Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2025.


Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

194/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Jednotné informační místo §3 §4 §5

Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře §6 §7

Průzkum na místě §8 §9

Koordinace stavebních prací §10

Poskytování údajů o stavebních pracích §11 §12

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy §13 §14 §15

Ochrana údajů před zneužitím §16

Rozhodování Úřadu §17 §18

Přestupky §19 §20

Donucovací pokuty §21

Přechodná ustanovení §22

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích §23

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích §24

ČÁST ČTVRTÁ §25

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury §26

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §27

INFORMACE

194

ZÁKON

ze xxx 31. xxxxxx 2017

x opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX KOMUNIKACÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx vysokorychlostních sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) fyzickou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sítě2), který xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě; xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, stožáry, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, vstupní xxxxxx, xxxxxxxx skříně, budovy xxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x podpůrné xxxxxxxxxx; fyzickou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x vodovody xxxxxxxx x rozvodu pitné xxxx3); xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupového xxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx považuje x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx infrastruktura xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přístupový bod xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro poskytování xxxxxx xxxxxxxx, přenosu xxxx distribuce xxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozvodu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx včetně odstraňování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxx xxxxx poskytováni xxxxx o stavebních xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx prostředků,

5. vlastník xxxxxxx infrastruktury xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx a xxxx x ní xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx umožňovala xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. povinný xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxxxxx xxxx s malým xxxxxxx, xxxx xxxxx xx nezbytná xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx a povinný xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 30 Xx/x,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx budovy xxxxxxx bod, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je více xxxxxxxxxx současně umožněno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx budovy xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 30 Mb/s,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem spočívajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájmu, které xxxxxx průmyslovou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx korporací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx více xxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx samosprávným xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxx komunikačního vedení xx budovy xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncového xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) významnou renovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx informační xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx") xx jednotným xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x údaje xxxxxxxx xxx xxxxx zavádění xxxxx vysokorychlostních xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle §4, 8 a 10,

x) odkazy na xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba Úřadu xxxxx.

(4) Úřad xxxxxx xxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) konzultuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx; §130 xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx infrastruktuře xxx xxxxx xxxxxxxx vysokorychlostní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx její žádosti x xx xxxx xxxxxxx, x xx xx spravedlivých, přiměřených x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx §5.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx požadovaného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x fyzické infrastruktuře xxxx způsob jejího xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávněné osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx nepřihlíží.

§5

(1) Povinná osoba xxxxxxx žádost x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxx veřejných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx

x) možného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mechanické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sítě xxxx její xxxxx, x xx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx4).

(2) Povinná xxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odmítnout x důvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nedostupnosti prostoru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxx nepřiměřenosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přístup k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx může žádost x přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx žádost x xxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx x přístupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx povinná osoba xxxxx předložit xxx x xxxxxxxxxx Úřadu.

Poskytování xxxxx x xxxxxxx infrastruktuře

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinných xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx") x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavedení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; grafická xxxx xx poskytne xx xxxxxxxxx formě x xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx plánovaného xxxxxxxx podává oprávněná xxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx poskytne xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx projekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx Xxxx požadovaný xxxxxx minimálních xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(3) Xxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné osobě xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 2 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx podle §6 xxxx. 3, vydá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části.

(5) Nemá-li Xxxx požadovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x jejich poskytnutí xxxxxxx xxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx držitelem xxxxxxx minimálních xxxxx xxxx jeho xxxxx. Xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část x xxxxxxxxxxxx podobě, xxx xxxxxxxx Xxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx formátu a x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx skutečnost povinný xxxxx xxxxx Úřadu.

(6) Xxxx-xx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx neposkytl xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx oprávněnou osobu.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vyrozumění Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx písemně x xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx oprávněné osoby x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odmítnout, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zveřejněným xxxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx povinnému xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx plánovaný xxxxxxx xxxxxxxx vysokorychlostních sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx a Xxxxx.

(4) Xxxx-xx žádost odmítnuta xxxx xxxxxxxxxx-xx povinná xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

Průzkum xx místě

§8

(1) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, a xx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx infrastruktury xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx průzkum xx xxxxx xx xxxx, x stanoví xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxx xxxxxx jejího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxxxxx xx místě, xxxxx zveřejnil způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx povinná xxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx x možném xxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která xx xxx předmětem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Povinná osoba xxxxxxx žádost o xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx uvedených x §5 xxxx. 1 xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených v §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8 odst. 2.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněním xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx doručena. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx odmítnutím xxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Byla-li žádost xxxxxxxxx xxxx nebyla-li xx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxxxxx xx místě, xx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Úřadu.

§10

Koordinace stavebních prací

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x stavebních xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx-xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Žádost o xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxx který oprávněná xxxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx, prvky xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plánované xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x rozdělení nákladů xxxxxxxxxxx x koordinace xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobou. Pokud xxxxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx liniového zákona8), xxxxxxxxx tato dohoda xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx využije xxxx xxxxxxx x koordinaci xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx x koordinaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhoví, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx prodlení,

b) xx xx nebrání x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracemi,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněná osoba xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxx ohrožena xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, bezpečnost xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx a Xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyla-li do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Úřadu.

Xxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx financovaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxx stavebních xxxxx x xxxxxxx vymezené xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx financovaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx Úřadu.

