Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
39/2005 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání §3

Minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání

Všeobecná sestra §4

Dětská sestra §4a

Porodní asistentka §5

Ergoterapeut §6

Radiologický asistent §7

Zdravotní laborant §8

Zdravotně-sociální pracovník §9

Optometrista §10

Ortoptista §11

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví §12

Ortotik-protetik §13

Nutriční terapeut §14

Zubní technik §15

Dentální hygienistka §16

Zdravotnický záchranář §17

Farmaceutický asistent §18

Biomedicínský technik §19 §19a

Radiologický technik §20

Adiktolog §20a

Behaviorální analytik §20b

Praktická sestra §20c

Psycholog ve zdravotnictví a klinický psycholog §21

Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped §22

Zrakový terapeut §22a

Fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut §23

Radiologický fyzik §24

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků §25

Biomedicínský inženýr §26

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §27

Asistent behaviorálního analytika §28

Behaviorální technik §28a

Laboratorní asistent §29

Ortoticko-protetický technik §30

Nutriční asistent §31

Asistent zubního technika §32 §33

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby §34

Ošetřovatel §35

Masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví §36 §37

Zubní instrumentářka §38

Řidič zdravotnické dopravní služby §39

Autoptický laborant §40

Sanitář §41

Přechodná a závěrečná ustanovení §42

Účinnost §43

č. 129/2010 Sb. - Čl. II

č. 470/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

39
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2005,
kterou se xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx studijní programy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx podle §90 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxx §38 xxxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx programy, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání2); xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx3).

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - akreditovaný xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4),

x) školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5), uskutečňovaný xxxxxxx xxxxxx6),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx - vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxxxxx programem - vzdělávací program xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxx studia x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x akademických rocích x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a)9), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx kalendářních xxxxxx x případě xxxxxxxx podle xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jednoho nelékařského xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx tato způsobilost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) studujícím - xxx xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, student xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx přístrojem - xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právním předpisům, xxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxx XXX a XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx12).

§3

Minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu nelékařského xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávacího xxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx13), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) v etice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví, xxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této dokumentace,

c) x xxxxxxxxxx a xxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx pomoci a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx v §441,

x) x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx bezpečí xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §428,

x) v komunikaci x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výuku a xxxxxxxxx vyučování14) xxxx xxxxx15) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyučováním xxx, xxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 mohly xxx xxxxxxx odpovídajícím způsobem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx část xxxxx, xxx níž xx x programech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, poskytování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxx xxxxx, xxx níž se x xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jedinci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx oboru xx xxxxxxx xxxxxxxxx vědomostí x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx učí být xxxxxx týmu, xxx xxxxxxxx xxxx, poskytovat xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovu xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno touto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxx praktického vyučování xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxx způsobilé x xxxxxxxxx xxxxxxxx18), xxxxx jsou obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zapojeni i xxxx odborníci. Studující xx účastní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx x jejich vzdělávání x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx vyučování se xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na pracovištích xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "školní laboratoř"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oboru; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx praktického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx laboratořích xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Praktické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx formě xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx forma xxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x dobu xxxxxxxxxx praktického vyučování xxxxxxxxxxxxx xxx studiu x programech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxxx požadovaný obsah xxxxxxxxxxx vyučování.

Minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání

§4

Všeobecná sestra

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxx x programech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx v

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odborným xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx 3 roky xxxxxx x nejméně 4&xxxx;600 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho je xxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxxxxx 2&xxxx;300 xxxxx x xxxxxxx 3 000 xxxxx, nebo

b) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx výuky xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), a x xxxx xxxx xxxxxxx úroveň vzdělání.

Studium xxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxxxx kreditech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání (xxxx xxx "kreditní systém xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání").

(3) Studium x programech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené v §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, farmakologie, xxxxxxxxxxx fyziologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x epidemiologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx propedeutiky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředím xxxxxxxx a x xxxx chování, ze xxxxxxxxx xxxxxxx, motivace x edukace xx xxxxxxxx životnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x manipulaci x xxxx,

2. v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zásadách péče x zdraví, komunitní xxxx, ošetřovatelství ve xxxxxx x praktickému xxxxxxxxx, zubnímu lékařství x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, péči x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, psychiatrii, onkologii x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x péči x staré xxxx x xxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x základech filozofie, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zdraví x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, základech xxxxxxxxxx x edukace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, informatiky, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu a xxxxx založené xx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx pedagogickými pracovníky, xxxxx získali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovnících, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podílet na xxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující dovednosti x znalosti v xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lékařským xxxxxx, xxxxxxx x internímu xxxxxxxxx, chirurgii, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx a novorozence, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x hematoonkologii, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx, intenzivní xxxx a komunitní xxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx praktickém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kromě míst xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5, probíhat xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb poskytujícím xxxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx nejméně 3 xxxx, z xxxx xxxxxxxxx vyučování činí xxxxxxx 2&xxxx;000 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxx, které xxxxx xxxxxx potřebný pro xxxxxxxxxxx ošetřovatelské péče x výchovy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxxxxxx xxxxxxxx

