Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

25

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 11288/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád“),

takto:

Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §25 zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx“), nebo xxxxxxx xxx jeho dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxxx xx 3.6.2021, x to x xxxxxxxxxxxxx zboží:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedeny xx xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx parametry xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx mají stejnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. respirátory (xxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx o

a. osobní xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy I xxxxx xxxxxxxx Rady 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/745;

3. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx polomaskám x xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2;

Xxx x přidané hodnoty xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx v období xxx xxx následujícího xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.12.2022, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky in xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX- 19, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky stanovenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/XX nebo x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/746 x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské unie;

2. xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 726/2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o léčivech), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx zpravodaji x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx události x. x. 33629/2020/3901-2 xx xxx 16.12.2020, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 35/2020, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx vitro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx události x. x. 7413/2021/3901-2 xx xxx 9.3.2021, zveřejněné xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16/2021, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxxx polomasek x xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxx, u něhož xxxxxxx povinnost přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx situace, xxx je totožné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx §20 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §16 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx pravidel xxxxxxxx x zákoně x dani x xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatele xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxx plnění v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fakticky nadále xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla xx ministryně financí xxxxxx xxxxxxxxx podle §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX- 19 v podobě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, diagnostickým zdravotnickým xxxxxxxxxxx xx vitro xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, filtračním polomaskám x xxxxxxxxxxxx přistoupila xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pořízení zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx dovozu xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na totožné xxxxx, které je xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x. x. 33629/2020/3901-2 x x. j. 7413/2021/3901-2, a u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx xxx §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle §25 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx datu xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx dne 3.6.2021 (x xxxxxxx filtračních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxx. do xxx 31.12.2022 (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx rozhodného období xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x. x. 33629/2020/3901-2 x č. x. 7413/2021/3901-2.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx