Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX

xx xxx 29. dubna 2004

x právu xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xxxxxx 12, 18, 40, 44 x 52 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx návrh Komise [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [2],

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxx xxxxxxx [3],

x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx [4],

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a podmínek xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednu xx základních xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx kodifikovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástroje Xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x další xxxxx xxx zaměstnání, xxx xx právo volného xxxxxx x xxxxxx xxxxx občanů Xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxx xxx překonán xxxxx odvětvový x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxxxxxxxxxx [5] a xxxxxx xxxx xxxx: xxxxxxxx Xxxx 68/360/XXX xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [6], xxxxxxxx Rady 73/148/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1973 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu státních xxxxxxxxxxx členských států xxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx [7], xxxxxxxx Xxxx 90/364/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1990 x xxxxx xxxxxx [8], xxxxxxxx Xxxx 90/365/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1990 x xxxxx xxxxxx zaměstnaných xxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx skončení jejich xxxxxxxx činnosti [9] x xxxxxxxx Xxxx 93/96/XXX ze xxx 29. xxxxx 1993 x xxxxx pobytu xxx xxxxxxxx [10].

(5) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich rodinným xxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partnery, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxxxxx jednoty rodiny x širším xxxxx xxxxxx, a xxxx xx dotčen xxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, x které xxxx nemají xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x pobyt v xxxxxxxxxxxx členském státě, xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx vstup x pobyt s xxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

(7) Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx státních hranicích, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx formality spojené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pobytovou xxxxx, xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx získat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx třetích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinnosti osvobozeni [11], nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx xx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx mít xxxxxx Xxxx právo pobytu x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xx po xxxx xxx měsíců, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx platný xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxx xxx.

(10) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx stát xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx sociální pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxx Unie x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx určitým podmínkám.

(11) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě xx občanům Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx postupů.

(12) X pobytů delších xxx tři měsíce xx xxxxxxx xxxxx xxxx mít možnost xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx xxxxxx, stvrzenou xx tím účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(13) Požadavek na xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx přesahující xxx xxxxxx.

(14) Xx třeba xxxxxxxx stanovit podklady, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxx xxxxxxxxx x registraci nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překážku xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků.

(15) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx, prohlášení manželství xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx registrovaného partnerství. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx případech a x ochraně xxxx xxxxxxxxxxx xx tedy xxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx sociální pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx ze xxxx xx xxxx nemělo xxx xxxxxxxxxxxx důsledkem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx poměry x xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem, xx v žádném xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(17) Trvalý pobyt xxxxxx Xxxx, kteří xx xxxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx dlouhodobě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx x představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudržnost, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cílů Xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tedy mělo xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxx x jejich rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(18) Aby xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu, xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx již xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx.

(19) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx občanům Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1251/70 xx xxx 29. xxxxxx 1970 x právu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx [12] a xxxxxxxx Xxxx 75/34/EHS ze xxx 17. xxxxxxxx 1974 o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zůstat xx xxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [13].

(20) X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx všemi xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice xxxx xxx v xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx Xxxxxxx, zacházeno xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravených Xxxxxxxx x sekundárními právními xxxxxxxx.

(21) Mělo xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx prvních třech xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx osobám xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přípravy.

(22) Xxxxxxx xxxxxxxx omezit xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx užší xxxxxxxx xxxxxxxxx a procesních xxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 64/221/EHS ze xxx 25. února 1964 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxx [14].

(23) Vyhoštění xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků x xxxxxx veřejného xxxxxxx nebo veřejné xxxxxxxxxxx představuje opatření, xxxxx xxxx vážně xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxx přiznaných xxx Xxxxxxxx, skutečně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. Rozsah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx být xxxxxx x souladu xx xxxxxxx přiměřenosti xxx, xxx xxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx jejich zemi xxxxxx.

(24) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx i úroveň xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vůči xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx let, x xxxxxxx vůči xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx po xxxx xxxx život, by xxxxxxxxx xxxx směřovat xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx podmíněno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx XXX ze xxx 20. xxxxxxxx 1989 x právech xxxxxx xxxxxxxx jejich vazby xx rodinu.

(25) Aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx odůvodněno, měly xx být stanoveny xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx Unie x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx nebo xxxxx x něm.

(26) Za xxxxx xxxxxxxxx by xxxx mít xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(27) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doživotní xxxxxx pobytu na xxxxxx xxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx členského státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xxxx po xxxxxxxx xxx xxx od xxxxxxxx konečného rozhodnutí x xxxxxx pobytu, xxxxx žádost.

(28) Členské xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx před zneužíváním xxxx nebo xxxxxxx, x zejména xxxx xxxxxxxxx manželstvími xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx.

(29) Xxxxx směrnicí by xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx.

(30) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práva volného xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkami.

(31) Xxxx směrnice ctí xxxxxxxx xxxxxx práva x svobodám x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zakotveným x Listině xx xxxxxxx xxxxx měly xxxx xxxxxxxx provádět xxx diskriminace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, etnického xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxxxxxx znaků, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přesvědčení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušnosti x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, původu, zdravotního xxxxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

KAPITOLA X

Xxxxxx ustanovení

Článek 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníky;

b) xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) x xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1. "xxxxxxx Unie" xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

2. "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx":

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx řád xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s manželstvím, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxx x přímé xxxxx, xxxxx xxxx mladší 21 xxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, x xxxxxx potomci xxxxxxx xx manželky xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x);

x) předci x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

3. "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx stát, xx xxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu x pobytu.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 bodu 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx následují.

2. Xxxx je dotčeno xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxx již xxxxxxxx xxxx, usnadňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxxxx xxxx:

x) xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxx zahrnuti v xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xx smyslu xx. 2 xxxx 2 x kteří xxxx x xxxx, x xxx pocházejí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx péči xxxxxx xxxxxx Unie x ně;

b) xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxx.

KAPITOLA II

Právo xx xxxxxxxx x na xxxxx

Xxxxxx 4

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx xxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích, xxxx xxxxxxx občané Xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx cestovní pas, xxxxx opustit území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se do xxxxxx členského xxxxx.

2. Xx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obnovují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx pas je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx x xxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx xx xxxxx

1. Aniž jsou xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx dokladech použitelné xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, vstup xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxx Unie xxxxxxx xxx požadována xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx příslušnících, xxxxx xxxxxx státními příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx požadováno xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 539/2001 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx této xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x platnou xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx víz. Tato xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx postupem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

3. Předloží-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, pobytovou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 10, nedá xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx cestovního xxxx xxxxxxx xxx výstupní xxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxx, poskytne xx dotyčný xxxxxxx xxxx před jeho xxxxxxxx xxxxxxx vhodné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx získal xxxx xx byly xxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xx xxxxx prokázal, xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx lhůtě ohlásila xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeným x xxxxxxxxxxxxxxxx sankcím.

KAPITOLA XXX

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxx pobytu xx xxxx xx tří xxxxxx

1. Xxxxxx Xxxx xxxx právo xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx, aniž by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxxxx platného průkazu xxxxxxxxxx nebo cestovního xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx také xx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxxx následují a xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxx pasu.

Článek 7

Xxxxx pobytu xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx Unie xxxx právo pobytu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx než xxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxxx x hostitelském xxxxxxxx státě zaměstnanými xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx

x) xxxx pro xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xx dobu svého xxxxxx nestali xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx

x) - xxxx xxxxxxx x soukromého xx veřejného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx, x

- jsou xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx všechna xxxxxx, x prohlášením nebo xxxxx podobným xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxx, xx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx dobu xxxxxx pobytu nestali xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx

x) xxxx rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, který xxxxxxx podmínky xxxxxxx x písmenech a), x) nebo x).

2. Xxxxx pobytu stanovené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xx rodinné příslušníky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx občan Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x).

3. Xxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx občan Xxxx, xxxxx již není xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxxx výdělečně činnou xxxxxx, ponechává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) není xxxxxxx xxxxxxx pracovat x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx;

x) je řádně xxxxxx xxxx nedobrovolný xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx jeden xxx x xx řádně xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxxxx x zaměstnání;

c) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nezaměstnaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxx kratší jednoho xxxx xxxx poté, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíců xxxx nedobrovolně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxx xxxxxxx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx alespoň xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nezaměstnaný, xxxx xx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx, pouze xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Odchylně od xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx podmínky odst. 1 xxxx. c) xxxxx jeho xxxxxx xx manželka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx předky x xxxxx xxxxx x takové předky xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx partnerky xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 2.

Článek 8

Xxxxxxx formality xxx občany Unie

1. Xxxx xx xxxxxx xx. 5 xxxx. 5, xxxx členský xxxx x xxxxxx xxxxxxx než xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Unie, xxx xx zaregistrovali x xxxxxxxxxxx orgánů.

2. Lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kratší než xxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx. Osvědčení x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxx xxxxxx Unie, xx xxx xx xxxxxxxx čl. 7 xxxx. 1 xxxx. x), předložili xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pas, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přijetí xxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx,

- xxx xxxxxx Xxxx, xx xxx xx vztahuje xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní pas x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx,

- aby občané Xxxx, na které xx vztahuje xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx podobný xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 7 xxxx. 1 písm. c). Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pevnou xxxxxx, kterou xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx prostředky", xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxx xxxxx. Xxxx částka xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx minimum, při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx sociální xxxxx, x není-li toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem.

5. X vystavení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) případně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx doprovázejí xxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx spadajících xxx xx. 3 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx vystavený xxxxxxxxxx xxxxxxx v zemi xxxxxx xxxx v xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, který potvrzuje, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx x vážných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Unie x xx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dotyčným xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 9

Správní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Rodinným příslušníkům xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx xxx měsíce ode xxx xxxxxxxx.

3. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxx". Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx okamžitě.

2. X xxxxxx pobytové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokladů:

a) xxxxxxxx cestovního xxxx;

x) xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxx neexistuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) v xxxxxxxxx spadajících xxx xx. 2 odst. 2 xxxx. c) x x) xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx spadajících xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxx x xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx dotyčným xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx domácnosti, xxxx xxxxxx x vážných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x ně;

f) v xxxxxxxxx spadajících xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o trvalém xxxxxx x dotyčným xxxxxxx Unie.

Článek 11

Platnost xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx karta xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx xxxx pěti let xxx xxx vydání, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx, je-li kratší xxx xxx xxx.

2. Xxxxxxxx pobytové karty xxxx xxxxxxx dočasnou xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, nepřítomností xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x důležitých xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemoci, xxxxxx xx odborné xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Zachování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx smrti xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx

1. Xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

2. Xxxx je dotčen xxxxx pododstavec, xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx smrtí xxxxxx Unie xxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku.

Právo xxxxxx dotyčných xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xx jsou zaměstnanými xxxxxxx nebo osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx prostředky, xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx nestali xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx již xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pojem "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 4.

Xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx Unie x hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxx ani xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx pečuje, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx děti x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxx partnerství

1. Aniž xx xxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx prohlášením manželství x občanem Unie xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dotyčné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x).

2. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nevede rozvod xxxx prohlášení manželství xx neplatné ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxx pobytu rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného členského xxxxx, xxxxx:

x) manželství xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx tři roky, x xxxx xxxxxxx xxxxx rok v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx manželi xxxx xxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 písm. x) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí jsou xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem žádného xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxx Xxxx; xxxx

x) xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostmi, xxxxxxxxx u osob, xxxxx xx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

x) xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx/xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx dítětem, x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x hostitelském členském xxxxx x po xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nezískaly xxxxx xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxxxx prokázáním xxxxxxxxxxx, xx xxxx zaměstnanými xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx pro systém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx účastníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tato xxxxxx xxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pojem "dostatečné xxxxxxxxxx" je xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 4.

Xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osobním xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Zachování xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náleží právo xxxxxx uvedené x xxxxxx 6 dokud xx xxxxxxxx nepřiměřenou xxxxxx pro systém xxxxxxxx xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu.

2. Občanům Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům náleží xxxxx xxxxxx stanovené x článcích 7, 12 a 13, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx ustanovení.

Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx občan Xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7, 12 x 13, mohou xxxxxxx státy ověřit, xxx jsou tyto xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociální pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx Unie xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušníky.

4. Xxxxxxxx xx odstavců 1 x 2 x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx ani xxxxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxx

x) xxxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx Unie xxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxx jejich xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx pokračují x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečnou naději, xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Procesní xxxxxx

1. Xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů Xxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx veřejného zdraví xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není skončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx území hostitelského xxxxxxxxx xxxxx a xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx karta.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vstup xx země x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX IV

Právo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Způsobilost

Článek 16

Obecné xxxxxxxx pro občany Xxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxx nepřetržitě xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxx xxx. Xxxx právo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

2. Xxxxxxxx 1 xx vztahuje xxxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx příslušníky žádného xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx legálně xxxxxxxx po dobu xxxx let.

3. Nepřetržitost xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nepřesahující xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx delšího xxxxxx x důvodu xxxxxx povinné vojenské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx dvanácti měsíců x důležitých důvodů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Již xxxxxx právo trvalého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nepřítomnosti x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xx dobu delší xxx dva xx xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx příslušníky

1. Xxxxxxxx xx článku 16 xxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx dosažením xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx důchod, nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nepřetržitě xxx xxxxxxxx xxxx než xxx xxxx.

Xxxxxxxxxx-xx právo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku za xxxxxxxx, dosáhne-li dotyčná xxxxx xxxx šedesáti xxx;

x) zaměstnané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobývají déle xxx xxx roky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dávku xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) zaměstnané osoby xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx třech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnané osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, xxx se xxxxxxxxx každý xxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx x písmenech x) x b) xx xxxx zaměstnání získané x xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxx xxxxx pracuje, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx přerušení xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxx úrazu xx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx.

2. Podmínky xxxxx xxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx v důsledku xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxx odstavce 1.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x období, xxx ještě pracuje, xxxxx dosud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx její xxxxxxx příslušníci, xxxxx x xx pobývají xx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx:

x) tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobývala xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx; xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo manželka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx.

Článek 18

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx některými xxxxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

Aniž xx xxxxxx xxxxxx 17, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 x xx. 13 odst. 2, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pěti xxx.

Xxxxx II

Správní formality

Článek 19

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanů Unie

1. Xx požádání vydá xxxxxxx stát po xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxxx.

Xxxxxx 20

Karta trvalého xxxxxx pro rodinné xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kartu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx automaticky xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx x kartu xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx před skončením xxxxxxxxx xxxxxxxx karty. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kartu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxxxx a nediskriminačním xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx karty xxxxxxxx pobytu není xxxxxxx přerušením xxxxxx xxxxxxx než xxx xx sobě jdoucí xxxx.

Xxxxxx 21

Nepřetržitost xxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx nepřetržitost xxxxxx doložena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pobytu se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA V

Společná ustanovení xxx xxxxx xxxxxx x právo trvalého xxxxxx

Xxxxxx 22

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx a právo xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx celé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx stejná omezení x xx xxxxxx xxxxxxx státní příslušníky.

Xxxxxx 23

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx samostatně výdělečně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

Článek 24

Xxxxx zacházení

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx na základě xxxx směrnice xx xxxxx hostitelského členského xxxxx, v oblasti xxxxxxxxxx Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky, kteří xxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mají xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx členský stát xxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxx x prvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 14 odst. 4 xxxx. x), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před nabytím xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx postavení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 25

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx provádět kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxxx xx povinnosti xxxx x sebe xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx jejich xxxxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx povinnosti nosit x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 27

Xxxxxx xxxxxx

1. X výhradou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx omezit svobodu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zdraví. Tyto xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx k hospodářským xxxxxx.

2. Opatření přijatá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí být x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxx x xxxx přijetí xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx dotyčného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečné, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xx základních xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxx.

3. Xx zjištění, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného pořádku xxxx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx registrace, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxx xxx vystavování xxxxxxxx xxxxx požádat xxxxxxx xxxx původu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pas xxxx xxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxx před xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pobytu xxxxxxx osoby na xxxx xxxxx, xxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx původu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát nesmí, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx bezpečnosti, vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří mají xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxx území.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Unie, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx pobyt v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě případů, xxx xx vyhoštění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v Xxxxxx XXX x právech xxxxxx ze dne 20. xxxxxxxxx 1989.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu, xxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxxxxx potenciálem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nakažlivé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx státní příslušníky xxxxxxxxxxxxx členského státu.

2. Xxxxxxx k vyhoštění x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx závažné xxxxxx, xxxxx členské xxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx vyžadovat xx xxxx s xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx bylo zjištěno, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxx prohlídek xxxxx být xxxxxx xxxxx.

Článek 30

Oznamování rozhodnutí

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx, xxx xxxxx porozumět xxxxxx xxxxxx x xxxxxx důsledkům xxx xxxx xxxxx.

2. Xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou dotyčné xxxxx přesně x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx může dotyčná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xx opuštění xxxxx xxxxxx než jeden xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Procesní záruky

1. Xxxxxxx xxxxx mají x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx přístup x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx opravným xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx součástí xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, nesmí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

- xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxx

- xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx dříve xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

- zakládá-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na naléhavých xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xx. 28 xxxx. 3.

3. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, na kterých xx založeno. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxx 28.

4. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx obhajobu, xxxxx xxxxxxx, kdy by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxx xx opravný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odepření xxxxxx xx území.

Xxxxxx 32

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou po xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx závisí xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxx xx vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dotyčného členského xxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Hostitelský členský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxx xxxxx xxxxxx xxxx jako právní xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx článků 27, 28 x 29.

2. Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx více jak 2 xxxx xx xxxx vydání, xxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xxxxxxx xxxxx stále x skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx vydání rozhodnutí x vyhoštění xxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Článek 34

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích prostředích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sňatků. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxx 36

Xxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účinné x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx směrnicí xxxxxx xxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx do působnosti xxxx směrnice.

Článek 38

Zrušení

1. X xxxxxxx xx 30. xxxxx 2006 se xxxxxxx xxxxxx 10 x 11 xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68.

2. X xxxxxxx od 30. dubna 2006 xx xxxxxxx xxxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

3. Odkazy xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx směrnici.

Xxxxxx 39

Zpráva

Nejpozději 30. xxxxx 2006 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx spolu s xxxxxxxxxx návrhy, zejména x xxxxxxxx prodloužení xxxx, xxxxx níž xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského členského xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx informace xxxxxxxx x vypracování xxxxxx.

Článek 40

Xxxxxxxxx

1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 30. xxxxx 2006.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz na xxxx směrnici nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx členské xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jednotlivá xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 42

Určení

Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 29. xxxxx 2004.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. Xxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. McDowell


[1] Xx. věst. X 270 X, 25.9.2001, x. 150.

[2] Xx. xxxx. X 149, 21.6.2002, x. 46.

[3] Xx. xxxx. X 192, 12.8.2002, x. 17.

[4] Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx ze xxx 11. února 2003 (Xx. xxxx. C 43 E, 19.2.2004, x. 42), společný xxxxxx Xxxx xx xxx 5. xxxxxxxx 2003 (Xx. xxxx. X 54 E, 2.3.2004, x. 12) x xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 10. března 2004 (xxxxx nezveřejněný v Xxxxxxx xxxxxxxx).

[5] Xx. xxxx. X 257, 19.10.1968, x. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 2434/92 (Xx. xxxx. L 245, 26.8.1992, x. 1).

[6] Xx. xxxx. X 257, 19.10.1968, x. 13. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

[7] Xx. xxxx. X 172, 28.6.1973, x. 14.

[8] Úř. xxxx. X 180, 13.7.1990, x. 26.

[9] Xx. věst. X 180, 13.7.1990, x. 28.

[10] Úř. věst. X 317, 18.12.1993, x. 59.

[11] Xx. xxxx. X 81, 21.3.2001, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxxx (XX) č. 453/2003 (Xx. xxxx. X 69, 13.3.2003, x.10).

[12] Xx. xxxx. X 142, 30.6.1970, x. 24.

[13] Úř. věst. X 14, 20.1.1975, x. 10.

[14] Úř. xxxx. 56, 4.4.1964, s. 850. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 75/35/XXX (Xx. xxxx. L 14, 20.1.1975, x. 14).