Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

221/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Fotografie žadatele §2

ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Průběh zkoušky §3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §4

Obsahová náplň praktické části zkoušky §5  §6

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §7

Vyhodnocení praktické části zkoušky §8

Celkové hodnocení zkoušky §9

Opakování praktické části zkoušky §10

Odměna zkušebního komisaře §11

HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Obsahová náplň teoretické části zkoušky §12

Obsahová náplň praktické části zkoušky §13

Vyhodnocení teoretické části zkoušky §14

Vyhodnocení praktické části zkoušky §15

Celkové hodnocení zkoušky §16

Vydání průkazu zkušebního komisaře §17

HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §18

Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §19

Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §20

Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §21

Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §22

Opakování praktické části zkoušky §23

Zkušební řád §24

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY §25  §26  §27

ČÁST ČTVRTÁ  §28

ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

Záznamní knihy §29

Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva §30

Kniha výdeje a příjmu §31

Kniha střeleb §32

Evidenční kniha munice §33

Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní §34

Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní §35

ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ

Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §37

Zrušovací ustanovení §38

Účinnost §39

Příloha č. 1 - Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 3 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 - Vzor zbrojní licence

Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

Příloha č. 6 - Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 7 - Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 8 - Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 9 - Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 10 - Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 11 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A

Příloha č. 12 - Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B

Příloha č. 13 - Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně

Příloha č. 14 - Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 15 - Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

Příloha č. 16 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 17 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

Příloha č. 18 - Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

Příloha č. 19 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 20 - Vzor muničního průkazu

Příloha č. 21 - Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

Příloha č. 22 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

Příloha č. 23 - Vzor muniční licence

Příloha č. 24 - Vzor žádosti o vydání muniční licence

Příloha č. 25 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

Příloha č. 26 - Elektronický formulář hlášení přepravy munice

Příloha č. 27 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Příloha č. 28 - Vzor kontrolního průkazu

Příloha č. 29 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I

Příloha č. 30 - Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky

Příloha č. 31 - Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D

Příloha č. 32 - Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D

č. 28/2021 - Čl. II

INFORMACE

221

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona č. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx. x xxxxxx č. 229/2016 Xx., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 9, §30 xxxx. 13, §39a xxxx. 4, §50b, §52 odst. 7, §70f odst. 7, §70n xxxx. 5 a §73a xxxx. 10 zákona:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obsahová náplň xxxxxxxxxx a praktické xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obsahová xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x způsob xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x teoretické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx x zkušební xxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, střelivu x xxxxxx při xxxxxxxxx x oblasti zbraní x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx průkazů, xxxxxxx, přihlášek, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §73a xxxx. 7 xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 35 xx x 45 xx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo zaoblenými xxxx x xxxxxx X = 3 xx +/- 0,5 xx x xxxxxxxx xx 0,13 xx xx 0,27 xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx pokrývky xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx část způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podobě osoby. Xxxxx je zobrazena x předním xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roviny xxxxxxxxx snímací xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx fotografie je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xx. Xxxxx obličejové xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vzdáleností xx xxx k xxxxx, xx xxxxxxxxx 13 mm.

(4) Xxxxxx xx zobrazovanou xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx barvy, přičemž xx přípustný xxxxxxx xxxxxxx těchto barev. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx výrazně xxxxxxx charakteristické xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxx, xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx obličeje. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

ZKOUŠKA ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

(X §21 xxxx. 9 xxxxxx)

§3

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx zbrojního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x rozsahu xxxxxxxx k prokázání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx upravuje jiný xxxxxx xxxxxxx1).

§4

Obsahová xxxxx teoretické xxxxx xxxxxxx

(1) Teoretická xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx, xxxxx je xxxxxx z 30 xxxxxx, x nichž xx 22 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocených xx 3 xxxxxx, 5 xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx x zbraních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx x 3 xxxxxx xx znalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx test xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx připuštěny.

Xxxxxxxx xxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

§5

(1) V xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečné manipulace xx xxxxxx x xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, zda xxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xx xxxxxxx, xxxxxx xxx zjištění xxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx x postup xxx xxxxxxxx střelby.

(2) Xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x ke xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zbraň xxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx předvádění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx slovní popis xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.

§6

(1) Žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 střelbu xx xxxxx xxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx cíl xx xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Přitom se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu

a) xxxxxxx X x X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx X xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx D x X xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Střelba xx xxxxx xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §52 xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Žadatel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zkušební xxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxx střelbě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky2), xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxx bezpečné manipulace xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelby. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxx žadatel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A, X xxxx X, xxx-xx x střelbu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx střelbě x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx namísto xxxxxx xxx náboj xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx .22 XX; xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx střelou. Xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 12 nebo 16 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx střelou x broky xxxxxxxxx 2 mm xx 3,5 xx.

(4) Xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx zbraně se xxxx cíl xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxx 50/20 xxxx xxxx xxxx o xxxxxxx 550 xx x 550 mm xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 500 xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 200 xx x při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a brokové xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx terč x xxxxxxx 250 mm x 250 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 155 xx a x černým xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 112 mm, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx papírové xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnocené střelby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vyznačenými xxxxxx.

(5) Před zahájením xxxxxxxxx střelby je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě xxxxxx kulové a xxxxxx xxxxxx zbraně xxxxx výstřely x x případě xxxxxx xxxxxxx zbraně xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x písemného testu xxxxxxx

x) 67 xxxx, xxx-xx x xxxxxx x provedení xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) 71 xxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X x X, xxxx

x) 74 xxxx, jde-li o xxxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupin X x X.

(2) Xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx třeba xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx požadováno dosažení xxxxxxx xxxx.

(3) Je-li x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§8

Xxxxxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

(1) Žadatel, který xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředvede, xx ovládá bezpečnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx činnostech uvedených x §5 xxxx. 1, xx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(2) X xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 při xxxxxxx xx xxxxx xxx podle §6 xxxxxxx

x) nejméně 2 xxxxxx v terči x xxxxxx kulové xxxxxx na vzdálenost 25 x x 5 xxxxxxx výstřelů x čase xxxxxxx 5 minut xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxx z xxxxxx kulové zbraně xx xxxxxxxxxx 10 x z 5 xxxxxxx výstřelů v xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, jde-li x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx x dlouhé kulové xxxxxx na xxxxxxxxxx 25 m x 5 xxxxxxx výstřelů x čase xxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxx x terči x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 x z 5 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X,

x) xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx x xxxxxx kulové xxxxxx xx xxxxxxxxxx 25 m x 5 možných xxxxxxxx x xxxx nejdéle 5 xxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x brokové xxxxxx na vzdálenost 25 x x 2 možných xxxxxxxx x xxxx nejdéle 3 xxxxxx, jde-li x žádost x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx C,

d) nejméně 4 xxxxxx v xxxxx x krátké xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 x x 5 xxxxxxx xxxxxxxx v čase xxxxxxx 2 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx zbrojního xxxxxxx skupiny D, xxxx

x) xxxxxxx 4 xxxxxx v terči x xxxxxx kulové xxxxxx xx vzdálenost 10 x x 5 možných xxxxxxxx x xxxx nejdéle 3 xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx x terči xx xxxxxx zasažení xxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivým xxxxxx xx prostoru xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukončí x x praktické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx, čímž xxxxxxxxxxxxx ohrozí, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrozil bezpečnost xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxx komisař stupněm "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx". Xxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxx "Přihláška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", jehož xxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx zkušební komisař xxxxxxx "prospěl" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxx" a x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx praktickou část xxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx 2 měsíce xxx xxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Termín xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 pracovních dní xxx xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx-xx xxx opakování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o určení xxxxxx zkušebního komisaře, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhoví.

(2) Xxxxx se xxxxxxx xx opakování praktické xxxxx xxxxxxx nedostaví, xx xx xx xx, že jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře

Zkušebnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx x zbrojní xxxxxx náleží odměna. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxx 600 Xx xx xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

HLAVA II

ZKOUŠKA ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §30 odst. 13 xxxxxx)

§12

Xxxxxxxx náplň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdéle 80 xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z 60 xxxxxx, z xxxxx xx 52 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx pohovoru xxxxxxxxxx zpravidla nejdéle 30 xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 zákona.

