Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxx analytického xxxxxx) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodnutím xx xxxxxx §65 odst. 1 x. ř. x. x §67 xxxxxxxxx xxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

XXX. Podezřelý xxxxxx xx xxxxxx §6 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezahrnuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx xxxxxx, xxx x jiné xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Stačí, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x povinné xxxxx x x xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx týká, x x rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx, mělo xx xxxx vymezit xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správním soudnictví.

Prejudikatura: x. 906/2006 Xx. XXX, č. 2941/2014 Xx. XXX, x. 3412/2016 Sb. XXX, x. 3501/2017 Sb. XXX, x. 3579/2017 Xx. NSS, č. 3745/2018 Xx. XXX, 3931/2019 Xx. NSS; xxxxx Ústavního soudu x. 276/2001 Xx.

Xxx: XXXXXXX PV x.x.x., x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx x xxxxxxxxx odložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx ze xxx 21.6.2016 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále též „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, x. s., a XxxXxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x. x., xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (žalobkyně) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X rozhodnutí xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxx AML x hrozí xxxxxxxxx, xx xx splněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobu.

Dne 1. ledna 2017 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účinnosti zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva financí xx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci xx xxxx zřízený Finanční xxxxxxxxxx úřad, xxxxx xx v xxxxxxx x §69 s. x. x., xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx rozsudkem xx xxx 9.5.2019, xx. 9 Xx 58/2016-66, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx jsou rozhodnutími xx xxxxxx §65 x. x. s., xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčena xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx dobu nakládat x finančními xxxxxxxxxx xx xxxxx bankovních xxxxxx. Xxxx městský xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx, xx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravou.

Městský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nebyly naplněny xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Poukázal xx to, xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodě – xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx takové xxxxxxxx xxx názoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobé podezření xx účast xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud vyhodnotil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, neboť x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jaký podezřelý xxxxxx xxxx žalobkyní x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx nijak xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx složitost xxxx vyžádá delší xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Městský xxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx odůvodněna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxx názoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu bránit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx soudnímu xxxxxxxx.

Xxxxxxx soud přisvědčil xxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx v neomezené xxxx, xxx přihlédnutí x charakteru šetřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Totální xxxxxxx xx městský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx být xxxxxx k financování xxxxxxxxx. Naopak xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx vědět, x jaký xxxxxx xx vlastně xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx převod xxxxxxxxx finanční částky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účet finančního xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx povinností.

