Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx protiprávního xxxx xxxxxxxxx osobě, xxx-xx xxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx xxxx osobou x obdobném xxxxxxxxx xxx plnění pracovních xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) t. x. x. o., xx xxxxxxxxx xxxx jiné xxx, xx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §8 odst. 1 písm. x) xx c) x. x. x. o. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být provedeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které lze xx ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §8 odst. 2 xxxx. b) t. x. x. o. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxx xxxxxxxxx následku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx taková opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx. o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxxx a protiepidemickou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, požární xxxxxxx xxx. Může jít xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx prodeje [viz §7 xxxx. 2 xxxx. d) zákona x. 253/2008 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx].

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ministryně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx §268 xxxx. 2, §269 odst. 2 x §270 xxxx. 1 tr. x. xxx, že xxxxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 X 146/2019, xxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. v xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. x. x. x §205 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozsudek xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 7, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 X 146/2019, který nabyl xxxxxx moci xxx 10.6.2020, byla obviněná xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx společnost X. X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krádeže xxxxx §205 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x §7 xxxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx „x. o. x. x.“), x přečinem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §216 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.1.2019 x xxxxxxxxxxx s §7 x. x. x. x. Za xxxx xxxxxxx přečiny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxx 50 denních xxxxx po 1 000 Xx, tj. xxxxxx xx výši 50 000 Kč. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx peněžitý xxxxx xxxx být zaplacen x 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 000 Kč a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx §228 xxxx. 1 x §229 xxxx. 1, 2 xx. ř. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nárocích xx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se obviněná xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx zjištění Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 vyjádřených xx xxxxxx xxxxxxxx dopustila xxxxxxx xxxxxx xxx, xx dne 2.10.2018 xxxxx 9:52 xxxxx x XX, xxxxx XX, před xxxxx x. XX, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxx zaparkovaného x xxxxx uzamčeného xxxxxxxxxx vozidla xxx. xx. XY x xxxxxxx 120 000 Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. K. xxxx, xx se xxxxx neztotožnění pachatelé xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jejím motorovým xxxxxxxx XY x xxxxxxxxxxxxx xx krádeži xxxxxxx vozidlo poškozeného xx xxxx xxxxxxxxxx xx adrese XY, xxx obě xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx. xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 10.10.2018 xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a tyto xxxx xxxx dále xxxxxxxxxx k prodeji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x areálu užívaném xxxxxxxxx. Xxx 11.10.2018 xxx byly některé xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“, xxx xxxxxxx x xxxxxx x prodeji starších xxxx xxxxxxx tov. xx. XY. Xxxxxx xxxxxxxx právnická osoba, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx X. Xx., xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci osob xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx XY , xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §31 xxxx. 4, 5, 6 x 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx bez dokladů x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §5, §7 odst. 2 xxxx. x), §8, §15 a §16 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x rozporu s §7 xxxx. 1, 2 xxxxxx č. 563/1991 Sb. o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze 3 xxxxxxx xxxxx, a xx x výkupu xxxxxx 2.0 XXXX xx xxxxxx 3 000 Xx xx xxx 4.10.2018, kapoty X II xx xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X II xx xxxxxx 1 500 Xx, xxxxxxxx Xxx xx částku 600 Xx xx dne 4.10.2018, xxxxx xxxxxxxxx xx 100 Xx, XX xxxxx kompletních xx 1 000 Xx, XX xxxxx xxxxxxxxxxx xx 500 Xx, xxxxxx dveří (xxx xxxx) za xxxxxx 800 Xx, 2 xxxxxxxxxxx náprav xx xxxxxx 500 Xx a LZ xxxxxx xx xxxxxx 200 Kč xx xxx 5.10.2018, vše xx xxxxx neznámého xxxxxx, xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx X. X.

XX.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx x xx

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 24.3.2021 x Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stížnost xxx porušení zákona x xxx, že xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 3 x. x. x. o. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, 2, 3 x. o. x. x. a poukázala xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x otázce přičitatelnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 x. o. x. x. musí pro xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx soud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx okruhu x xxxx xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 x. o. p. x. pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx čin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7 xxxxxxxx ministryně spravedlnosti x xxx, xx xx výroku xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx neznámí (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx vyplývá xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx společnosti X. X. s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxxx, že xx právnické xxxxx xxxx být přičítán xx xxxxxx §8 xxxx. 3 x. x. x. x. xxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. x. Xx xxxxxx k přečinu xxxxxxx xxxx argumentace xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx obstát xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádným způsobem xxxxxxxxx vědomí xxxxxxxxx X. Xx. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) t. x. x. o.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) t. o. x. o. ani x xxxx xxxxxx, xx orgány xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x. x. p. x. neprovedly xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxxxxxx neprovedly povinnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx neučinily nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odvrácení následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx soudu, xx uvedené pochybení xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XX. Xxxxxx xxx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bezpodmínečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx uznatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

7. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx umožnilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. X tomto xxxxxxx xxxx tedy splněny xxxxxxxx přičitatelnosti xxxx xxxxxxxxx osobě a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhla, aby Xxxxxxxx soud podle §268 xxxx. 2 xx. x. vyslovil, xx xxxxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, sp. xx. 24 T 146/2019, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 3 t. x. x. o., xxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i všechna xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx podle §270 xxxx. 1 xx. x. přikázal Obvodnímu xxxxx pro Xxxxx 7 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx a rozhodnout.

9. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx x přečinu krádeže xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx x xxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx x rámci §8 xxxx. 1 t. x. x. x. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx přičítán xxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx chybí.

III.

Důvodnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §267 xxxx. 3 tr. x. xxxxxxxxxx zákonnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx sama xxxxxxxxx xxxxx nepáchá xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 2 t. x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx-xx xxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) xxxx x) x. x. x. o., x xx xxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxx uvedenými v §8 odst. 3 x 5 x. x. x. x. (xxx ŠÁMAL, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2018, x. 168 x xxxx.).

12. Xxxxx §8 xxxx. 1 x. x. x. o. trestným xxxxx spáchaným právnickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxxxx, jednal-li tak

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx jménem nebo xx právnickou xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x),

x) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x),

xxxxxxxx xx xx xxx přičítat xxxxx §8 odst. 2 x. x. x. x.

13. Právnické osobě xxx xx smyslu §8 odst. 2 x. x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §7 t. x. x. x., xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x. o. x. x., xxxx

x) zaměstnancem xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 písm. x) t. o. x. x. na xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených x §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x. x. x. o., xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx uvedené x §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) t. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provést podle xxxxxx právního předpisu xxxx která xx xxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxxx, xxxxx neučinily xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx.

14. Podle §8 xxxx. 3 t. x. x. x. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 2 x. x. x. x.

15. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx upraven xxxxxxx x §8 x. o. p. x. Pokud xxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Proto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx některý z xxxxxxxxx činů xxxxx §7 x. x. x. x. xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx x protiprávní xxx spáchaný x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo d) x. x. x. x., x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) x. x. x. x., xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx 5 x. x. x. x.

16. Xxxxxxxxxx §8 odst. 3 x. x. x. x. připouští xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §8 odst. 1 x 2 x. x. p. o. Xxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx musí x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx závěru, xx xxxxxx fyzická xxxxx – byť xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx odpovědné právnické xxxxx nebo x xxxxx xxxx činnosti, xx si tak xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x. x. p. x. x že xxxxxxxx x tomu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu právnické xxxxx xx xxxxxx §8 odst. 2 x. x. p. x. (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 34/2017 Xx. rozh. xx.).

17. Xxxxxxxx xx xxxxx §8 odst. 3 x. x. x. x. („… která xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx …“) xx xxxxxx, xx i x tomto případě xxxx jít o xxxxxxx fyzické xxxxx x postavení vymezeném x §8 odst. 1 xxxx. x), x), x) xx x) t. x. x. x., xxxxxxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxxx v xxxxx její činnosti, x navíc xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) nebo x) x. x. p. x. Byť tedy x konkrétní xxxx xxxxxx xxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx jednoznačný x odůvodněný xxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx skupin xxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) xx x) x. o. p. x. (xxx rozhodnutí xxx x. 37/2019 Xx. xxxx. xx.).

18. X projednávané xxxx xx vztahu x xxxxxxxxx činu krádeže xxxxx skutkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostřednictvím „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. V xxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. Ch. s xxxxxx zaměstnancem či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx neřídil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx xxx x „xxxxxxxxxxxx pachatele“. Xxxxxxxx však xxx xxxxx, jaký xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x jakého podnětu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx prováže xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx nim, pak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 3 x. x. x. x.), x xx xxx xxxxxxxxx X. Xx. [§8 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. p. x.], xxxxx případně některého xx zaměstnanců [§8 xxxx. 1 písm. x) x. o. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) t. x. x. x.]. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx jednání xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx přičitatelné x x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchaných xxxxxxxx osobou xx xxxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. x. x.

20. Takový xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx na xxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx směřovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx ovšem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx objektivním principu. Xxxxxxx spolehlivým xxxxxxx xxxxx je, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x jejím xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx posuzované xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx soud dostačujícím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx „x xxxxx právnické xxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxx §8 odst. 1 x. o. x. x. xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx uvedených x §8 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo d) x. x. p. x., které nemají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 23/2016 Sb. xxxx. xx.). Jde xxxxx o korektiv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxx x §8 xxxx. 1 pod xxxx. x) xx x) x x §8 xxxx. 2 x. x. x. o. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 t. x. x. x., xxxxx užití xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx předpokládaným xxxxxxxx jednala xxxxxxx x xxxx uvedených x §8 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x) x. x. x. o., navíc xx xxxxxxxx uvedených x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) t. x. x. x.

22. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně dosud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě by xxxx jednání dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsudku přičíst xxxxx §8 odst. 1, 2, 3 x. o. p. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob xxxxxxx o xxx. xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx zvláštní typ xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx §8 xxxx. 3 x. x. x. o. xxxxxx blíže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

23. V xxxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzovaného xxxxxxx xx dopustili xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. x. (xxx xx xxxxx z možností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx přičitatelnosti uvedenou x §8 xxxx. 2 xxxx. b) x. o. x. x., xxxx xx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 1 písm. a) xx x) x. x. x. x. xxxxxxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k závěru, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopustili za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.

24. Xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx neprovedením xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx právnickým osobám xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx jde o xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protiepidemickou xxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxx veškeré zákony, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx památkovou xxxx xx zákony x xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx. (viz XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx. 2. vydání. Praha: X. H. Beck, 2018, x. 217).

25. Xxx za současného xxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx možné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx P. Xx. xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxx. zn. XX, xxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxxxx xxx. knihy xxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx, neboť xx relevantní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla podle §24 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx účetní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikání. X xxxxxxx x hlediska xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx jízd xxx x xxx případě, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) skutečné náklady xx xxxxxxx xxxxx x parkovné. Podnikatel xxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxx jízd.

26. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §216 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. a) xx. xxxxxxxx. V xxxxx případě, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx krádeže, bylo xxxxx dovodit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následků spáchaného xxxxxxxxx činu. Obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx nákupu xxxxxxxxx xxxxx a zboží xxx xxxxxxx x xxxx nabytí identifikovat xxxx uzavřením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx zákona (ve xxxxx účinném do 23. 4. 2019) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx hodnoty obchodu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx uzavření xxxxxxx (§31 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxxx zákona).

27. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud připomíná, xx xxxx prvního xxxxxx by xx xxx zabývat xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x vině x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx skutky, xxxx xxxxxxx obou výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxx, xx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem, došlo x porušení xxxxxx x ustanovení §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. x. o. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 tr. xxxxxxxx x trestném xxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznána vinnou.

29. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx, xx pravomocným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 X 146/2019, byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx M. X., x to x xxxxxxxxxxxx §8 odst. 1, 2, 3 x. x. x. x. x §205 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §269 odst. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zrušil xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §270 xxxx. 1 tr. x. Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 7 xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §205 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x §7 t. o. x. x., a xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 písm. x) tr. zákoníku xxxxxxxx xx 31.1.2019 x xxxxxxxxxxx s §7 x. x. x. x.

Xxxxx uvedenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 a 3 x. x. x. x. v neprospěch xxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xx svém rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxxxx protiprávního xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. x., je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xx některá x xxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 1 xxxx. x) až x) x. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. zanedbala xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx), které mělo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx po xx spravedlivě xxxxxxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x. o. x. x. Dospěl xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx.