Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Trestně xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nikoli xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx §11 odst. 1 písm. e) xx. ř. xxx xxxxx §1 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxxxxxxx xxxx x vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xx obviněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prohlášena xx mrtvou (§265p xxxx. 3, §275 xxxx. 1, §280 xxxx. 3 xx. x.), xxx podle §1 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxxxxxxx xxxx x xxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Má-li xxx trestně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx §30 x §32 x. x. x. o. tak, xxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx zrušené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. společnosti x xxxxxxx omezeným), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský soud, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx soud“), x xxx, xx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxx stíhání (§30 xxxx. 1 x. x. p. x.). Xxxx xx xxxxx xxxxx i další xxxxxxx kroky k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx x upozornit xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §32 xxxx. 1 a 3 x. x. x. x., xx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodlá podat xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx soudce xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x řízení xxxx xxxxxx předsedy xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Likvidátor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tím, xxx xx ni xxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 x. x. x. o. Xxxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obviněné xxxxxxxx společnosti, xx xxx xx doručují xxxxxxxxxx xx xxxxxx (§62 xxxx. 1 xx. ř.). Xxxxx xxxxxxxxxx nepřebírá písemnosti xxxxx doručované, xxx xx xx doručovat x xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx.).

XX. Xxxxxxx-xx (x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 x §32 x. x. x. x.) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a spatřuje-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxxx xx vyslovení xxxx xxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 o. z. xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zastavit xxxxx §172 odst. 1 xxxx. d) xx. ř. x xxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (za xxxxxxxxxxx užití §1 xxxx. 2 x. x. x. x.).

XXX. Xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 5 x. o. x. x. xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx zastupovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.

XXXX. Existence xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. xx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx) xx xxx. statusovou xxxxxxx, x proto xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xx. x. xxxxxxxx samy. Stejně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, existuje-li x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 1 xx. x.).

XX. Rejstříkový xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx) xxxxx §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „XXX“), xxxxxx mimo xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebrání trestní xxxxxxx xxxxx ní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu může xxxxxxxxxxx soud vymazat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx trestního xxxxx x jejím xxxxxxx podle §32 xxxx. 3 t. x. x. x.

X. Xxxxxxxx xxxxxx soudu, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §186 xxxx. x) xx. x., v xxxx xx xxxxxxx vrátit xxx státnímu zástupci x xxxxxxxxx podle §188 xxxx. 1 xxxx. e) xx. x.

XX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxxx osobě xxxx xxxx konkrétní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněn; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx když xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xx určí podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx textu xxxxxxxx. Xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx odsouzená právnická xxxxx uveřejnila xxxx xxxxx x vině x x trestu (xxxx. xxx o xxxxxxxxx opatření, o xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §268 xxxx. 2, §269 xxxx. 2 x §271 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx, že xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx ze xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, x v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. x §34 odst. 5 x. x. x. x., x x její prospěch x ustanovení §32 xxxx. 2, 4 x. x. p. x.,&xxxx; x xxxxx xxxxxxxx v celé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx O. X. xxxxxx. Současně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §172 xxxx. 2 písm. x) xx. x. xxx xxxxxxxxx xxx xxxx zastaveno trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx státního zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 14.12.2017, sp. xx. 1 Xx 200/2016, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 xxxx. x) xx. zákoníku.

I.

Napadené rozhodnutí

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Šumperku (xxxx xxx jen „xxxxxxx xxxx“) xx xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx osobě – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. (xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx O. X.“, „xxxxxxxx právnická xxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“) xxxxx xxxxxx moci xxx 22.6.2019, xxxx xxxxxxxxxxxxx X. K. x společnost O. X. xxxxxx vinnými xxxxxxxx xxxxxxx podle §209 xxxx. 1, xxxx. 4 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx popsaným xx xxxxxx citovaného xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx x §23 xxxx. 1, 2 x. o. x. x. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx bude xxxxxxxxx pouze xxxxx x vině, xxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxx se obviněné xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx rozsudku, a xx ve xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X. X. x xxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx.

XX.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x ní

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) stížnost xxx porušení zákona (xxxx též xxx „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx §209 odst. 1, xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x §32 xxxx. 1, 2 x. x. p. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stížnosti xxxxx, xx okresní xxxx x době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx O. X. xxxx xx xxx 28.8.2017 xxxxxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, x xx xxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx v Olomouci xx dne 18.3.2016, xx. zn. 23 Xx 21/2016, x xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 x. x. x. x. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přitom okresní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §586 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x. x. x. o. x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, xx údajnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx nikdo xxxxxxxx. Xxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xx. x., xxxxx xxxxxxx xxxxxx činné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ministr spravedlnosti xxxxxxx vadným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1, 2 x. x. p. x., xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odporoval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zjednání xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016).

5. X zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejprve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.9.2016, které xxxx zrušeno usnesením xxxxxxxx zástupce xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x) tr. x., x trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx usnesením policejního xxxxxx ze dne 2.2.2017. Xxxxxxxx byla xxxxxx na xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx 18.12.2017. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx policejní xxxxx xxxxxx své informační xxxxxxxxxx xxxxx §30 x. x. p. x.

6. Podle ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx společnosti X. X. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx), xxxxxx na xxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zrušení, zániku xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx stanovují xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zde xxxxx užít. Xxx 28.8.2017, tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodního rejstříku, xxxx zanikla. Xxxxx xxxxxxxxxxx tudíž nejpozději x xxxxxx xxxxxxxx xxxx namístě zastavit xxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx X. T. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stíhání.

7. Xxx xxxx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx nebyla dosud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postupovat x xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Nabízí xx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxx xxxxxxxxx. X xxxx souvislosti stěžovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 1.8.2019, xx. zn. 3 Xx 100/2019, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx podle §231 xxxx. 1, §223 xxxx. 1 a §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. zastaveno xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx C., x. x. v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxx posuzované xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obžalované xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx doposud xxxxxxx k jejímu xxxxxx. Xxxxxxx x xxxx posuzované xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx X. X., již xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx stíhání x x xxxxxx xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxx xxxx (xxx k tomu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.12.2021, xx. xx. 5 Xx 85/2021), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx sice stanovil, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výrok o xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx odůvodnění xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx představuje xxxxxxx xxxxx. Soud je xxxxxx xxxxxxx vymezit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jakém xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 x. x. x. o. Xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozsudku, xxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx x smysl xxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx určitý trestný xxx x byla xx to odsouzena x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx celý xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx celý výrok.

9. Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky statusového xxxxx společnosti X. X. (xxxxx nesprávným), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uložením xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx výmazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx proto xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud

– xxxxx §268 xxxx. 2 tr. x. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xx xxx 28.5.2019, sp. xx. 4 T 87/2017, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ustanoveních §209 xxxx. 1, xxxx. 4 xxxx. d) xx. xxxxxxxx x §32 xxxx. 1, 2 x. x. x. x.,

– xxxxx 269 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Šumperku xx xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, k xxx xxxxx zrušením, xxxxxxxx xxxxxxxx,

– xxxxx §270 odst. 1 xx. ř. přikázal Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxx x potřebném rozsahu xxxxx projednal x xxxxxxx, xxxxxxxx aby xxxxxxxxxx podle §271 xxxx. 1 xx. x.

Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxx §274 odst. 4 tr. ř. xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyjádřil xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podanou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxx xxxxxxx namítl, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1, 2 t. x. p. x. xx „zneplatnění“ xxxxx xxxxxxxxxxx xx zbavení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího zrušení, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx senátu okresního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s ustanovením §32 odst. 4 x. x. p. x., xxxxx pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx směřující xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx tyto xxxxx xxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx okresní xxxx nesprávně použil §32 odst. 1, 2 x. x. x. x. x xxxxxxxx xxxxx dán xxxxxx podle §32 xxxx. 4 x. x. p. o., xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx již xxxxxxx. X ohledem xx xx xx xxxxx xxxxxx xx vydané xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 tr. x., xxxxx jako xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxx oprávněn. Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxx §30 xxxx. 1 t. o. x. x., xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx xx ztotožnil x xxxxxxx, xx xx nejvhodnější xxxxxx xxxxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pochybnostmi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložení trestu x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx.

13. Návrh xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxx nekoresponduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyslovení xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx §209 xxxx. 1, odst. 4 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxx proti xxxxxxxxx hmotněprávnímu posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxx, xxx xx, xx xx uvedených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stíhání.

14. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx x nápravu xxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx

– xxxxx §268 xxxx. 2 xx. ř. xxxxxxxx, xx rozsudkem Okresního xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 28.5.2019, xx. zn. 4 X 87/2017, byl x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx – xxxxxxxx společnosti X. X. porušen xxxxx x xxxxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2, §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř. x §32 xxxx. 1, 2 x. x. x. x.,

– podle 269 odst. 2 xx. x. zrušil xxxxxxxx rozsudek xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxx také další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušenou část xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxxx xxxxxxxx, x

– xxxxx §271 odst. 1 tr. ř. xxx xx xxxx xxxxxxx.

15. Pro xxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x §274 xxxx. 2 x 3 tr. x., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§274 xxxx. 4 xx. ř.).

16. Opatrovník xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx Xxx. xx Xxx. X. Č., xxxxxxx jí xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 5 x. o. p. x., xxxxx xxxxxx, xx souhlasí x xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §274 xxxx. 2 a 3 xx. x., xxxx by xx xxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx stížnosti xxx porušení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx

17. Xxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejím předložení Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6 xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxx x. 6“) x xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. 6 Xx 80/2022. Uvedený xxxxx zjistil, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, tj. při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxx ministrem spravedlnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x. 4 xxxxxxxxx kolegia (dále xxx jen „xxxxx x. 4“) ve xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.10.2022, sp. xx. 4 Tz 112/2022, xxxxxx xxxxx x nepřípustnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tímto xxxxxxx xx xxxxx x. 6 xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx, xx xx xxxxxx, že xxxxxx procesní xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx zásadní význam, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 21.12.2022, xx. xx. 6 Xx 80/2022, (dále „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx“) o xxxxxxxxxx xxxx velkému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxx „xxxxx xxxxx“).

XXX./1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 4

18. Senát č. 6 x xxxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx č. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx při xxxxxx otázky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněné právnické xxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx k analogickému xxxxx xxxxxxxxxx §275 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřekáží xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

19. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 4 xx totiž xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxx xxx, že trestní xxx, ale ani xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxx xxx porušení xxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxx x xxxxxxxxxx odsouzené a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx xx roveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx to xxxxxxxx v platné xxxxxx xxxxxx, což xxxx xxxxxxxx a xxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §275 xxxx. 1 xx. x., jehož analogického xxxxxxx xx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx rozhodované xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx význam, xxx pouze vůči xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx určitých práv, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx – xxxxxx. To xxxxxxx x ustanovení xx. 1 x čl. 42 xxxx. 1, 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx x. 2/1993 Sb., xxxx xx zkratce xxx xxx „Listina“). X xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx pověsti x xx xxxxxxx xxxxx. Ochranu těchto xxxx xxx podrobněji xxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx jen xx xxxxxxx „x. x.“), x xx x xxxxx XX, zejména xxx x oddílu 6, xxxxxxx x xxxxxxxxxx §82 xxxx. 2 o. x. xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx člověka xx může domáhat xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx blízkých. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxx osoby xx xxxxx xx domáhat xxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx snadno xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xx xxxxx uvedené xxxxxxx xxxxx x. 4 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx stížnost xxx porušení xxxxxx xx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx (§266 xx. x. x xxxx.), x jelikož platí, xx proti xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx [§11 odst. 1 xxxx. x) xx. x.], xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §275 xxxx. 1 xx. ř., xxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x zjevnou výjimku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x ustanoveních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného [§280 xxxx. 3, 4; §289 xxxx. c) xx. x.]. Xxxxxxx xxxxxxx odsouzené právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxx neobsahuje žádnou xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxxx x. 4 sice xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx. xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx., x xxxxx x xxxxx nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx jakékoli xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxx vzhledem x xxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx zákoník xxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xx zkratce xxx „x. x. x.“), xxx neuvádí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dospěl xxxxx x. 4 x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

XXX./2. Xxxxxx xxxxx senátu x. 6

22. Senát x. 6 xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx odlišného xxxxxx xxxxx přípustnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ustanovení §1 odst. 2 x. x. x. x. a x xxx obsaženého xxxxxxxx x xxxxxxx trestního xxxx na xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení proti xxx xxxxxxxxx xxxxx x nevylučuje-li xx xxxxxx věci. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x tím x xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx č. 6 k xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxx x per xxxxxxxxx. Xxxxx senátu č. 6 by xxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx ustanovení §275 odst. 1 xx. x. ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxx nemělo být x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

23. X xxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxx xxxxx č. 6 xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx svědčí xxxxx fyzickým xxxxxx, xxx též xxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxxxx xxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 t. x. x. x. x §275 xxxx. 1 xx. ř. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxx zemřelé fyzické xxxxx) přezkoumat xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx, došlo xx x tomu, xx po právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyloučena xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pochybení xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx do popředí xxxxxx naléhavě x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx uložen v xxxxxxx xx zákonem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zajištění možnosti xxxxxxx zjevné x xxxxxx fatální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, tedy xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxx x xxxxxxxx (§265x xxxx. 3 tr. x.) x x xxxxxx xxxxxx (§280 xxxx. 3 xx. x.), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch obviněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXX./3. Xxxxxx názor velkého xxxxxx trestního kolegia

24. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx otázky sdílí xxxxxx názor xxxxxxx xxxxxxx x. 6., xxxxxxx k řešení xxxxxxxxxxx problému je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hlediska, xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx senát č. 4.

25. V rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx připomenout xxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (včetně případného xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx x tomu určených xxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxx práva. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) povaha xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivostí (xx. xxxxxxx činy), xx xxxxxxxxx tím, xx xxxx užití xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obviněného za xxxxxxxx určitého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti x užitím xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Ty xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x podobě xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx [xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxx zrušení právnické xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. o. xxxx xxx xxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx h) t. x. p. o.].

26. Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxxx, není-li stanoveno xxxxx – viz §1 xxxx. 2 x. x. x. x.) xx mělo xxxxxxxx reálné předpoklady x tomu, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného, x xxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx, xx přistupovalo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech x xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx vyjádřeno, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx užity xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx orgány činnými x trestním řízení) x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (xxx. xxx-xxxxxxxx), xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx opravném řízení.

27. X xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx utrpěl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž by xxx xxxxxxx zákon x xxxx neprospěch, x xxxxx xx xxx (x důsledku xxxxx) nemohl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsuzujícímu xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx takovému xxxxxxxxxx (osobě xxxxxxx) xx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xx/xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx, nelze x něm pokračovat x musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. §231 xxxx. 1 xx. x. v případě xxxxxx u soudu xxxxxxx stupně xx §257 odst. 1 xxxx. x) xx. x. x xxxxxxx xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx. Důsledkem xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř. xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxxxx vyslovení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestní xxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx.

28. Pokud xxx xxxx x vině xxxxxxxxxx – fyzické xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxx posléze xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxx x jeho xxxxxxxx, zvrátit. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §275 odst. 1 xx. x., xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, že xxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx smrt xxxxxxxxx xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx; trestní xxxxxxx xx xxxxx zastavit xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x zbývajících mimořádných xxxxxxxxx prostředcích. Ohledně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §265x odst. 3 xx. x., xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepřekáží jeho xxxx provedení řízení xx podkladě dovolání; xxxxxxx xxxxxxx tu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx zemřel. X xxxxxx xxxxxx xxxxx dovodit xxxxxxx xxxxxx řízení x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §279 písm. d) xx. ř. upravujícího xxxxx xxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx argumentum x contrario), §280 xxxx. 3 xxxx xxxxx tr. ř. xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy (xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx) a §289 xxxx. x) xx. x., podle xxxxx xxxxx, že xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx obviněného, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dalšího řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proto, xx obviněný zemřel.

29. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx trestní xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxxx ve vztahu x xxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx tento poznatek xx týká xxxxx xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx prostředcích, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x stížnosti xxx porušení xxxxxx, xxxxx x možnosti xx nemožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx (xxx neexistence xxxxxxxx úpravy v xxxxxxxxxx §11 xx. x.). Xxxx úprava xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx (xx xxxxxx xx xxxxxxx) xxxxxxxx okamžik xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx v jejím xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx kontrolou xxxxx (např. x xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx s jejím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx). Proto xxxx x ustanovení §32 x. x. p. x., xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spočívající ve xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx trestním xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxx se též xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx porušení xxxxx k zániku xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xx. Mohou xxxxx nastat x xxxxxxx, xxx xxxxx x zániku právnické xxxxx x při xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx nemohlo být xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxx právnické osoby x trestu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

30. Právě xxxxxxxx x uvedeným xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx k tomu, xx xx zmíněno xxxx, xx velký xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx otázky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx (xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxx stadia řízení xx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx) xx nezbytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx §1 xxxx. 2 t. x. x. x. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx – při xxxxxx xxxxxxxxx odlišností, xxxxx se uplatňují x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx obviněné xxxxx fyzické (např. x §35 xxxx. 2 x. o. x. x.) – x xxxxx xxxxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxxx (fyzické a xxxxxxxxx osoby) x xxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (dosažení srovnatelné xxxxxxx) poskytují i xxxxxxxxxx Ústavního soudu x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xx zkratce xxx jen „ESLP“), xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x nálezu xx dne 11.2.2004, xx. zn. Pl. XX 1/03, xxxx xxxxxxxxxx, že xxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx pod x. 209/1992 Sb., dále xxx xxx „Xxxxxx“) xxxxx dovodit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, neboť xxxxxxxxxx čl. 2 Xxxxxxxxx x. 7 x Úmluvě garantuje xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x soudu xxxxxxx stupně (xx. xxxxx xxxxxxxxxx), došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, nelze xxxxxx o něm xxxxxxx z požadavků, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxx xxxxx xxxx xxx použití xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesních pravidel xxxxxxx xxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx základních práv x xxxxxx; xxxx xxxx přihlížet k xxxx, xx účastník xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxxx práv… Uvedené xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx postup obecných xxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx důsledkem xx nezvratné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxx účastníka… Obecné xxxxx…xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastníků řízení xxxxxxx volit xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx na soudní xxxxxxx, resp. x xxxxx xx přístup x soudu…“ (viz xxxxxx ze xxx 19.11.2015, xx. xx. X. XX 354/15, xxxx xx xxx 24.6.2014, xx. xx. XX. ÚS 475/13).

32. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxx xx to xxxxxxx xxxxxxxx senát x. 6, xxx x xxxxx obviněného – xxxxxxx xxxxx. Xxxx projevy xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx např. xxx x xxxxxxxx xx xxx 7.2.2014, sp. xx. X. XX 115/14, x xxxx xx zmiňuje x xxxxxxx xxxxxxxxx právu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na spravedlivý xxxxxx xx smyslu xx. 36 Xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx x daných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nález Ústavního xxxxx xx xxx 4.7.1996, xx. xx. XXX. XX 80/96, xxxxx něhož „xxxxx xx xxxxxx (x xxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxx xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces) xx xxxxxxx jedné xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx spočívá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.). Xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x xxxxx) právo domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxxx x nestranného xxxxx (čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytoval ochranu xxxxxx (xx. 90 xxxxxxxxx zákona č. 1/1993 Xx.)“.

33. V xxxxxxxx těchto skutečností xx xxx třeba xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.2.2004, xx. xx. Xx. ÚS 1/03, xxxxx něhož xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx ocitnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx práva xx spravedlivý proces. „Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x může se xxxxxxxxx porušení xxxxx xxxxx na spravedlivý xxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ (viz nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.8.2018, xx. xx. XX. XX 131/18). Xxxxx xxxx x nálezu xx xxx 12.1.2016, xx. xx. XX. ÚS 2732/15, Ústavní xxxx xxxxxx k závěru, xx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xx. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 29. 7. 2013, sp. zn. X. XX 671/13, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx televizním vysílání).

34. Xxxxxxx xxxx xx xxx judikatuře xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob podle §36 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx například v xxxxxx xx xxx 19.7.2022, xx. xx. XX. XX 2/21, xxx xxxxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxx (čl. 4 Ústavy a xx. 36 odst. 1, 3 x 4 Xxxxxxx). …Za xxxxxxxxxxx považuje Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, podle xxxx nebyla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 36 xxxx. 3 Xxxxxxx xx třeba považovat xxxxxx skutečnost, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx újma.“. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudem x otázce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právního nástupce xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx osobní xxxxxx tohoto nároku, xxxx shledal podobnost xx xxxxx fyzické xxxxx. Xx svém xxxxxxxx ze dne 14.5.2015, xx. xx. XXX. XX 1164/14, Xxxxxxx xxxx uvedl, xx „xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaniká, xxxxx, že povaha xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Nejvyšší soud xxxxx §243x o. x. x. a §107 odst. 5 x. x. x. xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxx xxxxxx identifikovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx iustitiae).“.

35. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxx tezi, že x výkladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x kontextu s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx respektu x závazkům, xxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x lidských xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx x dovolání [xxx např. usnesení xx xxx 20.10.2022, xx. xx. 11 Xxx 539/2022, x xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx zdůraznil, že „…xxxxxxxxxxxx x aplikuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolání xxx, xxx dodržel xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o dovolání xxxxxxxx, zda xxxxxx x předchozích xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (k xxxx viz stanovisko xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14)…“], xxx xxxx důvod k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

36. Xxxxx senát xxxxxxxxx kolegia xxxxxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx, xxx xxx x k xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona xx x obnově xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněného x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxx x xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, x řízení o xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx prostřednictvím ministra xxxxxxxxxxxxx) iniciovat řízení, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx se již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 4, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (x xxxxxx ani x xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx) xxxx xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, že analogické (xxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (v xxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxx x §275 xxxx. 1 xx. x.), xx xxxxxxxxx.

38. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx trestní xxxxxx xx xxxx proti xxxxxxx xxxxx, x xxx také xx xxxx míst xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx kodex, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx x toho, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li to x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxxx, je-li to xxxxx, se xxxx xxxxxxxxx použít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 x. x. x. x. Xxxxxxxxxxx tedy počítal x přiměřeným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řádu (xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxx xxxxx právnickým osobám. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx podmínek, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastní svébytné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx není x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xx smrtí xxxxxxx osoby [zejména §11 odst. 1 xxxx. e), §265x xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3, §275 xxxx. 1, §280 odst. 3, §289 xxxx. x) xxxx §314x písm. x) xx. ř.], xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx posuzovaná věc xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx si xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (tak xxxxxxx XXXXX, X., XXXXX, X., XXXXXX, X., PÚRY, X., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických osob. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018, s. 61 xx 63), xxxxx xxxxx právě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osobou, xx xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx velký senát xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx závěru. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxxxx xxx přistupováno (xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx), xxxxx xx xxxxxx situace (i xxxx xxxxx ustanovení §30 a §32 x. x. x. x.) xxxxxxx. Vycházel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx se xxx tímto způsobem xxxxxxxxx ekvivalentní právo xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx proces, xxx xxxx již xxxxxx xxxxx naznačeno x jak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozvedeno xxxx. Především se xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx opravných prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. X návaznosti xx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx danou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx třeba xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx odpovídajícího řízení x ní, xxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xx x obnově řízení x xxxxxxxxx, které xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

39. Xxx již bylo xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dovození xxxx trestněprávní odpovědnosti, xxxxxxx xxxxxx může xxx uložena jen xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx (zásada xxxxx poena sine xxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx) a požadavků xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx (přiměřenost sankcí xxx.), x to x řízení, v xxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesu. Xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx by x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx k xxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. Velký xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 6 (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §275 xxxx. 1 xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxx již xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xx (x xxxxxx xxxx) ve xxxxxx x xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx právům xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx x xx xxxxxxx, xx ochranu (xx xxx podstatě x hlediska xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x tudíž xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (viz xxxx. rozsudek XXXX xx xxx 29.11.1991 xx věci Xxxx Xxxxxx Developments Xxx. x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, x. stížnosti 12742/87). Xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx to, xx xxxx xxxxx x. 4 xxxxxxxxx nemožnost xxxxxxxxxxx xxxx analogického xxxxx xxxxxxxxxx §275 xxxx. 1 tr. x., xx. xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na ochraně xxxx xxx neexistující xxxxxxxxx osoby (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „… x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniklé právnické xxxxx…“), xx neuplatňuje xxxx překážka xxxxxx xxxxxx před XXXX (xxx xxxx rozsudek xx xxx 15.2.2005 xx xxxx Steel x Morris xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, č. xxxxxxxxx 68416/01).

41. Xxx xxxxx doložení xxxxx, xx Xxxxxxxx soud xxx lidská práva xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám, postačuje xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx stěžovatel podle xx. 34 Xxxxxx xxxxxx spadat xx xxxxx xx jmenovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (fyzické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxx „xxxxx“ v xxxxxxxxxx smyslu tohoto xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx verze xxxxx („xxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxxxx, není xxxxxx, xx které x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx XXXX, X., XXXXX, X., XXXXXXXXXX, X., XXXXX, X. Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxxx xxxxxxx. Komentář. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 25).

42. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, ani právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx podaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva v xxxxxx totožně. Tak xxxx. opakovaně xxxxxxxxx [xxx xxxxxxxx velkého xxxxxx XXXX xx xxx 7.2.2012 xx xxxx Xxxx Xxxxxxxx XX xxxxx Německu, x. stížnosti 39954/08, xxx 87.; xxxxxxxx XXXX xx dne 23.7.2009 xx věci Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXX PARIS) proti Xxxxxxx, č. xxxxxxxxx 12268/03, xxx 41.; xxxxxxxx XXXX ze xxx 12.10.2010 xx xxxx Timciuc xxxxx Xxxxxxxx, č. stížnosti 28999/03, xxx 144.; xxxxxxxx ESLP xx xxx 10.5.2011 ve xxxx Xxxxxx proti Xxxxxxxxx království, x. xxxxxxxxx 48009/08, bod 111.], xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx se x zásadě xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx vydavatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx. 8 Xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x principu xxxxxxxxx xxxxxx respekt.

43. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx právnických osob xxxx zohledňovány. Ve xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx ze xxx 10.7.2006, x. 19101/03) xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxx xxxx xx ovšem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx těžko xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx“. V xxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako součásti „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxx rozsudek XXXX xx dne 15.2.2005 xx xxxx Steel x Xxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 68416/01, xxx 94.; rozsudek XXXX xx xxx 19.7.2011 xx xxxx Xx xxxxx Maďarsku, č. xxxxxxxxx 23954/10, xxx 22.), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx XXXX xx dne 8.9.2020 xx věci XXX Xxxxxx xxxxx Xxxxx, x. stížnosti 22649/08, xxx 66.). Dále XXXX xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx nemajetkové újmy (xxx xxxxxxxx XXXX xx xxx 24.2.2009 xx xxxx Dacia X. R. L. xxxxx Xxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 3052/04, xxxx 60. xx 62.). X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, zdrženlivosti a xxxxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx řadu xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX (tak xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxx 9.10.2008 xx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 38238/04, xxxx xxxx. xx xxxxxxxx xx xxx 20.11.1995 xx věci Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. X. x xxxxxxx xxxxx Belgii, x. xxxxxxxxx 17849/91).

44. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ESLP xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající jejich xxxxxx x x xx xxxxxxxxx právy. Xxx xxx xxxx xxxxxxx, zánik xxxxxxxxx xxxxx xxxx důvodem xxx to, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx ESLP xxxxxxxxxxxxx, resp. xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx označena xx nepřijatelnou, xxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx.

45. Xx věci Pine Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Ltd. x xxxxxxx proti Xxxxx (xxxxxxxx ESLP xx xxx 29.11.1991, x. xxxxxxxxx 12742/87) xxxxxxx vláda xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx „oběti“ xx xxxxxx Úmluvy, mj. xxxxx xxxxxxxxxx Pine Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Její xxxxxxx xxxx ESLP xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx jménem xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx Xxxxxx (viz xxx 42. rozsudku). Xx věcech Xxxx Xxxx x ostatní xxxxx Xxxxxxxxx x. 4 (rozsudek XXXX xx xxx 7.4.2009, x. stížnosti 18491/07, xxx 33.) x Xxxx Xxxx x xxxxxxx proti Xxxxxxxxx x. 5 a 6 (rozsudek ESLP xx xxx 14.9.2010, x. xxxxxxxxx 6991/08 x 15084/08, xxx 31.) ESLP xxxxxxxxxx, xx zánik stěžovatele xxxx registrované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx rozsudek XXXX xx xxx 27.11.2007 Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 41578/05, xxx 28., xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přání xxxx sestry x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsudek XXXX xx xxx 3.2.2005 xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) x Xxxxxxxxx xxxxx Rumunsku, x. stížnosti 46626/99, xxx ESLP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 11 Xxxxxx xxxxxxx vzniknout, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx lidská xxxxx xx xxx 16.6.1980 xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx Fascism xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. xxxxxxxxx 8440/78, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

46. X xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX lze xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x. 6, v xxx „xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (paradoxně xx xxxxx xx xxxxxxx x. 4), xx x právnické xxxxx xxxx xxx práva, xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx., x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxx dodat, xx xxxx způsobená xxxxxxxxx osobě může xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxx, xxx tvoří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

47. Xxxxx senát trestního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x otázkami vedení xxxxxxxxx stíhání právnických xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx právnických xxxx (xxx chybějící xxxxxxxx xxxxxxx úpravě) použil xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – fyzických xxxx xxxxxxxxx i vůči xxxxxxxx právnickým xxxxxx, xxxxx jejich použití xxxx x takovém xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (ale z xxxxxxxx nastoleného xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) to xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxx užití ustanovení §275 xxxx. 1 xx. x., x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

48. Xxx úplnost xx xxxxxx xxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obviněným xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxx dalších odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neupravil, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxx. x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby [xxxx. §11 odst. 1 xxxx. x) tr. x.], xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xxx xxx ohledně xxxxxxxx x obnovy xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx bude xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, bude-li xxxxxx opravný xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx) podán výlučně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx.

49. Xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx stížnost xxx xxxxxxxx zákona podaná xxxxxxxxx spravedlnosti ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx X. X. xx přípustná, a xx tudíž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako nepřípustnou xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxx x obdobné xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 4, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trestního kolegia x vlastnímu xxxxxxxxx xxxx důvodnosti.

50. I xxxxx xx však xxxxx senát xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x povahy xxxx možné, bylo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx totiž xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená xxxxxxxxxx [xxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §265x xxxx. 2 písm. x), xxxx. 3, §275 xxxx. 1, §280 xxxx. 3, §289 xxxx. x) nebo §314x písm. x) xx. x.], xxxx xx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx stejného přístupu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx neregulovaný) xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx užití xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto situaci, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxxxxx osob, xxxx s jejich xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

51. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx osoby (spojené x tvrzením o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) x situaci, xxx v xxxxxxx xxxxxx trestního stíhání, x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x jejímu xxxxxx. Nejvyšší xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poměrně odlišnému xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vadného xxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx osoby.

52. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jichž xx xxx xxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx dopustily xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx též xxxxxxxxxx ustanovený soudem, xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jeví xxxxxx zmínit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx zjistil x obsahu xxxxxxxxx xxxxx přiloženého ke xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx.

XX./1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

53. X úvodu lze xxxxxxxxxxx, že údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx faktů xxxxxxxxx xxxxxxx obviněné (a xxx spoluobviněného X. X.) xxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxxxxx hospodářské kriminality Xxxxxx kriminální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xx dne 8.9.2016, xx. xx. XXXX-63521/XX-2015, a xx xxxx usnesení bylo xxxxxxxx zrušeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 6.10.2016, xx. xx. 1 XX 200/2016, xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x. xxxx nezákonné. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx policejní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.2.2017, xx. zn. XXXX-63521/XX-2015, xxxxxxx stížnost obviněné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nedůvodnou zamítl xxxxx §148 odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Šumperku xxxxxxxxx xx dne 20.3.2017, xx. zn. 1 ZT 200/2016. Xxxxxxxx byla na xxx xxxxxxxx podána x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxx 18.12.2017. Xx provedení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 22.2., 22.3., 28.6. x 1.10.2018 x 17.5.2019 rozhodl xxxx x xxxx xxxx obviněných rozsudkem xx dne 28.5.2019, xx. zn. 4 X 87/2017, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 22.6.2019.

54. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx, co xxxx xxxxxxxx právnická xxxxx – společnost X. X. xxxxxxx s xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016, byl xxxx její xxxxxxxxxx xxx 27.5.2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán Xxx. M. K. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx likvidátorem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejprve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne 12.9.2016 xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.9.2016, x nějž xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §64 xxxx. 5 tr. x. vyznačeno xxxxxxxx xxxxx xxx 22.9.2016. Xxxxxxx způsobem, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, bylo xxxxxxxx doručováno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx státního zastupitelství x Xxxxxxxx xx xxx 6.10.2016 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 22.10.2016. Dále byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 5.10.2016 xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx podmínek §34 xxxx. 4 x. x. x. x. xxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx v xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. F. xxx xx věci xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx podle §34 xxxx. 4 x. x. x. x. xxxxxxxx, xxx za xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

55. Jelikož ani xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx, byl xx xxxxx §34 xxxx. 5 t. x. p. x. xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 11.1.2017 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. xx Xxx. X. X. Xxxxxxxx xxxx obviněné xxxxxxxxx osobě xxx 3.2.2017 xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx stíhání xx xxx 2.2.2017. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxx opět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 13.2.2017. Zároveň xxxx bylo xxx 23.1.2017 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxx. xx Xxx. X. X. (xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 6.2.2017). Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxx opis xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hlavních xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx.

XX./2. X důvodům, xxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx osoby a x vydání odsuzujícího xxxxxxxx xxxx xx

56. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 1. a 2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodl xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x příslušná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

– xxxxxx xx, xx xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016 (uveřejněno x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin xxx č. X 56214/XX7/XXXX), jež xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016, xxxx obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx návrhu,

– xxxxxx x xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xx dni 28.8.2017 xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx poté, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx zmíněným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016, což xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

57. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx založil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxx 14. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxx vnímat xxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx, kde xx mimo xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx materiálu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx X. X. xxxx xxx 28.8.2017 xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, x xx xxxx, xx došlo x xxxxxx zrušení s xxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě – pobočky v Xxxxxxxx xx xxx 18.3.2016, sp. xx. 23 Xx 21/2016, x xxxxxx mocí xxx 26.4.2019. Soud xxxxxxx xxxxxx byl xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx právní xxxx xx ve smyslu §32 xxxx. 1 x. o. x. x. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx k xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. x. x. Soud xxxxxxx xxxxxx tak x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxx vysloveným xxxxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

58. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaujmout x tomu xxx xxxxxxx stanovisko.

59. Xxxxxxxxx xx xxxxx uvést, xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx xxxx xxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxx tzv. non-subjektu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xx xxxxx ovládající xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnosti (xx spáchání xxxxxxxxx xxxx) a důsledkům x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kroky, které xx xxxxx xxxx xx zrušení, změně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxx x ustanoveních §30 x §32 x. x. x. x. xxxxxxxxxx řadu xxxxxxxx, xxxxxxx dal xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx však xxxx v daném xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx činné x trestním řízení (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx mají primárně xxxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx stíhat. Xxxxxxx xxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxx, však xxxx xxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. xxx-xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxx), zda právnická xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx zahájeno, popřípadě xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dříve zahájeno, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx (xxxxxxx podle §209 xxxx. 1 x. x.). Tyto xxxxx nastíněné xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XX./3. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

60. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx stíhání obviněné xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k jakému xxxx xxxxxx zanikla. Xxxxx §185 x. x. právnická osoba xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§42 xxxx. x) xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x x evidenci svěřenských xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“), §1 xxxx. 2 x. x. x.], xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §207 x. x. xxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxx. Likvidátor xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 28.8.2017, k xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x daného xxxxxxxxx vymazána, tedy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Jelikož xxxxxxxxx xxxxx podle §118 x. x. má xxxxxx osobnost xx xxxxx vzniku do xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx, xx xx svém zániku xxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobností, x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx stíhána, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx subjektem xxxxx). X xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úpravu x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxx soudním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xx xxxxxxx „x. x. x.“), xxxxxxx xxxxx §19 x. s. ř. xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx; jinak xxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jinými xxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx právní xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx judikatury. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x důsledku xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5 x. s. x. x xxxxxx ohledně xx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.10.2017, xx. zn. 23 Xxx 4600/2017, a xx dne 28.4.2021, xx. xx. 27 Xxx 2098/2020).

61. Xxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, která ztratila xxxxxx xxxxxxxxxxxx (osobnost), xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxx, není-li xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§1 odst. 2 x. x. x. o.). Pro xxxxxxx, xxx zanikne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzické osoby (xxxx xxxxx xxxxx §23 x. z.), xx x xxxxxxxx xxxx upravena nepřípustnost xxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxxxx xxxxx x xxx zahájeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx proti xxxx, xxx zemřel nebo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stíhanou xxxxxx xx smrt xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stejný xxxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx oba xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právní osobnost. Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx způsobilost xxx x xxxxxx právního xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx základě xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. x xxxxxxx povinností xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx ztratí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ztratí xxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nositelem xxxx x povinností, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (trestně xxxxxxxxxx xxxxxx). Xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx fyzické, xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxx osobám úředně xxxxxxxxxxx za mrtvé, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právnické osobě, xxxxx xxxx x xxxx úřední vymazána x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx v trestním xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx x trestu xxx xxxxxx smysl. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx-xx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx – xxx x xxxx xxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxxx (xxxxxxx by xxxxxxxx smysl xxx xxxxxxxxx xxxxxx druhy xxxxxx). Xxxx vůbec xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx, xxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Stejně tak xxxxxx smysl xxx xxxxxxx absolutního xxxxxx x xxxxxx zrušení xxxxxxxxx osoby, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx též xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx, tedy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx společníkům).

62. Xxxxx xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx stíhat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxx nepochybně věděl, xxx (ve xxxxxxxxxx x policejním orgánem) xxxxxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxx výmazem z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 x. x. x. x. (xxx x xxxx xxxx xxx xxxxx 81. xxxxxx xxxxxxxx), x xxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx trestnímu xxxxxxx (xxxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x přesto spatřovaly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupem podle §209 odst. 1 x. x. (viz xxxx). X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx státní xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, postupovat xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. d) xx. x. x xxx zastavit xxxxxxx xxxxxxx obviněné právnické xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx napravit xxxx xxxxxxx xxxxxx [§186 xxxx. x) xx. x. ve xxxxxxx x §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx §223 xxxx. 1 xx. x.].

63. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. po xxx 28.8.2017) nadále xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx nutno x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, x xx x ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§1 xxxx. 2 x. o. x. x.).

XX./4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statusových xxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

64. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxx byla obviněná xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx (xxx s. 10 xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle §32 odst. 1 x. x. x. x. nebylo oznámeno, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx §32 xxxx. 2 x. x. p. x. xxxxxxx xxxxx k xxxxxx zániku. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 14. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx nesprávnosti xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

65. Xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx §32 xxxx. 1 x. o. x. o. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), xx budou prováděny xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x předsedy xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 3 x. x. x. x.

66. První xxxxxxx xxx xx, co xxx xxxxxxxxx xx „xxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 x. x. p. x., nebo xxx xxxx bezprostředně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X účelu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravou, xxx xxxxxx závěr, xx xxx jen o xxxxxx úkon, xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení podle §32 odst. 1 x. o. x. x. pod xxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úkonem návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

67. Xxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxx zástupce (xxx xxx 57. tohoto xxxxxxxx) označoval xx xxxxxxxx úkon v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 odst. 1 x. o. x. x. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tak nebude. Xxxxx xxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci xx dne 18.3.2016, xx. xx. 23 Xx 21/2016, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx (právním xxxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx zrušit xxxxxx xxxxxxxxxxx nadřízeného xxxxx (xxxxx-xx x obnovu xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 26.4.2016, xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ukládá zmíněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxx xxxx zahájeno xxxxxxx stíhání, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, zániku nebo xxxxxxx realizovaných xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx. xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxx stíhání. X x případě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle §32 xxxx. 1 x. x. x. x., xxx xx se xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 x. x. p. x. Xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tudíž xxx (x s xxxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx až xxxxx xxxxxxxxxxx xx výmaz xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.

68. Daný xxxx (xxxxx likvidátora na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (x to xxx xx xxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x.) xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyslovení xxxx neplatnosti. X xxxx xxxxxxx, xx. xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx společnosti X. T. z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 x. o. x. x., totiž xxxxx xxxxxxxx ustanovení §32 xxxx. 4 x. x. x. x., xxxxx nějž xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xx tomu xxx proto, xx xxx žádný xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx právnické osoby, xxxxx nimž xx xxxx trestní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chybí, xx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 t. x. x. x. xxxxx xxxxxxxxx (xxx XXXXX, X., DĚDIČ, X., GŘIVNA, X., XXXX, F., XXXX, X. Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2018, x. 601).

69. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx xxxxxxx (xxx návrhu) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 t. x. x. x. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx třeba vyžadovat xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx stíhána. Xx vyplývá xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §32 x. x. x. x. se xxxx xxxxx uplatní xxxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx.

70. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx společnosti X. X. x xxxxxxxxxx rejstříku však xxx xxxxxx xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla x době podání xxxxxxxx formálně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x veřejného rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx trestněprocesních, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x v xxxxxxxx trestního řízení xxxxxxxxx osoba spolu xx xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx x když x xxxx dojde x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. p. x. Xxxx zákonnou xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, nemůže xxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx k její xxxxxxx, xxx x xxxxxx zániku, nelze xxxxxxxx tak, že xx trestně xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanovením §32 x. x. x. x. vymazaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx (bez xxxxxxx) xxxxxxxxx. Lze xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx vzniku xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx (spolu x xxxxxxxxx zájmem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), který xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 o. x. (xxxx x xxxx xxx xxxx XX./6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx jazykové xxxxxxxxx xxxx právní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jakési xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přetrvávající právní xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx její xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx již xxxxx), xxx xxxxxxxxxx zakládá xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx §209 xxxx. 1 x. x.

71. Xxxxxx xxxxx xx xxxx x absurdním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxxx byla xx xxxxxx jedné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. x. x. xx stále existovala. Xxxxx stav by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konsekvence xxx jiné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx závazkových, do xxxxxxx xx xxx x vymazanou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, anebo činit xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x ohledem xx její xxxxx x obchodního xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x narušení xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxx nějž xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xxx xxxxx proveden; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx známy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxx xxxxxxx x nikdo se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že zápis x xxxxxxxxx rejstříku xxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, xxxxxx by jednající xxxxxxxx v důvěře x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx byl xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx §32 xxxx. 2 t. x. x. x. xx xxxxxxxx narušil xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx by vládly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx obviněná xxxxxxxxx xxxxx nadána xxxxxx osobností či xxxxxxx. Xx to xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxx xx xxxxxxxx za xx xxxxxx, s kým xxxx má být xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xx kom xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx stav xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxx xxxx xxx xx být, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny atd.

72. Xxxxxxx ani x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26.10.2022, xx. zn. 4 Xx 112/2022, xxxx xxxxx xx xxxxx x. 6 xxxxxxx xxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx nezpochybňoval, že xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pozbývá xxx xxx xxxxxx osobnosti.

73. X jazykovému xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. x. x. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, byť tento xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx rozchází x názorem obsaženým x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x citovanému xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 t. x. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xx xxxxxxxx, xx právnická xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx vymazána x veřejného xxxxxxxxx (§32 xxxx. 8, 10 t. o. x. x.) – xxx XXXXX, X., XXXXX, X., GŘIVNA, X., XXXX, F., XXXX, J. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. 2. vydání. Xxxxx: X. X. Beck, 2018, s. 595. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ustanovení §32 xxxx. 10 x. x. p. o. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nemůže xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) vymazal x xxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (byť xx xxxxxxxxxx její obnova – viz bod XX.6. tohoto xxxxxxxx xxxx). Xxx xxx xxxxxxxx o xxxx xx takový orgán xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx), aby xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx podle §32 xxxx. 3 x. x. x. x. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (v xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx x xxxx xxx XX.9. odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx dále); ovšem xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (a xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. o. x. x.). Xxxxx xxxxx xx je vědom x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 t. o. x. x. xx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx rejstříku, registru xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx. xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxx písemné xxxxx, jak xx xxxxxxx §32 xxxx. 1 x. o. x. x., xxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxx konvalidace, x xxxxx xx xxx xxxx (xxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx ex officio (xxx XXXXXXX, X. X xxxxxxxx trestněprávním xxxxxxx xxxxxxx, zániku x xxxxxxx právnických xxxx. Státní zastupitelství x. 3/2022, x. 18 až 27). Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako předběžnou xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxx existuje, x xxxx zároveň zda xx lze vůbec xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jde o xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §9 xxxx. 2 tr. x., xxxxxx vůbec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k výmazu xxxxxxxxx xxxxx (obchodní xxxxxxxxxxx) x veřejného xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx rejstříku) xxxxx rozhodnutím rejstříkového xxxxx, neboli xx xxxxxx §9 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx x této xxxxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxx), které nebylo xxxxxxx. Xxxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx řídit, xxx jsou xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxx došlo x xxxxxxxx (série) xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pasážích xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx její xxxxxx – xxx xxx IV.6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

74. Xxxxxx zástupce v xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x odůvodnění svého xxxxxxxx se zmiňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, 2 x. o. x. x. Xxxxxxxxxx xxxxxx x omezující xxxxxxxx (x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 x. x. x. x., xx xxxxx třeba xxxxxxxx x vůči xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. o. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud není xxxxxxx některá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx 9 t. x. p. x. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx x případě xxxxx xxxxxx ustanovení xx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k ustanovení §32 xxxx. 2 x. x. x. x. nebylo možné xxxxxxxxxxx, že právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx výmaz x veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymazaná x xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx de iure xxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §209 o. x. (xxx xxxxx xxxx XX./6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

75. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. x. x. x. xx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx ke zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dne 26.4.2016) xxxx zahájením jejího xxxxxxxxx xxxxxxx (dne 2.2.2017), xxxxxx x x důvodů xxxxxxx.

76. X xxxxx řadě xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx směřující xx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx navíc xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx činěny až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxx dosah xxxxxxxxxx §32 odst. 10 x. o. x. x. xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, xxxxxx či přeměně, x to x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá xxxxx x ustanovení §32 xxxx. 10 x. x. x. x., xxx x z xxxxxxxxxx §32 x. x. p. x. xxxx xxxxx, xxxxx xxxx účelem xx xxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zřejmé, že xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podklady xxx xxxxx o xxxxxx vině stíhaným xxxxxxxx xxxxx.

77. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 10 x. x. p. x. xx xxxxx xxx xx to, xx xx nelze xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Je tomu xxx proto, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx směřujícím xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx vedou x xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přitom

– došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

– k xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx jednajícího xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx ní.

Nikoli tedy xxx xxxxx fáze xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx xx její xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

78. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxx, že xxxxx důležitou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx bylo selhání xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx a likvidátorem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§30 t. x. x. x.; xxx xxxx xxx xxxxx IV./5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), a x xxxxxxxxx na xxxxxx samotného xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §90 odst. 2 XXX x §32 xxxx. 9 x. o. x. x. (viz xxxx xxx bodem XX./9. xxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku).

79. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx osobního xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx výše. Pokud xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení mínily xxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, nemohly xxx učinit xxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxx posouzení, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx posuzování předběžných xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xx. ř., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx. Nadto v xxxxx xxxxxxx zanikla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříkového soudu, xxxxx xx xxxxxxx x obchodního rejstříku, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §185 x. x. xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx svého xxxxxx do xxxxx xxxxxx [xxx XXXXXXX, X. §185 xx: XXXXXXX, J., DVOŘÁK, X., XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Komentář. Xxxxxx X. Xxxxxx xxxx (§1 xx 654). 2. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2020, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX]. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx okamžiku po xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx zvrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx návrh xxxx, xxx xx tom xxxxxxx právní zájem (xxx x tomu xxx XX./6. odůvodnění xxxxxx rozsudku). V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxx k xxxxxx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.

80. Pokud uvedenou xxxxxx xxxxxxxx stavu, xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x tím x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, orgány xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx výše, x xxxxxxxx čehož xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, 2 xx. x.

XX./5. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem

81. Jak xxxx výše zmíněno, x xxxxxx spisu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x ustanovení §30 x. o. p. x., xxxxx xxxxx x zahájení trestního xxxxxxx proti právnické xxxxx vyrozumí orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxx xxxx xxx. rejstříkový xxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx jiného, xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx trestního stíhání xxxxxxx k vymazání (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §32 odst. 3 x. o. x. x. X uvedené xxxxxxxxxx slouží jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §32 x. x. x. o. x xx upozornit xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx pozornosti x xxxx xxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxx probíhá trestní xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, ohledně xxx xx navrhován xxxx xxxxx z obchodního xxxxxxxxx, a xx xxxxx, než učiní xxxxxxxxxx výmaz (viz x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx XX./9. xxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku). Xx xxxxxx primárním xxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxx (xx. policejního orgánu, xxxxxxxx státního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx zániku, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx trestu, xxxxx x na tom, xxx se xxxxxxxxx xxxxx nevyhnula těmto xxxxxxxxx xxxx zrušením x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je též xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx osoby (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), uloženo, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stíhání, aby xxxxxxx x výmazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, proč x přes xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výmazu xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxxx rejstříku v xxxxxxx se zákonem (§32 x. x. x. o. a §90 odst. 2 XXX), byl x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zákonnou xxxxxxxxx (xxxxx §30 xxxx. 1 x. o. x. x.) informovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx stíhání obviněné xxxx zahájeno xx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právnické xxxxx. X xx více xxx xxxxxxxxx orgán, xxxx. státní zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx-xx xxxxx usnesení x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rejstříkovému xxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx rejstříkovému soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx odsoudit. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zabránit výmazu xxxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx návrhu xx výmaz xxxxxxxxxxx X. X. z xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zde xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx) vydaného xxxxx §32 xxxx. 3 x. o. x. x., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), v xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX./6. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

82. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxxxxx) xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx XX./3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), x xx i přes xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nechaly xxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxx x obchodního xxxxxxxxx (x xxxx x xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx (viz xxxx). Xxxxxx jediným xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx upraveným xxxxxxxx xx institut obnovení xxxxxxxxx xxxxx upravený x §209 odst. 1 x. z., xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx obviněnou xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx hodný xxxxxx xxxxxxx, xxxx (x xxxxx xxxxxxx rejstříkový xxxx) xx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx zájem (xxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx §209 xxxx. 1 x. z. xxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx x její xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx nikdy nezanikla. Xxxxxx zástupce xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem (xxx xxx IV./9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx §209 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 x. x. p. x. (xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x rozporu se xxxxxxxx xxxxxxx stanoveným x §32 xxxx. 2 x. x. x. o. x xxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 3 x. o. x. x. Neučinil-li xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx přesto xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx, neměl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx prvního xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx obžaloba, x xxx xxxxx §188 odst. 1 xxxx. e) tr. x. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx napravit x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xx xxx zaniklou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tak xxx x xxxxxxxxxx xxxx popsané možnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněné právnické xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx [za xxxxxxxxxxx xxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx. x. a §1 odst. 2 x. o. p. x.].

83. Xxxxx xxx x soud, xx xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řízením o xxxxx osobním stavu (x její xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxx především zákonem x. 293/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xx xxxxxxx „XXX“). V xxxx xxxxxxxxxx xxx odkázat xxxxxxxxx xx ustanovení §2 xxxx. e) x §85 písm. x) ZŘS (x xxxxxxxxxx viz též xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25.2.2004, xx. xx. 29 Xxx 1154/2003, xxxxxxxxxx xxx x. 43/2005 Xx. xxxx. xxx.). Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxx xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx osob věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx §86 xxxx. 1 XXX xx xxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsána ve xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxxxxxxx pro právnické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zapsány xx xxxxxxxx rejstříku (byly xxxxxxxx), je nutné xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxx. 1 ZŘS [xxx XXXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxx část (§1 až 654). 2. vydání. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2022, x. 829, xxxxxxxxxx číslo 15]. X xxxxxxx vymazané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx místně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ten, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxx výmazem. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro řízení x obnovení xxxxxxxxxxx X. X. xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Olomouci.

84. K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 x. x. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §209 odst. 1 x. x. (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „toho, xxx xxxxxxx právní xxxxx“. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pokládat x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxx na spravedlivém xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zájmem xxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pachatele – xxxxxxxxx osoby (a xxxxxxxx x xxxx xxxxxx potrestání, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právnické xxxxx bez nově xxxxxxxxxx majetku možné), xxxxx x tím xxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx vymezen x §1 tr. x., xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx též v xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx. Xxxxxxxx je tedy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx i xx xxxxxx x právnickým xxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1, 2 x 3 x. x. x. x., xxxx xx xxxxxxx xxxxx odsouzení (x xxxxxxxx i trestnímu xxxxxxx), xxx xx xx mohl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jít o xxxxxxx, v xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x domoci xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx proto xxxxxxxxxxx, xx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx nástroj, xxx se xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obdobných posuzované xxxx.

85. V obecnosti xxx xxxxxxxxxx názoru, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob [§8 xxxx. 1 xxxx. i) XXX] x že – xxxxxxxx §8 xxxx. 2 XXX x xxxxxxxxx – xxxxxx xxxx xxxxxxx zahájit xxxxxx xxxxxx. Nicméně xxxxxx úprava xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby obsažená x §209 x. x. (xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) prolamuje xxxx uvedenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx důvodů.

IV./7. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx

86. Xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxx Nejvyšší xxxx x x xxxxxxxxxx x obviněnou právnickou xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zasílanou poštu. Xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, zda xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx. X. X. Xxxxx §34 xxxx. 1 x. x. p. x. xx právnickou xxxxx činí v xxxxxx xxxxx ten, xxx je x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx. Výčet xxxx xxxxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxx §21 xxxx. 1, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §21 xxxx. 2 x. x. ř. xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nepoužije, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx právnickou osobu xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx podle §193 x. x. nabývá xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2 x. s. x. xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby) xxxxx §196 odst. 1 x. z. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 2 x. x. x. x.), x xxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto konečného xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx) xxxx xxxxx prostřednictvím xx xx jednající osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástupci (xxxx. v řízení xxxx xxxxxx – xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx – předsedovi xxxxxx), že budou xxxxxxxxx úkony směřující x jejímu zániku, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 1 x. x. x. x.). Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. M. X. Xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení měla x x xxxxx xxxxx xxxxxx pod xxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxx x trestnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §34 odst. 1 x. x. p. x. ve xxxxxxx x §21 odst. 2 x. s. x., §193 a §196 xxxx. 1 x. x.

87. Xx xxx xxxxx uzavřít, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx obviněnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx J. X. xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx byl xxxxxxxx likvidátor Xxx. X. X. x xxxx xxxx popsaným xxxxxxxx působnosti – xx. xxxxx §34 xxxx. 1 x. x. x. x. Xxxxxx ohrožením xxx xxxxx xxxxx může xxx situace, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by byl xxxxx §21 xxxx. 4 x. s. x. xxxxxxxx z xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx konfliktu xxxxx likvidátora x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx optikou, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx otázkou se xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nezabývali (xxx xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx rámci zmíněná xxxxx státního xxxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §34 odst. 4 x. x. p. x. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx řízení).

88. Xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zvolený xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení je xxxxx xxxxxxxx obecně xx vadný, neboť xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xx. likvidátor, u xxx to zákon xxxxxxxxxxx, xxxx (xxx xxxxxxx) odůvodněno, aby xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx procesní xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx tehdy, xxxxx xxxx zjištěno, xx právnické osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxx vyplývá opak, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xx ovšem obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 8.12.2015, xx. zn. I. XX 3962/14). Do xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx totiž xx xxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, který xx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxx – jak již xxxx uvedeno – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx likvidátora xxxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx likvidované xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx tak xxx jednáno x xxxxxxxxxxxx, xxxxx měl xxx zřízen xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xx nepřebíral xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo vůbec xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, resp. xxxxxxxxxxxx z ní xxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx xx xxxx. do xxxx datové xxxxxxxx xxxxx xx adresu xxxx bydliště, a xx dříve, než xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněné xxxxx x xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5 t. x. x. o.

IV./8. X otázce komunikace xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx

89. Xxxxx xxx o problematiku xxxxxxxxxx xxxxxx činných x trestním xxxxxx x likvidátorem xxxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx, x xxx x posuzované xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, je x xxxxxxxx do datové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxx xxxxxxx, likvidátor xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxx statutárního xxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx. Důsledkem xxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měl xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vystupovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx. X nich xxx (x xxxx) xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx bylo xxxxxxxx xxxx trestní stíhání. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx mít xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, z xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 x. o. x. x. Přesněji xxxxxx, xxxxxxxxx je x xx straně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx likvidátora nesplnila xxxx povinnost založenou xxxxxxxxx ustanovením, aby xxxxxxxxxxx státního zástupce, xx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

90. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx, že xxxxx §34 xxxx. 6 x. x. x. o. má xxxxx xxxxxxx v §34 xxxx. 1 x. x. p. x. (xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx totiž xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx upravena xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx právnické osobě x xxxx třeba xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx úprava xx xxxxxxxx x §34 xxxx. 8 x. x. x. o., xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zmocněnci xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxx činí-li xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 x. x. x. x. (xxxx xxxx. statutární xxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx písemnosti xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx), naopak x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxx opatrovníka xxxxx §34 odst. 5 t. x. x. o. xxxxxxx xxxxx jim (x xxxxxx právnické osobě). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

91. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i x ustanovení §32 xxxx. 1 t. x. p. o., xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx – x xxxxxxxx následně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx brání vedení xxxxxxxxx xxxxxxx proti xx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů vypočtených x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (a xx x x xxxxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx) xxxx jednou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx O. T. x obchodního xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx zániku, xxxxx xxxxx jejímu xxxxxxx trestnímu stíhání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. o. xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx trestního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx příznivá xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx).

92. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx též příčinou, xxxx došlo x xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxxxxxxx, x xxx x x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nepřistupoval xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xx x rozhodnutími x xxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxx právnické xxxxx xxx likvidované, xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx splnit xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jednak podle §32 xxxx. 3 x. x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x jednak xxxxx §16 xxxx. 1 XXX doložit xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx ovšem xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nekomunikovaly x xxxxxxxxxxxx, xx dobře xxxxxx, xx jsou xxxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxxx se neobrátily, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §34 xxxx. 1 x. x. p. x., xxxxxxx toho nechaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatrovníka, xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx (aniž xx xxxxxx své shora xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrh xx její xxxxx, x němuž též xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §32 xxxx. 9 x. x. x. o. xxxxxxxxxx (protože xxx xx xxxxx x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 x. x. x. x. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informován a xxx aktivně xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §90 xxxx. 2 XXX xxxxxxxxx – xxx x xxxx xxxx). X xxxxxxx těchto vad xxxxxxx xxx xx xxxxxx opatrovníka, který xxx nepodnikl žádné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona xx xxxxxx uvedených xxxxxxx osob a x zabránění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX./9. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

93. Xxx bylo xxxx xxxxxxx (viz xxxxxxx xxxx 77. a 91. xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx), k xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provedl výmaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 9 x. o. x. o., neboť x tomu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx §32 odst. 3 t. x. x. o. I xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 x. x. p. x., jakož x xxxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx likvidátora na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 XXX xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v xxxxxxx x §32 xxxx. 1 a 3 x. o. x. x., xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx straně xxxxxxxxx rejstříkového soudu, xxxxx nesplnil xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §90 odst. 2 XXX x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx k xxxx xxxxx svolení xxxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 3 t. x. p. x. (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx). Rejstříkový xxxx totiž má xx xxxxxxx (xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx §90 xxxx. 2 XXX xxxx xxxx xxxx zkoumat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx není vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zda xxxx xxxxxxx xxxxx uloženého xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx níž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku (x tedy x xxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 1 t. x. x. o. xxxx navrhovatel x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 XXX, xxxxx xxxx xx při xxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přeměnu xxxx xxxxx právnické xxxxx. X posuzované xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahájily xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx (tj. likvidátora), xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nezkoumal, xxx xx xxxxx, jíž xx návrh na xxxxx xxxx, trestně xxxxxxx či xxxxxx.

XX./10. X otázce xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu

94. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti zde xxxxxx, xx za xxxxxxxxx pokládá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

95. X xxxx xxxxxxx postačí xxxxx, xx xxxx vytýkané xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx to xxxxx – nepostupoval-li xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxx IV./6. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx identity obviněné – xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx výše xxxxxxxxxx) ani v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx. Xx stručnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx není třeba xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx explicitně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x souvislosti x xxxx je xxxxx poukázat xx xxxxxx, které Nejvyšší xxxx vyslovil ve xxxx xxxxxxxx ze xxx 15.12.2021, xx. xx. 5 Tz 85/2021, x na xxxxx xxx xxxxx xxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx a xxx (xx xxxxx x xxxxxxxxx spravedlnosti) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rejstřík, x xxxx xxxx obviněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě (xxx xxxxxxx §1, §25 x §42 x xxxx. XXX). Xxxxx jej xxxxxxxxx xx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §23 odst. 1, 2 x. o. x. x., xxxxxx xx xxxx xxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx apod. (xxxx x tomu xxxx. XXXXX, P., XXXXX, X., GŘIVNA, T., XXXX, F., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2018, x. 491 x xxxx.).

96. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona, xx by bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxx rozsudek xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx část. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx, ustanovení §23 xxxx. 1, 2 x. x. p. x. xx xxxxx xxxxxxx, je také x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x jednoznačné, xx přijímáno x xxxxxxxx literaturou (více x xxxx xxxx. XXXXX, X., XXXXX, X., GŘIVNA, T., XXXX, X., XXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2018, s. 494, 887 a 888), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx částí odborné xxxxxxxxxx (xxx tamtéž) xxxx soudy nabádány xxxxx x vytváření xxxxxxxxx formulací, xxxxxxx xx být veřejnost xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informována x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxxx shrnutí a xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx stížnosti

97. Z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx x závěru o xxxxxxxxxxxxxxx podané stížnosti xxx xxxxxxxx zákona, xxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx. co xx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyslovit, xx x ní xxxxxx xxxxxxx. Jak xxx xxxx uvedeno, v xxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podílely, jakož x xxxxx orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxx x nakonec x xxxxxxxxxx odsouzena xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx v době xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx, x tedy x xxxxxxx. Nemělo xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx, aby právnická xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxx (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemělo xxx xxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xxxxx mělo být xxxxxxxxx, anebo mělo xxx dosaženo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxx xxxxxx, xxx-xx xxx xx vyslovení její xxxx xxxxx právní xxxxx (např. xxxx-xx xxxxxxx informovat veřejnost x daném trestném xxxx x xxxxxxx xxx na xx xxxxxxxxxxx x do xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

98. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

– x xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx se

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obviněné právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 x. x. p. x., xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §166 odst. 3 xx. x., xxxxxxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxx §172 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. (xx užití §1 xxxx. 2 x. o. x. x.), anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxx na obnovu xxxxxxxx právnické osoby xxxxx §209 odst. 1 o. x.,

– x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahájil xxxxxxx xxxxxxx, konkrétně především xxxxxxxxxx mu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx při pozdějších xxxxxxx činěných x xxxx věci),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx policejního orgánu x podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx přípravné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx dán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzením xxxxxxxxx xxxxxx existence xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §9 odst. 1 x 2 xx. x., xxxxxxx xxx

x. xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx. zrušení xxxxxx xxxxxx podle §209 xxxx. 1 x. x., shledal-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxx xxxxxxxxxxx xx přiměřeného xxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. (x xxxxxxx xx §1 xxxx. 2 t. x. x. x.), xxxxx xxxxxx vážný xxxxxx xxxxx neshledal,

e) pokračováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx obžaloby xx xx,

– x xxxxx (xxxxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx) x xxxxxxxxx xx xxx, že

a) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §34 xxxx. 4 x. x. x. o., xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 t. x. x. x.,

x) xxxx, k xxxxx xxxx podána obžaloba xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx obžalobu xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §186 xxxx. x) xx. x. x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x vrácení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxx. e) xx. x. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vad, xxxxx xxxxxx možno xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx učinění xxxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxx její xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxx nepřípustnost,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sám xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §9 xxxx. 1 a 2 tr. x.,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x trestním stíhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §188 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxx §172 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xx. x., resp. xxxx xxx xxxxx §231 xxxx. 1 xx. x. xx xxxxx §223 odst. 1 xx. x., a xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.,

– x rejstříkového xxxxx x projevilo se xxx xx xxx xxxxxxx nezjišťoval, xxx xxxx xxxxxx trestní xxxxxxx právnické osoby, xxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx bránilo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ukládá ustanovení §90 xxxx. 2 XXX,

– x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. X. x xxxxxxxxx xx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx do ní xxx xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxx §34 xxxx. 1 x. o. x. x.,

x) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxxxx písemně neinformoval xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 3 x. x. x. x. xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení,

d) x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 XXX xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx (soudce xxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx vedeno trestní xxxxxxx,

– x ustanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxxx xx xxx, že

a) xx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nepřípustnost jejího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem.

99. Xxx xxx shrnout, xx v xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestním xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx proto, xxx xx obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx výsledku x podobě odsouzení x účinnému xxxxxxxxxx xxx, že bude xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zanikne. Xxxxxxxxx xxxx orgány činné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x trestním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxx jejímu xxxxxx xxxxxxxx, xx xx byly xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx již xxxxx opomenutím xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, neměly xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx předchozím nezákonném xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, xxx xxxx buď vyvolat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedošlo xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx procesních xxx završil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) právnické xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

100. Xxxxx nedošlo x vydání xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stejně tak xxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podané xxxxxxxx (zde xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x došetření – xxx xxxx), pak xx xxxxx konstatovat, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl porušen xxxxx primárně v xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 x. x. x. x. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx obviněné x xxxxxxx, xxx xxx takový procesní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxx x xxx. xxx-xxxxxxx), byla xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 tr. ř. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prvního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §34 xxxx. 5 x. x. x. x., xxxxx ustanovením opatrovníka, x nímž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možnosti realizovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě.

101. Nejvyšší xxxx proto xxxxx §268 odst. 2 xx. x. xxxxxxxx, xx zákon xxx xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx shora zmíněných xxxxxxxxxxxx, xx. x §9 xxxx. 2 xx. ř. x §11 odst. 1 xxxx. x) xx. x. a §34 xxxx. 5 t. x. p. o. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněné x x xxxxxxxxxx §209 xxxx. 1, xxxx. 4 písm. x) tr. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx je x dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obviněné xxxxxxx Nejvyšší soud xxx xxxxx ustanovení §32 xxxx. 2, 4 x. x. x. x., a xx v tom xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání obviněné xxxxxxx, x proto xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

102. X návaznosti xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §269 xxxx. 2 tr. x. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Šumperku xx xxx 28.5.2019, xx. xx. 4 X 87/2017, a xx x celé xxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx – xxxxxxxxxxx X. X. Současně xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušenou část xxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx změně, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx.

103. Nejvyšší xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx nápravy xxxxxxxxxx vad xxx xxxxxxx již x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §271 xxxx. 1 tr. ř. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby trestní xxxxxxx obviněné bylo xxxxxxxx (xxx xxxx xxxx XX./6. odůvodnění xxxxxx rozsudku), a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx §11 odst. 1 písm. x) xx. x. bylo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Především xxxx xxxxx xx xxxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxx xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Proto xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §1 xxxx. 2 x. x. p. x. xxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §275 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxx xxxxx navazující xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxx zanikla. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx konstatování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx navazující xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že právnická xxxxx xxxxxxx.

104. Xxxxxx xx nejeví xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zatěžování xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxx též xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx totiž musel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx X. X., xxxxx xx xxxxxxxx vážný xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxx by xxxx znovu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, pokud xx x civilním xxxxxx x xxxxxx xxxxx §209 xxxx. 1 x. z. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx být xxxxx vyslovena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx její jakékoliv xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx žádný xxxx xx objevivší xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx limitován x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx smyslu zákazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §273 xx. x.), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trest xxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx sdělovacího xxxxxxxxxx (xxx bod XX./10. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněné, xxxxx xx nadto ani xxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxx kladen xx vinu. Xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx navíc xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx x podstatě xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxx xxxxxxx x likvidací a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx zatěžující orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx musely xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) cestou xxxx xxxxxxxx výsledku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x formálně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §16 x. x. p. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §172 xxxx. 2 xxxx. x) xx. x., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx. účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxxx.