Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxx „xxxxx xxxxxx“ [§15a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 325/1999 Xx., o azylu] xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx přikládá xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/95/XX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a Xxxxxx x právním postavení xxxxxxxxx (č. 208/1993 Sb.). Xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu dopustil xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx vnitrostátním trestním xxxxx kvalifikován xxxx xxxxxx xxxxxxx zločin, xxxxx je xxxx xxxxx posoudit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 933/2006 Sb. XXX; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx senátu) xx xxx 9.11.2010, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx proti X x D (X 57/09 a X-101/09).

Xxx: X. Trung Xxxx (Xxxxxxx) proti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx 1.9.2016 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx lidí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je splácet. X případě xxxxxxx xx obává xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kvůli xxxxxx x xxxx xxxxxxx trestu xx xxx, xx xxxxx xxx byl potrestán x Xxxxx republice. Xxxxxxxx xx, xx xx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx hrozí xxxxx xxxxx a xxxxx i xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx navíc xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx nezná) x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xx, xxxxxxx xxx odsouzen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx vyloučen x xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx, neboť „nebyl xxx xxxxxx“ x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxx xxx xxx x půl xxxx. Xxxx xxx xxxxxx a najít xx práci, uživit xx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Své děti x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, viděl xxxxxxx xxxxxxxxx x roce 2013. Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx způsob, xxx xx může x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobyt.

Žalovaný si x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xx xxx 23.1.2014, xx. 1 X 116/2013-1002, jímž xxx žalobce xx xxxxxxxx pokračujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jedy xx stadiu pokusu [§283 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) ve spojení x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009] xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na dva x půl roku x byl mu xxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxx Xxxxx xx xxx let xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 15.6.2016 xxxxxxxx xxxxxxx, že xx žalobci azyl xxxxx §12, §13 x §14 zákona x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxxxx xxxxxx udělit xxxxx. Žalovaný xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx Vietnamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §12 xxxxx xxxxxx. Xxxxx žalobce z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx potrestanou x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, ze xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxx x xxxxxx svého xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxx není případ xxxxxxx. Udělení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx žalobce z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s komunistickým xxxxxxx ve Xxxxxxxx. Xxxxxxxx neshledal xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx x potrestán xx xxxxxx závažný xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“ xxx §15x xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žalobou x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, který ji xxxxxxxxx xx xxx 15.11.2016, xx. 1 Xx 40/2016-27, xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx městského soudu xxxxx xxxxxxx (stěžovatel) xxxxxxx xxxxxxxx, v xxx se xxxxxxx xxxx zrušení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení. Xxxxxxx, že mu xxx xxx xxxxxx xxxx podle §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu, neboť xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxx, xx zákony, na xxxxx se žalovaný xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stěžovatel xx xxxx xx to, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, protože xx x České republice xxxx a xxxx, xx xxxxxxx xx xx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stěžovatel xxxxx, že xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx §15x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxx xxxxxx“ ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx uložen xxxxx xx xxxx xxxxxx hranici xxxxxxx xxxxxx a trestní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okrajové, x xxxxx jeho xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx zločinu“.

Žalovaný se xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení.

Z xxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti Xxxxxxxxx správním xxxxxx

(...) [10] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovšem považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výkladu xxxxx „vážný xxxxxx“ xxxxxxx x §15x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu řešena. Xx xx 17.12.2015 xxxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxxx „zvlášť xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 314/2015 Xx. xxx xxxxxxx xxxxx nahrazen pojmem „xxxxx zločin“. Důvodová xxxxxx x xxxxxx x. 314/2015 Sb. x tomu uvádí, xx „[x]xxxx v §15x xxxx. 1 xxxxxxxxx již provedenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice. Xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x kvalifikační xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x §15 se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx.“ Xxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx závěr, xx xxxxx „xxxxx xxxxxx“ ve smyslu §15x (resp. §15) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx „zvlášť xxxxxxx xxxxxx“ vymezenému x §14 odst. 3 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úmyslné xxxxxxx činy, na xxx trestní zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx“), xxxxx učinil žalovaný x převzal xxxxxxx xxxx, xx se xxxx z jazykového xxxxxxxx zdát logický, xx třeba xxxxxxx xx zjednodušující x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva.

[11] Xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx „[d]oplňkovou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec, který xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx 21.12.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2004/83/XX. Xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxx. x) kvalifikační xxxxxxxx xxxxxx státní příslušník xxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx-xx xxxxx důvody xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx vážného xxxxxxx. Xxxxxx doplňková ochrana xxxx taková je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx (časová xxxxxxxxxxx, xxxxxxx teritoriálního xxxxxxx a charakteristiky xxxxxxx xxxx nepolitického) xxxxxxxx čl. 12 xxxx. 2 xxxx. x) kvalifikační xxxxxxxx, xxxxx vymezuje důvody xxxxxxxxxx určitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [x xxxxxx xxxxx xx x zásadě xxxxxxxx §15 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx]. Xxxx ustanovení xx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx. 1 xxxx. X xxxx. x) vylučuje xxxxxxxx úmluvy xx xxxxx, x níž xxxx vážné důvody xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinu xxxx xxxx svého xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. body 3, 22 x 24 odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Všechna citovaná xxxxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u něhož xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se dopustil xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) x x §15x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx synonyma, xxxxxxx xxx ve vztahu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedenou xxxxxxx x. 314/2015 Xx. konstatovala xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx Krajského xxxxx x Praze xx dne 30.8.2016, xx. 49 Xx 71/2015-26, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.8.2016, xx. 3 Xxx 82/2016-29), xxx xxxxxxxx (Xxxxx, X.; Xxxxx, X.; Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X. Xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx.Xxxxx: Wolters Kluwer XX, 2010, x. 230). Xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“ x §15x xxxxxx o xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx musí být x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx je xx xx xxxxxx x azylu xxxxxxxxxx x xxxxxx Ženevské xxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[12] Interpretační xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Příručka x xxxxxxxx pro xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx (v českém xxxxx dostupná xx xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx/_xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xx/xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx_x_xxxxxxxx.xxx , xxxx xxx „xxxxxxxx“). X xxxx 155 xxxxxxxx xx xxxxx: „Xx xxxxxxxxxxx ‚xxxxx‘ xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obtížné definovat, x to xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx termín ‚zločin‘ xx různé xxxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx slovo ‚xxxxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cokoliv xx xxxxxx krádeže xx po vraždu. X xxxxx kontextu xxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestu podléhajícím xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx xxxxxx trestům nejsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1F (x), i když xxxx technicky xxxxxxxxxx xx ‚zločiny‘ x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.“ Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxxx vzít x úvahu všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx polehčujících xxxxxxxxx. „Xx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxx xxxx, xx žadatel xx záznam x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx žadatel usvědčený x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx relevantní. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx neprokáže, xx xxxxxxxx omilostnění nebo xxxxxxxx stále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“ (xxx 157; zvýrazněnou xxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4f33c8d92&skip=0&query=Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status).

[13] Xxxxxxxx pojmu závažný xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x čl. 12 xxxx. 2 xxxx. x) kvalifikační xxxxxxxx xx zabýval Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx senátu xx xxx 9.11.2010, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo xxxxx X x X, xxxxxxx xxxx X 57/09 x X-101/09,x xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxxxxx přezkumem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 94 xxxxxxxxxx). Generální xxxxxxx Xxxxx Mengozzi xx xxxx stanovisku x xxxx xxxx xx xxxxxx ke znakům „xxxxxxxxxx“ x „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx, že „[x] xxxxxxxxxxx prací xx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 1X xxxx. b), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxx xx xxxxxxxxx výkladem xxxxxxxxxxx odděleními xxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXXXX x xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx, x rovněž xx xxxxx xxxxxxx literatura. Xxxxxxxxx závažnosti xxxxxxx xxxx být konkrétně xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xx světle xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx chováním xxxx xx něm, x xxxxxxxx přijetí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx místních xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx faktory, xxxxx xx xxxxx xxxx x úvahu, UNHCR x Pokynech ze xxx 4.9.2003 [...] xxxxxxxxxxxxxx uvádí xxxxxx xxxx, xxxxxxxx způsobenou xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestu x skutečnost, xxx xxxxxxx soudů považuje xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx vzít x xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xx sám x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxx odlišnému xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádech. Xx xxxxx zločiny jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx životu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svobodě xxxxxxx.“ (body 51 - 53 stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[14] X xxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vážného xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx na to, xx xxx žadatel xxxxxxxx xx spáchání xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právem xxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxxx. Ačkoli xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx trestního xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx kritériem xxxxxxxx), x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx jediným. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx okolnostmi, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx x závažnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx stěžovatele xx xxxxxxx xxxxxxxx, skutečnost, xx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx, xx stěžovatel xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx výše xxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx X. x X. skutečnost, zda xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx o mezinárodní xxxxxxx, není xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vážného xxxxxxx relevantní (xxxx 104 a 105 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[15] Xxxxxxxx xxxxxxx soud považuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx proto není xxxx xx obecným x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx aplikaci §15x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx nebrání xxxxxxxxxxxxx xxxxx okolnosti, xx xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopustil.

[16] Xxx xx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxx vyslovené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxx xxxx. Krajský xxxx x Praze x xxxxxxxx xx xxx 30.8.2016, xx. 49 Xx 71/2015-26, xxxxxx xx shodnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 314/2015 Sb. Xxxx xxxxxxxxxx interpretoval eurokonformně x x xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxxx x §15a xxxxxx o azylu xxxxx automaticky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx „zvlášť xxxxxxx zločin“ xx xxxxxx §14 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.