Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

25

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 11288/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského státu x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx xxx podle §25 zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx“), xxxx xxxxxxx xxx xxxx dovozu xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se zdanitelné xxxxxx uskutečnilo x xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx do 3.6.2021, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. filtrační xxxxxxxxx x respirátory, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx, patří mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425 a které xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx xxxx stejnou xx vyšší filtrační xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (vždy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx na trh x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxx se jedná xxxxxxxx o

a. osobní xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy X xxxxx xxxxxxxx Rady 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745;

3. filtry x xxxx příslušenství k xxxxxxxxxx polomaskám x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2;

Daň x xxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx promíjí, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.12.2022, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx pro testování xx xxxxxxxxxx XXXXX- 19, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady 98/79/XX xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/746 a x xxxxxxx použitelných xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie;

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 726/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx registraci humánních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dozor xxx xxxx x xxxxxx se zřizuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o léčivech), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti x ochranou xxxxxxxx xxxx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx x. x. 33629/2020/3901-2 xx dne 16.12.2020, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 35/2020, xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, a xxxxxxxxxx x prominutí xxxx x příslušenství xxxx x důvodu xxxxxxxxx události č. x. 7413/2021/3901-2 xx xxx 9.3.2021, xxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx x. 16/2021, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prominutí xxxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx polomasek x xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x nevztahovala xx xxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx §20 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx či xx pořízeno x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx dle §16 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx dle xxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx případů xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx. v xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxx obchodní transakci xxx, aby nastalo xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx vyjmenované xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daní x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ministryně financí xxxxxx pravomoci podle §260 odst. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemoci COVID- 19 x podobě xxxxxxxxx xxxxxx dostupnějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx, diagnostickým zdravotnickým xxxxxxxxxxx in xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, filtračním polomaskám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx pořízení xxxxx x jiného členského xxxxx Evropské xxxx x xxx dovozu xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx totožné xxxxx, které xx xxxxxxx x rozhodnutích x. j. 33629/2020/3901-2 x x. j. 7413/2021/3901-2, x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx §25 zákona o xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx 3.6.2021 (x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxx. do dne 31.12.2022 (v případě xxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx vitro xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nastaven xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x. x. 33629/2020/3901-2 x č. j. 7413/2021/3901-2.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxxxx financí