Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxx naplnit i xxxxxxx, xxxxx bylo xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx vyhoštění x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx použita xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 16.12.2008 x. 2008/115/ES x společných xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx navracení neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxxx, zda xx xxx proti takovému xxxxxxx uplatněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §337 xxxx. 1 xxxx. b) xx. xxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxx Evropského soudního xxxxx x zabývat xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to i xx zřetelem k xxxxxx subsidiarity trestní xxxxxxx (§12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx).

Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx §265x odst. 1 tr. ř. xxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Brně xx dne 23.11.2021, xx. xx. 4 Xx 219/2021, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxx 23.9.2021, xx. xx. 1 X 61/2021. Xxxxx §265x odst. 2 xx. ř. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265x xxxx. 1 tr. x. pak Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Okresnímu xxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Blansku ze xxx 23.9.2021, xx. xx. 1 T 61/2021, xxx xxxxxxxx X. E. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §337 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Podle §337 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx v trvání 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx mu xxx xxxxx 81 odst. 1 x §82 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx xxxx 2 xxxx. Xxxxx §80 odst. 1, 2 xx. zákoníku xxx dále obviněnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které Krajský xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.11.2021, xx. xx. 4 Xx 219/2021, xxxxxx xxxxx §256 xx. x. jako xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xx xxx xx stručnosti xxxxxxxx xxx, xx nerespektoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x určené lhůtě xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Dne 17.6.2021 x 8:20 hodin xxxx xxxxxxxxx obviněného x obci XY xx ulici XY x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot XXX, xxxxxx xxxxxxxx hlídka Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx obviněnému xxxxxx xxxxxx vízum xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx od 12.10.2020 xx 9.4.2023. Na xxxxxxx této skutečnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x 10:15 xxxxx zajištěn a xxxxxxxxxx xx Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, oddělení xxxxxxxx xxxxxxxx, pátrání x xxxxxx x Xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx obviněný xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx středisko Xxxxxxxx, xx dne 18.3.2020, x. x. XXX-2564-43/XX-2019-931200-XX, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx doba 2 xxxx, xx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxx 12.10.2020, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vydalo Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. x. XX-74141-12/XXX-2020, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8.3.2021, č. j. 8 Xxx 43/2021-21, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 9.3.2021. Xxxx x xxxxxxxxxxx tedy započala xxxxx xxxx 9.3.2021 x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 9.4.2021.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxx xxxxxxxx O. X. xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx dovolání, xxxxx xxxxxxx proti výroku xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx dovolací xxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. g) a x) xx. ř., xx znění xxxxxxx xx 31.12.2021 (xxxxx xxxxxx dále x xxxxx xxxxxxxxxx uvedeno xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx „xx. x.“ xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2021).

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průběh vybraných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, kterého se xxxx xxxxxxx orgány x xxxxxx řízeních xxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxx xxxxx, bylo vydáno xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxxx a migrační xxxxxxxx, xxxxxx průtahy x řízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx. Nepřehlednost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x tomu, xx xxxx obviněného xxxx do současné xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx řízení před Xxxxxxxx soudem x Xxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx pobytu.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedostatečné posouzení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění xx xxxxxx §80 xxxx. 3 xx. zákoníku, xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxx rodině xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxx obavy x xxxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx jeho prokurdských xxxxxxx xx území Xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx při ukládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx obviněného xxxx podle xxxx xxxxxx x souladu x mezinárodními xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zasahuje x xx života a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dětí. V xxxx souvislosti xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx věci xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Jihlavě xxx xx. zn. 10 X 73/2019, a xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x Turecku.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx měl být xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxx protokolu pracovníky xxxxxx cizinecké policie Xxxxxxx. Protokol neobsahuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxx A. X., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxx odmítl provést xx xxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx následek nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. „xxxx xxxxxxxx x úmyslu …“.

9. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx stránka xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx“. Soudy xxxx xxxxx něj důsledně xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxx osobě x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx tak xxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx jednání, xxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x takovým způsobem, xx je lze xxxxxxxx xxxx trestný xxx.

10. Xxxxxxxx doplnil xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxx 31.1.2022, x němž xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxx uplatněnou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx subjektivní stránky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxx přečinu, xxxxx formulace xxxxxx x xxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předložila xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §265o xxxx. 1 tr. x., a xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx shodný xxxxxxxxx návrh xxxx x prvním xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnout xxxxxx xxxxx, případně aby xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx, a přikázal xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně.

b) Xxxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce Nejvyššího xxxxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx trestního řízení, x xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spočívajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dovolacích xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neopodstatněné.

12. Dokazování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důkazu prohlášením xxxx X. X., xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx odůvodnil x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení. Xxxxx proto o xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx také námitku, xx xxxxxx soudů xxxxxxxx x materiálů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx. Obviněný byl xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxx jako o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxx xxx svém xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx přítomná xxxxxxxxxx.

13. Státní xxxxxxxx xxxx zrekapituloval xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx naplněna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx byla xxx 3.5.2021 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotčená xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx vyhoštění.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxx uložení trestu xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §80 odst. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyjádřil, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x), x) xx. zákoníku. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 odst. 3 písm. x) xx. xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx být x xxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vyhoštění. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §80 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx soudy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x dotčených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či udělení xxxxx. Přitom x xx podkladě xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx obviněného xxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §80 odst. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného podle §265x xxxx. 1 xxxx. e) tr. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx formální podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x zabýval xx otázkou povahy x opodstatněnosti námitek xxxxxxxxxx xx vztahu x uplatněným xxxxxxxxx xxxxxxx.

17. X xxxxx xxxx nutno xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx č. 220/2021 Xx., xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §265b xxxx. 1 xx. x. xxx, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x) xx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) až x). Xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxx za xxxx právní xxxxxx, xx vztahu xx xxxx dovolacím xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxx obsahově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určitého důvodu xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pochybení.

18. Xxxxxxxx soud dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx dílem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x odkazovaným dovolacím xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx důvodnou. Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx předmětného xxxxxxx“. Přestože xx xxxxxxxx neuvádí, z xxxxxx xxxxxxxxx námitky xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx se dovolává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx za xxxx (xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx poněkud xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu). Zmíněná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. [xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř.], xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx skutku nebo xx jiném nesprávném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxx spočívající xxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx činu, než xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx nenaplňuje xxxxx xxxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx vůbec trestným xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx též „xxxx xxxxxxxxx hmotněprávní xxxxxxxxx“. Xxxxxx xx jím xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx význam x xxxxxxxx hmotného xxxxx.

19. Xxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. l) xx. x. [xxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.], xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odsuzujícímu rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nedůvodné, xxxxxxxx xxx x řízení xx xxxxxxxxxxxxxx dán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. [xxxx x §265x xxxx. 1 písm. h) xx. ř.]. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx zásadní xxxx xx možnost xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohl Xxxxxxxx xxxx přezkoumat xxxxx §265x xxxx. 3, 4 xx. ř. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Brně x jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kasační výrok Xxxxxxxxxx soudu

21. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. b) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xx xxx xxxxxx xxxxx vyhoštění nebo xxxx rozhodnuto x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto trestného xxxx je xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soudů x xxxxxx orgánů veřejné xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ztěžování se xxx xxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxx xxxxxx rozhodnutí, a xx x rozsudku xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx vyhoštění xxxx x rozhodnutí jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx x správním vyhoštění (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.3.2014, xx. xx. 8 Xxx 230/2014).

22. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx xx vinu xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4. x 9. xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“). Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxxx zákoníku x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxx je xxxxx považovat rovněž xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx Evropské xxxx xx xxx 16.12.2008 x. 2008/115/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx jen „xxxxxxxxx směrnice“), x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx „XXXX“).

23. Xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem ve xxxx xxxxxxxxxx O. X. xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx. 8 návratové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx všechna opatření xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x navrácení, xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 návratové směrnice xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx během xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx (xxxx. 1), xxxxxx xxx x krajním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x donucujícím xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx únosnou xxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. 4). Z xxxxxx donucujících xxxxxxxx xx poté x xx. 15 xx xx. 18 xxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně upraveno xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah, xxxxx xx přípustný až xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nemohou xxx účinně uplatněna xxxx mírnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx x obsahu čl. 8 i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřil xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 6.12.2011 ve xxxx Xxxxxxxxx Achughbabian, x. X-329/11 (xxxx xxx „rozsudek xx xxxx Achughbabian“), v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx „xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestněprávní sankci, xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx této právní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x není xxxxxxx xxxx xxxxx opustit xxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xxxxxx uplatněna xxxxxxxxxx opatření xxxxx xx. 8 xxxx xxxxxxxx a v xxxxx případě – xxx-xx zajištěn za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhoštění – xxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx“.

25. Ve xxx xxxxxxxxxxx praxi xxx XXXX xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx použít xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx dosažení xxxx návratové směrnice, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případech uvedených x xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx době. Xxx xx xxxx podle XXXX „xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxx konstatován xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, či dokonce xxxxx před přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Takovýto xxxxxx xx xxxxxxx vyhoštění …, x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxx“ (xxx xxx 45. rozsudku xx xxxx Achughbabian).

26. Xxxx xxxxxxx xxxxxx však xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x platnosti (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxxxx nebylo xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx s použitím xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx návratové xxxxxxxx (xxx xxx 46. xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxxxx).

27. Na rozhodnutí xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxx v xxxxxxxx xx dne 6.12.2012 xx xxxx Xx Xxxxx, x. C-430/11, x xxxx se x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx otázkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestem xxxxxxxxx xxxxx trestem xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xxxxx x trestu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx XXXX xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přijato x xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 6 xx xx. 8 návratové směrnice (xxx body 36. xx 42. xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. XXXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx „xxxxx domácího vězení xxxx … zpozdit, x xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přispívají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx, jakmile xx xxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ (xxx bod 45. xxxxxxxxxx rozsudku). Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přednost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vězení. Xxxxx nikoli, je xxxxx dospět k xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx brání xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxx trestu na xxxxx domácího xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx.

28. Judikatura XXXX ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx různé xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx směrnice, xx xxxxxxxx nastíněna xxxxxx x xxxxxx 48. xx 56. stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 2.2.2016 xx xxxx Sélina Xxxxx (Xxxxxxx), č. X-47/15, xx které xxx xxx přehlednost xxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx z ní xxxxxxxxxxx, xx zřejmé, xx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, resp. donucovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizince, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx směrnice.

29. Xxxxxxxx xxxx pro vysvětlení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x navrácení (xx. 6) a výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 8; návratová směrnice xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxx – xxx xx. 3 xxx 5. xxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx primárně xxxxxxxxxx xx. 8 návratové xxxxxxxx, xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx stanovuje xxxxxxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 1), xxxxxx xxx x krajním xxxxxxx xxxxxxxx přistoupit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x nepřekračující xxxxxxx xxxx xxxxxxx síly (xxxx. 4). Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xx. 15 až xx. 18 návratové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxx představuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavě XI xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (§123x), xxxxxxxx záruku (§123x) x xxxxxxxxx xxxxxxx (§124 x xxxx.). Xxx samotný xxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x §128 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx.

31. Xxx uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx východisek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, neboť x xxxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení uloženo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx proti xxxx použita donucovací xxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxxxxxxx směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx trestný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, pro jehož xxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx 2 roky. X podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uložení trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx), který sice xxxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx veškerých xxxxxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx rozhodnutích poskytl XXXX.

32. Soudy nižších xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxx otázkou účinků, xxxxx návratová xxxxxxxx x xxxxxxxx související xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxx dopad xx xxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxxxxxxx xx stíhaný xxxxxx. Přestože xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jedním x xxxx xx uplatnění xxx. xxxxxxxxx účinku xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx soudech xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx interpretovat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvolily xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x výsledku odpovídajícímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. xxx 116. xxxxxxxx SDEU xx xxx 5.10.2004 ve xxxx Xxxxxxxx, x. X-397/01, x xxxxx).

33. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkladu xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx transpozicí xxxxxxxx (viz xxx 115. xxxxxxxxxx rozsudku XXXX xx věci Xxxxxxxx), x to xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx směrnicí (xxx xxxxxxxx SDEU xx xxx 13.11.1990 xx xxxx Xxxxxxxxxx, č. X-106/89). Podmínkou pro xxxxxxxxx xxxxxxxx výkladu xx vedle dodržení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx marné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty (xxx xxxx. bod 115. xxxxxxxx XXXX ze xxx 4.7.2006 ve xxxx Xxxxxxxxxxxx Adeneler, x. X-212/04).

34. Xxxxxxxx xxxx xxx úplnost xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx čl. 20 xxx 24.12.2010. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337 odst. 1 xxxx. b) xx. zákoníku. Bez xxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx maximalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx se nabízí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx (§12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx), xxxxx xxxx jedna xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného vyžaduje, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kde xxxx právní prostředky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx řešení představuje xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nepochybně xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx trestněprávních norem xx xxxxxx vyvození xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednání, xx. xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx správního (xxx ŠÁMAL, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Komentář. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Beck, 2012, x. 115 xx 117; dále xxx stanovisko trestního xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxx pod č. 26/2013 Xx. xxxx. xx.).

35. X posuzované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obžaloby, prakticky xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směrnicí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx prvního x druhého xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nezbytnost xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxx X. X. se xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva. Po xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxx nicméně Nejvyššímu xxxxx nezbývá než xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxx x xxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx míře. X xxxxxx xxxxxx nemohla xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Brně x jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx. Vzhledem x tomu, xx xx xxxxxxxxx úkolem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx líčení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxx xx podané xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Teprve xxxx, co bude xxxxxxxxx xxxx otázka xxxxxxx, to znamená, xx xxxxxxx xxxx x uvedeném xxxxx xxxxxx důkazy v xxxxxxx líčení, xxxx xxxxx důsledně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx vyvození trestní xxxxxxxxxxxx obviněného za xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx Xxxxx republiky po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx viny xxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx tak, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx byly xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Samozřejmě v xxxxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutkové xxxxxxxx žalovaného přečinu. Xx xxxxx úvah xxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx zahrnout x xxxxxxxxx zásady subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxx použití xx xxxxx xx všech xxxxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx shledaných xxx napadeného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx většina x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx shrnutí

37. Na xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. X. částečně xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx §265k xxxx. 1, 2 xx. x. zrušil napadené xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x xxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxx obsahově navazující xx zrušená xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265l xxxx. 1 xx. x. přikázal Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

38. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xx xxx okresní xxxx xxxxx právním xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. x.). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx podkladě dovolání xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx ke změně xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx (§265x odst. 2 tr. ř.).

39. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x., xxx x xxxxxx xxxxxxxx ekonomie neprodleně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení x jemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zasedání, xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vykázání podle §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako odvolací xxxxxx xxxxx §256 xx. x. xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx výše uvedenému xxxxxxxx soudu druhého xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obhájce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx výroku xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) x x) xx. x. xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2021.

Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx zabýval xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx maření xxxxxx úředního rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x který se xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x když xxxxx xxxxx němu xxxxxx xxxxxxx donucovací opatření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxx, zda xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §337 xxxx. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x judikatury Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, proč xxxxxx použita xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x se xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§12 odst. 2 xx. zákoníku). Na xxx xxxxxx xxx xxxxxxx kladnou, tedy, xx znaky zmíněného xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx uvedených xxxxxxxx, x že xx třeba xxxxxxxx x eurokonformního xxxxxxx xxxxxxxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, x xx xx namístě xxxx xxxxxx na xxxxxx subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx nebyla xxxxxxx donucovací xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.2.2011, Tpjn 304/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 20/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxx R 20/2011

Stanovisko xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 30.1.2013, Xxxx 301/2012 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 26/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx jen X 26/2013

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2010, xx. xx. 6 Xxx 1457/2010, uveřejněné xxx xxxxxx 30/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.9.2020, xx. xx. 8 Xxx 838/2020, uveřejněné xxx xxxxxx 13/2021 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 12.6.2018, xx. xx. 8 Xxx 486/2018, xxxxxxxxxx xxx číslem 22/2019 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 26.3.2014, xx. zn. 8 Xxx 230/2014

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.11.2015, xx. xx. 4 Xxx 1230/2015

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.8.2018, xx. xx. 6 Xxx 679/2018