Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x přidané hodnoty x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 3369/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané hodnoty xx dodání dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vznikla povinnost xxxxxxx daň podle §20a xxxx. 1 xx spojení s §21 xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx“), x daň x přidané xxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxxxx §20a odst. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 3. února 2021 xx 3. dubna 2021, x xx x následujícího xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx určeny x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, patří xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/425 a xxxxx splňují parametry xxxxx xxxxxxx minimálně XXX2, KN95 xxxx X95 xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx), pokud jsou xxxxxxxx xxxxxx jak x ochraně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x právními předpisy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o

a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425

x

x. zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/XX xxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/746.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx epidemiologickou situací xxxxxxxxxx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx doporučuje xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx cest x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x podobě xxxxxxxxx xxxxxx dostupnějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k hromadnému xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X rozhodnutí xx xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x materiálu Rady xxx xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx obličejových masek, xx které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahuje, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx výrobcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří mezi xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425, které stanoví xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxx, xxxxx x distribuci. Xxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxx opatřeny xxxxxxxxxx ventilem. Xxxx xx xxxx jednat xxxxx x xx xxxxxxxxx polomasky xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx FFP2 x xxxxx, resp. xxxxx xxxxxxx KN95, X95 a vyšší, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx respirátory (vždy xxx výdechového xxxxxxx), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxx jeho xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx bude xxxxxx x výrobek, xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx směrnice 93/42/XXX, případně již xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/746. X x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxx na xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Prominutí xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komerčních xxxxxx vyrobených x xxxxxx xx jiných xxxxxxxx nebo materiálů xxxx je xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx na dodání xxxxx dle §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xx na xxx, u xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. z xxxxxx pořízení xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx dle §23 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20a xxxx. 1 x §21 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž má xxxxxx povinnost přiznat xxx xxx §20a xxxx. 2 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx promíjí i xxx x přijaté xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx hodnotu (xxxxxx daně) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 26 (Ostatní uskutečněná xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx přiznání.

V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daň xx xxxxxxx vypočtená xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a xxxx §37a xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, tj. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odpočtu daně x přijatých zdanitelných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobou, dopravou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx použil xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx prominuta xxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, jež xx tímto rozhodnutím xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxx přiznat xxxxx §108 xxxx. 4 písm. f) xxxxxx x dani x přidané hodnoty, xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx si xxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx daně. Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

Poučení:

Proti xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí