Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2014.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

64/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 2/1969 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. XIII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách Čl. XIV

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl. XV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XVII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna lesního zákona Čl. XVIII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XIX

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna atomového zákona Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veterinární péči Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XXX

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna autorského zákona Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obcích Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o krajích Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. XXXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XXXIX

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. XL

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna krizového zákona Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. XLIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. L

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna vodního zákona Čl. LI

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. LII

Přechodné ustanovení Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obalech Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dobrovolnické službě Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. LIX

Přechodné ustanovení Čl. LX

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXI

Přechodné ustanovení Čl. LXII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona Čl. LXIII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. LXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. LXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. LXX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČVRTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. LXXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách Čl. LXXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Čl. LXXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur Čl. LXXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. LXXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ - ÚČINNOST Čl. LXXVII

INFORMACE

64

XXXXX

xx dne 20. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 2/1969 Xx.

Xx. X

X §12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx č. 173/1989 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Sb. x xxxxxx x. 501/2004 Xx., se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx podle kontrolního xxxx".

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxx ochraně

Čl. XX

Xxxxx&xxxx;č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 203/1994 Sb., xxxxxx x. 163/1998 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 237/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx mění takto:

1. X §31 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) V xxxxxxxxx o kontrole xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví lhůtu xxx podání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx požární dozor.".

2. X §36 odst. 3 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx".

3. X §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

4. X §76 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx stav" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx obchodní xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 64/1986 Sb., o Xxxxx obchodní inspekci, xx znění xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997&xxxx;Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona x. 189/1999 Sb., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Sb., xxxxxx č. 205/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxx x. 308/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 x 14 přílohy" xxxxxxxxx slovem "příloze".

2. §4 zní:

"§4

Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxx inspekce pověření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. §6 xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 3a x 3x xxxxxxx.

4. X §7 odst. 4 xx slova "xxx dnů" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. V §8 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx do xxx dnů xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx s uloženým xxxxxxxxx".

6. X §9 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na místě xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pokutu xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.".

7. V §9 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

8. X §9 odst. 4 se za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2".

9. X §9 xxxx. 5 xx xxxxx "nebo pořádkovou xxxxxx" xxxxxxx.

10. V §12 xxxx. 1 x 3 se xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

11. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx pokuty" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě

Čl. XX

Xxxxx&xxxx;č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona x. 169/1993 Sb., zákona x. 128/1999 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., xxxxxx č. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 184/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §39 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

2. X §42 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx úkony xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxxxxxxxx se x technických pracovníků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxx. x),".

3. X §42 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx činnosti prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu; xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

4. V §44x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx podle §39 xxxx. 4" zrušují.

5. X §44x odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4" xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §19 zákona č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx. x xxxxxx x.&xxxx;366/2000 Xx., xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 x 7 xxx:

"(5) Xxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxx. Inspektoři xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx pověření xx xxxxxxxx7).

6) Xxxxxxxxx xxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 477/2001 Xx., o xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o obalech), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, o xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx ekologické újmě x x její xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 73/2012 Sb., o xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx.

7) §4 xxxx. 3 zákona x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád).".

2. X §7 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx slova "xx prokazují xxxxxxx xxxxxxxx a" zrušují.

3. X §7 xx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx policii

Čl. XXX

X xxxxxx&xxxx;č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Sb., zákona x. 163/1993 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx č. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx za §26x vkládá xxxx §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"§26x

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policií xx xxxxxxxxx xxx21) nevztahuje.

21) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x kontrole (xxxxxxxxx řád).".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992&xxxx;Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Sb., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx. x zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 2 xx část xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

3. §15 xxx:

"§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností uložených xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatelé a xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

4. X §54 xxxx. 1 xx xxxxx "§13 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx středníkem" xxxxxxxxx xxxxx "§15 xxxx. 1 větě xxxxx".

5. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx "v §11 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §12 písm. d), §13 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx středníkem, a §15 větě xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x §11 xxxx. 1, §12 xxxx. x) x §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx".

6. X §127 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

Čl. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxx záloh, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezd x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x období od 1. ledna 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxx xx zjištění xxxxxx porušení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx nesplnění xxxx xxxxxxxx povinností zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx účetních a xxxxxxx podkladů, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxx záloh, x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx určení náhrad xxxx x xxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x období xx 1. ledna 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 prvních 21 kalendářních dnů xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx neskončené xxxx xxxxx xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx&xxxx;č. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 3/1997 Sb., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Sb., xxxxxx č. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Sb., xxxxxx x. 381/2009 Sb. x zákona x. 350/2012 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §79 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "11" nahrazuje xxxxxx "9".

2. V §80 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kontroluje".

3. X §80 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

4. X §81 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxxx zejména x xxx dobrovolných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".

5. X §81 xx odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

6. V §85 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxx "dozírají xx" se xxxxxxxxx xxxxxx "kontrolují" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

7. X §85 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "dozírá" xxxxxxx, xxxxx "xx xx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. X §85 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody, který xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 10/1993 Xx., xxxxxx&xxxx;x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 se xxxxxxxx jako odstavce 2 až 6.

2. X §3 odst. 3 x 4 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "2".

3. X §14 xxxx. x) x x §15 xxxx. c) xx xxxxx "odst. 3" nahrazují xxxxx "xxxx. 2".

4. X §15 písm. j) xx číslo "6" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

5. X §22 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "1 x 3" nahrazují xxxxx "1 a 2".

6. V §23 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 2".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx stavebního xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 292/2005 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 353/2011 Xx. x zákona x. 303/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §15 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

2. X §15 odst. 1 xx slova "Xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xx zrušují.

3. X §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

4. X §15 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxx".

5. X §15 odst. 6 xx xxxxx "státní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

6. X §15x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

7. X §15x xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

8. X §15x xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "státní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona č. 304/1997 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx. x xxxxxx č. 102/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §21e xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxx xx řidič xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. V §34 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx policii x Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx.".

3. X §34 xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 xxx:

"(5) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx průkazu vydává xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx. Náležitosti xxxxxxx x xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xx xxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx30).

30) §20 xxxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §34 xxxx. 6 xx xxxx třetí x xxxxxx xxxxxxx.

5. X §35 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokutu xx xx xxxx 750&xxxx;000 Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

6. X §41 odst. 2 xx xx xxxxx "§34 odst. 3" xxxxxxxx slova ", §34 xxxx. 5".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zpravodajských službách

Čl. XXX

X xxxxxx&xxxx;č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 290/2005 Sb., xxxxxx x. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx. a xxxxxx x. 186/2013 Xx., xx za §13 xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxx:

"§13x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxx §12 x 13 xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kontroly ve xxx xxxxxxxxxx a xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx kontrolní orgán xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxx. Může si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XV

V §18 xxxxxx&xxxx;č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xx konci odstavce 3 xxxxxxxx věta "Kontrolní xxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby podle xxxx části xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. XVI

Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx., zákona x. 23/2000 Sb., xxxxxx x.&xxxx;71/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 77/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x zákona x. 102/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. X §58 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

2. §59 xxx:

"§59

Xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezplatně xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.".

3. §59x xx xxxxxxx.

4. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "x §53x odst. 1, 2 a 5" xxxxxxxxx xxxxx ", §53x odst. 1, 2 x 5 x §58 odst. 5".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997&xxxx;Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. V §64 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx b).

2. X §65 xxxx. 2 xx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

3. X §65 se xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XVIII

V §50 xxxxxx&xxxx;č. 289/1995 Sb., o lesích x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx 2&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000&xxxx;Xx., zákona x. 489/2001 Sb., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 358/2003 Sb., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Sb. x xxxxxx x. 196/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §41 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 až 6 xx označují jako xxxxxxxx 2 xx 5.

2. X §41 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve formě xxxxxxx vydává správní xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Náležitosti průkazu x xxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

3. V §41 xx odstavce 4 x 5 xxxxxxx.

4. §42 xx xxxxxxx.

5. X §46 odst. 2 xx xxxxx "§41 xxxx. 4" xxxxxxxxx slovy "§41 xxxx. 3".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový zákon) x o změně x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 279/2003 Sb., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 249/2011 Xx., zákona x. 250/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 350/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. X §18 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §39 xxxx. 5 x xxxxxx přibraným Xxxxxx k posouzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x inspektorům Xxxxxxxx xxxxxx42) podle §39 xxxx. 4".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 42 xxx:

"42) Xx. 81 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii.".

2. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxx základě" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxx vykonávají xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".

3. X §39 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 5.

5. X §39 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx položkami nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 37 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.

6. V §39 xxxx. 4 xx xxxxx "vázána.2)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx2) x inspektoři Xxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §39 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

8. §40 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§40

Xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je oprávněn

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) odebrat xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx který xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti.".

Poznámka xxx xxxxx č. 38 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní

Čl. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona č. 356/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 138/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §28 xxx:

"§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx stanovenými xxxxxxx, xxxxx vyrábí xxxxxx xxxxxxxxx chemické xxxxx, xxxx x xxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx látkami xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předseda Xxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xx xxxxxxx.

2. V §29 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx pracovníky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

3. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx přítomna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxö zrušují.

4. V §29 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně poté, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxxx zbraní.".

5. §30 x 31 se xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky

Čl. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 481/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 490/2009 Sb., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 34/2011 Xx. x xxxxxx x. 100/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §11 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. X §18 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4x)" včetně xxxxxxxx pod čarou x. 4c xxxxxxx.

3. X §18 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4x zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. V §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. X §19a odst. 1 písm. g) xx xxxxx "x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "b) xxxx x)".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., zákona č. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 94/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2006 Xx., zákona č. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx. a zákona x. 167/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §4x odst. 2 x v §4x xxxx. 2 xx xxxxx "zákona x xxxxxx kontrole50)" xxxxxxxxx xxxxx "kontrolního xxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 50 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §4x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx50)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".

3. V §4x xx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 8.

4. X §4x odst. 5, 6 x 8 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

5. X §4a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 69 xxx:

"(9) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového průzkumu Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx návštěv podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx69), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx kontrolního xxxx x vstupu xx xxxxxxx x o xxxxxxx kontrolujícího xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

69) Xx. 35 xxxxxxxx Komise (XX) č. 1122/2009, v xxxxxxx xxxxx.".

6. X §4x xxxx. 2 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxx druhá xx xxxxxxx.

7. V §4c xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod čarou x. 60 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx xxx čarou.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §105 xxxxxx&xxxx;č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx školách), se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:

"(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx Akreditační xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrolní xxx28) xxxxxxxxxx.

28) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXV

V §71 xxxx. 1 písm. x), §72 xxxx. 1 xxxx. x) x x §76 xxxx. 4 zákona č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Sb., zákona x. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 308/2011 Xx., xx slova "podle §53 xxxx. 1 xxxx. f)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §53 xxxx. 1".

XXXX DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x občanských xxxxxxxxx

Xx. XXVI

V §22 xxxxxx&xxxx;č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., se odstavec 2&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o cestovních xxxxxxxxx

Xx. XXVII

V §39 xxxxxx&xxxx;č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., se xxxxxxxx 2&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., zákona x.&xxxx;272/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 306/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §49 xxxx. 10 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

2. V §49 xxxx. 12 se xxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 61/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 310/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 261/2011 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §76 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx plavbě xxxxxxxx Xxxx. Pověření k xxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkazu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telefonního x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §76 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

3. X §85 odst. 1 xx xx xxxxx "§67 odst. 2 x 4" xxxxxxxx xxxxx ", §76 xxxx. 1".

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x.&xxxx;227/2000 Xx., xxxxxx x. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 107/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Sb., zákona x. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 480/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 468/2011 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §16 xx xx odstavec 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx kontroly, Úřad xxxxxxxxxx neprovede. Xxxx xxxxxxxxxx provede, xxxxxxx xx kontrola ukončena.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

2. X §16 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

3. X §33 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x působnosti Úřadu.".

4. §37 x 38 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrolovanému xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx nařízení xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx.".

5. §39 xx xxxxxxx.

6. §40 xxx:

"§40

Xxxxx-xx x porušení povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. Xx §40 xx xxxxxx xxxx §40x, xxxxx zní:

"§40a

Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.".

8. §41 až 43 se zrušují.

9. X §44 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.".

10. X §45 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) neprovede xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 156/2013 Sb. x zákona č. 303/2013 Sb., se xxxx takto:

1. X §103 odst. 1 xx xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §103 xxxx. 2 xx písmena x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x b).

3. X §103 se xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

4. X §103 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 7.

ČÁST XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x obcích

Čl. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001&xxxx;Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona č. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., zákona x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 72/2012 Xx., zákona č. 142/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Sb., xxxxxx č. 257/2013 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §129 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx, kontrolují výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obcí krajské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. V §129 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva".

3. X §129 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxx (§129x xxxx. 3)" xxxxxxx.

4. X §129 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

5. §129x x 129x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§129x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxx, městský xxxxx xxxx městská xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doporučení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Starosta, xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx seznámí xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx městské xxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx kontroly.

(3) V xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx shledán xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx opatření k xxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx jejich opakování, xxxxxxxxx jej xxxxxxx xx způsobem, xxxxx xx xxx xxx xxxxx. Informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě, popřípadě xxxxxxx o způsobu xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx nebo městská xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx městského xxxxxx xxxx úřadu městské xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obec Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, městský xxxxx xxxx městská xxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx magistrátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx, městské obvody xxxx městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou.

§129b

Kontrola xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

(1) Xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx obecního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx části nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. §129x xx zrušuje.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o krajích

Čl. XXXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001&xxxx;Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §67 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx22x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22x xxxxxxx.

2. X §86 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům krajů xxxxx příslušná ministerstva xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřady.".

3. X §86 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

4. X §86 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§88 xxxx. 3)" zrušují.

5. X §86 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

6. §87 x 88 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§87

Xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx kraj x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kontrolující xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x kontrole.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zamezení jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx stalo. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x této věci xxxxxx návrhu xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům krajů xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitel xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx pověřená xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zajistit nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. §89 xx xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx.,&xxxx;xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Sb. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §32 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§113 xxxx. 2 a §115 xxxx. 3)" zrušují.

2. X §113 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

3. X §113 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodního nebo xxxxxxxxxx práva".

4. X §113 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§115 odst. 3)" zrušují.

5. X §113 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

6. §114 x 115 včetně xxxxxxx znějí:

"§114

Kontrola výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx město Xxxxx xxxx xxxxxxx část x doporučení opatření x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx zástupce, na xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx seznámí zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx městské xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx seznámením s xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x x zamezení xxxxxx opakování, popřípadě xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx stalo. Xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zašle xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou.

§115

Kontrola xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x případě Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx jím pověřená xxxxx, v případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu městské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba, x xxxxxxx ostatních orgánů xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoba x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx.

(2) Osoba uvedená x odstavci 1 xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. §116 xx zrušuje.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx č. 312/2013 Sb., §24 xxx:

"§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx působnosti na xxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x obecních úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x ohlašoven.".

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X §24 xxxxxx&xxxx;č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě a xxxxxxxx hospodářských zvířat x o xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx. x zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxxxx 9 x 10 xxxxx:

"(9) Zaměstnanci inspekce xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvířat, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx kontrolu.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx vyjmenovaná xxxxxxxxxxx zvířata anebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx způsob umožňující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXVII

Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a pyrotechnických xxxxxxxx a x xxxxx&xxxx;xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., zákona č. 155/2010 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx. x xxxxxx x. 217/2013 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §16a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "označit xxxxxxx XX" nahrazují xxxxx "xxxxxxx označením XX".

2. V §20 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

3. X §20 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Náhradu nákladů xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx zákona může xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výrobek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. X §20x xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x slova "kontrolního xxxxxxxxx20x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxx20x)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 20x zní:

"20b) §12 xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).".

5. X §20x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zároveň ohrožují xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx xx doby, než xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx nejedná x výrobky, které xx mohly ohrozit xxxxxx nebo bezpečnost. Xxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxx20x), xx kterém xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx.".

6. X §20a xx xxxxxxxx odstavce 4 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x opatřením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodne x námitkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o námitkách xx xxxxxx kontrolované xxxxx.

(5) Kontrolovaná xxxxx xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 bezodkladně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolovaných výrobků xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pokud xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neohrožují xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx, zajištěné výrobky xxxx xxx kontrolované xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vráceny v xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx záznam.

(8) Xxxxxxxx nebo zabrané xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.".

7. X §20b xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

8. X §20x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

9. X §22x xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "značku," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx XX,".

10. X §22x xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1,".

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 440/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 101/2010 Sb., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx. a xxxxxx x. 167/2012 Sb., xx mění takto:

1. X xxxxxxx §9 xx xxxxx "x xxxxx" zrušují.

2. X §9 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

3. X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

4. X §9 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XL

Zákon č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 260/2008 Xx. x zákona č. 160/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3x odst. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4" x xx xxxx xxxxx xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

2. §21 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 10 zní:

"§21

Pověření ke xxxxxxxx ve formě xxxxxxx10) vydává xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor. Xxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx společně xx xxxxxxxxx průkazem.

10) §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).".

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

Čl. XXX

X §27 xxxx. 1 xxxxxx&xxxx;č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx věta druhá xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 20 xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XLII

V §33 xxxx. 1 xxxxxx&xxxx;č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 430/2010 Sb., se xxxx druhá včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 25 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx. a xxxxxx x. 375/2011 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §54 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx spadá. Náležitosti xxxxxxx x xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 7 xx xxxxxxx.

2. §55 xx xxxxxxx.

3. Na xxxxx textu §62 xx doplňují xxxxx "x §54 xxxx. 3".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Čl. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx fondu), ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona č. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 35/2008 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 251/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12x xxxx. 2 xx slova "xxxxxx x xxxxxx kontrole32)" xxxxxxxxx slovy "kontrolního xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.

