Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.08.2018.


Zákon o některých přestupcích

251/2016 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §2

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §3

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §4

Přestupky proti veřejnému pořádku §5

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením §5a

Přestupek křivého vysvětlení §6

Přestupky proti občanskému soužití §7

Přestupky proti majetku §8

Přestupky na úseku podnikání §9

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě §10

Přestupek na úseku zdravotnictví §11

Evidence přestupků §12

Opakované spáchání přestupku §13

Účinnost §14

INFORMACE

251

ZÁKON

ze dne 15. xxxxxx 2016

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Přestupky xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx reprodukci xxxxxx nebo neoprávněně xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx zaměněn x xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zhotovit anebo xxx neoprávněně užije.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxxx poruší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výpověď xx správním xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxx jiným uvede xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx takovou okolnost xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxx osoba, xxxx

x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) uvede xxxxxxxxx xxxx neúplný údaj xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v čestném xxxxxxxxxx u správního xxxxxx,

x) uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx obsah,

e) podá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výpověď xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx podávající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x) nebo d) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x), g) xxxx x) anebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 písm. x).

§3

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx symbol Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poškodí, xxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx symbol než xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx udělované xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx se xxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Kč.

§4

Xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx správě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxx xxxx kraje.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx kraje.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxx uložit pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx-xx xx přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx omezující opatření.

§5

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx úřední xxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx postavení xxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxx pravomoci,

c) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předběžném opatření xx věci ochrany xxxxx domácímu násilí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních,

d) xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přístupný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, poškodí, znečistí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, zakryje xxxx xxxxxxxx turistickou xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx uložené xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxx xxxxxx sportovních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí xxxxx v místech xxxxxxxx x rekreaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) cestou na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx x takového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ztěžujícím xxxx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) poruší xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prostranství, veřejně xxxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxxx zanedbá xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné prostranství, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, pozmění, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxx xxxx xxxxxxxxxx označení, xxxx

x) poruší xxxxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx sportovních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x místech xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x).

(4) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) nebo x) xxxxx odstavce 2 písm. a) xxxx x),

x) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 75 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Dobou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx hodiny. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxx, zejména slavnosti xxxx xxxxxxx společenské xxxx rodinné xxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5a

Přestupek porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx v souvislosti x trestním řízením

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7 trestního xxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 500 000 Xx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx č. 178/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.8.2018

§6

Přestupek xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx úmyslně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx ho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) jinému xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx naruší xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

1. xxxxxx xxxxxxxxx újmou xx zdraví,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx obviní x xxxxxxxxx,

3. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx schválnosti, xxxx

4. se xxxx xxxxxx dopustí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxx na xxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx soužití tak, xx

1. xxxxxx nepravdivě xxxxxx x přestupku,

2. xx vůči jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxx jinému xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx znemožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, pohlaví, sexuální xxxxxxxxx, jazyk, víru xxxx náboženství, věk, xxxxxxxxx postižení, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx smýšlení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stranách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, odborových xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx odstavce 2 xxxx. a), nebo

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo odstavce 3.

(5) Xx-xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x přestupku podle xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx pokuta xx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx-xx xx přestupku podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx omezující opatření.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, usmířit. Dojde-li x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx proti xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxx

4. zničením xxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxx majetku;

pokus xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx užívá xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx, nebo

d) ukryje, xxxxx nebo na xxxx xxxxx na xxxxxx převede xxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxx, nebo to, xx za xxxxxxx xxx xxxx opatřeno.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx majetku

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. podvodem, xxxx

4. zničením xxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx trestný,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx cizí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx si xxxx věc xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) ukryje, užívá xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxx xx, xx xx takovou xxx xxxx opatřeno.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pomocník.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 70&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx obchodní, xxxxxxx xx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx zveřejňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx ji, x xxxx xxxxx, xxxxx, zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx x vložky, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxx evidence, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx jí přiděleno,

2. xxxxx návrh na xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku nebo x jiném veřejném xxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x nemá-li xx, xxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákaz činnosti xx 1 xxxx.

§10

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neoprávněně užívá xxxxxxxx firmu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměnitelné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příznačným xxx xxxxxx podnikatele.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§11

Přestupek na úseku xxxxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxx, ztíží xxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku podle §5, 7 x 8, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §5 xxxx. 2 xxxx. d), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §5, 7 x 8, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. h) a §5 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, z xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 251/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

178/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.8.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.