Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

12

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 3369/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, u xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon o xxxx x přidané xxxxxxx“), x xxx x přidané hodnoty x xxxxxxx částky xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo x xxxxxx xx 3. února 2021 xx 3. xxxxx 2021, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx polomasky x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx trh x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, XX95 xxxx X95 xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx okolí, xxxx uvedeny xx xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x

x. xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/425

x

x. zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 98/79/XX nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/746.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx epidemiologickou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx účinností. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupnějšího přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné parametry xxxxxxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „daň“) na xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x materiálu Rady xxx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx při Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu.

První xxxxxxxx obličejových masek, xx které se xxxxxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx polomasky xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx stanoví xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x distribuci. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx jednat xxxxx x ty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany XXX2 x xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx XX95, X95 x vyšší, xxxxxxxx x třídu xxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx účinnost.

Druhou xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně vztahuje, xxxx xxxxxxxxxxx (vždy xxx xxxxxxxxxxx ventilu), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx uživatele (nositele), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, xxxxxxxx xxx xxxxx nového nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/746. X v xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínka, xx musely xxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními předpisy.

Prominutí xxxx se tak xxxx jiné nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dále xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx roušky“, xxxxx xxxxxxxx různé xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx xxxx komerčních xxxxxx vyrobených x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx materiálů xxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx. xxxxxxxxxx se xx xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx dle §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x titulu xxxxxx zboží dle §23 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 x §21 xxxxxx o xxxx x přidané hodnoty, xxxx přijata xxxxxx, x xxx xx xxxxxx povinnost přiznat xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxx i xxx z přijaté xxxxxx této xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řádku 26 (Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxx §36, §36a xxxx §37a zákona x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx. xxxx. xxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty oprávněn x odpočtu xxxx x přijatých zdanitelných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tímto xxxxxxxxxxx prominuta daň.

Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvede xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx příjemce tohoto xxxxx xx nemůže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na výstupu xxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx