Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Pokyn x. MF-17

k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2019 Xx. x pozdějších předpisů

Č. x.: XX-4869/2020/15-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx č. 669/2004 Sb. xxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 xx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ustanovení §34 xxxx. 4 x 5, podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx výši 100 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx. Xx 1.1.2014, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx"), xx daňový xxxxx xxx uplatňování odpočtu xx základu daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 a 5 x §34a§34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx x poplatník xxxx xxxxxxxx odpočet xx xxxx 100 % xxxx 110 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje. Xxxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx také „zákon x. 80/2019 Xx."), xxxx x účinností xx 1.4.2019 novelizována xxxxxxxxxx §34a, §34b, §34c a §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx x xxxx doplněno xxxx xxxxxxxxxx §34ba zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx - Oznámení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx.

X zájmu xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpočtu xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1.4.2019 (xxxx xxx „zákon“)

1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona

Projektovou xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx (pojem „projekt xxxxxxx x vývoje" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkumem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxx, za které xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxx projektová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx období xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prodlužuje, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxx xxx").

X xxxxxxxxxx dokumentaci musí xxx xxxxxxx:

- oznámený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vystihující xxxx xxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx také „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx").

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx identifikační xxxxx x poplatníkovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poplatníka, xx-xx xxxxxxxxx fyzickou osobou, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řešení projektu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dokumentace bude xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx projektu),

c) cíle xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxx, ve kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a vývoje, x předpokládané xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdaje, xxxxx mohou být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x další xxxxx, xxxx. výdaje xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx řešení projektu xxxxxxx a vývoje xxxx. měsíčními xxxxxx xxxxx, pokud výdaje xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odpočtu xxxxx §34b zákona,

f) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odečíst xx xxxxxxx daně xxxxxxx na podporu xxxxxxx x vývoje,

g) xxxxx schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx osoby schvalující xxxxxxxxxxx dokumentaci; osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx ke schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či x xxxxxx rozsahu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání x podobě xxxxxxxxx, xxxx. podpisu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §34c odst. 1 xxxx. h) x xxxx. 3 xxxxxx).

X důvodu zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x písemné podobě. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx převést do xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx upravovat. Xxxxx x xxxxx realizace xxxxxxxx xx xxxxxxx x vývoji xxxxx xx změnám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely xxxxx §34c xxxx. 4 xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, cíle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx evidencí xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. výpisem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dokumentací, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx.).

1.2. Xxxxxxxx x xxxxxx odečíst xx xxxxxxx daně odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xx 1.4.2019 je xx xxxxxx xxxxxxx institut xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"), xxxxx rozšiřuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx x xxxxxxxx odečíst xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na podporu xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx xx o xxxxx xxxx poplatníka vůči xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (resp. xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji), xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x souvislosti xx xxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx Oznámení je xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x záměru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx projektu xxxxxxx a vývoje x současně určit xxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x vývoje xxxxxxxx jako výdaje, xxxxx xxx zahrnout xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx okamžikem xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen uvést xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx projektu xxxxxxx a vývoje, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, z nějž xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Název xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx), musí xxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentací. Xxxxx xxxxx projektu výzkumu x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx činností (xxxxxx, xxxxxxxx) se xxxxxxxxx xxxxx zabývat xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. (xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kódu).

Příklad:

Z xxxxx projektu výzkumu x xxxxxx ve xxxxx „xxXX 85 - 45 XXXX 00085 iijj28MN“ xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx je podáním xxxxx xxxxxxxxxx §70 xx §74 xxxxxxxx xxxx. X případě, xx Xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že budou xxxx odstraněny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Oznámení (xxx §74 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx obsaženo Oznámení xx více xxxxxxxx, xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx následek neúčinnost xxxxxx jako xxxxx, x vady, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze těch Xxxxxxxx, kterých se xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxx způsobí neúčinnost xxxxxx jako xxxxx, xxxx být xxxx. xxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx náležitostí (za xxxxxxxxxxx, že se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů x xxxx označení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx společné xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x dokumentu). Xxxxx xx tedy x vadu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxx vadu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x některému Xxxxxxxx (xxxx. nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx název xxxxx §34ba xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx), xxxx xxx xxxx vada xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Oznámení, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx učiněna xxxxx x xxxx.

1.3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx zákon

Přechodné xxxxxxxxxx v čl. II xxxx 14 xxxxxx x. 80/2019 Xx. xxxxxxxxxxx speciální xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. II xxxx 1 tohoto xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx ustanovení §34a xx §34c a §34e zákona xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. xx 1.4.2019, nikoli xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

Obecně na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 80/2019 Sb., xx. xxxx 1.4.2019 xx xxxxxxx x nadále xxxxxxxxxx §34a§34c a §34e xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti zákona x. 80/2019 Xx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje trvá xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx realizace.

Výjimku x uvedeného pravidla xxxxxxxxxxx projekty xxxxxxx x vývoje xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31.3.2019 nebo xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx od 1.4.2019. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx, xxxx. obdobích, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání xx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje.

Příklad 1:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářní xxx 2019, xxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 80/2019 Sb., xx. k 1.4.2019, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx rozhodnout, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx řešení zahájil x xxxxxxx xxxx 2019 (xx 1.1.2019 xx 31.3.2019 x xx 1.4.2019 xx 31.12.2019) použije xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 31.3.2019 nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1.4.2019.

Xxxxxxx 2:

Poplatník xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx od 1.9.2018 xx 31.8.2019, což xx zdaňovací období, xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 80/2019 Sb., tj. 1.4.2019, xxxxx neskončilo. Xxxxx xx xxxx rozhodnout, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx řešení zahájil xx 1.9.2018 xx 31.8.2019, tj. v xxxxxxx xxxxxx hospodářského xxxx, použije právní xxxxxx xxxxxxx do 31.3.2019 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od 1.4.2019.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (https://www.financnisprava.cz/.../Expedice-FINAL-prechodne-ustanoveni.pdf).

2. Xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vývoj xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx a inovací x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx), x xx xxxxxx 2 (xxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014 (xxxx xxx „Xxxxxxxx").

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx 2 bodem 84 Xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx především xx xxxxxx získání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevů a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využití.

Základní výzkum xx jednou ze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x systematickou tvůrčí xxxxx rozšiřující poznání. Xxxxxxxxxxxxx se, že xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Aplikovaným xxxxxxxx xx x xxxxxxx s §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vývoj xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx; součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x experimentální xxxxx.

Xxxxxxxxxx výzkum xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx rovněž x xxxxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxx směřují x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x článkem 2 xxxxx 85 Xxxxxxxx rozumí plánovitý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx nových výrobků, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prostředí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výrobu xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx obecné ověřování xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kritériem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu - xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxx. veřejná správa x z xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx 2 xxxxx 86 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vědeckých, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nových xxxx zdokonalených výrobků, xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx na vymezení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nových xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, demonstrační xxxxxxxx, xxxxxxx projekty, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx zlepšení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pilotního xxxxxxxx, xxxxx je nutně xxxxxxxx komerčním produktem x xxxxx xxxxxx xx příliš xxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx demonstrace x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx postupů, xxxxxx x xxxxxx nedokončených xxxxxxx, i když xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx x vývoje jedná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx práci, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od ostatních (xxxxxxxxxx) činností xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x vývoje musí xxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) kritéria:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx)

- xxxxx xxxxxxx xxxx novátorství (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může mít xxxxxxxxx x dispozici x dané xxxx)

- xxxxxxx předtím xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx

- aplikace poznatků xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

- výsledkem xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx, xxxxxxx xxxx.

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx (xxxx. s xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx)

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií pro xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) činností xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx ocenitelného xxxxx xxxxxxx x požadavek xx xxxxxxxxx výzkumné xxxx technické nejistoty xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx cíl xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo jeho xxxx xx již xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x daňový subjekt xxxxxx projekt výzkumu x xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxx věcně či xxxxxxxxxx nedostupný xxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx o jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů:

a) xxxxxxxxxxxxxx či teoretické xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx získání xxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, technologiích xxxx xxxxxxxx,

x) systematické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx námětů x navržení xxxx xxxxxxxx nových xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx původní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxx xxxx xxxxxx, xxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrženého xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx prototypu a xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx technologií xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx procesů,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx funkcí x xxxxxxxxxx vlastností x získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx ověření nebo xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxx zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1),

x) xxxxxxxx provozy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prováděny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx nového výrobku, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx procesy a xxxxxxx, technické xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zdokonalených xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx proveditelnosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na tvůrčím xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx systematické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx technologie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo údržby xxxxxxxx, vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vývoj xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačové xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x farmaceutický xxxxxx x xxxxx xxxxxx klinických zkoušek xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx metod, xxxxx xxxxx xx udělení xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prováděné xx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx registračním xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx služeb, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službám, xxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x podnikatelské xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ocenitelným xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx a výcvik xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x institucích pro xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příbuzné vědeckotechnické xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx shromažďování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zaznamenávání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, analyzování, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx patentovou službou, xxxx xxxxxxxx konferencí, xxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i zpracování xxxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pozorování, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx projektu výzkumu x vývoje,

d) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x patentovou x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx politiky xx podnikatelské činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) standardní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx implementace (xxxxxx a úpravy) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programům, řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) administrativa x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx lékařských xxxxxxxx, xxxxxxxx lékařskou xxxx, není-li xxxxxxx xxxxx s projektem xxxxxxx x vývoje,

h) xxxxxxxxx šlechtění,

i) stálé xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výzkum xxxx, xxxxxxxxxxxx výroby využitelné xxx xxxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxxxxx nástroji, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx proces, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx), provozní inženýrství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx modelů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx uživatele, xxxxxxxxxx výroba, předvýrobní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx), u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 4 x 5 zákona oddělenou xxxxxxxx v členění xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx splňovat požadavek xxxxxxxxxxxx x prokazatelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §34 odst. 4 x 5 zákona x tím, xx xxxxxxx břemeno xx xx poplatníkovi.

Za xxxxxx (xxxxxxx) vynaložené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx účely §34 xxxx. 4 zákona xxxxxxxxx:

x) osobní výdaje (xxxxxxx) xx výzkumné x xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx dělnických xxxxxxx podílejících xx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx odpovídající xxxxxx (náklady) xx xxxxxxx zákonné xxxxxx2); xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) lze započítat:

1. xxxx xxxx platy xxxxxxxxxxx přijatých podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx řešení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řešení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx3),

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dohody x provedení xxxxx xxxx obdobné dohody xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx;

x) xxxxxx (xxxx jejich část) xxxxxxxx movitého majetku x nehmotného xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 7. xxxxxx pokynu), xxxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x řešením xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxx §26 xx §32a zákona xxxxxx xxxxxxxx odpisů xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), vzniklé x xxxxx souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, například xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, zásoby a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx,

x) xxxxxx (xxxx její část) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x vývoje,

e) xxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx projektu xxxxxxx x vývoje.

Za xxxxxx vynaložený na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxx xxx xxxxx §34 xxxx. 4 zákona xxxxxxxxx zůstatkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx §34ba zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx výdajů (xxxxxxx) xx xxxxxx a xxxxx

Xx „xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x období, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání" xxxx xxx xxxxx odpočtu xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxx respektování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxx xxxxxx uznatelné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, výdaje x ní xxxxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uznatelné. Tzn., xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezeného v xxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1.1.2005 (x xxxxx), xxxx xx možné uplatnit xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxx), jehož xxxxxx uznatelnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx náklady xxxxxxxxxx x daném zdaňovacím xxxxxx nebo xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx považovány i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx vstupní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx výdajů (xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x období, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx

  • xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx závazek xxxxxxx jednorázový výdaj (xxxxxx), xxxxx xxxxx (xxxxxx), xxxxx je xxxxxxx (nákladem) xxxxxxx, xx možné xxxxxxxxx xxx stanovení odpočtu xx výzkum x xxxxx,
  • xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (nákladem) pro xxxxx odpočtu xxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31.12.2004,
  • xx xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx odpočtu xx xxxxxx rozlišený xxxxxx, x xx x při xxxxxxxx xxxxxx rozlišovaného výdaje xx 31.12.2004,
  • xx xxxxxxxxxx xxxxxx vznikne závazek xxxxxxx náklad, který xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Pro xxxxx odpočtu xx xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx zaplacen (xxx §23 xxxxxx).

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x výdajům (xxxxxxxx) xx služby xxxxxx, xxx ho xxxx xxxxxxxx na xxxxxx (náklady) na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x řešením xxxxxxxx (xxxx. na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, teplo, plyn, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx) x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výdaje xx činnosti, které xxxx uvedené v xxxx 3. xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xx xxxx osoby xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x Xxxxxxxx.

Xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx xx prvotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx služby, tj. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, poradenství a xxxxxxxxxx servis, xxxxxxx xxxxxxxxxx, účast xx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx. Xxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx administrativní x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx, např. činnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, XX, xxxxxxxxxx, xx výdaje xx opravy, přepravné, xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx o výdaje xxxxxxxxxx poplatníkem na xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ocenitelného xxxxx xxxxxxx.

x) Odpočet xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34b odst. 2 xxxx. x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx majetek xx xxxxxx §32a zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx výzkumné organizace xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x Nařízení, x současně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

8. Xxxxxx (náklady), xx xxxxx xxxx xxx xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů

Odpočet nelze xxxxxxxx xx ty xxxxxx (xxxxxxx) výzkumu x xxxxxx, xx xxxxx byla i xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x inovací, xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související x daným projektem xx x určené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx podpořené xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx stanovení odpočtu xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdaje (xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu x xxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx zdrojů, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výdaji.

Za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx považovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, z xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu.

Na xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx i xxx x xxxxx poskytnuta xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatnit xxxxxxx xxx §34 xxxx. 4 xxxxxx. Xxxxx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx k projektu xxxxxxx a xxxxxx (xxxxxx mzdových prostředků xxxxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx podpora (xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxx na úhradu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35x x §35x xxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §34 xxxx. 4 x 5 xxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek xxx §34 xxxx. 1 x 4 zákona

V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dle §34 xxxx. 1 xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx ztráty) xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxx).

10. Xxxxxx, xx xxxxxx xxx odpočet na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx uplatňování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§34 xxxx. 5 zákona) xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxx která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx §34a xxxx. 3 xxxxxx se xxxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx za xxx xxxxxx přiznání).

Pokud xxxxxxxxx x xxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, tj. v xxxxxx, kdy xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx projektu výzkumu x vývoje xxxxxxxxxx, xxxxxx základ xxxx x příjmů (ř. 270 daňového přiznání) xxxxxxxxxx vysoký x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx přenášet xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx x roce 2019 (xxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx odpočet xx xxxx 1400 xxx. Xx, ale uplatnil xx x. 242 xxx 400 xxx. Xx, xxxxxxxx vykázal xxxxxx xxxx 600 xxx. Xx. X xxx případě xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 800 xxx. Xx, zbylých 200 xxx. Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx, xxx poplatník xxxxxxx odpočet x x xxxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nižší xxxxxxx povinnost je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odpočtu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx nebo období, xx které se xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxx xxxxx xx odpočet xxxxxx.

12. Xxxxxx neuplatněného xxxxxxx xx právního nástupce

Neuplatněný xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §23a x §23c zákona, x xx nejdéle xx xxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. 5 xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočtu xxxxxxx.

13. Xxxxxx na xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx přeměny

Nástupnická xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23a x §23c xxxxxx xxxxxx neuplatněný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx uplatnit odpočet x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnící xx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx

Xxxxx ustanovení §34a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxx odpočet xx xxxx 100 % xxxx 110 % xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) 100 % xxxxxx (xxxxxxx) xxxx poplatník xx xxxxxxx zahrnout x xxxxxxx, kdy xxxxxxx výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx do xxxxxxx x období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nepřevýší celkové xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx vynaložil xx xxxxxx x xxxxx x minulém xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx),

x) 110 % xxxxxx (xxxxxxx) může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) vynaložených na xxxxxxxxx výzkumu a xxxxxx x xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxx odpočet, ve xxxxxxxx s celkovými xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x rozhodné xxxx).

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje (náklady) xx realizaci xxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 1 000 000 Xx. Xx zdaňovacím xxxxxx 2014 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx 800 000 Kč, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2014 xx možné xxxxxxxx 800 000 Kč (xx. 100 % xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)),

x) xx xxxx 1 200 000 Xx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2014 xx xxxxx xxxxxxxx 1 220 000 Xx (xx. 100 % x 1000 000 Xx + 110 % z 200 000 Kč).

Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx srovnávat xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx období v xxxxx 12 měsíců (xxxx. od 1.1.2014 xx 31.12.2014), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxxxxx (od 1.1.2013 xx 31.12 2013), x xxxxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx xxxx 2014 delší xxx 12 xxxxxx (xxxx. xx 1.11.2012 xx 31.12.2013) xxxx xxxxxx (např. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.).

15. Oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §34ba zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx, xxxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stejného projektu xxxxxxx a vývoje, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx §34ba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určitého projektu xxxxxxx x vývoje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx období předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

1) Například xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákon č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., xxxxx č. 206/2000 Sb., x ochraně biotechnologických xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 132/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 207/2000 Xx. x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, osivu a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.