Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx znění. Nahrazeno Pokynem D-300 - účinnost xxxx xx XX xxxxxxx

19

Xxxxx č. D-190

kjednotnému xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;2809

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, tel.: 5704&xxxx;2499

X. j.: 15/2&xxxx;444/1999

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., o daních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx“) x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxxx x. 210/1997 Xx., zákonem x. 149/1998 Xx., zákonem x. 168/1998 Xx. x xxxxxxx x. 333/1998 Xx. xxxxxx

xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx č. D-71 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 3/1994, xxxxx č. D-76 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4/1994, xxxxx x. X-98, uveřejněný xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 12/1994, xxxxx č. D-129 xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/1995, xxxxx č. X-132 xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 12/1/1995, xxxxx č. X-136 uveřejněný xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 2/1996, xxxxx č. X-153 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji č. 1/1997, xxxxx č. D-179 xxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx č. 2/1998, xxxxx č. D-180 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x. 2/1998 x xxxxx č. D-183 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/1998.

Xxxxx xxxxx xxx použít xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1998.

K §2 zákona

1. Stálým bytem xx xxxxxx byt, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kdispozici xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx poplatníkem xxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prodlevy. Xxxxx poplatníka zdržovat xx trvale xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kokolnostem xxxx osobního x xxxxxxxxx stavu, xx. xx-xx xxx xxxxxx xxxx. manželku, xxxx, xxxxxx, xx xxx xxx je využíván xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx apod.).

2. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx 3) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vdůsledku xxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx jeho xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vpřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vČR (§2 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxxx zdaňovací xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 3 x 5 zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx XX, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

K §4 zákona

K §4 xxxx. 1

1. Xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) zákona,

příjmů xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnil x xxxxxxxx vnich xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx tak xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxx „xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xxx převodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx knemovitostem (§132, 133 x 460 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu den xxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, x bytu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prostory x xxxxxxxx xxxxx xxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx přijat, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx převzetí xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím státního xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx den úmrtí xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx převzetí, x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx. xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx (§21 xxxx. 3 xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxxxxxx xx 1.7.1996). Vpřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx list x xxxxx majitele den xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx pronájmu movitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy,

e) x podílů (xxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

- xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxx xxx „společnost“), tj. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxx společníka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx knovému xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx předchozích xxxxxxx) x vpřípadě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xxxx. převodem podílu xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx (§9 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x úpravě majetkových xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transformace družstev (xxxxx č. 42/1992 Xx.),

x) u členských xxxx xxxxxxxx

- xxx xxxxxx družstva, tj. xxx zápisu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx družstva (týká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

- xxx xxxxxxx xx xxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- den xxxxxxxxx vstupního xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx člena,

- xxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx převodem. Není-li xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx dnem xxxxxx xxx určený xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxx xxxxxx den, xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx vplatnost. Xxx převodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nabytí xxx xxxxxxxxxx smlouvy x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx družstvu xxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx smlouvě, xxxx. xxx, xxx družstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx člena a xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vpřípadě zděděných xxxxxxxxx práv,

- den xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx (§9 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x. 42/1992 Xx.).

3. Xxx xxxxxxx (převodu xxxx xxxxxxxx) se xxxxxxxx obdobně, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx 2.

4. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx x peněžních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx příjmu xx xxxxx xxxxx xx xxxx („xxxxxxx xxxxx“), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věci, x proto není xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxx zahrnutí xxxx xxxxxxxxxxx x x podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu. Xxxxxx xxxx rozhodující, zda xxxxxxx nemovitost xx xxxxxx xxxx celá xxxxxxxxx xxx podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx zničené, xxxxxxxxx xx odcizené xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x náhrady xx xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx pořádaná xxxxx §847 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §281 x xxxx. obchodního zákoníku.

8. Xx xxxxxx zcela xxxxxxxxxx

xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx), i xxxx je xxxxx xxxxxxxx (penze) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 120000 Kč xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xx xxxx 1997 na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxx dotací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

10. Xxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 244/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrování bytové xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx jako státní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xx xxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx dávku xxx pracovní xxxxxxxxxxxx x soukromé pojišťovny.

12. Xxxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx

xx xxxxxx i xxxxxx xxxxx užívání (xxxxx) družstevního bytu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx družstva xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Podle xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. t) xxxxxx postupují

i xxxxxxxxxx – fyzické osoby, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x)

xx xxxxxx xxxxxxxxx zakoupení xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxx objektu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ktrvalému xxxxxxx, xxxxxxx členského xxxxxx vbytovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §6 xxxxxx x. 96/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(xxxxxxxx) xx uvolnění xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx bytu ve xxxxxxxxx lhůtě, zahrne xxxxxx příjem mezi xxxxxxxxxx příjmy za xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxx použije náhradu xx xxxxxxxx bytu

(odstupné) xx obstarání bytu xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxx účely §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx se xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

K §5 zákona

K §5 odst. 3

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx

x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, zníž mohou xxxxxxx příjmy uvedené x §7 x 9 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxxx“).

2. Xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 zákona, xxxxx xxxx xxxxxx jednotkou.

K §5 xxxx. 7

Rokem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 x 9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo majetek xxxxxxxxxx.

K §6 zákona

K §6 odst. 6

Poskytne-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sebou xxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účely, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 % znejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vprůběhu kalendářního xxxxxx xxxx motorových xxxxxxx současně, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 % xxxxxx vstupních xxx xxxxx motorových xxxxxxx.

K §6 xxxx. 7 xxxx. x)

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a předmětem xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ve smyslu xxxxxx xxxxxxxxxx je xx pracovní oblečení xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ubytovacích xxxxxxxx), pokud plní xxxxxxx xxxxxxxx, propagační x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost zaměstnanců xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblečení x xxxxx jeho xxxxxxxx. Pracovní xxxxxxxx xxxxx xxx zaměnitelné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oděvem.

K §6 xxxx. 9 písm. xx)

Xx xxxxxxxx xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxx činnosti nerezidenta xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx příjezdů x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vČeské xxxxxxxxx), xxx i xxx, které zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx republiku, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx počítání xxx xx xxxxxxx vždy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx kdaňovému xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx postupuje xxxxxxxx skonkrétním zněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx počítání xxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatnění metody xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx příjmy xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti takovýchto xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xXxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 25 %, x xx xxx xxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vykonávána x xxx sportovci či xxxxxx vsouvislosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx, komu xxxxxx xxxxxx plynou (§22 xxxx. 1 xxxx. x/ xxx 2. xxxxxx). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx státě, xxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, popř. xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání.

§6 xxxx. 9 písm. x)

Xxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sposkytováním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx 100000 Xx x půjček xx bytové xxxxx x xx xxxx 20000 Kč kpřeklenutí xxxxxx xxxxxxxx situace, x xx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1.1.1996. Zčástky převyšující xxxxx stanovený xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úrok xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx charakteru. Xxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovací období. Xxxx tímto způsobem xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §7 zákona

Xx příjmy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, registrace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xxxx xxxxxx zpronájmu xxxxxxx vloženého xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smajetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx zprodeje cenných xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx §7 zákona xx xxxxxxxx x xxxxxx spolupracujících osob (§13 zákona). Xx příjmy xxxxx §7 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykazujících znaky xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx, registrace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poplatník xxxx xxxxxxxx, registraci xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §10 zákona.

K §7 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x příležitostné xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx xx xxxxxx §12a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx podnikání xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.

K §7 odst. 9

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxx §7 xxxx. 1 x) xx x) x xxxx. 2 zákona x xxxxx tvoří xxxxx dílčí základ xxxx, svýjimkou uvedenou xxxxxxxxx větě §12 xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx všech xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Má-li xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementář xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx dle §7 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x odst. 2 xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to i xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx společníka xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §7 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 9 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxxx xxxx podle §24, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpříjmů.

K §7 xxxx. 10 xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

K §8 zákona

K §8 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

K §8 xxxx. 1 xxxx. d)

Vkladním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústavem (např. xxxxxxxx a depozitní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).

K §8 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx určitého xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xx sdružených xxxxxxxxx, pokud obsahují xxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xx xxxxx odbytného.

K §8 xxxx. 1 písm. g)

Podle xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §33a zákona č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 183/1993 Xx.

K §8 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx vystavení xxxxxx xx dne xxxx xxxxxxxxxx, případně dalšího xxxxxxx.

K §8 xxxx. 3 xxxx. b)

Příjmem zprodeje xxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx podle §160 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §13 zákona č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., x. 600/1992 Xx. x x. 84/1995 Xx., xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx apod.) xx xxxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx nákup xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

K §8 xxxx. 7 xxxxxx

Xx úsporné xxxxxx xx xxx účely xxxxxx považují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vkladních xxxxxxxx, vkladových xxxxxx (xxxx. termínované vklady) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je příjem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx určeny xxxxxxxxxx.

K §9 zákona

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x znájemného znemovitostí xx x xxxxxxxxx xxxx zahrnují xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxxxx, xxxxxxxx xx příjmů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §7 zákona, xx-xx xxx, xxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxxx vložen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zbytů xxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §686 x 696 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úhrady za xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pronájmu xxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx úhrady nájemného xx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spojeno xxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 116/1990 Xx., x nájmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx uveden x §11 xxxx. 1 vyhlášky x. 176/1993 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xx xxxxxxxx [xxxxxxx] vytápění, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vodáren, xxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx společných xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx), které xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů.

4. Xxxxx se xxxxx x jiné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx provoz xxxx, případně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (§11 xxxx. 3 xxx. xxxxxxxx), xxxxx zálohy xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7 xxxxxx).

K §9 xxxx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xx rozumějí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jejich xxxxx) anebo xxxxxx xxxx, které xx xxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx příjmů xxxxx §7 zákona.

K §9 xxxx. 2

Xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění (xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví manželů), xx xxxxxxx xxx x jednoho xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xx plynou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx charakteru (xxxx. xxx, xxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx).

K §9 xxxx. 4

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4 zákona, xxxxxx vdodatečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24, xxxxxx xxxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

K §9 xxxx. 5

1. Xxxxx poplatník xxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx částkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx, xxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx procentem xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx nájemci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx procentem xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx výdaje xx všech xxxxxx, xxxxx xx podle §9 odst. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

K §10 zákona

K §10 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx §33a xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 183/1993 Xx. Příjmem xxxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §4 /xxxx. 1 xxxx. x)/ xxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§229 x 230 xxxxxxxxxx zákoníku).

K §10 xxxx. 4

1. Jednotlivým xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx sručením omezeným x xxxxx druhy xxxxx §10 odst. 1 xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sjednotlivým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx druh xxxxxx samostatně.

K §10 xxxx. 5

Xxxxx zjištěnou xxx xxxxx xxxx dědické xxxx darovací se x věcí nabytých xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxxx hodnota xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K §10 odst. 6

Xx xxxxxx výdaj xx považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 176/1990 Xx.*), x xxxxxxx, spotřebním, xxxxxxxx x jiném družstevnictví x xxxxxxx č. 162/1990 Xx.*), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

K §12 zákona

Xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx rovným xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že x xxxxxxx účastníka je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výdajů.

K §13 zákona

Příjmy xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx xx spolupracující xxxxx x vpřípadě, xx spolupracující xxxxx xx kromě xxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jiných zdanitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vázán (nemusí xxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

K §15 zákona

K §15 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (manžela) xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výdaje (xxxxx xxxxxx) včetně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx fyzických osob xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx daně, svýjimkou xxxxxx uvedených x §3 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx.

K §15 xxxx. 1 xxxx. x)

Xx xxxx důchod, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2 xxxx. d) zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxxxx (vdovecký) xxxxxx, xx který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).

K §15 xxxx. 4

Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx považuje xxxx osvojené, dítě, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x dítě manžela, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

K §15 xxxx. 8 xxxxxx

1. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx darů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx prokazatelně poskytnuty.

2. Xx dary, xxxxxxx xxxxxxx xxx odečíst xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které se xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku (§3 xxxx. 3 x §23 odst. 6 xxxxxx). Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx darovaného xxxxxx).

3. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx již uplatněny xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), x poplatníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoduchého účetnictví x x poplatníků, xxxxx nejsou účetní xxxxxxxxx, zvýšením xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odběr krve x jejích xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x jiných složek) xxxxxxxxx vjednom xxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx krve.

5. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ze kterého xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, hodnota xxxx, xxxx, na xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, x datum xxxxxxxx.

K §15 xxxx. 10 x 11

1. Xx jiné xxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 10 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx spoření se xxxxxxxx xxxx. xxx. xxxxxxxxxxxx úvěry (meziúvěry). Xx xxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrem xxx xxxxxxxxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (tzv. xxxxxxxxxxxxx úvěry) xxxx xxxxxxxx, příp. následně xxxxxxxxxxx úvěrem (tzv. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Vždy xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zřejmá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrem a xxxxxxxxxx bytovou xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx vlastnictví /xxxx. 10 xxxx. x) zákona/ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx č. 72/1994 Sb.

3. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěru x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. 10 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx x osoby, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x úvěru, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zúvěru xxxxxxxx xxxx kzávazku xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxx dluhu xxxx x převzetí xxxxxxx. Ve smluvní xxxxx jsou dlužníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zúvěru ze xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx úvěru ve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx úroků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

K §19 zákona

Xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xx vztahuje x xx případy, xxx xxxxx pronájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nemovitostí Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

K §20 zákona

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozdílu xxxx xxxxxx a xxxxxx zlikvidace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 zákona xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka a xxxxxx xxxxxx snimi xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx,xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně podle §20 odst. 8 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vtom xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx dar xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vpřípadě, xx 2% (4%) xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx než 2000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2000 Xx odpočítána pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 % (4 %) xxxxxxx xxxx.

K §20b zákona

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx plynoucí ze xxxxxxxxx, xxxxxxxx vtomto xxxxxxxxxx, xxxxxx výši (xx. včetně xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vzahraničí).

K §22 zákona

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx využitelnými xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobní, vědecké xxxx xxxxxxxx informace, xxxxxxxxx kpředmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx x (xxxx-xxx).

2. Xx příjmy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (software) xx nepovažují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxx distribuce xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx software).

3. Xx xxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx nepovažují xxxxxx xx činnosti prováděné (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxx a jiné xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx získány xx území České xxxxxxxxx.

4. Úplaty (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx bydlištěm xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx příjmy xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

5. Xx xxxxxx výdaje xxxxx xxxxxxxxxx (§22 xxxx. 2 xxxxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celkových xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vynaložených xxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xXxxxx xxxxxxxxx.

6. X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx existence závisí xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx doby.

7. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx i určitý xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx znak xxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vpřípadě, že xxx o xxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, plynovod). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx (ucelenou dodávku xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nesouvisejícími xxxxxxxxxx nebo kontrakty. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx stavby rozdělena xx několik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, kde je xxxxxxx xxxxxxxx místní, xxxxx a časové xxxxxxxxxxx (xxxx. dodávka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zněkolika budov), xxxx toto xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedodává stavbu xxx, xxx spomocí xxx. xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, stavbou xxxx xxxxxxxx montážním xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxx 46 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce), xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx řízení) odběrateli.

8. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prováděných xx xxxxx ČR na xxxxxxx samostatných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (případně opakovaných) xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, oprava xx xxxxxx dodaného xxxxxxxx, zavedení softwarového xxxxxxx), xx. xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka scílem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (činnosti) xxxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xx daňová xxxxxxxx, opravárenské xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx lhůty 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx věcně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxx (odbytiště) xx xxxxxxxxxx prodej zboží xxxxxx xxxxxxxx, prodejní xxxxxxxx či obdobné xxxxxxxxxxx xxxx.

10. Ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx zvláštní xxxxx xx charakterizován xxxxxxxxx tím, xx:

- xxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x není pokryta xxxxxxxxxx aktivy,

- věřitel xx xxxxxx xx xxxxx společnosti,

- splácení xxxxxx (xxxxx) je xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- výše xxxx xxxxxxx xxxxx závisí xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx x xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

K §23 zákona

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx odpočtu xx xxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx (§34 xxxx. 3 x xxxx. xxxxxx) xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účtování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se x xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxx, xxxx. xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx věcná a xxxxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxx. 1 xxxxxx x daních xxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx uplatnit u xxxxxx, které xx xx časově xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx

- xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není dotčen xxxx časového rozlišení x xxxxxx xxxxxxxx xxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxxx upravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx novin x xxxxxxxx, nákup xxxxxxxxx, diářů xx xxxxxx rok,

- za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výdaje, xxxx. xxxxxx se považují xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx skalendářním xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu období.

Vsouladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx postup xxxxxxxx vpřípadech, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx položek (xxxx. xxxxxx xx spotřebu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx) xxxx časovým xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, náklady xx xxxxxxxxx rozvoj, xxxxxxxx x záběh xxxxxx).

3. Xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákona xx xxxxxxxx zejména:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měly xxx při respektování xxxxxx souvislosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxx zdaňovacích obdobích xx xxxxxxxx, xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx daně xxxx poplatníkem xxxxxx xxxx xx příslušné xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxx, pokud takovýmto xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx náprava xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx daňové povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxx xx zisku xx xxxxxxx (např. xxxxxxx stipendií, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxxxx pronájmu xxxxxxxxxx xxxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxx xxxxxxxx nutná xxxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sohledem na xxxxxxxxx pronajímaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx věci.

6. Příjmem xxxxxxxxx (pronajímatele) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nájemné (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oprav, xxxxxx), x xx:

x) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxxx součástí xxxxxx (xxxxxx) xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxx zdaňovacím xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxx, x xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx uplatní nárok xx xxxxxxx vpřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxx vbodu 8.

8. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmem podle xxxx 7, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx:

x) xxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x poměrnou xxxx xxxx zpřidané xxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxxxx xxxx odpisovaného xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 588/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k §29 xxxxxx vbodu 5,

x) hodnotu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 1997 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) xxxx xxxxxxxx (§9), xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx.

Xxxxx §23 odst. 8 xxxxxx xxxxxxxxx x xx poplatníci xxxxxxx x §2 zákona, xxxxx přerušili počínaje 1. lednem 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) xxxx xxxxxxxx (§9) a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) xxxx pronájem (§9) xxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx podnikatelská xxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost (§7) xxxx xxxxxxxx (§9) xxxxxxxxx (xx. poprvé xx 31.3. nebo 30.6.1998). Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo xxxx 1. xxxxxx 1997, xxxx ustanovení xxxxxx xx nepoužije x xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx postupují xxxxxxxx 1. xxxxxx 1997 x poplatníci uvedení x §2 xxx xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 9 nebo §9 xxxx. 4 anebo xxx xxxxxxxx účtování, xxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx. Základ daně (xxxxx xxxxxx xxxx) xx xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxx došlo xxxxx 1997 oproti xxxx 1996.

10. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případy, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona x podle §7 xxxx. 2 xxxxxx x xx příjmy xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxx službu xxxx xx xx mateřské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx.

K §23 odst. 8 x 13 xxxxxx

1. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pohledávky xxxxxx xxxx xxx xxxx zpřidané xxxxxxx, xxxxx xxxxx kuplatnění xxxxxxx xxxx zpřidané xxxxxxx.

2. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx ztitulu xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx (xxxx. ztitulu xxxxxx) xxxx xxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

K §24 zákona

K §24 xxxx. 1 xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xx podle §24 odst. 1 xxxxxx považují xxxx:

1. Xxxxxx související spořízením x xxxxxxxx cenných xxxxxx (např. poplatky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx organizátorovi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papíry).

2. X vlastníka (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyfakturovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx plnění má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) jako daňový xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx tohoto xxxxxxx, pokud xxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx vsouvislosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vsouvislosti xx smluveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

4. Xxxxxx zúčtované vsouladu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladů a xx xxxxxxxx přechodných xxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xxxx xxxxxxx) jsou x poplatníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxx výdajem, xxx xxxxx tyto částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx výdaji xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx-xx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxx výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezeného xxxxxx xxxxxx k §6 xxxx. 7 xxxx. x) a xxxxxx xxxxxx (úhrady) na xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx daňových výdajů xx udržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x daních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx paušálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za nichž xxx paušál xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K §24 xxxx. 2 xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxx (§29 xxxx. 2 xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx porážky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx.

2. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§29 xxxx. 2 zákona) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxx xxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx (xxx, xxxxxx, xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xx-xx xxxx stavební xxxx nahrazováno stavebním xxxxx novým. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, a xx xxx vyřazení stavebního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx škody vzniklé xxxx zvýšené daňové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx cena xxx xx xxxx xxxxxx, x to při xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxx xxxxx vostatních xxxxxxxxx (§24 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx).

Xxxxxxx výdajem xxxx x výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zničeného xxxxxxxxxx díla.

3. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se poměrná xxxx nájemného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx doby xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, x xx x xx xxxxx započatý xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. ch) zákona xxxx xxxx:

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx registrace xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx č. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

ab) xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxx xxxx. 4 x §20 xxxxxx x. 588/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx zpřidané hodnoty, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedenou xxxxx 5,

5. Xxx xxxxxxxx hodnoty uvedená xxxxx 4 písm. x) xx daňovým xxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxx x tuto xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx při xxxxxxx registrace plátce xxxx zpřidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k §29 xxxxxx xxx 5,

x) xxxxxxx zásob, xxxxxx-xx vsoustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx zpřidané xxxxxxx xx xxxx součástí xxxxxxx ceny hmotného x nehmotného majetku x xxxxxxx zásob, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19 odst. 4 xxxxxx x. 588/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dodatečně vyměřená

a) xxxxxxxx xxx, daň xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx znemovitostí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx daňovým xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx platnými xXxxxx xxxxxxxxx (xxxx. správní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx znečišťování xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x účetnictví. Ostatní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období, xxx xx x xxxx xxxxxxxx jak x výdaji xxxxxxxx xxxxxxxxx o účetnictví.

8. Xx daňové výdaje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovišť podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) bod 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (náklady), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hradit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §133 xxxxxxxx práce, xxxxxxxx č. 204/1994 Sb., xxxxxx xx stanoví rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, čisticích a xxxxxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxx vyhlášky. x. 279/1998 Xx.).

9. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx, vrozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců podle xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (směrnice x. 49/1967 Věstníku MZd, xx xxxxx xxxxxxx x. 17/1970 Věstníku XXx XXX), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx rozumí xxx vstupní prohlídky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxxxx práce, tak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxxxx xx závodní xxxxxxxxxxx xxxx, hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx §35 zákona č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxx mj. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx práci xxxxx §99 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx mladistvých xxxx vstupem xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §168 odst. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx.

10. Xx daňové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. j) xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx hradit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. vyhláška č. 315/1991 Sb., x finačním x xxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x. 219/1993 Xx., x. 162/1995 Xx., x. 314/1997 a x. 325/1998 Xx.).

11. Vzdělávacími xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx xx rozumějí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vzdělávací xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx sprovozem xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx účelům, xxx xx daňových xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provozních výdajů xxxxxxxxxxxxx xx vzděláváním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, doba xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx účely xxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xx daňové xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisejí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx daňové xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 140/1968 Sb., x xxxxxxxxxx úlevách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnání, ve xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx. a xxxxxxxx x. 197/1994 Xx.). Xxxxxx výdaji xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx dosažení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx středoškolského xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studia xxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxx, xxxxxx (nejedná xx x xxxxxxxx xxxxx), výdaje xx xxxxxxxx, xxxxxxx.

13. Daňovými xxxxxx (náklady) xx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxx stravování xxxxx §24 odst. 2 xxxx. j) xxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx výdaje (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx závodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx, x to x xxxxx, je-li xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx) xxxxxxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx a důchodce, xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vpracovně xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx (náklady) xxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxx závodního xxxxxxxxxx.

15. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektů podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečené zaměstnavatelem xxxxxx xxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Přitom xxx xx daňový xxxxx považovat xxxxxxxxx xx jedno xxxxxx xxxxx vprůběhu xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jídla xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poplatku za xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx delší xxx 11 hodin, xxxxxxxx xx xx xxxxxx výdaj xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx jídlo. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx podle §5 x §12 xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx jednalo o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §24 xxxx. 1 zákona. Xxx posouzení xxxx xxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxxxxxxxxxx.

16. Při zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 2 xxxx. x/ xxx 4 xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, také xxxxxx (náklady) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxx xxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty xxx xxxx zpřidané xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx.

19. Xxx xxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxx xx pohonné hmoty, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx, vede xxxxxxxxx evidenci xxxx xxx, xxx takto xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx minimálně tyto xxxxx: xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx km. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x typu xxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ujetých xx x 1. xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) a x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xx též považují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx neprokázané zobjektivních xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §19 x §20 xxxxxx č. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 44/1994 Xx. x x. 125/1998 Xx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního majetku xxxxxxxxxx, ale vobchodním xxxxxxx poplatníka xxxxxxxx xxxx, se rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxx vozidlo xxxxxxx nadále xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxx xxx podnikání).

21. Xxx xxxxxxxxx osobního x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hmoty xx xxxxxxx zúdajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvozidlu, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejvýše 9 osob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 x. Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poznámka „1 - 3 místa xxxxxxx (xxxxxx řidiče)“, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X vozidel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dnem 1.7.1995 xx xx xxxxxx xxxxxxxxx považuje silniční xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx kategorie A (§10 xxxx. 5 x 7 xxxxxxxx x. 102/1995 Xx., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx).

22. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx km, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxx pohonných xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx uvedeny xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx automobilu a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx české xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx x spotřebě xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx modifikací osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx ČR sodkazem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy, která xx součástí xxxxxx xxxxxx,

x) x nákladních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx normy xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplněného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Dopravním xxxxxxxxxxxxx Policie XX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx autorizovanou zkušebnou. Xxxxx-xx xxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedle údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx normy xxxx xxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx „X“, xxx xxxxxx xxxxx xxxx samostatně.

23. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výdaje xx xxxxxxx hmoty xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spotřebované xxxxxxx xxxxx, lze vzávislosti xx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spotřebované pohonné xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

24. Xxx využívání motorového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxx, xxx x pro xxxxxxxx účely xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxx. xxxxx §28 odst. 7 zákona, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxx motorového vozidla xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 6 xxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xx xxxxx xxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx uznávají pouze xxx použití xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

25. Xx xxxxxxxx cesty xx xxxxxxxx xx xxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. k) xxxxxx také cesty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšené výdaje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxxxxx xxxxxx x poplatníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích.

27. Daňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx neznámým xxxxxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxx ke xxxxx xxxxx xxxx vnásledujícím xxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

28. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx se xxxxxxxx xxxx. xxxxxx (xxxxxxx) vdůsledku zákazu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

29. Ustanovení §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, který xx uzavřenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvu xxxxxxxxxx sministerstvem xxxxxx.

30. Xxxxx vdůsledku předčasně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx §24 xxxx. 5 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, je možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx škodu.

31. Při xxxxx vosobě nájemce x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx lze podle xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx všechny podmínky xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako daňový xxxxx (náklad) xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) zákona, xxxx-xx hrazena dalším xxxxxxx, se považuje xx daňový xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vsoustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů,

b) x xxxxxxx nájemce xx xxxx xxxxxxxxxxxx časově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx nájemného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx tímto druhým xxxxxxxx skutečně xxxxxxxx, xxxxxxxxx však do xxxxxxxx uhrazené výše).

K §24 xxxx. 4 zákona

Podmínka §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998, se xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx po 1. xxxxx 1998, tak x xx xxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998. Xxxxx-xx xxxx. xxxxx 1998 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxxx jen podmínky §24 xxxx. 4 xxxx. a) x xxxx. b), avšak xxxxxxx věc xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxx, xxxxxx nájemné xxxxxxxxxx xx daňových výdajů xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1998 daňovým výdajem. Xxxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxxx xx výdajů xxxx 1. lednem 1998 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, tj. xxxxxxxx xxxx připadající xx sjednané xxxx xx xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

K §24 odst. 7

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx sručením omezeným xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §144 nebo §208 obchodního xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §33a xxxxxx x. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů kpůdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jak xx vyplývá xxxxxxxxxxx §10 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x vysvětlivky xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K §25 zákona

1. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění.

2. Xxxxx zvláštní předpisy xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx hranici xxxxxx zvýšení, jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx výdaje vynaložené xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvýšení.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) zákona xx xxxxxxxx např. rekreační xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), kulturní xxxxxxxx, podnikové xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxx.

4. Výše xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx úroky x xxxx xxxxx vypočtenou xxxx xxxxxx úroků xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx Kvypočteného xxxxx xxxx 5, xx-xx tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx jedna. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

5. Xxx účely xxxx 4 xx částka xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx nelze xx zdaňovací xxxxxx (xxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx podle §40 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xx daňový xxxxx, stanoví xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vedení, xxxxxxxx xx xxxxx příjemce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx“), xxxxx:

x1,2 . XXX

X = -------------------,

XXXXX

xxx

X = koeficient xxx stanovení xxxxxx xxxxx uznávaných jako xxxxxx výdaj,

n1 = 4, když xxxxxxxxxxxx xxxxx či půjčky xx xxxxxxxxx osoba x současně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností,

n2 = 6, když xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx těchto úvěrů xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XXX = xxxx xxxxxxxxx xxxxx kprvnímu xxx příslušného zdaňovacího xxxxxx nebo xx xxx xxxxxx poplatníka xxxxx xx xxx xxxxxx xx likvidace, xxxxx xxxxxxx vprůběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jmění; xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykázaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx vprůběhu xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je rozhodný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx stavů xxxxxxxxx jmění xxxxxxxx xxx ve zdaňovacím xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx a stavů, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx došlo. X xxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx vdůsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vúčetnictví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podnikatelských xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle účetní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x stejné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx banky x xxxxxxxxxx.

XXXXX = xxxxxx xxxxxxx stavů xxxxx x půjček xx xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx jeho xxxxx. Xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx úvěru x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46a xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxx xxxxxxxx záporného vlastního xxxxx jsou veškeré xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. w) xxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxx.

K §26 zákona

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x předměty kprovozování xxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxx stroje, xxxxxxxxx, zařízení, konstrukce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, např.:

- xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, parních, xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2,

- xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxx x nadzemních xxxxxx, stanic xxxxxxx xxxxxxxx,

- strojní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a čisticích xxxxxx úpraven xxx, xxxxxxxxx a redukčních xxxxxx a xxxxxxxx xx čištění odpadů xxxxxx měření, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx instalovány xx xxxxxxxxxxxxxxx zařízeních; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx rozvodů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona obsažené xxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxxx xxx místní xxxxxxx x xxx (xxxxx xxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a pohyblivé xxxxxxxx,

- zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- kovové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, chemického xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxx xxxx posklizňové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx sil xxx dlouhodobé xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx x úložná xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x regálů,

- xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx výrobě,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x zkušeben,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vleků xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, čpavkového, xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostorách xx xxxxxxxxxx,

- rozvodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx, měníren, xxxxxxxxx xxxxxx, náhradní xxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx průmyslové xxxxxxxx x dispečerských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx spojových zesilovacích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysokofrekvenčních x xxxxxxxxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxxxx, zařízení pro xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx rozhlasových, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvětlovacích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, zařízení xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx x vyvařoven xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x mrazírenského xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, čistíren, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx kin, divadel, xxxxxxxxxx domů x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, koupališť, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanic,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxx školství, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- audiovizuální xxxxxxxx budov x xxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

- katodová xxxxxxx potrubních xxxxxx x xxxxxx kovových xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (světelná x xxxxxxxxxx), kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a oken,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx systémy xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxx, resp. xxxxxxxxx,

- xxxxxxx x trezorové xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx movitými xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. předávací xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xx 1.1.1995, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx ve xxxxxx §2 odst. 2 xxxxxx x. 222/1994 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxx pevně xxxxxxx xx stavebním xxxxx, xxxxxxx instalace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx původního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znaky, které xxxxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxx:

- nejsou xx vlastnictví xxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxxxx energie,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx místo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a majetku xxxxxxxxxx,

- dodavatel tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx věcného břemene xxx §151n x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pronájmu nebytového xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- vlastník xxxxxxxxxx xxxx. předávací xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 222/1994 Sb.

3. Provozními xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) jejichž xxxx trvání není xxxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxx doba xxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxx xxxx

xx) x xxxxxxxxxx dolů xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dílčí xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx včetně jam (xxx XXX 46.21.52.1), xxxxxx (xxx SKP 46.21.52.2), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (kód XXX 46.21.52.3), xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx SKP 46.21.52.3), xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl (xxx SKP 46.21.52.3) x vrtů (xxx XXX 46.21.52.1), pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xx) x xxxxxxxxxxx lomů xxxxxxxxx koleje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx kamenná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx velkostrojů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravníků mimo xxxxxxx vybudování xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Provozními xxxxxxx xxxx nejsou xxxxx xxxx zatříděná xx xxxx SKP 46.21.52.1, 46.21.52.2, 46.21.52.3, xxxxxxx nových xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§33 xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxx xxxxx 3 písm. x).

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, plynovodní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 222/1994 Sb., xxxxx odběratel xxxxxxx na svůj xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve 4. xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stanoví

a) jednotlivě xx xxxxx xxxxx xxx individuální evidenci xxxxxx základního stáda x u xxxxxxx xxxxxx, dostihových x xxxxxxxxxx xxxx. Vstupní xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx cena xx xxxxx xxx xxxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx stáří xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Přitom xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx celková xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx skupinovém odpisování xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx (§31 zákona). Xxxxx odpis lze xxx skupinové evidenci xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxx odpisování xxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X . 14,2&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; V . 7,1&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (XX – X)

XX = ------------- + --------------- + ---------------- . 14,2,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 100&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 100&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 100

- xxxxxxxx xxxxxx odpisování xxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; P . 14,2        &xxxx; X . 14,3&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (XX – P)

RO = ------------- + --------------- + ---------------- . 28,6,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 100                 100&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 100

kde

RO = xxxxx xxxxx,

X = xxxxxxx xxxxxx zařazených xx základního xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx,

X = xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx stáda (chovu) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XX = xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zahájení činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx uplatnit xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Jiným xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx je x xxxxxxxxx zhodnocení (§33 xxxxxx) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx investičním xxxxxxx, drobném nehmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxx, drobném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nehmotném xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Takto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx účtující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru.

8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 3 písm. c) xxxxxx xxxx xxxx. xxx, xxxxxx (náklady) xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x jiné úplaty xxxxxxxxxxx suzavřením smlouvy.

9. Xxxxxxx majetkem a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §26 odst. 5 xxxxxx se rozumí xxxxxxx uvedený xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Odpisy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výdaj xxxx xxx vedeny průkazným xxxxxxxx po xxxxx xxxx odpisování.

11. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx movité x nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx, nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vtomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů xxxxx §7 xxxx. 9 x §9 xxxx. 4 xxxxxx.

K §27 zákona

1. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx delší xxx xxx roky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zodpisování do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stáří. Xxx xxxxxx plodonosného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zodpisování xxxx x xxxxxxxx díla (xxxxxxxxxx movité xxxx), x xxxxx skončila xxxx xxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxx trvá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

K §28 zákona

1. Xxxxxx vpřípadech uvedených x §28 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxxx podnájemce (§666 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 7 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx plocha, xxxxx xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx).

K §29 zákona

1. Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx považuje pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx registrace plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx poplatník xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k §24 xxxx. 2 xxxx 4, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx původní xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx majetku stanoví xxxxx:

x) u rovnoměrného xxxxxxxxxx

xxxxx odpis = 0,01 . XXX . XXX

XXX = X . (XX + XXX)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX

X = --------,

         XX

xxx

XXX = xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ročního xxxxxx,

XXX = roční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxx „x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ tabulky xxxxxxx x §31 xxxx. 1 zákona, xxxxxxxx „xxx xxxxxxxx vstupní xxxx“, pokud xxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XX = vstupní xxxx původní (§29 xxxx. 1 zákona),

ZC = xxxxxxxxxx cena (§29 xxxx. 2 xxxxxx),

XXX = xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kzůstatkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 588/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X = xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx desetinná místa,

b) x xxxxxxxxxxx odpisování

                        (XX + DPH) . 2

roční xxxxx = ---------------------,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X – x

xxx

XX = xxxxxxxxxx xxxx (§29 xxxx. 2 xxxxxx),

XXX = xxx xxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

K = xxxxxxxxx koeficient xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx „x dalších xxxxxx xxxxxxxxxx“ tabulky vedené x §32 xxxx. 1 xxxxxx, případně „xxx zvýšenou xxxxxxxxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx,

x = počet xxx, po xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§32 zákona).

3. Při xxxxxxxxxxxxxx plátce daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxxxx č. 588/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena, xx xxxxx výše xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozdíl xxxxxxx xxxxxxx ceny x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kzůstatkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nehmotného xxxxxxx xxxxx registrace. Xxxxx xxxxx se xxx u xxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx:

x) x rovnoměrného xxxxxxxxxx

xxxxx odpis = 0,01 . VCV . XXX

XXX = X. (XX – XXX)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX

X = -----,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XX

xxx

XXX = xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxx ročního xxxxxx,

XXX = xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxx „v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx uvedené x §31 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxxx „pro xxxxxxxx vstupní xxxx“, xxxxx bylo xx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XX = xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§29 xxxx. 1 xxxxxx),

XX = xxxxxxxxxx cena (§29 xxxx. 2 xxxxxx),

XXX = xxx xxxxxxxx xxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 588/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X = xxxxx xxxxxxx ceny x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (ZC – XXX) . 2

xxxxx xxxxx = ---------------------,

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; K – x

xxx

XX = zůstatková xxxx (§29 xxxx. 2 zákona),

DPH = xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kzůstatkové xxxx odpisovaného xxxxxxx xxxxx §5 zákona x. 588/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X = příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sloupce „x xxxxxxx letech xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx x §32 odst. 1 xxxxxx, případně „xxx xxxxxxxx zůstatkovou xxxx“, xxxxx bylo do xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx technické zhodnocení,

x = počet let, xx které byl xxxxxxx xxxxxxxxx (§32 xxxxxx).

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm x) zákona.

5. Součástí xxxxxxx ceny je x daň zpřidané xxxxxxx, a to

a) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který neuplatnil xxxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§19 x §20 xxxxxx č. 588/1992Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

6. U souboru xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx uvedená v §26 xxxx. 2 xxxxxx.

7. Podílí-li se xxxxxxxxx xx účelně xxxxxxxxxxxx nákladech dodavatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx podle §15 xxxx. 8, §23 xxxx. 8 x §30 xxxx. 7 xxxxxx x. 222/1994 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, budov, xxxx, xxx (staveb) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx výdaji xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§33 zákona) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxxx, xxxx, hal, xxxxxx).

8. X xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx přeložek xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §§20, 28 a 35 xxxxxx č. 222/1994 Sb., je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domů, xxx x staveb xxxx xxxxxx technickým xxxxxxxxxxx.

9. Xxx výměně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxxxxxxx xx 1.1.1995, xxxxx je od xxxxxx data xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§26 xxxx. 2 zákona), xxx v případě, xxx xxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx vyřazované xxxx xxxx daňový xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstupní (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 300/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx cena vyřazeného xxxxxxx xxxxxxxxxx stáda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx aritmetický xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx počátku x na xxxxx xxxxxxxxxxx období.

K §30 zákona

Pokud xxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíce, xxxxxxxx xxxx odpisu xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dny.

K §33 zákona

Za xxxxx technických xxxxxxxxx xxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxx samotná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K § 34 zákona

K §34 xxxx. 7

Xxx uplatnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 3 a xxxx. zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §34 xxxx. 7 zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platné xxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx posuzuje x xxxxx nároku na xxxxxxx.

K §34 xxxx. 13

Za xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx výroby xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx považují xxxxxx xxxxxxx činností:

a) xxxxxxxxxx prvovýroby, která xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pěstování xxxxxxxx, okrasných xxxxxx x xxxxxx, léčivých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pozemcích, xxxx. x xxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxx hospodářských xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx živočichů xx xxxxxx výroby xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx další xxxxxxx či zpracování, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, dostihových koní, xxxxxxxxx chovu xxxx xxx xxxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxx zemědělské xxxx x xxxx xxxx oslů, mul x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemcích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx ryb x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx pronajaté xxxxx ploše,

d) xxxxx x produkce xxxxxxxx x plemenných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výroby osiv x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, šlechtění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxxxx.

Xxxxxx xx zemědělské xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx poskytované práce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vrozsahu xxxxxx než xxx xxxxxxx potřebu.

Touto vysvětlivkou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx výroba, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxx xxxxx §7 a §10 xxxxxx, publikované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sděleních xxx č. j. 153/7 023/1994 x 153/12&xxxx;828/1994 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 3/1994 x č. 4/1994.

K §36 zákona

1. Xxxxx vypořádací xxxxx xxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vobchodní společnosti xxxx členství xxxxxxxxx xx vyplácen xx xxxxxxxxx (§36 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxx cena xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx výše xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplatní xxxx xxxxxx výdaj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx postup xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společníka nebo xxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxx) se xxxxxx xxxxxx takto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zisku připadá xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, aniž je xx xxxxxxxxx.

3. Příjmem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx x cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§36 xxxx. 2 xxxx. a/ xxx 9 xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx plynoucí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 124/1998 Xx.

4. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1992 Sb., o xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx části, xxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxx xx družstva xxxx obchodní společnosti xxxxx §13 odst. 2 x 3 xxxxxx č. 42/1992 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu (xxxx xxxxx) xx xxxxxx

x) předání xxxxx xxxxxxxxxx (x pokladně, xxxxxxxxx apod.),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (povinné xxxxx) xx účet xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx vhotovosti nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zúčastí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx přijatého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx rozděluje základ xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xx vlastním xxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K §36 xxxx. 6 zákona

U xxxxxxxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, vjakém xx xxxxxxxxxx zisk podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxx.

X §38a xxxx. 10 x x §38g xxxx. 2

Xx příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plynoucí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxx §38c xxxxxx.

K §38c

Xxxxxxx xxxx není xxxxx provozovna, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poskytování služeb xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx. Xxxxxxx daně xx poplatník uvedený x §2 odst. 3 a §17 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízené xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu, xxxxx xxxxxxx xxxxx vněm xxxxxxxxx xxxxxxxxx xXX xxxxxxx (xx. xxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxx 183 dní), x xx x xxxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx provozovnu; obdobně xx plátcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3 x §17 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které není xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xXX xxxxxxx.

K §38 odst. 7

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kopie výpisu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odvedení xxxxxxx xxxx.

K §38f zákona

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou zdaňovány xxxxxxx daně podle §21 odst. 1 x xxxxx §21 xxxx. 4, xxxx xx obdobná daň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odečíst xxx xx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx související xxxxxx.

K §38l xxxx. 2 xxxxxx

Xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx shypotečním xxxxxx xxxxx §38x xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx vyvodit, xx xxxx vyhotovena stavební xxxxxxxxxxx nebo bankou xxx určitého poplatníka.

K §40 zákona

U xxxxxxx xxx x xxxxxxx majetku, který xxxx 1.1.1993 xxxxx xxxxxxxxx vzávislosti xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx 1993 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zůstatkové xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

K Příloze zákona

Xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx děl xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx.:

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x teplé xxxx (xxxxxx xxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměníkových xxxxxx uvedených vpokynu k §26 xxx 2,

- xxxxxxx xxxxxxx kanalizace,

- xxxxxxx odpadové xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nástropních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skříní x rozvaděčů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvody xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxx xxxxxxxxx osvětlení xxxxxxxxx xxxx provozních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx) x plynů,

- xxxxxxx x ústřední vytápění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx (xxxxxx), xxxx. xxx několik domů (xxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebních xxx),

- základní armatury x vybavení xxxxxxx xx xxxxxxxxx dílem (xxxxxxx, vany, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, kuchyňské xxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- vestavěný nábytek,

- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výtahy, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákladních výtahů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x §26,

- zabudované xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx.), xxxxxxxx kupevňování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx umělecká xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hasicích xxxxxxxxx, xxxxx požárně-bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx uvedených ve xxxxxxxxxxx x §26,

- xxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxx stavebních xxx xxxxx xxxxx,

- okenice, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,

- dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Csc., x. x.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účelových modifikací xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx motorového xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 1/100 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx automobil

6,9

5,8

Účelová xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu

7,6

6,4

Osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodovkou

7,6

6,4

Účelová modifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8,4

7,0

*) Xxxxxx č. 162/1990 Xx. x 176/1990 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 513/1991 Sb.