Animace načítání

Stránka se připravuje...


32004L0038
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Text s významem pro EHP)
2004
38
29.04.2004
Směrnice
3
L
Volný pohyb pracovníků (05.10), Volný pohyb osob (19.10), Volný pohyb osob (20.10)