Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

221/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Fotografie žadatele §2

ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Průběh zkoušky §3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §4

Obsahová náplň praktické části zkoušky §5  §6

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §7

Vyhodnocení praktické části zkoušky §8

Celkové hodnocení zkoušky §9

Opakování praktické části zkoušky §10

Odměna zkušebního komisaře §11

HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §12

Obsahová náplň praktické části zkoušky §13

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §14

Vyhodnocení praktické části zkoušky §15

Celkové hodnocení zkoušky §16

Vydání průkazu zkušebního komisaře §17

HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §18

Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §19

Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §20

Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §21

Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §22

Opakování praktické části zkoušky §23

Zkušební řád §24

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY §25  §26  §27

ČÁST ČTVRTÁ  §28

ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

Záznamní knihy §29

Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva §30

Kniha výdeje a příjmu §31

Kniha střeleb §32

Evidenční kniha munice §33

Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní §34

Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní §35

ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ

Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §37

Zrušovací ustanovení §38

Účinnost §39

Příloha č. 1 - Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 3 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 - Vzor zbrojní licence

Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

Příloha č. 6 - Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 7 - Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 8 - Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 9 - Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 10 - Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 11 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A

Příloha č. 12 - Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B

Příloha č. 13 - Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně

Příloha č. 14 - Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 15 - Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Příloha č. 16 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 17 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Příloha č. 18 - Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

Příloha č. 19 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 20 - Vzor muničního průkazu

Příloha č. 21 - Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

Příloha č. 22 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

Příloha č. 23 - Vzor muniční licence

Příloha č. 24 - Vzor žádosti o vydání muniční licence

Příloha č. 25 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

Příloha č. 26 - Elektronický formulář hlášení přepravy munice

Příloha č. 27 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Příloha č. 28 - Vzor kontrolního průkazu

Příloha č. 29 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I

Příloha č. 30 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky

Příloha č. 31 - Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D

Příloha č. 32 - Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D

č. 28/2021 - Čl. II

INFORMACE

221

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zbraních

Ministerstvo vnitra xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Xx., zákona x. 170/2013 Xx. x xxxxxx č. 229/2016 Xx., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. c), §21 xxxx. 9, §30 xxxx. 13, §39a xxxx. 4, §50b, §52 odst. 7, §70f xxxx. 7, §70n odst. 5 a §73a xxxx. 10 xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx vyhláškou xx xxxxxxx

x) požadavky technického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obsahová xxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, celkové vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odměny xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náplň xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x teoretické x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx způsobilosti žadatele x vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zkušební xxx pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x munice v xxxxxxx přepravy,

f) xxxxxx xxxxxx evidencí x xxxxxxxx, střelivu x xxxxxx xxx podnikání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx a x xxxxxxxxx cvičných xxxxxxx x

x) vzory xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, osvědčení, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 7 xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Fotografie xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 35 xx x 45 xx, postavená xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx zaoblenými xxxx x xxxxxx X = 3 xx +/- 0,5 xx x tloušťce xx 0,13 xx xx 0,27 xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x občanském xxxxx, xxx brýlí s xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důvody náboženskými xxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zakrýt xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx ukazuje xxxxx x ramena xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podobě osoby. Xxxxx je zobrazena x předním xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx objektivu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roviny xxxxxxxxx snímací soustavy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx okrajem xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx k xxxxx, xx xxxxxxxxx 13 xx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx barvy, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xx bez xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx výrazně xxxxxxx charakteristické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tvar x xxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxx, xxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx obličeje. Nelze xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úpravy fotografie.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX ZBROJNÍHO XXXXXXX

(X §21 xxxx. 9 xxxxxx)

§3

Xxxxxx zkoušky

Průběh zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x přehled xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manipulace xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§4

Xxxxxxxx náplň xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x 30 xxxxxx, x xxxxx xx 22 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 bodech, 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx x 3 xxxxxx xx znalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx, xxxxx nebyly zkušebním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§5

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manipulace xx xxxxxx x xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x nabitém xxxxx,

x) částečné xxxxxxxxx x složení xxxxxx x rozsahu, který xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zbrani xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx střelby.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x ke xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxx §6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou žadatel xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx předvádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx použijí xxxx střelivo náboje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx slože xxx xxxxxxx se zápalkovou xxxxx.

(5) X prokázání xxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připustit xxxxx xxxxxx popis xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx xxx. Xx střelbě xx xxxxx cíl se xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu

a) xxxxxxx X x X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) skupiny C xxxxxx kulová x xxxxxx broková xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx X x X xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Střelba xx xxxxx xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) nebo §52 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxxxx pomůcky, které xxxx zkušební komisař xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx střelbě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2), xxxxx xxxxx využívá, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezpečné manipulace xx zbraněmi x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelby. Xxxxx zbraně xxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxx žadatel x xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx X, X xxxx C, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx kulové xxxxxx.

(3) Xx střelbě z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx náboj xx xxxxxxxxx zápalem xxxxxx xxxxxxx xxxx krátkou xxxxxxx zbraň xxxx .22 LR; ke xxxxxxx x xxxxxx x krátké xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zbraně se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zbraň x hlavní xxxx 12 nebo 16 x xxxxxxx xxxxxx x hromadnou xxxxxxx x broky velikosti 2 mm až 3,5 xx.

(4) Xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50/20 xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 550 xx x 550 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 500 xx a x xxxxxx xxxxxxxx středem x xxxxxxx 200 xx x xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx použije malorážkový xxxxxxxxxxx terč xxxx xxxx terč o xxxxxxx 250 xx x 250 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 155 xx x x černým kruhovým xxxxxxx x xxxxxxx 112 xx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx papírové xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vytištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx grafické xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx střelby je xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průkazu oprávněn xxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx zbraně xxxxx výstřely x x xxxxxxx dlouhé xxxxxxx xxxxxx jedním xxxxxxxxx.

§7

Vyhodnocení teoretické části xxxxxxx

(1) X teoretické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx testu xxxxxxx

x) 67 xxxx, xxx-xx o žádost x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) 71 xxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X x X, xxxx

x) 74 xxxx, xxx-xx x xxxxxx x provedení xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X a X.

(2) Xxx-xx o žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxx stupněm "prospěl", xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx testu nejméně xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx třeba xxxxxx x případě xxxxxxx, x které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxx části xxxxxxx žadatel hodnocen xxxxxxx "neprospěl", xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxx nevykonává a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Žadatel, xxxxx xxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ovládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx činnostech uvedených x §5 xxxx. 1, xx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(2) V xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx "prospěl", xxxxxxxx xxxxx zvládnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxx xxxxxxx na pevný xxx xxxxx §6 xxxxxxx

x) xxxxxxx 2 xxxxxx x terči x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 x x 5 možných xxxxxxxx x čase nejdéle 5 minut xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxx x xxxxxx kulové zbraně xx xxxxxxxxxx 10 x x 5 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx x xxxxxx kulové xxxxxx na xxxxxxxxxx 25 m x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 5 minut nebo xxxxxxx 4 zásahy x terči x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vzdálenost 10 x z 5 xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx nejdéle 5 xxxxx, jde-li o xxxxxx x provedení xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v xxxxx x dlouhé kulové xxxxxx xx vzdálenost 25 m z 5 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx a xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx 25 x x 2 možných xxxxxxxx x čase xxxxxxx 3 minuty, jde-li x žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 zásahy v xxxxx x krátké xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx 15 x x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, xxxx

x) xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 m z 5 možných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 3 xxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx x terči se xxxxxx zasažení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kruhů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", xxxxx žadatel při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) poruší xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x střelivem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx hodnocení zkoušky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnotí xxxxxxxx komisař stupněm "xxxxxxx" nebo "neprospěl". Xxxxxx xxxxxxxxx uvede xx xxxxxxxxx "Přihláška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průkazu", xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komisař xxxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x obou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§10

Opakování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky hodnocen xxxxxxx "prospěl" x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx praktickou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 pracovních xxx x nejpozději 2 měsíce ode xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx policie bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dní xxx dne, kdy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xx opakování praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§11

Odměna zkušebního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx náleží odměna. Xxxxxx zkušebního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opakované praktické xxxxx xxxxxxx xxxx 600 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx zbrojního xxxxxxx.

XXXXX II

ZKOUŠKA ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX ZKUŠEBNÍHO XXXXXXXX

(X §30 odst. 13 xxxxxx)

§12

Xxxxxxxx náplň teoretické xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdéle 80 xxxxx, xxxxx je xxxxxx x 60 xxxxxx, x xxxxx xx 52 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5 otázek xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x ústního pohovoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 7 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx pomůcek, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Obsahová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) předvede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx částečné xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx zbraně xx xxxxxxx,

x) předvede xxxxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. zjištění xxxxxx xx xxxxxx xxx střelbě x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x postupu řídícího xxxxxxx.

(2) X předvádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kterékoli skupině xxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxx konstrukci, xxxxxxxxxx xx trhu xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx teoretické části xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl" x xxxxxxx, xx žadatel xxx xxxxxxxx a xxxxxxx zodpoví xxxxxxx xxxxxxx 57 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x následně osvědčí xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", xxxxxxxxx část zkoušky xx xxx xxxxxxxxxx x dosažený xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "neprospěl".

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1.

§16

Celkové hodnocení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx vlastním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx x střelivem, xxxx bezprostředně xxxxxx, xxxx xx x xxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx".

(3) Zkoušku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§17

Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo vystaví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx zkušebního komisaře x xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ŽADATELE X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §70f odst. 7 xxxxxx)

§18

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydání průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x 50 xxxxxx, x xxxxx 22 xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 25 xxxxxx xx xx znalosti xxxxx o munici, xxxxxxxxxxx x 3 xxxxxx jsou ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 3 body x xxxxxxxx správných xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx teoretické xxxxxxx xx x ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 minut, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70f xxxx. 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náplň teoretické xxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx, xxxxx nebyly zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatele x vydání průkazu xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §70f xxxx. 3 zákona.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a pomůcek xxxxx nejméně 135 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70f xxxx. 2 xxxxxx xxx ústním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx hodnocení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvede do xxxxxxxxx "Přihláška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx", xxxxx xxxx xx uveden v příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", praktická xxxx zkoušky se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx

(1) X praktické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx ohodnotí xxxxxxx "neprospěl", pokud xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx zaviněním xxxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x výbušninami, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) opakovaně xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx x municí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx hodnocení "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx uvede do xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx ke xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 21 x této xxxxxxxx.

(2) Zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "prospěl", xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx částí zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§23

Opakování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, který xxx x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "neprospěl", může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxx x pozvánce xx xxxxxxx. X případě xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trhací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, opouštět xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx řádný xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poruší, xx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

(4) Správné xxxxxxxx xx testové xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žadatel psací xxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx den xxxx teoretická xxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx použít xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

(X §50b x §70n xxxx. 5 xxxxxx)

§25

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přepravě.

(2) Ustanovení xxxx části xx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX)3). Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3).

§26

(1) Zbraně xxxxxxxxx X-X, B xxxx X x xxxxx xx 20 xxxx xxxx střelivo v xxxxx xx 20&xxxx;000 xxxxxx se x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx osobou provádějící xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx A xxxx xxxxxx kategorie X-X, X xxxx X x počtu xx 100 kusů xxxx xxxxxxxx v počtu xx 200&xxxx;000 xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečují, nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxx provádějícími xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx schráně,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzamčeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité sledování xxxx pohybu x xxxxx xx xx xxxxx xxxx přepravy xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx pohybu x xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxx x střeliva xxx xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx §50a xxxx. 1 xxxxxx.

(3) Xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X x počtu xxxx xxx 100 xxxxxx anebo xxxxxxxx x počtu xxxx xxx 200&xxxx;000 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) uzamčením x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx alespoň 2 osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravovaných xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx elektronickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosovým xxxxxxxx osobě, která xx oprávněna přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx munice, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx běžné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx nebo obdobné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx v kontejneru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(4) Xxxxxx provádějící xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx řidič, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx stavu. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx střelivo, přepravuje xx xxxxxxxx odděleně xx xxxxxx.

§27

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx útvarem policie xxx použít xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx část, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx munice x xxxxxxxx rizika vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

§28

§28 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXX VEDENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(X §39a xxxx. 1 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, A-I, B xxxx X, xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx vydán xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kniha xxxxxx"), x v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní (xxxx xxx "záznamní kniha xxxxxxxx") se xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx registrace xxxxxx a číslo xxxxxxx zbraně,

d) xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození fyzické xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xx xxxxx držitel xxxxxxx licence xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxx xxxxxxxx převedeno, a

g) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) a xxxx xxxxxxxx kniha xxxxxx xxxxx uvedené x §35 xxxx. 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xx záznamní xxxxx xxxxxxxx zapisuje xxxxx xxxxxxx x §34 odst. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) x x) až x).

§30

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kniha xxxxxxxx

[X §73a xxxx. 10 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx A, X-X, X, C nebo X-X, které xxxx xxxxxxxxx činností uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx které xxxx x Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx loveckého prachu, xxxxxxxxxx prachu x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx") xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34

1. xxxxx údaje x značce xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx roku xxxxxxxx identifikačních xxxxx x

4. opravu xxxxx x xxxxxx, zjistí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxx zbraní xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxx vedeny xxxxxx xxx každou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx v rámci xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx lovecký xxxxx, bezdýmný prach xxxx zápalky xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxx do konkrétního xxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

(X §39a xxxx. 2 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxx") xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zbraních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v pracovním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zbrojní licence xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx výdeje x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx "Vydáno" x "Xxxxxxx"; kniha xxxxxx x příjmu xxxxxx v elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členění xxxxxx.

(2) X knize xxxxxx x příjmu se xxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X uvádí

a) xxxxxxxx číslo zápisu,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx zbrojního průkazu x podpis xxxxx, xxxxx přijala xxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx záznamů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko, postačuje, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva x

x) podpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxxxxx

(X §39a xxxx. 3 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx střelbách (dále xxx "kniha xxxxxxx") xx uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx střelby a

c) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx zbrojíř.

§33

Evidenční kniha munice

[K §73a odst. 10 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrálním registru xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx munice") xx vede s xxxxxxxx předepsaných elektronických xxxxxxxxx podle §34.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxx munice xxxxxxxx xxxxxxx xxx bodu 1 přílohy č. 2 zákona,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxx xxxxx číselníku xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx (státu) výroby xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx výbušniny xx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) UN číslo, xxxxx a podtřída xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx (XXX)3) a

i) xxxxxx xxxxxxx munice xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx místo, xxxxx, xxxx) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště, x němž xx xxxxxx uložena.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx, protože xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx". Xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx typu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x xxxxx a podtřídě xxxxxxxxxxxxx x skupině xxxxxxxxxxxxx xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx vždy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx munice xx vedena xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx muniční xxxxxxxxx umístěno, xxxxxxxxxxx-xx x jeho jednoznačnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx objektu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedením vnějšího xxxxxxxxxxxxxxx označení objektu, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx konkrétního xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx

(X §73a xxxx. 7)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx zbraní xxxxxx xxxxx xxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxx loveckého xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx zbraní xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx webových xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Sady webových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx střeliva,

c) xxxxxxxxx xxxxx munice.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx držitel xxxxxxx licence, držitel xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx pověřená osoba xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx (XXX), který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxx zapomenutého hesla. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxx přístup xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístupu se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, předání xxxxxx x xxxxxxxxx knihy xxxxxx, převzetí zbraně xx xxxxxxxxx knihu xxxxxx, vložení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dovezené xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o předání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxx záznamu zbraně.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx střeliva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prachu xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx kritérií, jejich xxxxxxx x evidenční xxxxx střeliva, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vložení xxxxx x vyrobeném nebo xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx střelivu, xxxxxx loveckém xxxxxx, xxxxxxxxx loveckém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx spotřebě xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x předání xxxxxxxx x úřednímu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx střeliva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Evidenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zadaných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx evidenční xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dovezené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, delaboraci x xxxxxxxx munice, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx výrobě xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx kniha xxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x centrálním xxxxxxxx zbraní

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29, 31 x 32 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §32 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xx xxxxx nálezů držitel xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx vedena xxxx samostatná xxxxxxxx x centrálním registru xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73a xxxx. 6 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostředky, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxx x jsou xxxxxxxxx pouhým okem, xxx xxxxxxx dalších xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx zápisu xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx zápis xxxxxx xxxxxxx, evidence xxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx musí umožňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě se xxxxxx a xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, ztrátě, neoprávněnému xxxxxx nebo výměně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence vedené x listinné xxxxxx xx xxxxx její xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vedena. Xxxxxxxxxx xxxxx evidence vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pořadovými xxxxx listů.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x listinné xxxxxx xx uvádí

a) pořadové xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou osobu, xxxxx xxxx evidenci,

c) xxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

(X §79 xxxx. 3 xxxxxx)

§36

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dokladů a xxxxxxxxxxxxxx formulářů

(1) X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx licence a xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxx,

x) průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, žádosti x udělení výjimky, xxxxxxx x povolení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řezu zbraně xxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X a X,

x) zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý dovoz xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, žádosti x vydání zbrojního xxxxxxxxxx listu pro xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva,

g) xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx muničního xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx licence x žádosti x xxxxxx muniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx formuláře žádosti x povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx munice x

x) xxxxxxxxxxx průkazu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva xxxxx xxx vytištěny xx xxxxxxxx xxxxxx x barevném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx do 1. xxxxx 2022. Vyžadují-li xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dokladů, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x způsobu použití xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx držené xxxxxxxxx xxxxxxx licence xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxx munice z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx knize xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x §33 xxxx. 5.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, xx údaj x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x číslu xxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dnu xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 115/2014 Sb., x xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx


Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xx zkoušce odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx evropského xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Příloha x. 11 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx X

Příloha č. 12 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x znehodnocení, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Příloha x. 14 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx oznámení x nabytí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Příloha x. 15 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 16 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx elektronického formuláře xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx 3 xxx,

x) údaj x tom, zda xx xxxxx o xxxxxx x vývoz, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx žádosti xx xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přepravu xxxxxxxx1),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) subjektu

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx právnické xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx2),

x) cílová xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx1),

2. počet,

j) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx střelivu

1. druh xxxxxxxx1),

2. počet,

k) datum xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pouze x jednorázových přeprav),

m) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx trasa xx území České xxxxxxxxx),

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy,

p) xxxxx x osobě vyplňující xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx zbraněmi kategorie X, A-l, B, X, X-x nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (držitel zbrojní xxxxxxx) přistupuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx centrálního xxxxxxxx zbraní.

Příloha č. 18 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXX PŘEPRAVY XXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxx

x) údaj x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxx přepravy nebo x xxxxxxx změny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) x-xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (neuvádí xx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §50a xxxxxx č. 119/2002 Xx.)3),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx4)

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX4),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, obec, xxxxx, xxxxx xxxx, PSČ),

4. xxxxx xxxxxxx licence5),

f) xxxxx x nabývajícím (xxxxxxxxx) subjektu5)

1. jméno x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby,

2. XXX4),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, číslo xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx licence5),

g) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx dopraveny)5),

h) údaje x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx2),

2. xxxxxx xxxxxxx2),

3. xxxx (model)2),

4. xxxx2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx2),

7. xxxx o xxx, xxx zbraň xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx částech xxxxxx

1. xxxx2),

2. xxxxxx xxxxxxx2),

3. xxxx (model)2),

4. xxxx2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. kategorie xxxxxx xxxxx xxxxxx2),

7. xxxx x tom, xxx hlavni xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxx2),

3. počet,

k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. druh2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraní

1. xxxx xxxxxx části xxxxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxx zbrojní xxxxxxx5),

x) xxxxx přepravy (xxxxx se xxxxx xx území České xxxxxxxxx),

1. údaj x xxx, zda xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. trasa (xxxxxxx trasy, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx body)6),

r) xxxxx o vozidle (xxx monitorování xxxxxxxx)

1. xxx vozidla,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

4. telefon (xxxxxx),

5. poskytovatel lokace7),

6. xxxx x tom, xxx xx xxx xxxxxxxx monitorována8)8),

s) xxxxx x osobě xxxxxxxxx xx přepravu

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy4),

u) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx formulář (xxxxxxxxxxx)

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

v) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx následujícího tranzitního xxxx xxxxxxxx státu.

Poznámky:

Podnikatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-x, B, X, C-l xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 19 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx střelnice

Příloha č. 20 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 21 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 23 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

Xxxxxxx č. 24 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 25 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx munice

ŽÁDOST X XXXXXXXX XXXXXXXX MUNICE

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xx 3 xxx,

x) xxxx o xxx, xxx xx xxxxx x žádost x vývoz, dovoz xxxx tranzit xxxxxx,

x) x-xxxx adresa žadatele, xx xxxxxx xx xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxx x kopie xxxxxxx xx formátu PDF,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx přepravu xxxxxxxx1),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx

5. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. XXX2),

7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx domu, XXX),

8. xxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx2),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) subjektu

1. xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx,

2. XXX2),

3. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, PSČ),

4. xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxxx adresa (xxxxxx, kam xxxx xxxxxx dopravena),

h) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. druh1),

4. xxxxx,

x) xxxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxx (pouze u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx (xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx trasa xxxxxxxx (uvádí xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky),

l) xxxx x xxx, xxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx druh xxxxxxx,

x) xxxxxx zabezpečení přepravy,

n) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx formulář

3. xxxxx x xxxxxxxx,

4. označení xxxxxxxx žadatele,

o) přílohy - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx zbraní.

Podnikatel x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přistupuje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 26 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přepravy1),

b) x-xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) číslo xxxxxxx xxxxxxxx přepravy (xxxxxxx xx při hlášení xxxxxxxx xxxxx §70n xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx.)3),

x) xxxxx x předávajícím (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx4)

5. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. XXX5),

7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

8. číslo xxxxxxx licence5),

f) xxxxx x nabývajícím (kupujícím) xxxxxxxx5)

5. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. IČO4),

7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, xxxxx domu, XXX),

8. číslo zbrojní xxxxxxx5),

x) xxxxxx adresa (xxxxxx, kam xxxx xxxxxx xxxxxxxxx),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8. xxxxxxx2),

9. typ munice2),

10. XX xxxxx2),

11. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. celkový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx

3. xxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxx xxxxxxxx (uvádí xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky),

3. xxxx o xxx, xxx se xxxxx x dopravu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxx,

4. xxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxx trasy, xxxxxxxxx xxxx)6),

x) xxxxx x xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

7. typ xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

10. telefon (xxxxxx),

11. xxxxxxxxxxxx lokace7),

o) xxxxx x osobě xxxxxxxxx xx přepravu

1. jméno x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx zabezpečení přepravy4),

q) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ohlašovatel)

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx následujícího tranzitního xxxx cílového státu.

Poznámky:

Podnikatel x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přepravy xxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxxxxxxx x formuláři xxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Příloha x. 27 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx munice

Xxxxxxx č. 28 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 29 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx výjimky xxx zbraň kategorie X-X

Xxxxxxx x. 29 xxxxxxx právním předpisem x. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

Příloha č. 30 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx nadlimitní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 30 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 30.1.2021

Xxxxxxx x. 31 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X

Xxxxxxx x. 31 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

Příloha č. 32 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx D

Příloha č. 32 vložena právním xxxxxxxxx č. 28/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., xx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx použít xx xxx 1. xxxxx 2022.

2. Xx xxxxxx zkušebního komisaře xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx; průkaz xxxxxxxxxx komisaře vydaný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 221/2017 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2017.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem:

28/2021 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 221/2017 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx xxxxx č. 315/2011 Sb., o zkušebním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx X.

2) Xxxxx č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx pod č. 8/1985 Sb., x platném znění.

Evropská xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx (ADN), vyhlášená xxx č. 102/2011 Sb. m. s., v xxxxxxx znění.

4) Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxx x Xxxxx xxx 9. května 1980, xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x platném xxxxx.

1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx přepravy xxx xxxxxxx xxxxxxx.

1) Při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xx formuláři již xxxxxxxxx přepravy pouze xxxxx x) xx x).

2) Údaje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednacích xxxxxxxxxx přeprav.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxx č. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx přepravy.

5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mapy.

7) Údaje x xxxxxxxxxxxxx lokace se xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8) Xxxxx se xxxxx §50 xxxx. 8 a §50a xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2002 Xx.

1) Údaje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez obecné xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx formuláři již xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x) xx x).

2) Xxxxx jsou xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

3) Xxxx xx xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxx jednacích xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx munice xxxxx §70n xxxx. 2 xxxxxx č. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Nepovinné xxxxx xxx subjekty se xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné muniční xxxxxxx.

6) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

7) Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx zaregistrovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.