Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x. 15195/2020/3901-4

XXX: MFCRAXHAWP

Ministryně xxxxxxx rozhodla podle §260 odst. 1 xxxx. b) zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx podle §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu za xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx podávajícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxx k xxxxxx xxxx z příjmů xx zdaňovací období xxxx 2019 xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

promíjím

úrok z xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu x xxxx x posečkané xxxxxx podle §157 xxxxxxxx řádu xx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

III. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x nabytí xxxxxxxxxx xxxx podle §32 x 33 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákonné xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx"), x jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxx x xxxxxx xx 31.3.2020 do 30.11.2020, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání;

IV. Xxxxxxx xxxxxxxxx platícím xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §135 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zálohy xxxxx §44 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx, xxxxx splatnost xxxxxxx xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxx od 31.3.2020 xx 30.11.2020, xx podmínky, xx x xxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx nebo zálohy xx xxxx daň xxxxx xxxxxxxxxx dne 31.12.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tato daň xxxxx;

X. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x přidané xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx pro jeho xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx podle §20a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx „xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx") x období xx 18.5.2020 do 31.7.2020:

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 pro diagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (PCR), xxxxx xxx zařadit xxx xxxxxxx označení zboží xxxxxxx x xxxxxxx X. xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), 3822 00;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx diagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vitro, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / roušky, xxx xxxxxxxxxxxxx filtrů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roušek a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx textilií, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 6307 90;

- Xxxxxxx masky, x xxxxxxxxxxxx částmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxx nebo obličejové xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9020 00;

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx xxxxxxxxxxx více než xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxx rukavice, xxxxx xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 11;

- Ostatní xxxxxxxx z kaučuku, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Xxxxxxxx rukavice, xxxx xxx xxxxxxx xxx háčkované, které xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx síťky xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6505 00;

- Ochranné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo laminované x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 5602 nebo 5603, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spunbond, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 10;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oděvy zhotovené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tkanin, které xxxx impregnované, povrstvené, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textilií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5903, 5906 nebo 5907, xxxx které xxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkaný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx oděvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klinické xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx infračervené xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9025 19;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx rotující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřních orgánů xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx jako je xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9022 12;

- Extrakorporální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECMO) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xxx, že odebírá xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx oxid xxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchaného xxxxxxx xx a x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, počítaje x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Elektrická xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxx jednoho či xxxxxxxx zdravotních parametrů x xxxxxxx xxxx, xxxx která xxxxx xxxxxx oxymetry nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx různých životních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 9018 19;

- Xxxx, xxxx, xxxxxxxx, bavlněné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx farmaceutickými látkami xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxx pro drobný xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 9018 31;

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jehly, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Xxxxx, katétry, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx sazebníku 4818 90;

XX. Plátcům xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud dodané xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň podle §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xx 18.5.2020 xx 31.7.2020:

- Alkoholový xxxxxx - nedenaturovaný, xxxxxxxxxx 80 % xxx. nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2207 10;

- Alkoholový xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % ethylalkoholu, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx - xxxxxx nebo gel xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx infekčních činitelů xx rukou, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x úpravě xxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ubrousky xxxxxxxxxxxx alkoholem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx laboratorní sterilizátory - xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx vody, xxxxx xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx předkládaný xx xxxxxx - xx velkém H2O2 xxx ztužený močovinou, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2847 00;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxx - X2X2 xxxxxxxx xxx vnitřní nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, včetně antiseptika xx xxxx, a xx v odměřených xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx formě nebo x balení xxx xxxxxx prodej (včetně xxxxx xxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxxx xxx čištění xxxxxxx - X2X2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - v xxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahující xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Všem daňovým xxxxxxxxx

xxxxxxxx

1. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 písm. x) Sazebníku, xxxxx xx Přílohou x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §259x daňového xxxx, xx xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx x období xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §101 x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx podmínky, xx x xxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, doplnění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podaném xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx došlo x době od 1.3.2020 xx 31.7.2020 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x období xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

3. xxxxxxx poplatek xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky, že xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx přijetí xxxxxxx x vrácení xxxx při xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatku xxxxx xx. 116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxx znění (dále xxx „xxxxx kodex Xxxx"), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x období xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

5. správní xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx cle xxxxx xx. 110 x 112 xxxxxxx xxxxxx Unie, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána x xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Položky 1 xxxx. 2 xxxx. x) Sazebníku, xx xxxxxx xxxxxxxxx x bezdlužnosti xxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu, za xxxxxxxx, xx žádost x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020;

XXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx základě individuální xxxxxxx xxxxx §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozložení její xxxxxx xx splátky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 daňového xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx k xxxxxx posečkání xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx 12.3.2020 xx 31.12.2020;

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx §11 xxxxxx x. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x Finanční správě Xxxxx republiky"), xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxx nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 daňového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019;

X. Daňovým xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §11 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x dani z xxxxxx podle §136 xxxx. 2 daňového xxxx, za podmínky, xx xxxxx x xxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx řádu x úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx dani x xxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2019;

XX. Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiznání x dani z xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 nebo 2 daňového řádu, x nichž došlo xx xxxxxxxxxx období xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x daních z xxxxxx"), xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 nebo §9 xxxx. 4 zákona x xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxx záznamů x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxx 2018 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 8 xxxxxx x daních x příjmů xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018;

XXX. Poplatníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx, u nichž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx způsob xxxxx §7 odst. 7 xxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx doměřené daně x příjmů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018 dojde nejpozději xxx 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx x xxxx x posečkané xxxxxx xxxxx §157 xxxxxxxx řádu xx xxxx z příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2018, xxxxx xx váže x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxx uplatňování výdajů xxxx zahájení xxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx;

XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx §38v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvobozený od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019, za podmínky, xx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 18.8.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38x xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx povinnosti;

XIV. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti vybírané xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §38j odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 došlo xxxxxxxxxx dne 31.5.2020,

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatele x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přistoupit ve xxxxxxxxxx rozsahu k xxxxxxxxxx prominutí xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatků. Xxxx xxxxxxxxxx částečně (xxxxxx X xx XXX xxxxxxxxxx) navazuje xx xxx vydaná xxxxxxxxxx x prominutí xxxx x příslušenství xxxx xxx §260 daňového xxxx x doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxxx spojený s xxxxxxx daní a xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx této xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx dle §136 odst. 1 xxxxxxxx xxxx, xx. xx 1.4.2020, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020 (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. MF-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 1.7.2020). Xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 18.8.2020 xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx spojeného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě dle §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x §21 xxxxxx x. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2"), který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x x xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx nemovitých xxxx nebo xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx do xxx 31.12.2020 (xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. MF-7633/2020/3901-2 xx xxx 24.3.2020 xxxxxxxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxx 31.8.2020). Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx, případně xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xx 31.12.2020 xxx xxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx prominuta xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx touto mimořádnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. MF-8592/2020/39-2 xx xxx 31.3.2020 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutím xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxx plátci xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popř. xxxxxxxxxxx dodání zboží xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 31.7.2020. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx XX“, zveřejněného xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx je xxxx xxxxx určeno k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, kteří xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx z přidané xxxxxxx prominuta x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xx výroku XX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx, xx xxxxx zboží xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxx oprávněn xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx odpočet xxxx.

Xxxxxxx období xx 31.7.2020, po xxxxx xxx hromadně prominout xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nepřímo x Rozhodnutím Xxxxxx (XX) 2020/941 xx xxx 3.4.2020, xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aplikovat xx 31.7.2020 xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x dovozu xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx dodáno osobám xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků, resp. x prodloužení období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. j. MF-7108/2020/3901-2 xx xxx 16.3.2020, x. j. MF-7633/2020/3901-2 xx dne 24.3.2020 x x. x. XX-10021/2020/39-2 xx dne 15.4.2020. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1.8.2020 xx 31.12.2020. Xxxxxxx prominutí xx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku šíření xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx x dopady xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 nebude x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx. Xxxxx správní xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §101k xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 1.8.2020 do 31.12 2020 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx změně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v podaném xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení došlo x xxxx xx 1.3.2020 do 31.7.2020.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prominutí xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx z posečkané xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx bylo v xxxxxxxxxxx se šířením xxxx XXXX-XxX-2 daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §156 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Tím xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daňových subjektů xxx xxxxxxxx žádostí x individuální xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx při jejich xxxxxxxxxx. Prominutí xxxx xxxxxx omezeno (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31.12.2020) x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xx xxxxxxx daňové subjekty; x akcesorickému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx, x xxxxx došlo x posečkání.

Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dojde x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 x x xxxxxx úhradou xxxx xxxx x poplatníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání x prodloužené xxxxx xxx §136 xxxx. 2 daňového xxxx, xx. xx 1.7.2020, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností nejpozději xxx 18.8.2020. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx nejpozději xx 18.8.2020 xxx sankce. Xxxxxx tolerance xxxx xxxxxxx x přihlédnutím x §21 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou v xxxxxxx, xx naplní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodloužení xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxx §36 odst. 4 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s pozdním xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2018 x x pozdní xxxxxxx xxxx daně x xxxxxxxxxx, u xxxxx došlo v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xx xxxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxx podle §24 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 nebo §9 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech a xxxxxxxx, za podmínky, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 18.8.2020. Xxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxx xxx xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx uplatňování výdajů xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx zachování xxxxxx tolerance, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx neoznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §38x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, za xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18.8.2020. Xxxxx §38v zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokuty je xxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nastavena xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů.

Konečně xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx dopady šíření xxxx XXXX-XxX-2, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xx závislé činnosti xxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxxx odváděná xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2019 xxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.5.2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx sankce. Xxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx