Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. x.: 1613/22/7700-40500-711175

Xxxxx č. GFŘ - X - 55

xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx novelu xxxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2021 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx novelou xxxxx rovněž xx xxxxx zákona č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2022 xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxxxxx dotací xxxxxxxxxxxx x rozpočtů xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“).

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Pokyn xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx považováno xx xxxx závažné, za xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvod xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xx navazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx rozpočtů, xxxx. xxx zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvažovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx kázně x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětnou xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx neodůvodněných rozdílů xxx rozhodování skutkově xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxi xxxxxx xxxxxxxx správy.

Čl. II

Použití xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx při stanovení xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně, xxxxx

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx souvisí s xxxxxx, xx který xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20. 2. 2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 písm. x) rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx souvisí x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxx xxxxxxxx a xxxxx ke xxx xxxxxxxx trvá,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxx §22 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxx. x), xx xxxxxxx došlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxx, xxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxx §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá v xxxxxxxxxxxx použití poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 2 xxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění účinném xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dle §22 xxxx. 2 xxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx výdejem), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- porušení xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x neoprávněném použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011, x xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Zásadní xxxxxxxxxxx

1. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx případě, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zvážit, xxx je dán xxxxx x xxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx.

2. X Xxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení rozpočtové xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. X jiným „xxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx uvedena xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx k „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedený x Xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx která xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx ve xxxxx výjimečných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx zjištění xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx (xxxx jen „jednotlivý xxxxxx“), u xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx explicitně xx xxxxx xxxxxxxxxx případ xxxxxx, každý xxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť odůvodnit, x částky poté xxxxxx. Výjimkou x xxxxxx postupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx veřejnosprávní xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx stanovení odvodů

V Xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx celkem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx pozici“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbu odvodu) xxx aplikaci zásady xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (odvod xx výši xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx vyjadřuje, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx na xxxxxx Xxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 50 %, 25 %, xxxx 10 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx xx možné xx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

100 % z xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 5 %,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx snížení, x xxxxxx' limitem) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx na xxxxxx Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxx (xxx 25 %, nebo 10 % xxx konkrétního „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx xx možné xx xxxxx, jsou-li x tomu dány xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx relativní xxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

25 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx na 10 %, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx,

- třetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 25 %, 10 %, 5 % nebo 0,1 % dle konkrétního „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- čtvrtý způsob xxxxxxxxx odvodu (odvod xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx sazby odvodu (xxx 1 %, 0,25 % xxxx 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je:

0,25 % x xxxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 20 000 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx vyjadřuje, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; jsou-li x xxxx dány xxxxxx, xx možné x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx snížit; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx je:

25 % - 50 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx v xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx odvislá od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx inverzní vztah; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

xxxxx x poměrné výši x xxxxxxx xx xxxx naplnění limitů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxx. Tatjana Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1. Xxxxx č. 251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §22 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Při xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvod nižší.“, xxxx. xxxxxxxxxx §10x xxxx. 6 rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 20. 2. 2015: „Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“

3. Xxxxxxxxxx §22 odst. 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx 9 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx dotace.“, xxxx. xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přihlédne orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx 11 x xxxxxxxxxx porušení x xxxx vlivu xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.“

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx Budějovicích x. x. 10 Xx 38/2014 - 142 ze xxx 22.02.2017: „Xxxxxxx soud xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xx odůvodnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx aplikovatelný x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x ukládání odvodů xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., neboť xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx rovněž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zadržených xxxxxxxxxx.“

4. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

5. Xxxxx se x tyto případy:

- Xx. I „Xxxxxxx xxxxxxx“.

Xx. II „Xxxxxxx x xxxxxxxxxx“ xxx 3.

- Xx. V „Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

6. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dotaci (§22 xxxx. 5 xxxx xxxx, rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015, xxxx. §22 xxxx. 5 xxxx druhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015).

7. Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx veřejné xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 odst. 5 věta xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx od 20. 2. 2015).

8. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxx větší xxxx xxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Regionální xxxx regionu xxxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uchazeči x veřejnou zakázku xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx kvality xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zadávacím xxxxxx.

11. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zveřejnění xx xxxxxxx xxxxxx), postupuje xx xxx bodu 7 xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx je xxx 11 xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxx vztahujícího xx x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx řízení bez xxxxxxxxxx x zakázek xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx znění, xxxx xxxxxxxxx limitu uvedeného x zákoně x. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, x xxxxxxxxx xxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

15. Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní prostředky.

16. Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxx xxxxx xxxxxx pokynu xx jedná xx x xxxxxxxx X+3, xxxx. x předchozích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X+2.

18. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 56 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 odvod xxxx 100 % xxxxxx vynaložené v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxx výdeje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx bankovní xxxx příjemce.

20. Xx xxx podstatě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěné vlastní xxxxxx nelze uznat xx povinnosti vložení xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx její část.

21. Xxxxxxx x maximálního xxxxxxxxxxx podílu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx je aplikován xx xxxxxxxx xxxxxxx.Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx x. GFŘ - X - 55 pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxxxx Xxxxxx x. XXX - X - 55

xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních rozpočtů

Čl. 

Veřejné xxxxxxx

Xxxxx xx stanovuje xxxxx z xxxxxx xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx použitá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“).

1. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxxx x minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 85 % xx 100 % z xxxxxxxxxx délky xxxxx xxxx xxxxx xxxx 5 xxx a xxxx xxxxx:

100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xx xxxx xxx 85 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvod: 25 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xx méně xxx 50 % x požadované délky xxxxx xxxxx: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxx xxx 30 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 5 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx ,xxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 %, xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx lhůty xxx xxxxxx nabídek

odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 80 %, xxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 5 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 100 %, minimálně xxxx 80 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 0,1 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

3. střet xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx na průběhu xxxxxxxxxx řízení xx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

odvod: 100 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

4. xxxxxxx xxxxxxx jednání zadavatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx: 100 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 50 %

5. kartelové xxxxxx xxxx xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %

6. neuveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x Xxxxxxx xxxxxxxx XX

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx s možností xxxxxxx xx na 25 %

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx EU (xxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx umožňujícím xxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelů)

odvod: 25 % - 50 % z částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

8. xxxxxxxxxxx zadávacího xxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení v xxxxxxxxxxxxxxx režimu

odvod: 25 % - 30 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10. xxxxxx veřejné xxxxxxx x jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx podmínek jeho xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx překročení xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty původní xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx překračují xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx veřejné xxxxxxx

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 50 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx části, připouští-li xx xxxxxx předmětu xxxxxxx zakázky

odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 5 %

14. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

15. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx navýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

16. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky + 100 % xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx veřejné zakázky, x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17. hrubé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakázku x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

18. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, (například:

- v xxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxx, x jaké xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

19. nezveřejnění prodloužení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx prodloužení xxxx xxx doručení xxxxxxx x účast

odvod: 10 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout dodavatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx plnění

odvod: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

21. změna zadávacích xxxxxxxx, (například:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kritérií v xxxxxxx řízení

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájemce/uchazeče x průběhu hodnocení

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx původním xxxxxxxxx)

xxxxx: 50 % z xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 25 %

22. xxxxxxx xxxx neuvedená pochybení, xxxxx měla či xxxxx xxx vliv xx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, rovného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady či xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- nedostatečné xx nepřesné vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxx

- xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxx)

xxxxx: 50 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx snížení xx xx 10 %

23. xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx ani (xxxxxxxxxxx) xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx

Xx. II

Termíny x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx či povinností, (xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx projektu

- xxxxxxxx xxxxxxxxx akce)

odvod: 0,25 % x xxxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 20 000 Kč xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2. pozdní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx povinností (xxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

- předložení xxxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastních zdrojů, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx každý započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 10 000 Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx 3 % x poskytnuté částky

3. xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto prostředků x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dané programové xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 56 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 )

xxxxx: 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx xxxxx výše xxxxxxx měsíc trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období (uskutečněný xxxxx) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň (toliko x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období

Čl. XXX

Xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx: x poměrné výši x ohledem xx xxxx naplnění xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxx limitů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění souvztažných xxxxxxxxx kvalitativních

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx zdroje

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vlastních zdrojů x xxxxxxxxxx výši xx xxxxxxx/xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x požadované xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dotace x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx projekt/akci xxxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx maximální podíl x xxxxxxxxxxxx letech

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (vkladu) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí být x xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastních

Čl. V

Použití xxxxxxxxx prostředků

1. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovat z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x účelem, xxxx-xx xxxxxxxxx její xxxxx zúčtování xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (neukončený projekt/akce) xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxx projekt/akce)

odvod: 0,1 % x částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 2 % x xxxx xxxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), pokud xx xxxx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xx (projektový) xxxx (xxxxx však xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx mylně provedeného xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx protiprávního stavu, xxxxxxx však 2 % x této xxxxxx

3. xxxxxx dokladů x (projektového) xxxx xxxxxx XXX, která xxxx způsobilým xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx (xxxxxxxxxx) xxxx

xxxxx: 0,1 % z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % z xxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (neuznatelný xxxxxx projektu) x xxxx zahrnutí do xxxxxxx projektu, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazují

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. pokles xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx pod xxxx xxxxx nepoužité xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxx musí xxx xxxxxxxx dofinancován x xxxxxxxxx zdrojů)

odvod: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (= část, x xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % z xxxx xxxxxx

6. xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uznatelné xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx uhrazenou XXX x konečném důsledku xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx neuplatnil xxxxxxxx odpočet XXX x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % z xxxxxxxxxxx uhrazené xxxxxx XXX

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x neoprávněně použité xxxxxx

8. přesun xxxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx akce s xxxxxxxx přesunu xx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx účelovosti použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobilé xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx akci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účel xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx

10. použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (tato xxxxxxxxx xxxx dotace xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

11. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

12. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby bezhotovostně

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxx zaplacené xxxxx xxx bezhotovostně

Čl. VI

Účty x účetnictví

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx povinnosti vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxxxx

2. porušení povinnosti xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % z xxxxxxxxxx xxxxxx

3. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx částky

5. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 1,2 % - 3 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

2. přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky

odvod: 0,8 % - 3 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

3. neuvedení xxxx XX (xxxx XX včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,6 % - 3 % x poskytnuté xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč

4. xxxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxx XX xxxxxx xxxxx povinných xxxxxx či xxxxx)

xxxxx: 0,4 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx loga XX (xxxx EU xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odkazů xx xxxxx) xxxxx: 0,1 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

Xx. XX

Xxxxxxxx podmínky x udržitelnost

1. porušení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zachovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x ohledem xx dobu, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx

3. porušení zákazu xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, konkurzu nebo xxxxxx

xxxxx: x poměrné xxxx s xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx částky

5. xxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx dokumentů

odvod: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx