Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§451 xx. x.). Současně xxxxxx výrokem xxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxx podle §451 xxxx. 3 tr. x., jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx trvání jsou xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §451 odst. 1 xx. x. přemění xx trest, xxxxx xx xxxx uložit, xxxxxxxx by v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sám xxxxxxxxxx, xxxxx druh xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx x délka xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx x právním xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxxx cizozemské rozhodnutí xxx pro xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx trestu xxxxx §451 xxxx. 1 xx. x. záleží x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx trestný xxx připouští, xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tak x části xxxxxx (xxxx. v xxxxxxx xxxxxxx podle úmluvy x předávání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pod x. 553/1992 Sb. xxx x xxxxxxx xx. 10 xxxx. 2). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx skutečnost, xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařadit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věznice.

Uvedený xxxxxx xxxxx §451 odst. 1 tr. x. xxxx xxxxx §451 xxxx. 3 xx. x. xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle citované xxxxxx, x xxx xx pokračování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x eventuálním xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uloží xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právního styku xxx xxxxxxx xxx xx podkladě xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx (§451 xxxx. 1 xx. x.), xx xxxx možné ve xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx tomu xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, xx kterém xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx druh x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x případech, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx výměře, než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (§451 xxxx. 2 xx. x.).

XX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §451 xx. ř. v xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxx soudců (§31 xxxx. 2 písm. x/ xxx. č. 6/2002 Sb.).

XXX. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx cizozemských xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věznice, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutím proto xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odsuzujícím xxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxx připadajícího x xxxxx, xxxxx xx xxx byl xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx věznice xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx podle §455 xxxx. 2 xx. x., nikoli rozhodnutí x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxx §451 xx. x., x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxx §21 xxxx. 1 zák. x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx ustanovení §451 xxxx. 1 xx. x. a §451 xxxx. 3 xx. x. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x výkladu ustanovení §455 xxxx. 2 xx. ř. x xxxx vztahu x xxxxxxxxxx §451 odst. 1, 3 tr. x.

Xxxxx xxxxx učinil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně xx dne 19.1.2007, x xxxxx vyplývá, xx Xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 539/2004 Xx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech.

Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi získala.

První xxxxx rozhodnutí se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §451 xxxx. 1 xx. ř. x §451 xxxx. 3 xx. x. X xxxx xxxxx konstatuje xxxxxxxx státní zástupkyně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

X. Rozhodnutí, xxxxx xxxxx samotného xxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxx (xxx jeho xxxxxxx) - xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx. xx. 48 X 11/2006, rozsudek Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xx. xx. 28 Xx 64/2005, xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx. xx. 4 X 15/2005 a xx. zn. 5 X 2/2006 x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xx. xx. 1 X 13/2005.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx opírá x xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx. že neodporují xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Žádné z xxxxxxxxxx neobsahuje výrok x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx již xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (bez xxxx xxxxxxx) - xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze sp. xx. Xx 1052/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ostravě sp. xx. 3 Xx 364/2005 a xx. xx. 3 Nt 351/2006.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či pokračování xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX. Rozhodnutí, xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x přeměně xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx do typu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xx. zn. Xx 1051/2005.

XX. Rozhodnutí, která xxxxx xxxxxxxxx uznávacího xxxxxx xxxxxxxx výrok x xxxxxxx trestu xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxxx xx změně xxxx xxxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx. xx. Xx 276/2005.

Xxxxxxxxxx §451 xxxx. 1 xx. ř. krajský xxxx x uvedené xxxx xxxxxxx xxx, xx trest xxxxxxx x odsuzujícím státě xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu podle xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx vztahu ustanovení §451 odst. 1 xx. ř. a §451 odst. 3 xx. x. k xxxxxxxxxx §455 odst. 2 tr. x. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx - např. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx sp. xx. Xx 1051/2005 x xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxxxxx sp. xx. 2 Xx 72/2006. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx §451 xx. x. neuvedl x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xx určitého xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx Krajského xxxxx x Ústí xxx Xxxxx xx. xx. 48 X 22/2005, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx. xx. 4 X 12/2005, xx. xx. 48 X 22/2005, sp. xx. 50 X 1/2006. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx sp. xx. Xx 276/2005 bylo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x současně xxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx přeměněn xx xxxxx odnětí svobody x xxxxxx patnácti xxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx xx. xx. 9 Xx 36/2006, xxxx xxx k odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx zrušen xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx sp. xx. 48 T 1/2006, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx cizozemského rozhodnutí xx xxx xxxx - xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x rozhodování x pokračování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §451 xxxx. 3 xx. x., a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařazení xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xx otázku, xx xxxxxxx přeměnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x v názoru xx to, xx xx xxxxxxx výroku xxxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxx až xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxx krajských xxxxx xxx xxxxxxx x x sestavování xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §451 tr. x. Některé krajské xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx složených z xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, jiné v xxxxxxxx složených z xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxx. x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx od Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx, předsedů xxxxxxxx x krajských soudů, xxxxxxxxxxx fakult v Xxxxx, x Brně, x Xxxxx x x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx kriminologii x xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x X. x XXX. xxxxxx větě xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x XX. právní xxxx. Uvedený xxxx xxxxxxxx názor, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje krajský xxxx x senátě xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x právní xxxxxx xxxxxxx x XXX. xxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx xxxxx, xx výrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §455 xxxx. 2 xx. x., xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v podobě, xxx byl zaslán x xxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §451 xx. x. o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx, xx zvážení xxxxx xxxx citovaných xxxxxxxxx x v nich xxxxxxxxx argumentů, zaujalo xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx soudů v xxxxxx, xxx rozhodovat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx takto xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxx "přeměnou" x xx "pokračováním", xxxxxxx xxxxxx xxx x nepřesných, xxxxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xx. §451 odst. 1, 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. Úmluvy x xxxxxxxxx odsouzených xxxx (x. 553/1992 Xx.), dále xxx "Xxxxxx", xxxxx xxxxx xx xxxxxxx případů xxxx formy mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a která xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xx. 9 odst. 1, xx kterém xxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxxx odsouzeného x xxxxxx trestu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xx. 10 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx státě na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x výměrou trestu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně pokud xxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx či xx xxxx právní xxx xxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx přizpůsobit. Toto xxxxxxxxxxxx musí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx x nesmí zhoršit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxxxxx v právním xxxx vykonávajícího xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 11 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx přeměny, xxxx. podmínky její xxxxxxxxx. X xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx vyplývá, xx xxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx omezeními xxxxx xx. 11 xxxx. 1 písm. x) - x). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §451 xxxx. 1 tr. x. se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzná tak, xx x xxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxx x spáchaném xxxxxxxx xxxx xxx rozhodoval. Xxxx nesmí xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx ustanovení §451 xxxx. 3 xx. x., xxxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x délka xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx přeměny xxxxx xxxxxxxx 1. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uzná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx některý z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx cizozemské xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pokračování xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx x Xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx odlišnosti.

Pojem xxxxxxxxxxx xx výkonu trestu xxxxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx xxxxx §451 odst. 3 xx. ř. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 10 Xxxxxx xxx zčásti, xxxxx pokrývá pouze xxxxxxx, kdy se xxxxx x trest xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx přizpůsobit xxxxx neslučitelný x xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §451 xxxx. 3 tr. x. xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §451 xxxx. 3 xx. ř. xxx xxxxxxxxxx x contrario xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §451 xxxx. 1 xx. x.

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx výklad xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx §451 xxxx. 1 xx. x. xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx xx xxxxxx čl. 11 Xxxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 10 xxxx. Úmluvy. Formulace "... xxxx xxxxxxx ...", "... xxxxx, xxxxx by mohl xxxxxx ..." x xxxxxxx "Soud nesmí xxxxxx ...", xx xxxx xxxxx vyvolat xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx čl. 11 Úmluvy, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx vycházet xx xxxxxxx podstaty institutu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx chápán x České republice, x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, x z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §451 xx. ř.

Podstatou uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx akceptování xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, které xxxxxxxx jejímu právnímu xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. některých xxxx xxxxxx novým rozhodnutím, xxxxx xxxxxxxxx trest xxx xxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cizozemských xxxxx xxxxx §384x xx. x. ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 539/2004 Sb. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx xx. 10, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu, xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. č. 43/2001 Xx. rozh. xx.), xxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ustanovení §384d xx. x. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praxí xxxxxxxxxxx stanovil pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozsudků cizozemských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokračování xx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx uloženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx slučitelné x právním xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxx, xxx. xxxxx přesahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx obecné (xxxx. x. 43/2001 Xx. xxxx. xx.). V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pokračování xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxx řádů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx postup, xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toliko přizpůsobit, xxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §451 xxxx. 1 xx. x. xx xxxx xxxxx vykládat xxx, xx se jedná x xxxxxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx státu x xxxxx pokračování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxx tak, xx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 11 odst. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx výkon trestu xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx typu xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §451 xxxx. 3 xx. x. nepoužitelným a xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxx smysl).

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx z ustanovení §451 odst. 1 x 3 tr. x. xxxxx, xx xx namístě xxxxxxxxxx "xxxxxx" x xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu) a "xxxxxx" xxx přeměny, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §451 xx. x. xx se xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

Uvedený xxxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmluvy, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx alternativa, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pokračování xxxx xxxxxxxx (smlouva x Xxxxxxxxx) či která xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx svobody (xxxxxxx s Jugoslávií), xxxxxx jako xx xxxxxxx uskutečňování xxxxxxxx xxxxx xxx smlouvy xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvám (§375 tr. ř. x xx. 10 Xxxxxx České republiky). X případě smluv, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pokračování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxxx §451 xx. x. Xxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx ukládání trestu xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řádu postup, xxxxxx se tak xxxxx. To xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §451 tr. x.

Xxx xxxxxxx xx xxxxx uvést, že xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x přeměnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx (§451 xxxx. 1 tr. ř.), xx xxxx xxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, jen, xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxx x délka xxxxxx xxxxxx slučitelné x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx je xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx rozsudkem uložen xxxxx ve vyšší xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (§451 xxxx. 2 xx. x.).

Xxx úvahách xxxxx x xxx, xxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím přeměnit xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx smyslu, xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx řádem, xx třeba vzít x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx připadala v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx čin xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx však x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx mnohdy uveden xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx na odlišné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typové xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx nastaly. Xxxxx xxxxxx okolnosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx. Obecně xxx říci, xx xxxxx k závěru, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx x naším xxxxxxx řádem, xx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, dostatečně patrné, xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx posoudit, xxxxx by xxxx xxxxxxx stíhání xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx x délku xxxxxx, xxxxx byl uložen xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

Pokud xxx x složení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx, xx xxxxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx rozhodují x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. b) xxx. x. 6/2002 Sb. X této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 35/1996 Sb. xxxx. xx., podle xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §380 odst. 1 xx. x. (xxxx xxxxx §397 xxxx. 1 xx. x.) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v senátu xxxxxxxx x předsedy x xxxx xxxxxx (§12 odst. 3 xxxx. x/ xxx. x. 335/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx). V xxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zákon x xxxxxxx a soudcích (x. 6/2002 Xx.) x citovaném ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stejně, xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x. 335/1991 Xx.

Xxx xxxxxxxxxxx institutu xxxxxx xxxxxxxxxx cizozemských xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx trest xxxxxxxx za stát, xxxxx jej xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx. X praxi xxxxx České republiky xx znamená, že xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v zásadě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §39x xx. xxx., xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx trestu v xxxxxxxxxxx státě. Za xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx skutek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxx xxxxxxxxx trestní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx směru xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx úvah x xxxxxxxxxxx trestnosti xxxx x x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x délkou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odsuzujícím xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 písm. x) Xxxxxx, xx-xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podkladě. Přitom xx ovšem nutno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §39x xxxx. 1 xx. zák. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx být xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x "xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí" (§451 xxxx. 1, 3 x §452 xxxx. 3 xx. ř.), xxxx xxxxxx x "xxxxxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx" (§455 odst. 2 xx. x.), xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx páté xxxxxxxx xxxxxxx z povahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ponechal xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxx řízení x uznání a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, a xx x xxxx případech xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na uznávací xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, resp. x xxxx xxxxxxx, je xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx žádný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx proto xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx ustanovení:

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestu xxx, xxx odpovídal našemu xxxxxxxx řádu x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

- xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx trestu neboli xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cizozemského xxxxxxxx x případě, xx trest je xxxxxxxxxx s právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do typu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx o "xxxxxx" xxxxxxxx cizozemského rozhodnutí xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o "xxxxxx" xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.