Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0888 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/888 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014 R P
32021R0861 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32021R0817 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 R P
32021D0462 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/462 ze dne 15. března 2021 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/467 R P
32020D0467 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/467 ze dne 25. března 2020 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 a o změně prováděcího rozhodnutí C(2019) 2249 final R P
32019D1884 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1884 ze dne 8. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská škola pro obranu a bezpečnost (EBOŠ) R P
32019D1297 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1297 ze dne 31. července 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/2382, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) R P
32019L1159 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy (Text s významem pro EHP) R P
32019R0499 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/499 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie R P
32017R0040 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 R P
32017R0039 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení R P
32016R0248 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory R P
32016R0247 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ R P
32014R1175 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32014R0221 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 221/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, pokud jde o stanovení orientačního přidělení podpory v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol R P
32013R1288 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Text s významem pro EHP) R P
32013R0912 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP) R P
32013R0317 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 317/2013 ze dne 8. dubna 2013, kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 1983/2003, (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006, (ES) č. 377/2008 a (EU) č. 823/2010, pokud jde o mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání (Text s významem pro EHP) R P
32013R0253 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány (Text s významem pro EHP) R P
32012R0290 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 R P