Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

191/2017 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Předmět úpravy §1

Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele §2

Hlasovací lístek §3  §4  §5  §6  §7

Přihláška pohledávky §8

Seznam přihlášených pohledávek §9

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem §10

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň §11

Soupis majetkové podstaty §12

Konečná zpráva §13

Reorganizační plán §14

Zpráva o reorganizačním plánu §15

Zpráva o plnění reorganizačního plánu §16

Návrh na povolení oddlužení §17

Zpráva pro oddlužení §18

Zpráva o přezkumu §19

Záznam o jednání s dlužníkem §20

Zpráva o plnění oddlužení §21

Zpráva o splnění oddlužení §22

Druhy formátů formulářů elektronických podání §23

Společná ustanovení §24

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení §25

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §26

Příloha - Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu

č. 131/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

191

XXXXXXXX

xx dne 27. xxxxxx 2017

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx řízení x x xxxxx vyhlášky x. 311/2007 Sb., x xxxxxxxx řádu xxx insolvenční xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 x §431 písm. x), x) a x) zákona x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb. x zákona x. 64/2017 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX O XXXXXXXXXXXXX PODÁNÍ X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx insolvenčního xxxxxx místo věřitele,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) formuláře xxxxxxxxx pohledávky,

d) formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx věřitelem,

f) xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu,

k) formuláře xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx x dlužníkem,

p) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x

x) zprávy x splnění oddlužení.

§2

Xxxxx xx vstup xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místo věřitele",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x spisovou značku, xxx níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx bydliště xxxx sídla xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adresy pro xxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx sídla věřitele,

e) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §183 xxxx. 3 nebo §184 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vstoupila xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitele,

f) bližší xxxxxxxxx x smlouvě xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx, se kterými xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx věřitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxxx, která xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxx §184 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx označení x xxxx části xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pokračuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) seznam příloh x

x) xxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitele na xxxxx nabyvatele xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx listina xxxx xxxxxxx, xx xxxxx je úředně xxxxxxx pravost podpisů xxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx x původního xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plná xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx do insolvenčního xxxxxx.

Hlasovací xxxxxx

§3

Xxxxxxxxx lístek xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Hlasovací xxxxxx",

x) označení insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věřitele xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxx,

x) xxxxx x přihlášce xxxxxxxxxx, ohledně xxx xxxxxxx vykonává hlasovací xxxxx,

1. celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věřitel xxx xxxxx xxxxxxxxx dovolává; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, a

2. xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podala, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxx pohledávka zjištěna, xx-xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podepsala, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx věřitele,

j) xxxxx xxxxxxxxx a

k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, nebo xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informaci, xxx jde o xxxxxxxxx xxxx či xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) X informaci x xxxxxxxxx věřitele xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem hlasování.

(2) Xxx-xx x hlasování x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvádí xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxx těmto způsobům xxxxxxxxx dlužníka.

§6

(1) V informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx věřitel hlasuje, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx výše přihlášené xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, xx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx, jíž xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx věřitelem.

§7

Pokud je xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, musí xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přiložena plná xxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx straně xxxxxx xxxxx "Příloha xxxxxxxxxxx xxxxxx".

§8

Přihláška xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x spisovou značku, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věřitele,

e) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxx, popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, údaj x xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxx věřitelů, x xxxxxx xxxxxxx úroku xxxxx §171 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xx něj xxxxxxxx v řízení xxxxxxx xxxxx,

2. u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx, xxx takové xxxxxxxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxx jiných xxxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx předmětu, xxxxxxx nějž bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx uspokojovaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx x osobním xxxxxxxx xxxxxxxx xx dlužníka x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx zřízení zajištění xxxxxxxx xxxxxxx, a

4. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x to

1. xxxx x celkové xxxx xxxxxxx pohledávky a xxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávky; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše, xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslušenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §170 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přihlášce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o osobě, xxxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx odlišnou xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx x

x) xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx splatnou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepočtu pohledávky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Přílohami xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky jsou

a) xxxxxxx dokládající xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listin dokládajících xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx plné xxxx x xxxx xxx xxxx založena ve xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 6 měsících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Část 1 - Xxxxxxxxxx xxxx,

x) Část 2 - Xxxxxxxxx list xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 3 - Xxxxxxxxx list xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx přihlášky,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx x xxxxxxx shrnutí důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

5. xxxx x xxx, x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxx x xxx, x xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxx o xxx, jak a x xxxx výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxx x tom, x jaké xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxx x tom, xxx x x xxxx výši je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxx x tom, jaký xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

11. x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bližší xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění,

f) xxxx x tom, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx známo o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1, 3 xxxx 5 insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přezkumné xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nejsou přezkoumány, x

x) xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx list xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) označení "Xxxxxxxxx xxxx nezajištěné pohledávky",

b) xxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx věřitele,

d) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxx x tom, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx včetně označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx exekučního xxxxxx,

4. xxxx x xxx, xxx je pohledávka xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxx x xxx, xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

6. xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. popírá výši xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, anebo

3. popírá xxxxxx pohledávky s xxxxxxxx toho, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx uspokojena,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx popírá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěného xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx h) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce přezkumný xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Přílohou xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotoveného v xxxxxxxxxxx x přezkoumáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §410 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx popření xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem",

b) xxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxx značku, xxx xxx je xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx pohledávky,

f) xxxxxxxx důvodů, xxx xxxxx xx pohledávka xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx, a xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x popření výše xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx x podpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dokládajících xxxxxx popření pohledávky x

x) plná moc, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x plná xxx xxxx xxxxxxxx spisu.

§11

Vyrozumění o uplatnění xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx postavené xx xxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx xx insolvenční xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení věřitele xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sídla věřitele, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxx xxxx uplatněné pohledávky,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky,

3. xxxx x tom, v xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxx o tom, xxx x v xxxx xxxx je xxxxxxxxxx splatná,

5. xxxx x xxx, xxx x x xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxx x xxx, xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx x xxx, xxx x v xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx, x

8. xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jiné skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx pohledávku,

1. xxxx x xxxx, ve xxxxx xx pohledávka xxxxxxxxx,

2. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxx x

5. xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx, pohledávce nebo xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příloh,

i) xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxxxxx podepsala, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx věřitele,

j) xxxxx x podpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pohledávky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výpis x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru,

b) xxxxx smluv, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou nebo xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx x plná xxx není xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx podstaty

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxx majetkové xxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) označení xxxxxxxxxxxxx správce,

e) xxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx x xxxx ocenění x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx x xxxxxxxx výše, xx které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo xxxxxxx sepisovaného xxxxxxx,

x) xxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty; xxxxxx xxxx xxxx hromadná xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx položkou, xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, co xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx náleží x xxx xxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sepisovaného xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx sepisovaný xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx o osobě, xxxxx tvrdí, že xxxxxxxx jiný xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx neměla xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx xxx majetek zapsán xxxx vyloučen x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění,

o) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx x řízení, xxxxxxx x vysvětlení xxxx xxxxxx předchozímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) datum x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxx potvrzení xxxxxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx insolvenční xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, důvodu xxxxxxxx xxxxxx funkce x zda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled incidenčních xxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx položky majetkové xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo uděleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx způsobem zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx majetku x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. bližší popis xxxxxxx, popis xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas s xxxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

3. xxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zpeněžením xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxx x tom, zda xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. podrobný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx, x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění, x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x němu xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. číslo xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx zjištěné pohledávky,

4. xxxx x xxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy,

5. výši xxxxxx určeného x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x

6. procentuální xxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Reorganizační xxxx",

x) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx předkládán po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx dlužníkova podnikání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx zvlášť,

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přípustnosti reorganizace xxxxx §316 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx dovozuje,

h) popis xxxxx xxxxxxx dlužníka; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu budou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxx, zda xxxx pokračovat xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx části a xx jakých xxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx a jak xxxxxxxxxxxxx xxxx ovlivní xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x opatřeních, která xxxx být uskutečněna,

j) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo převezmou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) údaj o xxx, zda x xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) seznam příloh x

x) xxxxx x xxxxxx.

§15

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxx 1 - Úvodní xxxxxx,

x) Xxxx 2 - Xxxxx,

x) Xxxx 3 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxx 4 - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxx 5 - Popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxx 6 - Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx 7 - Xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Část 8 - Xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Část 9 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxx,

x) Xxxx 10 - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) Xxxx 11 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 12 - Daňové dopady xx věřitele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxx 13 - Účast xxxxxxx xxxx,

x) Xxxx 14 - Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Část 15 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxx,

x) Xxxx 16 - Opravné xxxxxxxxxx,

x) Xxxx 17 - Xxxxxx informací obsažených xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx plánu x

x) Xxxx 18 - Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx musí podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zvlášť x xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu",

b) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx pohledávkách,

1. celkovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezajištěných pohledávek,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nezajištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx,

1. celkovou míru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. dosaženou xxxx xxxxxxxxxx xx dni, xx kterému xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

4. xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a zaměstnanců xxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx,

x) údaj o xxxxx reorganizačního xxxxx xx zaměstnanost v xxxxxxxxxx podniku,

k) seznam xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) přehled xxxxxxxxxxxx sporů xxxxxxxxxx xxxxxx účastníků řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx spor xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx výsledkem."

§17

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno, xx-xx návrh podáván xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení dlužníka, x xx-xx ji xxxxxxx, elektronickou adresu xxxx adresu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo hrozící xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečností, které xx xxxxxxxxx, je-li xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, příjmu x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za posledních 12 měsíců x xxxxx x všech xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx x následujících 12 xxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovil xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splátek nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho úpadku,

g) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, zda x xxxxxxxxxx

1. 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu bylo xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xxxxxx uspokojeny,

2. 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, xxxx jestliže x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schváleno xxxx xxxxxxxxx oddlužení zrušeno, x

3. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx vzal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx uvedené x xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx x x xxxx přílohách jsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx - právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx jednotlivě xxxxxxx dlužníkův majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx; majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxx kopie xxxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x bankovních xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx dohodl, x xxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx oddlužení xxxxxx, xxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §412a odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, jaká bude xxxxxxxx hodnota xxxxxx, xx kterém se x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzené v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx spolupodepisují xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení,

g) xxxx moc, pokud xx dlužník zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx oddlužení považován xx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení musí xxx xxxxxx ověřeny, x

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx platit pohledávky xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx po xxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxx plnému xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příjmy x xxxx výši.

§18

Xxxxxx xxx oddlužení

(1) Xxxxxx pro oddlužení xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx značku, xxx xxx xx insolvenční xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxx, elektronickou xxxxxx xxxx adresu xxxxxx schránky,

d) označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx majetkové podstaty,

f) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxx z podnikání xxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxx x jménu xxxx xxxxx xxxxxx příjmu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx plátci xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkové podstaty, x xxxxxxxx výše, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx, odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) bližší xxxxx x xxxxxx x majetkové podstatě xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx předmětem xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nikoli, x xxxxxxxxx výši xxxxxxx zpeněžení obydlí xxxxxxxx, a xxxx x tom, zda xx dlužník xxx xxx xxxxxxx vydat xxx obydlí xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určenou xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx neplatných xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxx dlužníka xx xxxxxx k majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxx měsíčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k úpadku xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx a xxxxxxx svých příjmů x ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx až xxx xxxxxxx s insolvenčním xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx s xxxxxxx xx povolení oddlužení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xx sepis x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x&xxxx;xxxxxxxx x neuhrazené uhrazení xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x plněním splátkového xxxxxxxxx se zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věřitelů xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dlužníkem xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doporučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) datum a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx posudek, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Zpráva o přezkumu

(1) Xxxxxx x přezkumu xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Zpráva x xxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, pod xxx je insolvenční xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxx, že označil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pohledávkách,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxx přezkoumaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x

x) datum a xxxxxx.

