Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. j.: 1613/22/7700-40500-711175

Xxxxx x. GFŘ - X - 55

xxx stanovení odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

Úvod

1. Xxxxx pokyn xxxxxxx xx xxxxxxxxxx novelu xxxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynutím dne 31.12.2021 xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, v xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxx přechodu kompetencí xx 1.1.2022 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx orgány Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“).

2. Xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx, podle nichž xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx závažné, xx xxxxx xx x xxxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, než odpovídá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xx navazující judikaturu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vztahují ke xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x rozhodném xxxxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvažovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx závažností xxxxxx porušení x xxxx xx něj xxxxxxxxxxxx odvodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x do „xxxxxxxxx“ rozpočtových pravidel xxxxxxxx rozpočtů.

4. Xxxxx xxxxxx je zabránit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Použití xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx který xxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 20. 2. 2015, k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na který xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxxx od 30.12.2011 xx 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx, smlouvou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx připsáním xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx ke dni xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x písm. x), xx xxxxxxx xxxxx xxxx připsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) jinak, xxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §22 xxxx. 1 rozpočtových xxxxxxxx územních rozpočtů, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá v xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 2 xxxx první rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx prostředků (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxx porušena povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

- porušení xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §22 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 20.2.2015, x xxxxx xxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx od 30.12.2011, x němuž xxxxx xxx, že příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použity,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Zásadní xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx vztahuje xxxxx pokyn, xxxxxx, xxx xx dán xxxxx x xxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx v plné xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx ke xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx.

2. X Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyskytující „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. X xxxxx „xxxxx“ porušení, xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x „typům“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx tohoto xxxxxx xx závazný. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx výjimečných a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx zjištění xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně (xxxx xxx „jednotlivý xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxx, x částky xxxx xxxxxx. Výjimkou x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vícenásobného porušení xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, kdy xxxx uložen xxxxx xx výši nejzávažnějšího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x stejné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx stanovení xxxxxx

X Xxxxxxx xxxxxx pokynu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozdílnou „xxxxxxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvodu) xxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx:

- první způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx konkrétní xxxxx x možností xxxxxxx, bez fixního xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací xxxxxx“ xx na úrovni Xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx odvodu (xxx 100 %, 50 %, 25 %, nebo 10 % dle xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx sazbu xxxxxx xx možné xx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %,

- druhý xxxxxx stanovení xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx' xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ je xx xxxxxx Přílohou pokynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx (buď 25 %, nebo 10 % dle xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); snížit xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

25 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx až xx 10 %, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 25 %, 10 %, 5 % nebo 0,1 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

25 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací pozice“ xx na xxxxxx Xxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 1 %, 0,25 % nebo 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně); zároveň xx nutné respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx limity; xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xx:

0,25 % x xxxxxxxxxx částky xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc trvání xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 20 000 Xx za každý xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního stavu,

- xxxx xxxxxx stanovení xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx pozice“ se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx, xx možné x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jak xxxxxx, xxx snížit; příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je:

25 % - 50 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- poslední xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (xxxxx v poměrné xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxx naplnění konkrétní xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx je:

odvod x xxxxxxx xxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx či indikátorů.

Čl. X

Xxxxxxxx

Xxxxx pokyn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx


1. Xxxxx č. 251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx od 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Při xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx b) xxxxxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx smlouvy nebo xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx porušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx nižší.“, xxxx. xxxxxxxxxx §10a xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx účinném xx 20. 2. 2015: „Ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

3. Xxxxxxxxxx §22 odst. 5 xxxx čtvrtá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 9 xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotace.“, xxxx. xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx od 1.1.2022: „Xxx stanovení výše xxxxxx přihlédne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxx 11 x xxxxxxxxxx porušení x jeho xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.“

Xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxxxxx Budějovicích x. x. 10 Xx 38/2014 - 142 ze xxx 22.02.2017: „Krajský xxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx judikatura xx xxxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně domnívá xx, xx daný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 250/2000 Xx., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně podle xxxxxx zákona xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

4. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

5. Xxxxx se x tyto xxxxxxx:

- Xx. X „Veřejné xxxxxxx“.

Xx. XX „Xxxxxxx x povinnosti“ xxx 3.

- Čl. V „Xxxxxxx peněžních prostředků“.

6. Xxxxx xx x xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 5 xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, xxxx. §22 xxxx. 5 xxxx druhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015).

7. Xxxxx xx x xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx veřejné xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx každé xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx zakázku xxxxxx (§22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 20. 2. 2015).

8. Převrácený xxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Regionální xxxx regionu xxxxxxxxxxx.

10. Xx kartelovým xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx snížení xxxxxxx xxxxx, stavebních xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

11. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx uveřejnil informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx), postupuje xx dle bodu 7 xxxxxx článku.

12. Xxxxxxxx xx xxx 11 xxxxxx článku.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx výhradně x xxxxxxxxxx zákonného xxxxxx vztahujícího xx x podmínkám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx znění, nebo xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx veřejných zakázek, x xxxxxxxxx znění.

14. Xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

15. Xxx xxxxx xxxxxx pokynu se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kalendářním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

17. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx se x xxxxxxxx X+3, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobích pravidlo X+2.

18. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xxx xx. 56 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 xxxxx xxxx 100 % xxxxxx vynaložené v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Protiprávní stav x xxxxx případě xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

20. Xx xxx xxxxxxxx totožná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx snížen xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

21. Xxxxxxx x maximálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nákladech xxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. ve xxxxxxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx aplikován xx xxxxxxxx xxxxxxx.Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx č. XXX - D - 55 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxxxx Xxxxxx x. XXX - X - 55

xxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx

Xx.&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx se stanovuje xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“).

1. porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx o xxxxx x minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 85 % xx 100 % z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lhůta xxxx 5 xxx x xxxx odvod:

100 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xx xxxx než 85 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvod: 25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % až xxxx xxx 50 % x xxxxxxxxxx délky xxxxx odvod: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 30 % x xxxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx: 5 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kratší lhůty xxx doručení xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oproti xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ,xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 50 % délky xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 %, xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 80 %, xxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxx xxxxx xxx podání nabídek

odvod: 5 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

xxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxx než 100 %, minimálně xxxx 80 % xxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx

xxxxx: 0,1 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx zakázky

3. střet xxxxx xxxx podílejících xx xx průběhu xxxxxxxxxx řízení či xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

odvod: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až na 5 %

4. závažné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 50 %

5. kartelové xxxxxx mezi xxxxxxxx x veřejnou zakázku

odvod: 100 % z xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx EU

odvod: 100 % z xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 25 %

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx řízení x Xxxxxxx xxxxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx uveřejnil xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx umožňujícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 50 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

odvod: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx až xx 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky

10. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx snížení až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx xxxxxx víceprací x xxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění týkající xx překročení zákonného xxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx veřejné zakázky

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

13. neodůvodněné nerozdělení xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx části, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 10 % z částky xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

14. xxxxxxxxxx si xxxxxxxxx zdůvodnění podstatných xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x částky použité xx financování předmětné xxxxxxx zakázky

15. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna smlouvy xx jejím xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 30 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

16. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx + 100 % xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17. hrubé porušení xxxxxxxxxx zadat xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx vítězného xxxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

18. neodůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxx, (například:

- v xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

19. xxxxxxxxxxxx prodloužení xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx až xx 5 %

20. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

21. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (například:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx kritérií v xxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 25 %

22. ostatní xxxx neuvedená xxxxxxxxx, xxxxx xxxx či xxxxx mít vliv xx výsledek zadávacího xxxxxx, (například:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, rovného xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx příp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů či xxxxxxxxxxx kritérií v xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- neuvedení xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx být xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyloučen)

odvod: 50 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné zakázky x xxxxxxxx snížení xx na 10 %

23. ostatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ani (potenciálně) xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. pozdní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxx:

- ukončení xxxxxxxx

- xxxxxxxx realizace xxxx)

xxxxx: 0,25 % z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše však 20 000 Xx xx každý výše xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu

2. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

- předložení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,25 % x poskytnuté xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, nejvýše xxxx 10 000 Xx za každý xxxx uvedený xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx odvodu xx xxxx porušení xxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §22 odst. 3 xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (uskutečněný xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx EU) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xx. 56 nařízení Rady (XX) x. 1083/2006 )

xxxxx: 1 % x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx xx každý xxxx xxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx (uskutečněný xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX) při xxxxxxxxxxxx mezního období xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxx období

Čl. XXX

Xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx monitorovacích indikátorů

odvod: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx naplnění xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx indikátorů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalitativních

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx zdrojů - xxxxxxxxx vlastních zdrojů x xxxxxxxxxx xxxx xx projekt/akci nebo xxxxxx použití nepovoleného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx maximální xxxxx

2. xxxxxxxxx vlastních xxxxxx x požadované xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx projektu/akce, xxxxx xxx stanovený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx/xxxx dodržen

odvod: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx zdrojů (stanovený xxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 1 % - 5 % z částky xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x účelem, xxxx-xx provedeno xxxx xxxxx zúčtování do xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx (neukončený xxxxxxx/xxxx) xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu/akce (xxxxxxxx xxxxxxx/xxxx)

xxxxx: 0,1 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 2 % z xxxx xxxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxx vydání platebního xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxx na (projektový) xxxx (xxxxx však xxxxx k zařazení xxxxxx mylně provedeného xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx vydané xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

3. úhrada dokladů x (xxxxxxxxxxxx) účtu xxxxxx DPH, xxxxx xxxx způsobilým xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx na (xxxxxxxxxx) xxxx

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % z xxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx, xxxxx předmětný neoprávněný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nahrazují

odvod: 0,1 % - 1 % x neoprávněného xxxxxx

5. pokles xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx obsahuje xxxxxxx x vlastní peněžní xxxxxxxxxx) x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxx xxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů)

odvod: 0,1 % x neoprávněně xxxxxxx xxxxxx dotace (= část, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx protiprávního stavu, xxxxxxx však 2 % z této xxxxxx

6. xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DPH x xxx jej xxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů a xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

8. xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx realizovala xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10. použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx příslušná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx použita v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby/operace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxxxx xxxx stanovený xxxx

12. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení oddělené xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (je xxxxxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x poskytnuté xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástavního xxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx částky

5. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavního práva (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tato porušení xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (publicita)

1. pozdní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 1,2 % - 3 % x poskytnuté xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,8 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

3. xxxxxxxxx xxxx XX (xxxx XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,6 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

4. xxxxxx xxxxxxx xxxx XX (znak XX xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,4 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX (xxxx XX včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx) odvod: 0,1 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

Xx. IX

Následné xxxxxxxx x udržitelnost

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x danému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: x xxxxxxx výši x ohledem xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx užívány

2. xxxxxxxx zákazu ukončení xxxxxxxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxx: x poměrné xxxx x xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx podmínka xxxxxx

4. xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x poskytnuté xxxxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % z xxxxxxxxxx xxxxxx