§12

(1) Povinná xxxxx xxxxxx o údaje x stavebních pracích xxxxxxx, je-li xx xxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx x integrity xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejného xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x stavebních pracích xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytla požadované xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx neodůvodnila xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odmítla-li xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx pracích, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odůvodněním oprávněné xxxxx a Xxxxx xx 2 xxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xx 2 xxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věc x rozhodnutí Úřadu.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxx osoba xx právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxxxxxx připojení x xxxxxxxxx nejméně 30 Xx/x neexistuje x xxxxx x xxx koncový xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítě elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické infrastruktury xxxxxx budovy, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx budovy.

§14

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx infrastruktuře xxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx xxxx přístupového xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxxx neobsahuje-li xxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx na uzavření xxxxxxx o xxxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, cenu xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxxx xx trvalého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) K právnímu xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§16

Xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx kterým xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Úřadu

§17

(1) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx sporu x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx sporu xxxx, Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxx xxx, xxx cena zahrnovala xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx povinné xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxx včetně jí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx

x) x sporu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxxxx na xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x údaje x xxxxxxxxxx pracích do 2 měsíců.

(5) Úřad xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx správního xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sporu xxxx. Xxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx sporu o xxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxxxx tepelné energie xx Xxxx vyžádá xxxxxxx stanovisko7) xx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stanovisku xxxxx, xxx souhlasí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx x cenou xx xxxxxxx x xxxxxxx infrastruktuře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx stavebních xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodní.

(8) Energetický xxxxxxxxx úřad při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx infrastruktury x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti jsou xxxxxxx podklady, xxxxx xx Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ode xxx doručení xxxxxxx x závazné stanovisko xx jeho xxxxxxxx Xxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx.

§18

Proti rozhodnutí Xxxxx x sporu x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálních xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxx.

Přestupky

§19

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4, §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 5 xxxx §12 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Kč.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, neuplynuly 2 xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá Xxxx.

§21

Xxxxxxxxxx pokuty

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx ukládané

a) fyzické xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx,

x) právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 000 000 Kč.

§22

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx povinné xxxxx plnit v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx povinná xxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x obnovení jednání x xxxxxxx xx xxxxxx zrušení této xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxxxxx-xx xx strany x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx povinnost xxxx ke xxx x xx podmínek xxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích

§23

Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., zákona x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 468/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona č. 378/2015 Xx., zákona x. 222/2016 Sb. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", zavádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x opatřeních ke xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

3. X §8 xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 67 xxx:

"(4) Za xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 nebo xx xx ni xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx67).

67) §105 x 106 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §8 xxxx. 6 se xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, dokládá bezúhonnost xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, nebo státem xxxxxxxxxx pobytu. Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, x xxxx má xxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx státním občanem xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx nebo xxxx xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx53).".

5. Xx §16a xx xxxxxx nový §16x, xxxxx xxx:

"§16x

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx službám xxxxx §16x.

(2) Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odstranit omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vůči službám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx, aby jejich xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra.".

6. X §102 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x umístěním xxxxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.".

7. X §102 odst. 2 xx slova "1,5 x" nahrazují xxxxx "1,0 m".

8. X §104 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť x xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služebnosti x části xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a po xxxxxxxx výstavby x xxxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx části nemovitosti. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřít x xxxxx písemnou xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx služebnosti xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.".

9. X §104 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

10. X §104 xxxx. 11 xx slova "z xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxxx".

11. X §108 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x udělených xxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §118 xxxx. 12 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

13. X §118 xx na xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 69 xxx:

"x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nediskriminačního xxxxxxxxx x provozem xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx k internetu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatelů69)

1. xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxx k internetu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx postupy xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

69) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 2015/2120 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx přístupu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnice 2002/22/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení (XX) č. 531/2012 o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítích x Xxxx.".

14. X §118 xxxx. 14 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby" xxxxxxxxx xxxxx "veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací".

15. X §118 xxxx. 14 písmeno ad) x xxxxxx "x xxxxxxx s §89 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx jako písmeno xx).

16. X §118 xxxx. 22 písm. x) se slova "xxxxxxxx 14 xxxx. xx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 14 písm. xx)".

17. X §118 xxxx. 22 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx 12 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 12 písm. f) xx x)".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona č. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., zákona x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Sb., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx., zákona x. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., zákona x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., zákona x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., zákona x. 259/2014 Sb., zákona x. 264/2014 Sb., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx., zákona x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Sb., zákona x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 224/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. xxxxxx x. 258/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx č. 369/2016 Xx. x xxxxxx x. 63/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. V xxxxx X xxxxxxx 17 xxxx 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X xxxxx XXXX xxxxxxx 114 xxx:

"Xxxxxxx 114

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 4, §9 xxxx. 3, §12 xxxx. 4 x §14 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysokorychlostních xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací…2 000 Xx

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 x §10 odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…10&xxxx;000 Xx".

XXXX ČTVRTÁ

§25

§25 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§26

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury, ve xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Sb., xxxxxx x. 405/2012 Sb., xxxxxx x. 178/2014 Xx. a xxxxxx x. 49/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx doplňují xxxxx "a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. Na xxxxx xxxxxxx části xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX KOMUNIKACÍ".

3. X §1 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx".

4. X §1 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.".

5. V §3 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx".

6. V §3x xx za slova "xxxxxxxx infrastruktury" vkládají xxxxx "x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

7. Xx xxxxx §3x se xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací xx xxxxxxxxxx §3x xxxxxxxxx.".

8. X §3c xx xx slova "xxxxxxxx infrastruktury" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části druhé bodů 12 xx 17, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 194/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.7.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části druhé xxxx 12 xx 17, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

202/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2026

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/61/EU o opatřeních xx snížení nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 274/2001 Sb.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §16 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §149 odst. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

8) §2i xxxx. 3 xxxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §4b zákona x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.