Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

205/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII

INFORMACE

205

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2015,

kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, a xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 116/2008 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 294/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 185/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 385/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 182/2014 Xx. x zákona x. 250/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx povahy" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů".

2. V §1x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uspokojivých a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx odměňování zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx chrání xxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §33 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu109)" nahrazují xxxxx "xxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 109 xx xxxxxxx.

4. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "§367 xxxx. 1" xx nahrazují xxxxx "§270 xxxx. 1".

5. X §76 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. V §77 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxx-xx sjednán xxxxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zrušit

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxx,

x) výpovědí xxxxx x jakéhokoli xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobou, xxxxx začíná xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx zrušením; okamžité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, kdy xx možné okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřihlíží.".

7. X §103 xxxx. 1 xxxx. d) a x §106 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx prohlídce" xxxxxxxxx slovy "pracovnělékařské xxxxxxxxx".

9. Xx xxxxx xxxxx §180 se xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 x 2".

10. X §224 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx preventivní péči" xxxxxxxxx xxxxx "pracovnělékařské xxxxxx".

11. Xxxx xxxxxxxxx xxx:

"XXXX JEDENÁCTÁ

NÁHRADA XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX

§248

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úkoly xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxxxx x němu xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx kontrole x xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx osobnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§249

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx tak, xxx nedocházelo x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "škoda"), xxxxxxxxxxx xxxx ani k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, brání-li xx x xxx důležitá xxxxxxxx xxxx jestliže xx tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxx osoby blízké.

(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE X XXXXXXX ŠKODY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§250

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x ním.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §252 x 255.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§251

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nezakročil xxxxx xxxxxxx škodě, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx přiměřeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx nahradit xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx způsobil při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životu xxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx zaměstnanec povinen xxxxxxxxx

§252

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx uzavřena xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyúčtování (xxxx xxx "dohoda x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx materiálu xxxx xxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obratu xxxx oběhu, x xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hodnotách.

(2) Dohoda x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxx nejdříve x den, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 let xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx, nesmí xx xxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxx o odpovědnosti xx svěřené xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx schodek vznikl xxxxx xxxx zčásti xxx jeho zavinění, xxxxxxx, xx xx xxxx zanedbáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat.

§253

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx svěřené xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jinou xxxxx, xx-xx převáděn xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx hospodaření se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx svěřeny k xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstoupit, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxx xxxx xxxxxxxx. Odstoupení xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaniká dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx uveden den xxxxxxxx.

§254

(1) Inventuru xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx závazku x xxxx dohody, xxx xxxxxx xxxx práce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx pracovištích, kde xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inventuru xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo přeložení xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx kteréhokoliv xx společně zavázaných xxxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxx kolektivu, xxxxxxxxx při odstoupení xxxxxxxxx x xxxx xx dohody o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx, xxxx který xxxxxxxx xxxxx práci, xxxx který byl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx převeden na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepožádá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen nahradit xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, schodek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§255

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx podobných věcí, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věc xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx přesahuje 50&xxxx;000 Xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxx xxx xxx xxxxxxxx nejdříve v xxx, xxx xxxxxxx xxxxx dosáhne 18 xxx věku.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx svěřených xxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx písemně.

(6) Xxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx jeho xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx částku xxxxx xxxxxxxx 2.

§256

(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xx xx odstoupit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nevytvořil xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx svěřených xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x dohody x odpovědnosti za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x odstoupení xx této dohody xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škody

§257

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxx §250, je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx způsobené z xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxxx xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek.

(3) Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, kromě částky xxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zaměstnavatel, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx x náhradě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců, je xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx svého xxxxxxxx.

§258

Xxx xxxxxx výše náhrady xxxxx xxxxx §251 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

§259

Zaměstnanec, který xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách xxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx x xxxx xxxx.

§260

(1) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl náhrady xxxxx poměru jejich xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxx, xxxxxxx výdělek jejich xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx náhrady stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxx xxxx vznikem škody. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků.

(3) Xxxxxx-xx se, že xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx zaviněna xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výdělků xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx inventura xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx zjištěn xxxxxxx. Jestliže xxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, započítává xx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx zařazen, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx hrubého xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx

§261

(1) Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx následky.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx.

§262

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatel; xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxxxx, sám xxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§263

(1) Xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xx zaměstnavatel se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx dne, xxx bylo zjištěno, xx škoda xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx. Dohoda xxxxx xxxx xxxxx musí xxx uzavřena xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx a obsah xxxxxx o xxxxxxx xxxx náhrady, x xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Kč, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx.

§264

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX K XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx povinnost xxxxxxxx škodu

§265

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx právních povinností xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxx xxxx souhlasu, ani xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zařízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxxx souhlasu.

Díl 2

Xxxxxxxxx škody

§266

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odvracení škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnostem. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má x zaměstnanec, který xxxxx odvracel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže by xxx povinen škodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Odložené xxxx

§267

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech, xxxxx xx obvykle xxxx do xxxxx x které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx škody se xxxxxxx, jestliže její xxxxx neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§268

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxx xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Jestliže xx xxxxxx, že xxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxx xxxx.

(3) Xxxxx na náhradu xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xx x xxxxx dozvěděl.

(4) Xxxxx xxxx zvýšit nařízením xxxxxx xxxxx odstavce 2.

Xxx 5

Pracovní xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a nemajetkové xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx

§269

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx, jestliže škoda xxxx xxxxxxxxxxx újma xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naposledy xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx x povolání, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Jako xxxxx x xxxxxxxx xx odškodňuje x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxx zařazením do xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti nezprostí.

§270

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxx

x) tím, že xxxxxxxxx zaměstnanec svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, ačkoliv x xxxx byl xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadovány x kontrolovány, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavatel nemohl xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxx,

x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxx nahradit škodu xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, prokáže-li, xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x příčin škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxxx

x) xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxx předpisy anebo xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx své kvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zdraví. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z rizika xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx třetinu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx porušil právní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx zdraví xxx x xxxxxx xxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit xxxxxxxxxx nahradit škodu xxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxx xxx zčásti x případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx při odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stav úmyslně xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx náhrad

§271a

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx neschopnosti

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx neschopnosti přísluší xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx x xxxxx xxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx xxxxx §192 nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x xxxxx výší xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxx první přísluší xxxxxxxxxxx do xxxx xxxx průměrného výdělku xxxx xxxxxxx xxxxx x xx dobu, xxx xx xxxxx §192 odst. 1 xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx odměny x dohody.

(2) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jeho xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx první je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx škody. Jestliže xxxx xxxxxxx této xxxxx škody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx poskytne xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxx neschopen xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx podle §192 nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx §194 x nemocenské.

§271b

Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti

(1) Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobíraného x xxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani x xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxx zvýšeným xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je původní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x povolání; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx uznání invalidity xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx před tím, xxx se xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v takové xxxx, xx které xx na xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodami x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx zajistil, přísluší xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx xxxxxxx škody x průměrným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuhradí xxxxx do xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx vydělat.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx věk 65 xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx důchodový xxx xxxxx než 65 let, xxxxx xx data přiznání xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xx xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náhrada xx bolest a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx určování xxxx náhrady x xxxxxxxxxxxx případech x xxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xxxxxxx x léčením

Účelně xxxxxxxxxx náklady spojené x léčením xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 xxxxx x xxx.

§271x

Xxxxxx podle tohoto xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx na důchodu.

Oddíl 3

Xxxxx xxxxxx při xxxxx zaměstnance

§271g

Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx

(1) Xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem přísluší xxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pohřeb, xxxxxxxxx poplatky, výdaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxx nejméně 20&xxxx;000 Xx, výdaje na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx třetina xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nastaly ve xxxxxx cenové xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§271x

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zemřelý xxxxxxxxxxx výživu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx by zemřelý xxxxxxxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx věku, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx 65 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přísluší xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěného xxxx xxxx smrtí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x 80 % xxxxxx průměrného výdělku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx částek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozůstalé xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaměstnance. X xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vychází x průměrného výdělku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrnem převýšit xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §271b xxxx. 1, x xxxxx xxx poskytována déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §271x xxxx. 6.

§271x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx51x) x xxxxxxxxxxxxxx dítěti, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 240&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxx xxxxxxx 240 000 Xx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši nejméně 240&xxxx;000 Xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx pouze jeden xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx úrovně a xxxxxxxxx xxxxxxx, zvýší xxxxxxxxx xxxx jednorázového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 platí x xxx.

Xxxxx 4

Společná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úrazech a xxxxxxxx x xxxxxxxx

§271x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x násilným xxxxxxxxx xxxxxxx vlivů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx (§273 x 274).

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úraz, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na cestě xx xxxxxxxxxx a xxxx.

(4) Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx nemoci xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

§271l

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebe.

§271m

(1) Xxx xxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech xxxx xxxxxxxx x povolání xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx-xx toto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§271x

(1) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx zaměstnavatel, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nahradil, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx x povolání, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pracoval x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx uvedených podmínek.

(2) Xxx-xx x jinou xxxxx nebo nemajetkovou xxxx xx zdraví xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z povolání, xxxxx xxx způsob x xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§271x

X xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr, xx xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxx na výdělku xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx po dobu, xx kterou by xxxxx trvat.

§271p

(1) Zaměstnanci, xxxxx utrpí xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xx xxxx určitou, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxx do xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx byl x xxxxxx zaměstnán. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nesouvisí x pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx; nepracuje-li x xxxxxx, které souvisí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxx, po kterou xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx mohl xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §271x xxxx. 6 platí x xxx.

§271x

Xxxxx xxxxxxxxxxx x §271x až 271x xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx svou xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§271x

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.

§271x

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx (§271x x 271x) xxxxxxxxx xxxxxx.

§271x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx jednotlivá xxxxxx x nich xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx.

§271x

(1) Změní-li xx xxxxxxxxx poměry poškozeného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mzdové xxxxxx x xxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, x xx zpravidla x účinností xx xxxxxxx kalendářního roku; xx xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§272

Při xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zohlední xx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vynaložit.

§273

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnost, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odborové organizace, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxxxx nepotřebuje xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§274

(1) V xxxxx souvislosti x xxxxxxx pracovních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx počátkem xxxxx xxxx xx xxxxx skončení x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na jídlo x oddech xxxxxx x objektu xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx a xxxxx x němu x xxxx. Takovými úkony xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, vyšetření xxxx ošetření x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnavatele.

(2) X přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§274x

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxx; x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a stavebnictví xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx místa ubytování x xxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx cesty, pokud xxxx xxxxxxxx obcí xxxx pravidelného xxxxxxxxxx, x zpět se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx před počátkem xxxxx nebo po xxxxx skončení.

§275

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, x xx x penězích, xxxxx xxxxx neodčiní xxxxxxxx x předešlý xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu zavinil xxxx poškozený xxxxxxxxxxx, xxxx povinnost x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.".

12. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, ORGANIZACÍ XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX V XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX".

13. Za §320 xx vkládá xxxx §320x, který xxx:

"§320x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podporující xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pracovních, mzdových, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stát xx základě xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §322 xxxx. 2 xx za xxxxx "při práci" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxx xx školení x prohloubení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx inspektorů bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx".

15. Xx §323 xx vkládá xxxx §324, xxxxx xxx:

"§324

Xxxxxxxx organizace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.".

16. X §330 xx xxxxx "§267 xxxx. 2" x xxxxx "§268 xxxx. 3" xxxxxxx.

17. X §348 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx".

18. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX".

19. X §357 xxxx. 2 xx slova "xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx".

20. §360 se zrušuje.

21. X §363 xx xx xxxxx "§246 xxxx. 2 xxxx xxxxx," vkládají slova "§269 xx 271,".

22. X §364 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 7.

23. V §364 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

24. X §364 xxxx. 5 xx část xxxx první xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

25. V §364 xxxx. 6 xx xxxx třetí x xxxxxx zrušují.

26. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxx dílu 1 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu".

27. X xxxxx čtrnácté hlavě X xxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx 1 až 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

28. X §365 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §205x xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx. x zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 43/1995 Xx., vyhlášky x. 98/1996 Xx., xxxxxxxx x. 74/2000 Xx., xxxxxxxx x. 487/2001 Xx. x xxxxxx č. 365/2011 Xx., x xxxxxxx x. 182/2014 Xx.".

29. X části čtrnácté xxxxx X xxxx 1 xx §366 xx 390 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 105 xxxxxxx.

30. X §394 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §299 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxx č. 293/2013 Xx., písmeno x) xxx:

"x) náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx za ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X §47x xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx., xx slova ", xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx nouzi

Čl. XX

X §55 odst. 3 xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx. a xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; těmto xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění,".

Poznámka xxx xxxxx č. 68 xx zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

Čl. X

X xxxxx xxxxxxxxx deváté xx. XXX xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx 2 xxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §1 odst. 2 zákona č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 248/2008 Xx., xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 306/2008 Sb.

Čl. XXX

Xxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xx. X se xxx 12 zrušuje.

2. Xxxxx xxxxxxx první x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

3. V čl. XXXXXXX xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx. I xxxx 12, xx. XX xxxx 5 x 10 x xx. XXXXXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů," xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x. 479/2008 Xx.

Xx. XXXX

Xxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X čl. X xx body 11 x 15 xxxxxxx.

2. Xxxx sedmá xx xxxxxxx.

3. V čl. XXX xx xx xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §65 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx slova ", xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

V §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx ", dávek xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx pojištění" nahrazují xxxxx "x dávek xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X §28x xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona č. 272/1996 Xx., xx xx konci xxxxxxxx xxxx "Vláda může xxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx čele stojí xxxxxxxx vlády.".

ČÁST DVANÁCTÁ

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

Čl. XXX

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 267/2006 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Zákon č. 218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx č. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x existenčním minimu, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx.

5. Část devátá xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx první až xxxxxx x xxxxx xxxxxx č. 282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx šestá xxxxxx č. 303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx druhá xxxxxx č. 73/2011 Sb., o Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx xxxx x xxx šestá xxxxxx č. 375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Část třicátá xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

12. Xxxxx č. 463/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxx, druhá, xxxx x xxxxx xxxxxx č. 182/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

x z. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka v. x.

Informace

Právní předpis x. 205/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.