(2) Přílohami xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x jednání x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx o jednání x dlužníkem

(1) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxx x dlužníkem",

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx značku, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxx zahájení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxx proběhlo, a xxxxxx pořízení záznamu x jednání,

f) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pravost, xxxx a pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku,

h) údaj x xxx, xxx xxxxxxx xx jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a

i) xxxxx x podpis.

§21

Zpráva o plnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "Zpráva x xxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx značku, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx, xx které xx zpráva o xxxxxx xxxxxxxxx podávána,

f) xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) doporučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx,

x) míru xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xx xxx podání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx příjmů x mimořádných příjmů xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xx xxxxx x xx zbývající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx x celkovou výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxx zjištěné xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx jejího xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxx a

l) xxxxx x xxxxxx.

(2) Pro xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

§22

Zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "Xxxxxx x splnění xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x spisovou xxxxxx, pod xxx xx insolvenční xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, datum xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o průběhu xxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx případných xxxxxxxxx, xxxxx vedly ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx a nezajištěným xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx schválením oddlužení,

h) xxxx o xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx a xx kterém xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum zaslání xxxxx plátci příjmu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx dlužníka,

l) xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávek za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx postavených xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2) x xxxx x tom, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty,

o) prohlášení xxxxxxxxxxxxx správce x xxx, zda xxxxxxx xxxxx plnil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx být schválené xxxxxxxxx zrušeno,

p) seznam xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx.

§23

Xxxxx formátů formulářů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxx uvedených x §2, 3, §8 xx 13 a x §16 xx 22 x xxxxxxx xxxxxxx XXX uveřejní xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Společná ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydlištěm. Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jménem, xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx data xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx podateli xxxxx.

(2) Právnická xxxxx xx označuje obchodní xxxxxx nebo názvem, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx jim xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx něhož xxxx založena. Je-li xxxxxxxxx stát, obsahuje xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xx xxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx místa xxxxxx, bydlištěm nebo xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx adresnímu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx obce,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx orientační; xxxxx evidenční se xxxxxx xxxxxxxx "x. xx."; číslo orientační, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oddělí xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx) x regionu, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (kód XXX) x název státu.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxx x jednacím řádu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§25

Xxxxxxxx č. 311/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx insolvenční xxxxxx x kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 70/2011 Xx. x xxxxxxxx č. 397/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxx:

"§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx záznamu podle §85 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx k podávání xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx nich.".

2. X §5 xxxx. 1 xx slova "xx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx" nahrazují xxxxx "xx 3 pracovních xxx ode xxx".

3. X §5 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "nejblíže" xx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §11, 14, xxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxx nadpisů zrušují.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§26

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Ministr:

JUDr. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 191/2017 Sb.

Minimální xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

c) označení xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx dlužníka,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx uvedené xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx názvem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx být reorganizačním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o jejich xxxx, xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3."

2. Xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávy xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musejí xxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx co xxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hlasovat,

b) xxxxxxxxxx na to, xx xxx účely xxxxxxxxx x předkládaném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zjistit, xx xxxxx skupiny xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouhlasí xx xxxx zařazením xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx věřitelů x popisem způsobu, xxxxxx xxx může xxxxxxx xxxxxx, x x upozorněním xx xx, xxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx reorganizačního plánu" xx xxxxxxx jako xxxxxxx shrnutí účinků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podmínek x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx počítá, x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizační plán xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tam, xxx xxxx část xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx odkázat na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx plánu, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx předmětné skutečnosti xxxxx podrobnosti.

5. Xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx popis xxxxxxxx x současného podnikání xxxxxxxx, trhů, xx xxxxx dlužník podniká, xxxxxx poptávky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka. Xxxxxx xxxx části xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx, xx xxxx míry xxx o xxxxxxx xxxxxxx a do xxxx míry x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx informovanou xxxxx x tom, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxx xx nikoli a xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx nemá xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx x plnění xxxxxxxxxx za majetkovou xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x úvěrového financování, xxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o tom, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx či zda xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx v souvislosti x neúčinnými xxxxxxxx xxxxx. Účelem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxx, jak xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zejména o xxx, xxxx byly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojeny xxxxxxx, xxx a jaké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx tyto xxxxxxxxxx dlužníkem xxxxxx, xxx dlužníkovi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx reorganizací x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, ohledně nějž xxxx xxxxxx incidenční xxxxx. Účelem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx dlužníka, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xx dlužník xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx ponechat, nebo xx xx dojít x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxx zajištění, x xxxx, který xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx z majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx všechen majetek, xxxxx dlužník užívá xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx již xxx x xxxxxxx pronajatý, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx smluv, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx spor, xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxx popsat xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §153 a xxxx. insolvenčního zákona; xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tohoto ocenění xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx výslovně xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx.

8. Xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x rozčleněním podle xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Účelem xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx x pořadí xxxxxxx dlužníka. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhrnně, vždy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž výše xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

9. Xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx této xxxxx je poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx změny x xxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxx podrobně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem, tak xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dlužníka plynoucích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx osoby" musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxxxxxx orgán, xx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx plnění xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxx xxxxx §348 odst. 1 xxxx. x) x §349 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx uvést, xxxxx xx členů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají zůstat xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx plnění xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxx za svou xxxxxxx obdrželi a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx reorganizačního plánu.

11. Xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx" musí obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů x společníků v xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pravděpodobným xxxxxxxxxxx věřitelů v xxxxxxxx dlužníka. X xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znalce, xxxxxxxxxxx xxxxx §153 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx xxxxx "Xxxxxx dopady xx xxxxxxxx x společníky xxxxxxxx" je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společníků dlužníka. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x společníkům, xxxxxxx daňový xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx to xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx spočívala.

13. X xxxxx "Xxxxx dalších xxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxx minulá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx ovládané x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx jako dlužník xxxx xxx xxxxx xxxxxx dlužníku xxxx xxxxxx xx současní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxx xxxx xxxxxx xx současní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxx přímo xx xxxxxxx stranou xxxxxxxx xxxxxxxxx, již reorganizační xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tomu xxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx popsat xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx.

14. X xxxxx "Xxxxxxxx faktory" xx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxxxx faktory xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx již xx straně xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxx pravděpodobnost, x xxx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx na navrhovanou xxxxxxxxxxxx mělo.

15. Xxxx "Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx soudem" popisuje xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxx a podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smí reorganizační xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx.

16. Část "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx proti xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. Xxxx "Xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx zprávě" xxxx xxxxxx prameny, x xxxxx pocházejí xxxxxxxxx obsažené ve xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zejména o xxxxxx, na nichž xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx a kursových xxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 17 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x části 17 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vývoje, xx xxxxx na xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vysvětlit a xxxxxxxxx.

18. Xxxx "Xxxxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkladatele xxxxxxxxxxxxxxx plánu:

"Prohlašuji, xx x xxxx vyhotovení xxxx xxxxxx xxxx

x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x přiloženém xxxxxxxxxxxxxx plánu,

ii. xxxxxxxxx xxxxxxx minulých x xxxxxxxxxx skutečností, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x správné, x

xxx. odhady budoucího xxxxxx byly xxxxxxxxx x řádnou xxxx x x dobré xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx odhadů."

Tato xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxx xxxxxxxx x. 191/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 131/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 191/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

131/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 191/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podání x formulářů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

581/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 191/2017 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 311/2007 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx vyhlášky x. 131/2019 Xx.

x účinností xx 1.1.2021 s xxxxxxxx §8, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Vyhláška č. 313/2007 Sb., x odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx členů x xxxxxxxxxx věřitelského xxxxxx a x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.