Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013 do 30.11.2016.


Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

145/2010 Sb.

ČÁST PRVNÍ - SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Předmět úpravy §1 §2
Vymezení některých pojmů §3
Informační povinnosti §4 §5 §6 §7
Důsledky porušení informační povinnosti §8
Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr §9
Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr §10
Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr §11
Výpověď spotřebitelského úvěru §12 §13
Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru §14
Předčasné splacení spotřebitelského úvěru §15
Překročení §16
Některá ustanovení týkající se zprostředkovatelů §17
Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru §17a
Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru §17b
Vyloučení použití směnky nebo šeku §18
Zajištění spotřebitelského úvěru §18a
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou §18b
Dozor nad dodržováním zákona §19
Správní delikty §20 §21
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Společná ustanovení §22
Přechodná ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §25
Přechodná ustanovení §26
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci §27
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České národní bance §28
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §29
Příloha č. 1 - Povinné informace v reklamě
Příloha č. 2 - Povinné informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Příloha č. 3 - Povinné informace ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Příloha č. 4 - Povinné informace po dobu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání
Příloha č. 5 - Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr
Příloha č. 6 - Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
Příloha č. 7 - Formulář pro informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném ve formě možnosti přečerpání a za účelem sjednání nové smlouvy, kterou se odkládá platba nebo mění způsob splácení
č. 43/2013 Sb. - Čl. II
145
XXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2010
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx úvěrem xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úvěr xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx služba poskytovaná xxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

§2
Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úvěr xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nemovitosti x xxxxxx xxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nemovitosti,

2. xxxxxx xx xxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x jiné právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxxxx2) xxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x účelem xxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxx xxxxxxxx x bodech 1 xx 4, popřípadě 5,

x) xxxxxxxxx v xxxxxx nájmu věci xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx úplaty,
d) xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx může platit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx,
x) x celkovou výší xxxxx xxx 5 000 Xx xxxx vyšší xxx 1&xxxx;880&xxxx;000 Kč; xxxxxx 5&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxx týmž xxxxxxxxx x spotřebitelem xxxxxxxx x xxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vztahuje xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přesáhne xxxxxxx xxxx xxxxx 5&xxxx;000 Xx, x xxxxxxx následující xxxxxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxx,
x) kterou zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxx na xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnosti,
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bankou, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3), xxxxxxx obchodník x cennými xxxxxx xxxx banka jsou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okruhu osob xx veřejném xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx poskytnutí je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx peněz, nebo
k) xxxxx je obsažena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Vymezení xxxxxxxxx pojmů
Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabízející xxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx v rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx,
x) zprostředkovatelem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx samostatného xxxxxx svého xxxxxxxx xx xxxxxx nabízí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřít xxxx xx jménem xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx sazbou xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, provizí, xxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaplatit v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx notáře; xx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pojistné, xxxxx je uzavření xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxx spotřebitelského úvěru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx úrokovou sazbou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístupného xxxxxx x kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxx x xxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jména x příjmení, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,
j) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx spotřebiteli uchování xxxxxxxxx určených xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezměněné xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx souhrn xxxxx částek, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxxxxx xxxxx vyjádřená xxxx pevná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxxx ročně na xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sjednaná mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb stanovených xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xx smlouvě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, považuje se xxxxxxxx xxxxxxx sazba xx xxxxx stanovenou xxxxx xxx dílčí xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx procentní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) tabulkou xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxxx, lhůty a xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozčlenění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, úrok vypočítaný xx základě xxxxxxx xxxxx x veškeré xxxxxxxxx náklady; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx změnit, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stručnou xxxxxxxxx, že uvedené xxxxx xxxxx xxxxx xx změny xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedené x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
Informační povinnosti
§4
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxx jeho zprostředkování xxxxxxxx, jejíž součástí xx jakýkoliv xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxxxxxx příkladu xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu.
§5
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx. Učiní xxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx uzavřením smlouvy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx před xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx takové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx X. přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx xx poskytují na xxxxxxxxx uvedeném x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx. Informace xxxxxxx x části XX. přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 2 věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku10).
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spotřebitele prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx povinen poskytnout xxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xx které se xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx požádání xxxx xx 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx uvedeném x příloze č. 7 x xxxxxx zákonu, nebo
x) dohody, kterou xx xx účelem xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx věřitele odkládá x xxxxxxxx prodlení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx smluvní ujednání xxxx xx svém xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v původní xxxxxxx, xx formuláři xxxxxxxx v příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx spotřebitel schopen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí především xxxxxxxxxx předsmluvních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, včetně důsledků xxxxxxxx, x základních xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx.
(6) Je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxx nabízen xxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx za to, xx ji xxxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx na prodávajícího xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx jako zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§14). Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vysvětlení poskytnout.
§6
(1) Xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výstižným a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, musí připojit xxxxxxx xx xxxxxxx xxx takovou xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Použitá xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx. Jedno vyhotovení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx.
(2) Věřitel xxxx zprostředkovatel xx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xx požádání bezplatně xxxxx xxxxxx smlouvy, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči xxx o xxxxx xxxxx výpůjční xxxxxxx xxxxx, x to x přiměřeném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxxx účinná. Informace xxxxxxxx xxxx splátek xx xxxxxx výpůjční xxxxxxx sazby a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxx účinnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx spotřebiteli xxxxxx.
(2) Xxxxxxx strany xx však xxxxx xxxxxxxxx, xx informace x změně xxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx intervalu, xxxxx xxxxx výpůjční xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx referenční xxxxxxx xxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rovněž zpřístupněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxx je povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru uzavřeného xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto zákonu.
(5) Jestliže smlouva, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pevně stanovenou xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxx spotřebiteli na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxx formu,
x) neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu, xxxx
c) nebyla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx na jiném xxxxxxx nosiči xxx,
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, pokládá se xxxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xx úročený xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx platné x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele splácet xxxxxxxxxxxxxx úvěr
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívající xx významném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx spotřebitelský xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx úvěruschopnosti spotřebitele x odbornou xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx.
(2) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x spotřebitelích xx xxxxxx posuzování xxxxxx úvěruschopnosti x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx třetím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x těmto xxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tato osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelský xxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v databázi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x bezplatně spotřebitele xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
§10
Roční xxxxxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx procentní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi věřitelem x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x xxxxxx xx na roční xxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx neplnění některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvě, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx nákladů xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxx xxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxx uskutečněna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxx x čerpání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx celkových nákladů xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve smlouvě, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx.
(3) Výpočet xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx je založen xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx úvěr bude xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a že xxxxxxx x spotřebitel xxxxx xxxxx x xxxx své povinnosti.
(4) Jestliže xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx procentní sazby xxxxxxx na spotřebitelský xxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxx, xx xx pro xxxxx xxxxxxx xx xx, xx úroková xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neměnné x xxxxx platit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx potřeby xx xxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na spotřebitelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.
§11
Odstoupení xx xxxxxxx, xx xxxxx se sjednává xxxxxxxxxxxxxx úvěr
(1) Xxxxxxxxxxx může od xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, odstoupit xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 14 dnů xxx xxx uzavření xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx 14 xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat.
(2) Xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písemně, x xx x souladu x informací xxxxxxxx x této xxxxxxx x právu na xxxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zachovanou, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xxx xxx odeslání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrok ve xxxx, xx xxxxxx xx věřiteli xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x odstoupení xx xxxxxxx nedošlo, x xx xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, do xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spotřebiteli xxxxx xxxxx plnění, s xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacených věřitelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou, xx které xx xxxxxxxx spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x smlouva o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx povinen bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský úvěr, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku4) xxxx xx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).
§12
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitelský xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx s okamžitou xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx výpovědní xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sjednaná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx 1 xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx ve smlouvě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx. Výpovědní xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx.
§13
Xx-xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xx které xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, uzavřené na xxxx neurčitou, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx důvodů ukončit xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X této xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx vedou, xxxx xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxx xxxxxx; není-li to xxxxx, xxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx trvalém xxxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx nepoužije x xxxxxxx, brání-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.
§14
Smlouva x xxxxxxx spotřebitelském xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx a která xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx.
(2) Xx xx xx xx, xx smlouva, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, je xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zároveň xxxxxxxxx,
x) věřitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxx přípravou xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx spotřebitel xxxxxxx xxxxxxxx informovat. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spotřebitelském xxxxx xxxxx xxx spojován x xxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx o koupi xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx6) nebo při xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx7) x xxxxxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx, než mu xxxx xxxxxxxxxxxx vrácena xxxxx cena.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx a výše xxxxxx právo na xxxxxxxx plnění nebylo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uspokojeno, ručí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx kdykoliv xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xx spotřebitel xxxxx na snížení xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx nedošlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx věřitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x objektivně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx celkové výše xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a sjednaným xxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxx xxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx rok, xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx předčasné xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx provedeno x xxxxx plnění x xxxxxxxx smlouvy xxxxxx x zajištění splacení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
c) xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx úroková xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout částku xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx faktické xxxxxxxxxxxx xxxx peněžních prostředků, xxx je xxxxxxxx xx platebním účtu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přečerpání.
(2) Je-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxx obsahovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sankcích, poplatcích x xxxxxxx x xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx. Tyto informace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.
(3) Jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které trvá xxxx xxx jeden xxxxx, věřitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx nosiči xxx informuje x
x) xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx,
x) xxxxxxxx úrokové xxxxx x
d) xxxxxxx sankcích, poplatcích xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx.
§17
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Zprostředkovatel xx xxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zejména, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jednoho xxxx více věřitelů xxxx xx tuto xxxxxxx nevykonává xxx xxxxxxx věřitele.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xx xxxx služby xxxxxx, zprostředkovatel nesmí xxxxxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxx nosiči xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x vyjádření xxxxx xxxxxxxx, které při xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oslovil.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§17x
Smlouva, xx xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, musí být xxxx zprostředkovatelem x xxxxxxxxxxxxx uzavřena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxx §17b. Má-li xxxxxx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx x této xxxxxxx dohodnuta.
(2) Xxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx předáno xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx na xxxxx trvalém xxxxxx xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx.
§17a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 43/2013 Sb. x účinností xx 25.2.2013
§17x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xx té xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Od xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx smlouvě x xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zachovanou, je-li xxxxxxxxxx odesláno zprostředkovateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx ruší.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx x tom, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx došlo.
(5) Xxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx od xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx4).
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 43/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.2.2013
§18
Vyloučení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použít xxxxxx xxxx šek.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xx xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smlouvy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, nelze xxxxxx xxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xx větě xxxxx.
§18x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx zcela xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 43/2013 Xx. x účinností xx 25.2.2013
§18x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla s xxxxx než xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektronických komunikací11).
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 43/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.2.2013
§19
Xxxxx xxx dodržováním zákona
Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx vykonává Česká xxxxxxxx inspekce8), x xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka9).
Správní xxxxxxx
§20
(1) Xxxxxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
a) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4,
b) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,
x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxx
x) x rozporu s §18b použije xxxxxxxxx xxxxx pro přístup xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 2 xxxx 4,
x) x xxxxxxx x §5 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 nebo 4,
x) xxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 5,
e) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 1,
f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 4,
x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 3 požaduje xx xxxxxxxxxxxx další xxxxxx,
x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 4 neinformuje xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xx smlouvu, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxx, kdy k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
i) x xxxxxxx s §12 xxxx. 1 zpoplatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx xxx 1 xxxxx,
x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx,
x) x xxxxxxx x §13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x rozporu x §15 xxxx. 1 xxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelský xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx předčasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
o) v xxxxxxx x §15 xxxx. 4 požaduje xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3, xxxx
x) v xxxxxxx s §18a xxxxxxx spotřebitelský úvěr xx xxxxx zjevném xxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx pohledávky.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
a) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §5 xxxx. 6,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx
x) x xxxxxxx x §17a xxxx. 2 nepředá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx trvalém nosiči xxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x §9 xxxx. 2
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx přístup x xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx místem podnikání x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věřitelů x xxxxx údajům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx pokuta
x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), g), x) xx x) nebo xxxxxxxx 3,
x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xx x),
x) xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 4.
§21
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx, za nichž xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx se x něm dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 5 xxx ode xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, který podle §19 xxxxxxxx xxxxx.
(5) Příjem x xxxxx uložených Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(6) Náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedených Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Příjem x xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedených Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou vymáhá xxxxxxxxx celní xxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx spotřebitelský xxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.
(2) Na spotřebitelský xxxx xx xxxxx xxxxxxxx přečerpání xxxxxxx xx požádání xxxx xx 3 xxxxxx xx použijí pouze §1 xx 3, §4, §5 xxxx. 1, 3, 6 x 7, §6, §7 odst. 1 xxxx první x xxxxx, xxxx. 2 x 3, §8 x 9, §14 x §1723.
(3) Na xxxxxx, kterou xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ujednání jsou xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx smlouvě, xx xxxxxxx pouze §1 xx 3, §4, §5 xxxx. 1, 3, 6 x 7, §6, §7 xxxx. 1, 2 x 5, §8, §9 xxxx. 1, 2 x 4, §10, 12, 13 a §15 xx 23.
(4) Xx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxxx překročení xx použijí xxxxx §1 xx 3, §16 x §18 xx 23.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5, 7 a 9 xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxxxxxxx §7 odst. 1 až 3, §12, 13 a §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zákon č. 321/2001 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx x x změně xxxxxx č. 64/1986 Xx., se xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§25
X xxxxxxx x. 2 XXXXXXXX XXXXXX k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 130/2008 Xx. x zákona č. 189/2008 Xx., xx xx předmět podnikání "Xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxx xx sloupci 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx: "x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, nebo x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x) 3 xxxx praxe v xxxxx".
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx", může x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x doloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx nebo zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx provede zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podnikateli xxxxx; tento xxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx obchodní inspekci
§27
X §2 xxxx. 2 zákona č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Sb., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx. a xxxxxx x. 229/2006 Xx., písmeno h) xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 1x xxx:
"x) zda xxxx dodržovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
1x) Xxxxx x. 145/2010 Sb., x spotřebitelském úvěru x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx
§28
V §44a xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx. x xxxxxx x. 285/2009 Sb., xx x xxxxxxxx 1 xxxxx "x xxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxx" x xx xxxxx "nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx9x)" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx9x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxx:
"9x) Xxxxx x. 145/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXX
XXXXXXXX
§29
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Vlček x. x.
Klaus x. x.
Xxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 145/2010 Xx.
XXXXXXX INFORMACE X XXXXXXX
(1) Nabídka xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx x jakýkoliv údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zřetelným způsobem xxxxxx reprezentativního xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx procentní xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxx x veškerých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx celkových nákladů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx nebo službu xxxxxx xxxx x xxxx případné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelským úvěrem, xxxxxxx pojištění, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx požádání xxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxx věřitel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. b) a x).

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 145/2010 Sb.
POVINNÉ XXXXXXXXX XXXX UZAVŘENÍM XXXXXXX, XX XXXXX SE XXXXXXXX SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
I.
Před xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx úvěr, musí xxx xxxxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxx o
a) druhu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x případně x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) výpůjční xxxxxxx sazbě, podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrokovou sazbu, xxxxx x o xxxx, podmínkách a xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx různé úrokové xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx informace x všech xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotřebitelem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx musí xxx xxxx vysvětlena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx příkladu x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebitelský úvěr, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úrokovými xxxxxxx x použije-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX xxxx. b) xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxx mechanismy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vést k xxxxxx ročním procentním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výpůjčními xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx,
x) poplatcích xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx o poplatcích xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čerpání x x veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náklady spojené x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx povinnosti uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, zejména xxxxxxxxx, xx-xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xx nabízených xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x veškerých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění,
n) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx se sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) právu xx předčasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx stanovení,
p) xxxxx spotřebitele xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v databázi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský úvěr,
r) xxxx, po xxxxxx xx věřitel vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx smlouvy, x
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského úvěru.
II.
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx požádání xxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx uvedené v xxxxx I. xxxx. x) až x), x), l), p) x x), a xxxx informace x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx x plné xxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx vyžadována,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský úvěr, x podmínkách, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx odvrácení xxxxxx x nárocích věřitele xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx způsob splácení, xxxxxxx xxxxxxx ujednání xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejně výhodná xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x dále xxxxxxxxx x
x) roční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxxxx příklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx sazby,
b) xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, x případném právu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Sjednává-li xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx hlasové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X. písm. x) xx x). Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xx xxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xx účelem odvrácení xxxxxx x nárocích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prodlení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mění xxxxxx splácení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx souhrnu xxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxx přečerpání, poskytne xx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxxxxxxxx x

1. povinnosti spotřebitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x plné výši xx xxxxxx věřitele, xx-xx taková xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. celkové xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru,

3. xxxxxxxx xxxxxxx sazbě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jakémkoliv xxxxxx xxxx referenční úrokové xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx použitelných xx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxx xxxxxxxx změnit;

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxx xxxxxxx xxxx xxxxx;

x) x xxxxxxx dohody, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele platba xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x informaci x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přečerpání xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a).

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 145/2010 Xx.
XXXXXXX XXXXXXXXX XX SMLOUVĚ, XX XXXXX XX SJEDNÁVÁ XXXXXXXXXXXXXX XXXX
(1) Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování, xxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty,
c) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jejich cenu, xxxxx xx byla xxxxxxx bez využití xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxx xxxx x jakémkoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxx, xxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxx úrokové sazby. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx různé xxxxxxx sazby, xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx sazbu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx této xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr,
g) xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx spotřebitel xxxxxxx, x xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x různými úrokovými xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx obdržet xxxxxxxx xxxxxxxxx výpis x xxxx x xxxxxx xxxxxxx umoření, jeli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru s xxxxx stanovenou dobou xxxxxx,
x) xxxxxx uvádějící xxxxx a podmínky xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx související xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čerpání x xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x případě opožděných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, x podmínky pro xxxx úpravu a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxxx právo vykonáno, x dalších podmínkách xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx informace x xxxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxxx čerpanou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 3, xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxxxxxx x §14 xxxx. 3 x 4 x xxxxxxxxxx xxxxxx uplatnění,
p) informaci x právu xx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx věřitele xx xxxxxxx vzniklých xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) informaci x xxx, xxx případné xxxxxxx kapitálu, vytvořeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelského xxxxx.
(2) X případě možnosti xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx požádání xxxx xx xxx xxxxxx, xxxx smlouva, xx xxxxx se xxxxxxxx spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x),
x) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx od xxxx smlouvy, xxxxx, xxxxx xxx může xxx xxxx právo xxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx x o xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxx xxxxxxxx změnit.
(3) Xxxxxx, kterou xx xx xxxxxx odvrácení xxxxxx x nárocích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxx mění xxxxxx splácení, přičemž xxxxxxx ujednání xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) x p).

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 145/2010 Xx.
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX VE XXXXX MOŽNOSTI XXXXXXXXXX
Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx x
x) období, na xxxxx se výpis x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxx xxxxxxx spotřebitelského xxxxx,
x) xxxxxxxx x předchozího xxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx poplatcích se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x daném xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 5 x xxxxxx č. 145/2010 Xx.
XXXXXXX ROČNÍ XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX
X. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx současné xxxxxxx splátek x xxxxxx poplatků xx xxxxxx druhé.

Roční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx následujícího xxxxxx:
xxx:
X xx XXXX,
x xx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x xx xxxxx xxxxxxx, proto l ≤ k ≤ x,
Xx je částka xxxxxxx k,
tk xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zlomcích xxxx xxxx datem xxxxxxx čerpání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tl = 0,
x' xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x xx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
Xx xx xxxx splátky xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xX xx interval xxxxxxxxx x letech x xxxxxxxx xxxx mezi xxxxx prvního čerpání x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx nutně stejné x xxxxxx být xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx intervalech.
b) Počátečním xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxx roku. Xx xx xx xx, xx xxx xx 365 xxx (xxxx 366 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx), 52 týdnů nebo 12 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxx měsíc xx 30,41666 dní (xxx. 365/12), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx.
x) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx číslice xx následujícím desetinném xxxxx větší xxxx xxxxx 5, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (Xx), xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx slovy xxx zaplacena, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx n, xxxxxxxxx v xxxxxx, xx.
X představuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx rovnost xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx XXXX
1. Xxxx-xx smlouva, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, spotřebiteli xxxxxxx x čerpání, xxxxxxxx xx celková xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxx;
2. xxxx-xx smlouva, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx volnost x čerpání, avšak x různých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx období, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spotřebitelského xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxx x této smlouvě x x xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxx;
3. xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxx způsoby čerpání x xxxxxxx poplatky xxxx výpůjčními úrokovými xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nejvyšším poplatku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxx smlouvy;
4. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celková xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xx vyčerpanou v xxxx xxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx doba trvání xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxx, xxxxxxxx xx XXXX xx základě xxxxxxxxxxx, xx doba xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx;
5. v xxxxxxx xxxxxxx, ve které xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, uzavřené xx xxxx neurčitou, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přečerpání, xx xx za xx,
x) xx je xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, úroků x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx spotřebitelem splácena xx stejných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkou x rámci každého xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že následná xxxxxxx x splácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx uplatní v xxxxxxx x uvedeným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx smlouva, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
Xxx xxxxx tohoto bodu xx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, uzavřenou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx musí být xxxx xxxxxxxx v xxxxx určitého období xxxx po xxx, xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx přístupné x dalšímu xxxxxxx;
6. x xxxxxxx smluv, xx xxxxxxx se xxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx možnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, uvedených v xxxxxx 4 a 5,
x) xxxxxxxx datum xxxx částka xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx provést, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se, xx splátka xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává spotřebitelský xxxx, x za xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx smlouva stanoví,
b) xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx x nejkratšího xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxx a datem xxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx provést;
7. xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjistit xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx úvěr, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxxxxxxxx xx, xx je xxxxxx provedena x xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyjádřené xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx známa, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxx,
x) konečná xxxxxx vyrovná xxxxxxxx xxxxxxx, úroků x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx;
8. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxxxx xx xx xxxx 37&xxxx;800 Xx;
9. jsou-li xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úrokové xxxxx x poplatky, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poplatky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxx;
10. x smluv, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx výpůjční úroková xxxxx xx vztahu x počátečnímu xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravována xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx x pevnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okamžiku.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 145/2010 Xx.
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX ÚVĚRU
1. Xxxxx x věřiteli/zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx (*)
X-xxxxxxx xxxxxx (*)
Xxxxx xxxx (*)
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Xxxxx x příjmení / xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx]

[Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, umístění organizační xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]

Xx-xx relevantní:

Zprostředkovatel xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx číslo (*)
E-mailová xxxxxx (*)
Xxxxx faxu (*)
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Xxxxx x xxxxxxxx / obchodní firma, xxxxxxxxx xxxxx]
[Xxxxx podnikání, xxxxx, umístění organizační xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx používat]
2. Popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru

To xxxxxxx strop xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx čerpání

To xxxxxxx, xxxxx způsobem x xxx obdržíte xxxxxx.

Xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx toto:

[Výše, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx]
Xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx splatné xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je třeba xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a případné xxxxx xxxxxxx související x Xxxxx xxxxxx.

[Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx celkové xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úvěru]

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx nebo službu xxxx xx xxxxx xx xxxxxx určitého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby
Název zboží/služby
Cena x xxxxxxxxx

Xx-xx relevantní:

Požadované xxxxxxxxx
Xxxxx xx x xxxxx zajištění, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx nevedou k xxxxxxxxxx umořování xxxxxxx.

[Xxxx xxxxxxxxx]

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx smlouvu, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

[%

- xxxxx, nebo
- xxxxxxxxx (x indexem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx počáteční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
- xxxxxx]

Xxxxx procentní xxxxx xxxxxxx (RPSN)

Jedná se x celkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx procento xxxxxxx xxxx úvěru.
Účelem XXXX xx pomoci Vám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

[%

Xxx xx uvede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sazby]

Je xxx xxxxxxx úvěru xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx
- smlouvu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx?
Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx služby věřiteli xxxxx, nejsou zahrnuty x XXXX.

Xxx/xx [xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx]
Xxx/xx [pokud ano, xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxxxxx náklady

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx vedení xxxxxxx xxxx více účtů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x čerpání

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. kreditní xxxxx)

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx notáře

Náklady v xxxxxxx opožděných xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x způsobit xxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěru x xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxx bude xxxxxxxx [..... (xxxxxxx xxxxx použitelná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spotřebitele)]

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů.

Ano/ne

Předčasné xxxxxxxx

Xxxx xxxxx splatit xxxxxxxxxxxxxx xxxx předčasně, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zčásti.

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů.

[Určení xxxxxxx xxxxxxx (způsob xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxxxx zákona]

Vyhledávání x xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrozumět o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxx vyhledávání xxxxxxxx zamítnutí žádosti x poskytnutí spotřebitelského xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxx veřejnou bezpečností.

Právo xx xxxxx smlouvy, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr

Máte xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xx-xx relevantní:

Doba, xx kterou je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává spotřebitelský xxxx nebo návrhem xx uzavření xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx .... xx ....
Xx-xx xxxxxxxxxx:
5. Dodatečné xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xx xxxxx

x) x xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Vašem domovském xxxxxxxx státě
Adresa
Telefonní xxxxx (*)
X-xxxxxxx xxxxxx (*)
Číslo xxxx (*)
Adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Jméno x xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxx, popřípadě název]
[Místo xxxxxxxxx, xxxxx, umístění xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx adresa xxx doručování, xxxxxx xx spotřebitel používat]

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxx v xxxxxxxxx

[Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rovnocenný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx smlouvy

[Praktické xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx odstoupení xx xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx, na xxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xx sjednává spotřebitelský xxxx, xxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva]

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx, podle nějž xxxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx relevantní:

Doložka x xxxxx rozhodném xxx smlouvu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x/xxxx xxxxxxxxxx soudu

[Zde xx xxxxx xxxxxxxxx doložka]

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxx v [xxxxxxxxx xxxxx]. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x úmyslu x Xxxx komunikovat x [konkrétní xxxxx/xxxxxx], xxxxx xxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přístup x xxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx přístup k xxxx.

(*) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx: Je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xx-xx xxxxxxxxxx", xxxx slova xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné informace, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informacemi.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx č. 145/2010 Xx.
XXXXXXXX PRO XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX POSKYTOVANÉM VE XXXXX XXXXXXXX PŘEČERPÁNÍ X XX XXXXXX XXXXXXXX NOVÉ XXXXXXX, XXXXXX SE XXXXXXX XXXXXX XXXX MĚNÍ XXXXXX SPLÁCENÍ
1. Údaje x věřiteli/zprostředkovateli xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx (*)
X-xxxxxxx xxxxxx (*)
Xxxxx xxxx (*)
Adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Jméno x xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx]

[Xxxxx podnikání, sídlo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]

Xx-xx relevantní:

Zprostředkovatel xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx (*)
X-xxxxxxx adresa (*)
Xxxxx xxxx (*)
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Xxxxx x xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx]
[Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx organizační složky xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]
2. Popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktu

Druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx

Xx znamená xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx spotřebitelský xxxx.

Xxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba nebo xxxxxxxx xxxxx výpůjční xxxxxxx xxxxx, které xx na xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

[%

- xxxxx, xxxx
- xxxxxxxxx (s xxxxxxx xxxx referenční xxxxxxxx xxxxxx použitelnými pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
- xxxxxx]

Xx-xx relevantní:

Roční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXXX)
Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx úvěru xxxxxxxxx xxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxx RPSN xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxx nabídky.

[%

Zde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx]

Xx-xx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se spotřebitelským xxxxxx
Xx-xx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

[Xxxxxxx platné xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx Vám xxxx xxxxxxxx

[...... (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prodlení spotřebitele x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)]
4. Další xxxxxxxx právní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr

[Podmínky a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx Vás xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx založeno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečností.

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx informacemi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve které xx sjednává xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo návrhem xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx .... xx ....
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx sjednání xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx platba nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx muset xxxxxxx xxxx:

[Xxxxxxxxxxxxxxx příklad xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx spotřebitel xxxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxx zaplatit

Předčasné xxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předčasně, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zčásti.
Je-li xxxxxxxxxx:
Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx.

[Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) podle xxxxxxxxxx §15 tohoto xxxxxx]
Xx-xx xxxxxxxxxx
6. Dodatečné xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx finančních služeb xx trh xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) o xxxxxxxx

Xx-xx relevantní:

Zástupce xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx číslo (*)
X-xxxxxxx xxxxxx (*)
Xxxxx xxxx (*)
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (*)

[Jméno x xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx]

[Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx používat]

Je-li xxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxxx

[Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx zapsán, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr

Právo xx xxxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx smlouvy, a xx xx lhůtě 14 kalendářních xxx
Xx-xx xxxxxxxxxx:
Xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

Xxx/xx

[Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, na xxx xx oznámení x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx od smlouvy, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.]

Xx-xx relevantní:

Právo xxxxx, xxxxx xxxx postupuje xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx.

Xx-xx relevantní:

Doložka o xxxxx rozhodném xxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a/nebo xxxxxxxxxx xxxxx

[Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xx-xx relevantní:

Užívání xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x [xxxxxxxxx xxxxx]. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x úmyslu s Xxxx komunikovat x [xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx], xxxxx xxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxx x němu.

(*) Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx: Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "je-li xxxxxxxxxx", xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx musí xxxxxxx příslušnou xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx daného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x musí xxx nahrazeny příslušnými xxxxxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smluv, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr nebo xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx řídí xxxxxxx č. 145/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx směnky xxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx.
3. Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x příloze č. 2 zákona x. 145/2010 Sb. xx xxxxxxxxx uvedeném x přílohách č. 6 x 7 xxxxxx x. 145/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x. 145/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 43/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 25.2.2013

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 145/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
43/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 145/2010 Sb., x spotřebitelském úvěru x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 25.2.2013 s xxxxxxxx xxxxx §6, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2014
Xxxxxx xxxxxxx x. 145/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2016 Sb. x účinností xx 1.12.2016.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/48/ES ze xxx 23. xxxxx 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 87/102/XXX.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2011/90/EU xx xxx 14. xxxxxxxxx 2011, xxxxxx se mění xxxx XX xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/48/XX, kterou se xxxxxxx dodatečné předpoklady xxx výpočet xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxx.
2) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §3 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §54c xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §57 xxxxxx x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §57 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §53 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §54b xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.