Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
118/2010 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - KRAJSKÉ REFERENDUM

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Překážky ve výkonu práva hlasovat v krajském referendu §4

Den a doba hlasování v krajském referendu §5

HLAVA II - ROZHODOVÁNÍ V KRAJSKÉM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ §6

Nepřípustnost konání krajského referenda §7

HLAVA III - NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA KONÁNÍ KRAJSKÉHO REFERENDA A VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ KRAJSKÉHO REFERENDA

Konání krajského referenda §8

Přípravný výbor §9

Náležitosti návrhu přípravného výboru §10

Podpisová listina §11

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru §12

Vyhlášení krajského referenda na návrh přípravného výboru §13

Vyhlášení krajského referenda z rozhodnutí zastupitelstva kraje §14

Den konání krajského referenda §15

Společné konání krajského referenda §16

HLAVA IV - KOMISE PRO HLASOVÁNÍ

Druhy komisí §17

Okrsková komise §18

Místní komise §19

Krajská komise §20

Ustavení komisí §21

Členství v komisi §22

Zapisovatel komise §23

Jednání komisí §24

Ukončení činnosti komisí §25

Zákaz poskytování informací §26

Nároky členů komisí §27

Souběh referenda a voleb §28

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Hlasovací okrsky §29

Seznam oprávněných osob §30

Hlasovací průkaz pro krajské referendum §31

Informování oprávněných osob §32

Kampaň pro krajské referendum §33

Hlasovací lístky §34

Hlasovací místnost §35

Zahájení hlasování §36

Zásady hlasování §37

Způsob hlasování §38

Pořádek v hlasovací místnosti §39

Přerušení a ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A JEJICH VYHLÁŠENÍ

Sčítání hlasů okrskovou komisí §41

Přítomnost osob při sčítání hlasů §42

Zápis okrskové komise o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku §43

Zápis místní komise o výsledku hlasování §44

Zápis krajské komise o výsledku hlasování §45

Vyhlášení výsledků hlasování §46

HLAVA VII - OZNAMOVACÍ POVINNOST §47

HLAVA VIII - PLATNOST A ZÁVAZNOST KRAJSKÉHO REFERENDA §48 §49

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §50 §51

Náklady krajského referenda §52

Lhůty §53

Počet oprávněných osob §54

HLAVA X - PŘESTUPKY §55

HLAVA XI - SOUDNÍ PŘEZKUM

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru §56

Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v krajském referendu §57

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů §58

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů §59

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §60

č. 38/2019 Sb. - Čl. XIV

INFORMACE

118
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxx 2010
o krajském xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX REFERENDUM

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx referendum xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx volit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

§3

Xxxxxxx referendum se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hlasovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) omezení osobní xxxxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx3),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidu4), xxxx

x) výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxx5), xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxx x xxxx xxxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx referendu xx xxxx v xxxxxx xxx. Den x xxxx konání krajského xxxxxxxxx stanoví zastupitelstvo xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx zastupitelstev xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx stejnou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X kraji, x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nouzového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu6) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")

x) běh xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje tak, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx má krajské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx i x xxxx krizového xxxxx xxxxxx.

XXXXX II

ROZHODOVÁNÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX ÚZEMÍ XXX XXXX XXXXXX

§6

(1) X xxxxxxxx referendu se xxxxxxxxx o věcech, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jen na xxxxx xxxxx kraje.

§7

Xxxxxxxxxxxxx konání krajského xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx

x) x ukládání xxxxx7) a o xxxxxxxx xxxxx8),

x) o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx kraje x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x odvolání xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx kraje9), xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje ve xxxxxxxxx řízení10),

f) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx 24 xxxxxx.

XXXXX III

NÁLEŽITOSTI XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx

x) xx na xxx xxxxxx zastupitelstvo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx výboru") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx přípravného xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 % xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxx referendum xxxxxx.

(3) Otázka navržená xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxxx odpovědět slovem "xxx" xxxx xxxxxx "xx".

§9

Přípravný výbor

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx referenda xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výbor

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx členy xx xxxxxx pro xxxxxxxxx (§21 odst. 5 x 6),

c) xxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vady (§56),

x) může podat xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx referendu (§57).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zmocněnce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx přípravného xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kraje, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx referenda navrhuje,

b) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úhrady x rozpočtu xxxxx,

x) xxxxxxxx zmocněnce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, kde jsou xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx11), kterým se xxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), x xxxxxx vlastnoruční xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§11) x očíslovanými podpisovými xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx listina

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx kraje, x xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx otázky, xxxxxxxxx xxxxxx, navržených x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx adresu,

d) upozornění xxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx referenda xxxxxx xxxxx: "Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxx kdo podepíše xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvede nepravdivé xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, za který xx může být xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 000 Kč.".

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx krajského referenda xxxxx na podpisovém xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx listiny xxxxx xxx vystaveny x xxxxxxxxxx státních orgánů x orgánů územní xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx výboru spolu x přílohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přípravného xxxxxx ve lhůtě xx 15 dnů xxx dne xxxx xxxxxx; jestliže x xxxxxx přípravného výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 x 11 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 7 xxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx postupu xxxxx zápis a xxxxxxx k xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, xx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že návrh xxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přípravného xxxxxx xx uplynutí xxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxx xx bezvadný.

(4) Bezvadný xxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx rada xxxxx x projednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxxx písemností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxxxxx krajského referenda xx xxxxx přípravného xxxxxx

(1) Zastupitelstvo kraje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x vyhlášení krajského xxxxxxxxx, jestliže xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx stanoví xxx x xxxx xxxx xxxxxx (§15),

b) x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhlásí, xxxxxxxx x navržené xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx21) x vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 15 dnů. Xxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx 15 dnů. Xxxxxxx postupuje zastupitelstvo xxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím lhůty xxxxxxxxx xx větě xxxxx. Prohlásí-li xxxxxxxxx xx lhůtě 7 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx na konání xxxxxxxxx referenda xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx nejbližším xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřísluší xxxxxxx xxxxx rozhodovat x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů všech xxxxx zastupitelstva kraje. X usnesení x xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxx xx xxxxxx náležitosti xxxxx §10 odst. 1 písm. x) xx d). Vyhlášením xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce krajského xxxxx po xxxx 15 xxx. Zastupitelstvo xxxxx toto usnesení xxxxxxx starostům xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu 15 xxx.

§15

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx po xxx jeho xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pozdější xxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxx referenda xx první den xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx krajské xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx den xxxxxx xxxxxxxxx referenda xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxxxxxx

(1) Návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzují xxxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx kraje rozhodne, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx stejnou xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxxxxxxx výboru.

(2) Společně xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxx návrhů přípravného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx-xx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx §14.

XXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§17

Xxxxx komisí

Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx referenda xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x krajská xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dozírá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx x xxxxxxx x hlasovací místnosti,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx x platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, x xx x konečnou xxxxxxxxx,

x) sepíše xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxx úřadu,

f) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx starosta xxxx xxxx primátor xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxx, xxx xx konalo xxxxxxxxxx 5 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o krajském xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisemi,

d) xxxxxxxxx x stížnostech xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlasovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx okrsek (§29).

(3) První xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx hlasování.

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dohlíží xx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx x kraji xx podkladě zápisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x stížnostech xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhlašuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx krajskému xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxx svolá xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx přede xxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x krajská xxxxxx xxxx nejméně xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx osoba, x xxx xxxxxxxxx překážka xx xxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 25 dnů xxxxx dnem xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x hlasovacím xxxxxx (§29), xxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové x xxxxxx komise, který xxxxx být nižší xxx 4. Xxxxxxx xxxxxxx 25 dnů xxxxx dnem hlasování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx krajské xxxxxx. O počtu xxxxx příslušné komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx okrskové, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravný xxxxx x nejméně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místní komise xxxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx krajské komise xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xx krajské referendum x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, deleguje xxxxx xxxxxxxx x místní xxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx komisí xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx nejpozději 15 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx. Starosta xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zapisovatele xxxxxxxxx xxxxxx (§23).

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx členů xxxxxx xx jejího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x krajském referendu xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbor xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxxx starostovi xxxx xxxx hejtmanovi xxxxx. Xxxxxx xxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a adresu,

c) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx být delegovaní xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx údaj xxxxx, xxxxxx xx starosta xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Je-li konáno xxxxxxx referendum xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, delegují členy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje. Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx v komisi

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx svou čest, xx budu svědomitě x xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx delegovaný xxxxxxxx xxx, xx xx podepíše pod xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§25),

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx delegoval; xxxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxx, xxxx

x) v xxx hlasování, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 3 hodiny.

(3) Xx skutečnosti uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4.

§23

Zapisovatel komise

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") je xxxxxx xxxxxx x hlasem xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znění x xxxxxxxx xxxxxxxx x §22 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx funkci xxxx xx nevykonává xxxxx, x na jeho xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx na svém xxxxxx zasedání xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx předsedu komise (xxxx xxx "xxxxxxxx") x místopředsedu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zastupuje předsedu x době xxxx xxxxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx jeho pravomocí x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx nebo místopředseda xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx svoji xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tím, xx xx losování předsedy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx většina přítomných xxxxx.

§25

Ukončení xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctého xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§46).

§26

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x ti, xxxxx xxxx xxxxx xxx přítomni v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§42), xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxx výsledcích xxxxxxxxx, x to xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxx členů xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx člena xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx12). Členu komise xx xxxxxxxxx pracovní xxxxx xxx náhrady xxxx.

(2) Člen xxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

(3) Člen xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx minimální xxxx určené zvláštním xxxxxxx předpisem13) xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx sedminy xxxx xxxxx xxx člena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx 25 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxx xx území xxxxx, xxxxx informaci xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu.

(6) X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxxxxx, odměna xx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxxx okrskové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx komise xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společně x tytéž xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx okrskových xxxxxx xxx referendum. Koná-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 delegovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx. Xxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx člena okrskové xxxxxxx komise v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx společně x xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dojde tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodná x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx. V místnosti, xxx se xxxxxxx xxxxx, mají xxxxx xxx přítomny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xx tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §26 x xxxxx příslušného volebního xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vybavená xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx schránka x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxx zákon a xxxxx xxxxx, xx xxxxx ze státního xxxxxxxx.

XXXXX V

HLASOVÁNÍ

§29

Hlasovací okrsky

Hlasování x xxxxxxxx referendu xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx územní xxxxxxxx xx xxxxxxx x územním vymezením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu15).

§30

Xxxxxx oprávněných osob

Pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx okrskové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxx").

§31

Xxxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx referendum

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx města, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxx krajské referendum (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hlasovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx referenda, x to xxxxxx xxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx přede dnem xxxxxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx; osobně xxxx xxxxxxxxx osoba o xxxxxx hlasovacího xxxxxxx xxxxxxx nejpozději 2 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx x převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx průkazu, anebo xxx xxxxxxxxx osobě xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx.

§32

Informování oprávněných xxxx

(1) Xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době x xxxxx konání krajského xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx okrsků, uvede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx adresy hlasovacích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obce v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nerušenému xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx17), xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx obce.

§33

Xxxxxx pro krajské xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zastupitelstvo xxxxx zabezpečí, aby x xxxxxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxxxxx občanů k xxxxx odpovědím.

(2) X xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kampaň x xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx lístky

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxx lístku xx musí xxxxx

x) xxxx "krajské referendum",

b) xxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxx", x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "ne" x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se o xxxx otázkách xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1, x xxxxx otázky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx slovo "xxx" x x pravé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "ne" x xxxxx každého z xxxxxx slov xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx lístky musí xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx druhu a xxxxxx velikosti, na xxxxxx xxxx barvy, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuci hlasovacích xxxxxx xxx, aby xx příslušné obecní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přenosnou xxxxxxxxx schránkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích lístků, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených xxxxxxx razítkem kraje (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), psacími xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx zapůjčen k xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou pro xxxxxx hlasovacích lístků xxxxxx zvláštní prostory xxxxxxxx xxx, aby xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxx místě xxxxxxx hlasovací lístek xxxxxxxx nápisem "xxxx".

