Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx existující (x xxxxxxxx) právnickou xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx právnickou xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. e) xx. x. lze xxxxx §1 odst. 2 t. x. x. x. přiměřeně xxxx x xxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx byla prohlášena xx mrtvou (§265p xxxx. 3, §275 xxxx. 1, §280 xxxx. 3 xx. x.), xxx xxxxx §1 odst. 2 x. x. p. x. xxxxxxxxx užít x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx §30 x §32 t. x. x. x. tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx zrušené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“), x xxx, že xxxx zahájeno její xxxxxxx xxxxxxx (§30 xxxx. 1 x. x. p. x.). Xxxx je xxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x upozornit xxx xx povinnosti xxxxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 x 3 t. o. x. o., xx xx písemně xxxxxxx xxxxxxxx zástupci a x xxxxxx před xxxxxx předsedovi xxxxxx, xx xxxxx podat xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx soudce xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxx xx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx.

X. Likvidátor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je tím, xxx xx xx xxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 x. x. x. o. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jí xxxxxx (§62 odst. 1 xx. ř.). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx doručovat x xxxxx xxxxxxxx (xxxx. do xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx.).

XX. Zanikla-li (x xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx §30 x §32 t. x. x. x.) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spatřuje-li xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxx hodný právní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §209 xxxx. 1 o. x. xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výmazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx likvidaci x xxxxxxxxx likvidátora. Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastavit xxxxx §172 odst. 1 písm. x) xx. x. x xxxxxx §11 xxxx. 1 písm. e) xx. x. (xx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 t. x. p. o.).

VII. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 5 x. x. x. x. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x případě xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. to, zda xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxx) xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ji xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení nemohou xxxxx §9 xxxx. 2 tr. x. xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx posoudit, xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 1 xx. ř.).

IX. Rejstříkový xxxx z úřední xxxxxxxxxx (ex officio) xxxxx §90 xxxx. 2 zákona č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxx xxxx jiné xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx výmazu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxx proti xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx stíhanou xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxx podle §32 xxxx. 3 t. x. p. x.

X. Xxxxxxxx senátu xxxxx, x xxxxx byla xxxxxx obžaloba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx nařídit xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx podle §186 xxxx. x) xx. x., x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx státnímu xxxxxxxx x došetření podle §188 odst. 1 xxxx. x) xx. x.

XX. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx uloženého xxxxx §23 xxxx. 1 x. x. p. x. xxxxxxxxx xxxxx xxxx určí xxxxxxxxx xxxx veřejného sdělovacího xxxxxxxxxx, x němž xx xxx odsuzující xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uveřejnila xxxx xxxxx x xxxx x x trestu (xxxx. též x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy nebo x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx soud xxxxx §268 xxxx. 2, §269 xxxx. 2 x §271 odst. 1 xx. x. xxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 28.5.2019, sp. zn. 4 T 87/2017, x x xxxxxx xx předcházejícím byl xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxx společnosti X. X. v xxxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x §34 odst. 5 t. x. x. x., x x xxxx prospěch x ustanovení §32 xxxx. 2, 4 x. x. x. x.,&xxxx; a xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx – obchodní xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxx. Xxxxxxxx zrušil x další rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozsudku, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxxx pak xxxx zastaveno trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxx společnosti O. X. pro xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxxxxx xx xxx 14.12.2017, xx. xx. 1 Xx 200/2016, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 xxxx. d) xx. xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxxxx xxxx“) xx xxx 28.5.2019, xx. zn. 4 X 87/2017, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. (xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx X. X.“, „xxxxxxxx právnická xxxxx“ nebo „xxxxxxxx“) xxxxx xxxxxx xxxx xxx 22.6.2019, byli xxxxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §209 odst. 1, xxxx. 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx byla xx xxxxx trestný čin xxxxxxxxx podle §209 xxxx. 4 tr. xxxxxxxx x §23 xxxx. 1, 2 x. o. p. x. x trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že bude xxxxxxxxx pouze výrok x vině, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rozsudek xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx uloženém xxxxxxxxxxxxxxx X. K. x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxxx x ní

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx též jen „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x §32 xxxx. 1, 2 x. o. x. x. v neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx okresní soud x době svého xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx O. X. xxxx xx dni 28.8.2017 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, x xx xxxx, co xxxxx k jejímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ostravě – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016, x xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 x. x. x. x. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxx přitom xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §586 odst. 2 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x ustanovením §32 xxxx. 4 t. x. x. x. x xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nikdo xxxxxxxx. Xxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, okresní xxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení §9 xxxx. 2 xx. x., podle kterého xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x nichž se xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xx danou xxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1, 2 x. x. x. x., xxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě nebyla xxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednání osob xxxxxxxxxxx jednat za xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, a xx xxxxx, xx xxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zjednání nápravy (xxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci xx xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Cm 21/2016).

5. X xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 8.9.2016, xxxxx xxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx podle §174 odst. 2 xxxx. e) xx. x., x xxxxxxx xxxxxxx bylo opětovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 2.2.2017. Obžaloba xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Šumperku xxx 18.12.2017. Z xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřejmé, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 x. o. p. x.

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx společnosti O. X. x xxxxxxxxx xxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx osob, x xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx procesního postupu xxx xxxxxxx, zániku xx přeměně právnické xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zrušení xx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx. Xxx 28.8.2017, xx. xxxxx xxxx podáním obžaloby x okresnímu xxxxx, xxxxx k výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx tudíž nejpozději x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx, xx proti xxxxxxxxxxx O. X. xxxxx pokračovat x xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxx xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxx analogiam. X xxxx xxxxxxxxxxx stěžovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Olomouci xx xxx 1.8.2019, xx. xx. 3 Xx 100/2019, který xxxxxxxxxx o stížnosti xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx §231 xxxx. 1, §223 xxxx. 1 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. zastaveno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X., x. x. v likvidaci. Xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nic xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Situace x xxxx posuzované xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. T., xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx soud (xxx x tomu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.12.2021, xx. xx. 5 Xx 85/2021), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výrok x xxxx, xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx představuje xxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxx vymezit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uveřejní postupem xxxxx §23 xxxx. 2 t. o. x. x. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx uveřejnění xxxxxx xxxxx rozsudku, xxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx to odsouzena x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xx uveřejňoval celý xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx celý xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx posouzením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx O. X. (xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx za něj xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx výmazu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx

– xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx, xx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §209 xxxx. 1, xxxx. 4 xxxx. x) xx. zákoníku x §32 odst. 1, 2 t. o. x. x.,

– xxxxx 269 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Šumperku ze xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, jakož x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

– podle §270 xxxx. 1 xx. x. přikázal Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx, xxxxxxxx aby xxxxxxxxxx podle §271 xxxx. 1 tr. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §274 xxxx. 4 tr. ř. xxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx směrech xxxxxxxxxx s podanou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx namítl, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 odst. 1, 2 x. x. x. x. xx „xxxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přeměny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat za xx. X posuzovaném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba zrušena xxxxxx bez návrhu. Xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx senátu okresního xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x. x. x. x., xxxxx pokud xxxx důvodné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx obviněné právnické xxxxx jako xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx úkony xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použil §32 odst. 1, 2 t. x. x. x. x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 4 t. x. x. x., xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx již xxxxxxx. X ohledem xx xx je třeba xxxxxx xx vydané xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xx. x., neboť jako xxxxx činný x xxxxxxxx řízení posuzoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se osobního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx policejní xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x. x. x. x., přispěl xxxxx k xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užití ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx také xxxxxxx s pochybnostmi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxxx x obsahem stížnostních xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx §209 odst. 1, odst. 4 xxxx. d) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádné konkrétní xxxxxxx. Podstatou stížnosti xxxx to, xx xx se obviněná xxxxxxxxx xxxxx nemohla xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, ale xx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ní xxxxxx být vedeno xxxxxxx stíhání.

14. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx x podané xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx

– podle §268 xxxx. 2 xx. ř. vyslovil, xx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, byl x xxxxxxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby – obchodní xxxxxxxxxxx X. X. porušen xxxxx x xxxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2, §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. a §32 xxxx. 1, 2 x. x. x. o.,

– xxxxx 269 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x obviněné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušenou xxxx xxxxxxxxxx, pokud vzhledem xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, a

– xxxxx §271 xxxx. 1 tr. x. xxx xx věci xxxxxxx.

15. Xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnout xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx v §274 xxxx. 2 x 3 xx. x., xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§274 xxxx. 4 xx. ř.).

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Mgr. xx Xxx. M. X., xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx §34 odst. 5 x. x. x. x., xxxxx sdělil, xx souhlasí x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x neveřejném zasedání x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ustanovení §274 xxxx. 2 a 3 tr. x., xxxx by se xxxxxxxx, jakým způsobem xx xxx Nejvyšší xxxx rozhodnout.

III.

Přípustnost xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx x důvod xxxxxxxxxx xxxx velkému senátu xxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx

17. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6 xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx xxx „xxxxx x. 6“) a xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. 6 Xx 80/2022. Uvedený xxxxx xxxxxxx, xx x typově xxxxxxx xxxx, tj. při xxxxxxxxxxx o stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministrem spravedlnosti xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 4 xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxx x. 4“) xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.10.2022, xx. xx. 4 Xx 112/2022, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného prostředku. X xxxxx xxxxxxx xx senát x. 6 xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx, co xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxxxxx zásadní význam, xxxxxxx svým xxxxxxxxx xx xxx 21.12.2022, xx. xx. 6 Xx 80/2022, (xxxx „xxxxxxxx x předložení xxxx“) o předložení xxxx velkému xxxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx též xxx „xxxxx senát xxxxxxxxx kolegia“ nebo „xxxxx xxxxx“).

XXX./1. Právní xxxxx xxxxxx x. 4

18. Xxxxx x. 6 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx x. 4 xx zmíněném usnesení xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx přípustnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §275 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx-xx xxxxx porušen v xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx.

19. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 4 se xxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že trestní xxx, xxx xxx xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x následně xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zemřelé xxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na roveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřelé xxxxxxx osoby, příslušným xxxxxxxx by xx xxxxxxxx v platné xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §275 xxxx. 1 tr. x., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx rozhodované domáhal, xx xxxxx názoru xxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxx xxxx nesporný xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxx ty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx – xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx. 1 a xx. 42 xxxx. 1, 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxx pod x. 2/1993 Xx., xxxx xx xxxxxxx též xxx „Xxxxxxx“). X xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, osobní xxx, xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx. Ochranu těchto xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxx xx xxxxxxx „x. x.“), x to v xxxxx II, xxxxxxx xxx v oddílu 6, xxxxxxx x xxxxxxxxxx §82 odst. 2 o. z. xxxxxxxx vyplývá, xx xx smrti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho osobnosti xxxxxxxxx z xxxx xxxx blízkých. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx, xx x xxxxxxx podezření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xx domáhat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx snadno xxxxxxxxxx, xx pozůstalí xxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx postupu.

20. Xx xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxx x. 4 konstatováním, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§266 tr. x. x xxxx.), x xxxxxxx xxxxx, xx proti zemřelému xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx [§11 odst. 1 písm. x) xx. x.], muselo xxx xx trestního xxxx inkorporováno xxxxxxxxxx §275 xxxx. 1 xx. x., které xxxxxxxx přezkum rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxx. Jde xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovy xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx obviněného [§280 xxxx. 3, 4; §289 písm. x) xx. x.]. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však právní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. Senát x. 4 xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx, xxxx. xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx jména x xxxxxxx, xxxxxxx apod., x xxxxx x xxxxx xxxxx nezákonně xxxxxxxx, což xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxx „x. x. x.“), nic xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x. 4 k xxxxxx, xx podaná xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

XXX./2. Xxxxxx názor xxxxxx x. 6

22. Xxxxx x. 6 xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 x. x. p. x. x x xxx obsaženého xxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx není x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx xxxxxxxxx xxxxx x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zákonem xxxxxx, xxxxxx senát č. 6 x xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx případně x xxx analogiam. Xxxxx xxxxxx x. 6 xx xxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx procesním xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx ustanovení §275 xxxx. 1 xx. ř. xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx být x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

23. X xxxxxx x jím citovaná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxx č. 6 na xx, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx, xxx též xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zaujal xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 t. x. x. o. x §275 odst. 1 xx. x. x případě zaniklé xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx důvod xxxxxxxxxx xxxx zemřelou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx nebylo xxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxx případných pochybení xxxxxxxx x tíži xxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx případech, kdy xxx, xxxx. bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložen v xxxxxxx se zákonem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy nejen x xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxx x xxxxxxxx (§265x xxxx. 3 tr. x.) x x xxxxxx xxxxxx (§280 odst. 3 xx. ř.), xxxxxxxxxx xxxxx senátu x. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x s ním xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

XXX./3. Xxxxxx xxxxx velkého xxxxxx trestního kolegia

24. Xxxxx xxxxx trestního xxxxxxx při posuzování xxxx xxxxxx sdílí xxxxxx xxxxx zaujatý xxxxxxx č. 6., xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx vzal x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 4.

25. X rámci xxxxxxxx východisek xx xxxxx připomenout xxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se používají x případě trestního xxxxxxx obviněné právnické xxxxx, se tradičně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejího xxxxxxx (včetně případného xxxxxxx) nedostačuje užití x tomu určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zmíněná (xxxxxxxxxxx) povaha xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx určeno xxx x xxxxxx na xxxx vyznačující se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. trestné xxxx), xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx vyjma společenského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx viny xxxxxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxx xxx x v podobě xxxxxxxx xxxxxx existence xxxx xxx xxxxxxxx [xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. x) x. o. x. x. xxxx xxx xxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx trestů xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x. x. p. x.].

26. Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx – viz §1 xxxx. 2 x. o. x. x.) xx xxxx xxxxxxxx reálné předpoklady x xxxx, aby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obviněnému) xxxxxxx, se přistupovalo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech a xxxxx, má-li vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx slovy xxxxxxxxx, x případě, že xxxxx trestního práva xxxxxxxx jsou užity xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx) x xxxxx xxxx xxxxx xxx neexistující (xxx. non-subjektu), měl xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

27. X xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újmu x xxxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zákon x jeho xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx (x xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpovídajících procesních xxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx zmínit, xx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx zemřelé) xx poskytuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx ne/možnosti xxxxxx xxxx trestního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxx zahájeno, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx celého trestního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxxx. §231 xxxx. 1 xx. x. x případě xxxxxx x soudu xxxxxxx stupně či §257 odst. 1 xxxx. x) tr. x. v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Důsledkem použití xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xx xxxxxxxxxxxx o vině xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx znamená, xx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx viny xxxxxxxx xxxxx spojeným x xxxxxxxx trestní xxxxxx) x důsledku xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx.

28. Xxxxx xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxx posléze xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx takové rozhodnutí, xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v jeho xxxxxxxx, xxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx takovým ustanovením §275 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx, xx byl-li xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxx xxxx xxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; trestní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx. Obdobný postup xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ohledně xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x xxxx. 3 xx. x., podle xxxxx xxxxx, xx xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dovolání; xxxxxxx stíhání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx. X obnovy řízení xxxxx dovodit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z ustanovení §279 písm. d) xx. x. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jeho výkladem x použitím argumentum x xxxxxxxxx), §280 xxxx. 3 věty xxxxx xx. ř. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx smrti xxxxxxxxxx) a §289 xxxx. c) xx. x., podle něhož xxxxx, xx byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxx proto, xx obviněný zemřel.

29. Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx tedy xxxxxxx xxx xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podklad pro xxxxxx xxxxxx, zda x v jakých xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx jejího xxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx výslovnou úpravu xxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx poznatek xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředcích, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx právnické osobě xxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §11 xx. x.). Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx xxxxxx lze (xx xxxxxx xx xxxxxxx) ovlivnit okamžik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxx). Proto xxxx x xxxxxxxxxx §32 x. x. x. x., kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro řadu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx především xxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxx trestním xxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (soukromý) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx osudu. Přesto, xxx xx též xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxx zamezující xxxxxxxx xxxxxxxx selhat a xxxx xxxxxx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxx být současně xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx ní. Xxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx následně xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx zjištění xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx propadnutí xxxxxxx a jejímu xxxxxxx).

30. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zjištěním x xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx, xx velký xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxx chybějící xxxxxx úpravě týkající xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecně (xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ohledně xxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx) je nezbytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx upravují danou xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx užití §1 xxxx. 2 t. x. x. o. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx – xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx uplatňují x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oproti obviněné xxxxx fyzické (např. x §35 xxxx. 2 x. x. x. o.) – x zájmu zabezpečení x zásadě srovnatelného xxxxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx) v xxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx srovnatelné xxxxxxx) poskytují i xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx ve zkratce xxx xxx „ESLP“), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči právnickým xxxxxx.

31. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyložila, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vztáhnout x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx opravném xxxxxxxxxx. Xxx v xxxxxx xx xxx 11.2.2004, xx. zn. Xx. XX 1/03, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxxxxxxx xxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx xxx „Xxxxxx“) xxxxx dovodit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx čl. 2 Xxxxxxxxx x. 7 x Úmluvě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxx odvolacímu), došlo-li x xxxxxxxx dovolání xx právního xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spravedlivý xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxx xxxxx jsou xxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesních pravidel xxxxxxx tato pravidla xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xxxx xxxx přihlížet x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxx… Uvedené xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx… Xxxxxx xxxxx…xxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volit postup xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx. k xxxxx xx přístup x soudu…“ (xxx xxxxxx xx xxx 19.11.2015, xx. xx. X. XX 354/15, xxxx xx xxx 24.6.2014, sp. xx. XX. ÚS 475/13).

32. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 6, jen x xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx osobě. Xxxx projevy xx xxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i Ústavní xxxx xxxx. již x usnesení ze xxx 7.2.2014, xx. xx. I. XX 115/14, x němž xx zmiňuje x xxxxxxx xxxxxxxxx právu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx spravedlivý xxxxxx xx smyslu xx. 36 Xxxxxxx. Xxxxxx tak lze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.7.1996, sp. xx. XXX. XX 80/96, xxxxx xxxxx „právo xx xxxxxx (x xxxxx právní) ochranu xx smyslu xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zásad, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xx. 1 xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Xx.). Xxxxxxx zaručené xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx; xx zaručuje xxxxxxx (xxxx i xxxxx) právo domáhat xx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nestranného xxxxx (xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytoval ochranu xxxxxx (xx. 90 xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Xx.)“.

33. V xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 11.2.2004, sp. xx. Xx. XX 1/03, xxxxx xxxxx xxxxx, xx jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx jednotlivce, xxx. xxxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx. „Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx nositelkou práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ (xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.8.2018, xx. xx. XX. XX 131/18). Xxxxx xxxx x nálezu xx xxx 12.1.2016, xx. xx. XX. XX 2732/15, Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 300 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x porušení základních xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 29. 7. 2013, xx. zn. X. XX 671/13, xxxxxxxx se xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vysílání).

34. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx řešil xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §36 odst. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx ho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx dne 19.7.2022, xx. xx. XX. XX 2/21, xxx uzavřel, xx „xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. právnické osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx práv (čl. 4 Ústavy x xx. 36 odst. 1, 3 a 4 Listiny). …Xx xxxxxxxxxxx považuje Ústavní xxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx soudů, podle xxxx nebyla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xx. 36 xxxx. 3 Listiny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.“. Naopak Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Nejvyšším xxxxxx x xxxxxx nepřípustnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobní xxxxxx xxxxxx nároku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx svém xxxxxxxx xx xxx 14.5.2015, sp. zn. XXX. XX 1164/14, Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx „xxxxxxxx x xxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nesprávný xxxxxx xxxxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neumožňuje, xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx §243b o. x. x. a §107 odst. 5 x. x. ř. xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxxx odepřením xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx iustitiae).“.

35. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, že x výkladu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přistupovat x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxx x závazkům, xxxxx xxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x dovolání [xxx např. xxxxxxxx xx xxx 20.10.2022, xx. xx. 11 Xxx 539/2022, x xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, že „…xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx připuštění xxxxxxxx xxx, aby dodržel xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod. Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx o dovolání xxxxxxxx, zda xxxxxx x předchozích fázích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (k xxxx viz xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.3.2014, xx. xx. Pl. XX-xx. 38/14)…“], xxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x řízení o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

36. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kolegia xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztáhnout xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které trestní xxx upravuje, xxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx též x x xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona xx x xxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxx x dovolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, x řízení o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím ministra xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 4, že xxxxxxxx úprava xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx umožňovalo xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nelze xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (v xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxx o §275 xxxx. 1 tr. x.), xx vyloučeno.

38. Xxxxx xxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx řád xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx trestní řízení xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxx xxxx na xxxx míst xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x všechny xxxxxx xxxxxxxx xx trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx. Naopak xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx základní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxxx x xxxx právnickým xxxxxx, a proto xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx parciální speciální xxxxxx. Xx zbylých xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak vyplývá x xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 x. x. p. x. Xxxxxxxxxxx tedy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (cíleném xx fyzické xxxxx) x na xxxxxx xxxxx právnickým xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podmínek, a xxxx jednak na xxxxxxxxxxx vlastní svébytné xxxxxx obsažené x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx proti xxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx z xxxxxx věci vyloučena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §265x xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3, §275 odst. 1, §280 xxxx. 3, §289 písm. c) xxxx §314i písm. x) xx. ř.], xxxx xxxx xxxxx xxxxxx sporu x xxxxxxx, xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Přestože xx xxx vědom názoru xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx literatury (tak xxxxxxx XXXXX, X., XXXXX, X., XXXXXX, X., XXXX, X., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018, x. 61 až 63), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x fyzickou xxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx ohledu xxxx xxxxxx, proč xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) stejně x xxxx zaniklým xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě fyzickým xxxxxx prohlášeným xx xxxxx), pokud už xxxxxx xxxxxxx (x xxxx dikci xxxxxxxxxx §30 x §32 x. x. x. x.) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že se xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx ekvivalentní právo xx obhajobu x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx shora xxxxxxxxx x xxx bude xxxxx podrobněji xxxxxxxxx xxxx. Především se xxx v takových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrevidovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jinak xxxx xxxxxxx další zákonné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx, xxx x důvodu jednotného xxxxxxxx x otázku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x případech, které xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. týkají-li xx xxxx řízení xxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxxxxxx právnické osoby.

39. Xxx již xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mělo xxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxx xxx dovození xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx podkladě této xxxxx podmínky (xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx), při splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zásada xxxxx xxxxx xxxx xxxx) a požadavků xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.), x xx x xxxxxx, x xxxx xxxx respektována xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx vyjádřeno x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx mělo xxx x příslušném xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona možností xxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxxxx stížnost xx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. Velký senát xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sdíleného xxxxxxx x. 6 (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití §275 xxxx. 1 xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch již xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx) xxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx. Xxx jeho xxxxxxxxxx xx (z xxxxxx xxxx) xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx právům xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx z ní xxxxxxx, že ochranu (xx xxx xxxxxxxx x hlediska xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx v xxxx xxxx řízení xxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx ESLP xx xxx 29.11.1991 xx xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxx. x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, č. stížnosti 12742/87). Současně x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí vyplývá, xx xx, xx xxxx senát x. 4 xxxxxxxxx nemožnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §275 xxxx. 1 xx. x., xx. xx xx xxx nedostatek xxxxx na xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „… x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx existujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx…“), xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx xxxx XXXX (xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 15.2.2005 xx xxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, č. xxxxxxxxx 68416/01).

41. Xxx xxxxx doložení faktu, xx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stížnosti x tomuto xxxxx xxxx stěžovatel podle xx. 34 Úmluvy xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (fyzické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxx „oběti“ v xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxxx anglické („xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx („personne xxxxxxxx“) verze, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx verze xxxxx („xxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxxxx, xxxx zřejmé, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx je, že xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx KMEC, X., XXXXX, D., XXXXXXXXXX, X., XXXXX, X. Xxxxxxxx úmluva o xxxxxxxx právech. Komentář. 1. vydání. Xxxxx: X. X. Beck, 2012, x. 25).

42. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, ani právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx stížnostem podaným xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx totožně. Xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxx rozsudek velkého xxxxxx ESLP xx xxx 7.2.2012 ve xxxx Xxxx Xxxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxx, x. xxxxxxxxx 39954/08, xxx 87.; rozsudek XXXX xx xxx 23.7.2009 ve věci Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXX PARIS) proti Xxxxxxx, č. stížnosti 12268/03, xxx 41.; xxxxxxxx XXXX ze xxx 12.10.2010 xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, č. stížnosti 28999/03, xxx 144.; xxxxxxxx XXXX ze xxx 10.5.2011 xx xxxx Mosley proti Xxxxxxxxx království, č. xxxxxxxxx 48009/08, xxx 111.], xx xxxxxxxx xxxxxxxxx by xx x zásadě neměl xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx vydavatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx. 8 Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto článku, xxxxx xxxx práva x principu zasluhují xxxxxx xxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx (rozhodnutí ze xxx 10.7.2006, x. 19101/03) například ESLP xxxxxxxxx, že „stěžovatelka xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx osobou, jež xx xxxxx může xxxxxxxxx xxxx pojmově xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx právo xx xxxxxxx zdraví nebo xxxxxx“. X případě xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx ESLP xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx součásti „xxxxxxx ekonomického xxxxxxxxx“ (xxx xxxxxxxx XXXX xx xxx 15.2.2005 xx věci Xxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, č. xxxxxxxxx 68416/01, xxx 94.; xxxxxxxx ESLP xx xxx 19.7.2011 xx xxxx Xx xxxxx Xxxxxxxx, č. xxxxxxxxx 23954/10, xxx 22.), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzickými x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx fyzické osoby xxxxx utrpět xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx rozměr xxxxxxxxxx (xxx rozsudek XXXX xx xxx 8.9.2020 xx xxxx OOO Xxxxxx proti Rusku, x. stížnosti 22649/08, xxx 66.). Dále XXXX připustil, xx xx určitých xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx XXXX xx dne 24.2.2009 xx věci Xxxxx X. X. L. xxxxx Moldavsku, č. xxxxxxxxx 3052/04, xxxx 60. xx 62.). X užití xxxxx xxxxxxxxxxxx, zdrženlivosti a xxxxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xx xxxx dalších xxxxxxxxxx ESLP (xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxx 9.10.2008 xx věci Forminster Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 38238/04, nebo xxxx. xx xxxxxxxx xx xxx 20.11.1995 xx xxxx Pressos Xxxxxxxx Naviera s. X. x ostatní xxxxx Belgii, x. xxxxxxxxx 17849/91).

44. Zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx, xx právnické xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxxx úhlu xxxx xxxxxxxxxx x xx jim xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx již xxxx xxxxxxx, zánik xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx, aby xx řízení xxxxxxx xx před XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příklady.

45. Xx xxxx Xxxx Xxxxxx Developments Xxx. x xxxxxxx proti Xxxxx (rozsudek XXXX xx dne 29.11.1991, x. xxxxxxxxx 12742/87) xxxxxxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxx“ xx xxxxxx Xxxxxx, mj. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx zanikla před xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx vymazána x xxxxxxxxxx rejstříku). Její xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxx žádost x stavební xxxxxxxx, xxx postačuje, aby xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Úmluvy (xxx xxx 42. xxxxxxxx). Xx xxxxxx Hyde Xxxx a ostatní xxxxx Xxxxxxxxx x. 4 (xxxxxxxx XXXX xx dne 7.4.2009, x. xxxxxxxxx 18491/07, xxx 33.) a Xxxx Park x xxxxxxx proti Xxxxxxxxx x. 5 a 6 (xxxxxxxx XXXX xx dne 14.9.2010, x. xxxxxxxxx 6991/08 x 15084/08, xxx 31.) XXXX xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrované xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx přitom xx xxxxxxxx XXXX xx xxx 27.11.2007 Xxxxx xxxxx Moldavsku, x. xxxxxxxxx 41578/05, xxx 28., xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Kromě xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxx 3.2.2005 xx xxxx Partidul Xxxxxxxxxxxx (Nepeceristi) x Xxxxxxxxx proti Xxxxxxxx, x. stížnosti 46626/99, xxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 11 Úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx 16.6.1980 xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 8440/78, xxx xxxx komise rozhodovala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

46. X xxxxxxxx x xxxxx uvedeným příkladům xxxxxxxxxxx ESLP xxx xxxxxxxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x. 6, v xxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (paradoxně xx xxxxx xx xxxxxxx x. 4), xx x právnické osoby xxxx xxx práva, xxxx. xxxxx na xxxxxxx obchodního xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx., x xxxxx x xxxxx nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě může xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx závažný xxxxx x na fyzické xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

47. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx souvislostí spojených x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxx xxxxxx) použil xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx z povahy xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx problému x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx užití ustanovení §275 xxxx. 1 xx. x., a xxxx dovodit, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podaná ministrem xxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

48. Xxx xxxxxxx je xxxxxx dodat, xx x souvislosti x xxxxxxx trestního xxxxxx xxxx obviněným xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx nim xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách, xxxx xxxx. i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xxxx. §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.], nebo v xxxxxxx vedení xxxxxx x všech mimořádných xxxxxxxxx prostředcích, tj. xxxxx xxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx x možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx tehdy, bude-li xxxxxx opravný xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

49. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxx zaniklé obviněné xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxxx, x xx tudíž není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřípustnou xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. a) xx. x., jak x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx senát x. 4, xxxxxxxxxx velký xxxxx trestního xxxxxxx x xxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxx.

50. I xxxxx se xxxx xxxxx senát xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx, xx přiměřené xxxxx xxxx norem obsažených x xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, bylo xx namístě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx totiž xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), §265p odst. 2 písm. x), xxxx. 3, §275 xxxx. 1, §280 xxxx. 3, §289 xxxx. x) nebo §314x xxxx. x) xx. ř.], xxxx xx xxxxx xx xxxxx výše uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx stejný (zákonem xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejbližšího. Xxx xxxxxx xxxxx analogie xxx neshledal xxxxx xxxxx trestního kolegia Xxxxxxxxxx soudu důvod, xxxxx zákonodárce pamatoval xx xxxx situaci, xxxx pro takový xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám.

IV.

Důvodnost xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx

51. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je tvrzení x xxxxxxxxxxxx vyvození xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x její xxxxxxxxxx) x situaci, xxx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to ještě xx xxxxxx přípravného xxxxxx, tedy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stran toho, xxxxx ustanovení xxxxxx xxxx porušena x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem x neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

52. Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti obviněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ustanovený xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i rejstříkový xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

XX./1. Ke xxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby

53. X úvodu lze xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx faktů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxx spoluobviněného X. X.) mají xxxxx x xxxxxxxxxx trestním xxxxx. Xx proto xxxxx zopakovat, že xxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle §160 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Šumperku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kriminality Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 8.9.2016, xx. xx. XXXX-63521/XX-2015, x xx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx ze xxx 6.10.2016, xx. xx. 1 XX 200/2016, xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx usnesením xx dne 2.2.2017, xx. zn. XXXX-63521/XX-2015, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §148 odst. 1 písm. x) xx. x. státní xxxxxxxx Okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.3.2017, xx. zn. 1 XX 200/2016. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Okresního soudu x Xxxxxxxx xxx 18.12.2017. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 22.2., 22.3., 28.6. x 1.10.2018 x 17.5.2019 rozhodl xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsudkem xx dne 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, který xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dne 22.6.2019.

54. X xxxxxxxxx spisu xxxx vyplývá, že xxxx, xx xxxx xxxxxxxx právnická osoba – xxxxxxxxxx O. X. zrušena x xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci xx dne 18.3.2016, xx. zn. 23 Xx 21/2016, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016, byl xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx 27.5.2016 x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx Xxx. X. X. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jmenovaným xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx komunikaci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (obchodní xxxxxxxxxxx X. T., x likvidaci), do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 12.9.2016 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.9.2016, x nějž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §64 xxxx. 5 xx. x. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dne 22.9.2016. Xxxxxxx xxxxxxxx, tedy x xxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 6.10.2016 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx vyznačeno xxxxxxxx xxxxx xxx 22.10.2016. Dále xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxx 5.10.2016 doručována xxxxx, aby xx xx podmínek §34 xxxx. 4 x. x. p. x. xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx v té xxxx činný xxxxxxxx xxxxxxxx J. X. xxx xx xxxx xxxxxxxxx jako svědek, xxx xxxxx §34 xxxx. 4 t. x. x. o. xxxxxxxx, xxx xx xx činil úkony x xxxx xxxxxxx xxxx.

55. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obviněná právnická xxxxx xxxxxxxxxxx, byl xx podle §34 xxxx. 5 x. x. p. o. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 11.1.2017 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. et Xxx. X. X. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3.2.2017 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2.2.2017. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx schránky nepřihlásila x xxxx xxxxxxxx xxxx opět označeno xxxx doručené xxxxx xxx 13.2.2017. Xxxxxxx xxxx bylo xxx 23.1.2017 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovníkovi Xxx. xx Xxx. X. X. (stejný xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 6.2.2017). Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx provedení xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx.

XX./2. X důvodům, xxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ní

56. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 1. x 2. rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodl xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx přesto, xx xxxxxxxx spisu xxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx bylo xxxxxxxx

– xxxxxx to, že xxxxxxxxx Krajského soudu x Ostravě – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx dne 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016 (uveřejněno x xxxxxxxxx rejstříku xx sbírce xxxxxx xxx č. C 56214/XX7/XXXX), xxx nabylo xxxxxx xxxx dne 26.4.2016, byla xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxxxxx,

– jednak x xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dni 28.8.2017 vymazána x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, xx xxxxx k jejímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci ze xxx 18.3.2016, sp. xx. 23 Cm 21/2016, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx podané obžaloby.

57. Xxx již zmínil xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxx 14. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), podle xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Tak je xxxxx vnímat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxx rozsudku, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xxxxxxx, xx společnost X. T. xxxx xxx 28.8.2017 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, x to xxxx, xx došlo x xxxxxx zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – pobočky x Xxxxxxxx xx dne 18.3.2016, xx. zn. 23 Cm 21/2016, x xxxxxx xxxx xxx 26.4.2019. Xxxx xxxxxxx stupně byl xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx právní úkon xx xx xxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zástupci nebylo xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. p. x. Xxxx prvního xxxxxx tak x xxxxx xxxxxxx souhlasil x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

58. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněné právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx, před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaujmout x tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

59. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx zákon x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by počítala x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxx xxxxx tzv. xxx-xxxxxxxx. Xxxxxx zákonodárce počítal x xxx, xx xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trestní odpovědnosti (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx vést xx xxxxxxx, změně xx zániku právnické xxxxx. Xxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx §30 x §32 x. x. p. x. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x daném xxxxxxxx řízení hrubě xxxxxxxx). Orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení (xxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx policejní orgán) xxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx zániku právnické xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx. Trestní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx není xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. non-subjektu (neexistující xxxxx). Orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není oprávněn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx. Nechají-li xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx užití §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxxx a nesmí xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx zastaveno, xxxx-xx dříve zahájeno, xxxxxx by orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx právnické osoby xxxxxxxx (zejména xxxxx §209 odst. 1 x. x.). Xxxx xxxxx nastíněné xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XX./3. K nepřípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx

60. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xx stalo xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zabývat xxxxxxx, k xxxxxx xxxx přesně zanikla. Xxxxx §185 x. x. právnická osoba xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx zaniká dnem xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxx posuzovanou xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx [§42 písm. a) xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ZVR“), §1 xxxx. 2 z. x. x.], xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx její následný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx likvidátora xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §207 x. z. xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 28.8.2017, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z daného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx §118 x. x. xx xxxxxx osobnost od xxxxx xxxxxx xx xxxxx zániku, xx xxxxx uzavřít, xx xx svém xxxxxx xxx obviněná xxxxxxxxx xxxxx nebyla nadána xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx být xxx trestně xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). K xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanském xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xx xxxxxxx „x. s. x.“), xxxxxxx podle §19 x. x. ř. xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx má xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxx, xxxx ji xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx právní xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyplývá x z relevantní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, x xxxx ztratí xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx toho x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx postupovat xxxxx §107 odst. 5 x. s. ř. x xxxxxx ohledně xx zastavit (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 25.10.2017, xx. xx. 23 Xxx 4600/2017, a xx dne 28.4.2021, xx. xx. 27 Xxx 2098/2020).

61. Pro xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaniklé xxxxxxxxx osobě, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx xxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx. Nabízí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§1 odst. 2 x. x. x. o.). Xxx xxxxxxx, kdy zanikne xxxxxx osobnost trestně xxxxxxx fyzické xxxxx (xxxx xxxxx xxxxx §23 o. x.), xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx trestního stíhání x xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx něhož x xxx zahájeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx proti xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxx xxx způsobilost xxx xxxxxxx stíhanou xxxxxx má xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx stejný xxxxxx xxxx zánik xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx (dříve xxxxxx subjektivitou) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mít x xxxxxx xxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx. Xxxxx řečeno, xxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xx účastníkem xxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxxx procesních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nadaní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženými xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxxx povinností xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx ztratí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ztratí xxx x svoji xxxxxxxxxxx xxx nositelem xxxx a povinností, xxxxx xxxxxx xxx xxx subjektem trestního xxxxxx (trestně procesního xxxxxx). To xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x právnické. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx namístě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx k zemřelým xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx osobám úředně xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxx v posuzované xxxxxxx věci vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neexistující právnické xxxxx x trestu xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx činné x xxxx trestní xxxx (xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx – xxx x xxxx xxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx zaniklou xxxxxxxxxx osobu chtěly xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx smysl xxx xxxxxxxxx xxxxxx druhy xxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxx, jak by xx chtěly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx, xxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nevlastní xxxxx xxxxxxx. Stejně tak xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx dalších, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnost, xxx ze svého xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (dokonce x xxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkům).

62. Xxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx stíhat právnickou xxxxx x přes xxxx předchozí xxxxxxx x likvidací, o xxxx xxxxxxxxxx věděl, xxx (ve xxxxxxxxxx x policejním orgánem) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 t. x. p. o. (xxx x tomu xxxx xxx xxxxx 81. tohoto xxxxxxxx), x xxx jí xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx trestnímu postihu (xxxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejný zájem xx stíhání xxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §209 xxxx. 1 x. z. (xxx xxxx). V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx obviněné právnické xxxxx došlo před xxxxxxx obžaloby, xxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. a xxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx [§186 xxxx. c) tr. x. xx spojení x §188 xxxx. 1 písm. c) xx. x. či §223 xxxx. 1 xx. x.].

63. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx zániku xxxxxxxx, xx. xx xxx 28.8.2017) nadále xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx nutno x xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx spatřovat xxxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxxxxx, x xx x ustanovení §11 xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§1 odst. 2 x. x. x. x.).

XX./4. K xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statusových xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx

64. Xxxxxx zástupce v xxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx (xxx x. 10 xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle §32 odst. 1 x. x. x. x. nebylo oznámeno, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx §32 xxxx. 2 t. x. x. x. xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxx 14. odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx nejdříve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

65. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx §32 odst. 1 t. x. x. x. xxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoznámila státnímu xxxxxxxx (xxxxxxxxxx senátu), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkony, a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxx však nestačí xxxxx splnění této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxx, a to xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 x. x. p. x.

66. Xxxxx xxxxxxx xxx xx, co xxx považovat xx „xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právnické xxxxx“ xx xxxxxxxx, xxx xxx každý xxxx xxxxxxxxxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úkon, x xxxx xx xxxxxxx ustanovení §32 x. o. p. x., xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravou, xxx xxxxxx závěr, xx xxx jen x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by každý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx §32 xxxx. 1 x. x. p. x. xxx sankcí xxxxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxx xxxxxxxxxxx x nedůvodné. X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxx úkonem návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

67. Není xxxxx zřejmé, zda xxxxxx zástupce (xxx xxx 57. xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úkon v xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx případě xxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx dne 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx toliko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxx). Nadto xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, proti které xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ohledně úkonů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zániku nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx. X x xxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle §32 xxxx. 1 t. x. p. x., xxx by xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 t. x. x. x. Xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx (i s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výklad) xxxxxxxxx až návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.

68. Xxxx xxxx (xxxxx likvidátora na xxxxx právnické xxxxx x obchodního rejstříku) xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx (x to xxx xx xxxxxxxx §32 odst. 1 x. x. x. x.) xxx ohledu xx xx, že xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepodaly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx-xx likvidátor xxxxx xx výmaz xxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 x. o. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x. x. x. x., xxxxx xxxx je xxxx úkon xxxxxxxx, xxxxx xxxxx státní xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx senátu podá xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Je tomu xxx xxxxx, xx xxx žádný druh xxxxxxxxx osoby zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxx x xxxxxx zániku xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx řízení, x kterých taková xxxxxxxx xxxxxx chybí, xx ustanovení §32 xxxx. 4 x. x. x. x. xxxxx nepoužije (viz XXXXX, P., DĚDIČ, X., XXXXXX, X., XXXX, X., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2018, x. 601).

69. V xxxx souvislosti xx xxxxx poznamenat, xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 x. x. x. x. X souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí trestního xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx §32 x. o. x. x. xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx.

70. Závěr o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx společnosti X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nemění xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniklá. Xxxxx zániku právnické xxxxx, resp. xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx i v xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx spolu xx svojí právní xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx, x xx x xxxx x xxxx dojde v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. p. x. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nemůže xxx xx doby xxxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x její xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx stíhaná xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 x. x. x. x. xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx. Lze xxxxx hovořit o xxxxx výmazu x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx hodného xxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx), který xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §209 xxxx. 1 o. x. (dále k xxxx xxx xxxx XX./6. odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jakési xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. právní xxxxxxxxx) xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxx xxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxx. Jde pouze x zákaz xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezvrátí vzniklý xxxxxxxx (xx. zánik xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx již xxxxx), xxx teoreticky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §209 odst. 1 x. x.

71. Opačný xxxxx by vedl x absurdním důsledkům. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 2 t. x. x. x. xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx stav by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konsekvence xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx právnickou xxxxxx bylo xx xxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx páchat třeba x majetkovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx však xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mohli xxxxxxx (s xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v princip xxxxxxxxxx publicity xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x této xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nějž xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx každému ode xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dovolávat toho, xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že zápis x obchodním xxxxxxxxx xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx jednající xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx znám. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx výše xxxxxxxxx xxxxxx §32 xxxx. 2 t. o. x. o. xx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vládly xxxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx xx obviněná xxxxxxxxx osoba nadána xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx. Xx to xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx existence xxxxxxxxx xxxxx v rozporu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx struktura xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xx xx xxxxxx, x kým xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, po xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda má xxxxxx xxxx platný xx xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxx tak xx xxx, xxx xx xxx případně xxxxxxxx xxxxx atd.

72. Xxxxxxx xxx v xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 26.10.2022, xx. zn. 4 Xx 112/2022, xxxx xxxxx xx xxxxx x. 6 xxxxxxx xxx x řešení xxxxxx přípustnosti podání xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxx xxxx výmazem x veřejného xxxxxxxxx, x pozbývá tak xxx xxxxxx osobnosti.

73. X jazykovému xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 odst. 2 x. x. x. o. je xxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx obsaženým x části odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 t. x. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx má xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 8, 10 t. x. x. x.) – xxx XXXXX, X., XXXXX, J., XXXXXX, X., XXXX, X., XXXX, J. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2018, x. 595. Xxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 t. x. x. o. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx senátu trestního xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx společnost) xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx veřejné xxxx (xxxxxxxxxxx soud) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx rejstříku), x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zánik xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxxxxx její xxxxxx – xxx xxx XX.6. xxxxxx rozsudku xxxx). Xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx takový xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx), xxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx nezbytný xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 x. x. x. x. xx zánikem stíhané xxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx předsedy xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (viz x xxxx xxx XX.9. odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx); xxxxx xxxxxxx-xx tak a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx osobu x přes chybějící xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xx x navzdory xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. x. x. x.). Xxxxx xxxxx xx je vědom x dalšího názoru x xxxxx odborné xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 x. o. x. x. má xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů (přesněji xxxxxxxx jednání) xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx orgán veřejné xxxx xxxx osoba, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx evidence x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení, xxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxx toto oznámení xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 1 t. x. x. x., jsou xxxxxxx xxxxx absolutně xxxxxxxx a bez xxxxxxxx konvalidace, x xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx se xxxxx x těchto xxxxxxx vůbec xxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx ŽĎÁRSKÝ, X. X některým trestněprávním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxx zastupitelství x. 3/2022, x. 18 xx 27). Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zároveň zda xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx xxx x xxx. statusovou otázku xx xxxxxx §9 xxxx. 2 xx. x., xxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxx, xxxxxx k výmazu xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) z veřejného xxxxxxxxx (obchodního rejstříku) xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx §9 odst. 1 tr. x. xxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx pominout x xx xxxxx xx jím řídit, xxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxx došlo x xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výmazu. Xxxxx tedy orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx užití zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx nežádoucí stav xxxxxxxx jedině xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx – xxx xxx XX.6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále.

74. Xxxxxx zástupce v xxxxxx xxxxxxxx x xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nezaniknutí xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, 2 t. x. x. o. Poskytnutý xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx (x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx x ustanovení §32 xxxx. 2 x. x. x. o., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §32 odst. 10 t. o. x. o., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx umožňujících xxxxx §32 odst. 1 xx 9 t. x. p. o. xxxxxxx, zánik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx v případě xxxxx xxxxxx ustanovení xx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §32 odst. 2 x. x. p. x. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx její výmaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx např. xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Jediný v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pokračování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx iniciace xxxxxx, xxxxx by xxxxx x užití xxxxxxxxxx §209 x. x. (xxx blíže xxxx XX./6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

75. Uvedený xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx posuzované xxxx, neboť ustanovení §32 odst. 10 x. o. x. x. na xx xxxxxxxx. Xxxxxx proto, xx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx (dne 26.4.2016) xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 2.2.2017), xxxxxx x x důvodů xxxxxxx.

76. X první xxxx xx xxxxx uvést, xx xxxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx směřující xx zrušení či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx v případě, xxxxx by měly xxx činěny xx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosah xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. x. x. x. xxx na xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx došlo xxxxxxxx x zahájení trestního xxxxxxx x až xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, xxxxxx či xxxxxxx, x xx x xxxxx zmařit xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx zkomplikovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. x. x. x., xxx x x xxxxxxxxxx §32 t. x. x. o. xxxx celku, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx, xxx xx zabránilo obstrukcím x konání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx takových, x xxxxx je xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěr x xxxxxx vině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

77. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 10 x. x. x. o. xx třeba mít xx to, xx xx xxxxx xxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx posuzované xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx spojena s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxx posuzované xxxxxxx xxxx přitom

– došlo x pravomocnému rozhodnutí x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

– x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx zmařit účel xxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxx xx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v podání xxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx realizována x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

78. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx toho, xx xxxxx důležitou xxxxxxxx xxxxxxx k zániku xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x rozporu se xxxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. těmito xxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§30 t. x. p. x.; xxx xxxx pod xxxxx IV./5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), a x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříkového xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxxx §90 odst. 2 ZVR a §32 xxxx. 9 x. o. p. x. (viz xxxx xxx bodem IV./9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

79. Xxxxxx existence právnické xxxxx je tedy xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše. Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx platná jednání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx, konkrétně x xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xx. x., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se rozhoduje x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx zanikla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §185 x. x. xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinek, x xxxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx [viz XXXXXXX, X. §185 xx: XXXXXXX, J., XXXXXX, X., XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxxx X. Xxxxxx xxxx (§1 xx 654). 2. xxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2020, xxxxxxxx xxxxx systému XXXX]. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxx zvrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx právní xxxxx (xxx k xxxx xxx XX./6. odůvodnění xxxxxx rozsudku). X xxxxxxxxxxxx věci tudíž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx prvního xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezanikla, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

80. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx niž xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxx pokládat xxxxxx xxxx xxxxxx osobnosti, x xxx i xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řešily xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx čehož xxxxxxxxxxx x trestním stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2 xx. ř.

IV./5. X xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

81. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx, x obsahu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §30 x. o. x. x., xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx rejstřík. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxx žádat podle §32 odst. 3 x. x. x. x. X uvedené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §32 x. x. x. x. a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx dbal xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, x xxx xxx informován x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx níž xx navrhován xxxx xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (viz x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx XX./9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xx přitom xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx chtějí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxx, xxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rejstřík (v xxxxx případě xxx. xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vede obchodní xxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stíhání, aby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx (§32 x. o. x. x. x §90 odst. 2 XXX), byl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx §30 odst. 1 x. x. x. x.) informovat x trestním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx rejstříkový xxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájeno až x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxx činěny xxxxx směřující x xxxxxx právnické xxxxx. X to xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx obviněnou xxxxxxxxxx osobu xxxxxx x xxxxxx odsoudit. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, neboť za xxxxxx stavu xxxx xxxxx očekávat, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx společnosti X. T. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předložením xxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 3 x. x. x. x., xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx návrh xxxx oprávněné osoby (xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX./6. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx

82. Jestliže xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx IV./3. odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx), x xx x přes xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x tedy x xxxxxxxxx), měly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. zrušení xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §209 xxxx. 1 x. x., xxxxxxx xxx xxxxxx x dozorový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx (x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxx) na návrh xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), podle §209 odst. 1 x. z. zruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxx), do něho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx hledí, jako xx nikdy xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx předtím x xxxxxxx xx xxxxxxx (xxx xxx IV./9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §209 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stíhání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx likvidátora xxxxx §32 xxxx. 1 x. o. x. x. (jeho návrhu xx vymazání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxx zákazem stanoveným x §32 xxxx. 2 x. o. x. x. a xxx xxxxxxx k xxxxxx (výmazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 x. o. x. x. Neučinil-li xxx státní xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx, neměl xxxxxx postup akceptovat xxx soud prvního xxxxxx, k xxxxx xxxx podána xxxxxxxx, x xxx podle §188 xxxx. 1 xxxx. e) tr. x. vrátit xxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesních xxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxx právnickou xxxxx. Xxxxxx tak xxx s xxxxxxxxxx xxxx popsané možnosti xxxxxx nastalé xxxxxxx. Xxxx rozhodně neměl xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx (obecně) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx jinak xxx xxxxxxxxx [xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. e) xx. x. x §1 xxxx. 2 x. o. x. x.].

83. Xxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pak xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řízením o xxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxx statusové xxxx), xxxxx se xxxx především zákonem x. 293/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xx xxxxxxx „XXX“). X této xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxx. e) x §85 písm. x) XXX (z xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x předchozí xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.2.2004, xx. xx. 29 Xxx 1154/2003, xxxxxxxxxx xxx x. 43/2005 Xx. rozh. xxx.). Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) XXX jsou xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle §86 xxxx. 1 XXX xx xxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xx daná xxxxxxxxx xxxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zapsány xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx §86 odst. 1 ZŘS [viz XXXXXXX, P. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxx část (§1 až 654). 2. vydání. Xxxxx: X. X. Beck, 2022, x. 829, xxxxxxxxxx číslo 15]. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxx ten, x xxxxx byla xxxxxxxxx osoba zapsána xxxx jejím xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v posuzované xxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxxx xxxxxx pro řízení x obnovení xxxxxxxxxxx X. T. xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci.

84. K xxxxxxxx takového xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 x. z. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Podle §209 xxxx. 1 x. z. (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxx“. Xx takovou xxxxxx xxx nepochybně pokládat x státního xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx prostého xxxxxxxxx xxxx pachatele – xxxxxxxxx xxxxx (a xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx vůbec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxx xxx naplňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x §1 tr. x., xxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxx x xxxxxxxxx zjištění trestných xxxx, působení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx určité činnosti xxxx trestné, x xx i xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1, 2 x 3 x. x. x. x., xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx), jak xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jít o xxxxxxx, x xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx, x xxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx domoci xxxxxxx v případech xxxxxx xxxxxxxxx posuzované xxxx.

85. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx státní zástupce xxxx xxxxxx vstoupit xx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob [§8 xxxx. 1 xxxx. x) XXX] x xx – xxxxxxxx §8 odst. 2 XXX x xxxxxxxxx – xxxxxx xxxx návrhem zahájit xxxxxx xxxxxx. Nicméně xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby obsažená x §209 x. x. (určení xxxxx xxxxxxx legitimované) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatele, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX./7. X nedůvodnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

86. Xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů činných x xxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxxxxx soud x x komunikaci x xxxxxxxxx právnickou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx vyjádřit x xxxxxx, xxx mohl xx xxx obviněnou xxxxxxxxxx osobu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obviněné Xxx. X. X. Podle §34 xxxx. 1 x. x. x. x. za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx úkony xxx, xxx je k xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx. Výčet xxxx xxxxxxxxxxx xx právnickou xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxx §21 xxxx. 1, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Podle §21 xxxx. 2 x. x. x. xx však xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx §193 x. x. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá stejně xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxx xx smyslu §21 odst. 2 x. x. x. xxxxxxxxx i likvidátora xxxxxxxxx osoby. Xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx likvidátora (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby) xxxxx §196 odst. 1 x. x. xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx povaze a xxxx xxxxxxxxx. Vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možnosti zániku xxxxxxxx (§32 xxxx. 2 x. o. x. x.), x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx x likvidaci) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx (xxxx. x řízení xxxx xxxxxx – xxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx úkony směřující x xxxxxx zániku, x xx xxxx xxxxxxxxxx těchto úkonů (§32 odst. 1 x. x. p. x.). Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. X. X. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxx x trestnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §34 xxxx. 1 x. x. p. x. xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 x. x. x., §193 x §196 xxxx. 1 x. x.

87. Je xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx X. X. xxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx už xxx xxxxxxxx likvidátor Xxx. X. X. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx působnosti – xx. xxxxx §34 xxxx. 1 x. x. x. o. Xxxxxx ohrožením xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx situace, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx §21 xxxx. 4 x. s. x. xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Otázku, xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx konfliktu xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, došlo xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx otázkou xx xxxx soud ani xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx rámci zmíněná xxxxx státního xxxxxxxx, xxx si obviněná xx podmínek podle §34 odst. 4 x. o. x. x. určila xxxxx x provádění úkonů x xxxxxx xxxxxx).

88. Xxx xxxxx, že xxxxxxx postup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obecně xx vadný, neboť xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xx. likvidátor, u xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx (xxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx písemnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx, x xxx xx xx ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 8.12.2015, xx. xx. X. XX 3962/14). Do xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx má xxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx doručovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx – xxx již xxxx uvedeno – xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx. Mělo xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx měl xxx zřízen xxxxxxx x xxxxxx schránce xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxx vůbec xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx z xx xxxxxxxx dokumenty, měly xx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xx např. do xxxx datové xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx dříve, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx výše uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx a xxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx likvidátora, xxxxx by mohl x xxx zastupovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx, porušily x xxxxxxxxxx obviněné xxxxx x xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5 x. x. p. x.

XX./8. X xxxxxx komunikace xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

89. Pokud xxx x problematiku xxxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. s xxxxx xxxxxxxxx, k xxx x posuzované věci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx následující. Xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx. Xxx je xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxx je, xx xxxxxxxxx likvidátor xxx xx xxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky orgány xxxxx x trestním xxxxxx. Z xxxx xxx (x xxxx) xxxxxxx, xx je xxxxx ní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx likvidátora, xxxxx x rámci své xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obviněné xxx xxx přístup xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, z xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx obviněné xxxxx §32 xxxx. 1 x. o. x. o. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je x xx straně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx budou prováděny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

90. Na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx, že xxxxx §34 xxxx. 6 t. o. x. x. má xxxxx xxxxxxx v §34 odst. 1 x. x. x. x. (xxxx x xxxxxxxxxx právnické osoby) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obviněný. Xxx xxxxx jen x obecné xxxxxxxxxx, xxxxxx doručování je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xx právnickou osobu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x §34 xxxx. 8 t. x. p. x., xxxxx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx. Jinými xxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x §34 xxxx. 1 x. x. x. o. (xxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx i likvidátor), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx zmocněnce xxxxx §34 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 x. x. x. o. zásadně xxxxx jim (a xxxxxx xxxxxxxxx osobě). X doručování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

91. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx Nejvyšší soud xxxxxxxx porušení xxxxxx x neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x., xxxx xxxxxxx xx xxxx příčin. X xxxxxxxxxx ustanovení lze xxxxxxx, že oznamovací xxxxxxxxx zatěžuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx předešlo – x xxxxxxxx následně xxxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, a xxx x tohoto xxxxx xxxx být xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxxx, xx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném ustanovení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (a xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx komunikaci x xx) bylo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x ním xxxxxxxxx xxxxxx zániku, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trestnímu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxx znemožnilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, což xx situace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, takže x xxxxx xxxxxx xxxxx x porušení xxxxxx v xxxx xxxxxxxx, x xx xx strany xxxxxxx xxxxxxxx (a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx).

92. Xxxxxxxxx x komunikaci xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx též příčinou, xxxx došlo k xxxxxx této právnické xxxxx z obchodního xxxxxxxxx, x xxx x k xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx pochybil xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx (xxxxxx-xx xx do xx xxxxx přístup) x xxxxxxxxxx xx x rozhodnutími x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidované, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zřejmě xxx xxx nevěděl, že xxx likvidovaná xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x proto xxx nemohl xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jednak podle §32 odst. 3 x. x. p. x. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jednak xxxxx §16 xxxx. 1 XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxx právnické xxxxx, xx soudce pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx ovšem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx odpovědné xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx policejní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), pokud x xxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx dobře xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jimi stíhané xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxxx se neobrátily, xxxxxxxxxxxx xxxx součinnost, xxxxxxxxx x ním xxxx xx zástupcem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §34 xxxx. 1 t. x. x. o., xxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxx své xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) dál xxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrh xx xxxx výmaz, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx x §32 xxxx. 9 x. x. x. o. xxxxxxxxxx (protože xxx xx xxxxx x xxxxxxx x §30 xxxx. 1 x. x. x. x. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 2 ZVR xxxxxxxxx – xxx x xxxx xxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

XX./9. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

93. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx (xxx zejména xxxx 77. a 91. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), k pochybení xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provedl výmaz xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 9 t. o. x. o., xxxxx x xxxx neměl xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx §32 xxxx. 3 x. x. x. o. X xxxx pochybení orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x. x. x. x., xxxxx i xxxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx právnické osoby xxxxx §16 odst. 1 ZVR xx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v xxxxxxx x §32 xxxx. 1 a 3 t. o. x. o., xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnil své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. 2 XXX a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 3 t. x. x. x. (x xxxxx konkrétním xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxx totiž xx xx xxxxxxx (tedy x xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx §90 odst. 2 XXX xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx. Rejstříkový xxxx xxx xxx x xxxxxx o návrhu xx xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neumožňující xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxxx zda xxxx xxxxxxx výkon uloženého xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx x xxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 1 x. x. p. o. xxxx navrhovatel x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §16 odst. 1 XXX, xxxxx xxxx xx xxx podání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx soud povolil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby. X posuzované xxxxxxx xxxx proto lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti ze xxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. potom xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxxxxxxx), xxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx týká, trestně xxxxxxx xx xxxxxx.

XX./10. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

94. Součástí xxxxxxxxxxx stěžovatele xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx jednak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx by xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx.

95. X xxxx xxxxxxx postačí uvést, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx vad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to vůbec – xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx IV./6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx k obnovení xxxxxx identity xxxxxxxx – nemělo xxxxxxx (x důvodů xxxx xxxxxxxxxx) xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xx stručnosti xxx xxxxx konstatovat, xx x xxxxxxxx výhrad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat, x xx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Úvahám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x trestu xxxx xxx přisvědčit x x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx vyslovil xx xxxx rozsudku ze xxx 15.12.2021, sp. xx. 5 Xx 85/2021, a na xxxxx ani velký xxxxx xxxxxxxxx kolegia xxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx uvedené xxxxxxxxxx xxxxx odkázat x xxx (xx xxxxx x ministrem xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rejstříkem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx rejstříkovým xxxxxx x elektronické xxxxxx (xxx xxxxxxx §1, §25 a §42 x násl. XXX). Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sdělovací xxxxxxxxxx xx smyslu §23 xxxx. 1, 2 x. x. x. x., xxxxxx xx xxxx xxx xxxx (xxxxxx nebo xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prostředky dostupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. (xxxx x xxxx např. XXXXX, P., XXXXX, X., GŘIVNA, X., XXXX, F., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018, x. 491 x xxxx.).

96. Xxxxxx xxxxx souhlasit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx porušení zákona, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx, x jakém má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx rozsudek xxx xxxxxxxxxx omezen xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ustanovení §23 xxxx. 1, 2 x. o. x. x. xx nijak xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx praxi xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx přijímáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (více x xxxx např. XXXXX, P., XXXXX, X., GŘIVNA, X., XXXX, X., ŘÍHA, X. Trestní odpovědnost xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx. 2. vydání. Praha: X. H. Xxxx, 2018, s. 494, 887 x 888), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx informována x odsouzení xxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxxx shrnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

97. X xxxxxx xxxx vyložených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyslovit, xx x ní xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx orgány činné x trestním řízení, xxxxx xx xx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx podílely, jakož x xxxxx orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxx v xxxx xxxxx odsouzení xxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx obviněné xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx pokračováno x xxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněné právnické xxxxx, xxxx. její xxxxxx, xxx-xx xxx xx xxxxxxxxx její xxxx vážný xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx-xx xxxxxxx informovat veřejnost x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx na xx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx x zamezení xxxxxx sociálně xxxxxxxxxx xxxx).

98. Xxx xxx xxxx rozvedeno xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx identifikováno

– x xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplněním informační xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 x. o. x. x., xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 odst. 3 xx. x., jelikož xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. (za užití §1 odst. 2 x. o. p. x.), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci podání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §209 xxxx. 1 x. z.,

– x státního zástupce x projevilo xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx policejního orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx především xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxx trestního xxxxxxx (x xx xxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx pozdějších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policejního orgánu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nezabráněním zániku xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxx veřejný xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx případném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 x 2 tr. x., xxxxxxx xxx

x. xxx iniciovat xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §209 xxxx. 1 o. x., xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx obviněné x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážný xxxxxx xxxxx,

x. nebo xxxxxxx xxxxxxx zastavit xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxx nepřípustné xx přiměřeného použití §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. (x xxxxxxx xx §1 xxxx. 2 t. x. x. x.), xxxxx xxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x nepřípustném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx xxxxxxxx xx xx,

– x xxxxx (xxxxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx) x xxxxxxxxx xx tím, že

a) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudce pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §34 xxxx. 4 x. o. x. x., aniž xx xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx zastupovat xxxxxx ustanovený likvidátor xxxx zástupce právnické xxxxx podle §34 xxxx. 1 t. x. x. o.,

b) xxxx, k xxxxx xxxx podána obžaloba xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §186 xxxx. x) xx. x. x xxxx xxx ani xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §188 odst. 1 xxxx. x) tr. x. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x zásadnímu učinění xxxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx xx vyslovení její xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xx posoudil statusovou xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1 x 2 tr. ř.,

d) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx ani x xxxxx předběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xx. x., resp. xxxx xxx xxxxx §231 xxxx. 1 xx. x. za xxxxx §223 xxxx. 1 xx. x., a xx x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx užití §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.,

– x xxxxxxxxxxxxx soudu x projevilo se xxx že xxx xxxxxxx nezjišťoval, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx níž její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výmaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výmazu, xxxxxxx mu tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 XXX,

– x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. T. x xxxxxxxxx xx xxx, xx

x) xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxx schránky xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx xxx mít xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx činící xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx smyslu §34 odst. 1 x. o. x. x.,

x) v rozporu x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. o. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx společnosti X. X. z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx na to xxxxxxxxx x svolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 3 x. o. x. x. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxx podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu podle §16 odst. 1 XXX xxxxxxxxx, xx xxxxxxx soud (soudce xxx přípravné xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

– u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x projevilo xx xxx, xx

x) se xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxx obviněné x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx právnické xxxxx x nepřípustnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx opravným prostředkem.

99. Xxx tak shrnout, xx x xxxxx xxxxxxxx řízení došlo xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybením xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Předně xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx porušily celou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x právním řádu xxxx xxxxx, aby xx obviněná xxxxxxxxx xxxxx nemohla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx možného výsledku x podobě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Konkrétně xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zabránit, ač xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, neměly xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trestním xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (vlastně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx procesních xxx xxxxxxx odsouzením xxxxxxxxxxxx (zaniklé) xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx nevykonatelný x xxxxxxxxxxx konkretizovaný xxxx xxxxxx.

100. Xxxxx xxxxxxx x vydání rozhodnutí x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce (xxxx xx učinil xxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudem xxxxxxxxxxxx x podané xxxxxxxx (zde při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx – xxx výše), pak xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx primárně x xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř., xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 t. x. x. x. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx měla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxx procesní xxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx předvídané okolnosti (xxxxxxx xxx x xxx. non-subjekt), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 tr. x. xxxxxxx zástupcem a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Stejným xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxx x ustanovení §34 xxxx. 5 x. x. x. x., xxxxx xxxxxxxxxxx opatrovníka, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxxxx likvidátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležející xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

101. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxx §268 odst. 2 xx. x. xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. x §9 xxxx. 2 xx. x. x §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. x §34 xxxx. 5 x. x. p. x. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxx x x ustanovení §209 odst. 1, xxxx. 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx, neboť toto xxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., které je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxx porušení xxxxxx xx xxxxxxxx obviněné xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx ustanovení §32 odst. 2, 4 x. o. x. x., x xx x tom xxxxxx řízení, x xxxx xxxx být xxxxxxxxxx x nepřípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx včlenil xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

102. X návaznosti na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. x. rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Šumperku xx xxx 28.5.2019, xx. zn. 4 X 87/2017, a xx x celé xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – společnosti X. T. Současně xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx obsahově navazující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu.

103. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxx xxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §271 xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx, xxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxx IV./6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx by xxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. e) xx. x. xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Především xxxx došlo xx xxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaného xx xxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Proto xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 2 x. o. p. x. xxxxxxxxx uplatnit x ustanovení týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §275 odst. 1 xx. x., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání (xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) zastavit xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x řízení x xxxxxxxxx pro porušení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx zanikla.

104. Přesto xx xxxxxx účelné x xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxx xxxxxx by xxxxxxxxx jen x xxxxxxx zatěžování xxxxxx xxxxxxx moci, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxx na obnovu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xx prokázat vážný xxxxxx xxxxx na xxxx obnově (xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx zdůvodněno, xxxxxxxxx), xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 x. x. xxxx xxxxxxxxxxx uspěl. Xxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavní xxxxxx, x němž xx xxxxx xxx xxxxx vyslovena vina xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud by xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx limitován x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §273 tr. x.), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx co xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx XX./10. odůvodnění tohoto xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx bylo xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nadto xxx xxxxxx prostředky na xxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx právní xxxxx xx vyslovení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vinu. Xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx není dán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x xxxxxxxx xxx. prázdnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx zrušení x likvidací x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxx následně xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naprosto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, které xx xxxxx musely na xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x netrestní (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) cestou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nejtěžším xxxxxx trestem, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §16 x. x. p. o. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání obviněné xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §172 odst. 2 xxxx. c) tr. x., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx trestního xxxxxx již bylo xxxxxxxx.