Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
424/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Čl. VIII
Přechodné ustanovení Čl. IX
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Čl. X
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XI
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) Čl. XII
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. XIII
424
ZÁKON
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2003,
kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. X
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 518/2002 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §5 písmeno x) xxx:
"x) vymáhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx provádět správní xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30) xx zrušuje.
2. X §5 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx").".
3. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) bod 3 xxx:
"3. xx xxxxx xxxx občanem x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x evidenčním xxxxx důchodového pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),".
4. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 9 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx," xxxxxxx.
5. V §6 xxxx. 4 písm. x) xx na xxxxx bodu 11 xxxxxxxx xxxxx "xxx-xx x doby xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx osoby xx 31. prosinci 1995,".
6. V §6 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
7. Xxxxxxxx xxx čarou x. 32) xxx:
"32) Xxxxx č. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "x x)" nahrazují slovy ", x) a x)".
9. X §9 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32x) x 32b) xxxxx:
"4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32x) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni vzniku xxxxxx na xxxxxx,
5. xxxxxx, xxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,32x)
32x) §132 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx. §116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 26/1993 Xx. §119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.
32b) Zákon x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 118/1995 Xx.".
Xxxxxxxxx xxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxx 6.
10. X §9 odst. 2 xxxx. x) xx v xxxx 6 za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5".
11. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 73) xx xxxxxxx.
12. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx "státních xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,73x)", za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) x x xxxxxxxxxxxxx smluv", xx xxxxx "státní xxxxxx," se vkládají xxxxx "zdravotní xxxxxxxxxx,73x)" x slova "od xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx dne xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 73c) x 73x) xxxxx:
"73x) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. §24 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 zákona x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
73x) Xxxxxxxx Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 574/72 xxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx.".
13. X §11 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx poznámek xxx čarou č. 33x) a 33x) xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) x x mezinárodních xxxxx x sociálním zabezpečení xxxxxxxx údaje o xxxx vedení v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Údaje uvedené xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x.33x) x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x. x.33x) a xx Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx33x) xxxxx x xxxxxxxxxx úrazech a xxxxxxxx x povolání xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx; tyto xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhovět a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.
(4) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny x mezích své xxxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxxxxxx zabezpečení x práva Evropských xxxxxxxxxxxx73x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhovět xx lhůtě xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx údaje vyžaduje, xxxxx delší. Údaje xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
33x) §205x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx. §1 xxxxxxxx č. 125/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33x) §86 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6 xxxx. x) xxxxxxxx x. 342/1997 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uznávají.".
14. X §11x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxx evidenci x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx čísel.".
15. X §14 odst. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xx kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx".
16. V §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx poskytování a xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx, ukončení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx činnosti, xxx-xx x žadatele x xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxx žadateli xxxx xxxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory,
j) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální xxxx a krajským xxxxxx údaje o xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx, poživatelům xxxxxx xxxxx x služeb x osobám s xxxxxx žadateli xxxx xxxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče,
k) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx vyměřovacím xxxxxxx xxx výpočet dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx.".
17. V §14 xxxx. 5 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "jiné" x "xxxx" se xxxxxxx.
18. Za §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§16a
Registr xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství73d) x x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Registr xxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx a dobrovolné xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx:
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rodné x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, a xxx-xx x cizí xxxxxx xxxxxxxxxxx, též xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
i) vznik x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (organizace x malé xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxx cizozemského nositele xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) další xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx73x) a x mezinárodních xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.".
19. X §17 xxxx. 4 xx xx xxxxx "zákoníku xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
20. X §18 odst. 1 xxxx. x), §36 xxxx. x) x x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
21. X §18 xxxx. 1 xxxx. c) x §36 xxxx. x) xx xxxxx "nejsou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x této společnosti, xxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah".
22. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene r) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx organizace, x xxx jsou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx arbitra a xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.".
23. X §22 xx xx konci xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx, x byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx zaměstnavatelem po xxxxxxxx xxxx účasti, xxx údaj o xxxxx x adrese xxxxxxxxxxxx nositele pojištění x o cizozemském xxxxx xxxxxxxxx,".
24. Za §22 xx xxxxxx xxxx §22x, xxxxx xxx:
"§22x
(1) Organizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx 8 dnů xxx dne xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx xx povinna xxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, s xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx okresní správou xxxxxxxxxx zabezpečení písemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx organizace, xx xxxxxx xx vedena xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx xx příslušnost xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.".
25. §23 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x) xxx:
"§23
Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) x §22 xxxx. x) xx x) xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví pro xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x druhu, vzniku x skončení pracovního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx x povolání x xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxx,3x) xxxxxx xxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5 xxxx druhé.
3b) §94 zákoníku práce.".
26. Xx konci §29 xx doplňují xxxx "Xxxxxxxxxx je povinna xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydá organizace xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a potvrzení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
27. X §33 odst. 1 xx xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x na konci xx tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doplňují xx xxxxx "xxxxxxxxxx §22x xxxx. 2 xxxxx zde obdobně.".
28. X §33 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přihlášky, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx organizací x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx §20 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx.".
29. X §34 xxxx. 2 xx xx xxxxx "ustanovení §22" xxxxxxxx xxxxx "x 23".
30. V §35x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Stejnopisy xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 5 xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx uvedené ve xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5 xxxx xxxxx.".
31. X §36 xx xx konci xxxxxxx w) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmena x) až xx), xxxxx znějí:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx x xxxxx pracovním xxxxxx,
x) xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x povolání, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání Xxxx Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančního arbitra Xxxxx xxxxxxx banka.".
32. X §37 odst. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx xxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx v xxxxxx x organizace je xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xx skončení xxxx xxxxxx, xxx xxxx x názvu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx pojištění,".
33. X §37 odst. 1 xxxx. f) xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
34. §38 včetně xxxxxxx zní:
"§38
Evidenční xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) xx x), f) xx o), x), x), v) xx x), x) x xx) xxxx povinny xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Evidenční xxxx xx vede pro xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx kalendářní xxx xx xxxx xxxx nový xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxx xxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x téže xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.
(3) Evidenční xxxx xx xxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx občana na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx po 1. xxxxx, a xxxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dnem xxxxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx mzdových xxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xx 30. dubna následujícího xxxxxxxxxxxx roku, x x případě xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, datum x xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx číslo xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu podle §16 xxxx. 4 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx pojištění2) xxxxxxxx,
x) xxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potřebného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nepovažují xx výkon výdělečné xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx procentní výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; jeden xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x založit xx xxx xxxxxxxx (§35x odst. 4 xxxx druhá) x xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x den, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li xxxxx xx xxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně xxxx stejnopisu xxxxxxxx, xxxx občan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxx §39 odst. 1 xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx spor xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx zaměstnanců podle xxxxxxxxxx xxxxxx, platí xxxx xxxxx x xxxxx obdobně x xxx, že místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1.".
35. V §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "Xxx-xx x" xxxxxxxx slova "xxxxx ve služebním xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
36. X §39 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Organizace xx xxxxxxx předložit evidenční xxxx do 8 xxx
x) ode xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx listu podle §38 xxxx. 4; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx xx stejném kalendářním xxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx pokračovat x záznamech xx xxxxxxxxx evidenčním listu. Xxxx-xx po skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 8 dnů xxx xxx zápisu xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx; xxxxxx-xx však xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx 31. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první,
b) xxx xxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy, a xx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx.".
37. X §39 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx předkládají na xxxxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x odst. 2 x 3.".
38. V §39 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.
39. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"§39x
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Jde-li x xxxx x studenty, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 4 do 8 dnů ode xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jen xx 30. června 2005.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx civilní službu, xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nastoupení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xx 8 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. a) x x) a údaje x xxxxx x xxxxx xxxx služby xx 8 xxx xxx xxx skončení xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x) xx e) x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxx xxxxxxxxxx rok Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Jde-li o xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,53) xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 písm. a) xx x) x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2 a 3. Xxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx a způsobem xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx zaplatily xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění, x xx na xxxxxxxxxxx vydaných Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené xx větě xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tiskopisu, xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní správu xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx; xxxxxxxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.".
40. X §40 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx podle xxxx první xxxx xxxxxxxxxx naposledy v xxxx 2005.".
41. Za §40 xx vkládá xxxx §40a, který xxxxxx xxxxxxx zní:
"§40a
Informativní xxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informativní osobní xxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx xx xxxxx xx zaslání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxx xx xxxx 1986 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2006.".
42. X §43 xx xxxxx "§38 a 41" nahrazují xxxxx "§38, 39, §39x xxxx. 1 x 6 x §41".
43. X §49 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §29 xxxx xxxx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx nárok xx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx.".
44. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx pojištění, x to xx 8 xxx xxx xxx xxxx změny xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.".
45. X §54 xxxx. 1 se slova "x 48x xxxxxx xxxxxx x §46 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx ", 48b x §49 odst. 5".
46. X §54 xxxx. 2 xx xxxxx "až 22" xxxxxxxxx slovy "až 23".
47. V §54 xxxx. 3 xx xx slova "§16 xxxx. 1" vkládají xxxxx "x §66".
48. X §54 odst. 4 xx xx xxxxx "x §83" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx a xx. XX xxxx 1 xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,".
49. X §54 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, které znějí:
"(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §49 odst. 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 Kč.
(6) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §52 odst. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx uložit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx výše 10 000 Xx.".
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.
50. §66 xxx:
"§66
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána. Příslušní xxxxxx xxxx povinni xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx ve státech, x nimiž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.".
51. X §80 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx ", jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
52. X §80 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
53. X §82 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a x) xx t)" xxxxxxxxx slovy ", x) xx t), x), x), x) x aa)".
54. V §85 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx.".
55. V §88 xxxx. 2 xx ve větě xxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu poživatele xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.
56. V §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 61) xxx:
"(5) Nelze-li ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x žalobě xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx se na xxxxx území xxxxxxxxx,61) xx k tomuto xxxxxx xxxxxxxxx
x) Krajský xxxx x Brně, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) Krajský soud x Ostravě, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx soud v Xxxxx, xx-xx navrhovatel xxxxxxxx na území Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx soud v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx republiky,
e) xxxxxxx soud určený xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a) až x),
x) Krajský soud x Xxxxx, xxxxx-xx xxxxx příslušnost krajského xxxxx podle xxxxxx x) až x).
61) §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx správního.".
57. §104x včetně nadpisu xxx:
"§104x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Dlužné xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsat x xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx (malé xxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) výši nedoplatků xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) x určitému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx též x xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předepsány, z xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonaných xxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx,
x) poučení x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxx nedoplatků xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx; výkaz nedoplatků xxxx xxx opatřen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platební xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx nedoplatků xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nedoplatků xxxxxx, xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, pokud xxxxxxxxxx (xxxx organizace) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx; xxxxx xxxxxx námitek xx xxxxxxxxxx (malá xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx uvést. Námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx základě námitek xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx od jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení nerozhodne x xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené ve xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nedoplatků platnost.
(5) Xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
58. X §104x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
59. §104x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) xxxxxxx.
60. X §106 xx xxxxxx odstavec 1, xxxxx zní:
"(1) Tvrdost xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatněny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádost původní; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nová xxxxxx odložena x xxxxxxx bude x xxxxx vyrozuměn. Xx xxxxxx x xxxxxxx x odstranění tvrdosti xx nevztahují obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
61. X §116 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx žadateli o xxxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud má xx xx, xx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx; pokud tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx vrátit. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění zúčtuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dávkou. Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 300 Xx měsíčně, mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx nepřesahující 6 xxxxxx.".
62. X §116 odst. 3 xx na konci xxxx xxxxx tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx obdobně, xxxxxxx-xx xx dávka xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx trvale xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx u banky x Xxxxx republice." x xx větě xxxxx se slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
63. Xx §116b xx xxxxxx nový §116x, xxxxx zní:
"§116c
Poživatelům xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péče x celoročním pobytem, xxxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx výplaty xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx způsobem xxxxxxx nesouhlasí.".
64. X §120x xx xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx xxx:
"(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx občanem xxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.
65. Za §123d xx xxxxxx nový §123x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 68a) xxx:
"§123x
(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx32) xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.68x)
(2) Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona32) xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxx xxx
x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předepsaným xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,68x) pokud x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx úkonu xxxxxxx, xx xx lze xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pomocí produktu xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx co xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx shodný s xxxxxxxxxxx tiskopisem, je-li xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xx údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), uvede xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx vydal x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx připojí x podání.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup
a) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx u xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx protokolu xxxx nahlížet xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
68x) Xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx §123x xx xxxxxxxx xxxx §123x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené před 1. xxxxxx 2004 xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2003 xxx xxxxxxx na xx, xxx zaměstnání xxxx xxxx xx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx organizace vyzvána xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx listů xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 30. června 2005. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanovi x xxxxxxx, stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
2. Xx 1. ledna 2004 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx nových xxxxxxxxxxx; orgány sociálního xxxxxxxxxxx vydají tyto xxxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2003.
3. Xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxx čl. I bodu 26 xxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání x xxxx před 1. lednem 2004 x trvala xxxxx x tento xxx.
4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 2005 x xxxx x xx 30. červnu 2005, x xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16x zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx čl. I xxxxxx zákona). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. července 2005 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2005 x xxxx i xx 30.xxxxxx 2005, s xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx: jméno x xxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, státní občanství, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx organizace xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Za nesplnění xxxxxx povinností xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizaci xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx uložit xx dvou xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výnos x xxxxxx pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců
Xx. XXX
Xxxxx č. 54/1956 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx zákona č. 16/1959 Sb., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxx č. 67/1965 Sb., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx č. 88/1968 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx č. 73/1982 Xx., zákona č. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., zákona x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., zákona č. 589/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §2 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
4. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx n), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x)
2a) Xxxxxxxxx §16 zákona x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.".
5. V §3 xxxx. 2 se xxxxx "nebo jsou-li xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.
7. X §5 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx o zaměstnance, xxxxx jsou xxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;".
8. V §16 xx xxxxx "předpisů x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x)".
Poznámka xxx xxxxx x. 11x) xxx:
"11x) Zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. X xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (čl. III bod 4) xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za vstup xx zaměstnání 1. xxxxx 2004, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Pokud xxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx skončilo xxxx 8. lednem 2004, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx. To však xxxxxxx x případě, xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
2. Xxx 1 xxxx xxxxx x druhá xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx arbitra x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. III xxx 3).
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Sb., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx. x xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "nejsou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxx v pracovněprávním xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, ale" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx pracovněprávní xxxxx".
3. X §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 8 se za xxxxx "xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
4. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxx 13 xxxxxxxx bod 14, xxxxx xxx:
"14. xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
5. V §5 xx xxxxxxxx odstavce 4 a 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 14] xx úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazují výdaje xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx vyplácen příjem x cizí xxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx platí k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, za xxxxx xx pojistné xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, se xxxxxxx kurz této xxxx xxxxxxx používaný xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx pojistného.".
6. X §9 xxxx. 1 xx 3 x x §11 xxxx druhé xx xxxxx "České" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx okresní".
7. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "Vyplácí-li xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx období,59a) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx splatné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59x) zní:
"59x) §119 xxxx. 1 zákoníku práce.
§10 xxxx. 1 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.".
8. X §9 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx".
9. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".
10. X §17 xxxx. 1 x x §22x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
11. X §17 se na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx organizace xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx evidenci xxxx, xx xxxxxx xx xxxx těmto organizačním xxxxxxx.".
12. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".
13. X §19 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se slova "x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
14. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzala" nahrazují xxxxx "xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
15. X §22 xxxx. 1 se xx slova "stanovených x" xxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5 xxxx xxxxx,".
16. Xx §22c xx xxxxxx nový §22x, xxxxx zní:
"§22x
Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx plátce pojistného xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, penále x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Má-li plátce xxxxxxxxxx dluh, xxxxx xx v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x údaj x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx záloh, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx k pojistnému; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx.".
17. X §23x xx slova "xxxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
18. X §23x xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65x) xxx:
"(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx65x) xxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx práva xxxx xxxx osoby.
65x) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".
19. X §24 xx xxxx xxxxx zrušuje.
20. X §25 xxxx. 1 xxxx. x), §25 xxxx. 2 xxxx. x), §25 xxxx. 3 xxxx. x) a v §25 odst. 4 xxxx. a) se xx slova "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx".
21. §29 xx xxxxxxx.
Čl. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (čl. IV xxx 1 x čl. V bod 4) xx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí xxxxxx za měsíc xxxxx 2004; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zúčtované xxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, x xx i xxxx xx xxxxx x příjmy za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání, finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. IV xxx 2 a čl. V bod 3).
2. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx vůči Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za dluh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx., zákona x. 224/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb. x xxxxxx x. 264/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx pracovněprávní xxxxx".
2. V §5 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční arbitr, xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra,".
4. X §5 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx v), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.".
5. X §8, §11 odst. 1 xxxx. x) x x §11 xxxx. 2 větě první xx xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxx xxxxx "x v)".
6. V §16 xxxx. 3 xx xx větu první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hrubý xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nejdříve xxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxx x xxxxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx, x nichž pro xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxx podmínka zaplacení xxxxxxxxxx; ustanovení §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx čtvrté xxxxx xxx xx xxxx xx 30. xxxxxx 2002 xxxxxxx.".
7. V §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx".
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. VIII
Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx x. 125/2003 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §63 xx xxxxxxxx odstavec 7, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19b) zní:
"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, krajské xxxxx a úřady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx podpoře (xxxxxxxx 3), x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx správního řízení xxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx písemností x xxxxxx rozumí xxxx x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.19b)
19b) §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 362/2002 Xx., x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
2. Za §64 xx xxxxxx xxxx §64x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54x) xxx:
"§64x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,54x) x to v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství,54a) x xx xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaným x xxxxxx, xxxxx §63 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poskytuje
a) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx informačních xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,54x) a x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxx orgánům příslušným xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx54x) xxxxx x oblasti xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx.
54x) Xxxxxxxx Xxxx (EEC) 1408/71 x xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) 574/72 stanovující xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (EEC) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx rodinné příslušníky xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.".
Čl. IX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxx x informačního systému, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x čl. VIII xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2004, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx povinny uschovat xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění
Xx. X
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 459/2000 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx. x xxxxxx x. 274/2003 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx uzavřeném podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů" xxxxxxx.
2. X §5 písm. a) xx v bodu 9 xx slova "xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxxx arbitr, xxxxxxxx finančního xxxxxxx,".
3. V §5 xxxx. x) bod 14 xxx:
"14. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
4. X §13 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 23b) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,23x)
23x) Vyhláška č. 23/2001 Xx., xxxxxx xx stanoví druhy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až o).
5. V §15 xx xx odstavec 5 vkládá xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náležící xxxx složením xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x předepsané x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 11.
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění
Čl. XX
V §3 xxxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx č. 161/1993 Xx., zákona x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxxxxxx odstavce 13 x 14, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x) xxxxx:
"(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16x) xx xxxx xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x tímto pracovním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jím za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx vztahem.
(14) Xx-xx xxxxxxxxxxx vyplácen xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platí x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, x nichž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx měny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice ke xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx. Kurz, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
16x) §5 xxxx. x) xxx 14 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 424/2003 Xx.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
V čl. XXXX xxxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxx 4 xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 2, 18, 23, 24, 27 x 32 x čl. II xxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005, x ustanovení čl. II xxxx 2, čl. X xxxx 4 x 5 x čl. XII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Špidla x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 424/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 x 32 x čl. II bodu 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2005, x xxxxxxxxxx čl. II xxxx 2, čl. X xxxx 4 x 5 x čl. XII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.12.2003.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.