Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

205/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII

INFORMACE

205

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Xx., zákona x. 121/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 294/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 185/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 182/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

2. X §1x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uspokojivých x xxxxxxxxxx pracovních podmínek xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

3. V §33 xxxx. 2 xx xxxxx "sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx109)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo organizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 109 xx zrušuje.

4. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "§367 odst. 1" se xxxxxxxxx xxxxx "§270 xxxx. 1".

5. X §76 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. X §77 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx-xx sjednán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx, je možné xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x jakéhokoli xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu s xxxxxxxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx může xxx sjednáno xxx xxx xxxxxxx, kdy xx možné okamžitě xxxxxx xxxxxxxx poměr.

Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jinak xx x xxxx xxxxxxxx nebo okamžitému xxxxxxx nepřihlíží.".

7. V §103 odst. 1 xxxx. x) x x §106 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. V §103 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx prohlídce" xxxxxxxxx xxxxx "pracovnělékařské xxxxxxxxx".

9. Na xxxxx xxxxx §180 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 x 2".

10. X §224 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

11. Část xxxxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NEMAJETKOVÉ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§248

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx plnit své xxxxxxxx úkoly bez xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx x důvodu ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo od xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osobnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§249

(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx si xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxx újmě (dále xxx "škoda"), xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx nemajetková xxxx, xx xxxxxxx xx ni upozornit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákroku, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx; xxxxxx tak xxxxxx, brání-li xx x tom xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§250

(1) Zaměstnanec je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx zaměstnavatele, povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §252 x 255.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx

§251

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx vědomě neupozornil xxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx požadovat, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx hrozícího životu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeným okolnostem.

Díl 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat, x ztráta svěřených xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx uzavřena dohoda x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx hodnot svěřených xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx"), za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx materiálu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx celou xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx hodnotách.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 let xxxx.

(3) Xxxx-xx svéprávnost zaměstnance xxxxxxx, xxxxx xx xxx zástupce uzavřít xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti nahradit xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx vznikl xxxxx nebo xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§253

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx, xxxx od ní xxxxxxxxx, vykonává-li jinou xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, je-li překládán, xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodstraní xxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec xx dohody x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx také odstoupit, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Odstoupení xx dohody x xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

(2) Závazek x dohody o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx odstoupení xx xxxx dohody doručeno xxxxxxxxxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx uveden xxx xxxxxxxx.

§254

(1) Inventuru je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxx xxxxxxxx dohody x odpovědnosti za xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx závazku x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xx jinou xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xx pracovištích, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxx dohod, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx převedení xx jinou xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx společně zavázaných xxxxxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepožádá zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištěný nejbližší xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx pracují zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx svěřených xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schodek zjištěný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx svěřených věcí

§255

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu způsobenou xxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1, jejíž xxxx přesahuje 50&xxxx;000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxx.

(4) Byla-li xxxxxxxxxxx zaměstnance omezena, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených věcí.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že ztráta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx může xxxxxxxxx zvýšit částku xxxxx xxxxxxxx 2.

§256

(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dohody x odpovědnosti podle xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x dohody x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx od této xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli, xxxx-xx v xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§257

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx podle §250, je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxx x předešlý stav.

(2) Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxxxx xxxxx přesáhnout x xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxxxxxxx jeho průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx způsobena xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(3) Jde-li x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě částky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x náhradu xxxxxx zisku.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zaměstnavatel, xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx k xxxxxxx xxxxx společně zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx každý x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx.

§258

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §251 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx.

§260

(1) Xx-xx k xxxxxxx schodku společně xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výdělek xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, je xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx zaměstnanec podle xxxx svého zavinění. Xxxxxxxxx xxxx schodku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podíly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxx xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx hrubých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx inventury xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxxx výdělek za xxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx byla xxxx inventura xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x výdělku xx xxxxxxxxxx měsíc, v xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx byl xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx škodu

§261

(1) Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx ovládnout své xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uvede xxxxxxx vinou xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx způsobil xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx.

§262

Xxxx požadované náhrady xxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sám xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§263

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat x písemně mu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx povinen ji xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx povinen projednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§264

X xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx může soud xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx snížit.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X NÁHRADĚ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu

§265

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednající xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx použil xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx

§266

(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxx nevznikla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx vztahuje i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx škody podle xxxxxxxx 1 má x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx povinen xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxx

§267

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx pracovních xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s ním xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle xx xxxxx nenosí x xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx částky 10&xxxx;000 Xx. Jestliže xx xxxxxx, xx škodu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx došlo-li ke xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu x plné xxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx promlčí, xxxxxxxx její vznik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxx x nemoci x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§269

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže škoda xxxx xxxxxxxxxxx újma xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjištěním xxxxxxxx x zaměstnavatele xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Jako xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxx

x) xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx porušil právní, xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoliv x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadovány x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x důsledku xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x že xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x že tyto xxxxxxxxxxx xxxx jednou x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, přestože xx xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx být xxxxx, xx si xxxx způsobit xxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zčásti, je xxxxxxx určit část, xxxxxx nese xxxxxxxxxxx, xxxxx míry jeho xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy.

(4) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx má každý xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx jiných.

§271

Zaměstnavatel xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou újmu xxxxx xxx zčásti x případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx při odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti přísluší xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody x xx dobu, xxx xx xxxxx §192 xxxx. 1 xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x povolání. Xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx vznikem této xxxxx xxxxx příslušela xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx které xx xx příslušela xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx výdělek xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 xxxx xxxxxx x dohody xxxxx §194 x xxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx souběh x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zvýšeným xxxxxxxxx úsilím, se xxxxxxxxxx.

(2) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je původní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx výdělek, x xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxx xxxxxx invalidity xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x zaměstnanci, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx xx tato xxxxxxx v xxxxxx xxxx, ve které xx na xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx ze xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx po pracovním xxxxx nebo xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx bez vážných xxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xx výši xxxxxxx xxxx průměrným výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dosáhnout xx xxxxx, která xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuhradí xxxxx xx výše xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx věk 65 xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, je-li xxxxxxxxx xxx vyšší xxx 65 let, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx výši xxxxx právního předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením výši xxxxxxx xx xxxxxx x ztížení společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx náhrady v xxxxxxxxxxxx případech a xxxxxxx při vydávání xxxxxxxxxx posudku xxxxxx xxxx náležitostí xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx x léčením

Účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx věcné xxxxx

Xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

§271x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx vynaložil. Od xxxxxxxxxxx nákladů spojených x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pohřeb, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxx nejméně 20 000 Xx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, cestovní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částku xx zřízení pomníku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§271x

Xxxxxxx nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx doby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx vyšší xxx 65 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx byl povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více osobám. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx důchod xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx smrti xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pozůstalých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b odst. 1, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §271x xxxx. 6.

§271x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxxxxxxx51x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Xx přísluší x v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxxx.

(2) Xxxxx vzhledem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 platí i xxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx

§271x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, náhlým x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (§273 x 274).

(2) Xxxx xxxxxxxx úraz xx posuzuje též xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx není xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestě xx zaměstnání x xxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxx.

§271x

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx x náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§271x

(1) Jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx z povolání, xx zaměstnavatel, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx odpovídajícím době, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x jinou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pro způsob x rozsah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271x

X xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxx xx činný xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§271x

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpí xxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxx byla zjištěna xxxxx x xxxxxxxx x pracovním poměru xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxx. Po xxxx xxxx přísluší xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx podle okolností xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by byl x xxxxxx zaměstnán. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(2) Utrpí-li xxxxxxxx úraz nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x povolání u xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, přísluší xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx vzhledem ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx xxxx pracovat. Xxxxxxxxxx §271x xxxx. 6 platí x xxx.

§271x

Xxxxx xxxxxxxxxxx x §271x xx 271j xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx uplatnil.

§271r

Způsob x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovenou právním xxxxxxxxx (§271x x 271x) přiměřeně xxxxxx.

§271x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy na xxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx a práva xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§271x

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx poměry poškozeného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx práv, xxxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ke změnám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně x životních xxxxxxx, xxxxxx nařízením xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku příslušející xxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxx neschopnosti vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x účinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§272

Při xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx musí x obnovení xxxx xxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxx vynaložit.

§273

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxx činnost konaná xxx zaměstnavatele na xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxx zaměstnanců x Evropské xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxx zaměstnavatele x vlastní xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem.

§274

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx pracovních xxxxx xxxx úkony xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx během xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx před počátkem xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx x oddech xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx prováděné xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x noční xxxxx, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx nejsou xxxxx xx zaměstnání x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx a zpět, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatele.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánem nadřízeným xxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx připravenosti.

§274a

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx bydliště (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zpět; x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx cesta na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx z xxxx bydliště xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x jiné obci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracoviště, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx nutný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx neodčiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(2) Prokáže-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zavinil xxxx poškozený zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.".

12. V části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx X zní: "OPRÁVNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX VZÁJEMNÝCH XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ORGANIZACÍ XXXXXXXXXXXXXX X KONTROLA X XXXXXXXXXXXXXXXX VZTAZÍCH".

13. Za §320 se xxxxxx xxxx §320x, xxxxx xxx:

"§320x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podporující xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pracovních, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx dohody x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody.".

14. X §322 odst. 2 xx za xxxxx "při xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx na školení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pověřených výkonem xxxx xxxxxxxx".

15. Xx §323 xx xxxxxx xxxx §324, xxxxx xxx:

"§324

Xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

16. X §330 xx xxxxx "§267 xxxx. 2" x xxxxx "§268 odst. 3" xxxxxxx.

17. X §348 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

18. X xxxxx xxxxxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UNIE".

19. X §357 odst. 2 se slova "xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx".

20. §360 xx zrušuje.

21. X §363 se xx xxxxx "§246 xxxx. 2 věta xxxxx," xxxxxxxx slova "§269 až 271,".

22. X §364 se xxxxxxxx 4 a 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

23. V §364 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako odstavce 5 a 6.

24. X §364 xxxx. 5 se xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x věta xxxxx xxxxxxx.

25. X §364 xxxx. 6 se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

26. X xxxxx čtrnácté xxxxx X xxxxxx dílu 1 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu".

27. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxx 1 xx xxxxxxxx oddílů 1 až 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

28. X §365 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xxx pracovním úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx se řídí xxxxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §205d xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxxxxx x. 125/1993 Xx., kterou xx xxxxxxx podmínky x xxxxx zákonného pojištění xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx vyhlášky č. 43/1995 Xx., vyhlášky x. 98/1996 Xx., xxxxxxxx x. 74/2000 Xx., xxxxxxxx č. 487/2001 Sb. x xxxxxx x. 365/2011 Xx., x zákonem x. 182/2014 Xx.".

29. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx I dílu 1 se §366 xx 390 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 105 xxxxxxx.

30. X §394 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. II

V §299 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxx č. 293/2013 Xx., xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. III

V §47x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Sb., xx xxxxx ", xxxxxxxx xx úrazové xxxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x pomoci v xxxxxx xxxxx

Xx. XX

X §55 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx. a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxxx a) zní:

"a) xxxxxxx sociálního zabezpečení41) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx67) údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 68 xx zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx práce

Čl. X

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. XXX xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx bod 2 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x činnosti institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 248/2008 Xx., xx slova "úrazové xxxxxxxxx," xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 306/2008 Sb.

Čl. XXX

Xxxxx č. 306/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 466/2011 Sb. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X čl. X xx bod 12 xxxxxxx.

2. Části xxxxxxx první a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. V xx. XXXXXXX xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx. X xxxx 12, xx. XX bodů 5 x 10 x xx. XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x. 479/2008 Xx.

Xx. XXXX

Xxxxx č. 479/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx znění xxxxxx x. 375/2011 Sb., xx mění xxxxx:

1. X čl. X xx xxxx 11 x 15 zrušují.

2. Xxxx sedmá xx xxxxxxx.

3. X čl. XXX se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x písmeno x) xx zrušuje.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §65 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx x xxxxxx nouzi".

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, se xxxxx ", xxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §28x xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., se xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Vláda xxxx xxxx svůj poradní xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody; x xxxxx xxxx stojí xxxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 266/2006 Sb., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 267/2006 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 218/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4. Část dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx.

5. Část xxxxxx xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx č. 282/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx šestá zákona č. 303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx xxxx x xxx šestá zákona č. 375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické záchranné xxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 401/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx.

12. Xxxxx č. 463/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx č. 182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx dnem druhého xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx vyhlášení.

v z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 205/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2015.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.