Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

225/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna horního zákona Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna lesního zákona Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XVII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku Čl. XVIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. XIX

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. XX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XXI

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna energetického zákona Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXVI

Přechodná ustanovení Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna vodního zákona Čl. XXX

Přechodné ustanovení Čl. XXXI

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státních hranicích Čl. XXXIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXXVII

Přechodná ustanovení Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu Čl. XLI

Přechodná ustanovení Čl. XLII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XLIII

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLIV

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. XLVI

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Čl. XLVII

Přechodná ustanovení Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. L

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu Čl. LI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna katastrálního zákona Čl. LII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. LIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. LIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ – ÚČINNOST Čl. LV

INFORMACE

225

ZÁKON

ze xxx 27. xxxxxx 2017,

kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Sb., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx č. 91/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "rozhodnutím" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx povolení"),".

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx".

3. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x technické požadavky xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obecné xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxx xx xxx xxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orientace stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x obecné technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy".

4. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v rámci xxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx hlavní souboru xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx výstavby xxxxxxx xxxxxx. Vedlejší xxxxxxx x souboru xxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svým účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a která xxxxxxxxxxx uživatelnost xxxxxx xxxxxx xxxx doplňuje xxxx užívání stavby xxxxxx.".

5. X §3 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx se xxxxxx odstraňuje".

6. X §4 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxx4)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx tohoto zákona".

7. Xx konci textu xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 se xxxxxxxx xxxx ", xxxxx x. 406/2000 Xx., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §149 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

9. X §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

10. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

11. V §4 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stanovisku podmínky, xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 9 xx 11, xxxxx znějí:

"(9) Xxxxxxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxx orgánu, vydané xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx zrušit xxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno, xxxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx. Xx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x násl. správního xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §96, x xxx, xx xxxxx xxxxxxx roku se xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x přezkumném xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx lhůt xxxxx §96, x xxx, xx xxxxx xxxxxxx roku se xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(11) Zrušení xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx, x xxxxx současně xxxxxxxx xxxx adresátům právo xxxxx tohoto xxxxxx x xxx nabylo xxxxxx moci, xxxx xxxxxxx obnovy řízení.".

13. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "působností" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

14. X §6 odst. 1 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96x, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad,".

15. X §6 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x h) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

16. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "x), x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x)".

17. X §6 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxx třetí xxxxx XXX xxxx 4 x 5, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jiná xxxxxxxx x vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

18. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

19. X §7 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu.".

20. V §8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vyvolána. Xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxx nemusí xxx x tomto xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

21. X §11 xxxx. 3 xxxx xxxxx a v §12 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".

22. V §13 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

23. X §13 odst. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3" xxxxxxx.

24. X §13 odst. 3 xx slova "x x xxxxxxxx 3" xxxxxxx.

25. X §13 xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

26. X §13 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "§120, 122, 123 x 124" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx čtvrté xxxxx X xxxx 1 x xxxxx §122, 123, 124 a 134".

27. X §13 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který zní:

"(7) Xxxxxxx obvody xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.".

28. X §15 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "x xx xxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxx" xxxxxxx.

29. X §15 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96x".

30. X §16 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx ", xxxxx xxxx jaderným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provozním xxxxxx, xxxxx jsou jaderným xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10), u xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx".

31. X §16 xxxx. 4 xx věta xxxxx zrušuje.

32. X §16 xxxx. 5 xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xx stavba xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx o stavbu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

33. X §17 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "120," zrušují.

34. X §17 odst. 2 se xxxxx "120," zrušují.

35. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "ze" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx x".

36. X §18 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,", xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; doplňková xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx staveb přípustná" x ve xxxx xxxxx xx xx xxxxx "dokumentace" vkládají xxxxx "x důvodu xxxxxxxxx zájmu".

37. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene d) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx prostranství".

38. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xx využitelnost xxxxxxxxxxxx xxxxx".

39. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "to" xxxxxx xxxxx "především".

40. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", pro xxxxxxxx bydlení x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx".

41. X §19 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oblast" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti".

42. V §20 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx čárka.

43. Xx §20 xx xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 68 zní:

"§20a

Územně plánovací xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xxxx změna a xxxxx znění územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx68).

68) §3 xxxx. 7 xxxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

44. X §22 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.".

45. Za §23 xx xxxxxx nový §23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§23a

Oprávněný investor

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx požadovat, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx vyrozuměn xxxxxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňujících xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x doklad prokazující xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obcí. Xx-xx žádost xxxxx, xxxxxxx úřad zaznamená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamu oprávněných xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinný 5 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podávat xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

46. V §27 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění svých xxxxx, xxxxxx vychází xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx pořizování územně xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 a §28 x 29 xxxxxxxxx".

47. X §27 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

48. X §28 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx 2 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx do 4 xxx".

49. X §28 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "18" nahrazuje xxxxx "xx 42".

50. X §30 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) V xxxxxx územní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovit, xx ten, xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

51. X §30 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 let xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o územní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxxxxx aktuálnost jejího xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx vložení xxx xx xxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxx studii x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.".

52. X §31 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3".

53. X §32 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".

54. X §32 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx je x" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

55. X §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "90" xxxxxxxxx číslem "60".

56. X §33 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

57. X §33 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx návrh politiky xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxxx xxxxx "x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí zašle xxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

58. X §33 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "předmět".

59. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx za slova "§45x" xxxxxxxx slova "xxxx. 1".

60. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx znějí:

"(6) Xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poslední xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

61. V §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

62. X §37 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "předmět".

63. V §38 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Pokud Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxx vyjádření dotčených xxxxxx, xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 4 x vyhodnocení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

64. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx slova "újezdní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".

65. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "oprávněný xxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "oprávněný xxxxxxxx".

66. X §39 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "§45i" xxxxxxxx xxxxx "odst. 1".

67. X §39 xxxx. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

68. X §40 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 6".

69. X §41 xxxx. 4 xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "se".

70. X §42 xxxx. 1 xxxx třetí xx xx xxxxx "§45i" xxxxxxxx slova "odst. 1".

71. V §42 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti aktualizace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

72. X §42 xxxx. 6 se xxxx třetí x xxxxxx xxxxxxxxx větami "Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36, §37 xxxx. 2 až 9, §38 xx 41 x §42x; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §42x až 42x. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.".

73. X §42 xxxx. 6 větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx".

74. X §42 odst. 7 xxxx první xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxx §45 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v §42a xxxx. 2 písm. x)".

75. X §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady uvedené x §42a odst. 2 xxxx. x) xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxx,".

76. X §42 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

77. Za §42 xx vkládají xxxx §42x xx 42x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x x jejím xxxxxx, x xxxxxx případě xx zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje xxxxx xxxxx ministerstva, xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kraje x oprávněný xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx aktualizace xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x navrhovanému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10i xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx na zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §45 odst. 2, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xx jejich xxxxx, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 odst. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx rozhodnout.

(4) Xxxxx xx pořízení xxxxxxxxxxx xx podává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx x v případě xxxxxxxxxx vyzve navrhovatele, xxx xx x xxxxxxxxx lhůtě odstranil. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x informuje x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d) xxxx e) vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavek na xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem; xx variantu řešení xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může podmínit xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx.

§42x

(1) Na základě xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx x pořízení, nebo xx základě xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx aktualizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx krajský xxxx doručí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx projednání xxxxxxx xxxx doručí veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxxxxxxxx vlivů, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 x xxxxx §37 odst. 5 s tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx zde uvedené xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxx nepřihlíží.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxxx do 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 2 x 3.

(5) Ministerstvo zašle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx územní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nezašle xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx stanoviska. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx upozorní xx xxxxxxxxxx krajský xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze x řízení x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx uplatněných xxxxx §42x xxxx. 2 xxxx. d) xxxx x) vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje, vyhodnocení xxxxx xxxx aktualizace xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, stanoviska, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx není stanoviskem xxxxx §4 odst. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Pokud x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 7.

(8) Xxx xxxxxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §39 odst. 4 xx 6, §40 x 41. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxx aktualizaci x xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx účinnosti aktualizace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§42x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje x xxxxx znění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této aktualizaci xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; dnem doručení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a úplného xxxxx nabývá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

78. X §43 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx změn x xxxxxxx".

79. V §43 xxxx. 1 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxx rezervy xx xxxxxxx §36 xxxx. 1 obdobně.".

80. V §43 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "5".

81. X §43 xx na xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "; do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx".

82. X §43 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce v xxxxxxxxxx x pořízení xxxx x zadání xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxx plán nebo xxxx xxxxxxxx část x xxxxx regulačního xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

83. X §45 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx x xx vyhotovení xxxxxxx xxxxx územního plánu xx xxxx změně".

84. X §45 xxxx. 4 se xxxxx "xx xxxx zpracování, xx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx x §55x odst. 2 xxxx. x)".

85. V §46 odst. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".

86. X §46 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x dalších nákladů xxxxxxxxx x §55x xxxx. 2 xxxx. x)".

87. X §50 xxxx. 2 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "újezdnímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

88. X §50 odst. 4 větě první xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

89. X §50 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňují xxxxx "; x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx a výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".

90. X §50 odst. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

91. X §52 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", újezdní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

92. X §52 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. 1 x 2.".

93. X §54 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v politice xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xx xxx rozhodování xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

94. X §54 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

95. X §54 odst. 6 xxxx první xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

96. X §55 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx §55x x 55x,".

97. X §55 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "x 5" xxxxxxxxx xxxxx "xx 6".

98. X §55 xxxx. 3 se xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxx "Vyhodnocení vlivů xxxxx xxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx územního xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx nezpracovává, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55x xxxx. 2 xxxx. x) a x); xxx zohlednění těchto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §43 xx 45, §50 xxxx. 2 až 8 x §51 xx 54; xx xxxxxxx xxx pořizování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §55x xxxx. 5 x §55x.".

99. X §55 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxx změny".

100. X §55 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx.

101. V §55 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx nabytí xxxxxxxxx změny".

102. X §55 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zpracovává, xxxxxxxxxx a xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.

103. Xx §55 se xxxxxxxx xxxx §55x xx 55x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§55x

(1) Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx postup xxxxxxxx na xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx x uplynulém xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xx zpráva x xxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxx obsahu x vlastního xxxxxxx xxxx na návrh. Xxxxx na pořízení xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx xxxxx orgány x xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pořízení změny xxxxxxxx plánu,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx evropsky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx11),

x) stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx písmene d) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, vyhotovení úplného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx regulačních xxxxx xxxxx změnou xxxxxxxxxx x vyhotovení úplného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejich změně, xxxxxxxxx náklady xxxxx §71 xxxx. 7.

(3) Xx-xx změna xxxxxxxx xxxxx pořizována x xxxxxxxxx podnětu, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx změny územního xxxxx xx podává x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) vyplynula xxxxxxx xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx. Pokud z xxxxxx stanovisek xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení, xxxxx xxxxx územního plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxxxxxxxxxxx.

§55x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxx plánu, nebo xx základě zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v uplynulém xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výslovně uvede, xx změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx a vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zpracovává. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx pořizována, xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu změny xxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxx §52 xxxx. 1 x 2. Nejpozději xx 7 dnů xxx xxx veřejného projednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxxx osoby xxxxx §52 xxxx. 2 xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčená xxxxx x vymezit xxxxx xxxxxxx námitkou. X této skutečnosti xxxx xxx dotčené xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx a vyjádření x xxxxxxxxxxx xxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx upozorněny. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx použije obdobně §52 xxxx. 4.

(3) Xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx významný negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xx podle §50 xxxx. 4.

(4) Krajský xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx územního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxx xxxxxxxx plánu pro xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx návrhu změny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx územního plánu xxxxx i xxx xxxx stanoviska. V xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pořizovatele na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

(5) Xxxxx xx stanovisek xxxxxxxxxxx podle §55x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, pořizovatel xxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxx, připomínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které není xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxx uplatní stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlední xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx podle §50 xxxx. 6.

(7) Xxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx postupuje xxxxxxx podle §53, 54 x §55 xxxx. 4 x 5.

§55x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu

Změnu xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx změně xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

104. X §61 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx regulační plán xxxxxxxx územní rezervu, xxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxxx.".

105. X §63 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2 písm. x)".

106. V §63 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", x případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx. d)".

107. V §65 odst. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

108. X §65 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Pokud návrh xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat i xxxxxxxx x její xxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx se xxxx podmínky odchylují xx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxxx. Zastupitelstvo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

109. X §68 xxxx. 3 xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

110. X §71 xxxx. 3 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají slova ", xxxxx není xxxxx pořizována xxxxx §72 až 74,".

111. X §71 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "61," xxxxxxx.

112. X §71 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "x x xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

113. V §71 xxxx. 8 xxxx druhé xx xx xxxxx "xx 69" xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §73".

114. V §71 xxxx. 8 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx regulačního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx".

115. X §71 se doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Pořizovatel zajistí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znění regulačního xxxxx po xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

116. Xx §71 xx xxxxxxxx nové §72 xx 75, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:

"Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx

§72

(1) Zkrácený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu nebo xx xxxxx, xxxxxx xxxxx regulačního plánu xx x tomto xxxxxxx nepořizuje. Xxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §44 xxxx. x) až x). Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obsahu změny xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx, x případě xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x regulačních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnou xxxxxx úplného znění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánů po xxxxxx změně.

(3) Xxxxx xx pořízení změny xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx u xxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, pokud xxx regulační plán xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx podmínit xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva x pořízení změny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx zastupitelstvo výslovně xxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obci, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nejméně 30 dnů přede xxxx xxxxxxxxx projednání.

(2) Xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel doručí xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx21) návrhu se xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx. X veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizve xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx plán pořizován, x xxxxxxx orgány, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxx xxxxxxx x §85 odst. 1 x 2 xxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxx být dotčené xxxxx poučeny. Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx svá xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připomínkám x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx.

(4) Xxx pořizování a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 odst. 3 x 4, §68, 69 a §71 xxxx. 9.

§74

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §72 x 73 za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx podal ten, xxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx x regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §71 odst. 4 x 5, x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx obdobně §71 xxxx. 7.

§75

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úplné znění xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxx účinnosti.".

117. X §78 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vydává společné xxxxxxxx.".

118. X §78x xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxx vydáno" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

119. X §78a xxxx. 2 se xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Žadatel x xxxxxx připojí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a.".

120. X §78x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy, xxxxxxxxx xxxxx vybraná xxxx dokumentace,".

121. X §78x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 doplňují xxxxx "x xxxxxxxx orgánům".

122. X §79 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxx x areálech xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako stavební xxxxxxx a x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, druh x účel staveb x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb) x xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x rámci xxxxxxxxxxx podmínek se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx staveb.".

123. X §79 odst. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx monitorovací xxxx".

124. V §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "1 x" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2 x".

125. V §79 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xx nacházejí x zastavěném území xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx".

126. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxxxx výlučně přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jaderným xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx nebo jaderné xxxxxxxx".

127. X §79 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" zrušuje.

128. X §79 xxxx. 2 xxxxxxx p) xxx:

"x) xxxxx do 40 x2 zastavěné xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx ploše xxxxxxxx x odstupové xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x od xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

129. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "infrastruktury59)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx69)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 69 xxx:

"69) Xxxxxxxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

130. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxx x" xxxxxxx.

131. X §79 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"t) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx.".

132. X §79 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

133. X §79 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxxxx z hlediska xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

134. X §80 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

135. X §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "pozemku" vkládají xxxxx "xxxx způsobu xxxxxxx pozemků".

136. X §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "výbušnin," xxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozporu x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,".

137. X §80 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxx které xx xxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

138. X §81 odst. 2 xx slova "xxxx vydáno" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxxx xxxxxxx".

139. X §84 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle §96x".

140. X §85 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka nahrazuje xxxxxx a písmeno x) xx xxxxxxx.

141. X §85 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

142. X §86 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184x,".

143. X §86 odst. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxx xxxxxx", slovo "x" xx zrušuje x xx xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxx-xx xx podle §96x xxxx. 2".

144. X §86 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

145. X §86 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, situační xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jaderného zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x limitní požadavky xx vstupy a xxxxxxx nezbytné xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x výrobku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nahrazena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39), x xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx.".

146. V §86 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 6.

147. X §86 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neodstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

148. X §86 xxxx. 4 se věta xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx k žádosti x xxxxxx územního xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

149. X §87 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", dotčeným xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) x §85 xxxx. 2 písm. a)".

150. X §87 xxxx. 2 větě první xx xxxxx "bylo xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx vyžadováno xxxxxxx".

151. X §87 xxxx. 3 xx věty xxxxx x druhá xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxx zasahujících do xxxxx xxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 a 2 písm. x).".

152. X §87 xxxx. 4 se za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxx".

153. X §87 xxxx. 4 se xx slova "rozhodne xxxxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx".

154. X §88 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx" xxxxxxx.

155. X §89 odst. 1 xx za xxxxx "účastníků řízení" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

156. V §89 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx regulačního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace".

157. V §89 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "je" xxxxxxxxx xxxxx "může xxx" x ve xxxx xxxxx xx slova "§85 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

158. §90 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§90

Posuzování xxxxxx xxxxxxxx

(1) X územním xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, zda je xxxxx žadatele x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu x xxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxx tohoto xxxxxx, popřípadě s xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací a x xxxx a xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx §96x; stavební xxxx xxxxx rovněž xxxxxx budoucího xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx.".

159. X §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "záměr" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx realizaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

160. V §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x stavebních xxxxxx xxxxx §103 odst. 1 písm. e) xxxx 4 xx 8".

161. X §92 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x" zrušují.

162. X §94 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx na" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "jestliže xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x xxxxx," xx xxxxxxx.

163. X §94 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

164. §94a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 70 xxx:

"Xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí

§94a

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí xx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí70), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx úřad") v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzením vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx navazujícím řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxx stanoveno xxxxx.

70) §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

165. Xx §94x xx xxxxxxxx xxxx §94x xx 94x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 71 a 72 xxxxx:

"§94x

Xxxxxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx uvedené x §85.

§94c

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x připojují xx x xx přílohy xxxxx §86, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx součástí xx posouzení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; x žádosti o xxxxxx územního rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx vyhotoveních. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx včetně dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx x součinnosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x připojenou xxxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx. Xxxx-xx žádost xxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx, stavební úřad xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx závazného stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(3) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx část xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení zastaví; xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxxx účastníci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x projednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, a xx-xx to xxxxxx, xxxxx jej x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření k xxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) x §85 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx o xxxxxx veřejného ústního xxxxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx. Ustanovení §87 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; informace x xxxxxx musí být xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání. X záměrů xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx obcí xx xxx doručování xxxxxxx §87 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) xx §87 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx připomínek xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx výsledky projednání, xxxxxxx uplatněné xxxxxxxxxx x závazná stanoviska xxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x oznámí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx od doručení xxxxxxxx; xxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx připomínky x xxxxxxx xxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §89 obdobně.

§94h

Stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hledisek xxxxxxxxx x §90.

§94x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §94x xxxx. 2. Ustanovení §87 xxxx. 4 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a §92 pro obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx; připomínky veřejnosti x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně.

(2) X případě, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx negativního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx evropsky významné xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx uložena žadateli xxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vydání vyjádření xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx opatření; po xxxx pozastavení vykonatelnosti xxxxxx xxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx stavební xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmíněný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx úřad xx stavebním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §93 o xxxx platnosti územního xxxxxxxxxx x §94 x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§94x

(1) X staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx staveb xx příslušnost k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx dotčenými xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení, xx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestavěné xxxxxx, x povolení xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx podle §118, x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129 xxxx. 1 písm. x), xxxx-xx jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x povolením, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx má xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, není-li sám xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx stavebníkem, xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx právo x xxxxxx pozemku,

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx povolení obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) základní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejího xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx po jejím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x pozemku xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) souhlas x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxx §184x,

x) závazná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxx tohoto zákona, x xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx závazné stanovisko xxxxx §4 odst. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx §96x xxxx. 2,

x) stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, souhrnnou technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x velkým počtem xxxxxxxxx se v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94x xxxx. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavební xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxx xxxx, x xx x počtu, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxx v řízení xxxxxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou zprávu, xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxxxxx jiný stavební xxxx než stavební xxxx, xxxxx společné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Pokud x xxxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx pokud xxxx zpracována xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x zastavení řízení xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxx stavebníka k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §88 x xxxxxxxxx řízení xx použije obdobně. Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx x zastavení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx před ústním xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxxxx a stavebního xxxxxx x další xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x řízení s xxxxxx xxxxxx účastníků. X případě xxxxxx x velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) až x) x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx; účastníky xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94x xxxx. a), x) a x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx se x xxxxxx x xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 správního xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxx §94k xxxx. x) až x). Xxxxxxxxx řízení xxxxx §94x písm. x) xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x v dalších xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb evidovaných x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Od xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení své xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xxxx být uplatněna xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx xxx uplatněna xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Připomínky xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx x xxx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x), může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru, dokumentaci, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx stavebního záměru xxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx přímo xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcné xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obce x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ochranou xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx zabývá. X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxxxxxxx řízení, x důvody podání xxxxxxx.

(4) Námitky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, závazných xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesahuje xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavební xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxx xxx účastníci xxxxxx poučeni x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

§94x

(1) Xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo technickou xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x způsobu xxxxxxxx xxxx k podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) dokumentace xx úplná, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx užívání stavby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxxxxx záměr, xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xx xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx výstavby xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby nebo xxx kolaudaci, může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx. X xxxxxx dočasných xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx záměr x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §94x, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx řízení; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx.

(4) Xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doložkou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebníkem, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx úřadu příslušnému x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Společné xxxxxxxx xxxxx 2 roky xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech lhůtu xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx. Společné xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxxxx svého stavebního xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže stavba xxx xxxx zahájena. Xxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxx stavební xxxx prodloužit xx xxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Shledá-li xxxxxxxxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx stavebním xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 písm. x) xx d) xxxx x §16 xxxx. 2 písm. x) xx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96x, xx xxxxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx společnému xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx právní xxxx žalobu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx72).

(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí

§94q

(1) Stavební xxxx xxxxxxxxx podle §94x postupuje ve xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx71), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního řízení x posouzením vlivů xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízením, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§94x

Xxxxxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §94x.

§94x

(1) Xxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trvání x xxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx, na nichž xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxx, xx-xx znám.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,

b) závazná xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů4) xxxx xxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx koordinované xxxxxxx stanovisko xxxxx §4 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96x odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx infrastruktury k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx stavební xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx, dokladovou část x xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 a xxxxxxx č. 4 x zákonu x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení a xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xx připojuje xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k písm. x) identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx záměru.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jedno xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xx připojuje x xxxxxxx xxxxxxx staveb, xxxxx x umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx územní a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to v xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad než xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vede.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x jejích xxxxxx, xxxxxx rozsahu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx xxxx x součinnosti s xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxx. Xxxxxxxxxx §88 o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx záměr xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, x tato skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx kompenzačních opatření xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(3) Pokud x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx autorizací, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx neprojednává x xxxxxx zastaví; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stavebního xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxx, ve které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření; tato xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx účelné, xxxxxx xxx s ohledáním xx xxxxx. Veřejné xxxxx xxxxxxx se xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jednání. X připomínkám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xx větě první xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx územní xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §144 xxxx. 6 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94x xxxx. x), se xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §94x xxxx. x), x) x x). Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nejméně 30 dnů xxxxxx. Xxxxxxxxxx §87 odst. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx zasahujících do xxxxx několika xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxx úkony x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94k xxxx. x) xx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx úkonech v xxxxxx doručovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikují xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§94x

(1) Stavební xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx připomínky x závazná stanoviska xxxx vyjádření dotčených xxxxxx, a xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 5 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce x oznámí lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska. Xxx xxxxxxxxxxx a posuzování xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx §94w xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dotčené orgány xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatněny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx ústním xxxxxxx, xxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxx řízení ve xxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx, xxxxx zakládají xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, a xxxxxx xxxxxx námitek. X námitkám, xxxxx xxxxxxxxxx rozsah stanovený x odstavci 4, xx nepřihlíží.

(4) Osoba, xxxxx je účastníkem xxxxxx podle §94x xxxx. x) až x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednávanému xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, jakým může xxx xxxx vlastnické xxxx jiné věcné xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx, pokud xxxx xxxx být přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, může x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx uplatňuje xxxxxxx x ochraně xxxxx xxxx x zájmů xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx, které nesplňují xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek x připomínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudí na xxxxxxx obecných požadavků xx výstavbu, závazných xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx úsudek x xxxxxxxx xx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx xx existence xxxx xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§94x

(1) Xx xxxxxxxxx územním x stavebním řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzuje, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx zákona, včetně xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx dále xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xx úplná, xxxxxxxxx, x xxx xxxx x odpovídající xxxx řešeny xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Stavební xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx budoucího xxxxxxx xxxxxx.

§94x

(1) Stavební xxxx xxxx xxxxxxxx povolení xx lhůtě do 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 120 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozemky xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xx xxxxx, x pro xxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Podmínkami xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx stavby x zařízení, dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které nebyly xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx byla z xxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, stavební úřad xx výroku společného xxxxxxxx stanoví, že xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření; xx xxxx pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §94x nebo jestliže xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx podle §94x odst. 2.

(6) Xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx stavby, pokud xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x stavebnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxx. Stavebníkovi xxxxx xxxx štítek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx stavebním záměru.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx x §16 xxxx. 2 písm. x) je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96x, xx xxxxxxxxx podat x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví72).

(8) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§94z

(1) Společné xxxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stavba xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx též dnem, xxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx uplynutím. Xxxxxxx xxxxxxx xx staví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

71) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §66 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

166. V §95 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) xx xxxxxxx x xxxxx, xxx který xx vyžadováno závazné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx,".

167. X §95 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pozemky" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné věcné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo sousedním xxxxxxxx x stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeno".

168. X §95 se xx začátek odstavce 3 xxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poučí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx." x xxxx "Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx." se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení.".

169. X §95 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx ", x předmětu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení".

170. X §96 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx zjišťovacím xxxxxx, xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

171. X §96 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "bylo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

172. X §96 xxxx. 2 xxxx. d) xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x způsobu využití xxxxxxx".

173. X §96 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Žádost o xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "X xxxxxxx žadatel připojí" xx xxxxxxxxx slovy "X oznámení oznamovatel xxxxxxx".

174. V §96 xxxx. 3 písmeno x) zní:

"a) souhlas x xxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §184a,".

175. X §96 odst. 3 xxxx. b) xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx" x xx konci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxx-xx se xxxxx §96x xxxx. 2".

176. X §96 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxx, které mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nich x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, na xxxxxx xx být záměr xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru přímo xxxxxxx".

177. V §96 xxxx. 4 xx xxxx první x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xx-xx oznámení xxxxxx xxxxx x je-li xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §90, vydá xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87.".

178. X §96 xxxx. 4 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx ", podmínky xxx provedení xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

179. X §96 xxxx. 4 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".

180. V §96 xxxx. 4 se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx věta "X xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx souhlas xxxxx.".

181. X §96 xxxx. 4 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situačním xxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oznamovatelem, xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx-xx x stavbu xxxxx §15 xxxx 16, také xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

182. X §96 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx věta "Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, pomůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx vyzve x xxxxxx odstranění, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx neodstranění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.".

