Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

205/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII

INFORMACE

205

XXXXX

xx dne 23. xxxxxxxx 2015,

kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx nebo mění xxxxxxx xxxxx zákony

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. I

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 116/2008 Sb., zákona x. 121/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 185/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 155/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 182/2014 Xx. a zákona x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx vzájemných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

2. X §1x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx odměňování zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §33 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx109)" nahrazují xxxxx "xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu".

Poznámka pod xxxxx č. 109 xx zrušuje.

4. X §67 xxxx. 2 xx slova "zařízením xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "§367 xxxx. 1" se xxxxxxxxx xxxxx "§270 xxxx. 1".

5. X §76 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. X §77 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx dohodou o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx, je možné xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxxx xxx,

x) výpovědí xxxxx x jakéhokoli xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx začíná xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx zrušením; okamžité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx sjednáno jen xxx xxxxxxx, kdy xx možné xxxxxxxx xxxxxx pracovní poměr.

Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřihlíží.".

7. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) x x §106 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "preventivním xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkám".

8. X §103 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "preventivní prohlídce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

9. Xx konci xxxxx §180 se xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 a 2".

10. X §224 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "pracovnělékařské xxxxxx".

11. Část jedenáctá xxx:

"XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X NEMAJETKOVÉ ÚJMY

HLAVA X

XXXXXXXX

§248

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx plnit své xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx závady, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx odnášejí, xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky zaměstnanců. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osobnosti. Xxxxxx prohlídku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.

§249

(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx si xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxx ani k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je povinen xx ni upozornit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxx hrozící zaměstnavateli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, brání-li xx x xxx důležitá xxxxxxxx xxxx jestliže xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx ostatní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX ŠKODY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxx

§250

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xx poměrně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §252 x 255.

Díl 2

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§251

(1) Na xxxxxxxxxxx, xxxxx vědomě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx, xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud ji xxxx xxxxx nahradit xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx škody hrozící xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životu xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx stav xxx xxxxxxx nevyvolal x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x ztráta xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ceniny, xxxxx, xxxxxx materiálu nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oběhu, x xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou mu xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx nahradit zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nejdříve x den, kdy xxxxxxx osoba dosáhne 18 xxx xxxx.

(3) Xxxx-xx svéprávnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx, jestliže prokáže, xx schodek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxx zanedbáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znemožněno se xxxxxxxxx hodnotami xxxxxxxx.

§253

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx, xxxx od ní xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je-li převáděn xx jinou xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xx-xx překládán, xxxx xxxxx zaměstnavatel x xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx svěřeny k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxx odstoupit, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo ustanoven xxxx vedoucí nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xx všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxx, xxx xxxxxx jiné xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx, při xxxxx xx pracovním místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx při xxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nich xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx na xxxx pracoviště xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen nahradit xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx inventury, je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, schodek zjištěný xxxxxxxxx inventurou nahradit.

Oddíl 2

Xxxxxx svěřených věcí

§255

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věc podle xxxxxxxx 1, jejíž xxxx xxxxxxxxx 50 000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx svěřena jen xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxx věku.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx za xxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx bez jeho xxxxxxxx.

(7) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§256

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx ztrátu svěřených xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nevytvořil xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ztrátě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno zaměstnavateli, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx

§257

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx §250, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx, a xx x penězích, xxxxxxxx xxxxxxxx škodu uvedením x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, kterým xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxx způsobena úmyslně, x opilosti, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(3) Jde-li x xxxxx způsobenou xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx částky xxxxxxx x odstavci 2, i xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Způsobil-li xxxxx také zaměstnavatel, xx zaměstnanec povinen xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx svého zavinění.

(5) Xx-xx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zavázáno xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx z xxxx nahradit xxxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§258

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §251 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti, x k xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

§259

Zaměstnanec, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx.

§260

(1) Xx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx započítává xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx celý xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků.

(3) Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxx xxxxxxxx podílu jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výdělků xxxxxxxxxxx xx xxxx xx předchozí inventury xx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx kalendářní xxxxx, x němž byla xxxx inventura xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx se x výdělku xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx zaměstnanec zařazen xx xxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxx xxxx nebo xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§261

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho následky, xx povinen nahradit xxxxx x xxxxx xxxxx způsobenou.

(3) Xxxxx xx povinen xxxxxxxx x zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx.

§262

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx zástupce, sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx škody xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§263

(1) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx bylo zjištěno, xx xxxxx xxxxxxx x že je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Uzavřel-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx, xx její xxxxxxxx xxxx náhrady xxxxx požadované zaměstnavatelem, xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx a obsah xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací.

§264

Z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX K NÁHRADĚ XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§265

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx vznikla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx škodu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x ním bez xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx vznikne xx xxxxxx, zařízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx souhlasu.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxx

§266

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx utrpěl zaměstnanec xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právo na xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 má x zaměstnanec, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, jestliže xx xxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxx

§267

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech, xxxxx xx obvykle xxxx xx práce x xxxxx xx xxxxxxxxxxx odložil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Právo na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, xxx xx x škodě dozvěděl.

Díl 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§268

(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx. Xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx úmyslně, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxx.

(2) Xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nenosí x které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx škodu xx těchto xxxxxx xxxxxxxx jiný zaměstnanec xxxx došlo-li xx xxxxx na xxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x plné xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 se promlčí, xxxxxxxx xxxx vznik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx nařízením xxxxxx podle odstavce 2.

Xxx 5

Xxxxxxxx úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§269

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx nahradit zaměstnanci xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx vzniklou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újma xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxx z povolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx podmínek, za xxxxx xxxxxx xxxxx x povolání, kterou xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx x povolání xx odškodňuje x xxxxx vzniklá před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocí z xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu x xx dobu xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x když xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxxx xx povinnosti xxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxx

x) xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxx, xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx řádně xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx soustavně vyžadovány x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x důsledku opilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxx nemohl xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x že xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x b) x že xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx, xxxx

x) xxxxx, že xx zaměstnanec xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx musel vzhledem xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx si xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rizika xxxxx.

(3) Zprostí-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx míry jeho xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx posuzování, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx každý xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx zdraví své x zdraví xxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx životu xxxx xxxxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti

(1) Náhrada xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx výší náhrady xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody x za xxxx, xxx xx xxxxx §192 xxxx. 1 xxxxx věty druhé xx středníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx x dohody.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx zaměstnanci x xxx xxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx škody podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zaměstnanci xxxxxxxx xx výše xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §192 xxxx xxxxxx x dohody xxxxx §194 x nemocenské.

§271b

Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uznání invalidity xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx případného invalidního xxxxxxx pobíraného x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilím, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx neschopnosti x jiného xxxxxx, xxx xx původní xxxxxxxx úraz xxxx xxxxx x xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx invalidity xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x zaměstnanci, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; za xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx na ni xxxxxxx právo xx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx výdělku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx průměrný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tito xxxxxxx zaměstnanci.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odmítne nastoupit xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx vznikem škody x průměrným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx zaměstnanci nejdéle xx xxxxx kalendářního xxxxxx, v němž xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx než 65 xxx, xxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx za xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náhrada xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx xxxxxxx za bolest x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, způsob určování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx náležitostí ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx vynaložil.

§271e

Náhrada xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není případná xxxxxx na xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx náhrad xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

§271x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s pohřbem

(1) Xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a náhrada xxxxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem se xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx poplatky, výdaje xx zřízení xxxxxxx xxxx desky xx xxxx xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx, výdaje na xxxxxx pomníku xxxx xxxxx, cestovní výlohy x jedna xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Vláda xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx cenové xxxxxx, xxxxxx nařízením xxxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxx desky podle xxxxxxxx 2.

§271x

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, kterým zemřelý xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 65 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxx xxxx smrtí, xxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx částek xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé pozůstalé xx odečte xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smrti xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xx vychází x průměrného výdělku xxxxxxxxx zaměstnance; xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx převýšit xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271x xxxx. 6.

§271x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jednorázové xxxxxxxxxx pozůstalých přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx51x) x nezaopatřenému xxxxxx, x xx každému xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodičům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže žili xx zaměstnancem v xxxxxxxxxx, v úhrnné xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx odškodnění xx výši nejméně 240&xxxx;000 Xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx zemřelým xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Vláda xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx ve vývoji xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 platí x xxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

§271x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poškození xxxxxx xxxx smrt zaměstnance, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlivů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx (§273 x 274).

(2) Xxxx pracovní úraz xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úraz, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx.

(4) Nemocemi x xxxxxxxx xxxx nemoci xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§271x

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx úrazech xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx-xx toto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxx.

§271x

(1) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx zaměstnavatel, xxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx, právo xx xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek, xx nichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxxx podmínek.

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx její xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271x

X xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx je činný xx xxxxxxx xxxxxx x práci konané xxxx pracovní xxxxx, xx xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z průměrných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§271x

(1) Zaměstnanci, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx zjištěna xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx uzavřené xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku xxx do xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx. Po této xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx zaměstnán. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx tím xxxxxx dotčena.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxx, pokud nepřestal xxx zaměstnán z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx, přísluší xx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx mohl xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §271b odst. 6 platí i xxx.

§271x

Xxxxx xxxxxxxxxxx x §271x až 271j xxxxxx xxxxxxx na xxx, xxx zaměstnanec xxxx svou smrtí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§271x x 271x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§271x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xx náhradu nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx.

§271x

(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxx byly rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ke změnám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§272

Xxx xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty x zohlední se, xx xxxxxxxxx musí x obnovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z pracovního xxxxxx a z xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx o pracích xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, jiná činnost xxxxxxxxxx xx příkaz xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Plněním xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx radě xxxxxxxxxxx nebo ostatních xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx proti výslovnému xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x dobrovolná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§274

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxx xxxxx obvyklé xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jídlo x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx vyšetření x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx prováděné na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx prací, xxxxxxxx při první xxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cesta xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx k xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x objektu zaměstnavatele.

(2) X přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx připravenosti.

§274a

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxx x místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ubytování) xx místa xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxx; x xxxxxxxxxxx x lesnictví, xxxxxxxxxxx x stavebnictví xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Cesta x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště nebo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx cílem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracoviště, x zpět xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx skončení.

§275

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu zavinil xxxx poškozený xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.".

12. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX VZÁJEMNÝCH XXXXXXX ODBOROVÝCH XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX".

13. Xx §320 xx xxxxxx xxxx §320a, který xxx:

"§320x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx x sociální dohody.".

14. X §322 odst. 2 xx za xxxxx "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxx na školení x prohloubení kvalifikace xxxxxxxxx inspektorů xxxxxxxxxxx xxxxx pověřených výkonem xxxx kontroly".

15. Za §323 se vkládá xxxx §324, xxxxx xxx:

"§324

Xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

16. X §330 se xxxxx "§267 xxxx. 2" x xxxxx "§268 xxxx. 3" xxxxxxx.

17. X §348 xx xx konci xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx výdajů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx".

18. V části xxxxxxxx xxxxxx hlavy XXX zní: "XXXXXXXXXX, XXXXXXX SE ZAPRACOVÁVAJÍ XXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX".

19. X §357 xxxx. 2 se xxxxx "xxx xxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx úrazového pojištění" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx".

20. §360 se zrušuje.

21. X §363 se xx xxxxx "§246 xxxx. 2 xxxx xxxxx," vkládají slova "§269 až 271,".

22. X §364 se xxxxxxxx 4 a 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 až 7.

23. X §364 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

24. X §364 xxxx. 5 xx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x věta xxxxx xxxxxxx.

25. V §364 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx x xxxxxx zrušují.

26. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx X nadpis xxxx 1 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu".

27. X xxxxx čtrnácté xxxxx X dílu 1 xx xxxxxxxx xxxxxx 1 xx 5 xxxxxx nadpisů zrušují.

28. X §365 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §205x xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxxxxx č. 125/1993 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx vyhlášky x. 43/1995 Xx., xxxxxxxx x. 98/1996 Xx., xxxxxxxx x. 74/2000 Xx., xxxxxxxx č. 487/2001 Sb. x xxxxxx x. 365/2011 Xx., x xxxxxxx x. 182/2014 Sb.".

29. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxx 1 xx §366 xx 390 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 105 xxxxxxx.

30. X §394 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

Čl. XX

X §299 odst. 1 xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. a xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §47x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx., xx xxxxx ", xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pomoci v xxxxxx xxxxx

Xx. IV

V §55 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 261/2007 Xx. x zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx sociálního zabezpečení41) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx67) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pojištění,".

Poznámka xxx xxxxx x. 68 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. XXX xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx bod 2 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x činnosti institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. XX

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx znění zákona x. 248/2008 Xx., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 306/2008 Xx.

Xx. XXX

Xxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. V xx. X xx xxx 12 xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. X xx. XXXXXXX xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx. I xxxx 12, xx. XX xxxx 5 x 10 x xx. XXXXXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů," zrušují.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x. 479/2008 Xx.

Xx. XXXX

Xxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X čl. I xx xxxx 11 x 15 xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. X xx. XXX se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx

Xx. XX

X §65 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx ", xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x pomoci x xxxxxx nouzi".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx službách, se xxxxx ", xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx pojištění" nahrazují xxxxx "x dávek xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XX

X §28x xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., xx xx konci xxxxxxxx xxxx "Vláda může xxxx svůj poradní xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx čele xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XII

Zrušuje xx:

1. Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 267/2006 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

3. Xxxxx č. 218/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Část xxxxxx xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx některých zákonů.

6. Xxxxx první xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx č. 282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

7. Xxxx xxxxx zákona č. 303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx statutu poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

9. Xxxxx xxx pátá a xxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Část třicátá xxxxx zákona č. 167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Část dvanáctá xxxxxx č. 401/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

12. Xxxxx č. 463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx č. 182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 205/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.