Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2005.


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
124/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociální potřebnosti Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Účinnost Čl. VII
124
XXXXX
xx xxx 22. xxxxx 2005,
kterým xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 40/2004 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx sociální podpoře
Xx. X
Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Sb., zákona x. 158/1998 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb. x xxxxxx č. 562/2004 Sb., se xxxx takto:
1. X §3 odst. 1 větě druhé xx xx slova "x výjimkou xxxxxxxx x udělení azylu" xxxxxxxx xxxxx "ubytovaného x pobytovém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §5 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx x odstavci 7" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x národním hospodářství xx kalendářní rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx xxxxxxx".
3. V §5 xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), a x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu38) xx xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
4. X §5 odst. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxx z xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 částka tam xxxxxxx".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o dávce, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, nebo jde x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavně.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §1 xxxx. 8 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 422/2003 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6x), x x výjimkou xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu6a) xx činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xx konci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxxxx §6 zákona x xxxxxxxx xxxxxx x minimální xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x zní:
"6x) §9 xxxxxx x. 155/1995 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxx náleží, do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xx jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x takové příjmy xxxx společně s xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx při xxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlédnuto, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx. x xxxxxx x. 669/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §57 xxxx. 1 se xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).
2. X §57 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".
3. X §61 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx založeny xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x mládeže,".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 40/2004 Sb., x veřejných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Xx. x zákona x. 60/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. §5 zní:
"§5
(1) Xxxxx xxxxx se nevztahuje xx zadavatele v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxx činností xxxxx §3 x xxxxxxxxx, xxxxx nejde x využití xxxx xxxx území x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodávat xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) nákupu xxxx, vykonává-li zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxx nákupu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 nebo x §3 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx krytí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.
(2) Xxxxx zákon xx nevztahuje na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx
x) zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§17 xxxx. x)], xxxx
x) zadává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3, xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx přidružené xxxxx za služby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx v Xxxxxxxxxx společenstvích xxxxxxx x poskytování takových xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jedna xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, bere se x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, energetiky a xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§17 písm. x)], nebo
x) xxxxxx společný xxxxxx xxxxxxx vytvořený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx zadavatelů, xxxx
x) xxxxxx společný xxxxxx xxxxxxx vytvořený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx,
d) zadává xxxxxxxxx společnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx společný xxxxxx xxx vytvořen za xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnik, xxxxx náležet xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stejné xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx použije xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že
x) jde x xxxxxxx na služby x alespoň 80 % xxxxxxxxxx obratu xxxxxxxxxx osoby za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám, x xxxx je xxxxxxxxxx, xxxx
b) jde x xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx 80 % průměrného xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předchozí 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x alespoň 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xx předchozí 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx nelze zjistit xxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxx odstavce 4, je xxxxxxxxxxx, xx osoba přidružená xxxxxxx, xx by xxxx obrat xxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), x) xxxx x). X xxxxxxx, xx xxxx xxxx než 1 xxxxx přidružená k xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x), x) xxxx c), xxxx xxxxxxx xxxxx xx poskytování xxxxxxxx xx obdobných xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přidružených xxxx.
(6) Zadavatelé xxxxx Komisi na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4:
a) xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniků,
x) povahu x xxxxxxx daných xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx považovat xx potřebné x xxxxxxxxx, xx vztah xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x telekomunikací, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vodohospodářských xxxxxx, zavlažováním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx odvodňovacími xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".
2. X §17 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno m), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx založená xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxx společníky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx seskupení, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxxxx. V xxxxxxx, xx společný podnik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxx xxxxxxx, všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Zaorálek x. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.3.2005.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.