183. X §96 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

184. X §96 xxxx. 5 xxxx třetí se xxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" x xx konci xxxxx se doplňují xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

185. V §96 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx mocí xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

186. X §96 se xx xxxxxxxx 5 vkládá xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §129 xxxx. 2 a 3. Usnesení x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx do spisu. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznamovatele vyrozumí.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 10 xx označují xxxx odstavce 7 xx 11.

187. V §96 xxxx. 10 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "oznamovatele".

188. X §96 odst. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

189. X §96 xxxx. 11 se slova "xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a jejích xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx záměru x xxxx xxxxxx".

190. X §96x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zní:

"(1) X xxxxxx x působnosti xxxxxxxx stavebního úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), staveb xxxxxxxxxx x §16 odst. 2 xxxx. x) xxx xxxxx společný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), kterým se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx společného souhlasu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx §16 odst. 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 6.

191. V §96x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §96 x ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §105 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx požadavky x xxxxxxxx §96 a 105. Ke společnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x dokumentaci xxxxx povahy záměru xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 xx 6.".

192. X §96x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "oznámení xxxxxx".

193. X §96x odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Stavebník může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkovi xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxx x osobám xxxxxxxx x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 1 xxxx. f), vyjma xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemku xxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxx s ověřenou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stavebníkovi xxxxx se štítkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.

(5) Xxxx-xx společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trpí-li xxxxxx vadami, pomůže xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xx x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx společné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxx uvedených x §96 xxxx. 3 xxxx. x) x x §105 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Společné xxxxxxxx xxxxxx se považuje xx xxxxxx o xxxxxx společného xxxxxxxx.".

194. X §96x xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx x obsahové náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

195. Xx §96a xx xxxxxx xxxx §96x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§96x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx plánování

(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxx XXX xxxx 4 x 5, §126, 127, 129 xxxx xxxxx zvláštního zákona xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx změny x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx zastavitelné xxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx stavební xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným k xxxxxx závazného stanoviska, xxxxxxxxx závazné stanovisko xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx závazné stanovisko xxxxxxxx koordinovaného závazného xxxxxxxxxx.

(3) X závazném xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx určí, xxx xx záměr xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečnění.

(4) Xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx překážkou vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx xxxxxx záměru x daném xxxxx.

(5) Xxxxxxx stanovisko xxxxx 2 roky ode xxx vydání, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx delší, nejdéle xxxx 3 roky.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podmínky x xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x politikou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentací, která xxxx vydána xx xxxxxx závazného stanoviska, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x moci úřední xxxxx závazným xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx platnosti,

a) bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x době platnosti xxxxxxxxx stanoviska.".

196. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

197. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů obsahujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náležejí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením" xxxxxxxxx xxxxx "úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení".

198. X §103 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 zní:

"2. xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx x xx 5 m xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 60 x2 xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx 5 x xxxxx do 300 x2 zastavěné xxxxxx x xx 7 x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx ustájení xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);".

199. V §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy elektřiny61) xxxxxx podpěrných xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx soustava x xxxxxxxxxxxxxxxxx69)".

200. V §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu59) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objekty, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx budov" nahrazují xxxxx "distribuční soustava x plynárenství69) s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx69)".

201. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxxxx tepelné xxxxxxx59) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxxxxxxx techniky," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx69)".

202. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 9 xx za xxxxx "stavby" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx".

203. X §103 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x doplňují xx xxxx 18 a 19, xxxxx xxxxx:

"18. xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx xxxx nebo stavby xxx rodinnou xxxxxxxx;

19. xxxxxxx xxx vlajky xxxxx nad 8 x.".

204. V nadpisu §104 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", u xxxxxxx xxxxxxx".

205. X §104 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

206. X §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xx 150 x2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx," zrušují.

207. X §104 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "50" xxxxxxxxx xxxxxx "70".

208. X §104 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "postačí x xxxx".

209. X §104 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "je xxxxxxxxxx xxxxxxx".

210. X §105 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxx, xxxx xxxxxxx x účelu, xxxxxxx x době provádění, xxxx o xxx, xxx bude stavební xxxxx provádět, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitosti; x dočasné stavby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.".

211. V §105 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx připojí

a) xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184x,

x) územní rozhodnutí xxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas, xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zákona, nevydává-li xx společné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §169 xxxx. 4,

x) stanoviska xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x možnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx; není-li xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx dotýká, xxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, připojuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo stavbám xx nich xxxx xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx přímo dotčeno; xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

212. X §105 xxxx. 3 písmena x) xx x) xxxxx:

"x) xxxxxxxx výkresy,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.".

213. X §105 odst. 3 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.

214. X §106 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx dalších xxxx, xxxxxx xx s xxx tyto osoby xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

215. X §106 xxxx. 2 xx xxxx xxxx xx sedmá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx stavebníkovi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx stavebníkem, osobám xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx staveb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebníkovi.".

216. X §106 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, který xxxxxxx xxxxx.".

217. V §107 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Nemá-li ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.".

218. X §107 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxxxx xxxxxx.".

219. V §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; podané" xxxxxxxxx xxxxxx "Podané".

220. V §107 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

221. X §107 xx xxxxxxxx odstavce 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx bez xxxxxxxx x provedením, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 2 a 3. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavebníka xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx stavby, u xxxxx nepostačí xxxxxxxx, xxxx ohlášením xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x tom, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

222. V §108 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx jako xxxxxxxx x postupuje xxxxx §105 až 107, xxx stavebníkovi sdělí" xxxxxxxxx slovy "projedná xx xxxxxxxxx xxxxxx".

223. X §108 xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §117.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

224. X §109 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "pouze" xxxxxxx.

225. X §109 xxxx. f) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xx xxx".

226. X §109 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se xxxxxxx.

227. X §110 odstavec 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx x stavební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184x,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazující xxxxx územní souhlas, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nevydává-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx napojení xxxx x podmínkám dotčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) projektovou dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx průvodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výkresy, dokumentaci xxxxxxx x technických x technologických xxxxxxxx x dokladovou část,

f) xxxxx plánu kontrolních xxxxxxxxx xxxxxx.".

228. V §110 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.".

229. X §111 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx změnu x xxxxxxx stavby xxxx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

230. V §111 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

231. V §111 se na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Dojde-li x zastavení xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxx.".

232. X §112 xxxx. 1 xx xx xxxx druhou xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x řízení s xxxxxx xxxxxx účastníků xx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx §144 xxxx. 6 správního řádu, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivě; xxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §109 písm. x) xx x). U xxxxxxxxxx záměrů zasahujících xx území několika xxxx se x xxxxxx x velkým xxxxxx účastníků oznámení x xxxxxxxx řízení x další písemnosti x xxxxxx doručují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxx §109 xxxx. x) xx x).".

233. V §112 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx však" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx".

234. X §112 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx".

235. V §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "§109 xxxx. g)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu".

236. X §114 xxxx. 2 xx xxxxx "regulačního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

237. X §115 xxxx. 4 se za xxxx třetí xxxxxx xxxx "Na xxxxxx x prodloužení lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".

238. X §116 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx vydáno" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxxx xxxxxxx".

239. X §116 xx xx začátek xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx úřad xxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx 8 xxx.".

240. Nadpis xxx §117 xx xxxxxxx.

241. Pod označení §117 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s certifikátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

242. V §117 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxxx xxxxxxx".

243. V §117 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "písm. x)" xxxxxxx.

244. X §117 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx se slova "§109 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx".

245. V §117 odst. 4 xxxx první xx xxxxx "xxx zbytečného xxxxxxx" nahrazují slovy "xx 5 xxx xx xxxxxxxx".

246. X §117 xxxx. 4 xxxx první x xxxx druhé xx xxxxx "30" nahrazuje xxxxxx "15".

247. V §117 xxxx. 5 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx".

248. V §117 xxxx. 5 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Rozhodnutí" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,".

249. X §118 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §115, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116, oznámený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §117, opakované stavební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, územní xxxxxxxxxx, xx kterém stavební xxxx xxxxx §78 xxxx. 6 stanovil, xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx xxxxx §106, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115, xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora podle §117, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §129, xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx stavební xxxx xxxxx §78 odst. 6 xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxxx ohlášení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78x xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

250. X §118 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "; xxxxxxxx-xx změna xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je možné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ustanovení §94 x 94x xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

251. X §118 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokončením xxxxx územního rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním řízení, xxxxxxxxxx §94 se xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx.".

252. X §118 odst. 5 xx slova "bylo xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx závazné".

253. X §118 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx spočívá x nepodstatných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vzhled xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stavby, změna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx11), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx o xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx změnu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx změna nedotýká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, veřejných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx podmínky splňovat, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

254. X xxxxx xxxxxx xxxxx I nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

255. X §119 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatného xxxxxxx, xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. e) bodech 4 xx 8, xxxx stavbu, x xxxxx postačí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx užívat xxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy41).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx vydává xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

256. §120 xx xxxxxxx.

257. X §121 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx o užívání xxxxxx xxxxx §120 xxxx. 1, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

258. X §121 xxxx. 1 větě xxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ověřené projektové xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §118 xxxx. 7".

259. V §122 xxxx. 1 xx věty první, xxxxx a xxxx xxxxxxx.

260. V §122 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "60" xxxxxxxxx číslem "45".

261. V §122 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Při závěrečné xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace uvedené x §118 xxxx. 7.".

262. V §122 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentací, x souladu xx xxxxxxxxxx xxxx závaznými xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx její užívání xxxxxx ohrožovat život x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zdraví xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, stavební xxxx xxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

263. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, pokud není xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxxx lze zahájit xx 1 roku xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinků. K xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 se označují xxxx odstavce 5 xx 7.

264. X §122 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx žádost xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxx mocí xxxxxxxx xx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad žadatele x doplnění žádosti.".

265. X §122 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů. Upustí-li xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

266. X §122 xxxx. 7 xx xxxxx ", obsah x xxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx příloh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

267. Xx §122 se xxxxxx xxxx §122x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx stavebníkem x xxxx-xx být jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stavební úřad xxxxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo postupuje xxxxx §129 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx stavebník xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby. X xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §118 xxxx. 7.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx §122 odst. 3, xxxxxxxx úřad vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoluje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x je-li xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, podmínky pro xxxxxxxxxx drobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx při kolaudačním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx učinit xxxxx x xxxxxxx, že xxx x nedostatky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx ve svém xxxxxxx řádnému x xxxxxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

268. X §123 xxxx. 4 xx xxxxx "120 xxxx" xxxxxxx.

269. X §125 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §120 odst. 1, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

270. X §126 odst. 2 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx dočasné xxxxxx xx xxxxxx trvalou".

271. X §126 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xx slova "120 xxxx 122; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "122;".

272. X §127 odst. 1 xxxx třetí xx xx slova "xxxxxx v xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx".

273. V §127 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx,".

274. V §127 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "X přezkumnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

275. X §127 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx" x věta xxxxx xx xxxxxxx.

276. X §128 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "X xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

277. X §128 odst. 4 xxxx druhé xx xxxxx "dnem xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právní xxxx xxxxxxxx" a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

278. X §129 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyžadovaného stavebním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx".

279. X §129 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

280. X §129 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

281. X §129 xx na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x §119 xxxx. 1, xxxx stavební xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122 odst. 3 xx žádost stavebníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx její užívání.".

282. X §134 odst. 1 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

283. V §134 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Pokud není xxxxxx užívána k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem anebo xx užívána xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Současně xxx xxxxx x postupu xxxxx §126 a 127. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

284. X §134 xxxx. 6 xx xxxxx "xx 4" xxxxxxxxx slovy "xx 5".

285. X §143 xxxx. 4 xxxx druhé se xx xxxxx "xxxxx xxxx," vkládají xxxxx "x xx x xxxxxxxxx,".

286. V §144 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx-xx autorizovaní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx46x) mohou xxx výlučně xxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 a 2. Xxxxxxxxxx společnosti xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

287. X §148 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti;".

288. X §150 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx záležitosti x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx inspektorů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

289. V §152 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14)".

290. V §156 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xx mechanickou xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienu, ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx úsporu xxxxxxx x ochranu tepla" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx73)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 73 xxx:

"73) Xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, kterým se xxxxxxx harmonizované podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX.".

291. V §158 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx f) až x).

292. X §158 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".

293. X §158 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".

294. X §158 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "2 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

295. X §160 odst. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx 8".

296. X §163 xxxx. 2 xx za xxxxx "rozvoje" vkládají xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx".

297. X §164 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx slova "Xxxxxx územního xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktualizaci".

298. X §164 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

299. X §164 xxxx. 2 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

300. V §165 odst. 1 xx slova "x xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x obce, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, včetně dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx, pro kterou xxxx pořízeny; xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx znění xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx68)".

301. V §165 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zveřejnění" a xxxxx "údaje o xxxxxxx xxxxxxx plánu, xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx, regulačního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace po xxxxxx xxxx xxxxx".

302. X §166 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "z xxxxx podnětu, xxxxx xxx spojen x xxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx plánování,".

303. X §166 odst. 3 xxxx druhé xx xxxxx "Místa, xxx xx xx xxxxxx studie možné xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx".

304. X §167 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxx" a xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a stavebnímu xxxxx, který xx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

305. X §171 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace.".

306. X §171 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, lze x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx orgánu uvedeného x xxxxxxxx 1 x zjednání nápravy.".

307. X §175 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "umístit".

308. X §175 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx řeší xxxx xxxxxxxx území.".

309. X §177 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6".

310. X §177 odst. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

311. V §177 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx ", nebo dnem xxxxxxxxxxxx po dni, xxx uplynulo 7 xxx xxx dne xxxxxxxx" xxxxxxx.

312. X §178 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:

"e) x xxxxxxx s §119 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měření x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §119 xxxx. 1 užívá xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §126 odst. 1 užívá xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx vymezeným x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxx x účelem vymezeným x xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx-xx stavba xxxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 písm. e) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiné osobě,

i) xxxxx stavbu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 odst. 2 xxxx povolením xxxxx §127 odst. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

j) xxxxx stavbu x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxx §123, xxxx xxxxxx užívání xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx §124,

x) x xxxxxxx x §128 xxxxxxxx stavbu xxxxxxxx v §103 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v §103 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx 4 xx 8 xxxxx v §104 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) x xxxxxxx s §128 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

n) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx souhlasem xxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx §128, xxxx

x) x rozporu x §171 xxxx. 3 nezjedná nápravu xx lhůtě stanovené xx výzvě xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx.".

313. X §178 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

314. X §178 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxx.

315. X §178 xxxx. 2 xxxx. x), e) x x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

316. X §178 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo" vkládají xxxxx "společným povolením,".

317. X §178 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxxx povolením,".

318. X §178 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. f)".

319. V §178 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "písm. x), x), g), x), x), x), l), x), x), x), x), x), x), x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), g), x), x), k) xxxx x)".

320. X §178 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "písm. x), x), x), r), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x), x), x), x), x) nebo x)".

321. X §179 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "nebo 4" xxxxxxx.

322. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx VII, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX VII

SOUHLAS XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§184x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxx xxxxxx x není-li xxxxxxxx xx služebnosti nebo x práva xxxxxx xxxxxxxxxx stavební záměr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx situačním xxxxxxx dokumentace, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx potřebných xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavební xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxx XXX a xxxxx xxxxxx hlavy X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§184x

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navazujícím xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx §9x xx 9x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx veřejnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx; xxxxx xx k nim xxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, lze připomínky xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.".

323. X §188 xxxx. 1 xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "31. prosince 2022".

324. X §190 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

325. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §21 xxxx. 4, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 7, §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6, §66 xxxx. 5, §78x xxxx. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 6, §94y xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x xxxx. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 xxxx. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 xxxx. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 xxxx. 7, §138 xxxx. 5, §143 xxxx. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4 x §162 odst. 7.".

326. X §194 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením10)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx10)".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx studie, o xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2010, posoudí xx 31. prosince 2018 x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jimi řešené xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, jinak xxxxxxx xxxx. Pokud xxxx územního plánování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosavadní xxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Sb.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx, aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny, u xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx, x výjimkou ustanovení x nabytí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018.

6. Xxxx, xxx xxxxxx xxx vydán xxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. června 2018. Xxxxx nebyla xxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, zveřejní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxx, xxx kterou xxx xxxxx xxxxxx xxxx obce, územní xxxx sídelního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx datu bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pořizována xxxxx původní xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxxx §166 odst. 3 xxxxxx x. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studie, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prognózy, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30. xxxxxx 2018, xxxx údaje x této xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořízené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší aktualizace xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx považují za xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx řízením, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. X případech xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx u xxxxx byl zahájen xxxxxx posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxx §9x xx 9x xxxxxx č. 100/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §91 xx 91h x §94x xx 94x xxxxxx x. 183/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x územním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxx, pro xxxxx xxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovisko x hodnocení xxxxx, xxxx x nichž xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, se xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, xx stavebním xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §9a xxxx. 3 xx 5 x §9x xx 9x xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx nejsou dotčena.

14. Xxxxxxxx x nadzemní xxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx x systémů xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx xxxxx xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx §190 odst. 2 xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxx, xxxxx již xxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního úřadu xxx jiné xxxx, xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Postupy, xxxxx xxxxxx správním xxxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx č. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 237/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Sb. x xxxxxx x. 229/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx nástupní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen ji xxxxxxxxx x udržovat x takovém xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx techniky.".

2. X §24 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx písmeno t), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 14 xxx:

"x) je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury14) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

3. §31 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§31

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní požární xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxxx,

x) posuzováním

1. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 8,

2. xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x umístění stavby xxxx zařízení uvedených x bodech 4 xx 8,

3. podkladů x územnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §103 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx 5 až 7 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx,

4. projektové xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x xxxxxx rodinného xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 200 x2,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx sloužit xxx výrobu, xxxxxxxxxx x manipulaci s xxxxxxxxx kapalinami x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. dokumentace xxxxxx, x které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx charakter xxxxxx pro xxxxxxx x ubytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx budovy xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx 50 xxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx primárně vyžaduje xxxxxxxx povolení, včetně xxxxxxxxxx dokumentace staveb xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xx 7, xxxxx xxxxx schvalovány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. dokumentace xx xxxxx x účelu xxxxxxx stavby, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 8,

10. xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav,

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxx 3 xx 8, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx úpravy xxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx x zařízení, x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx požární dozor,

c) xxxxxxxxxx, zda byly xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokumentace podle xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx schvalováním xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxx pro účely Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím,

f) zjišťováním xxxxxx vzniku požárů,

g) xxxxxxxxx připravenosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§65 xxxx. 1 xxxx. x) xx x)],

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X protokolu x kontrole provedené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) orgánu xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx.

(3) Výsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokumentace a xxxxxxxxx splnění stanovených xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podklady, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxxxxx dozor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. §32 xxx:

"§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x)

x) x staveb, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxx,

x) x staveb, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x).".

5. X §95 xx věty druhá x xxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxxx vydávaná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx řízení. Stanoviska xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 18/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 124/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb. x xxxxxx č. 127/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "prodejnímu xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx slavnostní xxxxxxx a osvětlení xxxxx, xxxxxxx umístění xxxxxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx,".

2. X §14 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "X souladu xx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx také xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §26 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 31 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx31) x uplatňuje závazné xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajských úřadů x obecních xxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 541/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx č. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 498/2012 Xx., zákona č. 257/2013 Xx., zákona x. 89/2016 Xx. x xxxxxx x. 264/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "Rozhodnutí x umístění" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

2. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "povolit".

3. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx rozhodnutí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

4. X §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx27), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x chráněném xxxxxxxxxx xxxxx, uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx báňský xxxx, xxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

5. V §33 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10)" nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x geologických pracích

Čl. XX

Xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 23 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx23).

23) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. Na konci §25 xx doplňuje xxxx "Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, územní rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny

Čl. XXX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992, xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 349/2009 Xx., zákona č. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 175/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xx xx xxxxx "těchto xxxxxxx," xxxxxxxx slova "x odstraňování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování těchto xxxxxxxx,".

2. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xx kácení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povolovaného x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kácení xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 5 a §9 se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx povolovaného x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx.".

3. X §43 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Jde-li x umístění nebo xxxxxxxx záměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx výjimku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §45x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §45x odst. 1 xxxx první xx xxxxx "příznivý xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

5. V §45x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

6. X §45x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Jestliže orgán xxxxxxx přírody svým xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 významný xxxx xxxxx §45x odst. 1 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx3x). Xxxxxxxxx-xx výsledek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx negativní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv vyloučit, xxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxx varianty xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Politika xxxxxxxx xxxxxxx a územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).".

7. X §45x odstavec 8 xxx:

"(8) Orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedeného x §45x, xxx může xxxxxxxx, xxx pokud xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx3x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podmínek stanovených x odstavci 9, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10. Ochrana xxxxx xxxxx xxxxx, třetí x páté xxxxxx xxxxxx xxx není xxxxxxx.".

8. X §45x xxxx. 9 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx významný negativní xxxx na předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nejmenším xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x naléhavých důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx kompenzačních opatření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 11.".

9. X §45i xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 doplňují xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možných xxxxxxxxx xxxxx xx předmětu xxxxxxx".

10. X §45x xxxx. 10 větě xxxxx xx za xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

11. X §45x xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

12. X §45i xxxxxxxx 11 xxx:

"(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx přírody. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx koncepce před xxxxx schválením. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušného xx xxxxxxxxx záměru. Xxxxxxxxxxx opatření může x xxxxxxx negativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx ochrany přírody xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx důvodů týkajících xx veřejného xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesporného xxxxxxx pro životní xxxxxxxxx podle odstavce 10. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx uložení kompenzačních xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neběží. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záměru. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xx plnohodnotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření bude xxxxxxxx x přiměřené xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

13. X §45x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12 x 13, xxxxx xxxxx:

"(12) O uložených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx přírody neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxxxx Komisi.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxx.".

14. X §56 xx xx odstavec 5 vkládá nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Zjistí-li se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povolovaným x tomto xxxxxx xxxxx dotčeny ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx 50, x tato skutečnost xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx řízení xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušného x xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxx stanovit případné xxxxx podmínky povolení xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Povolení xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů xxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 se označuje xxxx xxxxxxxx 7.

15. X §56 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) V xxxxxxx povolení xxxxxxx xx zákazů x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x živočichů xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 6, xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x pro xxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx §5x xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 nebo xxxxx §49 xxxx. 4. X případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §5x xxxx. 5 xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

16. §67 včetně xxxxxxx zní:

"§67

Povinnosti xxxxxxxxx

(1) Xxx, kdo x xxxxx výstavby nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závažné xxxxxx, xxxxx by xx mohly xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx zajistit xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu zamýšleného xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx33). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozsahu x xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, kdo jej xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přírody, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx posouzení vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxx xx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Hodnocení investor xxxxxxxx také v xxxxxxxxxxxx podobě.

(4) Vyplyne-li x xxxxxx xxxxxx, x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x vyloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx realizovat xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávaném xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

17. V §70 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

18. X §79 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx49) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Agentury.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

19. X §79 xxxx. 5 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45x odst. 13,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx w) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

20. X §90 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a povoluje xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 18.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

Čl. XX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx. a xxxxxx x. 184/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx-xx x xxxxx, xxx který xx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx x xxxxx, xxx který lze xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

2. X §17 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx, xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx písmena n) x x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 38 xxxxx:

"x) xxxx vyjádření x návrhům tras xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, který xx xxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38); xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx zemědělské xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické infrastruktury38); x dočasného odnětí xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odvodem xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 2.

38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 347/2013 ze dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 242/1994 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 23/2015 Sb. x xxxxxx x. 84/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje.

2. X §6 odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx povolení, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx".

3. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

4. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "stavby" xxxxxxxx xxxxx "drah x".

5. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "speciálního" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona č. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona č. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., zákona x. 216/2009 Xx., xxxxxx č. 221/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 182/2014 Xx., zákona x. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona č. 332/2014 Sb., zákona x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 105/2016 Sb., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 125/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 271/2016 Sb., xxxxxx x. 321/2016 Xx. x xxxxxx x. 454/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §38x xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje,".

2. X §38x odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx povolením, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., zákona č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 144/2002 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., zákona č. 102/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx slovo "rozhodnutím" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x povoluje,".

2. X xxxxxxx §7 xx xx xxxxx "Stavební" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx".

3. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxx" xxxxxxx.

4. X §7 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "povolení " xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx,".

6. X §7 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx správního úřadu. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx. Nesouhlasné stanovisko xxx xxxxx pouze xxxxx, pokud xx xxxxxxx mohl být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dráhy a xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty druhé xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

7. V §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx x provozovat stavby," xxxxxxx.

8. Na xxxxx §56 se tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zní:

"e) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury13) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx drážních xxxxx.

13) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx směry xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 118/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5a xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx17) xx xxxxxxxxxxx xx 50 metrů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jejím xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx.".

2. Xx xxxxx §41 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 22 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx22).

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 280/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §49 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 34 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury34) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx působnosti všech xxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x §47 xxxx. 2.

34) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

2. V §58 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna zákona x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §10 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

2. Xxxxxx §16 xxx: "Xxxxxx, xxxxxxxx x společné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx".

3. V §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "řízení a xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".

4. V §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a stavební".

5. X §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx x stavebního" xxxxxxxxx xxxxx ", stavebního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

6. X §16 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx".

7. X §18g odst. 1 xx slova "xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx".

8. X §18g xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "kolaudaci".

9. X §18x xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxx.

10. X §18x xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "povolení" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

11. X §18g xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx souhlasu" xxxxxxxxx xxxxxx "kolaudaci".

12. X §18x xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

13. X §18g odst. 6 xx xxxxx "xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx".

14. V §30 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx".

15. X §32 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx "xxxxxxxxx x".

16. X §32 odst. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxx".

17. V §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) V územním, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx.".

18. V §40 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx".

19. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 38 zní:

"38) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

20. V §40 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx38).".

21. X §46 xxxx. 2 se slova "§10 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§10 xxxx. 6".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna zákona x civilním xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Sb., zákona x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., zákona x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 301/2009 Xx., zákona x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 319/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxx:

"(11) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx35).

35) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., xx xx slovo "xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x povoluje,".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §76 xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., zákona x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 139/2014 Xx. x zákona x. 250/2014 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo stavební xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Xx., zákona x. 161/2013 Sb. x xxxxxx č. 131/2015 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx anebo".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. XXX

X §18 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx., zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx. x xxxxxx č. 298/2015 Xx., xx za xxxxx "xxxxxx územní xxxxxxxxxx" vkládají slova ", společné xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x integrovaném záchranném xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova ", je dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx28) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 28 xxx:

"28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. X §10 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx14)".

ČÁST DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona č. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Sb., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §77 odst. 4 větě druhé xx xxxxx "územního xxxxxxxxxx x stavebního" xxxxxxx.

2. X §80 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 91 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury91) a xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a stavebním xxxxxx pro stavby xxxxxxxxxx zájmu energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §77, x výjimkou §83.

91) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXIV

Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření energií, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Sb., xxxxxx x. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., zákona x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx č. 310/2013 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §7 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx,".

2. X §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova "stavební xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

3. X §13 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".

4. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu".

5. X §13 odst. 5 xx za xxxxx "uplatňuje" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".

6. X §13 xxxx. 5 se slova "x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXX

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., zákona x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx. x xxxxxx č. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx nezbytné k xxxxxx řádnému xxxxxxx".

2. X §16 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxx".

3. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "To xxxxx i v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx kterou se xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx břemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §46 xxxx. 1 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "společného povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje,".

