Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o některých přestupcích

251/2016 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §2

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §3

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §4

Přestupky proti veřejnému pořádku §5

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením §5a

Přestupek křivého vysvětlení §6

Přestupky proti občanskému soužití §7

Přestupky proti majetku §8

Přestupky na úseku podnikání §9

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě §10

Přestupek na úseku zdravotnictví §11

Evidence přestupků §12

Opakované spáchání přestupku §13

Účinnost §14

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2016

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xx xxxxxx spáchání xxxxxx.

§2

Přestupky xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx předmět, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx neoprávněně užije.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx úmyslně

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx nesprávný xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx správnímu xxxxxx xxxxx mu požadovaný xxxx zatají xx xxxxxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx správním řízení,

f) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným uvede xxxxxxxx x okolnosti, xxxxx má podstatný xxxxxx xxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neúplný xxxx x čestném xxxxxxxxxx x správního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx neoprávněné xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx uzávěru xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) podá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výpověď ve xxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx.

(4) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx d) xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), g) xxxx x) xxxxx odstavce 3 xxxx. a), x) xxxx x), xxxx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

§3

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní správy

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx poškodí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx vyznamenání, čestný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x vykazuje xx xxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Kč.

§4

Xxxxxxxxx proti pořádku xx státní správě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v územní xxxxxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v obecně xxxxxxx xxxxxxxx obce xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) zneváží postavení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomoci,

c) xxxx vykázání xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x předběžném xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx domácímu xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních,

d) xxxxxx xxxxx klid,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poškodí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, jde-li x xxxxxxx, které xxxxx postihnout xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx označení,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pietních a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo pohřbívání,

j) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx takového utkání xxxx xxxxxx zpět x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx utkání pyrotechnický xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákonů,

d) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx orientační xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx veřejného pořádku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pohřbívání.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 20 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

d) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx

x) xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. d), xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxxx, xxxxx xx pokuta

a) xx 15 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), d), x), x) nebo x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x),

x) xx 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 75 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) od 10 000 Kč xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(6) Xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx doba xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx hodiny. Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx případy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, při xxxxx xx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7 trestního xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.8.2018

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o trestném xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx uvede xxxxxxxx x okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx spáchaném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx x okolnosti, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx pro rozhodnutí, xxxx xxxxxxx okolnost xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx na xxx xxx, že ho xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hrubě xxxxx,

x) jinému xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx naruší xxxxxxxx xxxxxxx tak, že

1. xxxxxx xxxxxxxxx újmou xx zdraví,

2. jiného xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx,

3. xx vůči xxxxxx dopustí xxxxxxxxxxx, xxxx

4. se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx ublíží xx xxx xxx, xx xx zesměšní xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

1. jiného nepravdivě xxxxxx x přestupku,

2. xx vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx újmu xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, pohlaví, sexuální xxxxxxxxx, xxxxx, víru xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx politické nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx původ, majetek, xxx, zdravotní xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c), xxxxxxxx 2 písm. x) nebo odstavce 3.

(5) Xx-xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx odstavce, uloží xx xxxxxx do

a) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx přestupku podle xxxxxxxx 3 fyzická xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) spáchaném xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx projednávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxx orgán pokusí xxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx. Xxxxx-xx k usmíření, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

1. krádeží,

2. zpronevěrou,

3. xxxxxxxx, xxxx

4. zničením xxxx poškozením xxxx x xxxxxxxx majetku;

pokus xxxxxx přestupku xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetek,

c) xxxxxxxx xx cizí věc xxxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx nebo na xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spáchaným xxxxx xxxxxx, xxxx xx, xx xx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx škodu xx cizím xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx majetku;

pokus tohoto xxxxxxxxx xx trestný,

b) xxxxxxxxxxx užívá cizí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx si xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, užívá xxxx xx sebe xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, která xxxx získána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx to, xx xx takovou věc xxxx xxxxxxxx.

(3) Přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pomocník.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 spáchán xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 70&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx omezující xxxxxxxx.

(7) Řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost

1. xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx firmě, x xxxx-xx ji, x xxxx jménu, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx nezapsanou ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

2. xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx evidenci xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx ji, xxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

§10

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměnitelné x xxxxxxxx firmou xxxx označením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§11

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) §5, 7 x 8, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. h) x §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx veřejnosti přístupných xxxxxxxxxxx a kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a diskoték, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění veřejného xxxxxxx1).

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §5, 7 x 8, x xxxxxxxx přestupku xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x §5 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 251/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

178/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 16.8.2018

327/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 178/2018 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

417/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §10 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.