Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

205/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII

INFORMACE

205

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2015,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. I

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 116/2008 Xx., zákona x. 121/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 185/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 155/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 182/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se za xxxxx "kolektivní povahy" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

2. V §1x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx zvláštní xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uspokojivých a xxxxxxxxxx pracovních podmínek xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx diskriminace xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx chrání xxxxxxx xxxxxxx.".

3. V §33 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx109)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 109 xx xxxxxxx.

4. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "§367 odst. 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "§270 odst. 1".

5. X §76 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. X §77 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxx

x) dohodou xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx dni,

b) xxxxxxxx xxxxx z jakéhokoli xxxxxx nebo bez xxxxxxx důvodu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dnem, x němž xxxx xxxxxxx doručena xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx; okamžité xxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx pracovní poměr.

Pro xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx forma, jinak xx k xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) x x §106 odst. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. V §103 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "preventivní xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pracovnělékařské xxxxxxxxx".

9. Na konci xxxxx §180 xx xxxxxxxx xxxxx "odst. 1 x 2".

10. X §224 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "pracovnělékařské xxxxxx".

11. Xxxx jedenáctá xxx:

"XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§248

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovat svým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohli xxxxx plnit své xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxx-xx závady, xx povinen učinit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx odnášejí, xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.

§249

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), nemajetkové xxxx ani x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Hrozí-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je povinen xx ni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xxxxx zákroku, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, brání-li mu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx vystavil xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx blízké.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx nadřízenému vedoucímu xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX ŠKODY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxx

§250

(1) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x přímé souvislosti x xxx.

(2) Byla-li xxxxx způsobena také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zavinění zaměstnance, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §252 x 255.

Xxx 2

Nesplnění xxxxxxxxxx k odvrácení xxxxx

§251

(1) Na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího zaměstnance xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nezakročil xxxxx hrozící škodě, xxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx požadovat, xxx xx podílel na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx přiměřeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnanec není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozícího xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nevyvolal a xxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem.

Díl 3

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

(1) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyúčtování (xxxx xxx "dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, ceniny, xxxxx, xxxxxx materiálu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oběhu, x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx svěřeny, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklý na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 18 xxx věku.

(3) Xxxx-xx svéprávnost zaměstnance xxxxxxx, nesmí xx xxx zástupce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx zcela nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znemožněno xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat.

§253

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx, xxxx od xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jinou xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx jinou práci xxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx pokud zaměstnavatel x době do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx také odstoupit, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx závazku x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx práce, xxx převedení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci společně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxx uzavření xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xx všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxx závazku xx xxxxx xxxxxx dohod, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx převedení xx xxxxx xxxxx xxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zavázaných xxxxxxxxxxx, xxx změně xx pracovním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x jejich kolektivu, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx svěřené xxxxxxx.

(3) Jestliže zaměstnanec xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx, nebo který xxxxxxxx xxxxx práci, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxx převeden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepožádá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx zjištěný nejbližší xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx pracovišti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx pracují zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx inventury, je xxxxxxx, xxxxx od xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, schodek zjištěný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx věcí

§255

(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx přesahuje 50 000 Xx, xxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxx být xxxxxxxx nejdříve x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx dosáhne 18 xxx xxxx.

(4) Byla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztrátu xxxxx xxxx zčásti, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§256

(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx ztrátu svěřených xxxx, xxxx od xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx svěřených xxxx xxxxx xxxxxx ztrátě. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx pozdější.

Díl 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§257

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx §250, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přesáhnout x xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, nebo xx zneužití jiných xxxxxxxxxx látek.

(3) Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxxxx částky xxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx k náhradě xxxxx společně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx svého zavinění.

§258

Při xxxxxx xxxx náhrady xxxxx xxxxx §251 xx přihlédne xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti, x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

§259

Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svěřených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx x plné xxxx.

§260

(1) Je-li k xxxxxxx schodku xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrubých výdělků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši.

(2) Xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx zbytek xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx zaměstnanec podle xxxx xxxxx zavinění. Xxxxxxxxx xxxx schodku xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxx zavázaní xxxxxxxxxxx podíly určenými xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zjištění xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx provedena, x nepřihlíží xx x výdělku xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx mu hrubý xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx zařazen, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§261

(1) Zaměstnanec, xxxxx xx stižen xxxxxxx poruchou, je xxxxxxx nahradit xxxxx xxx způsobenou, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vinou xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxxx xxx jednání nebo xxxxxxxx jeho následky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Škodu xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx.

§262

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx zástupce, sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx náhrady xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ustanovil.