6. X §57 se xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx stavba, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

7. X §58 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezmařil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. X §59 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, pro xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována nebo xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx.".

9. X §60 xx xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xx xxxxx x x případě, kdy xx xxxxxx, xxx xxxxxx se právo xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx byla xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

10. V §68 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "nebo územního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

11. X §69 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxx souhlas".

12. X §76 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx věta "Xx xxxxx x x případě, xxx xx xxxxxx, pro xxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx byla xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx nezmařil držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. X §87 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx územního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x povoluje, nebo xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx účinků územní xxxxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 93/2004 Xx., zákona č. 163/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 436/2009 Xx., zákona x. 38/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 256/2016 Xx. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., se xxxx takto:

1. V §6 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx-xx xx x záměry, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §11, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx s jinými xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx 10.".

2. X §6 xx xx odstavec 5 xxxxxx nový odstavec 6, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxx:

"(6) X xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxx významně xxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oznámení a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; oznámení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx §45x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxxxx.

14) §45i xxxxxx č. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 a 8.

3. X §6 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 6, zveřejní xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Příslušný xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům.".

4. X §7 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Zjišťovací xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xxxxxxx do 45 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx §16; x odůvodněných, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 25 xxx. Závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x dotčeným xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxx xxx podle §16.".

5. X §7 xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx:

"(7) X xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zpracované xxxxxx, která xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx14), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizace.

(8) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťovacího řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

6. X §8 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Nejde-li o xxxxxx podle §6 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 x xxxxxxxxxxxx písemného xxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19, x to v xxxxxxxx podobě v xxxxx vyhotovení stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxxxx xxxxxx; dokumentace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx posuzování x případných výsledků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných právních xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxx dojde k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, oznamovateli x současně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům; xxxxx ji x xxxx xxxxx zveřejní xxxxx §16 a xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zašle x žádostí o xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxx").".

7. X §9 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx x třetí xxxxxxx.

8. X §9x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

9. X §9x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx".

10. §9x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9e

Náležitosti podporující xxxxxxxxx listiny

(1) V xxxxxxx podporující xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx alespoň název xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. i) xxxx 2, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podpisová xxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx listina xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9x odst. 3 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xx listina xx xxxxxx na xxxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 nebo §9x xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Každá xxxxx podporující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx arch své xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pobytu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx použít pro xxxxxxxxxx navazující xxxxxx x xxxxxx záměru xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx podporující podpisové xxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neběží, bylo-li xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.".

11. Xx §9x xx xxxxxx nový §10, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 x 16 zní:

"§10

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebních záměrů xx životní prostředí

(1) Xxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx záměr") povolovaného xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx s posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x součinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení x posouzením xxxxx (xxxx jen "stavební xxxx").

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §7, xxxxxxxxxxx xx zpracovává x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 8 věty druhé xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx o postup xxxxx §6 odst. 5, zajistí oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x oznámení podle §6 odst. 8 x xxxxxx zjišťovacího xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x. 4 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xx nepoužije.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaslána xxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx x posouzením xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oznamovateli xx xxxxx 10 xxx; xxxxx x téže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx oznamovatel xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx předložením stavebnímu xxxxx projednat x xxxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xx 6 se xxxxxxxxx.

(5) Příslušný xxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 x xxxxxx zpracovateli xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §17 xx nepoužije. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxx stavebního zákona (xxxx jen "výsledky xxxxxxxxxx")16) xxxxxxxxx úřad xxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku.

(6) Podléhá-li xxxxx mezistátnímu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 x po xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 3 x 4.

(7) Zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §2. Náležitosti xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx zákonu. Xxxx xxx zpracování xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13. Xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 xxx. Xxxxxxxxxx §9 odst. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx úřad xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx projednání, xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxx mezistátním xxxxxxxxxx xxxxx §13 a xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x důvodu nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatelem xxxxx §18 xxxx. 3 se do xxxxx nezapočítává. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 6 k tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dotčeným xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §16. Xxxxxxxxxx §9x odst. 1 a 2, §9x xxxx. 3 xxxx druhé a §9x xxxx. 6 xx nepoužijí.

(9) U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §23 odst. 4, xxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxx.

15) §94x xxxx. 1 x §94x xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §94x xxxx. 1 x §94v xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nich

(1) Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx zjišťovacího xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o vrácení xxxxxxxxxxx x přepracování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx x času konání xxxxxxxxx projednání xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) vyvěsí xxxxxxx xxxxxx samosprávné celky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), i), x) x l) x x xxx, xxx x xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, vyvěsí xxxxxxx xxxxxx samosprávné celky xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx. O vyvěšení xxxxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxx zveřejnění xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx kraje.

(3) O xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x xxxxxxx stavebního xxxxxx x stavební xxxx.".

13. Xx xxxxx §21 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 zní:

"n) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

17) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

14. V §22 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

15. Xx xxxxx §22 se xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) jsou xxxxxxxxx xxxxxx při posuzování xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury17), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x).".

16. X xxxxxxx x. 3 xxxxx B.I xxx 6 zní:

"6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx řešení záměru xxxxxx xxxxxxxxxx demoličních xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porovnání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx parametry".

17. X xxxxxxx č. 4 xxxxx B.I xxx 6 zní:

"6. Popis xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx demoličních prací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx spadajících do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxx spojenými xxxxxxxx xxxxx a dalšími xxxxxxxxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx vydán xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx splněny xxxxxxxxx §6 xxxx. 6 x §7 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx dosud xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dokumentace vlivů xxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx záměrů xxxxxxxxx xxxxx §8 xx 9x xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx. a xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §35 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 28 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury28).

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

2. X §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx pojem xxxxxx xxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx společné xxxxxx x stavební xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx a povoluje xxxxx stavebního zákona.".

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 275/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 188/2004 Xx., xxxxxx č. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx. xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 34/2008 Xx., zákona x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 154/2010 Xx., zákona x. 31/2011 Xx., xxxxxx č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., zákona x. 169/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 184/2014 Xx., xxxxxx x. 229/2014 Sb., xxxxxx x. 223/2015 Xx., zákona č. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §14 xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21)," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21)".

2. X §72 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 71 xxx:

"x) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx71) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

71) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry pro xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.".

3. X §79 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx využití xxxxx, k povolení xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x".

4. X §79 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena c) xx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §79 odst. 5 větě xxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x závazné xxxxxxxxxx".

6. X §79 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

7. V §82 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 4 xxxx. x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxx. x) až x)" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska podle §79 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xx xxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu21).".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx zákona

Čl. XXX

Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 181/2008 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx č. 85/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 61/2014 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x zákona x. 250/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 5 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vodoprávní xxxx".

2. X §9 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 3 let xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx4).".

3. X §15 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx úřad ve xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x účel, xxxxxxx má vodní xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s žádostí x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §15 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxx s xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx objektů, úpraven xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx53), předloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx54).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 11.

5. X §15 se xx odstavec 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, který zní:

"(6) Xxxxx dílo xxx xxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4), nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 12.

6. X §108 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 55 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx zemědělství a Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx55) x hlediska xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 4 x 5.

55) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

7. V §115 xxxx. 2 xx za xxxxx "x xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx řízení4),".

8. X §115 odst. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

9. X §115 odst. 2 xx za xxxxx "povahy," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx stanovisek xxx xxxxx společného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx4),".

10. X §119 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 3".

11. X §125x odst. 4 xxxx. h) xx slova "odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".

12. V §126 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o integrované xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxx4).".

13. X §126 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxx xx x tomto xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx jím i xxxxxxxx povolení, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx4).".

Xx. XXXI

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §14 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx,".

2. X §29 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx32) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29x.

32) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xx xxxxx §8 zákona č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx l), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury6) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o myslivosti

Čl. XXXXX

X §58 zákona č. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 59/2003 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"x) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx závazné stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx dne 17. xxxxx 2013, kterým xx stanoví hlavní xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 39/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx r), které xxx:

"x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx společného povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24).".

2. X §45 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze stavebního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vydaného xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povolení.".

3. X §45 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx povolení" vkládají xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu24)".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXVI

Zákon č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 280/2013 Xx. x xxxxxx x. 185/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. x) xx xx xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §19 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 55 zní:

"q) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx55) a xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Sb., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 294/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 130/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., zákona x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 322/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) K xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nebo povoluje xxxxxx dopravní infrastruktury xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 416/2009 Sb., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx příslušný Krajský xxxx x Ostravě. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

2. X §101b odst. 1 větě první xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx slovy "1 roku" x xx konci textu xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) zákona x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx č. 150/2012 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx neuplyne xx xxxx kratší xxx 1 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx č. 120/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Sb., xxxxxx č. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Sb. x xxxxxx x. 40/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §56 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "povolení" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx,".

2. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx je osvobozeno xx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx vydání

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxx

x) kolaudačního souhlasu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podstatné xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx inženýrské xxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx od xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx při dodání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx §56 odst. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxx řádu

Čl. XXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §149 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxxx stanoviska, ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X odůvodnění xxxxx xxxxxx, o xxxxx xx opírá xxxxx xxxxxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx při jejich xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 7.

2. X §174 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X případě xxxxxxxx obecné povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §174 odst. 2 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 rok xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

Xx. XLIII

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., zákona č. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona č. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Sb., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Sb., zákona x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Sb., zákona x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., zákona č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., zákona x. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx č. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Sb., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx č. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., zákona x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 273/2013 Sb., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Sb., xxxxxx č. 187/2014 Xx., zákona x. 249/2014 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., zákona č. 264/2014 Xx., zákona x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., zákona č. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 224/2015 Sb., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona č. 314/2015 Xx. xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Sb., xxxxxx x. 369/2016 Xx. x xxxxxx x. 63/2017 Xx., xx mění takto:

1. X xxxxxxx k xxxxxx x xxxxx X položce 17 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", vinných xxxxxx".

2. V xxxxxxx x xxxxxx v xxxxx I xx xx xxxxx položky 17 doplňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx realizovaných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx X xxxxxxx 17 xxxx 1 Xxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx".

4. X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx X položce 17 se x Xxxxxxxxxx xx bod 8 xxxxxx xxxx xxx 9, xxxxx xxx:

"9. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatků.".

Dosavadní xxx 9 xx xxxxxxxx xxxx bod 10.

5. X xxxxxxx x xxxxxx v xxxxx X xxxxxxx 17 xxxx 10 Xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a obvodní xxxxxx xxxx ve xxxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona".

6. X xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx X položce 18 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje".

7. X xxxxxxx x xxxxxx x části I xxxxxxx 18 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx".

8. X xxxxxxx x xxxxxx v části X položce 18 xx x části Xxxxxxxxxx doplňuje odstavec, xxxxx xxx:

"Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx X položce 18 xxxx 1 Poznámky xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx a povoluje,".

10. X xxxxxxx k xxxxxx v části X xxxxxxx 18 xxxx 6 Xxxxxxxx xx xx xxxxx "2" xxxxxxxx xxxxx "x 3".

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §108 xxxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., zákona č. 341/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 468/2011 Xx. x zákona x. 258/2014 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 zní:

"cc) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx67) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx své působnosti.

67) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X §4 xxxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 294/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 81/2015 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx g), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 78 xxx:

"x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx78) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 347/2013 xx dne 17. dubna 2013, xxxxxx se stanoví xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx rozhodnutí č. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §6 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxx:

"§6

Xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zřídit xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx17). Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místa, xxxxx její povolení xxxxxx spojeno x xxxxxxx o umístění xxxxxxxx xxxxx.

(2) Umístění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hranicích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx odstranění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx39).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx úložného xxxxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21). Příslušný xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx dotčeným xxxxxxx.

(4) Xx stavbu úložného xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx uloženy x xxxxx místě xx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpadů, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxx,

x) neznečištěných xxxxx, xxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxx, xxxxxx vznikajících xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx rašeliny x inertního těžebního xxxxxx, mají-li xxx x xxxxx místě xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 3 xxxx.

Xxxx xxxxx písmen x) až x) xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx umístit x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktory x navrhnout jej xxx, xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné podmínky xxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy18),

2. xxx xxxxxxxx účinný xxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8, x

3. xxxx xxxxxxx eroze xxxxxxxxxxx větrem x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx míře,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x udržovat xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stabilita, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx bylo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) monitorovat a xxxxxxxxxxx úložné xxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xxxxxxxx kontrol xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) prokáží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa nebo xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) musí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávnímu xxxxx, bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 48 xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ovlivnit stabilitu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxx zbytečného odkladu xxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první x dalším xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nehodě, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, radě xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx. Nepůsobí-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zástupců zaměstnanců xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo.

39) §16 odst. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx.".

2. X §8 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx úložného místa xxx xxxxxxxxxx pouze xx základě povolení. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxx obvodní báňský xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

3. X §8 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxx povolení, nebyla-li xxxxxx úložného xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx hornické činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx,".

4. X §8 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §17 odst. 3 xxxx. f) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §20 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx stavbu xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1, 5 nebo 8,".

7. X §22 xxxx. 1 xx slova "xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 8".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx., zákona x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 178/2014 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx. x xxxxxx x. 194/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při přípravě, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxx správních xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx stavbami. Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx10) xxxxx státní správy x xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/ES a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

2. X §1 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena b) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

3. X §1 xxxx. 2 se na xxxxxxx písmene c) xxxxxx xxxxx "xxxxx".

4. X §1 xxxxxxxx 3 včetně poznámky xxx xxxxx č. 11 xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx11) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx související, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx díla11) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxx podle vodního xxxxxx11) x xx xxxxxxxx zájmu, x xxxxxx s xx xxxxxxxxxxx.

11) Xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx x stavby x zařízení xxxxxxxx x produktovodů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozované ve xxxxxxxx xxxxx5), xxxxx xxxxxx x rozporu x platnou politikou xxxxxxxx rozvoje x xx xxxxxxxx územního xxxxxxx. Vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx,

x) stavby a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx ropovodů x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x napětí 110 xX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 110 xX x

x) xxxxxx x xxxxxxxx vysokotlakých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

6. V §2 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poučí účastníky x xxxx skutečnosti.".

7. X §2 xx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

8. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxx:

"(3) Po xxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízeních xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx soud vždy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1x).

1x) §71 xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

9. Xx §2x xx xxxxxxxx nové §2x xx 2d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§2b

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(2) Vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 4 písm. x) x g) xxxx xxxxxxxx xxxx umístit x xxxxxxx řízení xxxx územním xxxxxx x posuzováním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Elektroenergetická xxxxxx o napěťové xxxxxxx 400 xX x xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxx.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx

(1) Stavební úřad xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx dokumentace, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x povoluje.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx x společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xx-xx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx závazných stanovisek xxxxxxxxx orgánů x x jejich koordinaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dotčené xxxxxx xxx společném xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxx konání nejméně 15 xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx dotčený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xxxx výhrady a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 a 4 se pro xxxxxx závazného stanoviska x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) X vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 4 písm. f) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxx, jestliže xxxx opatřena xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nařídí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x dotčenými xxxxxx. Xxxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatní, xxxxxxxxx xxxxxx svá xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx neveřejné, xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vyhradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx dotčený xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xxxx výhrady x jím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Odstavce 2 x 3 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

10. X §3x xxxx xxxxx xx xxxxx "Návrh xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx".

11. V §3x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) X xxxxxxxxxxx infrastruktury xx odstavce 1 xx 5 nepoužijí.".

12. X §3x xxxx xxxxx xx xx xxxxx "komunikací" xxxxxxxx xxxxx "xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx".

13. Xx část xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xx 13 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ENERGETICKÉ XXXXXXXXXXXXXX

§5x

(1) Předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx11) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") předloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx projektu pro xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Oznámení kromě xxxxxxxx náležitostí obsahuje xxxxxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx unijního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxx12),

x) údaje x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu územního xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxx staveb, které xxxxx projekt společného xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednoho komplexního xxxxxxxxxx13),

x) xxxxxxxx podklady,

f) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1:5 000 xxxx 1:10&xxxx;000,

x) návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povolování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) návrh xxxxxxx materiálů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx projekt xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, že bylo xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dotčenými orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x informací, xxxxx xxxx xxx obsahem xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx společného xxxxxxx. V případě, xx xxxxxx stanovisko xxxx požadavky nebudou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 15 xxx, xx xx xx xx, xx x oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx x ministerstvo xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x požadavkům uvedeným x xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisech.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení projektu x výsledků xxxx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx, xx projekt xx xxxxx xxx xxxxx projednávání a xxxxxxxxxx, sdělí xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rámci dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nelze zahájit. X sdělení x xxxxxxxx projektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ministerstvo xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí, podléhá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti a xxx xxxxx případném xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11).

§5x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx společného zájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxx xx vyžadováno.

§5d

Stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury se xxxxxxxx a povolují xxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

11) Čl. 2 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x mění nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) č. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

12) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/89 xx xxx 18. listopadu 2015, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

13) Xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x kterým se xxxxxxx rozhodnutí č. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

Xxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

Čl. XLVIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, pokud xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných postupů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx taková xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx republiky

Čl. XXXX

X §9 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 407/2012 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xx slovo "budov" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx10)" x na xxxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxx:

10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2014 Xx., zákona x. 382/2015 Xx. x xxxxxx x. 369/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b) x §11 odst. 2 xxxx. b) xxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxxxx, společné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx6). Bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů6). Xxx xxxxxxxx provozu xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxx vydat povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §27 xx na konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx33) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33 xxx:

"33) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.".

3. X §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. c) x xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 3 se nenahrazuje xxxxxxxx v řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx28), pokud xx integrované povolení xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LI

V §21 zákona č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 185/2016 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.".

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LII

V §2 písm. x) xxxxxx č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx nemovitostí (katastrální xxxxx), se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx povolením, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, územním xxxxxxxxx xxxx hranicí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 224/2015 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. V §47 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx slova ", xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx30) a xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 3".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 zní:

"30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x kterým xx xxxxxxx rozhodnutí č. 1364/2006/XX a mění xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (ES) x. 715/2009.".

2. X §53 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx územní xxxxxx, územní rozhodnutí, xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Xx. x xxxxxx x. 49/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2)".

2. X §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xx x xxxxxxx, xxxxxxx".

3. V §19 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "nebo x xxxx souhlasem".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx v. r.

Zeman x. r.

Sobotka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 225/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.