §117 xx xxxxxx xxxxxx "Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

242. X §117 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "bylo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx závazné".

243. V §117 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxx.

244. V §117 xxxx. 3 větě xxxxxxxx se xxxxx "§109 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu".

245. V §117 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx "bez xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx 5 xxx xx xxxxxxxx".

246. V §117 xxxx. 4 xxxx první x xxxx druhé xx xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "15".

247. X §117 odst. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxx".

248. X §117 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Rozhodnutí" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx,".

249. X §118 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §115, xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dodatečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, územní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §78 xxxx. 6 stanovil, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §117, společné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §78 xxxx. 6 xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §78x xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

250. V §118 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "; xxxxxxxx-xx změna xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx ve spojeném xxxxxx, ustanovení §94 x 94x xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

251. X §118 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx-xx změna stavby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx, xxxxxxxxxx §94 xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx vedeno xxxxxxxx územní a xxxxxxxx řízení.".

252. X §118 odst. 5 xx xxxxx "bylo xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

253. X §118 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Pokud xxxxx xxxxxx spočívá x nepodstatných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx půdorysný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se do xxxxxxx konstrukcí xxxxxx, xxxxxx xx vzhled xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx11), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxx stavby a xxxxx o xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaných xxxxxxxxxxxxx odchylek xxxxxx, xx xxxxx projedná xxx vydání kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnou xxxxxxxx. Xxxxxx-xx záměr xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

254. X xxxxx xxxxxx xxxxx X nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

255. V §119 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Dokončenou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 8, xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jedná-li xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxx stanoveno provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnu xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx předepsané xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy41).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxx povolení xxxxxx.".

256. §120 se xxxxxxx.

257. X §121 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

258. V §121 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx stavebnímu povolení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §118 xxxx. 7".

259. V §122 xxxx. 1 xx věty xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx.

260. X §122 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "45".

261. X §122 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx závěrečné xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepodstatné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.".

262. X §122 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx-xx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dokončená stavba, xxxxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zdraví xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby.".

263. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Souhlas xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxx doručení stavebníkovi. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nevztahují xxxxx druhá a xxxxx správního řádu. Xxxxxxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx lze zahájit xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souhlas xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

264. X §122 odstavec 5 xxx:

"(5) Dojde-li xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xx žádost x vydání kolaudačního xxxxxxxxxx; xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nezbytné, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti.".

265. X §122 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věty "X xxxxxxx podzemních xxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolaudační xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx.".

266. X §122 xxxx. 7 se xxxxx ", obsah x strukturu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

267. Xx §122 xx xxxxxx xxxx §122x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxxxxxxxx řízení je

a) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx zjištění xxx xxxxxxxxx prohlídce, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo postupuje xxxxx §129 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle §122 odst. 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, a je-li xx xxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavby.

(5) X xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx neohrožují xxxxx x veřejné zdraví, xxxxx xxxx zdraví xxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx prostředí x xxxxxxx ve svém xxxxxxx řádnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

268. X §123 odst. 4 xx xxxxx "120 xxxx" xxxxxxx.

269. X §125 odst. 4 xxxx druhé se xxxxx "x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

270. X §126 xxxx. 2 xx xx xxxxx "dočasné xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx dočasné stavby xx stavbu trvalou".

271. X §126 xxxx. 4 větě xxxxxxxx xx xxxxx "120 xxxx 122; x xxxxxxxx xxxxxxx nebo" xxxxxxxxx xxxxxx "122;".

272. X §127 odst. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx trvalou se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx odstavce 1 se doplňují xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx".

273. X §127 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx,".

274. V §127 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxxxx xxxxxx je příslušný xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx vydal.".

275. X §127 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "dnem xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx mocí xxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

276. X §128 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

277. X §128 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "dnem xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx mocí xxxxxxxx" a věta xxxxx se xxxxxxx.

278. X §129 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "nebo xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx opatření xxxx xxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

279. X §129 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "v xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

280. X §129 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

281. X §129 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §119 odst. 1, xxxx stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xx žádost stavebníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrokem xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.".

282. X §134 xxxx. 1 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "6".

283. V §134 xx za odstavec 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Pokud není xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxxx způsobem anebo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavby bezodkladně xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §126 x 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinek.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

284. V §134 xxxx. 6 xx xxxxx "xx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xx 5".

285. V §143 xxxx. 4 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxx xxxx," xxxxxxxx slova "x xx x xxxxxxxxx,".

286. X §144 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx inspektoři xxxxxxxx xxxxxxxx společně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnosti46a) xxxxx xxx výlučně osoby xxxxxxx v §143 xxxx. 1 a 2. Společníci xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání.".

287. X §148 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;".

288. V §150 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx, organizační x xxxxxxxxxxxxxxx záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

289. X §152 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14)".

290. X §156 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bezpečnost xxx xxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "základní xxxxxxxxx na stavby73)".

Poznámka xxx čarou x. 73 xxx:

"73) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 ze xxx 9. března 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.".

291. X §158 xxxx. 2 se xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"e) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

292. V §158 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".

293. X §158 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxxxx "x)".

294. X §158 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "2 xxxx. x)" xxxxxxxxx číslem "1".

295. X §160 odst. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) bodů 4 xx 8".

296. X §163 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", její xxxxxxxxxxx, úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx aktualizaci".

297. X §164 xxxx. 1 větě první xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx aktualizace" x xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxxxx znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktualizaci".

298. X §164 xxxx. 1 xxxx druhé xx xx slovo "rozvoje" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx".

299. X §164 odst. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje po xxxxxx aktualizaci".

300. X §165 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx byl xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx ", regulační xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich pořizování, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxxx xxxx pořízeny; xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x úplné znění xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68)".

301. X §165 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx plánu" xx xxxxxxxxx slovy "územního xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx změny, xxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace po xxxxxx xxxx xxxxx".

302. X §166 xxxx. 3 větě první xx xxxxx "xx xxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx podnětu, xxxxx xxx spojen x xxxxxxx nákladů, xxxx xxxxxxxx, krajskému xxxxx, xxxxx územního plánování,".

303. X §166 xxxx. 3 větě druhé xx xxxxx "Xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx studii a xxxxx, xxx xx xxxxx do xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; xxxx skutečnost".

304. X §167 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxx stavební" xxxxxxxxx xxxxxx "Stavební" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se doplňují xxxxx "x stavebnímu xxxxx, který je xx společném územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

305. V §171 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

306. X §171 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, lze x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx.".

307. X §175 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxxx rozhodnutí" xxxxxxxxx xxxxxx "umístit".

308. V §175 odst. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxxxx území.".

309. X §177 odst. 2 xx na konci xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx slova "; xxxxxxxx xxx postupovat xxxxx xxxxxxxx 5 x 6".

310. X §177 odst. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

311. X §177 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx ", nebo dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

312. V §178 odst. 1 xxxxxxx e) xx x) xxxxx:

"x) x xxxxxxx s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

f) x xxxxxxx s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx umožní xxxx xxxxx,

x) x rozporu x §126 xxxx. 1 užívá stavbu x xxxxxxx x xxxxxx vymezeným x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx stavby, xxxx x xxxxxx vymezeným x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 odst. 2 xxxx povolením xxxxx §127 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x povolením x předčasnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §123, xxxx takové užívání xxxxxx xxxx osobě,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

x) x rozporu x §128 odstraní xxxxxx xxxxxxxx v §103 xxxxxxxxxx azbest nebo xxxxxx xxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 až 8 xxxxx v §104 xxx souhlasu xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x rozporu s §128 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního úřadu,

n) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se souhlasem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) v xxxxxxx x §171 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx stavebního úřadu.".

313. X §178 odst. 1 xx písmena x) xx x) xxxxxxx.

314. V §178 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), g) x x) xx slova "xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxx.

315. V §178 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx povolení".

316. V §178 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

317. X §178 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

318. X §178 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

319. V §178 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. a), x), g), x), x), x), x), x), o), x), x), x), t), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x), x), x), x), x), k) xxxx x)".

320. X §178 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. b), x), x), x), x), x) nebo x)" nahrazují slovy "xxxx. x), x), x), x), l), x) nebo x)".

321. X §179 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxx 4" xxxxxxx.

322. X xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ

§184a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx oprávněn xx služebnosti xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx žadatel o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxx. X žádosti x povolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků, xxxx xxxxxxx, xxxxx společenství xxxxxxxxx nevzniklo.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx dokumentace, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx nedokládá, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx III a xxxxx xxxxxx hlavy X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízením.

§184b

(1) Je-li xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízením xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxx úřad xxx xxxxx §9b xx 9x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, xx-xx xxxxxx; jinak xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební xxxx xx ústního xxxxxxx, lze připomínky xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.".

323. V §188 xxxx. 1 xx slova "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "31. xxxxxxxx 2022".

324. X §190 xx odstavce 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

325. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §21 xxxx. 4, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 7, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78a xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122a xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4 a §162 odst. 7.".

326. X §194 písm. x) xx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxxx x provozním xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx10)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx10)".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx studie, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx 30. xxxxxx 2010, posoudí xx 31. xxxxxxxx 2018 x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxx xxxx územního plánování xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v uvedené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto studií xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti, dosavadní xxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx urbanistické xxxxxx, územní generely xxxx xxxxxx prognózy xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Sb.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a změny xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx vyvěšena xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změna xxxxxxxx plánu nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx uvedená územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxxx podle §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nejpozději xx 30. června 2018.

6. Obec, xxx xxxxxx xxx vydán xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx plán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018. Xxxxx nebyla vydána xxxxx změna této xxxxxxxxxxx, zveřejní xxxxxx xxxxxx plán xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx obce, územní xxxx sídelního útvaru, xxxxxx plánovací dokumentace xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018; to xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx původní xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx generelu a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30. xxxxxx 2018, xxxx xxxxx x této studii x xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx vyřadí.

9. Xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, dokončí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx územní xxxxxx, xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx řízení považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx xxxxx §9x xx 9x xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; ustanovení §91 xx 91x a §94x až 94x xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

13. Záměry, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x nichž xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, ve stavebním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Ustanovení §9x xxxx. 3 xx 5 x §9x xx 9d xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně podpěrných xxxx x systémů xxxxxx, ochranné, řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx budov xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x související xxxxxxxxxxxxx objekty, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx anebo uzavřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx §190 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2007 xxxxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx úřad, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx jiné xxxx, xxxxx xx 30 xxx od nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxx xxxx, veškeré podklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona k xxxxxxxx, ohlášení nebo xxxxxxx podané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx ochraně

Čl. XXX

Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., zákona x. 163/1998 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 237/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Sb. x xxxxxx x. 229/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §24 xx xx konci odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 14 zní:

"t) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické infrastruktury14) x hlediska požární xxxxxxx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.".

3. §31 xxxxxx nadpisu xxx:

"§31

Xxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx se vykonává

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx plánu, nahrazuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 8,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx, vztahujících xx x umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx uvedených v §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5 xx 7 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx rodinného xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou zastavěnou xxxxxxx xxx 200 x2,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u které xxxxxxx ohlášení xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx zákona,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výrobu, xxxxxxxxxx x manipulaci x xxxxxxxxx kapalinami a xxxxxxxxx xxxx hoření xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxxx xxxxxx, mající xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x ubytování nebo xxxxxxxxxxxxxxx budovy určené xxxxxxxx pro více xxx 50 osob,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx v xxxxxx 4 xx 7, xxxxx budou schvalovány x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. dokumentace xx xxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx činnosti x xxxxxx uvedených x xxxxxx 3 až 8,

10. dokumentace staveb xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 8, xxxxx xx xxxxx x dokumentaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytných úprav,

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x bodech 3 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx práce xxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx úpravy xxx §104 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se provádí x xxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentu, který xx dostatečný pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx u staveb x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx vykonáván xxxxxx požární dozor,

c) xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx podmínky požární xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx podkladů x dokumentace podle xxxxxxx b), xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x typovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkového xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx s vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx [§65 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)],

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X protokolu x xxxxxxxx provedené xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx nedostatků uloženém xxxxx odstavce 1 xxxx. x) orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) x x) xx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Podklady, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor xxxxxxxxx x listinném xxxxxxxxxx.".

4. §32 zní:

"§32

Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) a c)

a) x xxxxxx, které xx xxxx uskutečnit xx xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxx,

x) x staveb, které xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. X §95 xx xxxx xxxxx x xxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx jsou závazným xxxxxxxxxxx podle správního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení. Stanoviska xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 18/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., zákona x. 307/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 124/2011 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxx x. 127/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "prodejnímu xxxxxx, konstrukci x xxxxxxxx xxx slavnostní xxxxxxx x osvětlení xxxxx, jejichž umístění xxxxxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích dnů,".

2. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "X xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoviskem uvedených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §26 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:

"(3) Ministerstvo xxxxxxx xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx31) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx x oblasti státní xxxxxxxxx xxxx.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 157/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 89/2016 Sb. x zákona č. 264/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §19 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx x umístění" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

2. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx "vydat" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

3. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

4. X §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x chráněném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx báňský xxxx, xxxxx je rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

5. X §33 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10)" xxxxxxxxx xxxxx ", stavebním nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona".

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích

Čl. XX

Xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx pracích, ve xxxxx zákona č. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 85/2012 Xx. x zákona x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 23 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx23).

23) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. Xx xxxxx §25 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx x společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

Čl. XXX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992, xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx č. 123/1998 Xx., xxxxxx č. 161/1999 Xx., zákona x. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 100/2004 Xx., zákona x. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx x. 381/2009 Sb., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděném xxx provozování xxxxxx xxxxxxxx,".

2. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povolovaného x xxxxxxx řízení, x xxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí, ve xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dřevin, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsadby, je-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vydává stavební xxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Odstavce 1 xx 5 x §9 se xxxxxxx xxx kácení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

3. V §43 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx věta "Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické infrastruktury, xxxxxxx výjimku Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §45x odst. 1 xxxx první x x §45i xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx předmětu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

5. X §45x odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xx konci textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxx aktualizace xx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

6. X §45x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx přírody svým xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxx §45x xxxx. 1 nevyloučí, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx3x). Nevyloučí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx vyloučení xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxx varianty xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx územního xxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17).".

7. X §45x xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v §45x, xxx xxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx3x) xxxxxx koncepce nebo xxxxx nebude xxx xxxxxxxx negativní vliv xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 9, xxxxxxxxx x odstavci 10. Ochrana xxxxx xxxxx druhé, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.".

8. X §45i xxxx. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx x xxxxxxxxxx variantní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx možným xxxxxxxxx negativním vlivem, x xx xxxxx x naléhavých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx soudržnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.".

9. X §45i xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 9 doplňují xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na předmětu xxxxxxx".

10. V §45x xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "x" vkládá xxxxx "významný".

11. X §45x xxxx. 10 xxxx xxxxx se xxxxx "žádosti o xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

12. X §45x xxxxxxxx 11 xxx:

"(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxx koncepce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx účely xxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxx sledování xxxxxxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxx účinnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prioritních typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx lidského xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro životní xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanoviska Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx naléhavých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx důvodů xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx podle odstavce 10. Ode xxx xxxxxxxx podnětu do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxx. Xxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx soudržnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Uložení kompenzačních xxxxxxxx je důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx záměr xxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx.".

