Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1340 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1340 ze dne 22. dubna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, kterými se určuje obsah smluvních podmínek týkajících se uznání pravomocí pozastavit nebo omezit práva a povinnosti R P
32021R1118 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1118 ze dne 26. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku, již mají používat orgány příslušné k řešení krize k odhadu požadavku uvedeného v článku 104a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU a požadavku kombinovaných kapitálových rezerv pro subjekty řešící krizi na konsolidované úrovni skupiny řešící krizi v případech, kdy se na skupinu řešící krizi tyto požadavky podle uvedené směrnice nevztahují R P
32021R0622 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/622 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o jednotné šablony, pokyny a metodiku pro podávání zpráv o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky R P
32021R0070 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/70, ze dne 23. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 týkající se regulačních technických norem pro zajištění disciplíny při vypořádání, pokud jde o jeho vstup v platnost R P
32020R1212 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1212 ze dne 8. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání R P
32017R0867 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/867 ze dne 7. února 2017 o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (Text s významem pro EHP) R P
32017R0394 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0393 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/393 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0392 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/392 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (Text s významem pro EHP) R P
32017R0391 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/391 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (Text s významem pro EHP) R P
32017R0390 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/390 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro určité obezřetnostní požadavky na centrální depozitáře cenných papírů a určené úvěrové instituce poskytující bankovní doplňkové služby (Text s významem pro EHP) R P
32017R0389 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/389 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o parametry pro výpočet peněžitých sankcí za selhání vypořádání a činnosti centrálních depozitářů v hostitelských členských státech (Text s významem pro EHP) R P
32016R1712 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1712 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (Text s významem pro EHP) R P
32016R1401 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1401 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů (Text s významem pro EHP) R P
32016R1400 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1400 ze dne 10. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují minimální prvky plánu reorganizace podnikatelské činnosti a minimální obsah zpráv o pokroku při provádění tohoto plánu (Text s významem pro EHP) R P
32016R1075 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize (Text s významem pro EHP) R P
32016R1066 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1066 ze dne 17. června 2016, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP) R P
32016R0962 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/962 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty, vzory a definice, podle nichž příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize zjišťují a Evropskému orgánu pro bankovnictví předávají informace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (Text s významem pro EHP) R P
32016R0911 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/911 ze dne 9. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o dohody o vnitroskupinové finanční podpoře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, v souvislosti s popisem formy a obsahu uvedených dohod (Text s významem pro EHP) R P
32016R0860 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/860 ze dne 4. února 2016, kterým se dále upřesňují určité okolnosti, za nichž je nutné vyloučení z výkonu pravomocí k odpisu nebo konverzi podle čl. 44 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků R P