(2) Žadatel xxxxxxxxxxx test xxxxxxxxxx x xxx pomůcek, xxxxx nebyly zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxx praktické xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx zbraň xxxx x nabitém xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxxxxx komisí x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nutný k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx postup xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx cílového xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx události, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx střelbě,

3. zjištění xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxx ukončení xxxxxxx x

x) xxxxxxx znalosti x postupu řídícího xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx konstrukci, xxxxxxxxxx xx trhu xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx držitelů zbrojních xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§14

Vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Teoretická část xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl" x xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx zodpoví xxxxxxx xxxxxxx 57 otázek x písemného testu x následně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 7 xxxxxx xxx xxxxxx pohovoru.

(2) Xx-xx v teoretické xxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx celkově xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§15

Vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ohodnotí xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx vlastním xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx bezprostředně ohrozí, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx poruší zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Celkové hodnocení xxxxxxx se skládá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stupněm "xxxxxxx" x xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel x xxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl".

§17

Vydání průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx zkušebního komisaře x o xxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx komisaře x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře.

XXXXX XXX

XXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §70f xxxx. 7 zákona)

§18

Obsahová xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatele o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx testem trvajícím xxxxxxx 60 xxxxx, xxxxx je složen x 50 otázek, x xxxxx 22 xxxxxx xx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 25 xxxxxx xx ze znalosti xxxxx o munici, xxxxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odpověď na xxxxxx otázku je xxxxxxxxx 3 xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx otázky xx znalosti zdravotnického xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx 1 bodem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx, xxxx xxxxxxx osvědčuje xxxxxxxx xxxxx §70f xxxx. 2 zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx pomůcek, xxxxx xxxxxx zkušební xxxxxx připuštěny.

§19

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x §70f xxxx. 3 zákona.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 135 xxxx z xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70f xxxx. 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx hodnocení xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xx uveden v příloze č. 21 x této xxxxxxxx.

(3) Je-li v xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", praktická xxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx žadatel x vydání průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx", jestliže zvládne xxxxxxxx xxxxxxx x §19.

(2) Xxxxxxxx komise xxxxxxx ukončí a x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, čímž xx x praxi xxxxxxxxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx s municí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x hodnocení teoretické xxxxx x praktické xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx uvede xx xxxxxxxxx "Přihláška ke xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "prospěl", xxxxxxx-xx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxx částí zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxxx xxx x teoretické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" x x praktické xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx část zkoušky xxxxxx opakovat xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx řád

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx místě, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozvánce ke xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xx xxxxxxx xxxxxxx provádí xx stálé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx zkoušky xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; žadatel, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x dalšího xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(4) Správné xxxxxxxx xx testové xxxxxx x xxxxx písemného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu", xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 21 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx správných odpovědí xxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxx důvody.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx použít xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx techniku poskytnutou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ZABEZPEČENÍ XXXXXX, XXXXXXXX X MUNICE X PRŮBĚHU XXXXXXXX

(X §50b a §70n xxxx. 5 zákona)

§25

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx střelivo xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3). Xxxxxx se vždy xxxxxxxxxx v obalech xxxxxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR)3).

§26

(1) Xxxxxx kategorie X-X, B nebo X x počtu xx 20 xxxx xxxx střelivo v xxxxx do 20&xxxx;000 xxxxxx xx x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neustálé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx A nebo xxxxxx xxxxxxxxx X-X, X xxxx C x počtu do 100 kusů nebo xxxxxxxx v xxxxx xx 200&xxxx;000 xxxxxx xx x průběhu xxxxxxxx zabezpečují, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných xxxxxx x střeliva alespoň 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uzamčením x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvláštního uzamčeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x zabraňuje oddělení xxxxxxxx xxxxxx části xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx zajištěno, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střelivem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx pohybu x xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a střeliva xxx použít xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx §50a xxxx. 1 zákona.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx X x xxxxx xxxx než 100 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x počtu více xxx 200&xxxx;000 kusů xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx munice xxxxxxx 2 xxxxxxx provádějícími xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravovaných xxxxxx, střeliva nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx události xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražné zařízení xxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravovaných zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx munice, xxxxx xxxxxxxx xxxxx manipulaci x nákladem x xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx munice xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(4) Xxxxxx provádějící xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x nenabitém xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§27

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx tato část, xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx rozšíření požáru xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§28

§28 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 28/2021 Sb.