13. X §45x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12 x 13, xxxxx xxxxx:

"(12) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.".

14. V §56 xx za odstavec 5 vkládá nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Zjistí-li xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx územního x stavebního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto řízení xxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §49 nebo 50, x tato xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody příslušného x povolení xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx přírody posoudí xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a živočichů xxxxxx stanovení dalších xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x územním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx, xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

15. X §56 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) X xxxxxxx povolení xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6, xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x pro xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx §5x xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přírody xxx povolování xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxx a xxxxxxxxx x pro osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 6, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx xxxxxx byla xxxxxxxx dohoda podle xxxxxxxx 5 nebo xxxxx §49 xxxx. 4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 informuje xxxxx xxxxxxx přírody Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x povolení xxxxx §5x odst. 5 xxxx, xx od xxxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

16. §67 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§67

Povinnosti investorů

(1) Xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx krajiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dotknout xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, třetí x xxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx33). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx, požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx je xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmírnění xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx části přírody, xxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx zákona, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx hodnocení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

17. V §70 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx podle tohoto xxxxxx".

18. X §79 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ministerstvo životního xxxxxxxxx je dotčeným xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx49) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadů xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

19. X §79 xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx náležitosti posouzení xxxxx §45x xxxx. 13,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

20. X §90 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxx xxxx společné povolení, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x povoluje xxxxx stavebního zákona.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 18.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx. a zákona x. 184/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx-xx x xxxxx, xxx který xx stanoven účel xxxxxxxxxxx zákonem, nebo xxxxx-xx x xxxxx, xxx který xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

2. X §17 xx na xxxxx xxxxxxx l) xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou, xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 xxxxx:

"x) xxxx vyjádření x návrhům tras xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38); xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38); x xxxxxxxxx odnětí xxxx trvalého odnětí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11x odst. 2.

38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., o dani x nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 242/1994 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., 112/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 23/2015 Xx. a xxxxxx č. 84/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" zrušuje.

2. X §6 odst. 3 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx".

3. V §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

4. X §9 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x".

5. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "speciálního" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. XI

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona č. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., zákona x. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona č. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., zákona x. 221/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 271/2016 Xx., zákona x. 321/2016 Xx. x zákona č. 454/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §38x odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "povolením" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

2. V §38x odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx,".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x dráhách

Čl. XII

Zákon č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., zákona č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 377/2009 Sb., zákona x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 134/2011 Xx., zákona x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 180/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx povolením, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx,".

2. X xxxxxxx §7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx".

3. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxx xx dráze" xxxxxxx.

4. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx " xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a povoluje,".

6. X §7 odstavec 3 zní:

"(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx, povolení, xxxxxxxx xxxx kolaudace xxxxxx na dráze, xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dráhy, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xx závazné stanovisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx závazném xxxxxxxxxx drážní správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulého provozu xxxxx a xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydat pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx ochrana x xxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx věty druhé xxxx xxxxx toto xxxxxx odstranit.".

7. V §9 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby," xxxxxxx.

8. Na konci §56 xx tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx13) x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech drážních xxxxx.

13) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x vnitrozemské xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 118/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pro xxxxx umístění, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vodní cesty xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx17) xx vzdálenosti xx 50 xxxxx xx břehové xxxx xxxxxxxxx vodní cesty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před jejím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.".

2. Na xxxxx §41 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:

"x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx22).

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 149/2003 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 280/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., zákona č. 250/2016 Xx. x xxxxxx č. 62/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §49 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 34 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické infrastruktury34) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro stavby xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a §47 xxxx. 2.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. X §58 xx xxxxxxxx odstavec 5, který zní:

"(5) Xxxxx se v xxxxx zákoně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

Čl. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 97/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., zákona x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx. a xxxxxx x. 370/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §10 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním řízení xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

2. Nadpis §16 xxx: "Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

3. X §16 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".

4. X §16 odst. 3 xxxx první se xxxxx "x stavební" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx x společné xxxxxx x stavební".

5. X §16 xxxx. 3 větě druhé xx xxxxx "řízení x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx x společného územního x xxxxxxxxxx".

6. X §16 xxxx. 3 xxxx třetí se xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx".

7. X §18x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx".

8. X §18x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx souhlas" nahrazují xxxxxx "kolaudaci".

9. X §18x xxxx. 4 xxxxxx části ustanovení xx slovo "vydání" xxxxxxx.

10. V §18x xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,".

11. X §18x xxxx. 4 písm. x) se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kolaudaci".

12. X §18x xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx společném xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

13. X §18x xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxx x v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx ve xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx".

14. X §30 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx".

15. V §32 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "umisťovat x".

16. X §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", souhlas".

17. V §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx závazným stanoviskem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

18. X §40 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x společném xxxxxxx x xxxxxxxxx".

19. X §40 xxxx. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova "x závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38) x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx působnosti celních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 xxx:

"38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

20. V §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje se xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38).".

21. X §46 xxxx. 2 xx xxxxx "§10 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§10 xxxx. 6".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx letectví

Čl. XXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 127/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 319/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35 xxx:

"(11) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury35).

35) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

2. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "vydá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx kolaudaci podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx. a xxxxxxxxx opatření Senátu x. 340/2013 Xx., xx za slovo "xxxxxxxxxxx," vkládají slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje,".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna veterinárního xxxxxx

Xx. XXX

X §76 xxxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve znění xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 139/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Pokud se x tomto zákoně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo stavební xxxxxx, xxxxxx xx xxx také společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §3 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), ve xxxxx zákona x. 560/2004 Xx., xxxxxx x. 161/2013 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Xx., se xx xxxxx "xxxxxx xxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x hlavním městě Xxxxx

Xx. XXI

V §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2015 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxx územní xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", společné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXII

Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:

"28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. X §10 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xx společném územním x stavebním xxxxxx14)".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 125/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Xx., zákona x. 115/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x zákona x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §77 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §80 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 91 xxx:

"x) xx dotčeným orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx91) x xxxxxxxx působnost dotčeného xxxxxx ve společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx podle §77, x xxxxxxxx §83.

91) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí č. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o hospodaření xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 359/2003 Sb., xxxxxx x. 694/2004 Xx., zákona x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Sb., xxxxxx x. 393/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona č. 53/2012 Xx., zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx č. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Sb. x xxxxxx x. 131/2015 Xx., se xxxx takto:

1. X §7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx o společné xxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

2. X §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx x společné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

3. X §13 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".

4. X §13 xxxx. 4 se xxxxx "v xxxxxxx xxxxxx a stavebním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu".

5. X §13 odst. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".

6. X §13 xxxx. 5 xx slova "x územním xxxxxx x xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxxxxxxx x xxx xxxx úkony xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXV

Zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx. x xxxxxx č. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §3 xxxx. 2 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x liniové xxxxxx nezbytné x xxxxxx řádnému xxxxxxx".

2. X §16 xxxx. x) se xxxxx "x" nahrazuje čárkou x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx plánu".

3. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "To xxxxx i x xxxxxxx, kdy je xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §25 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "To xxxxx x v případě, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxx vyvlastňuje, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.".

5. X §46 xxxx. 1 větě druhé xx xx slova "xxxxxxxx stavby," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a povoluje,".

6. X §57 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx stavba, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx byla zřízena x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

7. V §58 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xx stavba, xxx kterou se xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx již xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.".

8. X §59 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx x x případě, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx nezmařil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynárenského zařízení.".

9. X §60 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx stavba, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována nebo xxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

10. X §68 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas".

11. X §69 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "nebo xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxx".

12. X §76 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx věta "Xx platí x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx byla xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. X §87 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXVI

Zákon č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Xx., zákona č. 163/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 436/2009 Xx., zákona x. 38/2012 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., zákona x. 256/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxx x xxxxxx, xxxxx podle stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx předložit xxxxx oznámení dokumentaci xxxxx záměru na xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx 10.".

2. X §6 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 zní:

"(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx samostatně xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace14), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; oznámení xx předkládá xx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx §45x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování.

14) §45x xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8.

3. X §6 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 6, zveřejní xxx xxxxxxxxx úřad xxxxx §16 xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx dne jeho xxxxxxxx. Příslušný úřad x xxxx xxxxx xxxxx kopii xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §7 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx ukončí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §16; x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx složitých, xxxxxxxxx xxxx xxx tato xxxxx překročena, nejdéle xxxx o 25 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxx oznamovateli, xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx podle §16.".

5. X §7 xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx:

"(7) U xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, může x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace14), xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx s xxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxx předložen xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant z xxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxxx písemném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zpravidla xxxx umístěním, kapacitou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možné.".

6. X §8 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5, zajistí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx podle §6 xxxx. 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 zpracování dokumentace xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19, x to v xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x. 4 x xxxxxx xxxxxx; dokumentace se xxxxxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx posuzování x případných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxx, xx dokumentace xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vrátí xx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx informaci x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům; xxxxx ji x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx, xxxxx x žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxx").".

7. V §9 odst. 7 xx xxxx xxxxx x třetí xxxxxxx.

8. X §9b xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "posouzený" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

9. X §9x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".

10. §9e xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9x

Xxxxxxxxxxx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx podpisové xxxxxxx x na xxxxxx xxxxx očíslovaném xxxxxxxxxx archu se xxxxx xxxxxxx název xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2, xx xxxxx podporu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podání písemného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx přihlašuje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx a xxxxx vydání oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx §9x xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxx §3 xxxx. i) bodu 2 xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx navazující xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je 18 xxxxxx xx data xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx listiny podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

11. Xx §9x se xxxxxx nový §10, xxxxx včetně nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 x 16 zní:

"§10

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záměrů xx životní prostředí

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx v xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx") postupuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušným x vedení řízení x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "stavební xxxx").

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xxxxx část xxxx etapa xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 8 věty xxxxx xx nepoužije.

