Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Účel finančního zajištění §3

Právní povaha finančního zajištění §4

ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ, POHLEDÁVKA FINANČNÍHO CHARAKTERU A OSOBY OPRÁVNĚNÉ SJEDNAT FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Finanční kolaterál §5

Pohledávka finančního charakteru §6

Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění §7

HLAVA II - SJEDNÁNÍ A VZNIK FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Sjednání finančního zajištění §8

Vznik finančního zajištění §9

Seznam úvěrových pohledávek §10

HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ SE ZASTAVENÝM FINANČNÍM KOLATERÁLEM

Základní ustanovení §11

Zástavní právo při nakládání se zastaveným finančním kolaterálem §12

Nahrazení zastaveného finančního kolaterálu §13

HLAVA IV - VÝMĚNA POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO KOLATERÁLU, OMEZENÍ ROZSAHU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NĚMU, VRÁCENÍ JEHO ČÁSTI A DOPLNĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ §14

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní ujednání pro účely zajištění jiných pohledávek finančního charakteru §15

Smluvní ujednání v případě plnění dluhu ve splátkách §16

HLAVA VI - VÝKON PRÁVA NA USPOKOJENÍ Z FINANČNÍHO KOLATERÁLU

Způsob výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu §17

Použití jiných právních předpisů k výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu §18

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Účinky nabytí pohledávky příjemcem na závazek dlužníka §19

Vzdání se práva na započtení §20

Vyloučení účinků některých úkonů soudu nebo správního orgánu §21

Vztah k některým ustanovením předpisů občanského a obchodního práva §22

Ochrana právního postavení dlužníka pro případ úvěrové pohledávky zahrnuté do finančního kolaterálu §23

ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÉ A ÚČINNOST

Přechodné ustanovení §24

Účinnost §25

INFORMACE

408

XXXXX

xx dne 9. xxxxxxxx 2010

o finančním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxx další xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

V xxxxx zákoně xx xxxxxx

x) pohledávkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2) xxxx xxxxxxxx3), xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx smlouvami xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednanou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx sjednaným xxxxxxx xxxxxxxx,
x) finančním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx cizí měně xxxx obdobná pohledávka xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pohledávkou xxxxxxxxxx z úvěru, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx.

§3

Xxxx finančního xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx případ, že xxxxx x xxxxxxxx x jejím xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx závěrečného xxxxxxxxx4) x xxx, že xxxxx příjemce uspokojit xx z finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx v právním xxxxxx (xxxx xxx "xxx") ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zajištění xx xxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dochází xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x zpětném xxxxxxx xxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx to povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kolaterálu na xxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

FINANČNÍ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx xxxxx spojené x finančním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančního nástroje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepřímo xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněz, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx v §7 xxxx. 2 xxxx. x), nebo xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) nebo b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxx x budoucnu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x budoucnu.

(3) Xxxxxxxx kolaterál může xxx xxxxx jednotlivě xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxx x xxxx trvání finančního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx poskytovatelem banka, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s obdobnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolaterálu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx uvedená x §7 xxxx. 4, xxxxxxxxx kolaterálem mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "příjemce") xx xxx xxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nástroje xxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jít x xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou s xxxxxxxx činností jako xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zajištěním xxx xxxxxxxx xxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx o pohledávku xx poskytovatelem xxxx xx jinou osobou.

(2) Xxxxxxxx zajištění lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xx vzniknout xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx době nebo xxx různé pohledávky xxxxxxxxxx příjemci z xxxxx právního důvodu.

§7

Osoby xxxxxxxxx sjednat xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx může xxx pouze

a) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) osoba, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx (finanční xxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

4. vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. provádění xxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx záruk xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx věřitele do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazek xxxx xxxxx splněny xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, průmyslové strategie x x xxx xxxxxxxxxxxxx otázek, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

9. obhospodařování xxxxxxx zákazníka, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

10. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti patří xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x

1. platebními xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. opcemi,

6. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxx xxxx hodnotě xxxxxxx papírů, měnovým xxxxxx, úrokové xxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádřeným xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx nebo právo xx xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx vztahuje, xxxx

7. finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx protistrana, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

f) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) organizátor xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx protistrana, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

j) xxxxxxxxxx,

x) zajišťovna,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx činnost xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx nástroji, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx činností xxxx některá z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) a

t) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx6).

(2) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx může xxx xxxx

x) xxxx nebo xxxxxxx xxxx federace,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxx,

x) veřejnoprávní xxxxxxxxx xxxx jiná právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zabezpečuje správu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x takovou xxxxxxx x xxxxxxxxx spojenou,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) centrální xxxxx xxxxx neuvedeného v xxxxxxx x) nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx, že příjemcem xxxx poskytovatelem je xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxx xxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx osoba xxx osoba fyzická x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx okolnostem xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sjednává x xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx činností.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sjednává x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx úvěrující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) smlouva, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx a

e) příjemce xxxx xxxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančního zajištění x o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx profesionálním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA II

SJEDNÁNÍ A XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

(1) Smlouva xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx písemnou ani xxxxx xxxxxxxx formu; xxx xxxx xxxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nejde; xxx xxxx dotčen §7 xxxx. 4 písm. x).

§9

Vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx vzniku finančního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx byl finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemci, xxxxxxx na určený xxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxx xxxx jej držet xxxx jinak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx prospěch xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládá x umožňuje reprodukci x xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Seznam úvěrových xxxxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxx příjemci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx jinak, xx xx za xx, xx úvěrovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, kterou se xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4) x xxx, xx xxxxxx xxxxxx postoupení xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx seznam xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrovou xxxxxxxxxxx zapsanou xx xxxxxx nakládat.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx zastaveným xxxxxxxxx kolaterálem, zejména xxx převést, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx užití jiným, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxx jen, xxxxxx-xx tak smlouva. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x úvěrovou xxxxxxxxxx; §16 tím xxxx dotčen.

§12

Zástavní xxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx, xxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který xx zastaveným finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jej xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téže xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx, xxx xx finanční zajištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxxxx, za jakých xxxxxxxx xx nahradí xxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx ujednáno.

Zastavený xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxx xxxxxxxx nakládal, xxx xxxxxxxx pouze xxxx, která xxxx xxx finančním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx příjemce, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládal, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx splatná, a xx x v xxxxx jejího xxxxxxxx xx závěrečného vyrovnání4), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatele stejného xxxxx, xx započtení xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xxxxx-xx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx výši xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušném xxxxxxxxx trhu.

(4) Xxxxxxxxx xx zastaveným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nemá vliv xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx zastavený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příjemce xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX IV

VÝMĚNA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KOLATERÁLU, XXXXXXX XXXXXXX ZÁSTAVNÍHO XXXXX X XXXX, XXXXXXX XXXX ČÁSTI X XXXXXXXX ZAJIŠTĚNÍ

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnoty,

b) xxxxxxxxx vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu převyšujícím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx žádat jeho xxxxxxxxx doplnění, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i doplnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX SMLUVNÍ XXXXXXXX

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxx smlouva, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rovněž xxxxxx stran, xx xx xxxx, xx xxxxxx je příjemce xxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxxxxx zastavený xxxxxxxx kolaterál, xx xxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjemci x xxxxx je xxxxxx xx splátkách, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Smlouva, xxxxxx xx finanční zajištění xxxxxxxx, xxxx xxxx x takových xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx splátky xxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx; o takovém xxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx splátky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zajištění.

(3) X xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjemci, xx xxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx xxxxx poskytovatel xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx uspokojení x finančního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx, xxxx nastane-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx závěrečného xxxxxxxxx4), xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; neurčuje-li xxxxxx xxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx

x) započtením hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního kolaterálu xx xxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx tento způsob xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ponechání xxxx xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančním xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zapsané xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, seznam xx xxxx; §15 tím xxxx dotčen.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zprávu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oznamuje-li xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx, xxxxx pohledávku xxxxx, xx dlužník xxxxxxxx požadovat, xxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Použití xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, na xxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx z finančního xxxxxxxxxx povolil soud, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplynula xxxxxx xxxxx.

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

§19

Účinky xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxx pohledávce nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zprostí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxx.

§20

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) nebo x §7 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x ) nebo x), xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx xx nebo xxxx xxx vůči xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx.

§21

Vyloučení xxxxxx některých xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx ozdravení xxxxxxxx situace xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určitých xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx7), xxxx xxxx xx xxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx právo příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx finanční zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx správního xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednáno xxxx xxxxxxx až xxxx, xx tato xxxxxxxxxx nastala, xxxxxx xxxxxxxx o takové xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x xxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx neuplatí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výkonem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; vyloučení těchto xxxxxx upravují jiné xxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxxxxx xxx účinky xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX xxxxxx 3 xxxx xxxxx X xxxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/23 8).

§22

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ustanoveními tohoto xxxxxx x x xxxx mezích ujednáními x xxxxxxxxx zajištění xxx ohledu xx xxxxxxx úpravu zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se také xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx započtení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx podmínky účinnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx mohl uplatnit x době xxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxxxxx nesmí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ÚČINNOST

§24

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx však posuzují xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

§25

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2011.

Němcová v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 408/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění vkladů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018

96/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx unie kapitálových xxxx

x účinností xx 29.5.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/47/ES xx dne 6. xxxxxx 2002 x dohodách o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX.

Xx. 9 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/26/ES xx xxx 19. xxxxxx 1998 x neodvolatelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX.

2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 695/2004 Xx., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1287/2006 xx dne 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxx 2009.

4) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 409/2010 Xx.

5) Xxxxxxxxx §165a xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 317/2001 Xx., §553 xxxxxx č. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., §44 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxx x. 257/2004 Xx.

6) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/48/ES xx dne 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx směrnic Xxxxxx 2007/18/XX x 2010/16/XX.

7) Xxxxxxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb. x xxxxxx x. 120/2007 Xx., §43 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx. x xxxxxx x. 57/2006 Sb.

8) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/23 xx xxx 16. prosince 2020 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, (XX) x. 648/2012, (XX) x. 600/2014, (XX) x. 806/2014 x (XX) 2015/2365 x xxxxxxx 2002/47/ES, 2004/25/XX, 2007/36/XX, 2014/59/XX x (EU) 2017/1132.