Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
387/2010 Sb.

Vyhláška

Vojenský znak, znak Vojenské kanceláře prezidenta republiky, znak Hradní stráže a znak Armády České republiky §1

Označování vojenského materiálu vojenským znakem §2

Vojenský stejnokroj §3

Drobné stejnokrojové doplňky §4

Hodnostní označení §5

Hodnostní označení Armády České republiky na náramenících vojenského stejnokroje §6

Hodnostní označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje §7

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji mužů §8

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji žen §8a

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji příslušníků Skupiny doprovodné a ochranné služby a Hudby Hradní stráže §8b

Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje §9

Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje §10

Označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem §11 §12 §13 §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

Příloha č. 1 - Vyobrazení vojenského znaku, znaku Vojenské kanceláře prezidenta republiky, znaku Hradní stráže a znaku Armády České republiky

Příloha č. 2

Příloha č. 3 - Vyobrazení vycházkových, reprezentačních, služebních a polních vojenských stejnokrojů

Příloha č. 4 - Vyobrazení označení státní vlajkou nebo identifikačním praporovým znakem, rukávových znaků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, odznaků na čepici a domovenek

Příloha č. 5 - Vyobrazení vyšívaného hodnostního označení na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku

Příloha č. 6 - Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji

Příloha č. 7 - Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje

Příloha č. 8 - Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na reprezentačních vojenských stejnokrojích

Příloha č. 9 - Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje

Příloha č. 10 - Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje

Příloha č. 11 - Vyobrazení národního rozlišovacího znaku

Příloha č. 12 - Vyobrazení umístění národního rozlišovacího znaku a znaku útvaru na vozidlech ozbrojených sil

Příloha č. 13 - Tabulka pro určení výsledného průměru národního rozlišovacího znaku na vojenských letadlech

Příloha č. 14 - Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem a státními symboly

č. 479/2012 Sb. - Čl. II

č. 430/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

387

XXXXXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2010

o zobrazení xxxxxxxxxx znaku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenským xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 147/2010 Xx., x xxxxx §8 xxxx. 2 zákona x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků x xxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxx, znak Xxxxxxxx kanceláře prezidenta xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx znak xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx rukojeti xxxx xxxx, xxxxxxx xxx x pravé xxxxxx xx xxx mečem x xxxx strany. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zakončeny.

(2) Znak Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx modrý, xxxxx lemovaný novofrancouzský xxxx, xxxxx boky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s dolní xxxxxx prolomenou xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx osm polí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tinktur červená, xxxxx, xxxx (heraldicky xxxxxxxx). Přes xxxx xx xxxxxxx žlutý (xxxxxxxxxx zlatý) xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx x horní xxxxx xxxxxxxx břevna xxxx xxxxxxxxx žlutým (xxxxxxxxxx zlatým) lipovým xxxxxx. Dolní xxxxxxxx xxxxxxxx břevna xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx stříbrnou) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx seříznut. Xxxx xxxx xxxx xxxxx x šikmo vzhůru xxxxxxxx xxx světlemodré (xxxxxxxxxx stříbrné) meče xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx x hruškou. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, mimo lipové xxxxx, xxxx položeny xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx.

(3) Xxxx Hradní xxxxxx tvoří xxx xxxxxxxx gotické xxxxx x konfiguraci xxx xxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxx dvouocasý xxx xx xxxxx xx xxxxxx zbrojí x xxxxxx korunou xx xxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxx se xxxxxxx znak Xxxxxx, xxxxxx stříbro-červeně šachovaná xx xxxxxx zbrojí x korunou xx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x křížkem xxxxxxxxx a ukončeném xxxxxxxxxx, se zlatou xxxxxxx x červenou xxxxxx xx zlatém xxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxx lemovány x xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxx překrývá první x xxx překrývají xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx lemů na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpod xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xx vždy xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, přes xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx meče, jejichž xxxxxxxx jsou dole. Xxxxx obou xxxx xxxx xxxxx sedm xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx vrubů a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx státní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ve stejné xxxxxxxx jako meče x xxxxxxxx, vepsaný x x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vyobrazení xxxxxxxxxx xxxxx, znaku Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx Xxxxxx xxxxxx x znaku Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znakem

(1) Způsob xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx znakem xx xxxxxxx, v závislosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx použití x ozbrojených xxxxxx, xxxxxxx, tiskem xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vulkanizováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znakem. Vojenský xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku xxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx materiál xxxxxx x humanitárním účelům xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxx xxxxxxxx personál2). Xxxxxxxxxxxx rozeznávacím znakem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vojenského duchovního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vojenského stejnokroje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx označením, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rukávovými xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx identifikačním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxx, zimní čepice, xxxxxxx, xxxxxxxxx, klobouk xxxx xxxxx v xxxxx určující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvě

a) zelené, xxxxxx, černé xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx vojáky xxxxxxxxx sil, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Vojenského zpravodajství,

b) xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx určen xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx vojáky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, černé xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx vojáky x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cvičení x těmto útvarům,

d) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx anebo x zeleném xxxxxxx xx určen xxx xxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, černé anebo x xxxxxxx potisku xx určen xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx stejnokrojem se xxxxxx xxxxxxxx stejnokroj x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) tmavomodré xx xxxxx xxx xxxxxx vzdušných sil, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx střední xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx je určen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx výsadkových xxxxxx a jednotek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx průzkumných xxxxxx a jednotek, xxxxxx a jednotek xxxxxxxxxxxxxx boje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx určen xxx žáky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vzdělání xxx xxxxxxx xxxx,

x) šedé xx určen pro xxxxxx logistických útvarů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx komunikačních x informačních xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx Hradní xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je určen xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, služebního xxxxxxxxxxx x služebního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uvedeno v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx označení xxxxxx vlajkou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx znaků Xxxxxx xxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx prezidenta republiky x odznaků xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, kříže x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxx vyznamenáních,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxx,

x) xxxxxxx, medaile x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplňky xxxx xxxxxx x xxxxxxxx příslušnosti k xxxxxxxx vojenskému xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Drobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx znaky, odznaky xx pokrývce xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, šňůry xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx - státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, stejnokrojové knoflíky, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx 2 : 3, xxxxxxx na xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx pravé) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nacházejí x xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) horním x xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx rohu štítu x xxxxx vrchol xx v xxxx xxxxxxx úhlopříček štítu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praporovým xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výcviku x odstínech xxxxxx xxxxx, béžové xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hodnostní xxxxxxxx jsou

a) kovová,

b) xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx označením xxxx zlatové xxxx xxxxxxxxx hvězdy, zlatové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx vyšívané hodnostní xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tištěné xxxx xxxxxxxx hodnostní označení xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx hodnostní xxxx xxxxx důstojníci, hodnostní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x barvě xxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx na služebním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vybraných součástkách xxxxxxxxxx stejnokroje xxx Xxxxxxxxx policii, zimních xxxxxxx 2000, na xxxxxxx xxxxxxxxxx obleků, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oděvů x xxxxxxxx. Je xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx4). Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx služebním stejnokroji x zeleném nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

(4) Xx vojenském stejnokroji xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx umístěna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx čepici xxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx označení xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx baretu xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnostní xxxxxxxx xx zmenšeném xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx náramenících vojenského xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxx x hodnosti

a) xxxxx xxxx umístěno xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx knoflíček.

(2) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) četař xxxx umístěny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rotný xxxx umístěny xxxxx xxxxxxxxx knoflíčky.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) rotmistr xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stříbřitý xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásky,

d) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) štábní praporčík xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stříbřitá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx třícípé hvězdy,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx velké zlatové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) podplukovník xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx tři xxxxx xxxxxxx pěticípé hvězdy x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u hodnosti

a) xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx jedna velká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) generálmajor jsou xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) generálporučík xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pěticípé xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) armádní xxxxxxx xxxx umístěny čtyři xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xx náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x hodnosti

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) svobodník, xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxx výcviku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnostní xxxxx xxxxx "X",

x) xxxxxxxxx, desátník, xxxxx xx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx "X",

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, rotmistr, xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx umístěn xxxxx xxxxxxx hodnostní xxxxx xxxxx "X".

(8) X xxxxxxxxxxx Čestné xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výše. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení Xxxxxx České republiky xx náramenících, xxxxxx, xxxxxx, lodičce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

(9) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenských xxxxx x Xxxxxxxx hudby Xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Na xxxxxxxxx rukávů večerního xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx sbor xxxxxxx, xxxxxxxxx sbor poddůstojníci x hodnostní sbor xxxxxxxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnostní označení, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vyšší důstojníci x hodnostní sbor xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx x xxxxxxxx

x) vojín xxxx umístěno žádné xxxxxxxx,

x) svobodník xx xxxxxxx jeden červený xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) desátník xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) rotný jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) praporčík xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx jedna xxxx xxxxxxxxx pěticípá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) poručík xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx čtyři xxxxx zlatové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) major xx xxxxxxxx jedna xxxxx zlatová pěticípá xxxxxx a zlatová xxxxxxx,

x) podplukovník jsou xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx pěticípé xxxxxx x zlatová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxxx hvězdy a xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx vyhlášce.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Hradní xxxxxx xx reprezentačním xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tmavomodrou portou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x hodnosti

a) xxxxx xxxx umístěno žádné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxx pásek.

(2) Xx xxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx x xxxxxx portou x xx xxxxxxxx xxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dva xxxxxxx hodnostní pásky,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx červené xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxxx reprezentačního stejnokroje x xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) rotmistr xx umístěn xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nadpraporčík xxxx umístěny xxxxx xxxx xxxxxxxxx pásky,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx malá xxxxxxxxx pěticípá hvězda.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx rukávech xxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lemovanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) poručík xxxx xxxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje x černou xxxxxx xxxxxxx lemovanou x xx rukávech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) major je xxxxxxxx xxxxx velká xxxxxxx xxxxxxxx hvězda,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx lemovkou,

b) praporčíků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zlatovou výšivkou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx reprezentačním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 8 x této xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxx označení Hradní xxxxxx xx reprezentačním xxxxxxxxxxx žen

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x hodnosti

a) vojínka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxxx reprezentačního stejnokroje xxxxxxxxxxx sboru poddůstojníků x xxxxxxxx

x) desátnice xxxx xxxxxxxx dva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) rotná xxxx xxxxxxxx xxxxx červené xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,

x) praporčice xxxx xxxxxxxx xxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx umístěny čtyři xxxx xxxxxxxxx pásky,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jedna malá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stříbřitá xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního sboru xxxxxxx důstojníků x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx velké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx umístěny xxxxx xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje hodnostního xxxxx vyšších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zlatová xxxxxxxx xxxxxx x zlatová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvě velké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 31.12.2012

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníků Skupiny xxxxxxxxxx x ochranné xxxxxx x Hudby Xxxxxx stráže

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x blůze x xxxxxx orchestrálního xxxxx Hudby Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx x plášti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx Hradní xxxxxx xx xxxxxxx hodnostní xxxxxxxx podle §8 xxxx. 4 x 5.

§9

Xxxxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta republiky xx náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx jsou umístěny xxx bílé hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bílé xxxxxxxxx pásky,

e) štábní xxxxxxxxx xx umístěna xxxxx malá xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězda x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx vojenského stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tři xxxxx xxxxxxx třícípé xxxxxx,

x) kapitán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx je xxxxxxxx jedna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hvězda x zlatová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx lemovka,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pěticípé xxxxxx x zlatová xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx generálů u xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zlatovou xxxxxxxx ohraničenou x xxxx stran červenou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pěticípé xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx červenou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obou stran xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx barvy. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Vyobrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx náramenících reprezentačního xxxxxxxxxxx

(1) Xx náramenících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pásky,

c) xxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) nadpraporčík xxxx xxxxxxxx čtyři xxxx xxxxxxxxx pásky,

e) štábní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězda x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx reprezentačního stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hvězdy x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tři xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x červená xxxxxxx,

x) xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x červená lemovka.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx vyšších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) major xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zlatová xxxxxxxx xxxxxx x zlatová xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx lemovkou,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx umístěny dvě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plukovník xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zlatové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s vnější xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jedna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hvězda x dvojitou zlatovou xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxxx xxxxxxx pěticípé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx velké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nárameníky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Vyobrazení hodnostního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje xx uvedeno v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vojenské techniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem xxxx státním xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx rozlišovací xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx5), xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx barev xxxxxx vlajky.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxx opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těmito barvami xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx jakémkoliv xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bílé x xxxxxxx pole xx xxxx konturováno xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx umístěn xxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx levé xxxxxx zadní části xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx při přímém xxxxxxx xx plochu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bílého xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xx národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx části xxx osou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx útvaru xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx útvaru xx xx xxxxxxxxx do 100 mm.

(3) Vojenská xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx zadní xxxxx prostředku.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x levé xxxxx xxxxx xxxxxxxx dveří. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx Xxxxxx stráže, který xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx předních xxxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxxxxx x jedné xxxxxxx výšky dveří x 25 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přední xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx znak xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x přední xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx kapotáže xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx policie.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xx pro xxxx xxxxxxxx 90 mm x pro velké xxxxxxxx 150 xx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx umístěn xx křídlech a xxxxxxxx xxxxxxxx plochách xxxx na xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx klínem xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x podélnou xxxx vojenského xxxxxxx x červené xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx ose.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx pravé x xxxx straně xx xxx trupu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx trupu, xxxxxx xxxxx xx xxx trupu. Xx xxxxxxxxxx letounech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx odpovídající pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tohoto letadla.

(3) Xx svislé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letounů xx národní xxxxxxxxxxx xxxx umístěn x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plochy xxx, xx xxxxx barevné xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx směru xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, přičemž rozhraní xxxxxx x červeného xxxxxxxxx pole je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na vojenském xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obou stran. X motýlkově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx trupu.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx trupu x xxxxx největší xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 40 % xxxx celkové délky, xxxxxx od jeho xxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx rozlišovací znak xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx taktického xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx proveden konturou xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku xx xxxxxxx xxxxxxxx poli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx proveden xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozlišovacích xxxxx x šedých xxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxx nátěru xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx znak xxxx xx xxxxxxxxxxxx barvách xxxx barvy.

(6) Národní xxxxxxxxxxx znak v xxxxxxxxx xxxx barvy xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby národní xxxxxxxxxxx xxxx byl xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(8) Velikost xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozlišovacího xxxxx xx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx letadlech xx určena xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce.

(9) Xxxxxxxx dopravní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx dvou odstínech xxxxxxxx (šedé) barvy, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní vlajkou xxxxxxxxxxxx do pruhu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxx, xxx xx spojují. Xx xxxxxx ocasní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letounech xxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx. X starších xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx letouny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nad xxxx nebo xxx xxxxxxx pilota xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vojenské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "XXXXX XXX XXXXX".

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x státními xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znak xxxxxxxx x jedné xxxxxxx xx xxxxx vojenského xxxxxxxx x nejméně xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxxx rozlišovacího xxxxx xxxxx odstavce 1, xx umístěn národní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozlišovacího znaku xx vojenských plavidlech xx xxxxxxxxx 150 xx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se státní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§15

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx č. 257/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zobrazení vojenského xxxxx, xxxxxxxxx rozlišovacího xxxxx x znaku Xxxxxx stráže, xxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platným rozeznávacím xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx symbolem xxxxx xxxxxx Hradní stráže.

2. Xxxxxxxx č. 367/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 257/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odznaků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

§16

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6, které xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxx Armády Xxxxx republiky

-

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 430/2022 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení označení xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx čepici x domovenek

-

-

-

-

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx vyšívaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stejnokroji v xxxxxxx xxxx béžovém xxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

Xxxxxxxxxx hodnostního označení Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sbor xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole x bakalářském studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx studia ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Hradní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

-

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stráže xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

-

-

-

-

-

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx republiky na xxxxxxxxxxxx reprezentačního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx x. 387/2010 Sb.

Vyobrazení národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx

-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX 67&xxxx;3067

Xxxxx
Xxxxxx
xxxx
1000
xxxxx
4550
xxxxxxx
8140

-

Příloha č. 12 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

-

Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. xxxxxxxx [xx]
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx D [xx]
xxxxx xxxxxxx X [mm]
2 600
100
3
3 800
150
3
5 000
200
4
6 500
250
5
7 500
300
6
10 000
400
8
12 500
500
10
15 000
600
12
20 000
800
16
25 000
1 000
20
30 000
1 200
24
37 000
1 500
30
50 000
2 000
40

Příloha č. 14 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxx letadel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

-

-

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx x. 257/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x znaku Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Hradní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2014.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2011 xxxxxx xxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2014.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 479/2012 Xx. x účinností od 31.12.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx barev užívané xxxxxx x xxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx střední školy xxxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx užívány xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 430/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 387/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2013.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

479/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 387/2010 Xx., o zobrazení xxxxxxxxxx znaku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku, xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxxxx odznaků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

430/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx vojenského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, způsobu označování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenským xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx x vojenských odznaků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx nebo státním xxxxxxxx anebo xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxxxx znacích x xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx x. 479/2012 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 7 zákona č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x 12. srpna 1949 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxxxxxx (Xxxxxxxx X), xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 168/1991 Sb.

Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxxx xxxxx raněných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxx xx xxx 12. xxxxx 1949 (xxxxxxxx č. 65/1954 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 12. xxxxx 1949 xx xxxxxxx xxxxx války).

3) §12 xxxx. 1 xxxxxx č. 157/1994 Xx., o xxxxxxxx vyznamenáních Xxxxx xxxxxxxxx.

4) §3 xxxx. 2 zákona č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 274/1999 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x kategorie vojenských xxxxxxx, schvalování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zkoušek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.