1. z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, patologické fyziologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a transfuzního xxxxxxxxx, toxikologie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví včetně xxxxxxxx nemocí, včasné xxxxxxxx nemocí, o xxxxxx xxxx zdravotním xxxxxx, fyzickým x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx chování, výchovy xx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. x xxxxxxxxxxxxxxx x klinických oborech, x to v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx ošetřovatelství, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k pediatrii, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx oborům, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x traumatologii xxxxxxxxxx ústrojí, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, dětské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dětské xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx 3 let xxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, x dětské xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx,

3. ze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotnické x sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pedagogiky, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dítěte, xxxxxxxx, informatiky, statistiky x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na důkazech,

zajišťovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, akademickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x souladu se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) praktické vyučování xxxxxxxxxxx dovednosti v xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx, dětské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x traumatologii xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx psychiatrii, xxxxxx gynekologii, intenzivní xxxx x dítě, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků; tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dětských sester xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vyučování může, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta a x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x nejméně 4&xxxx;600 xxxxx teoretické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;800 xxxxx. Studium xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx vyučování. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5, může xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxx. Xxxxx praktického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti z xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx znalosti

1. x odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x patologie xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a neonatologickou xxxxxxxxxxxx, mikrobiologie x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx znalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx asistence x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména interního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zubního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x pediatrie, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výživy x dietetiky s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žen x xxxxxxxxxxx, sexuální výchovy x plánování xxxxxxxxxxx x paliativní xxxx,

3. xx sociálních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx psychologie, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těhotenství, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, základů pedagogiky x xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx ekonomie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vědeckého výzkumu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těhotným xxxxx xxxxxx nejméně 100 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx u 40 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx nejméně 40 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxx porodních, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx epiziotomie; xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxx snížen na xxxxxxx 30 porodů xx xxxxxxxx xxxxxxx 20 asistencí x xxxxxx,

4. xxxxxxxxx alespoň x 10 patologických xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx porodu x poloze koncem xxxxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx simulací,

5. xxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx porodních xxxx; xxxx hráze s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx ošetření x xxxxxxxxx xxxxxxx u 100 rodiček a xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx období,

7. xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x edukaci xxxxxxx x 100 xxxxxxxxxxxx x zdravých xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

8. dohled a xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči včetně xxxxxxxxxxxx a přenošeného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxx o ženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

12. komunitní xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x péči x xxxx a xxxx xxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dovedností xxxxxxxxx x xxxxxx 1, 2, 7, 8, 10 xxxx 12 xxx xxxxxxxx xxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx rodin podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx.

(5) Praktické vyučování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) probíhá xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Program xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1600 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ergoterapeutické xxxx, x xx x anatomii, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx x traumatologii, xxxxxxxxxx x psychiatrii, xxxxxxxxx, geriatrii, paliativní xxxx, ortopedii, protetice, xxxxx xx ergoterapie, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x psychosociálnímu, neurovývojovému x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx kognitivních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ergonomii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statistiky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx a znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x komunitní xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, základních komunikačních xxxxxxxxxx a rozumových x xxxxxxx funkcí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče a x hodnocení soběstačnosti. Xxxxxxxxx vyučování může, xxxxx míst uvedených x §3 odst. 5, probíhat xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta a x zařízení sociálních xxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxxx xx získává absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxx 3 roky, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1200 hodin.

(3) Studium x programu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx stanovené x §3 a dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, fyziologii, biofyzice, xxxxxxxxxx včetně matematické xxxxxxxxxx, xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgii, farmakologii, xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístrojů, x obecné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx radiologických xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radiobiologii, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxx radiografie, výpočetní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nukleární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezobrazovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřených xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rentgenové anatomii xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, analýzy xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx, obecné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oborech, a xx x obecné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, základech xxxxxxxxxx x xxxxxxx, technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x diagnostických informací,

2. xxxxxxxxx vyučování, které xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, radiační onkologie x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projekčních xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxx technikách, plánování xxxxxxxxxxxx, xxxx simulaci x verifikaci x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. praktická cvičení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a intenzivní xxxx x xx xxxxxxxxxxxx ošetřovatelských postupech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx asistentů xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Zdravotní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akreditovaného vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Programy xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně 1000 hodin.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, biofyzice, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx radiační xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technice, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x transfuzním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunologii, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemii, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x laboratorních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx a xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx psychologie a xxxxxxxxx informatiky, xxxxxxxxxx x metodologie vědeckého xxxxxxx, xxxxxxx managementu xxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxx biologického materiálu x znalosti preanalytického, xxxxxxxxxxxx x postanalytického xxxxxxx v oborech xxxxxxxxxx, cytologie, genetika x molekulární biologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunologie, xxxxxxxx biochemie včetně xxxxxxxxxxx, vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx oboru praktické xxxxxxxxx probíhá nejméně 5 xxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxx laboranta xxxxxxx xxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3.

§9

Xxxxxxxxx-xxxxxxxx pracovník

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pracovníka xx získává absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx standardní xxxx studia xxxxxxx 3 xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1000 xxxxx.

(3) Studium v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. oborech, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sociální xxxx, x to xx filozofii, etice, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx, x xx x metodě a xxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x sociálních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx oborům,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pediatrie, geriatrie x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx ošetřovatelství, x xxxxxxxxx xxxx, x léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situací xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x onemocněním nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného studijního xxxxxxxx nebo akreditovaného xxxxxxxxxxxx programu xxx, xxx xxxxxxxx požadavky xxxxx odstavců 2 x 3.

§10

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3 xxxx, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 240 hodin.

(3) Xxxxxxx x programu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 a xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx potřebný xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx anatomii xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oka, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, mikrobiologii, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,

2. optometrii x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x refrakci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zdravotnických xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ekonomice x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znalosti x xxxxxxxxxx, kontaktologii, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx výrobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx učí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti refrakčních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vyšetřovat xxxxxxx xxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vadu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předepisovat xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx segmentu xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§11

Xxxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx akreditovaného studijního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x odstavci 1 xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, x toho xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx 1600 hodin.

(3) Xxxxxxx x programu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx x §3 x xxxx obsahuje

a) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx x genetice, x anatomii xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x ortoptice-pleoptice, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx péči o xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x očním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx 2; xxxxxxxxx vyučování probíhá xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 96/2004 Xx.,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 96/2004 Xx. a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 96/2004 Xx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, x xxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1200 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxx vzdělávací program xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3 xxxx. Praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx x součtu xxxxxxx 1&xxxx;200 xxxxx.

(4) Studium x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx programu kurzu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, a xx x biologii, xxxxxxxx, fyziologii, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x biochemii, mikrobiologii, xxxxxxxx, imunologii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx infekčního lékařství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z povolání, xxxxxxxxx, x základech xxxxxxxx ochrany, zdravotnických xxxxxxxxxxxx,

2. oborech podpory x ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx infekčních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x komunální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx potravinářské xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technologií, nutriční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ochrany x podpory xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zdravotnických programů,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, základech xxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x správního xxxxxx x xxxxxxx ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x základech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování poskytující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x základních xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx životních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx populace, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních rizik x oblasti xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx ve xxxxxx x životnímu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxx-xxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx standardní dobu xxxxxx nejméně 3 xxxx, x xxxx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx 1000 xxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxx x protetice, a xx x xxxxxxxx x fyziologii se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x biofyzice, xxxxxx x biochemii, x xxxxxxxxxxx anatomii x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pohybový xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxxx x xxxxxx, materiálech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, a xx ortoticko-protetických xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pedagogiky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; nejméně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx ortoticko-protetických xxxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx nutričního xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Programy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3 xxxx, x toho xxxxxxxxx vyučování činí xxxxxxx 1800 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx znalosti x dovednosti xxxxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxxx, biochemii, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, technologii xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, epidemiologii x hygieně, základech xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, komunitní hygieně, xxxxxxxxxxxxx infekčních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k výživě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx specifických xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dorostového věku, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (výživa sportovců), x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a netradiční xxxxx výživy, ve xxxxxxxxx poradenství, zdravotní xxxxxxx, ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx léčebné xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aspektech zajištění xxxxxx, xxxxxxxx, rozvozu, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx uvádění xx xxxxx, umělé xxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x chirurgii, pediatrii, xxxxxxxxxxx, gerontologii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařství, onkologii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oborech, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x edukace, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 3, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx výživy, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vhodných xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x poradenství; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx jednotkách, x xxxxxxxxxx centrech, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx školních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xx účast xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hygieny xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxx technik

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně 2000 xxxxx.

(3) Studium x xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxxx stanovené x §3 x dále xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx, fyziologii, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x mikrobiologii, xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), základech biomechaniky, xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protetice, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbě, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx náhrad,

3. x sociálních x xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx psychologie, pedagogiky, xxxxxxxx, informatiky, statistiky x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) praktické vyučování, xxx němž se xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx zubní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx získaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx laboratořích x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařství.

§16

Dentální xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dentální xxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, x toho xxxxxxxxx vyučování činí xxxxxxx 1500 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti stanovené x §3 a xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. oborech, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x orofaciálnímu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x onemocněním, x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx materiálům, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x orální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zubního lékařství x parodontologie, v xxxxxx xxxxxxx, dermatologii, xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx protetiky, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stomatologii včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx zdravotnických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

3. sociálních a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx ekonomie, informatiky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tkání x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dutině xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx školních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx péče x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hygieny.

