Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx X směrnice 2000/36/ES, x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výrobcích určených x xxxxxx xxxxxxxx, xxx označení „čokoláda x prášku“, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx „čokoládový xxxxxx“, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitých x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jazykové xxxxx xxxxxxxx xxxx stejnou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: rozsudky Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 6.10.1982, Srl Cilfit - x xxxxxxxxx - x xxxxx xxxxx Ministerstvu zdravotnictví x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XxX xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (X-283/81, Xx. rozh, s. 03415), ze xxx 19.4.2007, XXX Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (C-63/06, Xx. rozh. s. X-03239), ze xxx 14.6.2017, Xxxxxxx Sozialer Xxxxxxxxxx xX xxxxx XxxxXxxx.xxx XxxX (X-422/16, XX:X:2017:567) a xx xxx 13.9.2018, Česká xxxxxxxxxx, a. x., xxxxx XXX, xxxx. x r. x. (X-287/17, XX:X:2018:707).

Xxx: Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx XX a.s. proti Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx XXXX“), xxxxxx xxx 27.5.2016 xxxxxxxx, xxxxxx žalobkyni xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lískovými xxxxxx 220 g, Xxxxx xxxxxx dezert xxxxxxxxxx 100 x x Xxxxx xxxxx xxxxxx nápoj xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 200 ml, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx v XX, xxxxx x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx prášek“, aniž xx xxx u xxxx směsné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xx xx. 18 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx x. 1169/2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx spotřebitelům, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxx 87/250/XXX, směrnice Rady 90/496/XXX, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2000/13/XX, xxxxxxx Komise 2002/67/XX a 2008/5/ES x nařízení Xxxxxx (XX) č. 608/2004 (xxxx xxx „nařízení 1169/2011“). Xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx č. 2000/36/XX x kakaových a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x lidské spotřebě (xxxx xxx „směrnice 2000/36/XX“). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxx 3. xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxxxxxxxx SZPI opatřením x totožných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na trh xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 1.6.2016 xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xx xxx 6.6.2016 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trojice xxxxx xxxxxxx Monte ze xxxxx provozoven x XX.

Xxxxxxxxx zaslala xxx 21.12.2016 xxxxxxxxxxxx SZPI xxxxxx, xxxxxx uplatnila xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tím, xx do vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx Xxxxx uplatňovala. Xxxx, xx xxxx xxxx podání xxx 10.1.2017 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxx x potravinářské inspekce (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX“), xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §98 správního xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx 2.2.2017 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx SZPI konstatoval, xx xx třeba xxxxxxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“ x „čokoládový xxxxxx“, a xx xxxxxxx žalobkyně posouzená xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx názorem se xxxxxxxxx x žalovaný, xxxxx rozhodnutími xx xxx 21.4.2017 zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx napadla tato xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Brně xxxxxx xxxxxxxxx x. x. 31 X 172/2017-87. Xxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx „čokoládový xxxxxx“ a „čokoláda x xxxxxx“ vyšel xxxxxxx soud z xxxx, že pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx verze xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx 2000/36/XX xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxxx různých xxxxxxxxxx názvů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodejní xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemusí jevit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejvhodnější, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx informován, a xx vždy x xxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx uváděna xx xxx. Jednotlivé jazykové xxxxx obsažené x xxxxxxx I xxxxxxxx 2000/36/XX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x nich patrné, xx smyslem bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx každý členský xxxx. Xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 3 xxxx 1 xxxxxxxx 2000/36/XX. Xxxxx něj xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx názvy xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx vyhrazeny pouze xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx „čokoláda x xxxxxx“ xxxxx x xxxxx jazykové xxxxx xxxxxxx X části X xxxx 2 xxxx. c) xxxxxxxx 2000/36/XX. Tento xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx, v němž xxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobku xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx stížností. Xxxxxx xx tom, xx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“ x „čokoládový xxxxxx“ xxxx synonyma, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx „xxxxxxxx v prášku“. Xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx aplikovat xxxxxx xxxxxxxx xxx rozpor xxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx směrnici k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx proto, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiná xxxxx než xxxx xxxxx. Stěžovatelka xx xxxxxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx „čokoládový xxxxxx“, xxxxx je uvedeno x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zahrnutí tabulky xx xxxxxxxxx názvy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx postup xxxx směrnice 2000/36/XX xxxxxxxxx, směrnice xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxx nezjistí, že xx v nich xxxxxxxx xxxx xxxxx, x x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxxx x Xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx korporátním xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx znění směrnice. Xxxxxxx navíc k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx průměrný xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx informován x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak by xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“ x „xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx EU xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xx vztahu x xxxxxxxx předpisům xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zda xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodejních xxxxx, které lze xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx trval xx xxx, xx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“ x „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx zaměňovat. „Xxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2000/36/XX, xxx název „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxxxxxx. Bylo xx proti smyslu xxxxxxxx „čokolády x xxxxxx“, xxxxx xx xx xxxx vztahovat x na jiné xxxxxxxx podobné xxxxx. Xxxx podstatné, že xxxxxxx Monte xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx území ČR x jejich xxxxxxxx xxxx xxx srozumitelné xxx xxxxx spotřebitele.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxx x xxx xx vrátil x xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

[17] Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu. Xxxxx xx. 9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 1169/2011 xxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx. 18 odst. 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: „Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nadpisem xxxxxxxxxxx xxxxx ‚xxxxxxx‘. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx, stanovené x xxxxxxxx jejich použití xxx xxxxxx xxxxxxxxx.“

[18] Xx. 18 odst. 4 téhož xxxxxxxx xxx odkazuje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx na přílohu XXX. Směsných složek xx týká její xxxx X, xxxxx xxxxxxx:

„1. Xxxxxx xxxxxx xxxx být zařazena xx seznamu složek xxx vlastním xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výčet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 21, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinný,

a) xxxxx je xxxxxxx xxxxxx složky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 2 % konečného xxxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx čl. 20 xxxx. x) xx x) […].“

[19] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobkům xxxxxxx x lidské spotřebě xxx xxxxxxx směrnice 2000/36/XX. Xxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxx:

„1. Xxxxxxxx názvy xxxxxxx x xxxxxxx X jsou xxxxxxxxx xxxxx xxx výrobky xxx xxxxxxx a xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx prodáván xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, použity xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nedají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx X.“

[20] Xxxxxxx X x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx. X xxxxx X, xxx 2, xxxx. c) xx xxxxxxxxxx „čokoláda x xxxxxx“, která „xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prášku x xxxxx, obsahující xxxxxxx 32 % kakaového xxxxxx“.

[21] Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2000/36/XX xxxxx x „xxxxxxxx x prášku“, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx („Xxxxxxxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx („Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx w xxxxxxx“). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, je tedy xxxxx ocitovat xxxxx xxxxxxxx („Powdered xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx powder“), xxxxxxxxxxx („Chocolat xx xxxxxx“), italské („Cioccolato xx xxxxxxx“) a xxxxxxxxx („Prášková čokoláda, xxxxxxxx x xxxxxx“).

[22] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxx mohla xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „čokoládový xxxxxx“. Xxxxxxxx tvrdí, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx „čokoláda v xxxxxx“, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx 2000/36/ES, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozepsat xxxxxxx xxxx směsné xxxxxx svých výrobků, xxxxx při použití xxxxxx xxxxxxxx než „xxxxxxxx x prášku“ xx xxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX část X xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 1169/2011.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“ xxxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxxx prášek“.

[24] Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx verze xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx závazné. Xxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxx dvora ze xxx 6.10.1982 Xxx Xxxxxx - x xxxxxxxxx - x xxxxx proti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Lanificio xx Xxxxxxx XxX xxxxx Ministerstvu zdravotnictví, X-283/81, Xx. rozh. x. 03415, xxx 18, bylo jasně xxxxxxx, xx „legislativní xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx verze xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“ (xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). X xxxxxxxx xx xxx 19.4.2007, XXX Profisa xxxxx Xxxxxxxx departamentas xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, C-63/06, Xx. xxxx. x. X-03239, xxx 13, xxxxxx Xxxxxx xxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxx verzí, x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxx jazycích (rozsudky xx xxx 12. xxxxxxxxx 1969, Xxxxxxx x. Xxx, 29/69, Xxxxxxx, s. 419, xxx 3, xx xxx 7. července 1988, Xxxxxx, 55/87, Xxxxxxx, x. 3845, xxx 15; x xx dne 2. xxxxx 1998, XXX Xxxxx x xxxxx, X-296/95, Recueil, x. X-1605, bod 36).“ Xxxxxx tak x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13.9.2018, Česká xxxxxxxxxx, a. x., xxxxx XXX, spol. x r. o., X-287/17, XX:X:2018:707, bod 24, Xxxxxx dvůr XX xxxxx: „Xxxxx xxxxxxxx judikatury xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx unijního xxxxx nemůže sloužit xxxx xxxxxx základ xxx výklad tohoto xxxxxxxxxx ani xx xxxxxx xxx přiznána xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x používána jednotně xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxxxxxx xx xxx 6. června 2018, Xxxxxxx da Xxxxxxxx, X-250/17, XX:X:2018:398, xxx 20).“

[25] Je xxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2000/36/XX, zatímco xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jazykovými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tak xxxxxxx x principem xxxxxxx xxxxxx zboží x xx xxxxxxxx xxxxxxx harmonizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

[26] Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx založena xxxxxxxx 2000/36/XX, xxx xxxxxxx xxx x bodu 7 xxxx preambule: „Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oběhu xx Xxxxxxxxxxxx pod prodejními xxxxx stanovenými x xxxxxxx X této xxxxxxxx. Xxx 3 xxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxxx harmonizace xxxxxxxxxx čokoládových výrobků xxx, xx xxx xx xxxxxxxx společné xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a čokoládových xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.“

[27] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xx x rámci XX xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (viz xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX xx xxx 25.11.2010, Xxxxxxxx xxxxxx proti Xxxxxxx republice, C-47/09, Xx. rozh. x. X-12083, xxxx 29 x 45) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxx při xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx uvádí x xxxxxxx se xxxxxxxx 2000/36/ES a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do jazyka, xx jazyků, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx buď x Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „Schokoladenpulver“, nebo x Polsku, xxxxxxx xxxxxx verze používá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxx „xxxxxxxxx x proszku“. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx „čokoládový xxxxxx“ x ten xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx mohla xxxxxxxxxx právě xxxxx.

[28] Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejprve xxxxx xxxxxxxx složení xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx směrnice 2000/36/XX. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx XX platí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx zde xxxxx xxxxxx „česká směrnice 2000/36/XX“, xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx smyslem xxxxxxxxxxx označování x x xxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxx by xx xxx blížil stavu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nejprve x xxxxxx členském xxxxx ověřovat xxxxxxxxxx xxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, aby xxxxxxx x označil čokoládový xxxxxxx v xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx 2000/36/ES, xxxxx xx xx xxxxxx, x následně xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx název x xxxxxxx xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxxxxxx x daném xxxxx.

[29] Xxxxx se tedy xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx krajského xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2000/36/XX xxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích xxxxxxx xxxxxxx xxx nařízení 1169/2011, xxxxx x xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx „v xxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx uváděna xx xxx.“ Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx možnost, xxx použila xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dováženého xxxxxxx xxxxxxxx x unijním xxxxxx, x pouze xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx, xxx xxxxx, učinila. Xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx spotřebitele. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx výslovně xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxxx verzích. Xxxxxxxx 1169/2011 ponechává xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 17 odst. 2 x 3, které xxxxxxx:

„2. X xxxxxxxx xxxxx prodeje xx xxxxxxxx použití názvu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx vyráběn x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Neumožňuje-li xxxx xxxxxxx jiných ustanovení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 9, xxx xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, s xxxxx xx mohla xxx zaměněna, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x blízkosti xxxxx potraviny.

3. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výrobou xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx názvem x xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

[30] Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2000/36/ES xxxx xxxxxxx využívá xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxx x angličtině, xxxx x xxxxxxx X xxxxx A xxxx 4 písm. x) xxxxx: „Xxxxxxx království x Irsko xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx názvu ‚xxxx xxxxxxxxx‘ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 5 za xxxxxxxx, xx xx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mléčné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x těchto xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx ‚xxxx solids… % xxxxxxx‘.“ Xxxx specifická xxxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedena ve xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jazykových verzích, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx jde. Xxxxx by xx xxxxx ČR xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx“, xxxxxxxxx proto, xx xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nějakého xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxx stanoveno xxxxxxx. Xxxxx nelze xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx jazykové xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[31] Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX ze xxx 14.6.2017, Verband Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xX xxxxx XxxxXxxx.xxx XxxX, X-422/16, XX:X:2017:567 (xxxx též „xxxxxxxx XxxxXxxx“), xx xxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx x xxxxxx přílohy XXX xxxxx XXX nařízení x. 1308/2013, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) č. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (ES) č. 1234/2007. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydal xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx příloze xxxxxx nařízení totiž xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx masa x xxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zemích xxx xxxxxxx na xxx. Jednoduše xxxxxx, x xxxxx jazykové xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx x ostatních) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxx tabulka, xxxxx xxxxx, že xxxxx je „xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx“ xxxxxxx xx xxx x Belgii, xx xxxxx xxxxxx xxx ně obchodní xxxxx „veau, xxxxxx xx veau/kalfsvlees/Kalbfleisch“, x Xxxxx republice „telecí“, xx Spojeném xxxxxxxxxx „xxxx“, xx Xxxxxxxxx „xxľxxxx xäxx“ x xxx xxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx pak xxx x xx, xx žalovaný v xxxxxxxx řízení, společnost XxxxXxxx, xxxxxx používat xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení „xxxxx“, „xxx“ x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxx xxx“, „xxxx máslo“ aj.), xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx označení „xxxxx“, xxxxxx se xxxxx přílohy XXX xxxxx XXX bod 1 xxxxxxxx č. 1308/2013 xxxxxx „xxxxxxxx xxxxx tekutina vylučovaná xxxxxxx žlázou xxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxx bez xxxx, xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xx xxxxxxxxx“. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx názvy xxx xxxxx mléčné xxxxxxx.

[32] Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 36 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2010/791, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx XXX xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy XXX xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007. I x xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxx xxxxxxxxx různé xxxxxxx xxxxx různých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XX XX x xxxx v bodě 36 xxxxxxxx poznamenal, xx „xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanoví, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx příslušných územích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx VII částí XXX bodem 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1308/2013 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx Unie“. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx krajským soudem, XX XX pouze xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produktů, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx označení „xxxxx de xxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx „rice xxxxx“ xx „xxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxx xxx x situaci, xxx xxx kompletní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jazykové xxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxx; Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[33] Xxxxxxxx XxxxXxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx všechny xxxxxxxx xxxxx předpisů XX xxxx si xxxxx, xxxxx potvrzuje, xxxxx xxxxxxx, xx pokud xxxx xxx x xxxxxxxxx jazycích xxx xxxxxxxxx harmonizovaných xxxxx xxxxxxxxxx různá jazyková xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx názvy x daném členském xxxxx, xxxxxxxxx to xxxxx x xxxx xxxxxxxx verze xxxxxxxx x jazyce xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx x každé xxxxxxxx verzi xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx 36 xxxxxxxx XxxxXxxx. Xxxxx by francouzský xxxxxxx chtěl xx Xxxxxxxxx království xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx xx riz“, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx „xxxx xxxxx“ xx „xxxx xxxxx cream“, xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx termíny xxxxxxxxx. Xx xxx se xxxxx dozví x xxxxxxxx xxxxx právě xxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx verze xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

[34] Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx citovaný xxxxxxxx XxxxXxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxx xxxxxxxx XX. Na xxxxxxx xxxx zásady xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2000/36/ES xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx označení „xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxx xxxx směsnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stěžovatelka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx používá xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na území XX, stačilo termín xxxxxxxx do xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx prášek“ xxxxx xxxxxxxx odpovídal xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x nelze xxx xxxxxxx, že xx xxx nesrozumitelný, xxxxxxx, xx dokonce xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (viz požadavky xx uvádění nezavádějících xxxxxxxxx vyjmenované v xx. 7 odst. 1 x 2 xxxxxxxx 1169/2011).

[35] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx stěžovatelce xxxxxxx těchto výrobků x xxxxxxxxxx jen xxxxx, xx postupovala x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2000/36/ES, xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx nijak nesloužícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx XX, xxxxxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xx. 1 odst. 1 xxxxxxxx 1169/2011) x bylo xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato zásada xxxx opakovaně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Soudního xxxxx XX, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Cilfit, X-283/81, xxxxxxx xx „acte xxxxxxx“. Xx této xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx Nejvyšší správní xxxx pokládal Xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx princip xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů XX, xxx navrhovala xxxxxxxxxxxx.