Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Přičitatelnost protiprávního xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. x., xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx lze xx ní spravedlivě xxxxxxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. b) x. x. x. x. Xxx zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxx neučinění xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Povinnost xxxxxxx taková opatření xxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisy, xxx xxxx. x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx. právnická osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx hodnoty obchodu xxx nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx prodeje [xxx §7 xxxx. 2 xxxx. d) zákona x. 253/2008 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx].

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zákona, kterou xxxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx §268 odst. 2, §269 xxxx. 2 x §270 xxxx. 1 xx. x. tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Obvodního xxxxx pro Prahu 7 xx dne 4.5.2020, sp. zn. 24 X 146/2019, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx M. X. x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. p. x. x §205 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 3 tr. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Xxxxxxxx xxxx xxx přikázal Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x rozhodl.

I.

Rozhodnutí soudů xxxxxxx stupňů

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 T 146/2019, xxxxx nabyl xxxxxx moci dne 10.6.2020, xxxx obviněná xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §205 odst. 1 xxxx. b), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x §7 xxxxxx x. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx ve zkratce „x. o. p. x.“), a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxx §216 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx účinného xx 31.1.2019 x xxxxxxxxxxx x §7 x. x. p. x. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k úhrnnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 50 denních xxxxx xx 1 000 Xx, xx. xxxxxx xx xxxx 50 000 Xx. Xxxxxxxx bylo rozhodnuto, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx být zaplacen x 10 měsíčních xxxxxxxxx po 5 000 Kč x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx podle §228 xxxx. 1 x §229 xxxx. 1, 2 xx. ř. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nárocích xx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 xxxxxxxxxxx ve xxxxxx rozsudku dopustila xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxx 2.10.2018 xxxxx 9:52 xxxxx x XX, xxxxx XX, xxxx domem x. XY, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxxxxxxxxxxx x řádně uzamčeného xxxxxxxxxx xxxxxxx tov. xx. XY v xxxxxxx 120 000 Xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. K. xxxx, co xx xxxxx neztotožnění pachatelé xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx motorovým xxxxxxxx XY x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poškozeného xx xxxx provozovny xx xxxxxx XY, xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x tzv. doprovodu. Xxxxxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxx neztotožněnými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 10.10.2018 xxxxxxxxx xx xxxx, přičemž x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx byly dále xxxxxxxxxx k xxxxxxx x nabídnuty xxxxxxxxxx x xxxxxx užívaném xxxxxxxxx. Xxx 11.10.2018 xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nalezeny Policií Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“, kde xxxxxxx x xxxxxx x prodeji xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. xx. XX. Xxxxxx xxxxxxxx právnická osoba, xxxx. xxxx jediný xxxxxxxx X. Xx., xxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxx xxxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx XX , xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §31 xxxx. 4, 5, 6 x 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxxxx identifikací prodávajících xxxx podle §5, §7 odst. 2 xxxx. x), §8, §15 a §16 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx s §7 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 563/1991 Sb. o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obviněná xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, x xx x výkupu xxxxxx 2.0 XXXX xx xxxxxx 3 000 Xx xx xxx 4.10.2018, xxxxxx X II za xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxxxxxx nárazníku X XX za xxxxxx 1 500 Xx, xxxxxxxx Xxx xx částku 600 Xx xx xxx 4.10.2018, xxxxx xxxxxxxxx xx 100 Kč, XX xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 000 Xx, LZ xxxxx xxxxxxxxxxx xx 500 Xx, xxxxxx xxxxx (xxx xxxx) za xxxxxx 800 Kč, 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 500 Xx a XX xxxxxx xx částku 200 Xx xx xxx 5.10.2018, xxx xx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. K.

II.

Stížnost xxx porušení xxxxxx x xxxxxxxxx x xx

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 7 xxxxxx ministryně xxxxxxxxxxxxx xxx 24.3.2021 x Nejvyššího xxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 3 t. x. x. o. x xxxxxxxxxx obviněné.

4. X odůvodnění stížnosti xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, 2, 3 x. x. p. x. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přičitatelnosti xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxx předvídaném x §8 xxxx. 3 x. o. x. x. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x závěru xxxxxxx otázky, x xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x §8 odst. 1 x. x. p. x. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, že xx výroku rozsudku xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxxxxx dva xxxxxxx (xxxxx neztotožnění) pachatelé, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pravděpodobnost, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx M. X. s xxxxxxx xxxxxxxxx, ovšem tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxxx, že xx právnické xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 3 x. x. x. o. xxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xx. xxxxxxxx, xxxxx spáchala nezjištěná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) x. o. x. x. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx však argumentace xxxxx x dané xxxx xxxxxx obstát xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X. Xx. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jeho rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) t. o. x. x.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx čin nelze xxxxxxxx právnické xxxxx xx smyslu §8 xxxx. 2 xxxx. x) t. o. x. x. xxx x xxxx xxxxxx, xx orgány právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 písm. x) až c) x. x. p. x. xxxxxxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu nebo xxxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx k zamezení xxxx xxxxxxxxx následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pochybení xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx xx. XX. Xxxxxx tzv. xxxxx jízd nespadá xxxx bezpodmínečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uznatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxx ministryně spravedlnosti xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxxxx, že obviněná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevedla evidence, xxxx xxxxxx xx xxxx možné dostatečně xxxxxxxxxxxxx nakupované xxxxx, xxx umožnilo xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu. X tomto případě xxxx tedy splněny xxxxxxxx přičitatelnosti xxxx xxxxxxxxx osobě x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx.

8. Ministryně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx podle §268 odst. 2 xx. ř. xxxxxxxx, xx pravomocným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 7 ze xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 T 146/2019, xxx xxxxxxx xxxxx x neprospěch xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ustanoveních §8 xxxx. 1, 2 x 3 x. x. x. o., xxx xxxxx §269 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i všechna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušený xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx dojde xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx podle §270 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 7 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že je xxxxx mít xxxxx x tom, z xxxxxx xxxxxx xxxx x rámci §8 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxx nezjištěná xxxxxxx xxxxx, jejíž xxx xx přičítán xxxxxxxxx xxxxx, což x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxx §267 xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx a x důvodů xxxxxxxxx xx stížnosti xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx k závěru, xx zákon xxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxx x obecné rovině xxxxxxxxx, že zákon x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx sama právnická xxxxx nepáchá xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxxxxxx trestného xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xxxx d) x. x. p. x., x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 x 5 t. x. x. o. (xxx XXXXX, X. x kol. Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: C. H. Xxxx, 2018, s. 168 x xxxx.).

12. Xxxxx §8 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxxx xxxxx spáchaným právnickou xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx zájmu xxxx x rámci xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx

x) xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx statutárního orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právnické osoby, xxxxx u této xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolní xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx uvedenou x písmenu x),

x) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zakládajícího xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) zaměstnanec xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx není xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x),

xxxxxxxx jí xx xxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x. o. p. x.

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx smyslu §8 xxxx. 2 x. o. x. x. přičítat spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §7 x. x. x. x., xxxxxxxx byl xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 písm. x) xx c) x. x. x. x., xxxx

x) zaměstnancem xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) t. o. x. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxx uvedených x §8 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x. x. x. x., xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) t. x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx která xx xxxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxxxxxx neprovedly xxxxxxxx nebo potřebnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, anebo neučinily xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

14. Xxxxx §8 xxxx. 3 x. x. x. x. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nepodaří-li xx zjistit, xxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx způsobem uvedeným x §8 xxxx. 1 x 2 x. x. x. x.

15. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx upraven xxxxxxx x §8 x. o. x. x. Xxxxx xxx x vztah jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), zatímco odstavec 2 obsahuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přičitatelnosti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §7 x. o. x. x. xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x) x. o. p. x., x xx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) x. x. p. x., xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx 5 x. x. x. x.

16. Xxxxxxxxxx §8 odst. 3 x. x. x. x. připouští xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx osoby x xxxxx, nepodaří-li xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §8 xxxx. 1 x 2 t. x. x. o. Xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxx musí x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx závěru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx – xxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx – spáchala xxxxxxxxxxx xxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xx x) x. x. x. x. a že xxxxxxxx x xxxx xxx přičítat xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx ve smyslu §8 xxxx. 2 x. o. x. x. (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 34/2017 Xx. rozh. xx.).

17. Xxxxxxxx xx xxxxx §8 odst. 3 x. o. p. x. („… xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx …“) xx xxxxxx, xx x x xxxxx případě xxxx jít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx x) t. x. x. x., xxxxxxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxx její činnosti, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) x. x. x. x. Xxx tedy x konkrétní věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx směřovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí i xxx skýtat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podklad xxx závěr, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spadá do xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 1 xxxx. x), x), x) xx x) x. x. x. x. (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 37/2019 Xx. rozh. tr.).

18. X xxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx „neztotožněných xxxxxxxxx“. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxx X. Xx. x xxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx podle pokynu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx relevantními xxxxxx.

19. Xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx východisky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provedla odcizení xxxxxxx, ale pouze xxxxx, xx šlo x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxx však xxx xxxxx, xxxx vztah xxxx tato xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x jakého xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx nim, xxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 3 x. x. x. o.), x xx xxx xxxxxxxxx X. Ch. [§8 odst. 1 xxxx. x) x. x. x. x.], xxxxx případně některého xx xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x. o. x. x.]. Skutková xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx, čí xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x jakého důvodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx x úvahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx přičítat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. p. x.

20. Xxxxxx postup xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx samotnou xxxxxxxx konstrukce trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně dovodil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pachatelů. To xx xxxxx projev xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budované xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx spolehlivým xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x jejím xxxxx. Xxxxx okolnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

21. Předpoklad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx „x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ zakotvený x xxxxxx §8 xxxx. 1 t. x. x. o. xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostačující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx takového xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx excesy xxxx uvedených v §8 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) nebo x) x. x. x. x., xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou (xxx rozhodnutí xxx x. 23/2016 Xx. xxxx. tr.). Jde xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxx xxxx. x) až d) x x §8 xxxx. 2 t. x. x. x. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx směru, xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 x. x. p. x., xxxxx xxxxx xx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednala xxxxxxx x osob uvedených x §8 xxxx. 1 písm. x), x), x) nebo x) x. x. x. x., navíc xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxx b) x. x. x. o.

22. X ohledem xx xxxx uvedené soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pachatelů popsané xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, 2, 3 x. x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxxxx na §8 xxxx. 3 t. x. x. x. xxxxxx xxxxx nepodloženým xxxxxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx možných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

23. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x. o. x. x. (xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx rozsudku, xxx xxxxxxx neprokázaná xxxxxx xxxxxxx stupně), bude xxxxx se vypořádat x s xxxxx xxxxxxxxx přičitatelnosti xxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. x., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby uvedené x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x. x. x. o. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xx xxxxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxxxx pravděpodobně xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx vytýkaného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx úplně xxxx.

24. Xxxxxx xx možné xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxx x xxxxxx x bezpečnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protiepidemickou xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxx veškeré xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zákony x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxx. (xxx XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx. 2. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2018, x. 217).

25. Xxx za současného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx další dokazování, xx xxxx xxxxx xxxxx, xx pokud xxxxxxxx obviněné právnické xxxxx X. Xx. xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxx. xx. XX, xxx nejde x xxxxxx opatření. Xxxxxx xxx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxx xxxx xxxxx xxxx jen x xxx případě, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nákladů (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx pohonné xxxxx x parkovné. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxx xxxx.

26. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx. X xxxxx případě, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x proto xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x zamezení xxxx xxxxxxxxx následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jako podnikatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo pověřené xxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nákupu použitého xxxxx x zboží xxx dokladů o xxxx nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníky xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 23. 4. 2019) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx obchodu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx použitého xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx měla xxx přístupná xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§31 odst. 6 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

27. Nad xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jednání xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xx výroku x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x posouzením, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, což xxxx xxx x xxx xxxxxxxx důsledky.

28. Xxx, xx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7 nepostupoval xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zákona x ustanovení §8 xxxx. 1, 2, 3 t. x. x. x. o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx §205 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 3 tr. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxxx soud proto xxxxx §268 xxxx. 2 xx. ř. xxxxxxxx, xx pravomocným xxxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 7 xx xxx 4.5.2020, xx. xx. 24 X 146/2019, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – obchodní xxxxxxxxxxx X. X., x xx x xxxxxxxxxxxx §8 xxxx. 1, 2, 3 x. x. p. x. x §205 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §269 xxxx. 2 xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx další rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, pozbyla xxxxxxxx. Xxxxx §270 odst. 1 tr. x. Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 7 xxxxxxxx, xxx věc v xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.