Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o dani z hazardních her

187/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DAŇ

Poplatník daně §1

Předmět daně §2

Základ daně §3

Sazba daně §4

Výpočet daně §5

Zdaňovací období §6

Rozpočtové určení daně §7

ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ

Poskytování informací §8

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání §9

Poslední známá daň §10

Samovyměření a samodoměření daně §11

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §12

Vztah k prekluzivním lhůtám §13

Převod výnosu daně §14

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §15

č. 80/2019 Sb. - Čl. IV

č. 364/2019 Sb. - Čl. XII

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

187

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxxx 2016

o xxxx x hazardních her

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXX

§1

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hru, x jejímuž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení.

§2

Předmět xxxx

(1) Předmětem xxxx z hazardních xxx xx provozování xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx účastníka xxxxxxxx xxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx potřeba základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx xxx xx xxx podle xxxxxx upravujícího hazardní xxx ohlášena.

(2) X xxxxxxx sdílené xxxxxxx xx xx provozování xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výher xx xxxxxxx herní xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxx jiné xxxxx, která xx x účasti na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, se xx provozování hazardní xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx provozování xxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx základů xxxx, xxxxx tvoří xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx převyšuje xxxxxx úhrnu xxxxxxxxxxx xxxxx a úhrnu xxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxxxx hry x xxxxxxx dílčí daně x xxxxxxxxxxxxxxxx her,

d) x xxxxx x xxxxxxx xxxxx daně x bing,

e) x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx dílčí xxxx x technických her,

f) x xxxx xxx x případě xxxxx xxxx x živých xxx,

x) x tomboly x případě xxxxx xxxx x tombol x

x) z xxxxxxx xxxxxx rozsahu v xxxxxxx xxxxx daně x turnajů xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx základ xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozované xxxxxxxx přístupem prostřednictvím xxxxxxxxx, při které xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jiné xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx na xxxxxxxx hře xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vklad x xxxxx nemá xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, tvoří xxxxxx

x) xxxxxxx

1. částky, x kterou úhrn xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

2. poměru úhrnu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hazardní hry x xxxxx všech xxxxxxxxx vkladů a

b) xxxxx vkladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xx všechna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 95 % xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

(5) Pro xxxxx základu daně x xxxxxxxxxx xxx xx xxx přepočet xxxx měny xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurzu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Sazba daně

Sazba xxxx x hazardních her xxxx

x) 35 % xxx dílčí základ xxxx z xxxxxxx,

x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sázek,

c) 23 % xxx xxxxx základ xxxx x totalizátorových her,

d) 23 % pro xxxxx xxxxxx daně x bing,

e) 35 % xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) 23 % pro xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx,

x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx a

h) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx malého xxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxx nahoru x xxxxx xxx tento xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx součin xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx tento xxxxx základ xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx daň x xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx her minimální xxxxx daň x xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) součtu herních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx 9&xxxx;200 Xx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Rozpočtové xxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx x technických her xx xx

x) 35 % xxxxxxx státního xxxxxxxx x

x) 65 % příjmem xxxxxxxx xxxx.

(2) Procento, kterým xx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx xxxx x závislosti xx xxxxxx

x) součtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru, xxxxx jsou xxxxxxxx xx území dané xxxx x xxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, x

x) xxxxxxxxx součtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx herního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího zdaňovacího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx své xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx

x) 70 % příjmem xxxxxxxx rozpočtu a

b) 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xx určí xxxxxxx xxxx procento, xxxxxx xx obce xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx celostátního hrubého xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Příslušenství xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx její xxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

SPRÁVA XXXX

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx při správě xxxx x hazardních xxx Ministerstvu xxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx hazardní xxx.

§9

Xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x dodatečné xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zprávou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxx xxx

Xxxxxxxx xxxxxx daní xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx odpovídající součtu

a) xxxx vyměřené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě dodatečného xxxxxxxx přiznání a

c) xxxxxxxxxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň tvrzená xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, x xx xx xxxx x xxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxx xx xxxx 0 Xx; xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx tvrzená xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neuvádí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx.

(5) Daň vyměřenou xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx daně předepíše xx evidence xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně z xxxx úřední

K xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx může dojít xxxx, pokud správce xxxx zjistí xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx daň xxxx xx xxxxxxx xxxx.

§13

Vztah x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx daň, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 9 xxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxx xxxxx převodu xxxxxx xx části celostátního xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx her xx výši xxxxx xxxx z technických xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§15

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx ustanovení §8 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije zákon x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. X případě xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx x xxxx xx 1. ledna 2017 do xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vráceného xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, při xxxxx vrácení xx xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx všechny vklady xxxx x xxxxx xxxx vyplacena alespoň xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

Čl. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Čl. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 187/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx ustanovení §8 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15.6.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

364/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

283/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.