§17

Zdravotnický záchranář

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3 xxxx, z toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1800 hodin.

(3) Xxxxxxx x programech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. oborech, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx zahrnuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, fyziologie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x transfuzního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxxxx a manipulaci x xxxx, základů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. ošetřovatelství, xxxxxxxxxx oborech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx v xxxxxxxx x válečné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx20), integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx, práci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anesteziologii, xxxxxxxxxxx x intenzivní xxxx, xxxxxxxxxx péči xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x ošetřovatelství xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx včetně závislostí xx návykových xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x telekomunikačních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) praktické xxxxxxxxx poskytující dovednosti x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, v xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x řidičských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nutných xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě a xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x praktickému xxxxxxxxx, xxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgii, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, x paliativní péči, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, komunitní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména přednemocniční xxxxxxxxxxx péči, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx pracovištích ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx asistent

(1) Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, x xxxx praktické xxxxxxxxx xxxx nejméně 700 xxxxx.

(3) Studium x programu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx znalosti

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx organizmu, x xx x xxxxxxxx, fyziologii, xxxxxxxxx, xxxxxx, mikrobiologii, farmaceutické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany,

2. xx farmaceutických a xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x chemii xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oborech, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připravovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx zásoby, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výdej není xxxxx xx lékařský xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Biomedicínský xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 roky, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 600 xxxxx.

(3) Studium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxx tvoří základ xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, x xx v xxxxxxxxx anatomie, xxxxxxxxxx x patologie,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx signálů x obrazů (úvod xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx elektronických xxxxxx, diagnostické zdravotnické xxxxxxxxx, terapeutické zdravotnické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx, komplexy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zobrazovací systémy x xxxxxxx), x xxxxxxxxxxx a kybernetice (xxxxxxx statistiky x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx, telemedicína, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxx předmětech (xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, elektrická xxxxxx, xxxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxxxx oborech, x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky, x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxx 2; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xxxxxxx 50 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 30 hodin xx pracovištích používajících xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx x nejméně 20 xxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získává studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3.

§19x

§19x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2017 Sb.

§20

Radiologický xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx získává absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx celkovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 300 xxxxx.

(3) Studium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x integrální xxxxx, xxxxxxxx diferenciální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovnic, lineární xxxxxxxxx, matematická xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx (mechanika, elektřina x magnetismus, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, základy xxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx atomu x xxxxxxxxx xxxxx, interakce xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, základy xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zálohování dat, xxxxxxx sítí x xxx, xxxxxxxxxxx, obrazové x archivační standardy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xx data xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxxxxx biologie, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx oborech, x xx x detekci x xxxxxxxxxx ionizujícího xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x polovodičové detektory, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních (xxxxxxx rentgenové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, digitální a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ultrazvukem, xxxxxxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx simulátor, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx), xx fyzikálních x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nukleární xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, intervenční xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x zajišťování jakosti x radiodiagnostice a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x radioterapii,

3. souvisejících xxxxxxx, x to x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x práci x přístrojovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx radiologického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovišť x xxxxxxx radiodiagnostika, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xx školních xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ve zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxx, a xx xxx vedením radiologického xxxxxxxx nebo radiologického xxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx splňoval xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.

§20a

Adiktolog

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx standardní dobu xxxxxx xxxxxxx 3 xxxx a xxxxxxx 2400 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 350 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 x xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informatice, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx medicíny, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, klinické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pediatrii, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x souvisejících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx stylu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, obecné x xxxxxxxxx psychiatrii x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx, narkomanů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx poradenské xxxxx, x problematice patologického xxxxxxxx a nezvládnutého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, primární xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx zneužívání xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zejména v xxxxxxxxxxxxxx službách, ambulantní x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; komunitní xxxx, klinické adiktologii, xxxxxxx x klinické xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxxxxxx x patogenetických xxxxxxxxx užívání návykových xxxxx, xxxxxxxxxxxx poruch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adiktologické xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx školských zařízení,

3. xxxxxxxxxxxxx oborech, x xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, základech informatiky, xxxxxxxxxx x metodologie xxxxxxxxx výzkumu, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obory, x to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, metod xxxxx s týmem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx včasné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx primárně-preventivních xxxxxxxx, nácviku xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx x poradenském výcviku; xxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx zdravotnických xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, následné xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunitách a xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx jedinců.

§20x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx studia nejméně 5 xxx xxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxxxxx-xx xx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx 420 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 800 xxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxx metodách, které xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x konceptech x principech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, historii a xxxxxx behaviorálních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx, x behaviorální analýzou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analytické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx chování, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dat xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, intervaly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vytváření individuálních xxxxx xxxxx, podmiňování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, behaviorálních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x chování x x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx chování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x základech xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx x praxe xxxxxxxx xx xxxxxxxx, základech xxxxxx problematiky poskytované xxxxxxxxxxxx analytické péče x v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování, xxxxxxxx, implementace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx behaviorálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x redukci problémového xxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rehabilitace x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx etických a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analytiků xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 470/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§20c

Praktická xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx praktické sestry xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 4 roky, x xxxx praktické vyučování xxxx xxxxxxx 1&xxxx;200 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 700 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nejméně 600 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. ve všeobecně xxxxxxxxxxxx předmětech; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu kurzu,

2. x xxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxx, x mikrobiologie a xxxxxxxxxxxxx, biochemie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, farmakologie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x manipulaci s xxxx x ze xxxxxxx radiační xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x teorii xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pediatrii, gynekologii, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x paliativní xxxx, xxxxxxxxx xxxx x léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,

4. v sociálních x xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x xx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, psychologii xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x vnitřnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, neurologii, xxxxxxxxx, gynekologii, xxxx x xxxxx lidi x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, komunitní xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vyučování může, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5, probíhat také xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zařízení sociálních xxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx x. 470/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§21

Xxxxxxxxx xx zdravotnictví x klinický xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxxx programu kurzu, xxxxx je prováděn xxxxxxx xxxxxx. Akreditovaný xxxxxxxx program xx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxx 5 xxx, x xxxx nejméně 100 hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Akreditovaný xxxxxxxx program a xxxxxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx, x xxxx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx 400 xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx klinická psychologie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, a dále xxxxxxxxxx x rozšiřuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x dále xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx psychologické xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx psychologii, xxxxxxxx psychologii, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu, základní xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařských xxxxxxx,

2. xxxxxxxx psychologii x xxxxxxxx znalosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx psychologických xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdůležitějších xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), x psychoterapii (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, skupinové x xxxxxxx x xxxxxxxxx x dětí, základní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxxx problematice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxx školských xxxxxxxx, xx filozofii, xxxxxxxxx informatiky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovednosti x znalosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) bodu 2, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilého x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx a xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinců.

§22

Xxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxxxx logoped

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxx xx zdravotnictví se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxxx programu kurzu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uskutečňován xxxxxxx školou.

(2) Xxxxxxx x specializovaná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Akreditovaný xxxxxxxx program xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 400 hodin. Xxxxxxxxxxxxx program x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardní xxxx xxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4, x dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a dovednosti xxx, xxx absolvent xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x programech uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 poskytuje xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx x §3 x xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

1. xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, anatomii, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx sluchadel a xxxxxxxxxxxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x léčbu xxxxxx xxxxxxxx,

2. klinické xxxxxxxxx x dalších souvisejících xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x metodách x technikách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depistáži x xxxxxxxxxxxxxx xxx řeči x xxxxxx, xxxxxxxxxx x získaných xxxxxxxxx xxxx, poruchách xxxx xxx psychiatrických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasu a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vad a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně problematiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ve foniatrii, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x neurologii, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ergoterapie x x posudkové xxxxxxxx x logopedii xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x vadami xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x rámci xxxxxxxxx zařízení, psychologii, xxxxxxxxx právní problematiky x oblasti sociální xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statistiky x metodologie vědeckého xxxxxxx,

x) praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxxx, x reedukačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx klinického xxxxxxxx (analýza zvukového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopností xxxxxxx, praktické xxxxxxxxx xx sluchovou xxxxxxxxxx x s audiovizuálními x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx diagnostice x terapii); praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vyučování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, probíhá xxxxxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx; x xxxx xxxx alespoň

a) 12 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) 6 xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, geriatrickou, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx pod xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx.

§22x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx.

(2) Akreditovaný studijní xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxx 5 xxx, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 100 xxxxx. Vzdělávací xxxxxxx xxxxx doplňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. oborech, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x pedagogice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx terapii, x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zrakových vad x xxxxxx zrakových xxxxxx, edukaci a xxxxxxxxx zrakových xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx období, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schopností, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xx poruchou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyšetřitelných. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, psychiatrii xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zraku a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pedagogiky x edukace, základech xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx sociálních a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x edukačních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x získaných xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x diagnostickými pomůckami, xx speciálními optickými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx dovednosti, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx, zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Fyzioterapeut a odborný xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx standardní xxxx studia nejméně 3 roky, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;600 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx v §3 x xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. v xxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, fyziologii, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kineziologii,

2. ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx klinických xxxxxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, traumatologii, gynekologii, xxxxxxxxxx, psychiatrii, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx propedeutice, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxx, diagnostických x xxxxxxxxxxxxxx postupech xx xxxxxxxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx a x preventivní xxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x komunitní xxxx, xxxxxxxxx tělesné xxxxxxx, xxxxxxx výchově x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx psychologie, xxxxxxxxxx x edukace, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statistiky x xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx lékaře xx specializací v xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx medicína; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 120 xxxxx x xxxxxx xxxx studia x xxxxxxxxx aktivita xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx standardní xxxx xxxxxx nejméně 2 xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 600 hodin, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx programu v xxxxx aplikovaná xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 1,5 xxxx, z xxxx xxxxxxxxx vyučování xxxx 480 xxxxx.

(5) Xxxxxxx x programech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 rozšiřuje xxxxxxxx x dovednosti xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxx fyzioterapeuta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzioterapeutické xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx specializované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx fyzik

(1) Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx akreditovaného studijního xxxxxxxx x vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu studia

a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxx úplného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx, x toho xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx 300 xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 2 xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 300 hodin; xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxx xxx absolvovány xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx základ xxxxxxxx xxx porozumění problematiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vlivu na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x matematice (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx matematika, xxxxxxx matematické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx teorie xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx Carlo), xx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x molekulová xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, statistická xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, teoretická a xxxxxxxx fyzika, xxxxxx xxxxxxx xxxxx), xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx (xxxxxx ionizujícího záření, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, radioaktivní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx (základní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx software, xxxxxxx počítačových sítí, xxxxxxxx x zálohování xxx, ochrana xxxx x xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xx klinické x xxxxxxxxxxxxxxx studie), x xxxxxxxxx biologie x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx oborech, a xx x detekci, xxxxxxxxxx x metrologii xxxxxxxxxxxx xxxxxx (veličiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ionizace x xxxxxx, plynové, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, filmové x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, PET xxxxxx, radionuklidový xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x klinických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x radioterapii, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx specifika x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxxx zařízení včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx právních předpisech x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx fyzikálním xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 150 xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřenou xx oblast xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika x rozsahu xxxxxxx 150 xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programu xxxxx, xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§25

Xxxxxxx pracovník v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x přípravě xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxxxxxx metodách a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu.

(2) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxxx

x) x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úplného xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx 5 xxx, x xxxx xxxxxxxxx vyučování xxxx nejméně 1&xxxx;300 xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 2 roky, x xxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 300 xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x odstavci 3 mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bakalářském x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu činí xxxxxxx 1&xxxx;300 hodin.

(3) Xxxxxxx v programech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, matematice, xxxxxxxxx, fyzice, xxxxxx x xxxxxxxxx, biologii, xxxxxxxx, fyziologii x xxxxxxxxx, základech xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x genetice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, epidemiologii, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x toxikologii, klinické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx reprodukci, laboratorních xxxxxxxx x ochraně x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx propedeutice x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx medicíny x xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx psychologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znalosti xx výběru xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx laboratorních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx využití xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx biologie x xxxxxxxx, imunologie x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x ochraně xxxxxxxxx zdraví; x xxxxxx uvedeném xxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xx buď x xxxxxxxxxxxxx oborech, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inženýra xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 mají xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxx úplného xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 5 xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 100 hodin xx xxxxxxx úplného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navazujícím na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, x toho praktické xxxxxxxxx činí nejméně 100 hodin; xxxxxxxxx xx xxxxx hodin xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx studijním programu.

(3) Xxxxx xxxx základní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, elektrickém měření, xxxxxx elektromagnetického xxxx x programování součástí xxxxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx studijním programu xxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx programu, xx xxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 a xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx potřebný pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, fyzikálních xxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (teorie xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x interpretace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx zdravotnických xxxxxxxxxxx (xxxxxx obvodů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístroje, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístroje, komplexy xxxxxxxxxxxxxx přístrojů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx v klinice), x informatice x xxxxxxxxxxx (statistika x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx x xxxxxxx uvedených v xxxxxxx a) bodu 2; praktické xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 20 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístroje a xxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx používajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx biomedicínského xxxxxxxx xxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx požadavky xxxxx odstavců 2 xx 4.

§27

Odborný pracovník x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Programy xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 5 xxx, x xxxx xxxxxxx 500 hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navazujícím xx xxxxxxxxxxxx bakalářský studijní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 roky, x xxxx xxxxxxx 500 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 x xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. biologických x xxxxxxxxxx oborech, xxxxxxx, xxxxx tvoří základ xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, patologii, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, základech xxxxxxxxxx lékařských oborů, xxxxxxx x základech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v epidemiologii xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx včetně základů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx technologiích, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lékařství xxxxxx fyziologie xxxxx, x xxxxxxx xxxx x mladistvých, v xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programů,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v základech xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx psychologie xxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x veřejností, x xxxxxxxx předpisech xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx veřejného zdraví, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x metodologie xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znalosti v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x provádění státního xxxxxxxxxxx dozoru, x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany x podpory xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivu životních x pracovních podmínek xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxx v oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x pracovnímu prostředí; xxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx laboratoří, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Státním xxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborného pracovníka x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx absolvováním akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

§28

Asistent behaviorálního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu.

(2) Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 3 xxxx.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 hodin teoretické xxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;200 hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Studium xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 a dále xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxxx x principech xxxxxxxxxxxx analýzy, xxxxxxxx x vývoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx chování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýze,

2. xxxxxxx, x behaviorální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technikách behaviorálně xxxxxxxxxx diagnostiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx analýzy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xx topografii, xxxxxxxxx, xxxxxx, latenci, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx individuálních xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chování, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x excesů x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx chování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analytické péče x xxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxx, x základech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx založené na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x x xxxxxxx zdravotních x xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující dovednosti xxxxxxxxxx xx teoretické xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxx, xxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení a xxxxxxxxxxx chování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx behaviorálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dovedností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x reedukace xxxxxxx, dodržování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx organizované xxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx behaviorálních xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28a

Behaviorální technik

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx.

(2) Školní xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx studia nejméně 4 roky.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 120 hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytuje znalosti x dovednosti stanovené x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx poskytující xxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analytického xxxxxxxxx, diagnostiky x xxxxxxxxx při behaviorálně xxxxxxxxxx terapii, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx znalosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx zaměřením xx xxxxxx chování, xxxxxxxx xxxxxx x techniky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chování, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx etiky x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na důkazech x základech xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx zdravotních x sociálních služeb x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx pozorování behaviorálního xxxxxxxxx, asistenta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x behaviorálního xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu, účasti xx xxxxx práci x klientem xxxxx xxxxx stanoveného behaviorálním xxxxxxxxxx xxxx asistentem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx dat a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx intervence, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně aplikace xxxxxxx plánů posilování, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x deficitů x excesů x xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x behaviorální analýze, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx i s xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx behaviorálních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zařízeních sociálních xxxxxx x xx xxxxxxxx sociálním prostředí xxxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 470/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§29

Xxxxxxxxxxx asistent

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 4 roky, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 900 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx rozhled, jazykové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přírodovědných oborů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x fyziky,

2. x xxxxxxx, které tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, x základech xxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technice, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunologii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx biochemii x xxxxxxxxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx,

4. x sociálních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oborech, x to v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, x identifikaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx požadovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oborech vyšetřovací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, histologie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, imunologie x klinická xxxxxxxxx; xxxxxxxxx vyučování probíhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx; xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx technik

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx ortoticko-protetického xxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx dobu studia xxxxxxx 4 roky, x toho praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 900 hodin.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětech, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jazykové x komunikační xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x matematiky, xxxxxx x chemie,

2. x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x somatologii xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pohybový xxxxxx, x základech xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. v klinických xxxxxxx, a to x ortopedii, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rehabilitaci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx, stavbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. v sociálních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x základech psychologie, xxxxxxxxx ekonomie x x informačních technologiích,

b) xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro navrhování, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx doby praktického xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx nutričního asistenta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx 4 xxxx, x toho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně 1300 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 a xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, biologie x xxxxxx,

2. x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x somatologii xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx systém, fyziologii xxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx chemii, xxxxx x xxxxxxxxxxx, technologii xxxxxxxx xxxxxx, mikrobiologii, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těhotných xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx základních x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx zásad racionální xxxxxx, xx zpracování xxxxxxxx anamnézy, xx xxxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stravy, x umělé enterální x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, infekčním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x základech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování poskytující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx oborům uvedeným x písmenu x) xxxx 3, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pacientů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zpracovávání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a distribuci xxxxxx, xxxxxxxxx výchovu, xxxxxxx a poradenství; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx odděleních xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dětských x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x edukačních xxxxxxxx, xxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxxxxxxx provozech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jeho xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zdravotním xxxxxx x oblasti hygieny xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technika se xxxxxxx absolvováním školního xxxxxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxx 4 roky, z xxxx praktické vyučování xxxx xxxxxxx 1600 xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx v §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx všeobecně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, znalosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxxx, fyziky, xxxxxxxx x chemie,

2. x oborech, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výrobě xxxxxxx xxxxxx, x xx v somatologii x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x onemocněním, x mikrobiologii, x xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x odborném xxxxxxxx,

3. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oborech, a xx v zubním xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znalosti xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. x sociálních x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx technologiích,

b) praktické xxxxxxxxx, při xxxx xx studující jako xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx učí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx laboratořích a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v zubních xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx zubního lékařství.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2017 Sb.

§34

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx řidiče vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx 320 hodin xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 280 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, x xx x základech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

2. klinických xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péči, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, gynekologii x xxxxxxxxxxx, pediatrii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. sociálních a xxxxxxx souvisejících xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situací, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx x telekomunikačních xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx x neodkladné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností a xxxxxxxxx dovedností nutných xxx práci x xxxxxxxxx službě, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx vyučování probíhá xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx intenzivní, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru interní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§35

Ošetřovatel

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu studia xxxxxxx 3 xxxx, x xxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 700 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx 400 hodin xxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx 300 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Studium x programech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 a xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětech, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx radiační xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x teorii xxxxxxxxxxxxxxx, všeobecné ošetřovatelské xxxx x ošetřovatelské xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x internímu xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxx o xxxxx lidi x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, ve výchovné xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oborech, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klinickým xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, chirurgii, xxxx o xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx.

(4) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1.

§36

Xxxxx xx zdravotnictví x nevidomý x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx získává absolvováním xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxx školního vzdělávacího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má standardní xxxx studia nejméně 4 xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;200 xxxxx.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zahrnuje xxxxxxx 250 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx 250 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x §3 x dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxx výkon xxxxxxxx maséra, x xx x základech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém, x xxxxxxxxx psychologie, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx, zábalů a xxxxxxxxxxxxx procedur),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující dovednosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a vodoléčebných xxxxxxxx), rozeznávání stavů xxxxxxxxxxxx masáže xxxx xxxxxxx fyzikální xxxxx.

(5) Xxxxxxx ve školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxx x xxxxx nevidomý x xxxxxxxxxx masér xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 2 xx 4; tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx léčby.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2010 Sb.

§38

Zubní instrumentářka

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxx vzdělávacího programu xxxxx.

(2) Školní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 2 xxxx, z xxxx praktické vyučování xxxx xxxxxxx 800 xxxxx. Vzdělávací program xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 800 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx 270 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Studium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx celkový xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovednosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxx x xxxxxx,

2. x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zubní péči, x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zubním xxxxxxxxx xxxxxx preventivního a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx x zubním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zubním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx protetiky x xxxxxxxxxx,

3. v xxxxxxxxxx x dalších souvisejících xxxxxxx, x xx x základech xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znalosti x instrumentování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zubní péče x zubní péče x děti, x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx vyvolávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemusí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1.

§39

Řidič xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nejméně 70 xxxxx teoretické xxxxx x xxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxx xxxxxxxx

x) teoretickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v dopravní xxxxxx, x to x základech xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zásadách xxxxxxxxxxx přednemocniční neodkladné xxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medicíny katastrof x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x telekomunikačních xxxxxxxxxxxxx, x základech psychologie x komunikace,

b) praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x navigačních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může, xxxxx xxxx uvedených x §3 odst. 5, xxxxxxxx xx xxxxxx laboratoři a xx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboranta xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx xxxxxxxxxx výuky a xxxxxxx 100 xxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.

(3) Xxxxxxx x programu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 a dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče xx xxxxx patologie, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx roztoků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx preparátů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx vzorků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x).

§41

Xxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxx teoretické xxxxx x nejméně 80 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx větě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx x §3 x xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče a xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx, xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx patologie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x základech somatologie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zásadách xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, léčivými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prostředky a x xxxxxxxxx nádobami, x xxxxxxxx fyzikální xxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx postupech, x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovednosti doplňující xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x).

§42

Přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, zůstávají x platnosti xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx 200621).

(2) Xxxxxxxxxxxxx programy, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2006, xxxxx dokončeny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programů.

(3) X školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22).

§43

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxxxx:
xxx. MUDr. Xxxxxxxx, CSc. x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx x. 39/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 21.5.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

2. Xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxx xxxxx akreditace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 470/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 39/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 39/2005 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx programy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2010

3/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 39/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 129/2010 Xx.

x xxxxxxxxx xx 18.1.2016

470/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 39/2005 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx studijní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/EU xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/36/XX x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací x xxxxxxxx (EU) č. 1024/2012 x správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vnitřním xxxx ("xxxxxxxx x systému XXX").

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/55/EU xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx směrnice 2005/36/XX x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací a xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím systému xxx xxxxxx informací x vnitřním xxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX").

2) §79 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx).
Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx).
3) §3 xxxx. x), §12 xxxx. 3 xxxx. x) x §38 xxxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
4) §2 xxxx. x) x x) zákona x. 96/2004 Xx.
§44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
5) §3 xxxx. 2, §4 xxxx. 1 x §5 zákona x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
6) §2 xxxx. x), §36, 38 x 39 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
7) §51 x 52 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
8) §56 x 57 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
9) §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Sb.
10) §2 xxxxxx x. 123/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 130/2003 Xx.
11) §22 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
12) Xxxxxxxx č. 504/2000 Sb., kterou se xxxxxxx správná laboratorní xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
13) Xxxxxxxx č. 55/2011 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 561/2004 Sb.
15) §44 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 111/1998 Sb.
16) Zákon č. 96/2004 Sb.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta.
17) Zákon x. 563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxx č. 96/2004 Sb.
Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
19) Zákon č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx.
20) §1 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21) §96 xxxx. 5 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
22) §97 xxxx. 2 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
§185 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.