Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX

xx xxx 29. xxxxx 2004

x xxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 a x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX

(Xxxx x významem xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 12, 18, 40, 44 x 52 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx [2],

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxx regionů [3],

x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx [4],

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxx představovat xxxxxxxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx studenty x další xxxxx xxx xxxxxxxxxx, aby xx právo xxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx změnil xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [5] x xxxxxx xxxx xxxx: xxxxxxxx Rady 68/360/XXX xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxxxxxx omezení pohybu x xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [6], xxxxxxxx Rady 73/148/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1973 o xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služeb [7], xxxxxxxx Xxxx 90/364/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1990 o xxxxx xxxxxx [8], xxxxxxxx Rady 90/365/XXX xx dne 28. xxxxxx 1990 o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xx skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [9] x xxxxxxxx Rady 93/96/XXX xx xxx 29. xxxxx 1993 x xxxxx pobytu xxx xxxxxxxx [10].

(5) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v objektivně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důstojnosti, je xxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich rodinným xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxxx příslušníka" xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partnery, zachází-li xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x širším slova xxxxxx, x aniž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x definici rodinného xxxxxxxxxxx, x které xxxx nemají xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x pobyt x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx měl xxx umožněn vstup x pobyt s xxxxxxx na jejich xxxxx x občanu Xxxx xxxx xx xxxxxxxx další okolnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

(7) Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, by měly xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, osvobozeny xx xxxxxxxxxx xxxxxx vstupní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vízum, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinnosti osvobozeni [11], xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx xx xxxxxxx příznivější xxxxxxxxx xxxxxxxx uchazečům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxx xx mít xxxxxx Xxxx právo pobytu x hostitelském xxxxxxxx xxxxx až xx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám či xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx platný xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx.

(10) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx x individuální xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx Smlouvou x xxxxxxxx xx xxxxxxx správních xxxxxxx.

(12) X xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx členské státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx by xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušníky xxxxxx Xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx přesahující xxx xxxxxx.

(14) Xx třeba xxxxxxxx stanovit podklady, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx rozdílným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx příslušníci xx xxxx mít právní xxxxxx v xxxxxxx xxxxx občana Unie, xxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství. X ohledem xx xxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx přijmout opatření, xxxxx by xxxxxxxxx, xxx bylo rodinným xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(16) Osoby xxxxxxxxxx práva pobytu xx xxxxxx být xxxxxxxxx, xxxxx nepředstavují xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx země xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociální xxxxxx. Hostitelský členský xxxx xx měl xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o dočasné xxxxxx, x při xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx poskytované xxxxxx. Xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uchazeči x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx Soudním dvorem, xx x xxxxxx xxxxxxx neměli xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx rozhodli xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podporující xxxxxxxx soudržnost, xxxxx xx jedním xx xxxxxxxxxx cílů Xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tedy mělo xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx občany Unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxxx členském státě xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(18) Aby xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svázáno x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19) Je třeba xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx mohou xxxxxxx xxxxxx práva trvalého xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx pěti xxx xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EHS) x. 1251/70 xx xxx 29. xxxxxx 1970 x xxxxx xxxxxxxxxx zůstat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě [12] a směrnicí Xxxx 75/34/XXX xx xxx 17. xxxxxxxx 1974 x právu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx zůstat po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx [13].

(20) X xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příslušnosti xx xx všemi xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx příslušníky pobývajícími x některém členském xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice mělo xxx x oblastech, xx xxx se xxxxxxxx Smlouva, xxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravených Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(21) Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které získají xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx prvních xxxxx xxxxxx pobytu, nebo x uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zda xxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, včetně xxxxxxx přípravy.

(22) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx užší xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 64/221/EHS ze xxx 25. xxxxx 1964 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [14].

(23) Xxxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jež xx poté, co xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hostitelského členského xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx měl xxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejich xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a vazby xx xxxxxx zemi xxxxxx.

(24) Xxxxx xx x rostoucím xxxxxxx xxxxxxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxx, kteří na xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx se xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx bezpečností. Xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly x xxxxxxx s Úmluvou XXX xx xxx 20. prosince 1989 x právech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rodinu.

(25) Xxx xx xxxxxxxxx vysoká xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Unie a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, měly xx být stanoveny xxxxxxxx záruky xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx občanům Xxxx x jejich rodinným xxxxxxxxxxxx odpírán vstup xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pobyt x xxx.

(26) Xx xxxxx okolností by xxxx xxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx x xxx, přístup x nápravě x xxxxxxx xxxxxx.

(27) V xxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxx dvora, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, doživotní xxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(28) Členské xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x zejména xxxx xxxxxxxxx manželstvími nebo xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxx uzavíraných výlučně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na volný xxxxx x xxxxx.

(29) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy.

