Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

Č. x.: 1613/22/7700-40500-711175

Xxxxx č. GFŘ - X - 55

xxx stanovení odvodů xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů

Čl. X

Xxxx

1. Xxxxx xxxxx reaguje xx příslušnou xxxxxx xxxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, x xxxxxxxxx znění, x jejímž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dne 31.12.2021 ke zrušení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zákona č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx znění (xxxx xxx „rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů“), xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2022 xxx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x případech dotací xxxxxxxxxxxx x rozpočtů xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx orgány Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx správy“).

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx (přiměřenosti). Pokyn xx xxxx nevztahuje xx případy, kdy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosprávní xxxxxxx uloží xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených peněžních xxxxxxxxxx.

3. Pokyn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xx navazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dikci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx rozpočtů, xxxx. xxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z principu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx závažností xxxxxx porušení a xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětnou xxxxxxxxxx xxx analogicky xxxxxxxxxxxxx x xx „xxxxxxxxx“ rozpočtových pravidel xxxxxxxx rozpočtů.

4. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxi orgánů xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Použití xxxxxx

1. Xxxxx se xxxxxxx při stanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 30.12.2011 xx 19.2.2015, x xxxxx došlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx souvisí x xxxxxx, xx který xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních rozpočtů, xx znění účinném xx 20. 2. 2015, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx v neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxx připsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxx ke xxx xxxxxxxx trvá,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §22 odst. 2 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 20.2.2015, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x písm. a), xx kterému xxxxx xxxx připsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) jinak, xxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dle §22 odst. 2 xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx účinném xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, k xxxxx xxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx výdejem), xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx rozhodnutím o xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků dle §22 odst. 2 xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx účinném xx 20.2.2015, x xxxxx xxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx byla porušena xxxxxxxxx stanovená právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x neoprávněném použití xxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxx §22 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011, x xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx použity,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx §22 xxxx. 3 rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Zásadní xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xx dán xxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plné xxxx čerpaných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xx stanovení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x významu porušení xxxxxxxxxx.

2. X Xxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny xxxxxxxxxx xx vyskytující „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx zohledňujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. X xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx x Příloze uvedena xxxxxx, je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx k „xxxxx“ xxxxxxxx rozpočtové kázně x Příloze xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx. Odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx která vyplývá x Přílohy, xxx xxxxxxxx jen xx xxxxx výjimečných a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X případě zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „jednotlivý xxxxxx“), x nichž xx postupováno dle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx postupu xxxx xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nejzávažnějšího xxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx odvodů

V Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx nutno rozlišovat. Xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx pozici“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvodu) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx výši konkrétní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx fixního xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací pozice“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 50 %, 25 %, xxxx 10 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx x tomu xxxx xxxxxx; příkladem tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx:

100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx na 5 %,

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx' xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxxx Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 25 %, xxxx 10 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ xxxxxxxx rozpočtové xxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx x tomu dány xxxxxx; zároveň je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

25 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 10 %, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč,

- třetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ve výši xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „startovací xxxxxx“ xx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 100 %, 25 %, 10 %, 5 % nebo 0,1 % xxx konkrétního „xxxx“ xxxxxxxx rozpočtové xxxxx); příkladem xxxxxx xxxxxxx stanovení odvodu xx:

25 % z xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- čtvrtý xxxxxx xxxxxxxxx odvodu (xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, x fixním xxxxxxx) xxxxxxxxxx vyjadřuje, xx „xxxxxxxxxx pozice“ xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 1 %, 0,25 % xxxx 0,1 % xxx xxxxxxxxxxx „xxxx“ porušení xxxxxxxxxx kázně); xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je:

0,25 % x poskytnuté xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 20 000 Xx xx xxxxx xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxx ve středu xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx x xxxxx středu xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx; příkladem xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxx je:

25 % - 50 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx v poměrné xxxx) implicitně xxxxxxxxx, xx xxxx odvodu xxxx odvislá xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. r.

generální ředitelka


1. Xxxxx x. 251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §22 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015: „Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) odpovídá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx porušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.“, xxxx. xxxxxxxxxx §10a xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxx xx 20. 2. 2015: „Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx méně xxxxxxx, xx které xx uloží xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

3. Ustanovení §22 odst. 5 xxxx čtvrtá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 30.12.2011 do 19.2.2015: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx 9 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.“, resp. xxxxxxxxxx §22 xxxx. 5 xxxx sedmá xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022: „Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 9 xxxx 11 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.“

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. j. 10 Xx 38/2014 - 142 xx dne 22.02.2017: „Xxxxxxx soud xx je xxxxx, xx citovaná xxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx domnívá xx, že daný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uloženého xxxxxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx problematiku xxxxxxxx rozpočtové kázně x ukládání xxxxxx xxxxx zákona x. 250/2000 Xx., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx xxxxxx zákona má xxx rovněž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

4. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxx daně xxx xx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxx.“

5. Jedná xx x xxxx případy:

- Xx. X „Xxxxxxx xxxxxxx“.

Xx. II „Termíny x povinnosti“ bod 3.

- Xx. V „Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.

6. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 5 xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 30.12.2011 xx 19.2.2015, xxxx. §22 odst. 5 věta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 20.2.2015).

7. Xxxxx xx o xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení/jedné xxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x více zadávacích xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 5 xxxx třetí xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 20. 2. 2015).

8. Převrácený xxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx naplněna konkrétní xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx stanoven.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Regionální xxxx xxxxxxx soudržnosti.

10. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx podniků xxxxxxxx xx zvýšení xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

11. X případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahraničních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx), postupuje xx xxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxx 11 tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx x zakázek xx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozhodném xxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxx předložení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

15. Xxx xxxxx xxxxxx pokynu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. ve xxxxxxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kalendářním měsícem xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně.

17. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jedná se x xxxxxxxx X+3, xxxx. v předchozích xxxxxxxxxxxx obdobích pravidlo X+2.

18. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 56 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 odvod xxxx 100 % xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx vlastní xxxxxxxx xxxx příjemce.

20. Xx xxx podstatě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepovoleným xxxxxxxx zajištěné vlastní xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxx snížen xxxxx xx xxxxxx xxxx její xxxx.

21. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxx xx celkových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě o xxxxxxxxxx dotace. Tento xxxxx xx aplikován xx xxxxxxxx xxxxxxx.Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx x. XXX - X - 55 xxx xxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxxxx Xxxxxx č. XXX - D - 55

xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx.&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x částky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“).

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx nabídky/žádosti x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 85 % xx 100 % x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lhůta xxxx 5 xxx a xxxx xxxxx:

100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůty činí 50 % xx xxxx xxx 85 % x xxxxxxxxxx xxxxx lhůty xxxxx: 25 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % až xxxx xxx 50 % x požadované xxxxx xxxxx xxxxx: 10 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx méně než 30 % z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx: 5 % x částky použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx zakázky

2. neoprávněné xxxxxxxxx kratší xxxxx xxx xxxxxxxx žádosti x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oproti xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ,délka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % x částky xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 60 %, xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky

délka xxxxx představuje xxxx xxx 80 %, xxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nabídek

odvod: 5 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx představuje xxxx než 100 %, xxxxxxxxx xxxx 80 % délky xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 0,1 % x částky použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

3. střet xxxxx osob podílejících xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení či xxxx, které xxxx xxxx xx mohly xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

odvod: 100 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: 100 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx s možností xxxxxxx až xx 50 %

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % z xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 10 %

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x Xxxxxxx xxxxxxxx XX

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s možností xxxxxxx xx xx 25 %

7. neuveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku XX (xxxxx zadavatel uveřejnil xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxx: 25 % - 50 % z xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 100 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx předmětné veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až na 35 %

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx režimu

odvod: 25 % - 30 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10. xxxxxx veřejné xxxxxxx x jednacím xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxx: 100 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx zakázky s xxxxxxxx snížení až xx 25 %

11. xxxxxxxxxxx zadání víceprací x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx zakázky

odvod: 100 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

12. xxxxxxxxxxx rozdělení předmětu xxxxxx veřejné xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

13. xxxxxxxxxxxx nerozdělení xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 5 %

14. nevyžádání si xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx nabídky xx xxxxxxxx před jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabídkové xxxx

xxxxx: 25 % - 50 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

15. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx navýšení xxxx xxxxxxx zakázky)

odvod: 25 % - 30 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx

16. xxxxxxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx: 25 % - 30 % x xxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx + 100 % xxxxxx xxxxxxx na financování xxxxxxxxx xxxxxxx zakázky, x kterou byla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

17. xxxxx porušení xxxxxxxxxx zadat zakázku x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínkami xx xxxxxxxx vítězného uchazeče

odvod: 25 % - 30 % x xxxxxx použité xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx

18. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, (například:

- v xxxxxxx, kdy je x zadávací dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, k xxxx xxxxx veřejné zakázky, xxxx. x jakým xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vztahuje)

odvod: 10 % z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xx xx 5 %

19. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx

xxxxx: 10 % x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx až xx 5 %

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 10 % x částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 5 %

21. změna zadávacích xxxxxxxx, (xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

- umožnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednacího xxxxxx x uveřejněním xxxxxx původním xxxxxxxxx)

xxxxx: 50 % z xxxxxx použité na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx až xx 25 %

22. ostatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měla xx xxxxx xxx xxxx xx výsledek zadávacího xxxxxx, (xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x nediskriminace

- xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx

- neuvedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií

- xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxx být vyloučen

- xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, který xxx xxx vyloučen)

odvod: 50 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx na 10 %

23. xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx ani (xxxxxxxxxxx) xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnění termínů, xxxx xx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx realizace akce)

odvod: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 20 000 Kč xx každý výše xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxx závěrečného xxxxxxxxxxx xxxx

- předložení xxxxxxxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,25 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 10 000 Xx xx každý xxxx xxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše odvodu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxxx částky

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxx prostředků xxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx (uskutečněný xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxx (toliko x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx EU) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 56 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006 )

xxxxx: 1 % x částky zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 100 000 Xx xx xxxxx výše xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (uskutečněný xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxx (toliko x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX) při xxxxxxxxxxxx mezního xxxxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x částky xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx limitů, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx souvztažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx zdroje

1. xxxxxxxxx povinnosti vkladu xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vlastních zdrojů x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx/xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx: xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx maximální xxxxx

2. xxxxxxxxx vlastních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxx, xxxxx byl stanovený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (vkladu) x xxxxxxxxx zdrojů (stanovený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx/xxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastních

Čl. X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovat x xxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxx) xxxx do doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx/xxxx)

xxxxx: 0,1 % z xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 2 % z xxxx částky

2. xxxxxxxxx xxxxx platby (neoprávněný xxxxx), pokud do xxxx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx těchto prostředků xxxx xx (xxxxxxxxxx) xxxx (xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mylně provedeného xxxxxx xx žádosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx 2 % x xxxx xxxxxx

3. xxxxxx xxxxxxx x (projektového) xxxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přesunu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na (xxxxxxxxxx) xxxx

xxxxx: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 2 % z xxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx projektu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx projektu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. xxxxxx zůstatku xx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx) x průběhu xxxxxxxxxxx projektu/akce xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů)

odvod: 0,1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (= část, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx však 2 % z této xxxxxx

6. xxxxxxxxxxx úhrada XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx další uznatelné xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx DPH x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočet DPH x ani jej xxx xxxxxxxx nemůže

odvod: 1 % - 5 % x xxxxxxxxxxx uhrazené xxxxxx XXX

7. použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

8. přesun mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx akce s xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xx akci xxxxxxxxxxx xxxx jménem x xx vlastní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účel xxxxxx

xxxxx: 1 % - 5 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

10. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx (tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxx automaticky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx použita x xxxxxxx se stanoveným xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

11. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx

12. xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx bezhotovostně

odvod: 0,1 % - 1 % x xxxxxx zaplacené xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxx x účetnictví

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení oddělené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxx)

xxxxx: 0,1 % - 1 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxxxx

2. porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx předmětu xxxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx x dotace

odvod: 1 % - 15 % z xxxxxxxxxx částky

4. xxxxxxxx xxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx: 1 % - 15 % x poskytnuté xxxxxx

5. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx (xxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxx),

xxxxx: 1 % - 15 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tato porušení xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (publicita)

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 1,2 % - 3 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

2. přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,8 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 1 000 000 Kč

3. neuvedení xxxx XX (znak XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,6 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Xx

4. xxxxxx uvedení loga XX (znak EU xxxxxx všech povinných xxxxxx xx xxxxx)

xxxxx: 0,4 % - 3 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 000 Kč

5. uvedení xxxxxxxxxxxx xxxx XX (xxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odkazů či xxxxx) odvod: 0,1 % - 3 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 1 000 000 Xx

Xx. IX

Následné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx užívat věci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx účelu xx xxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zachovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx

3. porušení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx

xxxxx: x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezajištění xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x poskytnuté xxxxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx: 0,5 % - 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx