Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Vyhláška k provedení §3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

190/2017 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Požadavky na zpracovatele §2

Sestavování podle úplných podkladů §3

Návaznost na účetní předpisy §4

Výkaz stavu likvidity §5

Datum posouzení likvidity §6

Zdroj údajů §7

Strana majetku §8

Strana závazků §9

Závazky v koncernu a podřízené závazky §10

Sporné závazky a započtení §11

Dodatečné disponibilní prostředky §12

Způsob sestavování výkazu stavu likvidity §13

Výhled vývoje likvidity §14

Období posouzení likvidity §15

Zdroj údajů §16

Způsob sestavení věrohodného výhledu §17

Vztahy v koncernu §18

Způsob sestavování výhledu vývoje likvidity §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek výkazu stavu likvidity

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výhledu vývoje likvidity

INFORMACE

190

XXXXXXXX

xx dne 28. xxxxxx 2017

x xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (vyhláška x platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §431 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 64/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx

x) xxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu likvidity x výhledu vývoje xxxxxxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny x xxxxxxxxx výkazu xxxxx likvidity xxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity.

§2

Xxxxxxxxx xx zpracovatele

Zpracovatelem, xxxxx sestavuje xxxxx xxxxx likvidity nebo xxxxxx vývoje xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) znalec xxxxxxx do seznamu xxxxxx vedeného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx evidence xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu znaleckých xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx znalců x oprávněním k xxxxxx znalecké činnosti xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba, která xx zabývá ekonomickým xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x restrukturalizací, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výhled xxxxxx likvidity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx úplných xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výhled xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxx xxxxxxx knihám, xxxxxxx dokladům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se x xxxx podnikání.

§4

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozvahy nebo xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx dlužníka, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xx xxx xxxxxxx xxxxxx stavu likvidity xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxx xxxxxxxxxx položku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx likvidity, xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 500/2002 Sb. x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx likvidity

(1) Xx výkazu stavu xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxx taková mezera xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx a komentář xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxxxx x na xxxxxx závazků. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, že měl x dispozici xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx.

(3) Strana xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sestaví x xxxx, xxxxx x měsíc předchází xxxxx posouzení likvidity, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx likvidity"), xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplynutím 20. xxx xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxx x zahraničí, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxx xxxxx.

§7

Xxxxx údajů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxxx likvidity nebo x xxxxxxxxx datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxx x rozvaze, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x zdůvodní tuto xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k případnému xxxxxx xxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx majetku

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxxxx X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a C.IV.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx C.III.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 a 12a xxxxxxxx č. 500/2002 Xx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvede, xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X položek X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x X.XX.2. Peněžní xxxxxxxxxx xx účtech xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxx do dispozice xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxxxxxx. X finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovách x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnují xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuté xx stranu xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity.

(3) X xxxxxxx X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx x podíly, xxxxx xxxx přijaty x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xx xxxxx xx výši xxxxxx reálné xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu likvidity xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx poskytované xxxxxxx, xxxxx xxxx dodržovány xxxxxx podmínky a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dlužníka x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Zpracovatel xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx veškerých ostatních xxxxx dlužníka, xxxxxxxx-xx xx x ohledem xx povahu podnikání xxxxxxxx xx xxxxxx.

§9

Xxxxxx závazků

(1) Na xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxx x datu xxxxxxxxx likvidity nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx likvidity, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 x přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.

(2) Za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx X.XX.8.6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x položce X.XX.2. Závazky k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx vypovězeny; xxxxxxxxxxx popíše ověření xxxxxx skutečností x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxx dlužníka, x xx xxxxxxx kontrolou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahy; přitom xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx závazků výkazu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx také xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxx jednotlivých xxxxx x xxxx položce. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zpracovatel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesplatných, xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx; xxxxxx, pro které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nevhodné, xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx x xxxxxxxx x podřízené závazky

(1) Xxxxxxx závazky xxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx tvoří koncern, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity. Xx xxxxxxx, prohlásí-li xxxxxxx xxxxxx pohledávky písemně, xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxx 12 týdnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o dobu xxxxx xxx 16 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeným xxxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazkům xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxx xxxxxx xx dlužník x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li zde xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx započtení. Xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx x pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xx jednání dlužníka. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx popření xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xx mezeru xxxxx xxxxxxxxxx ve výkazu xxxxx likvidity.

§12

Xxxxxxxxx disponibilní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x existenci xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxx dostačující xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jakýchkoliv xxxxxxx splnit veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx vypracování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx prověřil, označení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx x výši xxxx nevyčerpané xxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxx xxxxx a podklady xxxxxxxxxx dlužníkem, xxxxxxxx xx xxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je třeba x sestavení, x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a mezitímní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odlišnému datu xxxxxxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxx předcházejícími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x posoudí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxx s činností xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx případný nesoulad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx číselných xxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podkladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx inventury xxxxxxxx xx xxxx pokladny x účetnictví xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx dlužníka, x to xxxxxxx xxxxxx odsouhlasení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dlužníka,

c) přijetí xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x podílů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxx dluhy x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx splatné, x xx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx plnění podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, x

x) podřízenost xxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, x xx obvykle xxxxxx xxxxxxxxx vystaveného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxx oběžných aktiv, xxxxxxxxxxxx závazků a xxxxxxxxx toků xxxxxxxx. Xxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx sestavuje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx dlužníka a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxx položek xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity x poslednímu dni xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx likvidity dále xxxxxxxx komentář xxxxxxxxxxxx, xxxxx vysvětluje a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Uspořádání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.

§15

Období posouzení likvidity

(1) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 8 týdnů xx data xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx posouzení xxxxxxxxx"), x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx období.

(2) Jestliže xxx výkaz xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, činí délka xxxxxx posouzení xxxxxxxxx 12 xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx posouzení likvidity xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx o 4 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx období xx xxxxxx dlužníka xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx, xx nemůže splnit xxx splatné závazky x xxxxxxxxxxxxxx období x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx dlužníkovi a xx x xxxxxx xxxx třetí osoby xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx výhled xxxxxx xxxxxxxxx sestavuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x komentáři prohlásí, xx má xx xx, xx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxx údajů

(1) Výhled xxxxxx xxxxxxxxx vychází xxxxxxx z

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x počátečních xxxxxxx; xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odchýlí od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx popíše x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x komentáři,

b) očekávané xxxx inkasa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k odlišnému xxxx posouzení likvidity, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) očekávaných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti 15 dnů, nevyplývá-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx splatnosti, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x využití alternativních xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zpracovatel x xxxxxxxxx podrobně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx pohledávkám se xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxx xxxxxxxxxxx xx výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) očekávané xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázkami, xxxxxxxxx xx objednávkami, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, x 5 xxxxxx předcházejících xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx likvidity x xxxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka,

b) jiné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx dosažení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zpracovatel x komentáři xxxxxx xxxxxxxxxx položky xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dospěl x xxxxxx zařazení xx výhledu xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x výnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx sestavování xxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxx sestavení věrohodného xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby byl xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vývoje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx postaven na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vycházejí x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx pravděpodobné,

b) xxxxxxxxx náklady na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) doba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx správnost xxxxxxx x položkách X.X. Xxxxxx x X.XX. Xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx ověřil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavů xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx x položce X.XX. Xxxxxxxxxx vykázány xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovatel takové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx skutečností.

§18

Xxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx, výhled xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, uvede xx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx členy xxxxxxxx, xxxxxx zpracovatel x xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výhledy xxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx členy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, popíše v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vycházel.

§19

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity

(1) Pro xxxxxx zpracovatele xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výhledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x platby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx obvykle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x těmto xxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepodložených xxxxxxxxx, smlouvami či xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx podniká,

c) xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odlišným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017.

Ministr:

JUDr. Xxxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 190/2017 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx položek výkazu xxxxx likvidity

VÝKAZ STAVU XXXXXXXXX XX XXX:....................

XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zpracovatele

Netto

C.III. Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx
X.XXX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx
X.XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X.XX.1. Peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxx kontokorentní x xxxxxxx úvěry

SOUČET XXXXXXX XXXXXX MAJETKU

STRANA XXXXXXX

Xxxxxx

X toho xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx
X.XX.1. Xxxxxx xxxxxxxxx
X.XX.2. Závazky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
X.XX.4. Xxxxxxx x obchodních xxxxxx
X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě
C.II.6. Xxxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
X.XX.7. Závazky - podstatný xxxx
X.XX.8. Xxxxxxx - xxxxxxx
X.XX.8.1. Xxxxxxx xx společníkům
C.II.8.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci
C.II.8.3. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx
X.XX.8.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zdravotního xxxxxxxxx
X.XX.8.5. Xxxx - xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
X.XX.8.7. Jiné závazky

SOUČET XXXXXXX STRANY XXXXXXX

XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků x %

Xxxxxxxx:

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 190/2017 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx položek výhledu xxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dlužníka v xxxxxx xxxxxxxxx likvidity

B. Xxxxxxx předpokládaných xxxxxx x výdajů xxxxxxxx x xxxxxx posouzení xxxxxxxxx

X. Přehled xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posouzení likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidity k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx likvidity

D. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX A XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx likvidity

I. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

XX. Xxxxx xx prodej xxxxx

X. Xxxxxxxx spotřeba

B. Xxxxx xxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxx

X. Aktivace

D. Xxxxxx náklady

E. Úpravy xxxxxx x provozní xxxxxxx

XXX. Ostatní provozní xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku - xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxxxx majetkem

VI. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx hodnot x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Nákladové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Ostatní finanční xxxxxxx

*.X Finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (= *.X + *.X)

X. Xxx z xxxxxx

*.X Xxxxxxxx hospodaření po xxxxxxx (= * .X - X.)

X. Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx

*.X Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (= *.X - X.)

*.X Xxxxx obrat za xxxxxx xxxxxx (= X.+XX.+XXX.+XX.+X.+XX.+XXX.)

X. XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxx xxxx na xxxxxx posouzení xxxxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxxxxx celkem

A.1.1. Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx

X.1.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

X.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.2.1. Xxxxxx závazků xx xxxxxxxxx xxxxx

X.2.2. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx

X.2.3. Xxxxxx závazků xx xxxxxxx

X.2.4. Xxxxxx xxxxxxx xx ostatní xxxxxxx

X.2.5. Xxxxxx závazků xx služby

A.2.6. Platba xxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx náklady

A. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (= A.1. - X.2.)

X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

*.X XXXXX XXXXXXX PŘÍJMŮ X VÝDAJŮ (= X - X.1. - X.2.)

X. Xxxxxx XXX (-) / Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (+)

*.X XXXXXXX TOK X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (= *.X +/- X.)

X.1. Zvýšení xxxxxxxxx pohledávek

D.2. Snížení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.3. Zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx

X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

X.1. Xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxxxxx záloh

E.3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

X.4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.2. Příjmy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.4. Výdaje xxxxxxx příštích xxxxxx

X. Xxxxx xxxxxxxx rozlišení

*.C XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX (= *.X + X. + X. + X. )

X.1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x materiálu

G.2. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx XX

X.3. Příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx investic

G.4. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx a xxxxxxx majetku

H.1. Xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxx (nákladové xxxxx)

X.4. Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

X.5. Xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx

X.1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X.2. Příjmy x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

*.X XXXXXXX XXX (= *.X + X. + X. + X.)

α Stav xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

*.X STAV XXXXXXXXX X ČINNOSTI XXXXXXX (= * .D + α)

J.1. Dodatečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

X.3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxxxx opatření

*.F STAV XXXXXXXXX (= *.X + X.)

X. VYBRANÉ XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx stav

Týdenní xxxx na období xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX

X. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxxxxx pohledávky

C.II.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

C.IV. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1. Peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX

X. Rezervy

C. Xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx závazky

C.II.1. Xxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.2. Závazky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů

C.II.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx

X.XX.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx nebo ovládající xxxxx

X.XX.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XX.8. Xxxxxxx - xxxxxxx

X.XX.8.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

X.XX.8.2. Krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxxx

X.XX.8.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

X.XX.8.4. Xxxxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx x zdravotního pojištění

C.II.8.5. Xxxx - xxxxxx xxxxxxx a dotace

C.II.8.6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.8.7. Xxxx závazky

D. Časové xxxxxxxxx pasiv

D. KOMENTÁŘ

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 190/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.