Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx a vyrovnacím xxxxx §256b odst. 3 xx. xxx. (xx xxxxx účinném xx 31.12.2007) xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1, 2 xx. xxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx souběh vyloučen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nechal xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx x vyrovnacím xx xxxxxx §256b xxxx. 3 xx. xxx. (xx znění xxxxxxx xx 31.12.2007).*

II. Správce xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx) není xxxxxxxx činitelem xx xxxxxx §89 xxxx. 9 xx. xxx.**

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 10. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx JUDr. X. X . , Xxx. X. X . , x Ing. X. X. , xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx, ze xxx 25.2.2009, xx. zn. 31 Xx 617/2008, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci xxx xx. xx. 6 X 183/2008,

xxxxx:

Xxxxx §265k xxxx. 1 tr. x. xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx nad Xxxxx, pobočka x Xxxxxxx, xx xxx 25.2.2009, xx. xx. 31 To 617/2008, x rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci xx xxx 31.10.2008, xx. zn. 6 X 183/2008.

Xxxxxxxx x x podle §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu.

Podle §265x xxxx. 1 tr. x. se Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx , aby xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednal x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx dne 31.10.2008, xx. zn. 6 X 183/2008, xxxx xxxxxxxx JUDr. J. X., Ing. J. X. a Xxx. X. X. (xxxx xxxx xxx "obvinění", xxxx. "xxxxxxxxxx") uznáni xxxxxxx, xx "x X., na xxxxxxx X. x. xx xxxxx 2.11.2007 x 5.12.2007 x xxxxx xxxxxxxxxxx X. - x. x. v. x. s., xxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxx Xxxxx x 30.8.2005, x xxxxxx xxxx 1.9.2005, x.x. 45 K 35/2005-109, xxxxxxxx konkursní xxxxxxxx úpadce společnosti X. x. x. x., po xxxxxxxxx xxxxxxx jako statutární xxxxx společnosti P. - x. x. x. x. s., xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X., který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. XX, x xxxxxxxxxx xxxxxx 150.000,- Xxxxxxxx xxxxx, resp. 500.000,- Xx, za dodatečné xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X. XX xx úpadcem xx xxxx 38.767.815,- Xx, xxxxxx předtím x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxx 26. 5. 2006 správce xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx, xxxxxxxx xxx 12.12.2007 xxxxx 12,35 xxxxx xxxxxxxxxx XXXx. X. X. xxxxxxx x X. n. L., X. ulice, x xxxxxxxxxx Š. xx XXXx. X. X. xxxxxx 500.000,- Kč x předal mu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o dodatečném xxxxxx pohledávky xx xxxx 38.767.815,- Xx xxxxxxxxxx obžalovaným Xxx. X. P. za xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx X. - x. s. x. x. x.".

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněných xxxx xxxxxx kvalifikoval xxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxx podle §160 xxxx. 2, odst. 3 písm. x) xx. xxx. x xxxxxx xxx xxxxx §160 xxxx. 3 xx. xxx. nepodmíněné xxxxxx odnětí xxxxxxx - obviněnému XXXx. X. Z. x xxxxxx tří let x xxxxxxxxx Xxx. X. X. x Xxx. X. P. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx jejichž xxxxxx každého z xxxx zařadil podle §39x xxxx. 3 xx. xxx. xx xxxxxxx x dozorem. Xxxxx §53 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. x) tr. xxx. xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx trest ve xxxx 150.000,- Kč, xxxxxxx xxx případ, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3 xx. xxx. každému x xxxx náhradní trest xxxxxx svobody x xxxxxx jednoho xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx obvinění xxxxxxxx, o nichž Xxxxxxx soud v Xxxx nad Xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxx rozsudkem xx xxx 25.2.2009, sp. xx. 31 Xx 617/2008, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), x), xxxx. 2 xx. ř. napadený xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx všech xxx xxxxxxxxxx x xxxxx §259 xxxx. 3 xx. ř. xxxxxxx xxx, xx každému x obviněných xxxxxx xxxxx §160 odst. 3 xx. xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx zařadil xxxxx §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxx. do xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx §53 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 150.000,- Xx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, stanovil podle §54 odst. 3 xx. xxx. každému x nich náhradní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxx xxxxxx. Současně podle §49 xxxx. 1 xx. xxx. a §50 xxxx. 1 xx. xxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tří xxx. Xxxxxxx vyslovil, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx JUDr. X. X. (xxxxxxxx JUDr. X. Z.) x Xxx. X. M. (xxxxxxxx Xxx. J. X. a Xxx. X. X.), xxxxxxxxxxxx XXXx. X. T., xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř.

