Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

221/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Fotografie žadatele §2

ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Průběh zkoušky §3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §4

Obsahová náplň praktické části zkoušky §5  §6

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §7

Vyhodnocení praktické části zkoušky §8

Celkové hodnocení zkoušky §9

Opakování praktické části zkoušky §10

Odměna zkušebního komisaře §11

HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §12

Obsahová náplň praktické části zkoušky §13

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §14

Vyhodnocení praktické části zkoušky §15

Celkové hodnocení zkoušky §16

Vydání průkazu zkušebního komisaře §17

HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §18

Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §19

Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §20

Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §21

Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §22

Opakování praktické části zkoušky §23

Zkušební řád §24

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY §25  §26  §27

ČÁST ČTVRTÁ  §28

ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

Záznamní knihy §29

Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva §30

Kniha výdeje a příjmu §31

Kniha střeleb §32

Evidenční kniha munice §33

Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní §34

Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní §35

ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ

Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §37

Zrušovací ustanovení §38

Účinnost §39

Příloha č. 1 - Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 3 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 - Vzor zbrojní licence

Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

Příloha č. 6 - Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 7 - Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 8 - Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 9 - Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 10 - Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 11 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A

Příloha č. 12 - Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B

Příloha č. 13 - Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně

Příloha č. 14 - Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 15 - Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Příloha č. 16 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 17 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Příloha č. 18 - Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

Příloha č. 19 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 20 - Vzor muničního průkazu

Příloha č. 21 - Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

Příloha č. 22 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

Příloha č. 23 - Vzor muniční licence

Příloha č. 24 - Vzor žádosti o vydání muniční licence

Příloha č. 25 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

Příloha č. 26 - Elektronický formulář hlášení přepravy munice

Příloha č. 27 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Příloha č. 28 - Vzor kontrolního průkazu

Příloha č. 29 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I

Příloha č. 30 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky

Příloha č. 31 - Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D

Příloha č. 32 - Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D

č. 28/2021 - Čl. II

INFORMACE

221

VYHLÁŠKA

ze xxx 19. xxxxxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x zbraních

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona x. 484/2008 Sb., xxxxxx x. 170/2013 Xx. x xxxxxx č. 229/2016 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §17 xxxx. 2 písm. c), §21 xxxx. 9, §30 odst. 13, §39a xxxx. 4, §50b, §52 odst. 7, §70f odst. 7, §70n xxxx. 5 a §73a xxxx. 10 xxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obsahová náplň xxxxxxxxxx a praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, celkové vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx odměny xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxx provádění praktické xxxxx zkoušky, celkové xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx muničního průkazu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x munice v xxxxxxx přepravy,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, střelivu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx x střeliva xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář xxxxx §73a xxxx. 7 xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx žadatele

[K §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Fotografie xx xxxxxx povrch x je x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Fotografie xx obdélníkového xxxxx x xxxxxxxxx 35 xx x 45 xx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo zaoblenými xxxx x xxxxxx X = 3 xx +/- 0,5 xx x tloušťce xx 0,13 xx xx 0,27 mm.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx hlavy, xxxx-xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zobrazované xxxxx x odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx zobrazena x předním čelném xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx vertikální xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxx rovina xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zobrazované osoby xxxxxxx xx objektivu.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx fotografie xx xxxxxxxxxx minimálně 2 xx. Xxxxx obličejové xxxxx hlavy, xxxxx xx tvořena xxxxxxxxxxx xx očí k xxxxx, xx minimálně 13 xx.

(4) Pozadí xx xxxxxxxxxxxx osobou xx xxxx xx xxxxxxxxxxx barvy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, které xx xxxxxx nebo výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx, nosu, xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx obličeje. Xxxxx xxxxxxxx retuše x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZKOUŠKY XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX PRŮKAZU

(K §21 xxxx. 9 xxxxxx)

§3

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x přehled xxxxxxxxx pokynů x xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx1).

§4

Xxxxxxxx náplň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx, xxxxx je xxxxxx x 30 xxxxxx, z xxxxx xx 22 otázek xx znalosti právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po 3 xxxxxx, 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zbraních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 bodech x 3 otázky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 bodě.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx, xxxxx nebyly zkušebním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx náplň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§5

(1) X xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manipulace xx zbraní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předvede

a) xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) částečné rozebrání x složení zbraně x rozsahu, který xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a střeliva xx xxxxxxx, postup xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx ukončení střelby.

