Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022.


Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

194/2010 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dopravní obslužnost §2

HLAVA II - ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Dopravní obslužnost státu, kraje a obce §3 §4

Dopravní plánování a integrované veřejné služby §4a §4b

Dopravní plánování a integrované veřejné služby §5 §6

Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících §7

Jednotný jízdní doklad §7a

HLAVA III - POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB §8

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících §9

Nabídkové řízení §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17

Přímé zadání §18 §19 §20

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové §21

HLAVA IV - MIMOŘÁDNÉ SITUACE §22

HLAVA V - KOMPENZACE §23 §24

HLAVA VI - DOZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32

Přestupky objednatele §33

Společná ustanovení k přestupkům §34

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

Přechodná ustanovení §35

Zmocňovací ustanovení §36

Zrušovací ustanovení §37

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě §38

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dráhách §39

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy §40

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §41

Příloha - Standardy kvality a bezpečnosti

č. 135/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 367/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

194

XXXXX

xx xxx 20. xxxxxx 2010

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie1) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti").

(2) Xx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x školských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx zaměstnání, xx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx x k xxxxxxxxxx kulturních, rekreačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx

§3

(1) Xxxxx a xxxx xx xxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx obslužnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx.

(2) Kraj zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx souhlasem xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxxxxxx xxxxxx osobní dopravou x veřejnou linkovou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu, pokud xx to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnost xx svém xxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx xxxxx. Obec xxxx xxxxxxxxxx veřejné služby x přepravě cestujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dopravou xxxx xxxx xxxxxx obvod, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x obcí, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obvod xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx cestujících xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxx; x sousedícím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx moci jiného xxxxx.

(2) Za xxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxx na xxxx účinnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx na úrovni xxxxxxxx. Do doby xxxxxxxxxx xxxxx určí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obslužnost xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxxxxxx plánování xx vytvářet xxxxxxxx xxx hospodárné, xxxxxxxxx x xxxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx x obcí xxx xxxx činnosti. Xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být uvedeny xxxx xxxxxxxxxx do 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§4x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 5 xxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxx celé xxxxx xxxxx x schvaluje xx vláda. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, zdravotnímu stavu x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx páteřní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozmístění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro její xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx x Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže (xxxx xxx "Xxxx"), Xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, sdruženími xxxx x celostátní xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§5

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx a obec, xxxxx zajišťuje xxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Více xxxxxxxxxxx xxxx pořídit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Plán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na dobu xxxxxxx 5 let x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) maximální xxxxxx xxx cestující, mají-li xxx stanoveny xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnímu xxxxxxxxxxx veřejných služeb x přepravě cestujících xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx13).

(3) Xxxxx plánu dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kraji, je-li xxxxxxxxxxxxx kraj,

c) krajem, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) provozovatelem dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Integrovanými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx jednom xxxxx.

(2) Xxxxx x obce xxxxxxxxx plán dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx založit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx integrovaných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "organizátor"). Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx jménem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxx druhů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx může mít xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxx systémy plateb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx stát, kraj xxxx obec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem (xxxx xxx "xxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronickými xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx technické x xxxxxxxx propojitelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbavení cestujících x určených zařízení x technologií.

§7x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Využití xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního dokladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx drážní xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a cen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx dopravci xx podmínek xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx jednotného xxxxxxxx xxxxxxx x zúčtování xxxxxx z tohoto xxxxxxx se provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) přepravních xxxxxxxx, xxxxx je možné xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podmínkách užití xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotného jízdního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx místech, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx osobního xxxxxxx x kontaktní údaje,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuté při xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodní xxxxx, název xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) jízdném x xxxxxx souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx od ukončení xxxxxxxxx jednotného jízdního xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxx xxxxx, je-li xx nezbytné x xxxxxxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. f) xx x) má xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2019 Xx. x účinností xx 1.10.2020

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Xxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxx objednatel

a) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx obslužnost xxx, xxx veřejné služby x xxxxxxxx cestujících

a) xxxxxxx ucelené xxxxxxxxx x provozní xxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) byly xxxxxxxxxxx x souladu s xxx xxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

(3) Dopravce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx nejpozději xx xxx zahájení poskytování xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cesty, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x veřejnou xxxxxx xxxxxx dopravu,

b) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řád, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) mít xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provozování veřejných xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování souhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx přepravu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx").

(4) Standardy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx standardů kvality x xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich prokazování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Objednatel může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx standardů xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou.

§9

Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Objednatel v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) může xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx §18, xxxx objednatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zadáním.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluv x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx xxxx.

Nabídkové xxxxxx

§10

(1) Nabídkové xxxxxx xx zahajuje xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx počtu dopravců x xxxxxx xxxxxxx x k prokázání xxxxxxx požadované kvalifikace. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rovněž předpokládanou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 52 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx jazyce xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek. Xxxxx předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx nabídkového xxxxxx, překročí 50&xxxx;000 xx xx rok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx §212 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx odstavec 3 xxxx. x) xxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxx zadávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxxxx §36 x 37 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §98 xx 102 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx použije xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxx §40 zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx §45 a 46 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxx rozsah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalifikace §73 xx 75, §7779 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx §89 xx 91 a §93 xx 95 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účastníky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxxx §47 a 48 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyloučení xxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx §48x xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx §41 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nabídek x xxxxxx xxxxx §103 x 107 zákona x zadávání veřejných xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §213 a 214 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných zakázek.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nabídkách xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, zejména xxx xxxx jednání probíhat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx, x

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupně xxxxxxxx xxxxxx počet.

(2) Xxxx jednáním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx všechny dopravce, xxxxx nebyli xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx průběh xxxxxxx xx xxxxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxx.

§12

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx použije §108 xx 110 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx nabídek se xxxxxxx §39 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx hodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx §114 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxx nabídkové xxxx xx xxxxxxx §113 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§13

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §123 xxxxxx o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §124 x 125 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx námitek, xxxxxx xxxxxx vyřízení x xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě cestujících xx xxxxxxx §241 xx 246 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §127 x 128 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx. Objednatel xxxx xxxxxxxxx řízení rovněž xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

§15

Objednatel může uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže

a) x xxxxxxx vybraného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, minimálního navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx obsazení orgánů xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady.

§16

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §222 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xxx veřejné xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použije §219 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §223 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx nabídkového xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx na xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx po xxxx ukončení, včetně xxxxxxx znění nabídek xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě cestujících x xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

§18

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), xxx xxxxxx xxxxxxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxx službách x přepravě cestujících

§19

(1) Nejpozději 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1) x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxxxxxx jinak.

(2) X případě uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) identifikačních xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx má xxx xxxxxxx uzavřena,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx-xx smlouva xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx počet xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xx zájem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx přímým xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx újma xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2.

(4) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx kterému úkonu xxxxxxxxxxx směřují, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx nebo xxxxxxx a čeho xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx způsob xxxxxxxx xxxxxxx x zákaz xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §245 x 246 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §16 xxxx. 2.

§20

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímým zadáním xxxxx §18 nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nabídkového xxxxxx si objednatel xxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx požadovat, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx pořízena xx souhlasem objednatele xx druhé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx být xxxxxxxxx využita xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Kupní cena xx stanoví jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, souvisejícího x xxxxxxxxxxxx pořízení xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx odkoupení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xx dopravce xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doložení splnění xxxxxxxx podle odstavce 2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, má se xx to, že xxxxxx xxxxxxx nepožaduje.

(7) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zanikl xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxxxxxx linkovou xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravou a xx dráze xxxxxxxxxx xx §920 použijí x xxxxxxxxx, kdy

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxx x

x) kompenzace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravce xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xx xxxxx xxxxxxxx xx veřejné linkové xxxxxxx x xx xxxxx tramvajové xxxxx x zadávání veřejných xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX SITUACE

§22

(1) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx poskytování veřejných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozí, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx8)

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování dotčených xxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravci, xxxxx je provozovatelem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxxxxxx, xxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxx xxxx, se xxxxxxx účastníky xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu9) xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(6) V xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x přepravě cestujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se §19 xxxx. 1 xx 4 a §20 xxxxxxxxx.

HLAVA V

KOMPENZACE

§23

(1) Xxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxx, výnosů x čistého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxx"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx objednatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx objednatele xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxx modelu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx modelu.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xx xxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx modelu použije xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabídkového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Poskytuje-li xxxxxxxx přepravní xxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících xxxx při plnění xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí x uložení veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx finančního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxx, nelze uzavřít xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejných službách x přepravě cestujících xxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x provozní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx modelu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dovolené míry xxxxxx na kapitál, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx a provozní xxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx modelu, xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx rozpočtový xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx potřebné xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Dojde-li xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objednatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rok o xxxx než 10 %, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo provede xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx10).

XXXXX VI

DOZOR XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

(1) Dozor xxx dodržováním xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx při xxxxxxxxx xxxxx při zajišťování xxxxxxxx obslužnosti xxxxxxxx Xxxx.

