Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2017.


Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

205/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna krizového zákona Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XIV

Přechodná ustanovení Čl. XV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

205

ZÁKON

ze dne 7. xxxxxx 2017,

xxxxxx se xxxx zákon č. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

Čl. X

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1148 ze xxx 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

2. X §2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxx".

3. V §2 xxxx. d) se xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

4. X §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx.

5. X §2 xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xx 10 xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx služba, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxx xxxxxxxx by xxxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomických xxxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx infrastruktura,

8. chemický xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx je závislé xxxxxxxxxxx základní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx základní služby xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx x která xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxx §22x; xxx xxxxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie8) xx za provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. xx-xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx on-line xxxxxxxx x prodávajícím xxxxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx internetové stránky xx-xxxx tržiště nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx vyhledávače, xxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx x zásadě xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na jakékoliv xxxx v podobě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zadání, xxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxx, xx xxxxx xxx nalézt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. cloud xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x přizpůsobitelnému úložišti xxxx výpočetním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7) §2 xxxx. h) zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xx. 5 xxxx. 7 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1148.

9) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

10) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§419 x 420 xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.".

6. X §3 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

7. X §3 se xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx x) xx h), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle písmene x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f), a

h) xxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx.".

8. Xx §3 se xxxxxx nový §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x Evropské xxxx x neustavil xx svého zástupce x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "jiný xxxxxxx xxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx Evropskou unii x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx poskytovatel digitální xxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného členského xxxxx.".

9. §4 xxx:

"§4

(1) Xxxxxxxxxxxxx opatřením se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx kybernetické bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vést o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přiměřená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy, xxxxx xxxxxxx x souvislosti xx zajišťováním své xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti informací, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, monitorování, audit, xxxxxxxxx x soulad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) až x) jsou povinny xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komunikační systém x xxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x míře xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx považovat xx nezákonné omezení xxxxxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgány x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx orgány veřejné xxxx, xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, a že xxxxx mít xx xxxxxxx xxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx informace x data, která xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx cloud computingu xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx uchovávaných xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx čase. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxx bezpečnosti,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx smluvního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dat x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x integrity,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x), které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsob x xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. Xx §4 xx xxxxxx nový §4x, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xxxxxx x xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komunikačních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému, xxxx xxxxxxx neprodleně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x o xxx, xx se xxxxx provozovatel stal xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §3 písm. x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx informačních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informovat subjekt xxxxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připojen, x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx, xx xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x).

(3) Xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx podle §22x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinny správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx neprodleně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a x xxx, xx xx dotčený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x).".

11. §6 xxx:

"§6

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x osoby xxxxxxx x §3 xxxx. c) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci využívající xxxxxx poskytovatelů xxxxx xxxxxxxxxx.".

12. X §6a xx na xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

13. V §7 xxxx. 3 xx xxxxx "§3 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "§3 písm. b) xx x)" x xx xxxxx "komunikačním xxxxxxx kritické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

14. X §8 odstavec 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11 xxx:

"(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 písm. x) xx f) xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxx xxxxxxx základní služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; tím není xxxxxxx informační povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx údajů11). V xxxxxxx, xx kybernetický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytování základní xxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

11) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x zrušení xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).".

15. V §8 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx kybernetický bezpečnostní xxxxxxxx x významným xxxxxxx xx poskytování xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx nezbytným xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

16. X §8 xxxx. 3 xx text "§3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x) x x)".

17. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx "§3 xxxx. x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x) až x)" x xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

18. X §8 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxx x xxxxx neuvedené v §3 mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxx Xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.

19. X §8 odst. 7 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxx, kategorie x xxxxxxxxx významnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a".

20. X §8 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Pokud má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx incident, xxxxx postihnul xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx kontinuitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx provozovatel xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.".

21. X §9 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "x x)".

22. Xx §10 se vkládá xxxx §10x, xxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxxx, xxxxxxx zpřístupnění xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx xxxx účinnost opatření xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx incidentů, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

23. X §11 odst. 3 xxxx. b) x x §11 xxxx. 4 x xx xxxxx "§3 xxxx. x) xx e)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x) xx x)".

24. V §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx uvedenými v §3 písm. c), x), f), x) xxxx x), které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, veřejnost x xxxxx incidentu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, aby tak xxxxxx xxx.".

25. V §13 odst. 4 xx za xxxx "§3" xxxxxxxx slova "xxxx. a) až x)".

26. §14 xxx:

"§14

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) x xx xxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ochranné opatření xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x osobám xxxxxxxx v §3 xxxx. x) xx x) stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x sítí elektronických xxxxxxxxxx1) a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

27. X §16 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "§3 písm. x) x b)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 písm. x), b) x x)".

28. X §16 xxxx. 2 písm. x) a x §16 xxxx. 3 xx slova "§3 xxxx. c) xx x)" nahrazují slovy "§3 xxxx. x) xx x)".

29. X §16 se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx CERT xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených x §3 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

30. X §17 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "§3 písm. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x), x) x x)".

31. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx text "§3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x) x x)".

32. V §17 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "incidentech" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3," x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx incidentu a" xx xxxxxxxxx čárkou.

33. X §17 odst. 2 xxxxxxx h) xxx:

"x) předává Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 5 x 6,".

34. X §17 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xxxxx:

"x) plní xxxx xxxx CSIRT xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie12),

j) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x kybernetickém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx XXXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od orgánů x osob xxxxxxxxxxx x §3, x xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx a poskytuje xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metodickou podporu, xxxxx a xxxxxxxxxx.

12) Xx. 9 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/1148.".

35. X §18 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x), x), x), e), x) a h)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), e) x x) xx l)".

36. X §18 xx xx konci odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx CERT xx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádnému a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx.".

37. X §20 xxxx. x), x), x) x e) xx xxxxx "§3 xxxx. c) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. x) xx g)".

38. X §20 xxxx. c) xx slova "xxxxxxxxxxxxxx, x" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby,".

39. V §20 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

40. V §20 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"k) informuje xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx incidentu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx kontinuitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx incidentu xx xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx v §3; xxxxxx CERT xxxxxxx xxxxxxxxxx, a pokud xx xxxx kapacity xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dopadem, poskytuje xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu, xxxxx x součinnost,

m) xxxx xxxx xxxx XXXXX xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx12) x

x) xxxxxxxxxxxx x xxxx CSIRT xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

41. V §21 odst. 1 xx xxxxx "bezpečnost x xxxxxxxxx služeb xxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx1)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x integrita xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1)".

42. Xx xxxxxxx hlavy XX xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxx

§21x

(1) Xxxxxxx se Xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřad xxx xxxxxx kybernetické bezpečnosti x xxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x výdaje Xxxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxx Úřadu je xxxxxxx, kterého jmenuje xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx též odvolává.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

43. §22 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13 x 14 zní:

"§22

Úřad

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) vede evidence xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxx xxxx koordinační xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x osobami, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výzkumnými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx pracovišti xxxx XXXX, x x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sjednává x uzavírá xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx oblastech xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťuje výzkum x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uzavírá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx provozovatelem xx organizační xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx komunikační a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx kybernetické bezpečnosti, xxxxx nejde x xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx m) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xx schválení xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti13) x xxxxx plán x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx každých 5 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kybernetické xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie,

s) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice a xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x skupině pro xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14),

x) xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx incidentu xxxxx §12 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx x monitoring xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné regulované xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Galileo,

w) xxxxxx Xxxxxxx Úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx oblastech ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1148.

14) Xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 3, xx. 7 xxxx. 3 x čl. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/1148.".

44. Xx §22 xx xxxxxxxx xxxx §22x x 22b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§22x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx základní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx odvětvová x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 písm. i) x

x) xxxxx kybernetického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uživatelům, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnost,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §2 xxxx. x).

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vymezení významnosti xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx určit xxxxx xxxxxxxx 1 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx danou xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx konzultaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přípustný.

(4) Xxxx xxxxxxx nejméně xxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22x

(1) Xxxxx xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, kterými xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx datové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,

e) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

i) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(4) Xxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, údaje, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,

b) xxxxx číslo,

c) x xxxxxxx změny rodného xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a okres xxxxxxxx; x fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx.

(5) Úřadu jsou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů,

d) právní xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx datové schránky x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx schránka xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxx osob xxxx xxxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a bydlišti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx stav,

h) xxxxxx sídla právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve formě xxxxxxxxxx vazby (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx předchozí xxxxx.

(7) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".

45. §23 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx kontrolu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx zjišťuje, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutími x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Kontrolu vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.".