Žalovaný (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx městského soudu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx jeho xxxxxxx xx operativně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxx dvě funkce – shromáždění x xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx poskytnutí těchto xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákonodárce §20 xxxxxx AML, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bezesporu jde x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx maximálně šest xxxxxxxxxx xxx (stěžovatel xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML; x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dobu maximálně 72 xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx x tři xxxxxxxxxx xxx – xxx §20 xxxx. 7 xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxx xxxxxx, že městský xxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zásahem xx xxxxxx §82 x. x. x. Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x rozhodnutí ve xxxxxx §67 správního xxxx, úkon podle §20 zákona AML xxxx vydáván x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxx. Šetření podezřelého xxxxxxx xxxx mít xxx výstupy. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zásahem xx xxxxxx §82 x. x. s. Pokud xx xxxxx výstup xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §20 xxxxxx XXX xxx za xxxxxx situace xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezrozpornost xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx a xxxxx, xx oprávnění kontrolujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. X xxx, že xxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xx odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povaze úkonu xxxxx §20 xxxx. 3 zákona XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxx před nezákonným xxxxxxx by pro xxxxxxx nebyla méně xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx vědom xxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxx „rozhodnutí“. Xxx jeho názoru xx xxxx tento xxxxx třeba xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výsledkem xx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x neuplatněním xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na kontrolní xxx a xxx xx výběr xxxxx xx xxxxxx podezřelého xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxx xx xxxxxx zásahem xx xxxxxx §82 x. x. x. X §20 odst. 4 xxxxxx AML xx xxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“. Xx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxx řízení“, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nesprávně vyložil xxxxx „podezřelý xxxxxx“. Xxx zahrnuje jednak xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx XXX, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxx x xxxx, xx není obchodem xx xxxxxx §4 xxxx. 1 zákona XXX. Xxxxxxxxxx trvá xx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx svědčí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Není xxxxx xxxxxx x xxx, xx žalobkyně xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx trestný xxx, xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx vyjadřují xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x povahy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx za xx, xx podmínky xxx postup xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx AML byly xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zastával xxxxxxxxxx, xx napadené xxxx xx obstály x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx odůvodnění je xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx informace, které xx xx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona AML, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řádu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx AML. Xxxxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení i xxxxxxxxx xxxxx klienta. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX xxxxxx xxx xxx důvěryhodné xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx například x xxxxx oprávněné k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx postup xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx prakticky neaplikovatelné. Xx by xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stěžovatel xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX xxxxxx dán xxxxx, xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zajištění xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx je xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx takové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akty xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx klienta, což xx xxxx xxxxxxxxxxx, x některých obchodních xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práv klienta. Xxxxxxxxxx trval xx xxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx není xxxx přesný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zajistit veškerý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx dále nesouhlasí x tím, xx xx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provedení jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx informací vyplýval xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx 106 xxxxxxx Xx, xxx xx více, než xxx xxxxxxxx na xxxxx postižených xxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zločineckých xxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx blokovat. Xxxx xxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 10 xxxxxxx Xx, xx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stěžovatel xxxxxxxxxx xxx x xxx, xx xx bylo xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx bagatelní xxxxxx, xxxxx xxxxxx opatření xx xxxx možné xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke kasační xxxxxxxxx xxxxxxx upozornila, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na ustanovení, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebylo účinné. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx městského xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 x. x. x. Xxxxxxx xxxxx materiální, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxx XXX stanoveno xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx není, xx xx postupovat xxxxx xxxxxxxxx řádu. Dále xxxxxxxxx odkázala xx xxxxxxxxxx týkající xx xxx. xxxxxxxxxxxx žalobních xxxx x xxx, xx xxx v xxxxxxx, že xx xx xxxxxxx o xxxxxx, xx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x žalobami xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx městským xxxxxx pod xx. xx. 9 X 150/2016 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx podat xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxx x žalobě x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x kasační xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx to, xxx xxx vydávané akty xxxxxxxx být odůvodňovány, xxxxxxxxxx nižší xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Takový cíl xxxx žalobkyně považuje xx nepřijatelný. Xxxxxxx xxxx xxxxx přezkoumal x xxxxx správního xxxxx, xxxxx uzavřel, xx se v xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X doplnění xxxxx xxxxxxxxx xxx žalobkyně xxxxxxxxxx, že městský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 zákona XXX. Xxxxx zákon x xxxxxx xx xxxxx ustanovení neumožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §20 xxxxxx XXX xxxx xxxxx xx xxxxxx, klientem xxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxx omezila vlastnické xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx třeba posuzovat xxxxxx. Xx třeba xxxxxxxx, jaká oprávnění xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxxxxx to, jaká xx xx xxxxx xxxx představ svěřovat xxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx stěžovatel xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx k vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxx, který xxxx xxxxxxx spis x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx stěžovatele (xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí) xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx AML. Xxxxxxxxxx §29x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx opravdu v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zákona XXX není xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx striktní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx AML, xxxxx xx speciálním předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx žádné „xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxx xxxxx §20 xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx lze uplatnit x xxxxxxxxx fázi xxxxxxx, x na xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx x trestné činnosti xxxx určen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx podezření. Xxxxxxxxx xxxxxxx je vázána xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 72 xxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx případů všechny xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx lhůtě xx daný xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určený k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxx vedeno trestní xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx znám xxxx průběh, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx není známo, xx by xxx xxxxxxx soud postupoval.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxx mu vrátil x xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

[18] Zákon XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (§1 zákona XXX). Pojem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX x §3 odst. 1 xxxxxxxx jako „xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx“, xxxxxxx xxxx uvádí xxxxxxx xxxxx, jakých xxxx xxxxxxx může xxxxxxx. X §3 xxxx. 2 pak xxxxx XXX xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

[19] X xxxxxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx technicky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v něm xxxxxxxxxxx taková organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručovala, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§31a xxxxxx XXX).

[20] Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx byla x xxxxxx ohledu sporná xxxxxx Finančního analytického xxxxxx (předchůdce stěžovatele). Xxxxx specializovaný xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xxxx „xxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka‘ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx – XXX) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ [srov. xxxx X. a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX (xxxxxxxx xxxx x. 385/0, 5. xxxxxxx xxxxxx]. Z xx. 21 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (tzv. „XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxxx xxxxxx do 26. xxxxxx 2017, vyplývá, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Rady xx xxx 17. xxxxx 2000 x xxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxx informací (2000/642/XXX) xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely boje xxxxx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovaných xxxxxxxxxx informací (x x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx žádostí x xx), xxxxxx xxxxxxxx a předáváním xxxxxxxxxx orgánům; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx podezření, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

[21] X xxxx xxx xxxxxxx, xx ačkoli xxxxx XXX ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na tento xxxxxx xxxxxxxx neoznačoval Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §29x), xx xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx AML směrnice.

[22] Xxxx xxxx pochyb x xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx XXX xxxxxx, xx správním orgánem xx xxxxxx legislativní xxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. s. (xxxxxxxxx xxxx orgán moci xxxxxxx).

XXX.1. Xxxxxx žalobou xxxxxxxxxx xxxxx

[23] Xxxxxxxxx x procesní xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žalobou. Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pod xx. zn. 9 X 150/2016 namítal, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Až xxxx, xx byla xxxxxxxx žaloba xxxxxxxxx xxxxx, že městský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobě proti xxxxxxxxxxx vyhověl, začal xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jednalo x xxxxxx.

[24] Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx piruety xxxxxxxxxxx x xxxx motivaci xxxxxxxx, xx nutné, xxx xx k xxxxxx xxxxx vydávaného xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx napadeného xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti, x xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx xx zajišťovat jednotu x zákonnost rozhodování (§12 odst. 1 x. x. x.).

[25] Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu se xxxx xxx, „xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxx práv v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zakládají, mění, xxxx xxxx závazně xxxxxx xxxx xxxxx x povinnosti“, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§65 xxxx. 1 x. x. x.).

[26] X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx správní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx dne 17. xxxxx 2019, xx. 6 Xxx 1/2013-66, x. 2941/2014 Sb. XXX, x xx xxx 20. xxxxx 2018, čj. 9 Xx 336/2017-18). Xxxx xxx x xxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 23. xxxxxx 2005, xx. 6 X 25/2002-43, x. 906/2006 Sb. XXX). Avšak xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx nějakým xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx vyprázdnila xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 s. x. s. (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2018, čj. 6 Xx 103/2018-53, x. 3745/2018 Xx. XXX). Pro posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. května 2016, čj. 6 Xx 69/2016-76, x. 3412/2016 Sb. XXX).

[27] X xxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 x. x. x. xx xxxx jedná xxxxx, xxxxxxxx-xx úkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxxxxx [xxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výluce xxxxx §70 xxxx. x) x. ř. x. – xxxx. xxxxxxxxx rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxxx 2016, xx. 2 Xxx 165/2016-26, x. 3501/2017 Xx. NSS] x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx jej xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx §82 x. ř. x.

[28] Xxxxxxxxxx především xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx akt není xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §67 správního řádu, xxxx xxx rozhodnutím xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx „rozhodnutí“ xx xxxxxx §65 x. x. x. xx xxxxx autonomní, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislý xxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx totožná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxx xx smyslu §65 x. x. x., xxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxx 2017, xx. 6 Xxx 270/2015-79, x. 3579/2017 Xx. XXX, a xx xxx 17. xxxx 2019, čj. 1 Xx 436/2017-43, x. 3931/2019 Sb. XXX). O xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správního, xxx xxxx nebude xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx typicky x případě, xxx x vydání takového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravené x xxxxx druhé x třetí správního xxxx (xxx VEDRAL, X. X pojetí xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx: Xxxxxxx xxxxx, 2012, x. 1-2, x. 1-60).

[29] Xxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §65 x. x. x., xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx výsledkem xxxxxxxxx (či obdobného xxxxxx). Xxxxxxxx „minimální xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x řízení, dokonce x rozhodnutí vyhlášená xx xxxxx. X xx xxxxxxx x xxxxxxxx podkladů a xxxx xxxxxxxx náležitosti. X xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu (xxx xxx postup xx maximálně xxxxxxxxxx)“ (XÜXX, Z. In: XÜXX, X., XXXXXXXX, X. a xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx ČR, 2019, s. 515).

[30] Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudil Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

[31] Xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx (k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx §2 xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx vůči stěžovateli). Xxxxx xxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx splnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx XXX. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě (§20 xxxx. 1 xxxxxx XXX).

[32] Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu si xxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxx stěžovatel) xxxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

[33] „Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku […] nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není přípustný xxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx opatření xx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“ (§20 xxxx. 4 xxxxxx XXX). Xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o podání xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxxx klienta (§20 xxxx. 6 zákona XXX). X opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx kalendářních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx skončením xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 7 zákona XXX).

[34] Xx základě xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §65 x. x. s., xxx x §67 xxxxxxxxx xxxx.

[35] Ze xxxxxx AML xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) jako xxxxxxxxxx. X xxxx řadě xxx xxx xxxxxxxx („xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ – xxxxxxxxx věta §20 xxxx. 3, „rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx“ – §20 odst. 4 xxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxx. Xxxxxx moc je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

[36] Xxxx zákon XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 4 xxxx xxxxx). Ve třetí xxxx §20 xxxx. 4 zákona XXX xx xxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxx xxxxxxx. Rozklad xx xxxxx §152 xxxx. 1 správního řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy. X xxxxxx §20 xxxx. 4 xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o „xxxxx xxxxxxxx“ (xxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx i podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

[37] X xxxx xxxxxxxx důvodová xxxxxx k xxxxxx XXX uvádí, xx „xxx zajišťování xxxxxxx xx vydává rozhodnutí“. Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Z textu xxxxxx AML potom xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xx xxxxxx x postupu xxxxx §20 tohoto xxxxxx neměl správní xxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx situací, xxx xxx zákon AML xxxxxxxx speciální úpravu).

[38] X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; jeho argumentace, xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx jako xxxxxxx. Xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxx 72 xxxxx. Xxxxxxx tak úkonem xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“, xxxxx xxx v xxxxxxx uvedeno označení xxxxxx, který xxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx, xxxxxxxx adresáta (xxxxx – xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxxxx financí „xxxxxxxx“ xxxxx §20 xxxx. 3 písm. b) xxxxxx XXX xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako „odůvodnění“ x „xxxxxxx“ (x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx se počítá xxx xxxxx). X xxxxx xxxxx listiny, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kulaté xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[39] Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxx náležitostem xxxxxxxxxx xxxxx §68 správního xxxx: je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení [xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) zákona XXX], xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozhodováno, x xxxxxxxx účastníků xxxxxx (povinné xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx projev xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kladené xx podobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. ledna 2006, čj. 4 Xxx 47/2005-96, x. 853/2006 Xx. XXX).

[40] Xx xxxxxxxx závěru, xx xxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního x xxxxxxxxx xxxx, nemůže xxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx (xxxx ostatně xxxxxxxx výrok xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx AML, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx otázku, nikoli xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx – x xxxxxxx případě xx xxxx nelogické, xxx x xxxxxxxx xxxx §20 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx řečeno xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xx možnou, xxxxxx xxxx xxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx šetření xxxx xxxxxxxx řízením, neboť xxxx účelem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§9 xxxxxxxxx řádu), nýbrž xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx může xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx buď xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx s §32 xxxx. 1 xxxxxx XXX podáním xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 10. xxxxxx 2017, xx. 2 Afs 69/2017-18, připustil, xx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zásahem). To xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[41] Xxxxxxxxxxxxx příměry rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx. Podle §8 xxxx. x) xxxxxx x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx), xx kontrolující x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx poskytnutí údajů, xxxxxxxxx x věcí xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x činnosti kontrolované xxxxx […]“; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx nelze – xx xxxxxx xx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX – xxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydávalo xxxxxxxxxx. Xxxxx §124x odst. 1 zákona x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxxx kauci xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 27. xxxxx 2014, xx. 4 Xxx 9/2013-48, dovodil, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx §82 s. x. x., xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx formalizované xxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[42] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávněna podat xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přestože xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností uložených xxxxx xxxxxxxxxxx (tím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx – xxxxx). Xxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx právě xxxxxxxxx, která xxxx xx xxxx 72 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, tedy ve xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxx xx. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx základě zvláštní xxxxxx xxxxxx (stejně xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx věci – §20 xxxx. 4 xx fine zákona XXX) xxxxxx účastníky xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxx, xxx jedním x xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2001 xx. zn. Xx. XX 16/99, X 96/22 XxXX 329, xxxxxxxxx pod x. 276/2001 Xx.), xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx §65 odst. 1 s. ř. x., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvozuje právě xx zásahu xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx).

[43] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx žalobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §65 xxxx. 1 s. x. x.

XXX.2. Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

[44] X xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxx AML vyplývá, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx: (1) hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (2) xxxxxxx podezřelého obchodu xx pro složitost xxxx xxxxxxxx delší xxxx.

[45] Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx nesprávně xxxxxxx, xx nedoložil existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 zákona AML. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx 24 xxxxx (§20 xxxx. 1 xxxxxx XXX), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx 72 hodin podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX, jemuž xxxx x povahy xxxx xxxxxx na dobu 24 xxxxx xxxxx xxxx. 1 předcházet (xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 písm. x) zákona AML, xxxxx xxxxx je xx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx), xxx rozhoduje x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta (nikoli xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxx x zákoně XXX xxxxxxxxxxxx xxxx, že xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxxx. Naopak, taková xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) může získávat xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (například xx xxxxxxx mezinárodní spolupráce xxxxx §33 xxxxxx XXX, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx XXX, oznámení zpravodajských xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx XXX xx na xxxxxxx vlastních xxxxxxxx).

[46] Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „podezřelý xxxxxx“. Xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx AML xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx osoby s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxxxx x §6 xxxxxx AML „xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx prostředky xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx […]“ (s xxxxxxxx dále x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxx je xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezvyklé, z xxxxxxxxxx textu xxxxxxx, xx podezřelým obchodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx AML [srov. xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx – xxxx. §6 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 2 xxxx. x) x x)]. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx oznámení xxxxx §18 odst. 1 xxxxxx XXX, které xxxx x xxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx transakcemi.

[47] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx městský xxxx xxxxxxx příliš xxxx x pojem xxxxxx. X xxxxxxxx 38 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx by pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx osobou (bankou) x žalobkyní, jež xx mělo xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx účtu. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x režimu xxxxxx XXX je obchodem „xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx případně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Nejedná xx xxxx zásadně jen x xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx stranou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx účty xxxxx xxxxxxxx“ (XXXXX, X., XXXXXXXXXX, X. Zákon x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. 2. xxxxxx. Xxxxx : X. H. Xxxx, 2018, xxx. xxx Xxxx-xxxxxx, §4). X xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx posuzovaný, xxxxxxx ono jednání xxxxxxx xxxxx s xxxxx osobou x xxx, xx banka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx účtu nebo xx něj. Pokud xxxxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx její xxxx xxxxx xxx výnosy x xxxxxxx činnost xxxxxxxxx, xx podezřelým xxxxxxxx xx, že xxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxxxxx převodu takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[48] Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx názoru xxxxxxxxx xxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxx, že [xxxxxxxxx] má finanční xxxxxxxxxx xx bankovních xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxx žalovaným xxxxxxx xxxxxxxxxx podezření na xxxxx [xxxxxxxxx] x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx DPH v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, nemůže xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX.3. Xxxxxxxxxx rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx zabýval tím, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx byly vydány. Xxxxxxxx xxxx závěr xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepřezkoumatelná xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[50] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx (xxxxxx) povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx – k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky xx specifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar Ministerstva xxxxxxx šetří xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx XXX, a xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 3 xxxxxx xxxxxx („xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“), xxxx v xxxxxxxx xxxxxx právní, xxxxxx xxxxxxxx.

[51] Xxxxxxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo uvést, xxxxxxx odkazoval především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Městský xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx mlčenlivosti „xxxxxx xxx překážkou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bránila x xxxxxx odůvodnění napadených xxxxxxxxxx tak, xxx x nich xxxx xxxxxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx. Xx xxxxx xxx spíše, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“

[52] Východisko xxxxxxxxx xxxxx je správné. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapovídá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx dovědí xxx xxxxxx xxxxxx činnosti x správního xxxxx, xxxxx úkony provádí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správní xxxx xxxx takový, x xxxxx ani xxxxx x xxxxxx xxxx o mlčenlivosti x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací nebo xxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituty, xxxx. klasifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nahlížení do xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím). Xxxxx řečeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úředním xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, jinak by xxxxxx uplatnitelné). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxx.

[53] Xxxxx xxx xxxx nutné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[54] Xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úvah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odůvodnit xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dovodil, xxxx xxxxxxxxxx nezohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) zákona XXX.

[55] Xxxxx je xxxxx vyjít x xxxx, komu je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxx odstavec [40] xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxxx adresátem xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX (xxxx. výše xxxxxxxx §20 xxxx. 4 xx xxxx tohoto xxxxxx), odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jí, xxxxx xxxx, xxxx se xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxx. Povinná osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 zákona XXX), xxxx xx xxxx xxxxxxx sama xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx aktivaci xxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx x dané xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xx za xxxxxx podmínek má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxxx informace byly x napadených rozhodnutích xxxxxxxx.

[56] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx klientu xxxxxxx xxxxx [xxxx. §39 xxxx. 1 písm. x) zákona AML] x xxxxxx a xxxx jejich poskytnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[57] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uzavírá, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx vymezovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x okolnostech xxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx složitosti šetření. Xxxxxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx nepřezkoumatelná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxx zasáhla do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx výše), x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx na xx. 36 odst. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ta xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x okolnostech xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx žalovaný usoudil, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) zákona AML xx xxxxx dovolávat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx „soudu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx“ [§39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx AML]. Xxxxx AML xxxxxxx xxxxxxxx x prolomením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx XXX xx xxxx xxxxx poskytnout x xxxxxxxxx soudu x řízení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxxx xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xx rozhodnutím x xxxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 1 xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx). X případech, xxxx xx xxx xxxx posuzovaný, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které – x xxxxxxx xx xxxxxxxx právo xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx ochraně – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, soudy rozhodující x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx XXX. Xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx náhradu xx xxxxxx xx. 36 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

[58] Xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx posoudí, zda Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx, xxx mělo v xxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x zároveň x xxx, xx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx vyžadovalo delší xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hodnotit x xxxxxxx ministerstva, xxx xx xx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXX.4. Xxxxxxx odložit xxxxxxx neomezeného xxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxxx

[59] Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozsahem, x jakém xxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.“

[60] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx namítá, že xx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx požadovat, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx postup xx x praxi xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dispozici xxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x úvahu, xx klient xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx požadavek na xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxxxx „zablokovat“ xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x čímž x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx obecnosti xxxxxxxx.

[61] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx mohl xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx určen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx mohl xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxxxxx „blokace“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti. V xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rámcovou xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx x prošetřované xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx ‚blokující‘ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterém se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stovek miliónů xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx výnosy x xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx pohybují ‚toliko‘ x xxxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx měl (xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx budoucna) x xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxx, do xxxx xxxx (xxxx. xx xxxxxx x xxxxxx majetku) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odložit.

[62] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx nařídit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. To xx xxxxxxxxxx pravda, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx soudní xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx samozřejmě nerealisticky xxxxxx po přesném xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx zaokrouhlený odhad. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx zřejmě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx osvědčil, že xxx xxxxxxxx představu x výši xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mít.

[63] Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx soud xx x xxxxxx xxxxxx xxxx zabývat tím, xxx absence xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vadu, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výnosy z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx k tomu xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xx samozřejmě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) zákona XXX. Xxxxx xx v xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx na účtech xxxxxxxxx xxxxxxx natolik, xx xx již xxxxxx domnělých výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[64] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx závěrem městského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX x o xxx, xx xxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx dispozice x xxxxxxxx klienta. Xx xxxxxx stranu xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx městského xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx obchod“, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Především xxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(…)