Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o některých přestupcích

251/2016 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §2

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §3

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §4

Přestupky proti veřejnému pořádku §5

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením §5a

Přestupek křivého vysvětlení §6

Přestupky proti občanskému soužití §7

Přestupky proti majetku §8

Přestupky na úseku podnikání §9

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě §10

Přestupek na úseku zdravotnictví §11

Evidence přestupků §12

Opakované spáchání přestupku §13

Účinnost §14

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2016

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx některé přestupky xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které lze xx jejich xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Přestupky proti xxxxxxx xx státní správě xxxxxxxxxxx se xx xxxx úsecích státní xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx zhotoví xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xx oběhu xxxxxxx, xxxxx xx mohl xxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxxx užije.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zničí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxxx poruší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsah,

e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x čestném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvede xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úřední xxxxxx,

x) xxxxx, poškodí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsah,

e) xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxx xxxxx podávající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) nebo x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), e), x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a), x) xxxx f), xxxx

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx poškodí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx symbol xxx xxxxxx symbol České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx symbol xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vykazuje xx xxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Kč.

§4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxx-xx xx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx omezující opatření.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxx xxxxxx její xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí xxxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úklidu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poškodí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx zařízení, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxx konání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pietních x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestou xxxx x takového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx její identifikaci, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx utkání xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx noční xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx přístupný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, veřejně přístupný xxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx zařízení, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, zakryje nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) poruší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxx konání sportovních, xxxxxxxxxx, pietních x xxxxxx společenských xxxx xxxxx x místech xxxxxxxx x rekreaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) nebo xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), i) xxxx x) anebo xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) xx 20 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

d) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 10 000 Xx do 50 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. d), xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odstavce, xxxxx xx xxxxxx

x) xx 15 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x),

x) xx 30 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 75 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) od 10 000 Xx xx 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. k).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx trestný.

(7) Xxxxx xxxxxxx klidu xx rozumí doba xx dvacáté xxxxx xx xxxxx hodiny. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5a

Přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x trestním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx poskytuje součinnost xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7 trestního xxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.8.2018

§6

Xxxxxxxxx křivého vysvětlení

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako osoba xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 50&xxxx;000 Xx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) jinému xxxxxx na xxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx občanské xxxxxxx xxx, xx

1. xxxxxx vyhrožuje újmou xx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

3. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx schválnosti, xxxx

4. se vůči xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx na xxx tím, xx xx zesměšní nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx urazí,

b) xxxxxx xxxxxxxx soužití xxx, xx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z přestupku,

2. xx vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx újmu xxx xxxx xxxxxxxxxxx x národnostní menšině xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx postižení, xxx xxxx politické xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odborových xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxx xxxxx, majetek, xxx, zdravotní xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), nebo

b) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx pokuta do

a) 15&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx omezující opatření.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. a) xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokračovat pouze xx souhlasem xxxxx xxxxx postižené spácháním xxxxxxxxx.

(8) Xxx projednávání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x) se xxxxxxx orgán pokusí xxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, usmířit. Xxxxx-xx x usmíření, xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§8

Přestupky xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx úmyslně

a) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxx

4. zničením xxxx poškozením věci x xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxx xxxxxx přestupku je xxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx věc xxxxxxx nebo xxxxx xxx přivolení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx nebo na xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx získána xxxxxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxx, nebo to, xx xx takovou xxx xxxx opatřeno.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) způsobí xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxx

4. zničením xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx užívá xxxx xxxxxxx,

x) přisvojí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx jinak bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, užívá xxxx xx sebe xxxxx xx jiného xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx získána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx to, co xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxx organizátor, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx odstavce, xxxxx xx xxxxxx xx 70&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx x v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Přestupky na úseku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejnoprávního xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx informací zveřejňovaných xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxx x xxx obchodní xxxxx, x nemá-li ji, x svém xxxxx, xxxxx, zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a vložky, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xx xxxxx, změnu xxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, nebo

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx, xxx xxxxx,

x) xxxxx xx obchodní xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klamavý xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx činnosti xx 1 roku.

§10

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jiného xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§11

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že úmyslně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutí zdravotní xxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle

a) §5, 7 a 8, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. h) a §5 odst. 2 xxxx. d),

b) §4 xxxx. 2 spočívajícího x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx, průběh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx závazných podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1).

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §5, 7 x 8, x xxxxxxxx přestupku xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §5 xxxx. 2 xxxx. d), xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 251/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2017.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

178/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.8.2018

327/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/2006 Xx., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 251/2016 Xx., o některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 178/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

417/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §10 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.