46. X §24 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxx".

47. Xx §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x xx 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx č. 15 xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§24x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpis15).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx v doprovodu xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx objektů Xxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxx předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) zprávu x xxxxxxxx Úřadu,

b) xxxxx rozpočtu Xxxxx,

x) xxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxx plnění rozpočtu Xxxxx,

x) vnitřní xxxxxxxx Xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxxxxx, významných informačních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx orgán xx xx, že xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x svobody xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, je oprávněn xxxxxxxxx od xxxxxxxx Xxxxx potřebné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zjistí xxx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx oznámit xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24b xxxx. 2.

15) Xxxxx x. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

48. V §25 odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §3 xxxx. x) nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronických komunikací xxxx xxxxx xxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxx".

49. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x)" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informačního nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

50. X §25 xxxx. 2 písm. b) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "4".

51. X §25 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 11, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komunikačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx významného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neinformuje provozovatele xxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informačního xxxx komunikačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1,

x) nepředá xxxx, xxxxxxxx údaje x informace xxxxx §6x odst. 2,

x) xxxxxxx data, provozní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6a odst. 3,

x) nezničí xxxxx xxx, provozních xxxxx x xxxxxxxxx podle §6x xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 3.

(6) Orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 3.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx nevede bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §13 xxxx 14,

x) neoznámí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §16 odst. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxx §24.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, správce xxxx provozovatel významného xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx uzavřou xxxxxxx x poskytovatelem xxxxxx cloud xxxxxxxxxx x rozporu x §4 xxxx. 5.

(9) Xxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxx komunikačního xxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3.

(10) Xxxxxxxxxxxx základní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4x odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx incidentem xxxxx §8 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §12 xxxx. 3, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx změnu Úřadu xxxxx §16 odst. 2 písm. b).

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3x xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxxxxxx xxxx neprovádí xxxxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx incident xxxxx §8 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §12 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxx. a).".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12.

52. X §25 odstavec 12 xxx:

"(12) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo odstavce 11 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo b), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x), odstavce 3, xxxxxxxx 4, odstavce 5 xxxx. a), x) xxxx x), xxxxxxxx 6, odstavce 7 písm. x) xx x) xxxx x), xxxxxxxx 8, xxxxxxxx 9, xxxxxxxx 10 písm. a) xx x) nebo xxxxxxxx 11 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d), xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 11 xxxx. x).".

53. X §26 odst. 2 se slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

54. X §28 odst. 2 xxxxxxx a) a x) xxxxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx, obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření podle §6 xxxx. x) xx x) x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx §6 písm. x),

x) xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx incidentů x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx kybernetického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7,".

55. V §28 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

56. X §28 xxxx. 2 písm. x) xx text "xxxx. 6." nahrazuje xxxxxx "xxxx. 7," a xx konci xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22x xxxx. 1,

x) způsob xxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

57. X §30 xxxx. x) x x §31 xxxx. x) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

58. X §33 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

59. V §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 16 znějí:

"(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx je právnickou xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx16).

(4) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx, xxxxx xx sídlo x xxxxx členském xxxxx.

16) Xxxxxxx doporučení Xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. xxxxxx 2003 o definici xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx.".

60. Xxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxx. 1 xxxxxx x. 181/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 9. xxxxxxxxx 2018.

2. Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. f) xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxxx podle §4x odst. 3 xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxx §16 odst. 1 zákona č. 181/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x

x) xxxxxx nejpozději xx 1 xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §4x xxxx. 3 xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) oznámí Xxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x. 181/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx nejpozději xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 181/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Orgány x osoby xxxxxxx x §3 xxxx. x) xx x) xxxx povinny, x xxxxxxx, xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a jeho xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona veškeré xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx sepíše x Xxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protokol.

6. Xxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 181/2014 Xx., přechází xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na Národní xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxx x údaje xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx úřad xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

9. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxxxx Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly 308 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2017, xxxxxx nároků nespotřebovaných xxxxxx xx předcházející xxxx, které xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx přesouvají xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 123/2010 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx č. 301/2016 Xx. x zákona x. 368/2016 Sb., xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx f).

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XX

X §2 zákona č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Sb., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 173/1991 Sb., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 219/2002 Xx., zákona x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb. a xxxxxx x. 319/2016 Xx., xx xx xxxxx bodu 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 16, který xxx:

"16. Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. X

X §1 odst. 2 zákona č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 250/2014 Xx., se za xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx ", Národním úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 195/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx. x xxxxxx x. 66/2017 Xx., se xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 263/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Národním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost.".

2. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x inspekci xxxxx

Xx. XXXX

X §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 88/2016 Sb., xx xx xxxxx "Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx krizového xxxxxx

Xx. IX

V §33 xxxx. 4 xxxxxx č. 240/2000 Sb., o krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 430/2010 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost" a xx slova "zpravodajská xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna stavebního xxxxxx

Xx. X

V §16 xxxx. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Sb. x zákona č. 264/2016 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", a x xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx. a xxxxxx x. 167/2012 Xx., xx za xxxxx "Xxxxxxx bezpečnostní xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §78 xxxx. 1 xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XIII

V §138 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 136/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova ", Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou a xxxxxxxxxx bezpečnost".

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx začátku hlavy XX se vkládá xxxx §33x, xxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vykonává Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §34 odst. 2, §35 xxxx. 2, §37 xxxx. 2 x 4, §45 xxxx. 2, §46 xxxx. 17, §69 xxxx. 1 xxxx. x), g) a x) a §153 xxxx. 1 xxxx. x), t) x x) xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

3. X §34 xxxx. 5, §43 xxxx. 2, §43x xxxx. 2, §45 xxxx. 5, §46 xxxx. 17, §48 xxxx. 5, §49 xxxx. 6, §50 xxxx. 5, §51 xxxx. 5 a §67 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §35 odst. 2, §39 xxxx. 1 x 2, §42 xxxx. 2, §45 xxxx. 6, §46 xxxx. 5 písm. x) x xxxx. 18, §48 odst. 1 x 2, xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 6, §49 xxxx. 1 x 3 x xxxx. 5 xxxx. x), §50 xxxx. 1, 2, xxxx. 4 xxxx. x) x odst. 6, §51 odst. 1 x 2 x xxxx. 4 xxxx. x) a §148 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx úřadu xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. Xx xxxxxxx xxxxx XXXX xx vkládá xxxx §36x, xxxxx xxx:

"§36x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.".

6. X §37a xxxx. 3, §39 xxxx. 1 až 3, §42 xxxx. 3 x 4, §43x xxxx. 1, §45 xxxx. 3 x 4, §48 xxxx. 3, xxxx. 5 a 6, §49 odst. 2, 4, 6, 7 x 9, §50 xxxx. 3, 5 x 6, §51 xxxx. 3 a 5 x §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "Úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

7. X §38 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx".

8. Xx xxxxxxx hlavy XX xx xxxxxx nový §45x, xxxxx xxx:

"§45x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.".

9. X §46 xxxx. 1 x 2 x x §52 odst. 5 x 6 se xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

10. V §46 xxxx. 10 x §52 odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx".

11. X §46 xxxxxxxx 11 x 12 xxxxx:

"(11) Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 4 xxxx. x). Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 odst. 4 xxxx. x), §49 xxxx. 5 xxxx. x), §50 xxxx. 4 xxxx. d) x §51 xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx certifikátu nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost o xxxxxx platnosti certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxx. x) x x), §49 xxxx. 5 xxxx. x), §50 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. b) x x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinen xx 5 xxx xxx dne doručení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost odevzdat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 odst. 4 písm. x), xx držitel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.".

12. X §46 xx xx xxxxx odstavce 14 doplňuje xxxx "X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatelem smlouvu xxxxx §52 o xxxxxxxxx činnosti.".

13. X §46 odstavec 15 xxx:

"(15) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státu xxxx podnikatelem smlouvu xxxxx §52 x xxxxxxxxx xxxxxx činností; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službami.".

14. X §46 odst. 16 se xxxxx "xx Xxxxxxxx Úřadu" xxxxxxxxx slovy "a Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

15. V §50 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

16. V §50 xxxx. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx podnikatele, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracoviště.".

17. X §52 xxxx. 1 x odst. 3 xxxx. x) xx xx slova "x §46 xxxx." vkládá xxxx "14 x".

18. X §52 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "§46 xxxx. 15" xxxxxxxxx xxxxx "§46 xxxx. 14".

19. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx certifikace technického xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxx certifikátu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kryptografického xxxxxxxxxx, certifikace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a certifikace xxxxxxx komory x xxxxxx opakování x xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx §46 xxxx. 13,

x) xxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stínící xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx způsobilosti elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52.".

