Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
224/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V
224
ZÁKON
xx dne 26. xxxxxx 2003,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 360/1992 Sb., x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx architektů a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx. a xxxxxx x. 275/1994 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 se xx konci tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) zní:
"e) xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1)
1) Xxxxxxxx Xxxx 85/384/EHS ze xxx 10. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x volného xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 99/42/ES xx xxx 7. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro uznávání xxxxxxx x xxxxxxxx xxx profesní činnosti xxxxxxxx směrnicemi x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xx xxxxxxxx jako poznámka xxx xxxxx č. 1x), a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §2 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx šesté xxxxxx zákona.".
3. X §2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. X §4 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
5. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx úpravy".
6. V §4 xxxx. 3 xx xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".
7. X §5 xxxx. 3 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
8. V §5 xxxx. 3 se xxxxxxxx písmena x) x k), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx bezpečnost xxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx.".
9. X §7 odst. 1 písmeno a) xxx:
"x) je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx".
10. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx a) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx České xxxxxxxxx (dále jen "xxxx xxxxxxx xxxx") x".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
11. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".
12. X §7 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx let xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x odejmutí autorizace.".
13. X §8 odstavec 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) a 3x) xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx architektury xxx autorizaci podle §3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. b) x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) v bakalářském xxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.3x)
3x) §44 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách).
3b) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.".
14. X §8 xxxx. 5 xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx "x)" nahrazuje xxxxxxxx "x)".
15. X §8 odst. 5 xxxxxxx a) xx x) xxxxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxxx x oborech xxxxx §4 odst. 2, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx, xx-xx uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) nejméně xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxx §5 xxxx. 1, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání,
c) xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v oborech xxxxx §5 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx požadované středoškolské xxxxxxxx.".
16. X §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsobilosti" xxxxxxxx xxxxx "obsah xxxxxxx xxxxx".
17. §9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3c) x 3x) zní:
"§9
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx udělena xxxxxxxxxx, xx seznamu autorizovaných xxxx vedeného Xxxxxxx x vydá této xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x razítko s xxxxx xxxxxxx znakem Xxxxx xxxxxxxxx.3x)
(2) Nakládání xx xxxxxxxx autorizovaných xxxx a písemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x autorizovaným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)
3x) Zákon x. 352/2001 Xx., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
3d) §6 xxxxxx č. 97/1974 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 117/1974 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x podrobnosti xxxxxxxxxxx řízení.".
18. V §11 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "úmyslný" xxxxxxx.
19. X §11 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
20. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx".
21. X §12 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) X xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbě, přesahujících xxxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xxxxx x autorizací x xxxxxxxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
22. X §13 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 a 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)".
23. X §14 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxxxxx osoby vykonávají xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo svobodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx živnostenského zákona,
c) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, služebním, členském xxxx xxxxx obdobném xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti.".
24. §15 xxx:
"§15
(1) Xxxxxxxx architekt xxxx svobodný xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pedagogickou, xxxxxxxxxxxx xxxx publikační, xxxxx xxxx vykonávat činnosti xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx svého postavení,
c) xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Místem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx architekta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místo podnikání xxxxxxx x seznamu xxxxxxx Xxxxxxx.".
25. Za §15 xx xxxxxxxx xxxx §15x a 15x, které včetně xxxxxxx znějí:
"§15a
Sdružení
(1) Vykonávají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx sdružení xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx inženýři. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§15x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx účet.".
26. V §19 xxxxxxx x) xxx:
"x) vypracovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxxx příslušné části xxxxxxxxxx dokumentace,".
