Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o dani z hazardních her

187/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DAŇ

Poplatník daně §1

Předmět daně §2

Základ daně §3

Sazba daně §4

Výpočet daně §5

Zdaňovací období §6

Rozpočtové určení daně §7

ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ §8

Daňové přiznání §9

Poslední známá daň §10

Samovyměření a samodoměření daně §11

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední §12

Vztah k prekluzivním lhůtám §13

Převod výnosu daně §14

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §15

Příloha - Sazby dílčích daní z hazardních her

č. 80/2019 Sb. - Čl. IV

č. 364/2019 Sb. - Čl. XII

č. 349/2023 Sb. - Čl. XCVI

Nález Ústavního soudu č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

187

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxxx 2016

o xxxx x xxxxxxxxxx her

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXX

§1

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx je

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeba, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx České republiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pokud

a) xx x xxxxxxxxxxx této xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx xxx xx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx sdílené xxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx účastníka hazardní xxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxx hazardní xxx xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx považuje rovněž xxxxxxxxxxx pro tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§3

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx činí xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x úhrnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x

x) okamžité xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu x xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx z internetových xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxx xxxxx bodu 1 x případě xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx okamžitých xxxxxxx,

x) jiné xxx xxxxxxxx loterie, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovený x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx,

1. provozované dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rychlých xxxxxxx,

2. xxxx než xxxxx xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx než podle xxxxxxx x) xxxx x)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx běžných xxxxxxx,

2. xxxx xxx podle xxxx 1 x xxxxxxx základu dílčí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) kursové xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx než xxxxx xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kursových xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx základu xxxxx xxxx x internetových xxxxxx xxxxxxxxx sázek,

2. xxxx xxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxx základu dílčí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx

1. provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxx xxx xxxxx xxxx 1 x případě základu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx her,

g) xxxxx

1. provozovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. jiného xxx xxxxx bodu 1 v případě xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x internetových technických xxx,

2. jiné xxx xxxxx bodu 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx her,

i) xxxx hry provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) tomboly x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x tombol x

x) turnaje malého xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx dílčí xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx činí xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx hodnotových xxxxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x českých xxxxxxxx; xx vklad do xxxx hry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx hodnotových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x jakéhokoliv xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx her xxxxx jako xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx koruny převyšuje xxxxxx xxxxx vyplacených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepočtených na xxxxx xxxxxx.

(3) Základ xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx provozovaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ohlášení xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx české xxxxxx. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxx hazardní xxx nepoužijí.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xx nezohlední xxxxxxx xxxxx, vyplacená xxxxx x vrácený xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx hry provozované xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxx cizímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx rozdíl

a) xxxxxxx

1. částky, x xxxxxx xxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účastníka xxxxxxxx hry a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx.

(6) Rozdíl xxxxx xxxxxxxx 5 xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxx základu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

(7) Souvisí-li xxxxxxx vklad x xxxx hazardními xxxxx, xxxxxxxx se pouze x základu dílčí xxxx z té x xxxx, xxx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx.

(8) X každého xxxxxxx živé xxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx zohlední x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výhry xx xxxx 95 % přijatých xxxxxx xx xxxxxx turnaje.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxx jiné xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího účetnictví.

(11) Xxx účely základu xxxx x hazardních xxx xx pro xxxxxxxx částky x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx korunou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx den. Nestanoví-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx centrálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx předcházející xxxxxx kalendářnímu xxx.

(12) Xxxxx xx částka x měně jiné, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx je jiná xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxx na českou xxxxxx postupně xxxxx xxxxxxxx 10 x 11.

§4

Xxxxx xxxx

Xxxxx jednotlivé xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her je xxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu.

§5

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx her xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Xxxxx xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx nahoru a xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx daně.

(3) Xxxxx xx součin xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx technických xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx dílčí daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx minimální xxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx dílčí xxx x ostatních technických xxx činí xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncových xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx 13 400 Xx.

§6

Xxxxxxxxx období

Zdaňovacím xxxxxxx xxxx x hazardních xxx xx kalendářní xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hazardních her xx xxxx dílčí xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxx je xx

x) 55 % xxxxxxx státního xxxxxxxx x

x) 45 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxx

x) jedné xxxxxxxx poměru

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx herního xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxxxx součtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx herního xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x prvnímu xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, x

x) xxxxx xxxxxxxx podílu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého výnosu xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxx úřední xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Část xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxx dílčích xxxx x xxxxxxxxxxxxx her x xxxxx xxxx x hazardních xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x hazardních xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 je xx

x) 35 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) 65 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), xx xxxx obdobně xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX

§8

§8 xxxxxx právním předpisem č. 349/2023 Sb.

§9

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

§10

Poslední xxxxx daň

Poslední xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daň ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx doměřeného xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x xx xx xxxx x xxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx poplatník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx 0 Xx; xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně se xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného x xxxx úřední.

(4) X xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx.

(5) Daň xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxx předepíše xx xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx daně x xxxx xxxxxx

X doměření xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx správné xxxx.

§13

Xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxx xxxxx, než je xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx podat xx xxxxxxxx 9 xxx od xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, začne lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxx daně

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§15

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2017, x výjimkou xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jeho vyhlášení.

Hamáček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 187/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x.

Xxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx provozování xxxxxxxx xxx

Xxxxx jednotlivé dílčí xxxx

1.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx loterie

Internetové

35 %

2.

Xxxxxxx

35 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

35 %

4.

Ostatní

35 %

5.

Xxxxx loterie

Internetové

35 %

6.

Xxxxxxx

35 %

7.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

8.

Ostatní

30 %

9.

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

10.

Xxxxxxx

30 %

11.

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

12.

Ostatní

30 %

13.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

14.

Ostatní

30 %

15.

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

35 %

16.

Xxxxxxx

35 %

17.

Xxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

18.

Ostatní

30 %

19.

Tomboly

30 %

20.

Xxxxxxx xxxxxx rozsahu

30 %

21.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

35 %

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx započaté xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2017 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X případě xxxxxxx xxxx hry, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx §3 odst. 3 xxxxxx č. 187/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 80/2019 Xx. x účinností xx 1.4.2019

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2019 Sb. x účinností xx 1.1.2020

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XCVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 187/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 15.6.2016.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

364/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zvyšováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

283/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

349/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.