(3) Xxxxxxx-xx xx x postup xxxxx §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace na xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §6 odst. 8 x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxxxx zákonu. Dokumentaci xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x posouzením xxxxx, x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx15) jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, neobsahuje náležitosti xx základě xxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx stavebnímu úřadu x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 10 dnů; xxxxx v téže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Neobsahuje-li dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xx 6 se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxx zpracovateli posudku. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx úřad xxxxx, zpracovatel posudku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xx nepoužije. Xx xxxxxxxx výsledků projednání xxxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx")16) příslušný xxxx xxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx mezistátnímu xxxxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx v odstavci 4 x xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx s posouzením xxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 3 x 4.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx §13, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx xxxxxx. Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx než 60 xxx xxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13. Xxxx xxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx x dalších 20 xxx. Ustanovení §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, výsledků projednání, xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx §13 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 se do xxxxx nezapočítává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx č. 6 k tomuto xxxxxx. Příslušný xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx, dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a zveřejní xxx podle §16. Xxxxxxxxxx §9x odst. 1 x 2, §9x xxxx. 3 xxxx xxxxx x §9x xxxx. 6 xx xxxxxxxxx.

(9) U xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(10) Xxxxx-xx ke změně xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §23 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

15) §94d xxxx. 1 x §94t xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) §94x odst. 1 x §94x xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

12. §16 xxxxxx nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx posuzování a xxxxxxxxx o nich

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zveřejní

a) oznámení,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx nařízeno,

f) posudek,

g) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx projednání záměru, xxxx-xx xxxxxx,

x) oznámení xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx mezistátním posuzování,

l) xxxxxxxxxx xx koncepci,

m) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) a x) xxxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), j) x x) x x xxx, kdy x xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxx xxxxx k vyvěšení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx úřední desce xxxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 vět xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxx úřad.".

13. Xx xxxxx §21 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno n), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xxx:

"x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zralosti projektů xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17), k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx f).

17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

14. V §22 xx písmeno d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

15. Na xxxxx §22 xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), které xxx:

"x) xxxx dotčenými xxxxxx při posuzování xxxxxxxx projektů společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

16. X xxxxxxx č. 3 xxxxx X.X xxx 6 xxx:

"6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení záměru xxxxxx xxxxxxxxxx demoličních xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxx x integrované xxxxxxxx xxxxxx porovnání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx".

17. X xxxxxxx x. 4 xxxxx X.X xxx 6 xxx:

"6. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx záměry, xxx xxx byl xxxxx xxxxx zjišťovacího xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §6 xxxx. 6 x §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx zákona č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x kterých xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx územní řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx stavebního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 9x zákona x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx dokumentace xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx posudek x xxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXVIII

Zákon č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 28 xxx:

"x) xx dotčeným orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28).

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

2. V §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx společné územní x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 275/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona č. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 7/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 314/2006 Xx. xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 34/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona č. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., zákona x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 154/2010 Sb., zákona x. 31/2011 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 184/2014 Xx., xxxxxx x. 229/2014 Sb., xxxxxx x. 223/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §14 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21)," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21)".

2. V §72 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 71 xxx:

"x) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx71) x xxxxxxxxx závazné stanovisko xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby projektů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadů x xxxxxxx odpadového hospodářství.

71) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. dubna 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (ES) x. 715/2009.".

3. V §79 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21) x xxxxxxxx nakládání s xxxxxx x".

4. X §79 xxxx. 4 xx písmeno b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

5. X §79 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx".

6. X §79 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Závazné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x vyjádření xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xx x) xxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxx realizován xxxxxxxxx xxxxx.".

7. V §82 odst. 2 xx slova "x xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) xx x)" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxxx §79 xxxx. 4 xx nenahrazuje postupem x xxxxxx x xxxxxx integrovaného povolení xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx prevenci, xxxxx xx integrované povolení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21).".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 181/2008 Sb., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., zákona x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Sb. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 odst. 5 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx4) xxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx".

2. V §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami vydané xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona4) xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx 3 let ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4).".

3. V §15 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xx kterých je xxxxxx, x xxxx, xxxxxxx má xxxxx xxxx sloužit. Vodoprávní xxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §15 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kanalizačních stok xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx54).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 11.

5. X §15 se xx odstavec 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, který xxx:

"(6) Xxxxx xxxx lze xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 12.

6. V §108 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 55 zní:

"(6) Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu energetické xxxxxxxxxxxxxx55) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech vodoprávních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

7. X §115 xxxx. 2 xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení4),".

8. X §115 xxxx. 2 xx slova "xxxx xxxxxxxx užívání" xxxxxxx.

9. X §115 xxxx. 2 se za xxxxx "povahy," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx stanovisek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx4),".

10. X §119 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 5" nahrazují xxxxx "xxxx. 3".

11. X §125d xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".

12. X §126 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx věta "Vydání xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 se xxxxxxxxxxx postupem x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxx4).".

13. X §126 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:

"(9) Pokud xx v xxxxx xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona4).".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 275/2013 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x zákona x. 250/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

2. X §29 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx32) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx a kanalizací x výjimkou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx §29x.

32) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o státních xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xx konci §8 zákona č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx l), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx6) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x myslivosti

Čl. XXXXX

X §58 zákona č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2003 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 36 xxx:

"x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx závazné stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x integrované prevenci), xx znění xxxxxx x. 521/2002 Xx., xxxxxx č. 437/2004 Xx., zákona č. 695/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a zákona x. 39/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §4 odst. 1 se na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) údaj x xxx, zda provozovatel xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24).".

2. X §45 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, vydaného pro xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24) lze xxxxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §45 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24)".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemkových úřadech x x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx. x xxxxxx č. 185/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. x) xx xx slovo "řízení" xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx".

2. X §19 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 55 zní:

"q) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx zájmu energetické xxxxxxxxxxxxxx55) a xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x plánem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxx.

55) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx zákona x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 320/2009 Xx., zákona x. 118/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. a xxxxxx x. 322/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §7 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx nebo povoluje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. a) xxxx x) zákona x. 416/2009 Sb., x urychlení výstavby xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx jako odstavce 5 x 6.

2. X §101x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x to ani xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Čl. XXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx b) xxxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx č. 150/2012 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx opatření xxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx §101x xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, neuplynula xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší než 1 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx č. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 33/2017 Xx. a xxxxxx x. 40/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §56 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,".

2. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxxx xx daně po xxxxxxxx 5 xxx xx vydání

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx kolaudačního rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx podstatné změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítě.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx od xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nastal xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci §56 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §149 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. X závazné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zmocňuje x xxxx xxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx, podklady pro xxxx xxxxxx x xxxxx, kterými xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx závazné části xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 7.

2. X §174 odst. 2 větě xxxxx xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Sb., správní xxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

Xx. XLIII

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., zákona x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., xxxxxx x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 308/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona č. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., zákona x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Xx., zákona č. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Sb., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 259/2014 Xx., zákona č. 264/2014 Sb., xxxxxx x. 268/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 81/2015 Xx., zákona x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx. zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., zákona x. 324/2016 Sb., xxxxxx č. 369/2016 Xx. a zákona x. 63/2017 Xx., xx mění takto:

1. X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx X položce 17 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxxxx x zákonu v xxxxx X xx xx xxxxx položky 17 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxxx

Xx poplatku je xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X xxxxxxx x zákonu x části I xxxxxxx 17 bodu 1 Poznámky se xx xxxxx "smlouvou" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx".

4. X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx I xxxxxxx 17 xx v Xxxxxxxxxx xx xxx 8 xxxxxx nový xxx 9, který xxx:

"9. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu x souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx správní xxxx poplatek xx xxxx xxxxxx polovin xxxxx xxxxxxxxxxx poplatků.".

Dosavadní xxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxx 10.

5. X xxxxxxx x zákonu x xxxxx X položce 17 xxxx 10 Xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx úřad ve xxxxxx §16 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx k xxxxxx xx v xxxxx X položce 18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "povolení" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx".

7. V xxxxxxx k xxxxxx x xxxxx X xxxxxxx 18 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxx".

8. X příloze k xxxxxx v části X položce 18 xx x části Xxxxxxxxxx doplňuje odstavec, xxxxx zní:

"Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx x případě staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státem xxxx xxxxxxx samosprávným celkem.".

9. X příloze x xxxxxx v xxxxx X položce 18 xxxx 1 Xxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", společným povolením, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

10. X xxxxxxx k xxxxxx x části X xxxxxxx 18 xxxx 6 Xxxxxxxx xx za xxxxx "2" xxxxxxxx slova "x 3".

XXXX TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XLIV

V §108 xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 468/2011 Xx. a zákona x. 258/2014 Sb., xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 67 xxx:

"xx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx67) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx své působnosti.

67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x inspekci xxxxx

Xx. XLV

V §4 xxxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 294/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb. a xxxxxx č. 81/2015 Xx., xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 78 xxx:

"x) xx dotčeným xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury78) x uplatňuje závazné xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadem

Čl. XXXX

Xxxxx č. 157/2009 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. §6 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxx:

"§6

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx17). Schválený plán xxxx xxx součástí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úložného místa, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spojeno x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hranicích dobývacího xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad39).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx úložného místa xxxx xxxxxxxx prostor, xxxxx i xxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx21). Xxxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx dotčeným xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) těžebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxx x xxxxx místě xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxx,

x) neznečištěných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpadů vznikajících xxx xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mají-li xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxx xxx 3 xxxx.

Xxxx podle xxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx místě.

(5) Při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen

a) úložné xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x geologické, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x navrhnout jej xxx, aby

1. splňovalo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ovzduší x xxxxxxxxxx xxxx povrchových xxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy18),

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8, a

3. xxxx omezena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx možné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx místo provést x xxxxxxxx tak, xxx xxxx zajištěna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx x xxx bylo xx xxxxx nejvíce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx provozu x xx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) monitorovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx úložného místa xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontrolách xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společně x podklady x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s §11 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx, u odkališť xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 48 xxxxx, každou xxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznik xxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx první x dalším orgánům xxxxxxxx v havarijním xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci. Xxxxxxxx-xx x provozovatele xxxxx xx zástupců zaměstnanců xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx informováni xxxxx.

39) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx.".

2. X §8 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxx místa xxx provozovat xxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxx úložného xxxxx x jeho změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v souladu x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

3. X §8 xxxx. 2 xxxxxxx d) zní:

"d) xxxxxxxx xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x odval,".

4. V §8 xxxx. 2 xx xxxxxxx e) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "v xxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §20 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro stavbu xxxxxxxx místa xxxxx §6 xxxx. 1, 5 xxxx 8,".

7. X §22 odst. 1 xx xxxxx "xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 8".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 209/2011 Sb., zákona x. 405/2012 Xx., xxxxxx č. 178/2014 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx. x xxxxxx x. 194/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10 zní:

"(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx a uvádění xxxxxx staveb xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxx následného soudního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx10) xxxxx xxxxxx správy x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

2. X §1 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), xxxxx xxx:

"x) stavby xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

3. X §1 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx slovo "další".

4. X §1 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx11) umisťovaného x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx vodního xxxx11) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x k jiným xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx11) x ve xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx.

11) Xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 5 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx5), xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxx politikou xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx instalovaném xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx přepravní soustavy,

d) xxxxxxxxx xxxxx,

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 110 xX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX x

x) stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynovodů xxxxxxxxxxx soustavy.

5) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon x. 189/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách ropy), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. V §2 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřad v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníky x této xxxxxxxxxxx.".

7. X §2 se xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

8. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxxxx:

"(3) Po dobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx lhůty platnosti xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1x).

1x) §71 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx řádu správního.".

9. Xx §2a se xxxxxxxx xxxx §2x xx 2d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§2x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vybrané stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxx umístit x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) x x) je příslušným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 400 xX x vyšší se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxx.

§2x

Xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje x xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Stavební xxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stavebník předložit x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxx, jestliže xxxx opatřena před xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů a x jejich koordinaci xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx při společném xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx svá xxxxxxx xxxxxxxxxx x stavební xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx podkladem xxx xxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxx x dodatečné xxxxx, xx xx xx xx, že xxxx výhrady x xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury

(1) X vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxx žádosti.

(2) Stavební xxxx, je-li žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nařídí x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x dotčenými xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx neveřejné, stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx závazného stanoviska x xxxxxxxxxxx xxxxx 30 dnů ode xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě, xx xx xx xx, xx xxxx výhrady x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 2 x 3 xx xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. V §3a xxxx xxxxx xx xxxxx "Návrh xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo energetické xxxxxxxxxxxxxx".

11. X §3x xx xxxxxxxx odstavec 6, který zní:

"(6) X xxxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxxx 1 xx 5 nepoužijí.".

12. X §3c xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo energetické xxxxxxxxxxxxxx".

13. Xx xxxx xxxxx xx vkládá xxxx druhá, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xx 13 zní:

"ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§5x

(1) Předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu11) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx projektu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx unijního seznamu xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx komise12),

b) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stavební záměr xxxxxxxxx územního xxxxxxx x územně plánovací xxxxxxxxxxx, nebo vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx podrobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takovéto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxx staveb, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx mapových podkladů x xxxxxxx 1:5 000 xxxx 1:10&xxxx;000,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolování projektu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx oznámení záměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) K projednání xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxx společné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obsahem xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dotčené xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dokumentaci xxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx konání společného xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx 15 xxx, xx se xx xx, xx x xxxxxxxxx projektu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x ochraně dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Uzná-li xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení projektu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xx projekt xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, sdělí to xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxx oznámení předkladateli xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx materiálů a xxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx má předložit x xxxxx dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx harmonogramu xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě sdělí xxxxxxxxxxxxx projektu, xx xxxxxxxx projekt xxxxx xxxxxxxx x povolovací xxxxxx xxxxx zahájit. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ministerstvo xxxxxxx x součinnosti x příslušným xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11).

§5x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx vymezení x xxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx k xxxxxx na pořízení xxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je vyžadováno.

§5d

Stavby xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a povolují xxxx xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí podle xxxxxxxxxx zákona.

11) Čl. 2 odst. 4 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x mění nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

12) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/89 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013, xxxxx xxx x xxxxxx seznam projektů xxxxxxxxxx xxxxx.

13) Xx. 2 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

Dosavadní xxxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xx. XLVIII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 407/2012 Xx. x zákona č. 243/2016 Xx., xx xx xxxxx "budov" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury10)" x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury".

Poznámka pod xxxxx č. 10 xxx:

10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

XXXX XXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xx. L

Zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx znění zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2014 Xx., zákona x. 382/2015 Xx. x xxxxxx x. 369/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) x §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, společné povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dobývacího prostoru xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx6). Xxx závazného xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6). Xxx xxxxxxxx provozu xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx vydat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §27 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx zájmu energetické xxxxxxxxxxxxxx33) x uplatňuje xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33 xxx:

"33) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

3. X §40 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) x závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu28), pokud xx xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X §21 zákona č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 185/2016 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §2 písm. x) xxxxxx č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "xxxx xxxxxxx souhlasem," xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx danou xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií

Čl. XXXX

Xxxxx č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx havárií způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx takto:

1. V §47 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xx dotčeným orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury30) x xxxx dotčený xxxxx xx úseku prevence xxxxxxxxx havárií xxxxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxx stavby projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závazné stanovisko xxxxx §49 odst. 3".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxx:

"30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

2. X §53 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 405/2012 Xx. a xxxxxx x. 49/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "zvláštní xxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2)".

2. V §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xx v xxxxxxx, xxxxxxx".

3. X §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 225/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.