27. V §20 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxx" xxxxxxxxx slovy "tří xxx".
28. X §21 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx roku" xx xxxxxxxxx xxxxx "tří xxx".
29. X §21 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxxx xxxx jiného xxxx xxxxxxxxx-xx něco xxxxxx x povahy xxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno, xx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx doplnění, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx vždy nařízeno.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
30. V §21 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
31. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx rozhodnutí představenstva" xxxxxxxxx xxxxx "Rozhodnutí x xxxxxxxx" a xxxxx "Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "věcně x místně příslušný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
32. Xx §22 se vkládá xxxx §22x, který xxxxxx nadpisu zní:
"§22a
Disciplinární xxxxxxxx související x xxxxxx pohybem osob xxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x disciplinárních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxx usazené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx příslušný orgán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxx došlo xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x tomto hostitelském xxxxx, a xxxxxxxxx-xx x xxx Komoru, Xxxxxx prověří správnost xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodne x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx vnitřním předpisem.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx odejme-li Xxxxxx autorizaci [§20 xxxx. 1 xxxx. x) x x)] xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dočasné nebo xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxx x §23 xxxx. 7 písm. x).
(5) Hostitelským xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, usazená nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
33. V §23 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx seznamy xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
34. X §23 xxxx. 6 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx §30x xxxx. 2 x tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,".
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
35. X §23 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Do působnosti Xxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx praxe,
b) xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx dotčená xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxxx xxxx 1, 2, 3 nebo 5 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx.".
36. X §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejméně 21 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx.".
37. X §25 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxx".
38. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"i) xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
39. X §26 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "statutárním".
40. X §26 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slovo "místopředsedu" xxxxxxxxx xxxxx "alespoň xxx místopředsedy" x xx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx zastupuje xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx představenstvem určený xxxxxxxxxxxxx.".
41. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "místopředsedu" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxx zastupuje po xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxxxxxxxxxx.".
42. V §27 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí a xxxxxxx xx ně xxxx své pravomoci. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada.".
43. X §29 xxxx. 2 xxxx. b) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx".
44. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxxx rozvoj" x xxxxx "životního prostředí" xx nahrazují slovy "xxx místní xxxxxx".
45. Xx xxxx pátou xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9a) xxx:
"XXXX ŠESTÁ
VÝKON XXXXXXXX XXXXXX EVROPSKÉ XXXX
§30x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx činnost") xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx "členský xxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx usazení xxxxxxxxxx, xxxxxxx inženýři x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x hostující xxxxxxxx xxxxx ve výstavbě (xxxx jen "hostující xxxxx").
(3) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx usazená xx xxxxx jiného členského xxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) K xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx x České republice x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x odborná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30d odst. 1 a 2, xxxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů x xxxxxxx xxxxx úkony x touto činností xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx v xx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vyhlásí ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zveřejní
a) seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělovaných xx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6 xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x orgánů, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxx 3.2 xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyhověl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx.
§30x
Xxxxx x povinnosti
(1) Xxxxxxx usazených xxxx xxxx hostujících xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vztahují xxxxxxx ustanovení §10 x 11 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx u Komory, xxx nejsou xxxxxx xxxxx, jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x etického řádu, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x soutěžního xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
§30x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvedenou x §4 xxxx. 2 xxxx. a), postupuje xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx. x) a x) postupuje podle xxxxxxx x. 2 x tomuto zákonu.
(2) Xxxxx xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx uznávacím orgánem xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx §5 odst. 3. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 x tomuto zákonu.
§30e
Působnost xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Uznávací xxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxxxxx předpokladů provede xxxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxx registrovaných osob, xxxxxxxxxx xxxx do xxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx pravosti.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx týkajících xx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx výkonu, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vnitřních předpisech xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace (§30x x 30o).
§30f
Akademické tituly
(1) Xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx zkratku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx s titulem, xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neabsolvovaly, xxxxxxxx xxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxx akademického xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx hostující xxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx používat profesní xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.
§30g
Právo xx xxxxxx ochranu
(1) Xxxxxxx, xxxxx prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx lhůtě (§30x xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxx žalobu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9x)
(2) Xxxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§30x xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxxxxx Komory o xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§30x xxxx. 2) xxx xxxxx xxxxxx x soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9x)
Xxxxxxx xxxxx
§30x
(1) Na území Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx činnost, jestliže xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx registrovaných xxxx (§30x odst. 1) x xxxxxxx xxxx xx xxxxx předsedy xxxxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx usilovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx děl, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx veřejné, xxxx xxxxxxxxxxx přírodní x xxxxxxxx hodnoty a xxxx xx xxxx xxxxx profesní xxxxxx."
(3) Xxxxxx-xx být forma xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
§30x
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvede
a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být doplněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odbornou praxi x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xxxxxxx xxx xxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x českém xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem.
§30j
Usazená xxxxx (§30a odst. 3) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.
§30x
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx
x) osvědčení vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), které xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pověst pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx doklad, vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx původu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxx xxxx dobré xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx doklady xxxxx xxxxxxx x), postačí xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx správním orgánem xxxxxx členského xxxxx, xxxx, xxx xx xx vhodné, před xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu; xxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx uznávací xxxxx xx konkrétní xxxxxxxx x závažné xxxxxxxxxxx, xx xxxxx došlo xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejím xxxxx, xxxx ví-li, xx doklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkon xxxxxxx činnosti na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prověření xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx řízení přeruší x vyčká xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu; xxxxx podle §30x xxxx. 1 xx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pokračuje xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxx, xxxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxx ochrany předávaných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
§30x
Xxxxxxx uznávacího xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2 prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uznávací xxxxx zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§23 xxxx. 6 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx.
(2) Pokud uznávací xxxxx zjistí, xx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odmítnutí.
§30m
Členství x Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx všechny xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx osoba
§30n
(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx úplného xxxxxxxx (§30x) uznávacímu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Činnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx živností xx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.2)
§30x
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx obsahuje
a) předpokládanou xxxx poskytování xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx x splnění formální xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx délce,
c) xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předpisy, x
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx škody způsobené xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doklady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) nesmějí xxx xxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxxx překladem.
§30p
Hostující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.
§30x
Xxxxxxx uznávacího xxxxxx
(1) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§23 xxxx. 6 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxx §30o xxxx. 2, x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podléhá xxxxxxxx xx výši 500 Xx.
(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx odmítnutí sdělí xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx odstranění xxxxxx xxxxxxxxx.
9x) Xxxxxx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx sedmá.
46. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx místní xxxxxx".
47. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1 x 2, xxxxx xxxxx:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 360/1992 Xx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx x odborné xxxxx podle xxxxxxxx Xxxx 85/384/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomů, xxxxxxxxx x xxxxxx dokladů x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx služeb
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx
1.1 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxx vyžadují xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, osvědčení x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2 x 1.3.
1.2 Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx diplomů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stránek přípravy x architektuře x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) schopnosti xxxxxxxx architektonické xxxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxxxx, xxx technické požadavky,
b) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,
x) znalosti xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla,
d) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lidmi x xxxxxxxxxxxxxxxxx díly x mezi architektonickými xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, potřebě propojit xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x měřítky,
f) schopnosti xxxxxx povolání xxxxxxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx návrhů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx návrh xxxxxxxx,
x) schopnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, konstrukční x stavebně technické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technologií x xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx projektování, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxxxxx faktory a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, předpisů x postupů, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3 Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxxxxx x získání xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxx požadavků stanovených x xxxx 1.2 xxxxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx délka xxxxxxxxxxxx x praktického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx čtyři xxxx řádného denního xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávací instituci, xxxx nejméně šest xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx xxx roky xx xxxxx řádného xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx složením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
1.4 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaným x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zde vyžadují xxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx také xxxx xxxxxxxx přípravu xx "Xxxxxxxxxxxxxx" ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx příprava
a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx dni 5. xxxxx 1985,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1.2,
x) xxxxxxxx xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. a) zákona,
d) xx xxxxxxxx čtyřletou xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx republice Německo; xxxxxxx praxe xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx žadatel xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatelem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praktického xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1.2.
1.5 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vyžadují xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1.2, a xxxxx, které alespoň xxxx let xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx architekta xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkouškou z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx titulu, xxxxx xx xxxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1.3 xxxx. x).
1.6 Xxxxxx diplomů, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1.2 až 1.5, xxxxx x xxxxxxxxx x orgánů, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx [§30x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx].
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x některém členském xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx
3.1 Uznávací xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx směrnice 85/384/EHS xxx tuto xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jejichž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedených xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xx uznávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx se xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 3.1, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx vydávají, xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx [§30x xxxx. 3 písm. b) xxxxxx].
3.3 Jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx o formální xxxxxxxxxxx vydávaným x Xxxxx republice, xxxxx xx xxx vyžadují xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx uzná
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy, ve xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx držitel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx státě xxxxxxxx, xxxx zavedením xxxx směrnice x xx xxxxxxxx vykonával xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětné xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx držitel xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxx, x xxxx, kdy xx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxxxxx, x xx skutečně xxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx předpisy xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx následujících xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.
3.4 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě vstupu x platnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx směrnice xx xxxxxx xxxxx, xxx dojde nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx právního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxx x xxxxx xx osvědčení xxxxxxxxx xxxxx dokládající, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx státě xxxxxxxxx xx odpovídající xxxx.
5. Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx, uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx kvalifikaci a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx.
6. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xx 5, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 přílohy x. 2 x tomuto xxxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 360/1992 Sb.
Postup a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x techniků ve xxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 99/42/ES xx xxx 7. xxxxxx 1999, kterou xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikací
1. Uznávání xxxxxxxx kvalifikace
1.1 Uznávací xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci získané xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx přístup x příslušné xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínku formální xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx žadatelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx rozdílem xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx x délce x obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx posoudí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nahrazen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získanými xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxx xxxxx.
1.3 Pokud xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2, xxxx §30x xxxx. 2 xxxxxx, x xxxxx odůvodnění xxxx xxxx uvede xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat jejich xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx si může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zkoušku xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x délku xxxx xxxxxxxx orgán v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x zkouška způsobilosti xx řídí analogicky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Uznávání xxxxxxx xxxxx
2.1 Podmínka xxxxxxx praxe xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let x nezávislém xxxx xxxxxxxx postavení,
b) xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx dobu xxx xx xxxx následujících xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li žadatel, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x odpovědností za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx příslušnou xxxxxxx získal předtím xxxxxxx xxxxxxxx studijní xxxxx doloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členském xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružením xx vyhovující.
V xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) a c) xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx předmětné xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx.
2.2 Výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvětví x podniku v xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx podniku xxxx vedoucího xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastoupeného vlastníka xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s odpovědností xx xxxxxxx jedno xxxxxxxx xxxxxxx.
2.3 Pokud xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, potvrzujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx letům xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx po dobu xxxxxxxxxxx podle xxxx 2.1 písm. x) x d). Pokud xxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxx než xxxx xxxxx xxxxxxxx praxe, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaná doba xxxxxx předmětné xxxxxxxx x nezávislém xxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxx 2.1 písm. x) x d).
2.4 Xxxxxxx praxe se xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.
2. Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x krajinářská xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 8/1983 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x některým xxxxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxx x. 73/1987 Sb., xxxx xxxxxxxx x. 186/1990 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx 12 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Sb., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx č. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Sb. x xxxxxx x. 162/2003 Sb., xx xxxx takto:
X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) zní:
"x) xxxxxxxxxxxxxx architektů x autorizovaných inženýrů xxxxxxx xx výstavbě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a svobodní xxxxxxxx.10x)
10x) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 360/1992 Xx., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
XXXXXXXX X VYHLÁŠENÍ XXXXXXX XXXXX XXXXXX
Xx. IV
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx vyplývá z xxxxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX
Xx. X
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx ustanovení bodu 1 [§1 xxxx. x)], bodu 2 (§2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx), xxxx 10 [§7 xxxx. 1 písm. x)], xxxx 32 (§22a), xxxx 34 [§23 xxxx. 6 písm. x)], xxxx 35 (§23 xxxx. 7), xxxx 45 (xxxxx xxxxx) x xxxx 47 (xxxxxxx x. 1 a 2), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x platnost.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus v. x.
Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 224/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx 1 [§1 xxxx. e)], xxxx 2 (§2 odst. 2 věty poslední), xxxx 10 [§7 xxxx. 1 písm. x)], bodu 32 (§22x), xxxx 34 [§23 odst. 6 xxxx. x)], bodu 35 (§23 xxxx. 7), xxxx 45 (xxxxx xxxxx) x xxxx 47 (xxxxxxx x. 1 a 2), která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU x xxxxxxxx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.