Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Zemře-li v xxxxxxxx xxxxxx události xxxx xxx jedna xxxxx blízká, xxxxxxx xx to xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx každé x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §2959 xxx. č. 89/2012 Xx.

Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 7.11.2019, sp. xx. 17 Co 255/2019, x věc xxxxxx tomuto soudu x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7.11.2019, x. j. 17 Xx 255/2019-193, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1.2.2019, x. x. 24 C 53/2017-162, xxxx Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 8 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx žalobce x) domáhal zaplacení xxxxxx 3 800 000 Kč, xxxxxxx x) xxxxxx 3 800 000 Xx, xxxxxxxxx x) částky 600 000 Xx x xxxxxxxxx x) 2 800 000 Xx, xxxx peněžité xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx rovněž x nákladech odvolacího xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x roce 2015 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X., xxxxxx žalobců x) x b) [dále xxx xxx „rodiče“ ]. Žalobkyně c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), žalobkyně x) xxxxxxxx přítelkyní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx pravidelně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X. na oběd xx xx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx x) x rodiči xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx, byli xx xxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx, svého xxxx vnímal xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx X. xxxxxxxx žalobci a) x jeho xxxxxxxxx x výchovou jejich xxxxxxxxx dcery, všichni xxxxxxxx trávili xxxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxxxx přítelkyní – xxxxxxxxx d). Xxxxxxx x) x xxxxxx xx xxxx 1989 xxxxxxxxxx xxxxxx dovolené x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx umožnit poznávat xxxx. Xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žalobce x). X xxx s xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonickém xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx trávil xxxxxxx. Xxxxxxxxx d) xxxxxx x manželů X. xxxxxxxx x xxxx 1995, xxxxxx x xxxx xxxx xxx již od xxxxxxx xxxxx, postupně xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx vlastní xxxxxx, xxxxxxx s xxxx x xxxx xxxxx xxx a pomáhala xxx x výchovou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatila xxxxxxx x xxxxxxx x) x x) 1 200 000 Kč, xxxxxxxxx x) 400 000 Xx x xxxxxxxxx d) 200 000 Xx, požadavek xx xxxxx odškodnění xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx popsanými x judikatuře xxxxxxx xxxxx. Odvolací soud xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxx §2959 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, (xxxx xxx „x. x.“) ve spojení x §9 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx i Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx x rozsudků Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 19.9.2018, sp. xx. 25 Xxx 894/2018, xx dne 12.4.2016, xx. xx. 4 Xxx 1402/2015, xx xxx 18.5.2016, xx. zn. 6 Xxx 1421/2015, x x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.12.2015, xx. xx. X. XX 2844/14), xxxxxxxx xx soudní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (rodiče, xxxx x manžel) x xxxxxxx 240 000 Xx xx 500 000 Kč x určil xxxxxxxx xxxxxx xxx odškodnění xx 510 920 Xx jakožto dvacetinásobek xxxxxxxx xxxx x xxxx 2014. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx útrapy spojené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx každému z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 200 000 Xx, snaše zesnulých 400 000 Xx x xxxxxxx přítelkyni 200 000 Xx, xxxxxx k závěru, xx plnění, xxxxx xxxxxxxx žalovaná, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxx, harmonické, plné xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx X. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodiny. Xxxxxxxx také k xxxx, xx škůdce xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xx xxxxxxxxxxxxxx. Vzal xxxx x xxxxx též xxxxxxxx, xx zemřeli x důchodovém xxxx, xxxxxx x nimi xxxxxxx větší část xxxxx xxxxxx x xxxxx x žalobců xxxxx na zesnulých xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx X. xxxx xxxxxxx xxxxx oběma synům, xxx x xxxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx žalobců x xxxxxxxx zdůraznil, xx xxxxxxxxxxx jejich vztahu x zesnulým vzal x potaz xxx xxxxx x výši xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žalovanou vyplacené xxxxxx, které xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx „neutrálních“, běžných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vztahů.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k němu

2. Xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx x §237 o. x. x. tím, xx: x) odvolací xxxx se odchýlil xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx, konkrétně xxxxxxxx, xx zemřely xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ztráta x šok mnohem xxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přiznané xxxx xxxxxxx xxxx xx každého xx xxxxxxxxx); x) odvolací xxxx xxxxxxxxx vyřešil xxxxxx, která dosud x rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zda x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě, xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx újmy x xxxxxxx na specifické xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxx 27.2.2019, xx. zn. 25 Xxx 1901/2018, xxxxx, xx by xxxx xxx zvýšena x řádu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx ze dne 29.5.2019, xx. xx. 25 Cdo 3111/2018, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx, xx x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx určení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx náhrady xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nesouvisí x x vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxx závislosti xx xxxxxxxxxxxxxxx pozůstalých slouží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2962 xx §2966 x. x. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Žalovaná xx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx ztotožnila se xxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx navrhla xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. x.) shledal, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§240 xxxx. 1 x. x. x.), xx splnění xxxxxxx podmínky advokátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§241 xxxx. 1 x 4 x. x. x.) x je xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x. xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx, xx žalobci xxxxxxxx ztratili xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxxxx x xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výslovně xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

5. Podle §2959 x. z. xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odčiní xxxxxx xxxxxxx útrapy xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyvažující xxxx jejich xxxxxxx. Xxxxx-xx výši xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxx, xxxxx xx zamezit xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx v nálezu xx xxx 22.12.2015, xx. zn. X. XX 2844/14, x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 19.9.2018, sp. xx. 25 Xxx 894/2018, xxxxxxxxxxxx pod č. 85/2019 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx způsobem uvedena xxxxxxxx, xx kterým xxxx soudy při xxxxxxxxx výše náhrady xxxx podle §2959 x. x. xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx třeba zohlednit xxxxxxxxx jak xx xxxxxx pozůstalého, xxx x xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zemřelým, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxx odsouzení), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx dostačující, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxxx peněžitého xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, xx běžné rodinné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vztahy xxxxxxxxx blízké x xxxxxxxx, naopak xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx měly xxxxxxx slabší xxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x pozůstalou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx-xx pozůstalý xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byl-li x xxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx o xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, dopad xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sféry, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x v omezeném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx škůdce, xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx náhrady xxx xxx nepředstavovala xxxxxxxxxx důsledek. Za xxxxxxxx částku xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x judikaturou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxxxx, děti) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rok předcházející xxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx osoba, mělo xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx blízkému xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pouhého xxxxxx přiměřených xxxxxx xx ztrátu každé x osob, xxx xxxxxxx. Tím xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxx útrapy xxxxxxxxxxx (byť xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nepochybně xxxxxxxxxx způsobilá přivodit xxxxxxx bolestnější xxxxxxxx, xxx ztráta xxxxxxx x rodičů při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x druhého x xxxxxx, proto xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxx úmrtím xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx náležely xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rodičů.

8. X xxxxxx ze xxx 22.12.2015, sp. xx. X XX 2844/14, Ústavní xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx se xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Absence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx proces a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dle xx. 36 xxxx. 1 x čl. 10 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx a xx. 8 xxxx. 1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Námitka, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x žalobců x) x b) xxx x rodiče, xx důvodná. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx náhrady xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx rodinné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zesnulými, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vzal xxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, žalobci x) x x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xx xxxx xx nich nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx smrti xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x). X odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx a jakým xxxxxxxx se v xxxx úvahách promítla xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx úmrtí xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxx a) x x) xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx bez řádného xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx ani není xxxxx soudem uvažované xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobnostních práv.

10. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx soudu zrušil x věc xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x odst. 1, 2 x. x. x.), x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. ÚS 2844/14 x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.9.2018, xx. xx. 25 Xxx 894/2018, xxx též x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx názoru x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ztrátě xxxx blízkých xxxx. Xxxxxx názor xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx dodat, že xxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxx zemřel, xxxx v projednávané xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zmírnit x xxxxxxxxxx xxxxxxx přílišnou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx napadeného rozsudku xx ani nepodává, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x úvahu.

12. Xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, x rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2019, sp. xx. 25 Cdo 3111/2018, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx náhrada xxxxxxxx šedesátinásobek průměrně xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx respektuje xxxx, xx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praxi x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §13 x. x. (tj. x obdobných případech xxxxxxxxxx xxxxxxx), měla xx být základní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x řádu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.9.2018, xx. xx. 25 Xxx 894/2018, xxxxxxxx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx soudu xx xxx 23.4.2019, xx. xx. XX. ÚS 4156/18). Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx procent, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx extrémní, xx možné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částky. X xxxx ostatně dospěl Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxx 27.2.2019, xx. xx. 25 Xxx 1901/2018, na který xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 100 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pouhým xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxx imateriální xxxx – xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx „xxxxxx“ a xxxxx, xxx konkrétní případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx (xx xxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx, xxxxx xxxxx xx možné); xxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x nezávislou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2020, xx. xx. XX. XX 2578/19).

13. Dovolací xxxx nepřisvědčil xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx určení xxxxxx xx náhradu újmy xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, když xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxx. Xxxxxx §2959 x. x. xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x za xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obavy x xxxxxxxxxx. Kritérium existenční xxxxxxxxxx xx zemřelém, x xxxx se x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obavy xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nikterak xxxxxxxxx x tím, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx §2962 a násl. x. x., x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xx prokázána xxxxxxxxxx závislost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.