Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

91/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

91

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x technických požadavcích xx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Sb., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx č. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 481/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 34/2011 Xx., xxxxxx x. 100/2013 Xx. x zákona x. 64/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx technické xxxxx,

x) xxxxxxxx xx mezinárodní xxxxx přejaté xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx normy přejaté x xxxxxxxx jazyce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

2. X §7 xxxx. 7 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx x) xxxxxx poznámky xxx čarou č. 11 xx xxxxxxx.

3. X §11 se xxxxxxxx 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 až 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

4. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxx:

"(10) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17), ustanovení odstavců 1 až 9 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.

17) Xxxxxxxx Xxxxxx č. 920/2013 x xxxxxxxxx oznámených xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx a směrnice Xxxx 93/42/EHS x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.".

5. §11x xxx:

"§11x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx povinna

a) x xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx subjekty,

b) xx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxx xx dotýkají xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shody, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, za nichž xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný dokument, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x informovat Xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání x xxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dokumenty vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti, a xx nezrušené, xx xxxxxxxxx zrušit autorizovaná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx dozoru, xxxxxx-xx xx xxxxxx chybné xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, která převzala xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxx podklady xx xxxxxxxxxxx autorizované xxxxx x dokončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, že xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převést xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu; xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx autorizovanou xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx před zánikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předat Xxxxx.".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 xx zrušují.

7. Xx §11x xx xxxxxx xxxx §11d, xxxxx zní:

"§11d

Oznamování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kontrolu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx informačních xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx, upravuje xxxxx x posuzování shody xxxxxxxxxxx výrobků při xxxxxx xxxxxxxx na xxx.".

8. X §18a xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

9. V §18a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "oběhu".

10. X §19x xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

11. X §19a xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x)" xxxxxxx.

12. V §19x odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx odstavce 6 xxxx. b), x) nebo d)" xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 a 22x xxx:

"x) činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx22) x oznámených xxxxxxxx22x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

22) Xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22x) Xxxxx č. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §40 xxxx. 5 zákona č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 376/2007 Xx., xxxxxxx e) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 18x xxx:

"x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx dodávání xx xxx18x), jedná-li se x výbušniny pro xxxxxxx xxxxxxx,

18x) §49 xxxx. 1 zákona x. 90/2016 Xx., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx stavebního xxxxxx

Xx. V

V §196 xxxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 91/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.4.2016.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.