Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2017.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

221/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Fotografie žadatele §2

ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Průběh zkoušky §3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §4

Obsahová náplň praktické části zkoušky §5  §6

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §7

Vyhodnocení praktické části zkoušky §8

Celkové hodnocení zkoušky §9

Opakování praktické části zkoušky §10

Odměna zkušebního komisaře §11

HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §12

Obsahová náplň praktické části zkoušky §13

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §14

Vyhodnocení praktické části zkoušky §15

Celkové hodnocení zkoušky §16

Vydání průkazu zkušebního komisaře §17

HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §18

Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §19

Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §20

Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §21

Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §22

Opakování praktické části zkoušky §23

Zkušební řád §24

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY §25  §26  §27

ČÁST ČTVRTÁ - PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE §28

ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

Záznamní knihy §29

Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva §30

Kniha výdeje a příjmu §31

Kniha střeleb §32

Evidenční kniha munice §33

Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní §34

Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní §35

ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ

Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §37

Zrušovací ustanovení §38

Účinnost §39

Příloha č. 1 - Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 3 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 - Vzor zbrojní licence

Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

Příloha č. 6 - Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 7 - Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 8 - Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 9 - Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 10 - Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 11 - Vzor žádosti o udělení výjimky

Příloha č. 12 - Vzor žádosti o povolení

Příloha č. 13 - Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku

Příloha č. 14 - Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 15 - Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Příloha č. 16 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 17 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Příloha č. 18 - Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

Příloha č. 19 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 20 - Vzor muničního průkazu

Příloha č. 21 - Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

Příloha č. 22 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

Příloha č. 23 - Vzor muniční licence

Příloha č. 24 - Vzor žádosti o vydání muniční licence

Příloha č. 25 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

Příloha č. 26 - Elektronický formulář hlášení přepravy munice

Příloha č. 27 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Příloha č. 28 - Vzor kontrolního průkazu

INFORMACE

221

VYHLÁŠKA

ze xxx 19. xxxxxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb. x xxxxxx x. 229/2016 Sb., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 9, §30 xxxx. 13, §39a odst. 4, §50b, §52 xxxx. 7, §70f odst. 7, §70n xxxx. 5 x §73a xxxx. 10 zákona:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx vyhláškou xx xxxxxxx

x) požadavky technického xxxxxxxxx fotografie zobrazující xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náplň xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx, celkové xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxx průkazu zkušebního xxxxxxxx,

x) obsahová xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x munice x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti provozního xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx evidencí o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, osvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář podle §73a odst. 7 xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xx hladký xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx obdélníkového xxxxx x xxxxxxxxx 35 xx x 45 xx, postavená xx xxxxxx stranu x xxxxxxx xxxx zaoblenými xxxx x xxxxxx X = 3 xx +/- 0,5 xx x tloušťce xx 0,13 mm xx 0,27 xx.

(2) Xxxxxxxxxx zobrazuje xxxxxxxx x občanském xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotními; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlavy zakrýt xxxxxxxxxxx část způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zobrazované xxxxx x odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx čelném xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx vertikální xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodloužením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx očima xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zobrazované osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx okrajem xxxxx x xxxxxx xxxxxxx fotografie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx očí x xxxxx, xx xxxxxxxxx 13 xx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx barvy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x umístění obočí, xxx, nosu, úst, xxxxx a xxxxxxx xxxx obličeje. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx fotografie.

XXXX DRUHÁ

ZKOUŠKY ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

(X §21 xxxx. 9 xxxxxx)

§3

Xxxxxx zkoušky

Průběh zkoušky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přehled xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx1).

§4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx testem xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z 30 xxxxxx, x nichž xx 22 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zbraních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx x 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 bodě.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx test xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx nebyly zkušebním xxxxxxxxx připuštěny.

Xxxxxxxx xxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

§5

(1) X xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manipulace xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předvede

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx nutný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx střelbě, a

c) xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx a střeliva xx xxxxxxx, postup xxx xxxxxxxx závady xx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxx ukončení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx zbraně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §6 xxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečné manipulace xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připustit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§6

(1) Žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx xxx. Xx xxxxxxx na xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxx obvyklého xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx uvádí x xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx X x X xxxxxx kulová xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) skupiny X xxxxxx xxxxxx x xxxxxx broková xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx X x X xxxxxx xxxxxx zbraň.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxx xx provádí xx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx §52 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu xx xxxxxxx xxx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zkušební komisař xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx větu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky2), které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zbraně při xxxxxxx xxxx použít xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx A, X xxxx X, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx kulové zbraně.

