Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Martin Xxxxxx

X. x. XX-8592/2020/39-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád"),

takto:

I. Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx dále vyjmenovaného xxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx xxxxx, které xxxx použito pro xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a odst. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen „xxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx šířením viru XXXX-XxX-2 (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx"):

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx polymerázové xxxxxxxx xxxxxx (XXX), xxxxx lze zařadit xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx (xxxx xxx „xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx") 3822 00;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3002 15;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9027 80;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx / roušky, xxx xxxxxxxxxxxxx filtrů xxxx mechanických xxxxx, xxxxxx chirurgických xxxxxx x jednorázových obličejových xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6307 90;

- Xxxxxxx xxxxx, x mechanickými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx masky obsahující xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx ty xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9020 00;

- Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9004 90;

- Xxxxxxxx obličejové xxxxx xxxxxxxxxxx více xxx xxxxxx xxx, xxxxx lze zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Plastové xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 3926 20;

- Chirurgické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4015 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 4015 19;

- Xxxxxxx xxxx háčkované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plasty xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6116 10;

- Textilní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxx xxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 6216 00;

- Xxxxxxxxxxx síťky xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 6505 00;

- Xxxxxxxx oděvy xxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx impregnované, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5602 nebo 5603, xxxx xxxxx xxxxx oděvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou vyrobeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6210 10;

- Xxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z textilií xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 5903, 5906 xxxx 5907, xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxxxxxx celotělový xxxxx xxxxx impregnovaný xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 6210 20, 6210 30, 6210 40 x 6210 50;

- Xxxxxxxx xxxxx vyrobené x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3926 20;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx čtením, xxxx xxxxx patří xxxxxxxxxx xxxxxxxx rtuťové xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9025 11;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx teploměry xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx čele, xxxxx xxx zařadit xxx xxx nomenklatury xxxxxxx sazebníku 9025 19;

- Počítačové tomografické xxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stroj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9022 12;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx mimotělní xxxxxxx x respirační xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxx x xxxx pacienta x xxxxx xxxxxxxxxx oxid xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx červené xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9018 90,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx přístroje), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchaného xxxxxxx do x x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9019 20;

- Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanů, xxxxxxxx x xx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 9019 20;

- Xxxxxxxxxx xxxx elektronická zařízení xxx xxxxxxxxx onemocnění, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxx, mezi která xxxxx xxxxxx oxymetry xxxx xxxxx monitorovací xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx nomenklatury celního xxxxxxxxx 9018 19;

- Xxxx, xxxx, obinadla, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potažené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravené xx xxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxx prodej x xxxxxxxx účelům, xxxxx xxx zařadit pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3005 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 31;

- Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sešívací xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 32;

- Jehly, katétry, xxxxxx x podobné xxxxxxx, které lze xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 9018 39;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx pod kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 9018 90;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4818 90.

XX. Plátcům xxxx z přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx z přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x výrobě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty x období xx 12. března 2020 xx xxxxxxxx nouzového xxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - nedenaturovaný, obsahující 80 % xxx. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2207 10;

- Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, 75 % ethylalkoholu, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2208 90;

- Xxxxxxxxxxx prostředek xx xxxx - xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, na xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 3808 94;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxx prodej jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3808 94;

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sterilizátory - xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nebo vroucí xxxx, které xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního sazebníku 8419 20;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx - ve xxxxxx H2O2 xxx xxxxxxx močovinou, který xxx zařadit xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2847 00;

- Xxxxxxx vodíku xxxxxxxxxxx xxxx lék - X2X2 upravený xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jako lék, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xx x odměřených xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (včetně xxxxx xxx nemocnice) xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx pod xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3004 90;

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dezinfekčních přípravcích xxx xxxxxxx xxxxxxx - H2O2 xxxxxxxx xxxx čistící xxxxxx xxx povrchy xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 3808 94;

- Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky - x úpravě xxxx x xxxxxx xxx drobný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxx dezinfekční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx ostatní xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx 3808 94;

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 daňového xxxx x xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxx §157 xxxxxxxx xxxx vzniklý xx xxxxxxxx xx daň xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, do 15.4.2020 x xx 15.7.2020, za xxxxxxxx, xx x úhradě xxxxxx záloh xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.10.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx je oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx financí xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x xxx podporu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanů x xxxxxxxxxxx, která xx x posledních xxxxx a týdnech xxxxxxxx, xxxxxxxx využít xxx pravomoci xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyvolaných xxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nástroje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranné xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, očí, xxxxx, xxxx teploměry, xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx povinni xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základního xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx xxx xxxx výrobu, x xx ve xxxxxxxxxx časovém xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx dodá xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx prominutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xx nárok xx xxxxxxx daně u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx zboží, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx seznamu „Sazební xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx XX", zveřejněného xx xxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky

(https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx bude daň x přidané hodnoty xxxxxxxxx x případě, xx xxxx bezúplatně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům příslušenství xxxx spojené x xxxxxx úhradou xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15.4.2020 x do 15.7.2020, xxxxx-xx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15.10.2020. Xxxxxxxx xx xxxx uhradit xxxx xxxxxx na xxxx silniční xxxxxxx xxx sankce, xxxxxxxx x úhradě dojde xxxxxxxxxx do 15.10.2020. Xxxxxxx prominutí xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx delší xxxxxx xxx xx xxx 15.10.2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dani xxxxxxxx xx 15.10.2020 uhradí.

S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Alena Xxxxxxxxxxx, Xx.X. v. r.

místopředsedkyně xxxxx x ministryně xxxxxxx