20. X §65 xxxx. 3 xx xxxxx "státní" xxxxxxx.

21. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx kryptografického materiálu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kryptografického prostředku, xxxxxxxx kurýrů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

22. X §69 odst. 1 xx na konci xxxxxxx s) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"t) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §75x odst. 2 xxxx. x), §143 xxxx. 2 x §144 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolu45)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx kontrolního xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 45 xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

24. §137 xxxxxx nadpisu xxx:

"§137

Xxxx

Xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx podnikatele x xxxxxxx x xxxxxx x o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx případů stanovených xxxxx zákonem [§140 xxxx. 1 xxxx. x) x §141 xxxx. 1], x xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx podle §56x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§143) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§143 xxxx. 5),

x) xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími z xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx,

x) ve stanovených xxxxxxxxx povoluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx styku,

f) xx xxxxxxx přepravě utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné, Xxxxx xxxx Důvěrné xxxxxxxxxxxxx x xxxxx mezinárodního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxx §78 odst. 1, xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurýrní xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx správní xxxxxx xx nedodržení povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

25. Xx §137 xx xxxxxx xxxx §137x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§137x

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x vydává xxxxxxxxx x zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími z xxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika vázána, xx xxxxxxxxx oblastech xxxxxxx utajovaných informací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx součástí,

e) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x schvaluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a schvaluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxxxx nebo budou xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx službami x xxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

j) xxxxxx bezpečnostní standardy,

k) xxxxxx správní tresty xx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxx xxxxx úkoly na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

26. V §138 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické xxxxxxx, kurýrů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.

27. X §138 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena d) xx m) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

28. X §138 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x provádění xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kompromitujícího xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyskytovat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.

29. X §138 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x), x xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx držiteli osvědčení x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvu s xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stínících komor, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kryptografické ochrany x zjišťování možnosti xxxxxxx kompromitujícího vyzařování xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx, x provádět xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a stínící xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx §45.".

30. X §138x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx zpřístupněna.".

31. X §138x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo datum xxxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tato datová xxxxxxxx zpřístupněna,

f) statutární xxxxx vyjádřený referenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o adrese x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

32. X §138a odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 xx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 xx 5".

33. X §138x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), f), x) a x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), b), x) xx x), x), x) x r) xx t), odstavce 4 xxxx. x), x), x) a x) x xxxxxxxx 5.".

34. Xx §138x xx xxxxxx nový §138x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§138x

Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. 5, §43 xxxx. 2 xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. f) x x).".

35. Xxxxxx části xxxxx xxx: "XXXXXXXX".

36. X §143 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxx.".

37. X §143 odst. 2 xx 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

38. X §143 xxxx. 5 se xxxxx "Státnímu dozoru" xxxxxxxxx slovem "Kontrole".

39. X §143 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) V xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx Národní xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx kontrole xxxxxxx xxxx zástupce.".

40. X §145 xxxx. 5 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

41. V §146 odst. 1 xx slova "xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

42. X §146 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.

43. X §153 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx dd) slovo "xxxx" zrušuje.

44. V §153 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx ff), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x).".

45. X §153 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x) xxxx o)" xxxxxxxxx slovy "x), x) nebo xx)".

46. Xx konci xxxxx §156 xx doplňují xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §148 xxxx. 1 xxxx. f) až x) x j), §149 odst. 1 xxxx. x) až x), §153 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) x ff) x §154 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx pokuty xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx".

47. §158 včetně xxxxxxx xxx:

"§158

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §7 odst. 3, §9 odst. 8, §15x xxxx. 7, §23 odst. 2, §33, §53 xxxx. a) x x), §64, §75x xxxx. 4, §79 xxxx. 8, §85 xxxx. 5 a §135. Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxx k provedení §34 xxxx. 6, §35 odst. 6, §36 xxxx. 4, §44 a §53 xxxx. x) xx x).".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle §42 xxxx. 3 a xxxxx XX zákona x. 412/2005 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokončí Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §148 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §153 odst. 1 xxxx. x), x) xx x) a xx) a §154 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 412/2005 Xx., xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Národním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 15 xxxxxx x. 412/2005 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 14 zákona x. 412/2005 Xx., xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx na Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Národnímu úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x údaje xxxxxxxx xx nedokončených xxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 x o xxxxxxx xxxxxx x Národním xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Národní bezpečnostní xxxx předá Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklady a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost.

6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx užívaným Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozpočtované prostředky xxxxxxxx 308 - Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx zákona č. 457/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx na xxx 2017, xxxxxx nároků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx léta, které xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x certifikát xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Národním xxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx x. 412/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 205/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.