(3) Xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zbraně xx xxxxx xxxxxxx zbraně xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zbraň xxxx .22 XX; ke xxxxxxx x dlouhé x krátké xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx z dlouhé xxxxxxx zbraně xx xxxxxxx dlouhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavní xxxx 12 xxxx 16 x xxxxxxx náboje x hromadnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 2 mm až 3,5 xx.

(4) Xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50/20 nebo bílý xxxx o rozměru 550 xx x 550 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 500 xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x průměru 200 xx x při xxxxxxx x dlouhé xxxxxx x brokové xxxxxx xx jako xxx použije malorážkový xxxxxxxxxxx terč xxxx xxxx xxxx o xxxxxxx 250 xx x 250 mm xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx průměru 155 xx x x černým kruhovým xxxxxxx x xxxxxxx 112 xx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx papírové xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňovat vytištění xxxxx xxxxxxxxx střelby xxxxxx grafické xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxx kulové a xxxxxx kulové xxxxxx xxxxx výstřely x x xxxxxxx dlouhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx teoretické xxxxx xxxxxxx

(1) V teoretické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) 67 xxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) 71 xxxx, jde-li x žádost x xxxxxxxxx zkoušky k xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxx B a X, xxxx

x) 74 xxxx, xxx-xx o xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X x E.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, kolik xxxx je třeba xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx bodů.

(3) Je-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", praktická xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledek je xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

§8

Xxxxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

(1) Žadatel, xxxxx xxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1, xx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(2) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxx §6 xxxxxxx

x) xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxx x dlouhé xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 m z 5 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 x z 5 xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx nejdéle 5 xxxxx, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v terči x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vzdálenost 25 x x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 5 minut xxxx xxxxxxx 4 xxxxxx x terči x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vzdálenost 10 x x 5 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx o provedení xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vzdálenost 25 x x 5 xxxxxxx výstřelů x čase xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxxxx 3 zásahy xxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx 25 x x 2 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 3 minuty, jde-li x žádost x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx C,

d) xxxxxxx 4 zásahy v xxxxx x krátké xxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx 15 m x 5 xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X, xxxx

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v xxxxx x krátké xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx 10 m x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x čase xxxxxxx 3 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx E.

(3) Zásahem x xxxxx xx xxxxxx zasažení xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukončí x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaviněním

a) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x střelivem, čímž xxxxxxxxxxxxx ohrozí, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx teoretické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnotí xxxxxxxx komisař stupněm "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx "Přihláška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx zkušební komisař xxxxxxx "prospěl" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx částí xxxxxxx hodnocení xxxxxxx "xxxxxxx".

§10

Xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxx x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "prospěl" x x praktické části xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx praktickou část xxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxx xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx dní xxx xxx, kdy x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx-xx pro opakování xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře, xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhoví.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx praktické xxxxx zkoušky xxxxxxxxx, xx xx za xx, že xxxx xxxxxxx xxxx celkově xxxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

§11

Odměna xxxxxxxxxx komisaře

Zkušebnímu xxxxxxxx xx provedení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zbrojní xxxxxx náleží xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxx 600 Kč za xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §30 odst. 13 xxxxxx)

§12

Xxxxxxxx náplň teoretické xxxxx zkoušky

(1) Teoretická xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxx, xxxxx je xxxxxx z 60 xxxxxx, x nichž xx 52 otázek xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, 5 otázek xx znalosti xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x 3 xxxxxx ze znalosti xxxxxxxxxxxxxx minima, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle 30 xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalosti xxxxx §30 xxxx. 7 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zkušební xxxxxx připuštěny.

§13

Obsahová náplň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) předvede xxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx určených zkušební xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x nabitém xxxxx,

x) xxxxxxxx částečné xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dvou různých xxxxx xxxxxx určených xxxxxxxx komisí x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx,

x) předvede postup xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu, že xx cílového prostoru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxxxx události, xxxxx xxxxxxxx bezpečné pokračování xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xx zbrani xxx střelbě a xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx znalosti x xxxxxxx řídícího xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, dostupnost xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx držitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx teoretické xxxxx xxxxxxx

(1) Teoretická xxxx xxxxxxx xx hodnocena xxxxxxx "xxxxxxx" v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 57 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §30 xxxx. 7 xxxxxx xxx ústním pohovoru.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "neprospěl", xxxxxxxxx část xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§15

Xxxxxxxxxxx praktické části xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx hodnocena stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1.

§16

Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx vlastním zaviněním

a) xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x střelivem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zacházení xx zbraněmi x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx teoretické xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx".

(3) Zkoušku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§17

Xxxxxx průkazu zkušebního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vystaví xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx komisaře a

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX VYŠŠÍHO XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXXXX PYROTECHNICKÉHO XXXXXXXX

(X §70f xxxx. 7 xxxxxx)

§18

Xxxxxxxx náplň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x teoretické části xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx testem xxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x 50 otázek, x nichž 22 xxxxxx je ze xxxxxxxx relevantních xxxxxxxx xxxxxxxx, 25 xxxxxx xx ze znalosti xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxx a 3 xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx na otázky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70f xxxx. 2 zákona.

(2) Xxxxxxxx náplň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zahrnuje též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně x bez pomůcek, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxx připuštěny.

§19

Obsahová náplň praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx

X praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §70f xxxx. 3 xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx zkoušky žadatele x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) Xxx xxxxxxx žadatele o xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx části zkoušky xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 135 xxxx z písemného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §70f xxxx. 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx muničního průkazu xx uvede xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x vydání muničního xxxxxxx", jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 21 x této xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx zkoušky se xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§21

Vyhodnocení xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) X praktické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatele ohodnotí xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx zaviněním xxxxxx

x) xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx x xxxxxx x výbušninami, čímž xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx x vydání xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx a praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "neprospěl". Xxxxxx xxxxxxxxx uvede xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx", jehož xxxx xx uveden x příloze č. 21 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxx zkušební komise xxxxxxx "xxxxxxx", dosáhne-li xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu z xxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl".

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" a x xxxxxxxxx části xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxx opakovat xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 měsíců ode xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti žadatele x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxx x pozvánce xx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx začátkem zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx zkoušce xxxxxxx způsobilosti žadatele x vydání vyššího xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx řádný xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyloučen x hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx testové otázky x rámci písemného xxxxx xxxxxxx vyznačuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx tiskopisu "Xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxx", jehož xxxx xx uveden x příloze č. 21 k xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nesmazatelný xxxxxxx xxxxxx.

(5) Praktická xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu může xxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

(X §50b x §70n xxxx. 5 zákona)

§25

(1) Xxxxxxxxxx této části xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx střelivo xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky Xxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx silniční přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3). Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x obalech xxxxxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3).

§26

(1) Zbraně xxxxxxxxx X xxxx X x xxxxx xx 20 kusů xxxx xxxxxxxx v počtu xx 20 000 xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly přepravovaných xxxxxx a střeliva xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravu, xxxxxx-xx zabezpečeny xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Zbraně xxxxxxxxx X xxxx zbraně xxxxxxxxx X nebo X v xxxxx xx 100 xxxx xxxx střelivo x xxxxx do 200&xxxx;000 xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a střeliva xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x pevné přepravní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx manipulaci x xxxxxxxxxxxxxx zbraněmi a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx zajištěno, xx x přepravovanými xxxxxxxx xxxx střelivem xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x které xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohybu x xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx použít xx dohodě x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x rozsahu §50a odst. 1 xxxxxx.

(3) Xxxxxx kategorie X, B xxxx X x xxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx 200 000 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx munice xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx nákladního xxxxxxxx xxxx přepravovaných xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx elektronickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxx události xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přenést xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poplachovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx oddělení jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx nebo obdobné xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(4) Xxxxxx provádějící xxxxxxxx je osoba xxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxxx řidič, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx zbraně xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbraní.

§27

Xx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx xxxx část, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx přepravy proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx munice x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požáru xxxx výbuchu.

XXXX ČTVRTÁ

PROVOZNÍ XXX XXXXXXXXX

(X §52 xxxx. 7 zákona)

§28

(1) Povinnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxx xx střelnice xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx střelnice provozována, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sdělení, xxx xx střelnice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sdělení, xxx xx střelnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx denní x xxxxx xxxx, xx které je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pořadatelů,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx nákres xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx výrobního xxxxxxxxx střeliva a xxxxxxxxxx xxxxxx střeliva, xxxxxxxx nejvýkonnější xxxxxxxxx xxxx střeliva, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) povolené xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx dovolených xxxxxx a minimální x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zacházení se xxxxxx x xxxxxxxxx xx střelnici, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelby x xxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx střelnice,

m) xxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx událostí a

n) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxx provedeno opětovné xxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx střelnice xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxxxxx přístupnost xxxxxxxxxx xxxx střelnice ověřeného xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(X §39a xxxx. 1 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X xxxx X, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx průkaz xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx kniha xxxxxx"), x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx") xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx střelivu xxxxxxxxx, a

g) jméno, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x podpis nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vedou xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) a xxxx xxxxxxxx xxxxx slouží xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxx pro náhled.

(3) Xx záznamní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §34 xxxx. 1 údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) až x).

§30

Evidenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

[X §73a odst. 10 písm. b) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, B xxxx X, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) zákona nebo xxxxx jsou x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx kniha xxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, černého loveckého xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu x zápalek (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx") xx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx provádí x evidenční xxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů xxxxx §34

1. xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx x zkušební xxxxxx,

3. xxxxx údaje x xxxx xxxxxxx a

4. xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx-xx nesoulad xxxxx o zbrani xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zbraní se xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx provozovnu xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx, nachází-li xx x rámci xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx objekt, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence.

(4) Xxxxx identifikující xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx jednoznačnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx družicového xxxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx vchodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

(X §39a xxxx. 2 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxx") se zaznamenávají xxxxx x zbraních x střelivu xxxxxxxxxxxx xxxxx, která je x xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxx" x "Vráceno"; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxx výdeje x xxxxxx se xxx výdeji xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx,

x) druh a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx evidenci, xxxxx xxxx podepsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem x xxx které xxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, podepíše-li xxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X knize xxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vrácených xxxxxx xxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.

§32

Kniha střeleb

(K §39a xxxx. 3 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelbách (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx zápisu,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů x knize střeleb xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx zbrojíř.

§33

Xxxxxxxxx kniha xxxxxx

[X §73a xxxx. 10 xxxx. d) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxx munice") xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx uvádí

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx 1 přílohy č. 2 xxxxxx,

x) xxx munice xxxxxxxx xxxxxxxx označení x xxxxx typu xxxxxx xxxxx číselníku munice xxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx munice xxxxxxxx xxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxxx série xxxxxx,

x) původ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxx munice vyrobena,

f) xxxxx xxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxxxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), x xx xxxxx výbušnin xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx hmotnost výbušniny xx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) XX číslo, xxxxx a podtřída xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3) a

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (skladové místo, xxxxx, xxxx) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxx uložena.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některý x xxxxx x munici xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx údaj nelze xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx údaji "xxxxxxxxx". Xxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čisté xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) a xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bez xxxxxx na xxxx xxxxx uvede xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx munice xx vedena xxxxxx xxx xxxxx konkrétní xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx muniční xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx identifikující xxxxxxxxx objekt, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx jednoznačnému xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navigačního xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedením vnějšího xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx elektronické formuláře x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(X §73a xxxx. 7)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx držitelé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx zbraní každou xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zápalek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ruční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx knihy xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx knihy munice.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx licence, xxxxxxx xxxxxx muniční licence xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx bezpečnostní xxx (XXX), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zbraně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dovezené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x úpravě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zničení xxxxxx nebo výrobě xxxx zbraně. Evidenční xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx kniha xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zápalek podle xxxxxxxx kritérií, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, převzetí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx loveckém xxxxxx, xxxxxxxxx loveckém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx, znehodnocení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řezu xxxxxxxx. Evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx munice x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx munice xx xxxxxxxxx knihu xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx dovezené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx vývozu xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx řezu xxxxxx. Xxxxxxxxx kniha munice xxxxxxxx xxxx editaci xxxxxxx munice.

§35

Společná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x centrálním xxxxxxxx zbraní

(1) Xxxxxx xx evidencí podle §29, 31 x 32 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x §32 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx a xx xxxxx nálezů xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx samostatná xxxxxxxx x centrálním registru xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §73a xxxx. 6 xxxxxx. X zapisování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx používají xxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pouhým xxxx, xxx použití xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxx zápisu se xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, evidence vedené xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí umožňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo výměně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx straně xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxx její xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pořadovými xxxxx listů.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx xx uvádí

a) pořadové xxxxx,

x) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede evidenci,

c) xxxxx xxxxx evidence xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum vzetí xxxxxxxx vedené v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

VZORY TISKOPISŮ, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

(X §79 xxxx. 3 zákona)

§36

Přehled xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu a xxxxxxxxx ke zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxxxx licence x xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) evropského xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx zbrojního xxxx,

x) xxxxxxx zbraně, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx řezu zbraně xxxx xxxxxxxxxx doplňku x oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, žádosti x xxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

i) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx pro ničení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) kontrolního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx podoby x xxxxxxxx nebo černobílém xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx údajů nebo xxxxxxxxx jiných dokladů, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx vyhláškou.

(2) Změny xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxxxx xxxxxxxx pouze x evidenční knize xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx x §33 xxxx. 5.

(3) X xxxxxxxx xxxxx zbraní, která xxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxx registrace xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvede pouze x případě zbraní xxxxxxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxx po dnu xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 115/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zbraních.

§39

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxx zbrojní xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x jmenování zkušebním xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 10 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x xxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 12 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x povolení

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 14 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor oznámení x nabytí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 15 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo střeliva

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 16 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo střeliva

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 17 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

XXXXXX X POVOLENÍ XXXXXXXX ZBRANÍ XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx formulář

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, xxx se jedná x žádost x xxxxxxxx jednorázové přepravy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx o dlouhodobé xxxxxxxx přepravy zbraní xxxx střeliva x xxxxxxxxx xx xxxx xx 3 xxx,

x) xxxx o tom, xxx xx jedná x xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx,

x) e-mail xxxxxx xxxxxxxx, na kterou xx bude xx xxxxxxxx xxxxxxx zasláno xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x kopie xxxxxxx xx xxxxxxx XXX,

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, číslo xxxx, XXX),

4. xxxxx zbrojní xxxxxxx2),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

2. IČO2),

3. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx domu, XXX),

4. xxxxx zbrojní licence2),

g) xxxxxx adresa (adresa, xxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx1),

2. xxxxx,

x) souhrnné údaje x přepravovaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx části xxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x přepravovaném xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxx předpokládaného zahájení xxxxxxxx (pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy (xxxxx x jednorázových xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx trasa xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx),

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx formulář

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstva průmyslu x obchodu, jsou-li xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X xxxxx C nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zbrojní xxxxxxx) xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbrojní xxxxxxx přistupuje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 18 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx x střeliva

HLÁŠENÍ XXXXXXXX XXXXXX XXXX STŘELIVA

Elektronický xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy zbraní xxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxx x xxx, xxx xx jedná x hlášení xxxxxxxx xxxx x hlášení xxxxx xxx nahlášené xxxxxxxx1),

x) e-mail xxxxxx xxxxx ohlašujícího xxxxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx odeslání x xxxxx xxxxxxx xx formátu PDF,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxxx povolení přepravy (xxxxxxx xx xxx xxxxxxx přeprav xxxxx §50a xxxxxx x. 119/2002 Xx.)3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx4)

1. xxxxx a xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. IČO4),

3. xxxxxx xxxxx předávajícího xxxxxxxx (xxxx, obec, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx zbrojní xxxxxxx5),

x) údaje x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx5)

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX4),

3. xxxxxx xxxxx předávajícího xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx licence5),

g) xxxxxx xxxxxx (adresa, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)5),

x) xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx2),

2. xxxxxx xxxxxxx2),

3. vzor (xxxxx)2),

4. xxxx2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx2),

7. xxxx x xxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xxxxxx

1. druh2),

2. xxxxxx xxxxxxx2),

3. xxxx (xxxxx)2),

4. xxxx2),

5. xxxxxxx číslo,

6. xxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxx2),

7. xxxx o xxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxx má xxxxxxxxx značku,

j) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx střeliva2),

2. ráže2),

3. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx hlavní xxxxx xxxxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

1. název,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) trasa xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx),

1. údaj x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx (xxxxxxx trasy, xxxxx trasy, xxxxxxxxx xxxx)6),

x) xxxxx o xxxxxxx (xxx monitorování xxxxxxxx)

1. xxx xxxxxxx,

2. XXX,

3. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

4. telefon (xxxxxx),

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx7),

6. xxxx x tom, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8),

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. jméno x příjmení,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státu.