§263

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxx vznikla x xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx náhrady xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx výše náhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Dohoda xxxxx xxxx první xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx požadované náhrady xxxxx x obsah xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§264

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx

§265

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx bez xxxx xxxxxxxx, ani xxxxx, která xxxxxxx xx nářadí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx

§266

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx hrozící životu xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx nevznikla úmyslným xxxxxxxx zaměstnance a xxxxxxxxxxx xx počínal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 má x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Odložené xxxx

§267

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx obvykle xxxx xx xxxxx x které si xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xx x škodě xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody

§268

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx ušlého zisku.

(2) Xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx těchto věcech xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx převzal xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci škodu x xxxx výši.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Vláda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxx 5

Pracovní xxxxx x nemoci x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Rozsah náhrady xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x zproštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§269

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vzniklou pracovním xxxxxx, xxxxxxxx škoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemoc x povolání, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Jako xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx vzniklá před xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx zařazení xx seznamu a xx dobu xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxx

x) tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx byl řádně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx x zaměstnavatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xx xxxx skutečnosti byly xxxxxxx příčinou škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx nemajetkovou újmu xxxxxx, prokáže-li, že xxxxxxx

x) x důsledku xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x že tyto xxxxxxxxxxx xxxx jednou x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx počínal x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx chování xxx, xx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx vzhledem xx své kvalifikaci x zkušenostem xxx xxxxx, že si xxxx xxxxxxxx újmu xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx.

(3) Zprostí-li se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx určit část, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pokyny k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxx dovolávat všeobecných xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x zdraví jiných.

§271

Zaměstnavatel xx xxxxxx zprostit xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zčásti x případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Druhy xxxxxx

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx výší nemocenského. Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do výše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikem xxxxx x xx xxxx, xxx mu xxxxx §192 xxxx. 1 xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x dohody.

(2) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 přísluší xxxxxxxxxxx x při xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx škody. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx příslušela xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxx, xx xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx výdělek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění nemoci x povolání se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti

(1) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx dosáhl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx důvodu, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx; xx výdělek po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx se xxxxxxx xxxx nemocenského.

(3) Náhrada xx ztrátu na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx nemoci z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Pobíral-li xxxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v takové xxxx, ve které xx xx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx téhož xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx po pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vážných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx rozdílu xxxx průměrným výdělkem xxxx vznikem xxxxx x xxxxxxxxx výdělkem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx práci, xxxxx xx xxxx zajištěna. Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxx, kterou xx xxx vážných důvodů xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx věk 65 xxx xxxx důchodový xxx, xx-xx důchodový xxx xxxxx než 65 xxx, anebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu z xxxxxxxxxxx pojištění.

§271c

Náhrada za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za bolest x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx určování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx věcné xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 odst. 3 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx není případná xxxxxx xx důchodu.

Oddíl 3

Xxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

§271x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů spojených x pohřbem přísluší xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx poplatky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xxxxxx xx xxxxxx pomníku xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxx cenové úrovně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§271h

Náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx byl povinen xxxxxxxxxx, x xx xx doby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx by zemřelý xxxxxxxxxxx dosáhl 65 xxx věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 65 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx smrtí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx smrti zaměstnance. X případnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx náhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vychází x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance; náhrada xxxxxxx na výživu xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx převýšit xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271x xxxx. 1, a xxxxx xxx poskytována xxxx, xxx by příslušela xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271x odst. 6.

§271x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx51x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx žili xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxx nejméně 240 000 Xx; jednorázové odškodnění xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Kč xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx pouze jeden xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jednorázového xxxxxxxxxx pozůstalých.

§271j

Náhrada věcné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 platí x xxx.

Xxxxx 4

Společná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

§271x

(1) Xxxxxxxxx úrazem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdraví xxxx smrt xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx krátkodobým, xxxxxx x xxxxxxxx působením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním (§273 a 274).

(2) Xxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxx též xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úraz, xxxxx se zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

§271l

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebe.

§271m

(1) Xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§271x

(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek, xx xxxxx vznikla xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx době, xx kterou pracoval x xxxxxx zaměstnavatelů xx uvedených xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx úrazech.

§271o

U zaměstnance, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoci x povolání v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je činný xx základě dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx dobu, xx kterou xx xxxxx xxxxx.

§271x

(1) Zaměstnanci, xxxxx xxxxx pracovní xxxx nebo x xxxxx byla zjištěna xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx měl tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, jestliže je xxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by byl x xxxxxx zaměstnán. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxxxx pracovním xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx tím xxxxxx dotčena.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku po xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx x xxxxxx, které xxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx pracovat. Xxxxxxxxxx §271x xxxx. 6 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxx vyplývající z §271x xx 271x xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx zaměstnanec xxxx svou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nemajetkové xxxx uplatnil.

§271r

Způsob x xxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a se xxxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§271x a 271x) xxxxxxxxx zvýšit.

§271t

Nepromlčují xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x práva xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§271x

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx povinností.

(2) Vláda xxxxxxxx xx změnám, xxxxx nastaly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nařízením podmínky, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx zpravidla x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx se vztahuje x xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§272

Při xxxxxx výše xxxxx xx xxxx se xxxxxxx z xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zohlední xx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§273

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnost, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx odborové organizace, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx zástupce xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo ostatních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§274

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních úkolů xxxx xxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx x úkony xxxxx xxxxx obvyklé xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxx skončení x xxxxx xxxxxxx x xxxx přestávky v xxxxx xx jídlo x xxxxxx konané x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx první xxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx cesta xx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx, vyšetření xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx k xxxx x xxxx, xxxxx není konána x objektu xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních xxxxx je školení xxxxxxxxxxx organizované xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§274x

(1) Cestou xx zaměstnání x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx místa vstupu xx objektu xxxxxxxxxxxxxx xxxx na jiné xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx; x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x stavebnictví xxxx cesta xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx x xxxx bydliště xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx cílem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx nutný xxxx před počátkem xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§275

(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v předešlý xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu xxxxxxx xxxx poškozený zaměstnanec, xxxx povinnost x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.".

12. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "OPRÁVNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX VZÁJEMNÝCH XXXXXXX ODBOROVÝCH XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ZAMĚSTNAVATELŮ X KONTROLA V XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX".

13. Xx §320 se xxxxxx xxxx §320x, xxxxx xxx:

"§320x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x Radě hospodářské x xxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §322 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxx xx školení x xxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontroly".

15. Xx §323 xx xxxxxx xxxx §324, xxxxx xxx:

"§324

Xxxxxxxx organizace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.".

16. X §330 xx xxxxx "§267 xxxx. 2" x slova "§268 xxxx. 3" xxxxxxx.

17. X §348 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

18. X části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "USTANOVENÍ, XXXXXXX XX ZAPRACOVÁVAJÍ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX".

19. X §357 xxxx. 2 se xxxxx "xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx".

20. §360 xx xxxxxxx.

21. X §363 xx xx slova "§246 xxxx. 2 věta xxxxx," xxxxxxxx slova "§269 až 271,".

22. X §364 xx xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

23. V §364 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.

24. X §364 xxxx. 5 xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx včetně středníku x xxxx xxxxx xxxxxxx.

25. X §364 xxxx. 6 se xxxx třetí x xxxxxx xxxxxxx.

26. X xxxxx čtrnácté xxxxx X nadpis xxxx 1 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu x xxxxxxxxxxxx xxxx".

27. X xxxxx čtrnácté xxxxx X xxxx 1 xx označení xxxxxx 1 až 5 xxxxxx xxxxxxx zrušují.

28. X §365 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovením §205x xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele za xxxxx xxx pracovním xxxxx nebo nemoci x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx x. 43/1995 Sb., xxxxxxxx x. 98/1996 Sb., xxxxxxxx č. 74/2000 Xx., xxxxxxxx x. 487/2001 Xx. x xxxxxx č. 365/2011 Xx., x xxxxxxx x. 182/2014 Xx.".

29. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx X dílu 1 xx §366 xx 390 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 105 xxxxxxx.

30. X §394 se xxxxxxxx 2 zrušuje.

XXXX DRUHÁ

Změna občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. II

V §299 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §47k xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx zákona x. 401/2012 Xx., xx xxxxx ", xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi

Čl. XX

X §55 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxxx a) zní:

"a) xxxxxxx sociálního zabezpečení41) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; těmto orgánům xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxxxx pojištění,".

Poznámka xxx xxxxx č. 68 xx zrušuje.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce

Čl. X

X xxxxx čtyřicáté deváté xx. LII xxxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx bod 2 xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx

Xx. XX

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění, xx znění xxxxxx x. 248/2008 Xx., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 306/2008 Xx.

Xx. XXX

Xxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xx. X xx bod 12 xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx první a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. X xx. XXXXXXX se slova "xxxxxxxxxx xx. X xxxx 12, čl. XX bodů 5 x 10 x xx. XXXXXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x. 479/2008 Xx.

Xx. XXXX

Xxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xx. X xx xxxx 11 x 15 xxxxxxx.

2. Xxxx sedmá xx xxxxxxx.

3. X xx. XXX se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách

Čl. XX

X §65 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx ", pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "x pomoci x xxxxxx nouzi".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

V §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ", xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením a xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XI

V §28x zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 272/1996 Xx., xx xx xxxxx doplňuje xxxx "Vláda může xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zřídit rovněž Xxxx hospodářské x xxxxxxxx dohody; x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

Čl. XII

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 218/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 158/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx některých zákonů.

6. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx č. 282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 303/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

8. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx dvanáctá xxxxxx č. 401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

12. Xxxxx č. 463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

13. Xxxxx xxxxx, druhá, xxxx x xxxxx xxxxxx č. 182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIII

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 205/2015 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.