Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
224/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. III
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V
224
XXXXX
xx dne 26. xxxxxx 2003,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 164/1993 Xx. x zákona x. 275/1994 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xxx:
"x) xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx v xxxxxxx x právem Evropských xxxxxxxxxxxx.1)
1) Směrnice Xxxx 85/384/EHS xx xxx 10. června 1985 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx x volného xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 99/42/ES xx xxx 7. června 1999, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x), a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §2 se xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx podmínkou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx šesté xxxxxx xxxxxx.".
3. X §2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx".
4. X §4 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
5. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §4 xxxx. 3 xx písmeno "d)" xxxxxxxxx xxxxxxxx "c)".
7. X §5 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
8. V §5 xxxx. 3 se xxxxxxxx písmena x) x x), která xxxxx:
"x) požární xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx lesa.".
9. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:
"x) xx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx".
10. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno b), xxxxx zní:
"b) xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") x".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
11. X §7 xxxx. 2 xx písmeno "x)" xxxxxxxxx xxxxxxxx "x)".
12. X §7 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx tří xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odejmutí autorizace.".
13. X §8 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) x 3b) xxx:
"(2) Xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx jednotlivé druhy xxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx architektury xxx autorizaci xxxxx §3 xxxx. a) x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx trvajícím xxxxxxx xxxxx roky xxxx xxxxxxxxxxxx studijním programu,
b) xxxxxxxxxxxxx vzdělání3a) získané xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. b) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx magisterském xxxxxxxxx programu,
c) vysokoškolské xxxxxxxx3x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx autorizaci xxxxx §3 xxxx. x) x bakalářském xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx střední xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.3x)
3x) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
3x) §7 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 171/1990 Sb.".
14. X §8 odst. 5 xx v xxxxxx xxxxx věty xxxxxxx "e)" xxxxxxxxx xxxxxxxx "x)".
15. V §8 xxxx. 5 xxxxxxx a) až x) xxxxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxx §4 xxxx. 2, je-li uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pět xxx, xx-xx uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) nejméně xxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx, xx-xx uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx magisterského xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx středoškolské xxxxxxxx.".
16. V §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsobilosti" vkládají xxxxx "xxxxx odborné xxxxx".
17. §9 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3x) a 3x) xxx:
"§9
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx s vyznačeným xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.3x)
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx autorizovaných xxxx a písemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x autorizovaným xxxxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)
3x) Zákon x. 352/2001 Sb., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
3x) §6 xxxxxx x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 117/1974 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
18. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
19. X §11 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "úmyslný" xxxxxxx.
20. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "vybraných xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".
21. X §12 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
22. V §13 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komora xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.3x)".
23. X §14 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx udělena xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
24. §15 xxx:
"§15
(1) Svobodný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx odměnu,
b) může xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx architekta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podnikání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Komorou.".
25. Xx §15 xx xxxxxxxx xxxx §15a x 15x, které včetně xxxxxxx znějí:
"§15a
Sdružení
(1) Vykonávají-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Sdružení xxxx mít xxxxxxxx xxxxx podnikání.
§15b
Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx výkonu povolání
(1) Xxxxxxxxxx-xx svobodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx inženýři xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx svobodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx architekti xxxx xxxxxxxx inženýři, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx účet.".
26. V §19 písmeno a) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
27. X §20 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxx let" xxxxxxxxx slovy "xxx xxx".
28. X §21 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx" nahrazuje slovem "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "tří xxx".
29. V §21 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nevyplývá-li xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx se x disciplinárním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeno, xx xxxxx vyjádřit xx x důvodům xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, klást xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx ústním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx nařízeno.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
30. V §21 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.
31. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx představenstva" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud ve xxxxxxxx soudnictví".
32. Xx §22 se xxxxxx xxxx §22x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§22x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu všechny xxxxxxxxx x disciplinárních xxxxxxxxxx nebo trestních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx vůči autorizované xxxx xxxxxxx osobě x xxxxxx závažného xxxx opětovného porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poznatky o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxx došlo xxxx xxxx území xxxx xxxxxxxx dotyčné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx-xx x xxx Komoru, Xxxxxx prověří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodne x povaze a xxxxxxx prošetření, které xx xxx provedeno, x xxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x opatřeních, xxxxx xxxxxx.
(3) Komora xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx podrobnosti následně xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx nebo odejme-li Xxxxxx autorizaci [§20 xxxx. 1 písm. x) x d)] xxxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx odejme-li xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí osvědčení xxxxxxxxx x §23 xxxx. 7 xxxx. x).
(5) Hostitelským xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxxxxxxxx, usazená xxxx xxxxxxxxx osoba podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
33. V §23 xxxx. 6 xxxxxxx d) xxx:
"x) xxxx seznamy xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,".
34. V §23 xxxx. 6 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx podle §30x xxxx. 1 xxxx §30x xxxx. 2 x xxxx seznamy xxxxxx jejich xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
35. X §23 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xx xxxxxxxxxx Xxxxxx dále náleží xxxxxxx následující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1)
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxx osoba vykonává xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx soustavně x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,
d) xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx je držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxxx bodu 1, 2, 3 nebo 5 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx.".
36. X §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řádných xxxxx; xxxx-xx nadpoloviční xxxxxxx řádných xxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejméně 21 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
37. V §25 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
38. V §25 xx xx konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
39. V §26 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "nejvyšším xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
40. X §26 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "alespoň xxx xxxxxxxxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx 2 se doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
41. V §27 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dva xxxxxxxxxxxxx" x věta xxxxxx xx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxx radou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
42. X §27 xx xxxxxxxx odstavec 3, který zní:
"(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x ustavení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx ně xxxx své pravomoci. Xxxxxx předsedy xxxx xxxxxxx xxxx.".
43. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx".
44. V §29 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx prostředí" xx nahrazují slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".
45. Xx xxxx pátou xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 9x) xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX EVROPSKÉ XXXX
§30x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx činnosti xx výstavbě (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.
(2) Xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vykonávat x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činní xx výstavbě (dále xxx "usazené xxxxx") xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hostující xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "hostující xxxxx").
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podnik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Hostující xxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx usazená na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) K xxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x odborná xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 x 2, xxxxx posuzuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Formální xxxxxxxxxxx xx xxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx potvrzené xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx získanými xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx vyhlásí xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
x) seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Evropské xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6 xxxxxxx x. 1 k xxxxxx zákonu,
b) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělovaných xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3.2 přílohy x. 1 k xxxxxx zákonu.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovacím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx uvedeno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
§30x
Xxxxx a xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx usazených xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xx usazené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 x 11 x xxxxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxxx.
(3) Hostující xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxx jejími xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komory.
§30d
Uznávací xxxxx
(1) Xxxxx komora xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vybraných xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Pro xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. a), postupuje xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. b) x x) postupuje podle xxxxxxx č. 2 x xxxxxx zákonu.
(2) Xxxxx xxxxxx autorizovaných xxxxxxxx a techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3. Pro xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na formální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
§30x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu
(1) Uznávací xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů provede xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx registrovaných osob, xxxxxxxxxx však do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx úplného xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx orgán odůvodněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o formální xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx vydány, x xxxxxxxxx xxxxxx pravosti.
(3) Xxxxxxxx xxxxx informuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxx, zejména x právních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx jazyce.
(4) Uznávací xxxxx stanoví svými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§30x x 30o).
§30f
Akademické xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původu xxxx dřívějšího xxxxxx, x to v xxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxx-xx xxx akademický xxxxx užívaný x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx usazené xxxxx xxxx hostující xxxxx xxxxxxxxxxxxx, uznávací xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx hostující xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace x xxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.
§30x
Xxxxx xx xxxxxx ochranu
(1) Xxxxxxx, xxxxx prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx uznávacím xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx lhůtě (§30x xxxx. 1), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.9a)
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxx registrovaných xxxx (§30l xxxx. 2) x proti xxxxxxxxxx Komory o xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§30x odst. 2) xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9x)
Xxxxxxx xxxxx
§30x
(1) Xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx registrovaných osob (§30x xxxx. 1) x xxxxxxx slib xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komory.
(2) Text xxxxx zní: "Slibuji xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx, xx budu xxx xxxxxx své xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx děl, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, budu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx se xxxx xxxxx profesní xxxxxx."
(3) Xxxxxx-xx xxx forma xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx formu.
§30i
Žádost x registraci
(1) Žadatel x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) odbornou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) uzavření xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu činnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx xxx xxxxxx 12 xxxxxx. Doklady xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a d) xxxxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 v xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx úředním xxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxxx xxxxx (§30a odst. 3) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx činnosti vlastnoručním xxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v Komoře.
§30k
Bezúhonnost
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx
x) osvědčení vydané xxxxxxxxxx orgánem členského xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přichází (xxxx xxx "členský xxxx původu"), xxxxx xxxxxxx, xx požadavky xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx předmětné xxxxxxxx byly xxxxxxx,
x) xxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx rejstříků, xxxx xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx původu, pokud xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo dobré xxxxxxx x osob, xxxxx hodlají zahájit xxxxxxx činnosti, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), postačí xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx, kde je xx vhodné, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení.
(2) Xxxxxxxx uznávací xxxxx xx konkrétní xxxxxxxx x závažné skutečnosti, xx které došlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před usazením xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx xx-xx, xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxx a tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prověření těchto xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeruší x xxxxx odpovědi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx §30e xxxx. 1 po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X řízení xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxx měsíců od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x osvědčením xxxx xxxxxxxx, které xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
§30x
Xxxxxxx uznávacího xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2 prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, uznávací xxxxx zapíše xx xxxxxxx registrovaných xxxx [§23 xxxx. 6 xxxx. x)]. Tento xxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxx 500 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx registrovaných xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odmítnutí.
§30m
Členství v Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx všechny xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx
§30x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§30x) uznávacímu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Činnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)
§30x
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxx vybrané xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytování služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx činnosti, xxxxx hodlá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
c) adresu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpovědnosti xx škody způsobené xxxxxxx činnosti.
(3) Doklady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) xxxxxxx xxx xxxxxx 12 měsíců. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxx starší 3 xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 v xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem.
§30p
Hostující xxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.
§30x
Xxxxxxx uznávacího xxxxxx
(1) Xxxxxxxx orgán zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx [§23 odst. 6 xxxx. e)] xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30o xxxx. 2, x x xxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba nesplňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 2, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě; podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí.
9a) Xxxxxx xxx správní.".
Dosavadní xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
46. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx rozvoj".
47. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1 x 2, xxxxx xxxxx:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 360/1992 Xx.
Xxxxxx a náležitosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/384/EHS ze xxx 10. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomů, osvědčení x jiných dokladů x formální kvalifikaci x xxxxx architektury xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx účinného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pohybu služeb
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaným x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx diplomy, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, získané na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2 x 1.3.
1.2 Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx diplomů, osvědčení x xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxx, xxxxx se x rozhodující míře xxxx architektury. Xxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x architektuře a xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) schopnosti xxxxxxxx architektonické projekty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx technické požadavky,
b) xxxxxxxxxxxx znalosti historie x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,
x) znalosti výtvarného xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx urbanismu, územního xxxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi lidmi x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, potřebě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx mezi xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) schopnosti xxxxxx povolání xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přípravě xxxxxx, xxxxx zohledňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx metod xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) odpovídající xxxxxxxx fyzikálních problémů x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vlivy xxxxxx,
x) nezbytných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, organizací, xxxxxxxx x postupů, xxxxx xxxxxxxxx x integrací xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx projektu.
1.3 Xxxxxxxxxx x praktické vzdělání xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených x bodu 1.2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx xxx čtyři xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vysoké xxxxx nebo ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx šest xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx studia,
b) vzdělání xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
1.4 Jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx zde xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx, uznávací xxxxx xxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxx xx "Xxxxxxxxxxxxxx" xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx příprava
a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx dni 5. xxxxx 1985,
x) odpovídá xxxxxxxxxx stanoveným v xxxx 1.2,
c) xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,
x) xx doplněna xxxxxxxxx xxxxxxxx praxí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaregistrován; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx představují xxxxxxxxx důkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1.2.
1.5 Xxxx rovnocenné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaným x Xxxxx xxxxxxxxx, které xx zde xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx profesi, xxxxxxxx xxxxx xxxx uzná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1.2, a xxxxx, xxxxx alespoň xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dohledem architekta xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx úspěšně xxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxx 1.3 xxxx. x).
1.6 Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx udělovaných na xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxxx 1.2 xx 1.5, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx [§30x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx].
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
3.1 Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx směrnice 85/384/EHS xxx xxxx kvalifikaci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vedoucí x xxxxxxx xxxxxxxxx dokladů x formální kvalifikaci xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školního xxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx minimální požadavky xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx přílohy, xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx se zde xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Seznam xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bodu 3.1, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx [§30b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx].
3.3 Jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětné xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx činnost x příslušném xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx vykonával xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx pěti let xxxxxxxxxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx vydávaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x období xxxx vyhlášením x xxxxxxxxx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxxx 85/384/EHS xxxxxxxx, x xx skutečně xxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3.4 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zavedení xxxxxxxx xx rozumí datum, xxx xxxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx praxi x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx odborná xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxx právní xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zde xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 5, xxxxxxxxx uznávací xxxxx podle bodu 1 xxxxxxx x. 2 k tomuto xxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 360/1992 Sb.
Postup x xxxxxxxxxxx xxx uznávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx inženýrů x techniků xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 99/42/ES ze xxx 7. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxx postup pro xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx profesní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx opatřeních x kterou xx xxxxxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1 Uznávací xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, osvědčeními x xxxxxx doklady o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xxxxxxxxx x provede xxxxxx srovnání xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx orgán xxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx neprokáže, xx xxxx xxxxxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx rozdílem xx xxxxxx značné xxxxxxxxxx v délce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx posoudí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx znalostmi x dovednostmi získanými xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxx.
1.3 Xxxxx xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx §30x odst. 2, xxxx §30x xxxx. 2 zákona, x xxxxx odůvodnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti. Uznávací xxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxx prokázat jejich xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x xxxxx určí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x zkouška xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxx kvalifikací.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx praxe
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za splněnou, xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxx šesti xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x nezávislém nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx praxi doloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxx xx xxxx následujících xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx zaměstnance, xxxx
x) xx dobu xxxx xx sobě následujících xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx xxx roky x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jedno oddělení xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získal předtím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) a x) xxxxx xxx doba xx xxxxxxxx předmětné xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx.
2.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 rozumí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx
x) vedoucího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobočky xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx pracovníka pověřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odpovědností xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.3 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2.1 xxxx. x) x d). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxx 2.1 xxxx. x) x x).
2.4 Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x uložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
2. Osoba, které xxxx xxxxxxx autorizace x oboru xxxxxxxx x krajinářská xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Oprávnění x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 8/1983 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 73/1987 Xx., xxxx xxxxxxxx x. 186/1990 Xx., x xxxxxxxxx k projektové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Sb., zákona x. 273/1993 Sb., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona č. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona č. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., zákona x. 61/2001 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Sb., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx. x xxxxxx x. 162/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §3 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"x) autorizovaných architektů x autorizovaných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.10x)
10x) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
XXXXXXXX X VYHLÁŠENÍ XXXXXXX ZNĚNÍ ZÁKONA
Xx. XX
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 [§1 písm. x)], xxxx 2 (§2 odst. 2 xxxx poslední), xxxx 10 [§7 odst. 1 písm. x)], xxxx 32 (§22x), xxxx 34 [§23 xxxx. 6 xxxx. x)], bodu 35 (§23 xxxx. 7), xxxx 45 (xxxxx xxxxx) a xxxx 47 (přílohy č. 1 a 2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2004, x xxxxxxxx ustanovení xxxx 1 [§1 xxxx. x)], xxxx 2 (§2 odst. 2 věty poslední), xxxx 10 [§7 xxxx. 1 xxxx. x)], bodu 32 (§22x), xxxx 34 [§23 xxxx. 6 xxxx. x)], xxxx 35 (§23 xxxx. 7), bodu 45 (xxxxx xxxxx) x xxxx 47 (přílohy x. 1 x 2), xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem vstupu xxxxxxx o přistoupení XX k XX x xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.