Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
124/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociální potřebnosti Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Účinnost Čl. VII
124
XXXXX
xx xxx 22. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 40/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x zákona x. 562/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení azylu" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §5 xxxx. 6 se slova "xxxxxxx v xxxxxxxx 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx měsíční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. července do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx xxxxxxx".
3. X §5 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx " , s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38), a x xxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38) za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx tuto činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
4. X §5 odst. 8 xxxx. x) xx xxxxx "uvedená x xxxxxxxx 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podnikání x z jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxxxx xxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx xxxxx ze státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx příjmy xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxx, že tuto xxxxxxx nevykonávaly soustavně.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potřebnosti
Xx. XXX
X §1 xxxx. 8 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx zákona x. 422/2003 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxx zákona" xxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6a), x x xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavně," x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x životním minimu x xxxxxxxxx výši xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 6x xxx:
"6a) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Čl. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nároky xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx x podnikání xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebností přihlédnuto, xxxx příjmy xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxx příjmy xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx nevykonávají xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx. a xxxxxx x. 669/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X §57 xxxx. 1 xx xx písmeno a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx založeny xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
2. V §57 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)".
3. X §61 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxx nebo zboží xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x mládeže,".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Xx. a xxxxxx x. 60/2005 Xx., xx mění takto:
1. §5 xxx:
"§5
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) výkonu xxxxxxxx xxxxx §3 x xxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx sítí xxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx nemá žádné xxxxxxxx nebo výhradní xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx prodávat nebo xxxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, vykonává-li zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 xxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. b),
e) xxxxxx podpůrných služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx krytí ztrát x xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxx-xx zadavatel činnost xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2.
(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§17 xxxx. x)], xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx v Xxxxxxxxxx společenstvích xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takových xxxxxx osobám, x xxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stejné nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, bere se x úvahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, které
x) xxxxxxxxx zadává přidružené xxxxx [§17 xxxx. x)], xxxx
x) xxxxxx společný xxxxxx xxxxxxx vytvořený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činností uvedených x §3 xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x jednomu x xxxxxx zadavatelů, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v §3 xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let x zakládající xxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku stanoví, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx společný podnik, xxxxx náležet xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že
x) xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 80 % průměrného xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 roky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx
b) jde x xxxxxxx xx xxxxxxx x alespoň 80 % průměrného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dodávky xxxxxxxxxx xx předchozí 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx x xxxxxxx xx stavební práce x alespoň 80 % xxxxxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předchozí 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxx, x xxxx xx přidružena.
(5) Xxxxx x ohledem xx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx nelze zjistit xxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx 3 xxxx podle xxxxxxxx 4, je postačující, xx xxxxx přidružená xxxxxxx, xx xx xxxx obrat xxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objemu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx c). X xxxxxxx, xx xxxx xxxx než 1 xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xx xxxxxxx služby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx objemu 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x), x) xxxx c), xxxx xxxxxxx obrat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přidružených xxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xx xxxx žádost níže xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4:
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených podniků xxxx xxxxxxxxxx podniků,
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zakázek,
x) údaje, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x požadavky tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy x xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem, xxx xx xxxxx xxxxxxxx uvedených v §3.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),
x) která xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zavlažováním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, xx množství xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxxxxx více xxx 20 % celkového xxxxxxxx xxxx dané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx odvodňovacími xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx s čištěním xxxx xxxxxxx odpadních xxx.".
2. X §17 xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx podnikem obchodní xxxxxxxxxx založená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx společníky je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxx seskupení, xxx xxxxxx na xx, xxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx nemá právní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zakládajícím dokumentem x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxx. X xxxxxxx, xx společný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx podniku předpokládané xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastnění na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.