ČÁST PÁTÁ

ZPŮSOB XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(X §39a xxxx. 1 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxx C, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx má xxxxx xxxxxx zbraně (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), a x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "záznamní xxxxx xxxxxxxx") se xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx zbraně,

d) xxxxx x zbrani xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx identifikující xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

g) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx uznávaný elektronický xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx knize zbraní, xxxxx je vedena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního registru xxxxxx, xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxx záznamní xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §35 odst. 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedená v §34 odst. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) až x).

§30

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kniha xxxxxxxx

[X §73a xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x Českého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xx xxxxxx jejich xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx") x xxxxxxxx střeliva xx těchto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx střeliva") xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx knize xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34

1. xxxxx xxxxx x značce zkušebny,

2. xxxxx údaje x xxxxxxxx značce xxxx xxxxxxxxx značce,

3. zápis xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

4. opravu xxxxx x xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou vedeny xxxxxx pro každou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo, nachází-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx objekt, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Údaje identifikující xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx lovecký xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uloženy, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx určení uvedení xxxxxx provozovny, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx družicového xxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxx výdeje x xxxxxx

(X §39a xxxx. 2 zákona)

(1) X xxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx a xxxxxx") se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xx oddíly "Xxxxxx" x "Vráceno"; kniha xxxxxx x příjmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx x střeliva kategorie X, X-X, B xxxx X uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx zápisu,

b) xxxxx xxxxxx zbraně x xxxxxxxx,

x) údaje x zbrani,

d) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) jméno, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evidenci, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, postačuje, xxxxxxxx-xx zápis x xxxxxx zbraní a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbraň nebo xxxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxxxxx

(X §39a xxxx. 3 xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xx uvádí

a) xxxxxxxx xxxxx zápisu,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx střeleb xxxxxxx svým podpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojíř.

§33

Xxxxxxxxx xxxxx munice

[K §73a odst. 10 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxx kniha munice x xxxxxxxxxx registru xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx kniha munice") xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34.

(2) X evidenční knize xxxxxx se uvádí

a) xxxx xxxxxx uvedením xxxxxxx xxx bodu 1 přílohy č. 2 zákona,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx munice xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) původ munice xxxxxxxx údaje x xxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx výroby xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx vyrobena,

f) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výbušniny (XXX), x xx xxxxx xxxxxxxx zalaborovaných x xxxxx druhu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící munici; xxxxx hmotnost výbušniny xx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) UN číslo, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX)3) x

x) xxxxxx uložení munice xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, kóje) xxxxx xxxxxxxxxxx muničního skladiště, x němž xx xxxxxx uložena.

(3) Nemůže-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některý x xxxxx x munici xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx údaj nelze xxx při vynaložení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx". Xxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx typu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hmotnosti xxxxxxxxx (NEQ) a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x skupině xxxxxxxxxxxxx xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vedena xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení adresy xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx družicového xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx umístěného x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vchodu xx konkrétního xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx evidencí x centrálním registru xxxxxx

(X §73a odst. 7)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx pověřené osoby xxxxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřené osoby xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tvoří xxxx webových xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Sady xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx zbraní,

b) xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx knihy munice.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se držitel xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxx pověřená osoba xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx, uživatelské xxxxx x heslo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxx (XXX), xxxxx pověřená xxxxx použije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx může xxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx identitou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kniha xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxx, převzetí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vložení xxxxx x vyrobené xxxxxx x zbrani xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, údajů o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, znehodnocení zbraně, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobě xxxx zbraně. Evidenční xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dovozeném střelivu, xxxxxx loveckém xxxxxx, xxxxxxxxx loveckém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxx spotřebě xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zničení xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k úřednímu xxxxxxx nebo výrobě xxxx xxxxxxxx. Evidenční xxxxx střeliva xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Evidenční kniha xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zadaných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx knihy xxxxxx, převzetí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx údajů x vyrobené munici x munici xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, údajů o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx munice, znehodnocení xxxxxx, zničení munice xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29, 31 x 32 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx kniha xxxxxx xxxx samostatná xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx, provádí xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxx §73a xxxx. 6 xxxxxx. X zapisování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pouhým xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx zápisu xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx zápis zůstal xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, ztrátě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx listů. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxxx kategorii xxxxxx xx vedena. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxx titulní xxxxx evidence vedené x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) jméno, případně xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx evidenci,

c) xxxxx xxxxx evidence xxxxxx v listinné xxxxxx,

x) datum xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX TISKOPISŮ, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

(X §79 odst. 3 zákona)

§36

Přehled vzorů xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) zbrojního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušky odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx o jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, B x X,

x) zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx střeliva x elektronického xxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx střelnice,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx muničního xxxxxxx x přihlášky ke xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) muniční xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tiskopisy xxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podoby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx do 1. xxxxx 2022. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyhláška, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádět xxxxx x evidenční knize xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaji uvedenými x §33 xxxx. 5.

(3) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxx registrace xxxxxx x číslu průkazu xxxxxx xxxxx xxxxx x případě zbraní xxxxxxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxx xx dnu xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

§38

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 115/2014 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

§39

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx zbrojního xxxxxxx

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx


Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x vydání xxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor evropského xxxxxxxxx xxxx

Příloha x. 9 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor průkazu xxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxx zbraň kategorie X

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx B

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o výrobu xxxx xxxxxx

Příloha č. 14 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Příloha č. 16 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx až 3 xxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx odeslání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx žádosti xx xxxxxxx PDF,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. IČO2),

3. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, obec, ulice, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx zbrojní xxxxxxx2),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) subjektu

1. xxxxx x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx právnické xxxxx,

2. XXX2),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx licence2),

g) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx

1. xxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hlavních částech xxxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx střelivu

1. xxxx xxxxxxxx1),

2. xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení přepravy (xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) datum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx),

x) xxxx o xxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, leteckou, xxxxx xxxx jiný xxxx dopravy,

o) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vyplňující xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. označení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kategorie X, A-l, X, X, X-x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (držitel zbrojní xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formuláři žádosti x xxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXX PŘEPRAVY XXXXXX NEBO XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou

a) údaj x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) x-xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx přepravu, xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX,

x) označení xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxxxx xx přeprava xxxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx při hlášení xxxxxxx podle §50a xxxxxx č. 119/2002 Xx.)3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx (prodávajícím) xxxxxxxx4)

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX4),

3. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, obec, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxx x nabývajícím (xxxxxxxxx) xxxxxxxx5)

1. xxxxx x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. XXX4),

3. xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx xxxx, PSČ),

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxx (adresa, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx dopraveny)5),

h) údaje x xxxxxxxxxxxxxx zbraních

1. xxxx2),

2. značka xxxxxxx2),

3. xxxx (xxxxx)2),

4. ráže2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx2),

7. údaj o xxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxx značku,

i) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx2),

2. značka výrobce2),

3. xxxx (xxxxx)2),

4. ráže2),

5. xxxxxxx xxxxx,

6. kategorie xxxxxx xxxxx xxxxxx2),

7. xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. xxxx2),

3. počet,

k) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. druh2),

2. xxxxx,

x) souhrnné xxxxx x přepravovaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxx zbraně2),

2. xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx střelivu

1. xxxx xxxxxxxx2),

2. počet,

n) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx,

2. číslo zbrojní xxxxxxx5),

x) trasa xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx),

1. xxxx o xxx, xxx se xxxxx o dopravu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx dopravy,

2. xxxxx (xxxxxxx trasy, konec xxxxx, průjezdní body)6),

r) xxxxx x xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx přepravy)

1. xxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx řidiče,

4. telefon (xxxxxx),

5. poskytovatel xxxxxx7),

6. xxxx x xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8)8),

x) xxxxx x xxxxx odpovědné xx přepravu

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. telefon,

t) xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx4),

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - předchozí xxxxxxxx následujícího tranzitního xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-x, X, X, C-l xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (držitel xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

Podnikatel xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přepravy bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 19 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 20 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx muničního xxxxxxx

Xxxxxxx x. 21 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 22 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

Xxxxxxx č. 23 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 24 x vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 25 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Elektronický xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxx o povolení xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx až 3 xxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x žádost x vývoz, dovoz xxxx xxxxxxx munice,

c) x-xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zasláno xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx formátu PDF,

d) xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přepravu xxxxxxxx1),

x) údaje o xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) subjektu

5. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx název právnické xxxxx,

6. XXX2),

7. adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx domu, XXX),

8. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx2),

x) údaje x xxxxxxxxxxx (kupujícím) subjektu

1. xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx,

2. IČO2),

3. adresa xxxxx předávajícího xxxxxxxx (xxxx, xxxx, ulice, xxxxx domu, XXX),

4. xxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx2),

x) xxxxxx adresa (xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x přepravované xxxxxx

3. xxxx1),

4. xxxxx,

x) xxxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx xx území Xxxxx republiky),

l) xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx druh xxxxxxx,

x) xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx formulář

3. xxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele,

o) xxxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx, jsou-li xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx přepravy xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx s xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné xxxxxxx licence xxxxxxxxxx x formuláři žádosti x povolení přepravy xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx.

Příloha x. 26 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx x tom, zda xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) x-xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx bude xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx žádosti ve xxxxxxx PDF,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx2),

x) číslo xxxxxxx xxxxxxxx přepravy (neuvádí xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70n xxxx. 3 xxxxxx x. 119/2002 Sb.)3),

e) xxxxx x předávajícím (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx4)

5. xxxxx x příjmení podnikající xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

6. XXX5),

7. adresa sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, PSČ),

8. xxxxx xxxxxxx licence5),

f) údaje x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx5)

5. jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. XXX4),

7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stát, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, XXX),

8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, kam xxxx xxxxxx dopravena),

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8. xxxxxxx2),

9. typ xxxxxx2),

10. XX xxxxx2),

11. xxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. celkový xxxxx přepravované xxxxxx,

4. xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx

3. xxxxx,

4. číslo xxxxxx muniční licence5),

m) xxxxx přepravy (uvádí xx xxxxx po xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx),

3. xxxx x xxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

4. trasa (začátek xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx)6),

x) xxxxx x xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

7. xxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx značka,

9. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxxx (řidiče),

11. xxxxxxxxxxxx xxxxxx7),

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. jméno x příjmení,

2. xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

1. xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x elektronickému xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přepravy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x formuláři xxxxxxx přepravy munice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 27 x xxxxxxxx x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx střelnice pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení munice xxxx zvláštního zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 28 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 29 x xxxxxxxx č. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxx zbraň xxxxxxxxx X-X

Xxxxxxx x. 29 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Příloha č. 30 x xxxxxxxx č. 221/2017 Sb.

Vzor xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 30 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxxxxxx č. 31 x xxxxxxxx x. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti x xxxxxxxx přepravy xxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X

Xxxxxxx x. 31 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

Xxxxxxx č. 32 x vyhlášce x. 221/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx D

Příloha x. 32 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 28/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 221/2017 Sb., ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx dne 1. xxxxx 2022.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 221/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepovažuje xx xxxxxx obsahující nesprávné xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 28/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 221/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2017.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem:

28/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 221/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o zbraních

s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx vlády č. 315/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A xx X.

2) Xxxxx č. 268/2014 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX), vyhlášená xxx č. 64/1987 Sb., x platném xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF), xxxxxxxxx pod č. 8/1985 Sb., x platném xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxx č. 102/2011 Sb. m. s., v xxxxxxx znění.

4) Například Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxx x Xxxxx xxx 9. xxxxxx 1980, xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., x platném xxxxx.

1) Údaje xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

2) Nepovinné xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx se sídlem xxxx místem xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx.

1) Xxx volbě xxxxxxx změny nahlášené xxxxxxxx může osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xx formuláři xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx h) xx x).

2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x číselníků.

3) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx jednacích xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxx x. 119/2002 Xx. přebírají z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přepravy.

5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výběrem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx,

8) Xxxxx se xxxxx §50 xxxx. 8 x §50a xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2002 Sb.

1) Údaje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné xxxxxxx licence.

1) Xxx xxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx formulář xxxxxx xx formuláři xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x) až x).

2) Údaje xxxx xxxxxxxx x číselníků.

3) Údaj xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xx xx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx munice xxxxx §70n xxxx. 2 xxxxxx x. 119/2002 Xx. přebírají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zprostředkovatele přepravy xxx obecné xxxxxxx xxxxxxx.

6) Údaje o xxxxx xx zadávají xxxxxx xxxx.

7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx lokace se xxxxxxx výběrem z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.