Poznámky:

Podnikatel xx zbraněmi xxxxxxxxx X, X xxxxx X nebo xxxxxxxxx xx těchto xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx nebo xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx přistupuje k xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx nebo střeliva xxxxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 20 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 21 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 22 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 23 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

Xxxxxxx č. 24 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 25 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx formulář xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXX X XXXXXXXX PŘEPRAVY XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx elektronického formuláře xxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx o tom, xxx xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx s platností xx dobu až 3 let,

b) údaj x tom, zda xx xxxxx x xxxxxx o vývoz, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx a kopie xxxxxxx ve xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) údaje x předávajícím (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, obec, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. číslo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx2),

x) údaje x xxxxxxxxxxx (kupujícím) xxxxxxxx

1. jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, obec, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. číslo xxxxxx xxxxxxx licence2),

g) xxxxxx xxxxxx (adresa, kam xxxx xxxxxx dopravena),

h) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx munici

1. xxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy (xxxxx x jednorázových přeprav),

j) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx (pouze u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) předpokládaná xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx trasa po xxxxx Xxxxx republiky),

l) xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx druh xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx formulář

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

o) xxxxxxx - povolení xxxx licence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxx x povolení xxxxxxxx munice s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x municí se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x formuláři xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx munice prostřednictvím xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 26 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx formulář xxxxxxx přepravy munice

HLÁŠENÍ XXXXXXXX MUNICE

Elektronický xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxx x tom, xxx xx jedná x hlášení přepravy xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx potvrzení o xxxxx odeslání x xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx PDF,

c) označení xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxxxx xx přeprava xxxxxxx2),

x) číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (neuvádí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §70n xxxx. 3 zákona x. 119/2002 Xx.)3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx4)

1. xxxxx x příjmení podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX5),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, PSČ),

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxx licence5),

f) xxxxx x nabývajícím (xxxxxxxxx) subjektu4)

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX5),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu (stát, xxxx, xxxxx, číslo xxxx, XXX),

4. číslo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. skupina2),

2. xxx munice2),

3. UN xxxxx2),

4. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx,

2. číslo xxxxxx xxxxxxx licence5),

m) trasa xxxxxxxx (uvádí se xxxxx po xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx),

1. xxxx x xxx, xxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx druh xxxxxxx,

2. xxxxx (xxxxxxx trasy, xxxxx trasy, průjezdní xxxx)6),

x) xxxxx x xxxxxxx (pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

1. xxx xxxxxxx,

2. XXX,

3. Jméno x xxxxxxxx řidiče,

4. telefon (xxxxxx),

5. xxxxxxxxxxxx lokace7),

o) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxx x xxxxx vyplňující xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx muniční licence), xxxxxxxxxx k elektronickému xxxxxxxxx hlášení přepravy xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 27 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 28 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 221/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2017.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx xxxxx č. 315/2011 Sb., x zkušebním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx X.

2) Zákon č. 268/2014 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Evropská xxxxxx x mezinárodní silniční xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX), xxxxxxxxx pod č. 64/1987 Sb., x platném xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x platném xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxxx Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxx x Bernu xxx 9. xxxxxx 1980, xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxx.

1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxx volbě xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxx x) xx x).

2) Xxxxx jsou xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

3) Údaj je xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Nepovinné xxxxx xxx subjekty xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx lokace xx xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx,

8) Xxxxx se xxxxx §50 xxxx. 8 a §50a xxxx. 2 zákona x. 119/2002 Xx.

1) Údaje jsou xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

2) Nepovinné údaje xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné xxxxxxx xxxxxxx.

1) Při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx formulář xxxxxx xx formuláři xxx xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxx x) xx x).

2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx čísel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeprav.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70n xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné muniční xxxxxxx.

6) Údaje x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

7) Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx.