Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Vyhláška k provedení §3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

190/2017 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Požadavky na zpracovatele §2

Sestavování podle úplných podkladů §3

Návaznost na účetní předpisy §4

Výkaz stavu likvidity §5

Datum posouzení likvidity §6

Zdroj údajů §7

Strana majetku §8

Strana závazků §9

Závazky v koncernu a podřízené závazky §10

Sporné závazky a započtení §11

Dodatečné disponibilní prostředky §12

Způsob sestavování výkazu stavu likvidity §13

Výhled vývoje likvidity §14

Období posouzení likvidity §15

Zdroj údajů §16

Způsob sestavení věrohodného výhledu §17

Vztahy v koncernu §18

Způsob sestavování výhledu vývoje likvidity §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek výkazu stavu likvidity

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výhledu vývoje likvidity

INFORMACE

190

XXXXXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2017

k xxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxxx §431 xxxx. x) xxxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx x. 64/2017 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxx

x) obsah, rozsah x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity x výhledu vývoje xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxxx, xxxxxxx, nákladů, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx likvidity,

c) délku xxxxxx, xx xxxxx xx výhled vývoje xxxxxxxxx sestavuje, x

x) xxxxxxxxx na osoby, xxxxx xxxx oprávněny x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Požadavky xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx likvidity xxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx, xxxx být

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx auditorů,

b) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx x oprávněním xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znaleckých xxxxxx vedeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oprávněním k xxxxxx znalecké xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx zabývá ekonomickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x restrukturalizací, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xx zpracovatel xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxx x xxxxxxxxx, zejména ke xxxx xxxxxxx knihám, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x veškerým písemnostem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

§4

Návaznost na účetní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsah xxxx shodně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě dlužníka, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx nebo výhledu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb. x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx likvidity

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se uvede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx desetiny xxxx splatných peněžitých xxxxxxx dlužníka.

(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxx, stranu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na straně xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx výkazu stavu xxxxxxxxx, x jejich xxxxx.

(3) Xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx.

(4) Uspořádání a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx stavu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx posouzení likvidity").

(2) Xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx likvidity xxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxx předchází xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx posouzení likvidity"), xxxxxxxx

x) xx výkaz xxxxx likvidity sestavuje xxxx xxxxxxxxx 20. xxx xxxxxx, v xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka,

b) xxxxxxx provozuje svoji xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx svého závodu x xxxxxxxxx, nebo

c) xxx takový xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx odlišné xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvody, pro xxxxx xx tak xxxxx.

§7

Zdroj xxxxx

(1) Dlužník xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odlišnému datu xxxxxxxxx likvidity, x xxx výkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpracovatel xxxxxxxxx x případnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx likvidity xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx majetku

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xx výkazu stavu xxxxxxxxx zahrnuje pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 x 12a xxxxxxxx x. 500/2002 Sb. Zpracovatel x komentáři xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ověřil xxxxxxxx existenci peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx X.XX.1. Xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx x X.XX.2. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxx xx xxxxxx xx cestě xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx dispozice xxxxxxxx xx připsání xx xxxx je xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x notářských xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx se zahrnují xxxxx ty, xxxxxx xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity.

(3) X xxxxxxx X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpracovatel xxxxx v komentáři.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poskytované bankami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x podrobnosti xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx na straně xxxxxxx výkazu stavu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx povahu podnikání xxxxxxxx xx vhodné.

§9

Xxxxxx závazků

(1) Na xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 x přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.

(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx přistoupili xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx splatnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x druh xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x komentáři.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména v xxxxxxx C.II.8.6. Dohadné xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v položce X.XX.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx institucím xx xxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx popíše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ověří, xxx jsou pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dlužníka, a xx xxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahy; xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka.

(5) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx jednotlivých dluhů x xxxx xxxxxxx. Xxxxx dní xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(6) Zpracovatel xxxxx xx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx povahu podnikání xxxxxxxx xx nevhodné; xxxxxx, pro které xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx v komentáři.

§10

Závazky x koncernu x podřízené závazky

(1) Xxxxxxx závazky xxxx xxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxx koncern, xx zahrnují na xxxxxx závazků výkazu xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx delší xxx 12 týdnů od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxx 16 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx na xxxxxx závazků xxxxxx xxxxx likvidity zahrnují, xxxxx jsou podřízené xxxxx xxxxxxxx závazkům xxxxxxxx. Závazky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx nezahrnují. Xxxxxx podřízených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx závazky x xxxxxxxxx

(1) Ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxx xxxxxx xx dlužník x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx dlužníkovi v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovatel xxxxxxx a své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze vyloučit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věrohodně xxxxxx, x to xxxxxxx u pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plnění věřitele xx jednání xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zpracovatel xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x komentáři xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohledávek, důvody xxxxxx popření ze xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těchto pohledávek xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve výkazu xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky

Zpracovatel xx výkazu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x existenci xxxxxx xxxxx, pokud dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx stranu xxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zpracovatel x xxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx prověřil, xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a výši xxxx xxxxxxxxxxx části.

§13

Xxxxxx sestavování výkazu xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx likvidity xxxxxxx xxxxx a podklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xx xxxxxx přístup x xxxxxx podkladům, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) posoudí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihami, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlavní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) posoudí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x datu xxxxxxxxx likvidity xxxx x odlišnému datu xxxxxxxxx likvidity s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěrkami x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxx x činností xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podkladech.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podkladů poskytnutých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokladně, a xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx inventury xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx odsouhlasení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dlužníka,

c) přijetí xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a rozvoj,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontokorentních x obdobných úvěrů xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxx podmínek, jejichž xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x obdobných xxxxx xxxxxxx, a xx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) úplnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxx a jiných xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxxx k pohledávkám xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, x

x) podřízenost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, x xx obvykle xxxxxx potvrzení vystaveného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Výhled xxxxxx likvidity

(1) Xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oběžných aktiv, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dlužníka. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x období, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vysvětluje a xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx výhledu xxxxxx likvidity xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Období xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xx sestavuje xx xxxxxx 8 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x to xxxx xxxxxxx přehled pro xxxx období.

(2) Xxxxxxxx xxx výkaz xxxxx xxxxxxxxx sestaven x xxxxxxxxx xxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxx délka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx od xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxx posouzení likvidity xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x 4 xxxxx. Zpracovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx období xx xxxxxx dlužníka xxxxx v případě, xx

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx splnit xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prodlení xxxxx osoby se xxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxx x xx x bonitě xxxx xxxxx osoby xxx x xxxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxxx nejsou pochybnosti,

b) xxxxxxx doloží, xx xxxxxxx xxxxxxxx třetích xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx obvyklé x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx mezeru xxxxx v prodlouženém xxxxxx posouzení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se výhled xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovatel x xxxxxxxxx prohlásí, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx postup xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x počátečních xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x komentáři,

b) očekávané xxxx inkasa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx posouzení likvidity xxxx k odlišnému xxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxxxx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxx posouzení likvidity xxxx x odlišnému xxxx xxxxxxxxx likvidity xx xxxxxxxxxx,

x) očekávaných xxxxxx podložených reálnými xxxxxxxxx,

x) očekávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxxx těmto nákladům, xxxxxx xxx splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx, použije xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti 15 xxx, nevyplývá-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahující se x podnikání xxxxxxxx xxxx lhůta splatnosti, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cizích xxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx.

(2) Zpracovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xx vztahu ke xxxxxxx pohledávkám se xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxx odvětví, v xxxx xxxxxxx, x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx likvidity xxxx odlišné datum xxxxxxxxx likvidity x xxxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx dlužníka,

b) xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx zpracovatel xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx výnosů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx popíše xxxxxxxxxx položky uvedené x odstavci 3 x xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosy xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx vývoje likvidity xxxxxxxxxx.

(6) Při sestavování xxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx datem xxxxxxxxx likvidity.

§17

Způsob sestavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx vysoce pravděpodobné,

b) xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx,

x) očekávané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxx odepřením plnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) doba xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 xxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou.

(3) Xxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx X.X. Xxxxxx a X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx popíše, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavů zásob x pohledávek.

(4) Xxxx-xx x položce C.II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx základě xxxxxx skutečností.

§18

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx koncernu, xxxxxx xxxxxx likvidity x xxx xxxxx členy xxxxxxxx, xxxxx xx x komentáři. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx xxxxxxx xxxxx koncernu, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxx koncernu.

(2) Nesestavuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx členem xx xxxxxxx, popíše x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatních xxxxx koncernu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx existence xxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxxx výhledu xxxxxx likvidity xxxxxxxx.

§19

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx výhledu vývoje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, plány x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poskytnutých dlužníkem x xxxxxxxxxxx výhledu xxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků, x xx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx závazkům, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosů nepodložených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx x xxxxxx odvětví, x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx představují xxxxxxx xxx očekávané xxxxxxx x xxxxx,

x) kalkulace xxxxxxxx x hlediska xxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro očekávané xxxxxxx xx produkci, x

x) xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v posledních 3 letech před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx datem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 190/2017 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity

VÝKAZ XXXXX XXXXXXXXX XX DNI:....................

STRANA XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

X.XXX. Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx
X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X.XX. Xxxxxxx prostředky
C.IV.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
X.XX.2. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Nevyčerpané kontokorentní x xxxxxxx úvěry

SOUČET XXXXXXX STRANY XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx

X toho xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx

X.XX. Krátkodobé xxxxxxx
X.XX.1. Xxxxxx xxxxxxxxx
X.XX.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
X.XX.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
X.XX.7. Xxxxxxx - podstatný vliv
C.II.8. Xxxxxxx - ostatní
C.II.8.1. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx
X.XX.8.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
X.XX.8.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
X.XX.8.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zdravotního xxxxxxxxx
X.XX.8.5. Xxxx - xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
X.XX.8.7. Xxxx xxxxxxx

XXXXXX XXXXXXX STRANY XXXXXXX

XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx

Xxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x %

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 190/2017 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx položek xxxxxxx xxxxxx likvidity

A. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posouzení likvidity

B. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x výdajů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxxx předpokládaného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx posouzení likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxx xxxx na xxxxxx posouzení xxxxxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

XX. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxx spotřeba

B. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti

C. Xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx x provozní xxxxxxx

XXX. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx

X. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx - xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

X. Výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Náklady související x xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxxxx majetkem

VI. Xxxxxxxx xxxxx x podobné xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx x rezervy ve xxxxxxxx oblasti

J. Nákladové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxx finanční xxxxxx

X. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

*.X Finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

*.X Výsledek hospodaření xxxx xxxxxxxx (= *.X + *.B)

L. Xxx x xxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx (= * .X - X.)

X. Xxxxxx podílu na xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (= *.X - X.)

*.X Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (= X.+XX.+XXX.+XX.+X.+XX.+XXX.)

X. PŘÍJMY X XXXXXX

Xxxxxxx xxxx na xxxxxx posouzení xxxxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxxxxx celkem

A.1.1. Xxxxxx pohledávek za xxxxxxx zboží

A.1.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

X.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

A. 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.1. Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx zboží

A.2.2. Xxxxxx xxxxxxx xx zakoupený xxxxxxxx

X.2.3. Platba závazků xx xxxxxxx

X.2.4. Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx

X.2.5. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

X.2.6. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Saldo xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx (= X.1. - X.2.)

X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

*.X XXXXX XXXXXXX XXXXXX X VÝDAJŮ (= X - X.1. - X.2.)

X. Platba XXX (-) / Xxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu (+)

*.X PENĚŽNÍ XXX X XXXXX PROVOZNÍ XXXXXXXX (= *.A +/- X.)

X.1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.2. Snížení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X.4. Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

X.1. Xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxxxxxx xxxxx přijatých

E.4. Vyúčtování xxxxx poskytnutých

E. Xxxxx xxxxx

X.1. Příjmy xxxxxxxx xxxxxx

X.2. Xxxxxx výnosů xxxxxxxx xxxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období

F. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

*.X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX (= *.B + D. + X. + X. )

X.1. Inkaso xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx XX

X.3. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.4. Xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx

X. Xxxxxxx tok x xxxxxxxx x xxxxxxx majetku

H.1. Xxxxxxx xxxxx

X.2. Splacení xxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

X.4. Xxxxxx úroků (xxxxxxxx xxxxx)

X.5. Xxxxxxxx xxxxxxx

X. Peněžní xxx x xxxxxxxxxxx

X.1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxx

X.2. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X. Xxxxxx x finančního xxxxxxx

*.X XXXXXXX TOK (= *.X + X. + H. + X.)

α Stav xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx

*.X XXXX XXXXXXXXX X ČINNOSTI XXXXXXX (= * .D + α)

X.1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxx x půjčky xxxxxxxxxx

X.3. Xxxx vklady společníků

J. Xxxxxxxxxxxx opatření

*.F XXXX XXXXXXXXX (= *.E + X.)

X. XXXXXXX XXXXXXX ROZVAHY

Počáteční xxxx

Xxxxxxx xxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX

X. Pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx

X. Dlouhodobý majetek

C. Xxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX

X. Rezervy

C. Xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.3. Krátkodobé xxxxxxx xxxxxx

X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx

X.XX.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XX.8. Závazky - ostatní

C.II.8.1. Závazky xx společníkům

C.II.8.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X.XX.8.3. Xxxxxxx x zaměstnancům

C.II.8.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.8.5. Xxxx - daňové xxxxxxx x dotace

C.II.8.6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.8.7. Xxxx závazky

D. Časové xxxxxxxxx pasiv

D. XXXXXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 190/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.