(2) Úřad při xxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx objednatel xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správní tresty,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Řízení x xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx námitky xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx §19 odst. 3 nebo x xxxx úřední.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §246 xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx §250 xx 252 a §254 xx 266 zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx; §255 odst. 1 a §264 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x čeho se xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zasílaného Úřadu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kauci xxxxx navrhovatel ve xxxx 1 % x xxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxx předpokládanou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§29

Xxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx se použije §271 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxx.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2016 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2016 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2016 Sb.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Objednatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1) pro nabídkové xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ovlivnit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozporu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx §19 xxxx. 4,

x) xxxxxxx námitky xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 nebo §19 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxx neuchová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx §17,

x) uzavře smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zadáním v xxxxxxx x §18,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2,

h) neuveřejní xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx §19 xxxx. 5,

x) neuveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadáním x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie11),

j) neposkytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx §28, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx svůj xxxxxx xxxxx x rozporu x §3 odst. 2 xxxx 3 xxxx x §4 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx předchozí xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxx, xx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravní obslužnosti xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x), x), x) xxxx x) xxx xxxxxx pokutu xx 5 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo do 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, pokud xxxx předpokládanou hodnotu xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxx. f), xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§34

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije §270 xxxx. 1, 4 xx 8, 10 x 11 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx obdobně.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xx závazku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství12) x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx objednatel x dopravce, se xxxxxx xx smlouva xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx prodloužení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) U xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx umožňuje x době xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, x vypsat xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ně xxxxxxx smlouvu přímým xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx objednatele xxx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxxxxx povinen na xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, po xxxxx xxxx xxxx účinnosti, xxxx

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx nabídkového xxxxxx xxxx xx smlouvy xxxxxxxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla, x to x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx s předčasným xxxxxxxxx úvěrového, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx finančního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxx §5 je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx §7 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §7 x §8 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §7a odst. 7, §10 xxxx. 2 x §23 xxxx. 7.

§37

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 493/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx linkové xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 241/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx ztrátě xx veřejné xxxxxx xxxxxx dopravě x x vymezení xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx

§38

Xxxxx č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 38/1995 Xx., xxxxxx č. 304/1997 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 577/2002 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxxxxxxx 19 x 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 21 x 22 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 19 x 20.

2. X §4a odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

3. V §12 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

4. X §12 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x případě městské xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx,6x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x xxx:

"6x) Xxxxx x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

5. X §12 xxxx. 2 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

6. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx".

7. X §18 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x cílové xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

8. §19 xx 19x xx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 13 xxxxxxx.

9. X §34 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

10. Xx §40x xx vkládá nový §40x, který xxx:

"§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

11. V §41 xxxx. 2 xx xxxxx "§19x xxxx. 3, §19x xxxx. 3, §19b xxxx. 6," xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

§39

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Sb., zákona x. 23/2000 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 377/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx 5 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 se označuje xxxx odstavec 5 x xxxxxxxxx odstavce 8 a 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

2. X §34x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

3. V §36 písm. x) xx slova "xxxxxxx x" xxxxxxx.

4. §39 xx 39d se xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x a 7x xxxxxxx.

5. X §41 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx postoupí xxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx řádech.".

6. X §52 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx b) se xxxxxxx.

7. X §66 xxxx. 1 se xxxxx "§39 xxxx. 8, §39x xxxx. 3, §39x odst. 2" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy

§40

V §9 xxxxxx č. 77/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4, x to včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§41

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 4. prosince 2010.

v x. Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 194/2010 Sb.

Standardy xxxxxxx a bezpečnosti

I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. Vozidlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxx xxx označeno alespoň:

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x licenci x názvem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, označení xxxxx x cílové xxxxxxxx xx čele xxxxxxx xxxx být xxxxxxx i za xxx,

x) xx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tramvajové, trolejbusové x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (zastávky),

c) xx veřejné xxxxxx xxxxxx dopravě provozované xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dráze trolejbusové xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx linky x xxxxxx xxxxxxx stanice (xxxxxxxx).

2. Xxxxxxx přístupná xxxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akustické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Přeprava xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. Ve xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x označena místa x sezení pro xxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xx vozidle xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

3. Ve xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovázejícího nevidomou xxxxx.

4. Xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx přepravu xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxxx xxxx na xxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxxxx stáří xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle zákona x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx před Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 194/2010 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 135/2016 Xx. x účinností od 1.10.2016

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx podle xxxxxx x. 194/2010 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2020.

2. Xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7a odst. 1 xxxxxx č. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 13. prosince 2020.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 194/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2010, x xxxxxxxx ustanovení §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti 4.12.2010.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.10.2020

240/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1370/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1191/69 x č. 1107/70, v xxxxxxx xxxxx.

2) §24 odst. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 23/2000 Xx.

3) §2 xxxx. 6 písm. a) xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 150/2000 Xx.

4) Zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xx. 2 xxxx. m) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007.

6) Čl. 5 xxxx. 2, 3a, 3x a 4 xx 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1370/2007, x xxxxxxx xxxxx.

7) Xx. 2 xxxx. j) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007.

8) Xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1370/2007.

9) §178 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

10) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

11) Xx. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007.

12) Xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1370/2007.

13) Čl. 2x xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1370/2007, x xxxxxxx xxxxx

14) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.