(2) Xxxxx nebo xxxxxx x předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a ke xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxx §6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obvyklého typu xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx předvádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx zápalkovou xxxxx.

(5) X prokázání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx připustit xxxxx slovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§6

(1) Žadatel provede xx předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 střelbu xx pevný cíl. Xx střelbě na xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx obvyklého xxxx xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

a) xxxxxxx A a X dlouhá xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx C xxxxxx kulová a xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) skupiny D x E xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Střelba xx xxxxx cíl xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) xxxx §52 xxxxxx x poloze xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx povinen při xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxxxx pomůcky, které xxxx zkušební xxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxx střelbě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2), xxxxx xxxxx využívá, nebrání-li xxxxxx xxxxxxx zachování xxxxx xxxxxxxx manipulace xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zbraně xxx xxxxxxx xxxx použít xxxxx žadatel o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A, X xxxx C, xxx-xx x střelbu x xxxxxx kulové xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zbraně xx xxxxx namísto xxxxxx xxx náboj xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zbraň xxxx .22 LR; xx xxxxxxx x dlouhé x krátké xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zbraně se xxxxxxx dlouhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ráže 12 xxxx 16 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx střelou x xxxxx velikosti 2 xx xx 3,5 mm.

(4) Xxx xxxxxxx z krátké xxxxxx xxxxxx se xxxx xxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50/20 xxxx bílý xxxx o rozměru 550 xx x 550 mm se xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx průměru 500 xx x s xxxxxx xxxxxxxx středem x xxxxxxx 200 xx x xxx xxxxxxx x dlouhé xxxxxx a brokové xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx malorážkový xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx 250 mm x 250 xx xx xxxxxxxxxxxx kruhy x vnějším xxxxxxx 155 mm x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o průměru 112 mm, pevně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňovat vytištění xxxxx xxxxxxxxx střelby xxxxxx grafické xxxxxx xxxxx x vyznačenými xxxxxx.

(5) Xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx si správnost xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě xxxxxx kulové x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zbraně xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) V teoretické xxxxx zkoušky xx xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) 67 xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X,

x) 71 bodů, jde-li x žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxx X x X, xxxx

x) 74 xxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X x X.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxx xxxx, kolik xxxx xx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", praktická xxxx xxxxxxx xx xxx nevykonává x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx

(1) Žadatel, xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx, xx xxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxx se zbraní xxx činnostech uvedených x §5 xxxx. 1, xx xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl".

(2) X xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxx xxxxxxx na xxxxx xxx podle §6 xxxxxxx

x) xxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxx x dlouhé kulové xxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 x z 5 xxxxxxx xxxxxxxx x čase xxxxxxx 5 xxxxx nebo xxxxxxx 2 zásahy x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 x x 5 xxxxxxx výstřelů v xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v terči x xxxxxx kulové xxxxxx na xxxxxxxxxx 25 x z 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nejdéle 5 minut xxxx xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx z xxxxxx kulové zbraně xx xxxxxxxxxx 10 x z 5 xxxxxxx výstřelů x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v terči x dlouhé xxxxxx xxxxxx xx vzdálenost 25 m z 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx a xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x brokové xxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 m x 2 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) nejméně 4 zásahy x xxxxx z krátké xxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx 15 m x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2 minut, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxx

x) xxxxxxx 4 xxxxxx x terči x krátké xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 x x 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nejdéle 3 xxxxx, xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx zkoušky k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx E.

(3) Xxxxxxx x terči se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prostoru xx něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx zkoušku xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ohodnotí xxxxxxxx stupněm "neprospěl", xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zásady pro xxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx teoretické části x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx zkušební komisař xxxxxxx "prospěl" x xxxxxxx, dosáhne-li žadatel x obou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§10

Opakování praktické xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxx v teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednou opakovat xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 2 měsíce xxx xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx". Xxxxxx-xx xxx opakování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedostaví, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx celkově xxxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".

§11

Odměna zkušebního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx náleží odměna. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx xxxx 600 Kč xx xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZKUŠEBNÍHO XXXXXXXX

(X §30 xxxx. 13 xxxxxx)

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Teoretická xxxx zkoušky se xxxxxxx písemným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxx, xxxxx je xxxxxx x 60 xxxxxx, x xxxxx xx 52 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zbraních x xxxxxxxx x 3 xxxxxx xx znalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx pohovoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle 30 xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx test xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Obsahová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda xxxxx xxxx x nabitém xxxxx,

x) předvede xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nutný k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx střelby x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxx osoba xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bezpečné pokračování xx xxxxxxx,

3. zjištění xxxxxx xx zbrani xxx střelbě x xxx ukončení xxxxxxx x

x) prokáže xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xx xxxxxxx zbraně, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx držitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx teoretické části xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx část xxxxxxx je hodnocena xxxxxxx "xxxxxxx" v xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxx 57 otázek x písemného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §30 xxxx. 7 xxxxxx xxx xxxxxx pohovoru.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx nevykonává x dosažený výsledek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stupněm "neprospěl", xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vlastním xxxxxxxxx

x) xxxxxx zásady pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a střelivem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hodnocení xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".

(3) Zkoušku hodnotí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" v xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel x xxxx částí zkoušky xxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx".

§17

Xxxxxx průkazu zkušebního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaři xx xxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx komisaře.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii x

x) xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx.

(3) X informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx titul, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x číslo a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

ZKOUŠKA ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXX MUNIČNÍHO XXXXXXX X XXXXXXX XXX PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO XXXXXXXX

(X §70f xxxx. 7 xxxxxx)

§18

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického průzkumu

(1) Xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx testem trvajícím xxxxxxx 60 xxxxx, xxxxx xx složen x 50 xxxxxx, x nichž 22 xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 25 xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx minima. Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx 3 xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx znalosti zdravotnického xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx i ústní xxxxxxx trvající zpravidla xxxxxxx 30 xxxxx, xxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §70f xxxx. 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx náplň teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připuštěny.

§19

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx průkazu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §70f xxxx. 3 zákona.

§20

Vyhodnocení zkoušky xxxxxxxx x vydání vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže xxx xxxxxxxx x pomůcek xxxxx nejméně 135 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70f odst. 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxx xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§21

Xxxxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx části xxxxxxx je žadatel x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Zkušební komise xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx ohodnotí xxxxxxx "xxxxxxxxx", pokud xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx části zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx, čímž xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se skládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky. Výsledky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx uvede do xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx vzor xx uveden v příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Zkoušku odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", dosáhne-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl".

§23

Xxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky hodnocen xxxxxxx "prospěl" x x xxxxxxxxx části xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxx opakovat xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxx

(1) Zkouška xxxxxxx způsobilosti žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx místě, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxx. V případě xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx policií.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověří totožnost xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nedovolené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx řádný xxxxxx; žadatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x dalšího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(4) Správné xxxxxxxx xx testové xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx žadatel vyznačuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx", jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx správných xxxxxxxx xxxxxxx žadatel psací xxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Praktická xxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx se xxxx xx xxxxxx den xxxx teoretická xxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx části zkoušky xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx techniku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ZABEZPEČENÍ XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

(X §50b a §70n xxxx. 5 zákona)

§25

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx zabezpečeny x xxxxxxx x požadavky Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3). Xxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx munice xxxxx Xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3).

§26

(1) Zbraně xxxxxxxxx X-X, X nebo X v xxxxx xx 20 kusů xxxx střelivo v xxxxx do 20&xxxx;000 xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx neustálé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx A xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X, X xxxx C x xxxxx do 100 xxxx nebo xxxxxxxx v počtu xx 200&xxxx;000 xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní x střeliva xxxxxxx 2 osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvláštního uzamčeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x zabraňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x přepravovanými zbraněmi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx manipulovat, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx s policií, xxxxxxx je třeba xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx §50a xxxx. 1 xxxxxx.

(3) Xxxxxx kategorie A, X-X, X xxxx X v xxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x počtu více xxx 200 000 kusů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx munice se xxxxxxxxxxx

x) uzamčením v xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx provádějícími xxxxxxxx,

2. xxxxxxx nákladního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxx události xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosovým xxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nákladem a xxxxx oddělení jeho xxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(4) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxx xxxxxx, člen xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx stavu. Xxxx-xx přepravovány xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přepravuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§27

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxx, xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx munice x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx rizika vzniku xxxx xxxxxxxxx požáru xxxx výbuchu.

XXXX XXXXXX

§28

§28 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXX VEDENÍ XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(X §39a odst. 1 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zbraně (dále xxx "záznamní kniha xxxxxx"), a v xxxxxxxx střeliva do xxxxxx zbraní (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx") xx uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nabytí nebo xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx a podpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního registru xxxxxx, xx xxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) x x) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §35 odst. 1 xxxxxxxx pro xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx střeliva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxx podle odstavce 1 písm. b) x x) xx x).

§30

Evidenční kniha xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

[X §73a odst. 10 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Evidence xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxx které xxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx") x evidence xxxxxxxx xx těchto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx prachu x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx") xx xxxxx x xxxxxxxx předepsaných elektronických xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provádí x xxxxxxxxx xxxxx zbraní x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34

1. xxxxx xxxxx x značce zkušebny,

2. xxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx identifikačních údajů x

4. xxxxxx xxxxx x xxxxxx, zjistí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx knize zbraní xx skutečným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kniha xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x rámci xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx objekt, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objekt, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx lovecký xxxxx, bezdýmný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx lokalizačních xxxxx globálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do konkrétního xxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxx a xxxxxx

(X §39a xxxx. 2 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx vydaných a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx a xxxxxx") se zaznamenávají xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pracovním, xxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxx zbrojíře. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx "Vydáno" x "Xxxxxxx"; xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členění xxxxxx.

(2) X xxxxx výdeje x příjmu xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X xxxxx

x) xxxxxxxx číslo xxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxx x střeliva,

c) údaje x zbrani,

d) xxxx x xxxxx vydaného xxxxxxxx x

x) jméno, xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx přijala zbraň xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx záznamů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem x pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx a xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx zápisu,

b) xxxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx nebo střeliva x

x) podpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx.

§32

Kniha xxxxxxx

(X §39a xxxx. 3 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "kniha xxxxxxx") xx uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx zápisu,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů x knize xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxx munice

[K §73a xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx kniha munice x xxxxxxxxxx registru xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx munice") xx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1 přílohy č. 2 xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx číselníku munice xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

c) výrobní xxxxxxxxx munice xxxxxxxx xxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx munice xxxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx vyrobena,

f) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výbušniny (XXX), x to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx,

x) XX xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x skupina xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3) x

x) xxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (skladové xxxxx, xxxxx, xxxx) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Nemůže-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některý z xxxxx o munici xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx údaji "xxxxxxxxx". Xxxx x xxxxx xxxxxx, jejím xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výbušniny xxxxxxxx čisté hmotnosti xxxxxxxxx (XXX) x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xx větu xxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx munice xx vedena zvlášť xxx každý xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx identifikující xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx umístěno, nepostačuje-li x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navigačního xxxxxxx x x xxxxxxx objektu umístěného x uzavřeném areálu xxx uvedením vnějšího xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x každého xxxxxx xx xxxxxxxxxxx objektu.

§34

Xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx

(X §73a xxxx. 7)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licencí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zbraně, xxxxxxxx, černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zápalek, x xxxxxxx držitelé xxxxxx xxxxxxx licence a xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každou xxxxx xxxxxx, tvoří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxx. Sady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx knihy xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx licence, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx jméno x xxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx bezpečnostní kód (XXX), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxxx popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.

(3) Evidenční kniha xxxxxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, předání zbraně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zbraně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vložení údajů x vyrobené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx zbraně, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo výrobě xxxx zbraně. Evidenční xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx kniha střeliva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prachu xxxx zápalek xxxxx xxxxxxxx kritérií, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxxxxxx loveckém prachu xxxx xxxxxxxxx, údajů x jejich xxxxxxxx xxxx vývozu, znehodnocení xxxxxxxx, zničení xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x úřednímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx editaci xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Evidenční kniha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, převzetí munice xx xxxxxxxxx knihu xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x munici xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zničení xxxxxx xxxx xxxxxx řezu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožňuje také xxxxxxx záznamu munice.

§35

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx evidencí xxxxx §29, 31 a 32 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx vedena xxxx samostatná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §73a xxxx. 6 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostředky, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxx a jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx škrtne xxx, xxx zápis xxxxxx xxxxxxx, evidence vedené xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí umožňovat xxxxxxxxx opravených zápisů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, neoprávněnému xxxxxx xxxx výměně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x listinné podobě xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x listinné podobě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxx

x) pořadové xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození fyzické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum vzetí xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX TISKOPISŮ, XXXXXXX X ELEKTRONICKÝCH XXXXXXXXX

(X §79 xxxx. 3 xxxxxx)

§36

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx zbrojního xxxxxxx,

x) xxxxxxx licence a xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře x xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) evropského xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx zbrojního pasu,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x znehodnocení, xxxxxx řezu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X a X,

x) zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x vydání zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x elektronického formuláře xxxxxxx přepravy xxxxxx x xxxxxxxx,

x) žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx,

x) xxxxxxx licence x xxxxxxx x xxxxxx muniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx,

x) žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice a

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tiskopisy xxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx listinné xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provedení.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx do 1. xxxxx 2022. Vyžadují-li xxxxxxxxx x doklady xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup x způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xxx x výjimkou xxxxxxx munice x xxxxxxxxx xxxxx střeliva xx xxxxxxxxx knihy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidenční knize xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 5.

(3) X xxxxxxxx xxxxx zbraní, která xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx o xxxx registrace xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx po dnu xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 115/2014 Sb., x xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx o xxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx


Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x vydání zbrojní xxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kategorie X

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxx kategorie B

Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 14 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx oznámení x nabytí vlastnictví xxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojního xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo střeliva

Příloha x. 16 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 17 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

XXXXXX X POVOLENÍ XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x platností xx xxxx xx 3 xxx,

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) subjektu

1. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx xxxxx předávajícího subjektu (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx domu, PSČ),

4. xxxxx zbrojní licence2),

f) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) subjektu

1. jméno x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, číslo xxxx, PSČ),

4. číslo xxxxxxx licence2),

g) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) souhrnné xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hlavních částech xxxxxx

1. druh hlavní xxxxx xxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx u jednorázových xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pouze x xxxxxxxxxxxxx přeprav),

m) xxxxxxxxxxxxx trasa přepravy (xxxxx se trasa xx xxxxx České xxxxxxxxx),

x) údaj x xxx, xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, leteckou, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy,

p) údaje x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. jméno x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx licence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx vydány.

Poznámky:

Podnikatel xx zbraněmi xxxxxxxxx X, X-x, X, X, X-x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (držitel xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx přistupuje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 18 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Elektronický xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx změny xxx nahlášené přepravy1),

b) x-xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx žádosti xx xxxxxxx PDF,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (neuvádí xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50a xxxxxx x. 119/2002 Xx.)3),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) subjektu4)

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx název právnické xxxxx,

2. XXX4),

3. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx5)

1. jméno x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx právnické osoby,

2. XXX4),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. číslo xxxxxxx xxxxxxx5),

x) cílová xxxxxx (xxxxxx, kam xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)5),

x) údaje x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx2),

2. xxxxxx xxxxxxx2),

3. xxxx (xxxxx)2),

4. ráže2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx2),

7. xxxx x xxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxx značku,

i) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraní

1. xxxx2),

2. xxxxxx výrobce2),

3. xxxx (xxxxx)2),

4. ráže2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. kategorie xxxxxx xxxxx xxxxxx2),

7. xxxx o xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx střelivu

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxx2),

3. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxxx zbraních

1. xxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx části xxxxxx2),

2. xxxxx,

x) souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy,

o) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy,

p) xxxxx o dopravci

1. xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) trasa xxxxxxxx (xxxxx xx trasa xx území České xxxxxxxxx),

1. xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, železniční, leteckou, xxxxx xxxx xxxx xxxx dopravy,

2. trasa (xxxxxxx trasy, xxxxx xxxxx, průjezdní xxxx)6),

x) xxxxx x xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

1. xxx xxxxxxx,

2. registrační xxxxxx,

3. xxxxx a xxxxxxxx řidiče,

4. xxxxxxx (xxxxxx),

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx7),

6. xxxx x tom, xxx xx xxx xxxxxxxx monitorována8)8),

s) xxxxx x osobě xxxxxxxxx xx přepravu

1. jméno x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy4),

u) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx formulář (ohlašovatel)

1. xxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx zbraněmi kategorie X, X-x, B, X, C-l xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (držitel xxxxxxx xxxxxxx), přistupuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Podnikatel xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 20 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 21 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x xxxxxx muničního xxxxxxx

Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx muničního xxxxxxx

Xxxxxxx x. 23 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 24 x vyhlášce x. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 25 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx munice

ŽÁDOST O XXXXXXXX PŘEPRAVY MUNICE

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení přepravy xxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx 3 xxx,

x) xxxx x xxx, zda se xxxxx o xxxxxx x vývoz, dovoz xxxx tranzit xxxxxx,

x) x-xxxx adresa žadatele, xx kterou mu xxxx po odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x kopie xxxxxxx xx xxxxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) subjektu

5. xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. IČO2),

7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, PSČ),

8. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx (kupujícím) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx název právnické xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, obec, ulice, xxxxx domu, PSČ),

4. xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx),

x) souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. druh1),

4. xxxxx,

x) xxxxx předpokládaného zahájení xxxxxxxx (pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) datum xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) předpokládaná xxxxx xxxxxxxx (uvádí se xxxxx po xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxx silniční, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx druh dopravy,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3. xxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

o) přílohy - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu, xxxx-xx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení přepravy xxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo zprostředkovatel xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx centrálního registru xxxxxx.

Xxxxxxx x. 26 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXX MUNICE

Náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxx x tom, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x hlášení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) x-xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx přepravu, xx xxxxxx xx bude xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX,

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) číslo jednací xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §70n xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx.)3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx4)

5. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. XXX5),

7. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, číslo xxxx, PSČ),

8. xxxxx xxxxxxx licence5),

f) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx5)

5. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx xxxxx,

6. XXX4),

7. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, obec, xxxxx, xxxxx domu, XXX),

8. xxxxx zbrojní xxxxxxx5),

x) cílová xxxxxx (xxxxxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx munici

8. xxxxxxx2),

9. xxx munice2),

10. XX xxxxx2),

11. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

3. xxxxx,

4. číslo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx trasa po xxxxx České xxxxxxxxx),

3. xxxx o tom, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, leteckou, lodní xxxx jiný xxxx xxxxxxx,

4. trasa (začátek xxxxx, konec trasy, xxxxxxxxx xxxx)6),

x) xxxxx x vozidle (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

7. typ xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxx x příjmení xxxxxx,

10. xxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxxxxxxxxx lokace7),

o) xxxxx x xxxxx odpovědné xx přepravu

1. xxxxx x příjmení,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy4),

q) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx formulář (ohlašovatel)

1. xxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

r) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tranzitního xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx x municí (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x elektronickému xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Xxxxxxx x. 27 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, trhací xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice

Xxxxxxx č. 28 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 29 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx zbraň xxxxxxxxx X-X

Xxxxxxx x. 29 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 28/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

Příloha x. 30 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 30 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Příloha x. 31 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxx x. 31 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

Xxxxxxx x. 32 x vyhlášce č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraní xxxxxxxxx D

Příloha x. 32 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2022.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 221/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky; xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx kterém nebyla xxxxxxxxxx změna místa xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře, xx xxxxxxxxxx za xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 221/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2017.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

28/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 221/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o zbraních

s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx xxxxx č. 315/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xx X.

2) Zákon č. 268/2014 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., v platném xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x platném znění.

Evropská xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., v xxxxxxx znění.

4) Xxxxxxxxx Úmluva x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), sjednaná x Bernu dne 9. xxxxxx 1980, xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x xxxxxxx znění.

1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nahlášené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx formuláři xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx h) xx x).

2) Údaje jsou xxxxxxxx x číselníků.

3) Xxxx xx xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx podle §50 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx přepravy.

5) Nepovinné xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zprostředkovatele xxxxxxxx xxx xxxxxxx licence.

6) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mapy.

7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx lokace xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx,

8) Uvádí xx xxxxx §50 xxxx. 8 x §50a xxxx. 2 zákona x. 119/2002 Sb.

1) Údaje jsou xxxxxxxx x číselníků.

2) Nepovinné xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxx xxxxx xxxxxxx změny nahlášené xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx formulář xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxx h) xx x).

2) Xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70n xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx formuláře žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Nepovinné údaje xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx zprostředkovatele přepravy xxx obecné xxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxx x xxxxx xx zadávají xxxxxx xxxx.

7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx lokace xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaregistrovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.