Dovolatelé x úvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx táhne xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxx vadě xxx odvolací xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx §254 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx. x. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx stupňů xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxx jednání obviněných, xxxx xx 31.12.2007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxxx nesla xxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx". Xxxxx xx (xx xxxxx xxxx novelou x. 296/2007 Xx.) xxx trestný xxx, xxx xxxx vyrovnací xxxxxxx, správce konkursní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx prospěch, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

X xxxx, xxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx začleněna xxxxxxx x. 557/1991 Xx., byl xxxxx xxxxxxx xxx zamýšlen xxxx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx činům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. I xxxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxx odstraněny novelou x. 537/2004 Xx. (xxxxxxxx xxxxxxxxxx §162x xx. xxx. xxxx xxxxxxxx x xxxx. 3, podle něhož "xx obstarávání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx zachovávání xxxxxxxxxx uložené právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx zajistit, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bezdůvodnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vztahů xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx §256x xx. xxx. x xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx případem aktivního x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 40/2009 Xx. xxxx §226 - xxxxxxxx x insolvenčním řízení). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů. Proto xx xxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prospěchu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx tomu x xxxxxxxxx činu xxxxx §160 tr. zák., xxxx. x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zde xxx ovšem x xxxxxxx §256x xxxx. 4 xx. xxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplatku. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxxx §256x xx. xxx. xxxxxxxxx xx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxxx §160 xx. xxx. x přijímání xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx popsaných x xxxx skutkové xxxxxxxx s trestným xxxxx úplatkářství xx xxxxxxxx (dovolatelé odkázali xx odbornou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx: Xxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxxx, X., Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, X. X. Beck Xxxxx 2004, xxx. 1352).

Obvinění xxxxxxxxx x xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxx ze xxxxxx xxxx současně jejími xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx společnost, xx xxx byli xxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx. Xxxxxxxx x ustanovení §90 xxxx. 2 xx. zák. byli xxxx všichni xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxx ustanovením §256x xxxx. 3 xx. xxx. - xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xx částka 500.000,- Xx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepochybně majetkovým xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx téměř 40 milionů xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx zřejmé, xx xxxxx xx JUDr. X. X. xxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §256x odst. 3 xx. xxx. x xx xxxxxx lhostejné, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx slíbit xxxx, xx x xx sám požádal. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatku) xxx. xxxxxxxxx dokonaným xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx v xxxxx xxxxxxx zahrnuje jednání xxx xxxxxxxxx, xxx x jeho xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx 5.12.2007, které xxxxxxxx x xxxxxxxxx X. - x. x., x. x. o. (xxxxxxx "v. x. x.") již poté, xx xxx svědek X. (správně "X. X.") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

V návaznosti xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný význam. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí trestního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §163, xxxxx zbavuje xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx x xx xxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx x vyrovnacím xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx. X xxxx xxxxxxxx, xx to xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxx xxxxx §256x odst. 3 xx. xxx. xxx xxxxxxx a xxxxxxxx bylo také xxxxxxxxxxx k tomuto xxxxxxxxx činu xx xxxxxx XXXx. X. X., a to xx xxxxx návodu. Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyložit xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xxx požádán. Xx dalších výkladech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx procesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx konečně xxxxxx, xx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxx není škodou (xxxxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxxx 30/1983 Sb., xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx x neoprávněný xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dnešní xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx proto xxxxx xxxxxxx, jakou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přineslo xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx mnohost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx mohlo jít x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx konkursu. X xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §256x xxxx. 4 xxxx 5 xx. xxx., xxxx xx evidentní, že x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx subjektivní xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (navíc - xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx - xxx o xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zrušil xxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx x Liberci xx xxx 31.10.2008, sp. xx. 6 X 183/2008, a dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nedostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vrátil xxxxx §265x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxx navrhli, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 3 xx. ř. x xxxxx trestu xxx přerušil, xxxxx xxx xxxxxxxx důvody x takovému xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xx. x. x výkon xxxxxx jim xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx dovolání xx ve smyslu §265x odst. 2 xx. x. vyjádřil xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se XXXx. X. D. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx činu xx xxxxx návodu, xxxx x hlediska uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxx, že x určité xxxxxxx xxxx měla xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx trestně stíhána x další xxxxx. Xxxxxxxxxx důvodu pak xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu policie, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sami xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že deklarovanému xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx přijímání xxxxxxx podle §160 xxxx. 2, xxxx. 3 písm. x) xx. zák., xxxxxx xxxx dovolatelé xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ten, kdo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx žádá xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 537/2004 Xx. x xxxxxxx xx 22.10.2004 xxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení §162x xxxx. 3 xx. xxx. (xxxx. xxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx obstarávání xxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx x činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §256x xxxx. 3 tr. xxx. xx znění xxxxxxx do 31.12.2007 xx dopustil xxx, xxx xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x konkursu xxxxxx xxxx si dal xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx ponechal xxxxxxxxxxx beze xxxxx x xxxx, xxx xx trestního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení §162x xxxx. 3 tr. xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxx věty xx zákonnými xxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx §160 odst. 2 xx. xxx. a §256x odst. 3 xx. xxx. xxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx věci obecného xxxxx, žádali úplatek, xxxxxx xxxxx úplatek, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. částku xxxxxxxxxxxx 500.000,- Xx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx věřitelů, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx X. X. XX xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů.

Z xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx souběhu obou xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jednočinný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx. a xxxxxxxxx činů xxxxx §160 xx §162 xx. xxx., xxxxx xxxxx však xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podstatě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx §160 x xxxx. xx. xxx. postihovat. Souběh xxx xxxx považován xx xxxxxxxxx xxxxx, xx korupční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxx přijímání úplatku xxxxx §160 xx. xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §162x xxxx. 3 xx. zák. xxxxx xxxxx ovšem nemůže xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx obstarávání xxxx obecného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1, xxxx. §160 xxxx. 2 xx. xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xx. xxx. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. zák. xxxx xxxxx rozdílné. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §160 xx. xxx. xx xxxxx na xxxxxx, nestranném x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx., xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxx, xx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx dovozovat, xx xxxxxxxxxx §256b xxxx. 3 xx. xxx. xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k §160 tr. zák. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 tr. xxx. x xxxxx §256x xxxx. 3 xx. zák. xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (poměr xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pokračující, xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xxxx. 2 xx. xxx. x §256x xxxx. 3 xx. zák. ostatně xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx §160 xxxx. 2 xx. zák. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijal x xx svoji xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xx xxxxxxxxx ustanovení §162x xxxx. 3 xx. xxx. jednočinný xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xx. xxx. x pletich při xxxxxx konkursním x xxxxxxxxxx xxxxx §256b xxxx. 3 xx. xxx. xx možný, xxx xxxx xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §160 xx. xxx. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele xxxxx §158 xx. xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx být zásadně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, která xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx skutek xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx přijímání xxxxxxx xxxxx §160 odst. 2, xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxx. xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx. ve xxxxx xxxxxxx do 31.12.2007, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx trestného činu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §256x odst. 3, 4 xx. xxx. xxxx §256x odst. 3, 5 tr. xxx. (x xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla x xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojena, xxxxxxx xxxxxxx). V xxxxx xxxxx však xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možná, xxxxx xx šlo o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xx. xxx. xxxxxxx xxxxxx trest xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (odkázal xxxxxx xx §265x xxxx. 1 tr. x., §265x odst. 2 xx. x.). Xx této xxxxxxx xx pak bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poškození věřitelů. Xx druhé xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xxx skutek byl xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx. xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007, jak xx xxxx domáhají xxxxxxxxxx.

X xxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265i xxxx. 1 písm. x) xx. ř. odmítl, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx zjevně neopodstatněné, x xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. x neveřejném xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx [§265r xxxx.1 xxxx. x) xx. ř.].

Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§265x xx. x.) xxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx [§265x xxxx. 1, 2 písm. x) xx. x.], xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xx. x.], x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. x.), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx §265x xx. x.

Xxxxxxxx k xxxx, xx dovolání xxx xxxxx jen z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §265x tr. x., xxxxx Nejvyšší xxxx xxxx posoudit xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxx považovat xx xxxxx uvedený v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napadeného rozhodnutí xxxxxxxxx soudem. Současně xx xxxxx xxxxx, xx z hlediska §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. nepostačuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx. x. xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx tvrzen x xxxxxxxxx konkrétními vadami, xxxxx xxxx dovolatelem xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posouzení.

Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skutku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Zpochybnění správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovolacích xxxxxx xxxxx §265b xx. x., xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx xx xxx xxx východiskem pro xxxxxxxxx skutku z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx lze namítat, xx skutek, xxx xxx soudem zjištěn, xxx xxxxxxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxx čin xxxxx xxxx xxx x xxxx trestný xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx podkladě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proto xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx úplnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx ustanovení §2 xxxx. 5, 6 xx. x., xxxxxxxx tato činnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx hmotně xxxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx otázky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx práva. Současně xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx uplatněných xxxxxxx, x xxx xx xxxxx existence určitého xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b xx. ř., nestačí xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovolacích xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx jejich xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x námitky obviněných, xxxxx xxxxxxx xx XXXx. V. X. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu podle §256x odst. 3 xx. zák. ve xxxxx návodu, a xxxx x námitky xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx xxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxx by dovolatelé xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. xxxx xxxxxx x jiného důvodu, xxx xx xxxxxx x §265x xx. x.

Xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx kvalifikováno xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 2, xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxx., xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a vyrovnacím xxxxx §256x xxxx. 3 tr. zák.

Jelikož Xxxxxxxx soud současně xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §265x odst. 1 xx. x., přezkoumal xxxxx §265x odst. 3 xx. x. xxxxxxxxx x odůvodněnost xxxx výroků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxx podáno, x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx x dovolání, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předcházející. K xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx napadeny, xxxxxxxxx, jen xxxxx xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxxx přezkumu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dovolání obviněných. Xxxxxxx tomu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx závěry prezentovanými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx s xxx navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx rovině xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 2, 3 xxxx. a) xx. xxx. (xx znění xxxxxxx do 30.6.2008, xxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaného xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 122/2008 Sb.) xx xxxxxxxx xxx, "xxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x úmyslu opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx činnost, která xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx x xxxxxx, xxx x jiná xxxxxxx xxx uspokojování zájmů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sociálních, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx publikované xxx č. 16/1988 Xx. xxxx. xxxxx.). Xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx celá xxxxxxxxxx xxxx určitá xxxxxxxx skupina. Xxxxxxx xxx xxxxxxx občanů, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxx xxxxx, xxxxx xx podílí na xxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §162x odst. 3 xx. xxx. (xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x. 537/2004 Xx. xx 22.10.2004) xx "xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zajistit, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx je zejména xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx), který také xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovením.

Naproti xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007) xxxxxxx xxx, "xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxx podle xxxx. 4 xxxx 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx. xxxxx velkého xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx věřitele xx uspokojení xxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxx xx strany xxxxxx xxxx než xxxxx.

Xxxxxxxx podstata tohoto xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx novelou x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992 [x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx o xxx xxxxxxxx: (1) Xxx xxxx konkursní xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. (2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx poskytne, nabídne xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx.].

Xxxxxx xxxxxxxxxx §256x tr. xxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 253/1997 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 1.1.1998. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx v nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x škody xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx osobám, které (xxxx xxxxx) mohou xxx xx xxxx xxxxxxxx vliv (xxxx. Xxxxx, P., Xxxx, X., Xxxxxx, S., Xxxxxxx zákon. Xxxxxxxx. XX. xxx. 6. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: C. X. Beck, 2004, xxx. 1567 x xxxx.).

X xxxx. 3 xxxxxxxxxx §256b tr. xxx. (xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2007) xxx o další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xx postihován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úplatkářství xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx účastní xxxxxx o konkursu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx si xx xxxxxx pro xxxx xxxx jiného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx. Citované xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxxxxxxxxx prospěchu nebo xxxx příslibu bylo xx škodě xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslibu se xxxxx xxxx projevit xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx anebo xx xxxxx škodlivém dopadu xxxx xxx (např. x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů).

Majetkový xxxx xxxx prospěch zde xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jakékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemateriální xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxx zprávy x §256x xx. xxx. xx xxxxxxx prospěchem xxxxx výhoda, kterou xx xxxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Trestnost xx xxx vázána xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospěchu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx, xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů, xxxx. xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxx nepřísluší, xxxx tedy xxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxx rozsahem xxx xxx rámec nároků xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 328/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 476/1991 Sb.

Pachatelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v řízení x vyrovnání vyrovnací xxxxxxx. Jde x xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx. §90 xxxx. 1 xx. xxx.). Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx; xxxxx je xxxxxx věřitelského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx xx její xxxxxxxx. Pachatelem pak xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kolektivního statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx. Xxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxxx, X., Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. II. xxx. 6. doplněné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2004, str. 1567 x násl.).

Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §256b xx. xxx. x xx uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., neboť ta x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx změnu v xxxx. 3 [xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx správce" v xxxxxxxxxx xx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx]. X xxxxxxx změně xxxxxxx dokonce ani x xxxxx trestním xxxxxxxx (zákon č. 40/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nabude xxxxxxxxx xxx 1.1.2010 - xxxx. jeho §226 xxxx. 3).

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatku xxxxx §160 odst. 2, xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxx., xxx xxxxxxxxx xxxx pletich při xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §256x xx. xxx., Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx souběhu, xxxx xx rozumí xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx souběh xxxxxxxx, xx skutek formálně xxxxxxxx xxxxx dvou xx více xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxxxx souběh je xxxxxxxx v případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x pokračování x trestném činu, xxxxxxx čin trvající x xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, že v xxxxxx subsidiarity jsou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx týchž zájmů, xx-xx xxxxxx subsidiárního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou poskytuje xxxxx, tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty, xxxxx xx xxxx znaků xxx subsidiární ustanovení, xx obsah pojmu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx případů, xx xxxxx xxxxxx, je xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx trestný xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povaha x stupeň nebezpečnosti xxxx xxx společnost (xxxx. Xxxxxx, X., Xxxxx, J., Xxxxxxxx, X. Základy trestní xxxxxxxxxxxx. Podstatně xxxxxxxxxxxx x doplněné vydání. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, 2003, xxx. 406 x xxxx., xxxxxxx xxx Xxxxx, X., Xxxx, X., Xxxxxx, X., Trestní zákon. Xxxxxxxx. I. díl. 6. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2004, xxx. 28 x násl.).

O xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přijímání xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 2, odst. 3 xxxx. a) xx. zák. x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xx. xxx. evidentně xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx speciálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx útoků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby byla xxxxxxxxx zvláštní povaha x xxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konkretizovány x xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatám, xxxxx xxx považovat za xxxxxx části (xxxx. xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx xxxx citované).

Tzv. privilegovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, než jsou xx, xxxxx charakterizuje xxxxxxxx xxxxxxxx základní. X xxxxxxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx trestnost. Xxxx skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xx vztah xxxxxxxxxx (kvalifikovaných x xxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx obecným), xxx xx xxxxxxxx právě x hlediska xxx. xxxxxxxxxx souběhu.

V posuzovaném xxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chrání x xxxxxxxx xxxxxx společenské xxxxxx. Xx tom xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 tr. xxx. xx zařazen mezi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx (hlava xxxxx, xxxxx třetí), xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xx. xxx. xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx (xxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx. xxxxxxxx, xxx uspokojování xxxxx xx xx xxxxxx xx právnických xxxx, xxx na xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx případně xxxxxx xxxxxxxx skupina.

Z xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 xx. xxx., xxxxxxx xxxxxxx postihuje xxxxxx xxxx xxxxx (xxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxx xxxx individuálním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stupeň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pouhou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx majetkovým xxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx §256b xxxx. 3 xx. zák.) xx xxxxxx méně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx věcech veřejných [x xxxxxx xxxxxxxxxx §160 xxxx. 2, xxxx. 3 xxxx. x) xx. zák.]. Xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x odst. 3 xx. zák. xx xxxxx ohrožen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xx xxxx let (xxxxxx od xxxxx xxxxxx xx xxx xxx, případně xx xxxx xxxx xx xxxx xxx teprve x odst. 4, xxxx. xxxx. 5), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 odst. 2, xxxx. 3 xxxx. a) tr. xxx. je xxxxxxx xxxxxxx sazbou xxxxxx xxxxxx svobody od xxxxxxx xxxx až xx xxx let.

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jeví xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx skutkové podstaty xxxx citovaných xxxxxxxxx xxxx x xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx [xx. §160 xxxx. 3 xxxx. a) xx. xxx. x §256b xxxx. 4 xx. xxx.] xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §160 xxxx. 1, 2 xx. xxx. x §256x odst. 3 xx. xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx přijímání úplatku xxxxx §160 tr. xxx. a pletich xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyrovnacím §256b xxxx. 3 xx. xxx. je také xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §160 xx. xxx. xxxxxxxx (x xx x xxxx xxxxxxxxxx §162x odst. 3 xx. xxx. - srov. xxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx), která xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xxxx. 3 tr. xxx. xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx (xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx) xxxxx jednání, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení §256b xxxx. 3 xx. xxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pod §160 tr. zák.

Z xxxxxx důvodů Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx "…srovnáním obsahu xxx. skutkové xxxx xx zákonnými xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 odst. 2 xx. xxx. x §256x xxxx. 3 xx. xxx. xxx xxxxxx k závěru, xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx …". Xx-xx xxxxxxxxxx §256b xx. xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k §160 xx. xxx., pak xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx závěru x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx souběhu. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikace má xxxxxx přednost prvně xxxxxxx, xxxxxx jednočinný xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx formulovat x xxx, xx xxx řízení konkursním x vyrovnacím (nyní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároků. Xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle §256x xx. zák. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §160 xx. xxx. xx 163 tr. xxx. x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jednočinný souběh xxxxxxxxx xxxx xxxxx §160 xx. xxx. xx §162 tr. xxx. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx konkursním x xxxxxxxxxx xxxxx §256x xx. xxx. xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §256x odst. 3 xx. zák., xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zavést xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxx xxxxx postihovat xxxxx xxxxxxxxxx §160 xx. zák. xx 163 tr. zák. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ani o xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx ozbrojeného xxxxx (xxxx. §89 odst. 9 xx. xxx.). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sice xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx o xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxx xxx x soukromé xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxx. Xxxxx, P., Xxxx, F., Rizman, X., Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. XX. xxx. 6. doplněné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2004, xxx. 1571 x násl.).

Všechny xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx ani xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nevypořádal x xxxxxxx přiléhavé xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání obviněných x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx spočívá na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxxx uvedené xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx skutek, xxx xxx byl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudem x xxxxxxx správný x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxx trestného činu xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx a vyrovnacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §256x xxxx. 3 xx. xxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx důvod podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. byl xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx proto x xxxxxxx dovolání všech xxxxxxxxxx xxxxx §265k xxxx. 1 xx. x. xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx soudu v Xxxx nad Labem, xxxxxxx v Xxxxxxx, xx xxx 25.2.2009, xx. xx. 31 Xx 617/2008, x xxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxx 31.10.2008, xx. zn. 6 X 183/2008. Xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265x xxxx. 1 xx. x. xxx xxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxx shora xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx tak xxx xxxxx do xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, na xxx v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pokyn xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx bude xxxxx xxxxxxx, zda x xxxxxxxx jakou xxxxx xx uznání xxxxxxxxxx x xxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xx. x., xxx x faktu, xx xxxx znovu xxxxxxxxxx již xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxx xxxxx xx xxxx §226). Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (odůvodnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §125 xx. x.).

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx všech xxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pozornost xxx xxxxxxx o xxxxxxxx trestech, tak x dalším xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx o vině xxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 2 xx. ř. Bude-li xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx popis zjištěného xxxxxx, pak Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxxxx konkretizaci xxxxxxx xxxxxxxxx (resp. xxxxxxxxx) xxxxx považovat za xxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 3.2.2005, xx. zn. XXX. XX 578/04).

V xxxxxxx x ustanovením §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytknuté xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x odst. 4 xx. ř. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§265x xx. x.).

X Xxxx dne 10. xxxxxxxx 2009

Xxxxxxxx xxxxxx:

XXXx. Xxx Xxxxx

* Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §226 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle §331 xxxx. 1, 2 xx. zákoníku.

** Xxxx xxxxxxx xxxxxxx nahradil xxxxx "veřejný xxxxxxx" xxxxxx "xxxxxx xxxxx" - §127 tr. xxxxxxxx.