(4) Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, stejné xxxxxxxxx a z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx před ostatními xxxxx okrskové xxxxxx xxxx hlasovací schránky xxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx hlasuje xxxxxx, xxxxxxxxxx není přípustné.

(2) Xxxxxxxxx osoby předstupují xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnost x státní občanství Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx18). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx oprávněná osoba xxxx totožnost a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Oprávněná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do hlasovací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výpisu xx seznamu oprávněných xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; poté xx xxxx hlasovací xxxxxx a úřední xxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx nikdo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro tělesnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo psát, xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxx okrskové xxxxxx, x xxxxxxxxx lístek xx ni xxxxxxx x vložit xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx a v xxx xxxxxxxxx okrskovou xxxxxx, xxx mohla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx x územním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízena. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x oprávněné xxxxx xxx xxx členy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední obálkou x hlasovacím lístkem. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Způsob xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vloží xx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxx křížkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxx" xxxx "xx", xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx tento hlasovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx zdrží xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxxx křížkem žádnou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx, xx xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx komisí do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vložit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx schránky, xxx xxxx učinit jiná xxxxxxxxx osoba, nikoliv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx prostoru určeného xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx x hlasovací xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx místnosti odpovídá xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x zachování xxxxxxx x důstojného průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx všechny přítomné.

§40

Přerušení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nastanou-li skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx nebo xx xxxxxxx, může okrsková xxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx na pozdější xxxx xxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx x jednu xxxxxx. Okrsková xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx; vyrozumí xxxxxx xxxxxx komisi x xxxxxxxx komisi.

(2) X xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uschová xxxxxxxx xxxxxx hlasovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx schránku xxx, xxx xx nich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okrskové komise xxxxx xxxxxxxxxxxx pečetí x xxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahájení hlasování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zápise x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončené.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x nepoužité úřední xxxxxx x zapečetí xx. Xxxx xx xxxxxxx hlasovací schránku.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, okrsková xxxxxx xxxxx přenosné xxxxxxxxx schránky xx xxxxx otevření xxxxx x xxxxxxx hlasovací xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, poté spočítá xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx s počtem xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx x okrsku.

(4) Xxxxx xxxx okrskové xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx

x) vytištěné x xxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §34 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxxx obálkách.

(6) Přeložení xxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx z xxx xxxxxx potřebné údaje.

(7) Xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxx současně xxxxxxx "ano" i "xx" x xxxxx xxxxxx, xxxx

x) označí-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 a 3.

(8) Xxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxx hlasy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "xxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro odpověď "xx" x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx křížkem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování (§43). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx x krajském xxxxxxxxx x xxxx otázkách, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sčítání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx hlasů

V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx komise xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx přítomni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovávají výsledky xxxxxxxxx.

§43

Xxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxxxx zápis x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové komise x průběhu x xxxxxxxx hlasování xx xxxxx

x) doba počátku x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx, přerušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový počet xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx oprávněných xxxx,

x) xxxxx oprávněných xxxx, xxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxx lístky x xxxxxx obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx platných xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx byly podány xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise přijala, x xxxxxx stručné xxxxxxxxxx a

i) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x důvod x doba jeho xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx a podepsání xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předseda nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příloh neprodleně xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pokynu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není dotčen xxxxxx xxxxx §25.

§44

Xxxxx xxxxxx komise x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Místní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zápis. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxx; xxxxxxxx některý x xxxxx této xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(3) V xxxxxx místní xxxxxx xx uvede

a) počet xxxxxxxxxxx okrsků x xxxx a počet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx oprávněných xxxx xxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxx hlasovací xxxxxx x úřední xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx odpovědi,

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxx xx otázku x zdržely xx xxx xxxxxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

i) xxxxx a příjmení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx neúčastnil xxxxxx jednání, x xxxxx a doba xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx místní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxx krajské xxxxxx x výsledku hlasování

(1) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx zápisů místních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování v xxxxxxxx referendu x xxxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise; xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx důvody x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a počet xxxxxxxxxx komisí, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx počet oprávněných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) celkový počet xxxxxxxx hlasů,

f) celkový xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx neoznačily xxxxxxx xxxxxx odpověď xx xxxxxx x xxxxxxx xx tak xxxxxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x stížností, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx komisi, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

i) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxx neúčastnil xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x doba xxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx komise vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední desce xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx hlasování xxxxx §45 xx xxxx 15 dnů.

(2) Xxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx referenda, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hejtman kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), x xx xx 5 xxx od xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx referenda xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x právním xxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxxxxxxx, a to xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

PLATNOST X XXXXXXXXX KRAJSKÉHO XXXXXXXXX

§48

(1) X xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx referendu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x alespoň 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx oprávněných xxxx.

§49

Xxxxxxxxxx v krajském xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxx úkolů xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx upraví xxxxxxxxxxx zastupitelstva

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce podle §27 odst. 2,

b) xxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být hrazeny xxxxx §52 xxxx. 1 x rozpočtu xxxxx jiným xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xxxxxxxxx referenda

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx, xxxx, měst, xxxxxxxxx částí a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Koná-li xx xxxxxxx referendum na xxxxx přípravného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx odstavce 1 xxxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx získáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx krajského referenda x xxxxxxx xx xxxxxx.

§53

Lhůty

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxx x příslušného xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani prominout xxxxxx zmeškání.

§54

Xxxxx oprávněných osob

Počet xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k 1. xxxxx toho roku, x xxxx xxx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX

§55

(1) Přestupku xx xxxxxxx oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x témuž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Přestupku xx dopustí xxxxxxx xxxxx, která úmyslně xxxxxxxx podpisovou xxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přestupku xx dopustí fyzická xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 3&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx19); xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx příslušný xxxxxxx xxxx.

HLAVA XI

SOUDNÍ PŘEZKUM

§56

Soudní xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx domáhat xx ochrany x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx vad xxxxx §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) nebo rozhodlo x tom, xx xxxxxxx referendum nevyhlásí xxxxx §13 odst. 1 písm. x).

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxx,

x) xx 20 dnů xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxx, xx kterém xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx, xx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.

§57

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx hlasování nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx referendu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo neplatnosti xxxxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx20) xxxx xxxxx x xxxxx každá xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx, xx xxxxx x takovému xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx působnosti kraje, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx referendum o xxxx, o xxx xxxxxxx referendum xxxxx xxxxx §7 xxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§58

Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 404/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 326/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx x krajském xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.".

2. X §35 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§59

Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx správní, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx č. 127/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 320/2009 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 2 xxxx. x), v xxxxx xxxxx hlavě XX x xxxxxxx xxxx 4 x x §104 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx".

2. Xx §91x xx xxxxxx xxxx §91x, který xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 21c a 21x xxx:

"§91x

Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx lze za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21x) xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí přijatého x krajském xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx21x) x xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a d) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx. Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

21x) §56 x 57 xxxxxx x. 118/2010 Xx., x krajském referendu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

21x) §9 xxxxxx č. 118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§60

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.

Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx proběhnou xxxxx xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 118/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

119/2010 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 9.3.2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.3.2010

x účinností od 14.5.2010

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

58/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

38/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

36/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022

296/2021 Xx., o zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x roce 2021 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 14.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 176/2001 Sb.
2) §4 xxxxxx x. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

3) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.
4) §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §1 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx.
Čl. 43 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx republiky.
7) §11 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
10) Například xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) §2 xxxxxxxx vlády x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx úrovních zaručené xxxx, o vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x o xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) §17 x následující zákona x. 491/2001 Xx., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx obcí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §26 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
16) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx.
17) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o právech xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
18) Zákon č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §91b xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 118/2010 Xx.

21) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.