Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

337/2016 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

337

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 5. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, o nejnižších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 353/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1, §112 xxxx. 2 a §117 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Čl. I

Nařízení xxxxx č. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaručené xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx práci ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 249/2007 Xx., nařízení xxxxx x. 452/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 246/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 210/2013 Xx., nařízení vlády x. 204/2014 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 233/2015 Xx. x xxxxxxxx vlády č. 336/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nedostupné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx místa, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx trávit, před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivy.".

2. X §7 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxx příplatku xx xxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené x §2 a §5 xxxx. 1 xx xxxxxx práce odpracovanou x xxxxxxxxx směně xxxx xxx rozděleném xxxxxx práce.".

3. X xxxxxxx v xxxxx XX se v xxxxx Xxxxxxx na xxxxx doplňuje text, xxxxx zní:

"5. xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, jejichž xxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx, x která xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 16 xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxx odchylná xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx

Xx. II

Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxxxx x dopravě, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 353/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx poslední xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xxxxxx členů xxxxxx autobusu xx xxxx xxxxxx mezi xxxxx časově x xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravě x".

2. X §2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx účely xxxxxx xxxxxxxx".

3. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "(dále xxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx")".

4. X §2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxx xxxxxx autobusu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx27)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 27 xxx:

"27) §2 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy, x které délka xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 km" xxxxxxx.

6. X §2 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dopravě, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x které délka xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx"); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d),".

Dosavadní xxxxxxx x) až g) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

7. V §2 xx xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g).

8. X §3 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx doby xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx časově x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx," zrušují.

9. X §3 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx spoji xx xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx prováděné autobusy xxxx časově x xxxxxx xxxxxx jízdním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxx nevykonává xxxxxx xxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby (xxxx jen "xxxx xxxxxx xxxx spoji"),".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx i).

10. §9x xx xxxxxxx.

11. V xxxxx xxxxx hlavě X se xx xxx 3 doplňuje xxx 4, který xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 28 xxx:

"Xxx 4

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

§9x

Xx xxxxxx celou xxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx autobusu xxxxx §2 písm. a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxx xxxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx prací28). Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx odměny x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

28) §3 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 567/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x x výši xxxxxxxxx xx mzdě xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovním prostředí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. V části xxxxx se za xxxxx V vkládá xxxx hlava XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XX

XXXX OSÁDKY XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§19x

Xx pracovní xxxx, xxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §16 až 19.

§19x

Xx xxxx čekání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx osádky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx XXXX se xxxxxxxx xxxx hlavy XXX xx XX.

13. X xxxxx xxxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

14. X §28 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé čl. II xxxx 7 x 13, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou ustanovení xxxxx xxxxx čl. II xxxx 7 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.