2. X §12x odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx x státní xxxxxxxx32)" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".

3. V §12x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Kontrolu podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx účelu pověří xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonem kontroly xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx řádu.".

4. V §12x xxxxxxxx 7 xx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 42 xxxxx:

"(7) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(8) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Na výkon xxxxxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42) xx xxxxxxxxxx kontrolní xxx; xxxxxxxxxx kontrolního xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx kontrolujícího xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

42) Xx. 35 nařízení Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, x platném xxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Sb., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona č. 115/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Sb. x xxxxxx x. 223/2013 Xx., xx xxxx takto:

1. V §84 xxxx. 3 xx xxxxx "osobě xxxxxxx v §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx osobě, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxxx osobě x pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx poměru xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,".

2. X §88 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxx zákona" vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx" x xx xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(xxxx jen "kontrolující")".

3. X §88 odst. 2 xx věty xxxxx xx devátá xxxxxxx.

4. V §88 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vykonáván xxx xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vod, xx xxxxxxx prvním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahájení státního xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) V případech, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxx za informovanou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx. Xx kontrolující xxxxx x xxxxxxxx x kontrole, vyhotovený xx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx protokolu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v protokolu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx ve xxxxx 3 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx x kontrole. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolní skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k účasti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxx dosažení jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Kontrolující xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx kontrolovanou xxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sídla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx brání ve xxxxxxx xxxx povinnosti x určené xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují xxxx odstavce 7 xx 10.

5. X §88 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

6. X §88 se xxxxxxxx 8 xx 10 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 50x xxxxxxx.

7. X §90 xx xxxxx "Xx xxxxxxxxx vzorky xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vzorků xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx50) částku xx xxxx xxxx, za xxxxxx kontrolovaná osoba xxxxxxx xxxxx xx xxxx prodává, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx53x), xxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx zaplatí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx kontrolní xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vzorku xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53x xx zrušuje.

8. X §92 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru" xxxxxxx.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §25 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx".

3. V §25 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

4. V §25 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxx".

5. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

6. §29 xxxxxx xxxxxxx xx zrušuje.

Poznámka pod xxxxx x. 7 xx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 215/2007 Sb., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 197/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Sb., zákona x. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx. x zákona x. 300/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §125x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx x výkonu státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx státního odborného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

2. X §125x xx xxxxxxxx 4 xx 10 xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy

Čl. XXXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx,&xxxx;xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona č. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx nahrazuje xxxxxx x slova "Xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;8)" xx zrušují.

Poznámka pod xxxxx x. 8 xx zrušuje.

2. V §5 xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxx.

3. X §5x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "uloží xxxxxx".

4. V §5c xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1".

5. X §6 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "Dozor xxx xxxxxxxxxxxx osobou" xxxxxxxxx slovy "Kontrolu xxxxxxxxxxxx osoby" a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

6. X §6x xxxx. 8 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxx xxx atestačními xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x věta xxxxx xx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 146/2002 Xx., zákona č. 277/2003 Xx., zákona x. 229/2006 Sb., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 zní:

"8) Xxxxx č. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád).".

2. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až h).

3. X §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx. f) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x)".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o odpadech

Čl. X

Xxxxx&xxxx;č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 477/2001 Sb., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 275/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 188/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 34/2008 Sb., xxxxxx x. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 154/2010 Sb., xxxxxx x. 31/2011 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., zákona x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx. a zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xx xxxx takto:

1. X §16 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena i) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

2. X §18 odst. 1 xx na xxxxx písmene j) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

3. X §19 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x g).

4. X §19 xxxx. 2 se xxxxx "x x)" xxxxxxx.

5. X §20 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

6. X §24 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

7. X §66 odst. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

8. X §76 xx odstavec 4 xxxxxxx.

9. §81 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§81

Kontrola v xxxxxxx odpadového hospodářství x xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx x zaměstnanci xxxxx x xxxx xxxxxxxx do krajských x obecních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx úřadů x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxx39), xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 50 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx zákona

Čl. XX

Xxxxx&xxxx;č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx znění xxxxxx x. 76/2002&xxxx;Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 25/2008 Sb., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 181/2008 Xx., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Xx., zákona x. 275/2013 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §92 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx odebrané vzorky xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nenáleží xxxxxxxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx odebrán, xxxxxxx.".

2. X §110 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

3. V §110 xxxx. 2 x x §111 xxxx. 2 xx xxxxx "dozírat" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

4. V §110 xxxx. 4 x x §111 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

5. X §112 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxx xxx" nahrazují xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

6. X §112 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

7. X §112 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. §114 xxxxxx nadpisu xxx:

"§114

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(2) Xx odebrané xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx vzorek xxxxxxx, xxxxxxx.".

9. §114a xx zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Sb., zákona x. 426/2003 Sb., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona č. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 298/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx. a zákona x. 503/2012 Xx., xx mění takto:

1. X §6 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 11 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

2. §12 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxxxxxx.

3. X §13 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".

4. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx řádu".

5. X §13x xxxx. 1 xx xxxx věty xx xxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xx §9 xxxx. f), §10 odst. 1 xxxx. c) x x), §12 xx 19, §21, §23 xx 27 xxxxxxxxxxx xxxx x §18 xx 21 xxxxxx xxxxxx.".

6. §14 xx 17 se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx 19 xxxxxxx.

7. X §19 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

8. §20 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§20

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxxxx opatření x odstranění nedostatků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

9. Xx §20 xx xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx správního deliktu xxx, že v xxxxxxx s §18 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

10. §21 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba za xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne k xxxxxxxxxx správního deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx za správní xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán o xxx nezahájil xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxx provedena veřejnoprávní xxxxxxxx na xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx při podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x postihu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Uloží-li xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx státního rozpočtu, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §23 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako odstavec 2.

12. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "kontrolního xxxx".

13. X §25 xxxx. 5 xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "13".

14. X §31 odst. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxx zjištění x skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx zahájena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na místě xxxxx zákona č. 320/2001 Sb. přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxx skončena, xxxxxxxxx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

XXXX XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o obalech

Čl. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x.&xxxx;274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x. 66/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx. x zákona x. 167/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §24 xx slova "Dohled xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Kontrola xxxxxxxx".

2. X §24 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.".

Poznámka xxx čarou x. 18 xx xxxxxxx.

3. X §35 xx xxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 25 xxxxxxx.

4. X §36 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 26 xxxxxxx.

5. §37 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 xxx:

"§37

Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, jejich označování x opakovaného použití x xxxxxxx obalů, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

27) Zákon x. 146/2002 Xx., x Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

6. X §38, 39 x 41 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. §42 včetně xxxxxxx zní:

"§42

Kontrola x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x odpady x xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x obaly a xxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti prokazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx dokladem o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, o xxxxxxxxxxxx registru znečišťování x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx. a xxxxxx x. 69/2013 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §16 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

2. X §18 xxxx. 9 se xxxxx "státní" xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x xx xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxx pod čarou x. 42.

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 13x xx xxxxxxx.

3. X §20x odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".

4. V §20x xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx45)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

5. §36 xx zrušuje.

6. X §37 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

7. V §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "písm. x)".

8. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. e)".

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §9 xxxx. 3 zákona č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "; postupuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní kontrole" xx xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 281/2002 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agens xxxx xxxxxx xxxxx §11,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agens xxxx xxxxxx xxxxx §17, xxxx

x) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agens xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx.".

2. X §18 xx xxxxxxxx 4 xx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 7 x 8 xxxxxxx.

3. V §19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

4. X §20 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

5. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "§20 xxxx. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "§20".

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x zoologických xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §13 xxxxxx&xxxx;č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), se xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx obcí

Čl. LIX

Zákon č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání hospodaření xxxxxxxx samosprávných celků x dobrovolných svazků xxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx. x zákona x. 239/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §4 xxxx. 7 xx slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16)" nahrazují xxxxx "činnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 16 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §5 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zahajuje přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx doručeným" x slova "zahájení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x" se nahrazují xxxxx "realizace xxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahujícím".

3. X §5 se xxxxxxxx 4 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

4. X §6 se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 18 x 19 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

5. X §6 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření,

b) seznámit xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxxx x xxxxxx zprávy x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; stanovisko xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx d) x xxxxxxx závěry z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předat xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 15 xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx projednat xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

6. X §7 xxxx. 1 se xxxxxxx x) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

7. X §7 xx odstavec 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

8. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

9. §9 xxx:

"§9

Xxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxx celkem xxxxxxx xxxx založená xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x s příspěvky, xxxxx xx územní xxxxx xxxxxxx.".

10. X §10 odst. 1 xx slova "xx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx".

11. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxxxx řádem pro xxxxxxxx o xxxxxxxx".

12. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxx, xxx xx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonáno,".

13. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,".

14. X §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

15. V §10 xxxx. 3 xxxx. c) xx xx konci textu xxxx 1 doplňují xxxxx "xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx".

16. X §10 xxxx. 3 písm. x) xxxx 6 xx slova "§7 xxxx. 2" nahrazují xxxxx "kontrolního xxxx".

17. X §10 xxxx. 5 se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".

18. X §12 xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost".

Poznámka xxx čarou x. 22 se xxxxxxx, x to včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

19. X §12 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx podle §4 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx auditorskou činnost.".

Poznámka xxx čarou x. 24 xx xxxxxxx.

20. X §13 odst. 1 xxxx. a) xx slova "§6 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§6 odst. 1 xxxx. b)".

21. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "§6 xxxx. 1, 2 x 3 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx".

22. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§14

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) x rozporu s §13 odst. 1 xxxx. b) xx 15 xxx po xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

2. o xxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému přezkoumávajícímu xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx x nedostatků xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumávajícím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přezkoumávajícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přijatých xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx doklady, xxxx písemnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx celek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránil.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho následkům x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxx, xxxxxxxx o něm xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx řízení do 6 měsíců xxx xxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.".

23. §16 až 18 xx zrušují.

24. Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 xx xxxxxxx.

25. X §19 se xxxxx "xx 18" xxxxxxxxx xxxxx "x 15".

26. §20 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§20

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx vykonal xxxxxxx. Dozor nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx u příslušného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalšímu xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

27. X §21 xx xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

Xx. LX

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 420/2004 Xx. xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x do tohoto xxx xxxxxx skončeno, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 202/2005 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x zákona x. 306/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. §84 se xxxxxxx.

2. X §126 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §126 odst. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx úřadům" vkládají xxxxx ", Státnímu xxxxx inspekce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x slova "Xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce".

4. X §126 xxxx. 5 xx věta xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63 zrušuje.

5. §128 xx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 16 zrušuje.

6. X §129 se xxxx xxxxx zrušuje.

7. §130 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65 xxxxxxx.

8. §131 xx xxxxxxx.

9. §132 xxx:

"§132

Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx.".

10. §133 x 134 xx xxxxxxx.

11. X §139 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxx, xxxxx se zdržuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x koná xxxxx, neprokáže xxxx xxxxxxxxx xxxxx §132.".

12. X §139 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.".

Čl. LXII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx&xxxx;(xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 624/2006 Xx., zákona x. 217/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 58/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 378/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Sb., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §150 odst. 3 se xxxxx "xxxx. 5" nahrazují xxxxx "xxxx. 2".

2. X §174 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se vztahují x poskytování xxxxxxxxxx x školských služeb,".

Poznámka xxx čarou č. 44 xx xxxxxxx.

3. X §174 odstavec 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 55 zní:

"(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx, kontrolní pracovníci x xxxxxxxx osoby. Xxxxxxx inspektorem xxxx xxx ten, xxx xx vysokoškolské vzdělání x nejméně 5 xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxx, xxx má xxxxxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxx 5 xxx xxxxx, nebo xxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx a nejméně 20 let praxe. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

55) Například §30 xxxxxx č. 218/2002 Xx.".

4. X §174 se xxxxxxxx 9 xx 12 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 45 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx 17 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 13.

5. X §174 odst. 9 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 56 xxx:

"x) protokol x xxxxxxxx56) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a e) x xxxxxxxx 3,

56) Xxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád).".

6. §175 xxx:

"§175

(1) Xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřizovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx školský rejstřík, xxxxx xx výmaz xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx inspektor x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v souladu x kontrolním xxxxx56).".

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Xx.,&xxxx;xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., zákona x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx. a xxxxxx x. 367/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx e) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

2. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "podle §6 xxxx. 6," xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxx "x vyžaduje xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

3. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx ve správním xxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x),".

4. V §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) přezkoumává xx správním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

5. X §4 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

7. X §5 odst. 1 xxxxxxx l) xxx:

"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, správních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),".

8. V §5 xxxx. 1 xx xxxxxxx m) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

9. V §5 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

10. X §6 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

11. X §7 xxxx. 1 se xxxxxxx b), x), x), f), l), x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena d), x), x), x), x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

12. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx" x xxxxx "pasu" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxxx provedení měření, xxxxxxxxx, zkoušek nebo xxxxxx,".

14. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slovo "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

15. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.

16. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

17. X §8 xx xxxxxxx x), x), x), x), f), x), x) x x) zrušují.

Dosavadní písmena x) x h) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

18. V §8 xxxx. b) se xxxxx "j) xxx 1] x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "f)]".

19. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx pracoviště xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.".

20. X §9 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

21. X xxxxx xxxxxx xx xxx skupinový nadpis "Xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxx:

"§9x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.".

22. Za §22 xx xxx skupinový xxxxxx "Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" vkládá xxxx §22x, xxxxx xxx:

"§22x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 200 000 Kč.".

23. §40 xx 44 xx včetně nadpisu x poznámek xxx xxxxx č. 70 xx 72 xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Vojenském xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2012&xxxx;Xx. x xxxxxx x. 273/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §16 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

2. X §21 xx xx xxxxx odstavce 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x pomoci x hmotné nouzi

Čl. XXXXX

X §56 xxxx. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx včetně středníku zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Sb., zákona x. 181/2007&xxxx;Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §74 odst. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §74 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Na xxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pojištění xx xxxxx x kontrole xxxxxxxxx.".

3. V §76 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx nepoužije.".

4. X §91 se xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů,", xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §90 xxxx. x)" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx zprávy x přijatých opatřeních xxxxxx jejich xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

5. V §91 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 77 zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx77) xxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

77) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

6. X §98 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

7. X §98 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

8. X §98 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

9. X §98 xxxx. 4 xx xxxxx "xx 4" xxxxxxxxx slovy "xx 3".

10. X §104 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx d).

11. V §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

12. V §127 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxx. 4" nahrazují xxxxx "odst. 3".

13. §130 zní:

"§130

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §104 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) v xxxxxxx s §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostaví xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx určené xxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.".

14. X §131 odst. 1 x x §136 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"l) x xxxxxxx s §98 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností v xxxxxxxxx,".

15. X §131 xxxx. 2 xx xxxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. l) lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x) až r) xxxxxx".

16. X §136 xxxx. 2 se xxxxx "Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx g) a x) xx x) xxx uložit pokutu" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) a x) až r) xxxxxx".

17. X §138x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx §74 xxxx. 4".

18. §166 se xxxxxxx.

19. V §199 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x §91 odst. 2".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb. xxxxxxxxx xxxxx písemnou zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, trvá xxxx xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx porušení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §90 xxxx. x) a b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., umožnit těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxx došlo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až po xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona nebo xxxx-xx xxxxxx o xxxxx nesplnění či xxxxxxxx zahájeno xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole, xxxxxxx xxxxxxx vstup xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx výzvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx místo, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx plnění povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx této kontrole xxxxxxxxx součinnost.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxx pracoviště x předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců dostavit xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx den za xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostavit xx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v nemocenském xxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx potřebnou součinnost.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx újmě a x xxxx nápravě

Čl. XXX

X xxxxxx&xxxx;č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, §18 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§18

Výkon xxxxxxxx

(1) Pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem vydaným xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx, xxxxx xx dokladem x xxxxxx xxxxxxxx xx kontrole.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kontroly xxxxx x xxxxxxx znečištění xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. LXXI

Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 153/2010&xxxx;Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 459/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 273/2013 Xx. a zákona x. 303/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §49 xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xxxxxxx.

2. X §98 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Na xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

3. Xx §117 se xxxxxx xxxx §117a, xxxxx xxx:

"§117x

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx jinak.".

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb. x xxxxxx x. 77/2012 Sb., se xxxx takto:

1. X §21 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Ústav xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §22 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

3. V §23 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx kontrolní činností, (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pověřením x xxxxxxxxxx kontrole, xxx-xx x xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xx zrušuje.

4. X §23 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx b).

5. X §23 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx&xxxx;xxxx xxxxx:

1. V §57 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který zní:

"(5) Xx postup podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řád xxxxxxxxx.".

2. Xx §67 xx xxxxxx xxxx §67x, xxxxx zní:

"§67a

Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kontrolní xxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx&xxxx;č. 85/2012 Sb., o xxxxxxxx xxxxx uhličitého do xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x o xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.

2. X §21 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole, xx kterém xx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx báňský úřad xxxxxxxx protokol x xxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; protokol o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 xx xxxxxxx.

3. X §21 xx odstavce 6 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx&xxxx;č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx kontrolním orgánem, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx kontrole.".

Poznámka pod xxxxx x. 21 xx xxxxxxx.

2. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx zprávy" xxxxxxxxx slovy "protokoly x kontrole".

3. V §29 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4.".

4. X §29 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

5. X §29 xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx,".

6. X §29 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

7. V §29 xxxx. 5 xx xxxxx "3, 5 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "2 x 4".

8. X §36 odst. 2 xx xxxxx "1 xxxx 3 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "1 xx 4".

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxx materiálem

Čl. XXXXX

X §15 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;č. 229/2013 Sb., o xxxxxxxxx x některými xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x obranným x bezpečnostním xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13)".

XXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx vyhlášení.

Hamáček x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 64/2014 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.