(30) X posouzení xxxxxx, xxx by xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práva volného xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(31) Xxxx xxxxxxxx ctí xxxxxxxx lidská xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Listinou základních xxxx Evropské xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx směrnici provádět xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práv podle xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx pleti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, původu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

KAPITOLA X

Xxxxxx ustanovení

Článek 1

Xxxxxxx

Xxxx směrnice stanoví:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx členských xxxxx;

x) xxxxxxx práv uvedených x xxxxxxxxx x) x x) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx zdraví.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1. "xxxxxxx Xxxx" xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

2. "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx":

x) manžel xxxx xxxxxxxx;

x) partner, xx xxxxxx občan Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím xxxx x xxxxxxxxxxx, x souladu s xxxxxxxxxx stanovenými souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxx x přímé linii, xxxxx jsou xxxxxx 21 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx manželky xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x);

x) předci x xxxxx linii, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx manžela xx xxxxxxxx xxxx partnera xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x);

3. "xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx" xxxxxxx xxxx, do xxxx xx občan Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx volného xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 3

Oprávněné xxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na všechny xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxx příslušníky, xxxx x xxxxxxx členském xxxxx pobývají, x xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx následují.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx volného xxxxxx x xxxxxx dotyčných xxxx, xxxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxx, usnadňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxx zahrnuti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 2 x kteří xxxx x xxxx, z xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanem Xxxx x xxxxxxxxx právem xxxxxx xxxx členy xxxx domácnosti nebo x xxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx občana Xxxx x xx;

x) partnera, xx kterým xx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalý xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pečlivě xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob.

KAPITOLA II

Právo xx xxxxxxxx x xx xxxxx

Xxxxxx 4

Právo xx xxxxxxxx xxxxx

1. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx se do xxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xx osobách xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx rovnocenné formality.

3. Xxxxxxx státy x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx pas je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx x pro xxxx, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx právo xxxxxxxxx xxxxx vydávání xxxxxxx totožnosti, xxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

Článek 5

Xxxxx xx xxxxx

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použitelné xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zaručují xxxxxxx xxxxx občanům Xxxx vstup xx xxx xxxxx x xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxx cestovním pasem x xxxxxxxx příslušníkům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx pasem.

Po xxxxxxxx Xxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Po xxxxxxxxx příslušnících, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 539/2001 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx x platnou xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx usnadnily získání xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx se udělují xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx postupem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxx 10, xxxx xxxxxxxxxxx stát do xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získal xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx se na xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

5. Xxxxxxx stát xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx lhůtě ohlásila xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotyčná xxxxx xxxxxxxx přiměřeným a xxxxxxxxxxxxxxxx sankcím.

XXXXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx

1. Xxxxxx Unie xxxx xxxxx xxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx až xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formalitám s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovního xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Unie doprovázejí xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx pobytu xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx Unie xxxx xxxxx pobytu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx měsíce, pokud:

a) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanými xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnými; xxxx

x) xxxx xxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx svého xxxxxx nestali xxxxxx xxx systém sociální xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx, a jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx všechna xxxxxx; xxxx

x) - xxxx xxxxxxx x soukromého xx xxxxxxxxx subjektu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxí x xxxxxxxxx důvodu xxxxxx, xxxxxx odborné xxxxxxxx, x

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx všechna xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx volby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx dobu xxxxxx xxxxxx nestali xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu; nebo

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenech x), x) xxxx x).

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xx rodinné příslušníky xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x hostitelském členském xxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxx, za předpokladu, xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a), x) nebo x).

3. Xxx účely xxxx. 1 xxxx. a) xx občan Unie, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ponechává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx;

x) xx řádně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xx řádně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx kratší jednoho xxxx xxxx poté, xx xx během xxxxxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x zaregistrován x xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx. X tom xxxxxxx si postavení xxxxxxxxxx ponechává xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xx postavení pracovníka xxxxxxxx, pouze xxxxxxxx-xx xx odborná xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odst. 1 písm. x) xxxxx jeho xxxxxx xx manželka, registrovaný xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx děti. Xx xxx vyživované xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx manžela xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx čl. 3 xxxx. 2.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx

1. Xxxx xx dotčen xx. 5 xxxx. 5, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx než xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx Unie, xxx xx zaregistrovali x xxxxxxxxxxx orgánů.

2. Lhůta xxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než xxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména a xxxxxx registrované osoby x xxxxx registrace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžadovat xxxxx,

- xxx občané Xxxx, xx něž xx xxxxxxxx čl. 7 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx pas, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx,

- aby xxxxxx Xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx čl. 7 odst. 1 xxxx. b), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx,

- aby xxxxxx Xxxx, xx xxxxx xx vztahuje čl. 7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cestovní xxx, xxxxxx o xxx, xx xxxx zapsáni x akreditovaného xxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxx nesmějí xxxxxxxxx, aby xx xxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx považují xx "xxxxxxxxxx prostředky", xxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx nedosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stanoveno, xxxxx xxx vyšší než xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxx;

x) xxxxxx potvrzující xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx občana Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx spadajících xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx vystavený xxxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx nebo v xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Unie vyživovanými xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občana Xxxx x xx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xx. 3 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dotyčným xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Rodinným příslušníkům xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přesahuje xxx měsíce, xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kartu xxxxx xxx xxxxxx než xxx xxxxxx xxx xxx příjezdu.

3. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeným a xxxxxxxxxxxxxxxx sankcím.

Článek 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx". Osvědčení o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx registrace, xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě;

d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 2 odst. 2 písm. x) x d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxx x xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, který potvrzuje, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx x xx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Článek 11

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Pobytová karta xxxxxxx v čl. 10 xxxx. 1 xx platnost xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobytu občana Xxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxx let.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx narození xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx jiného členského xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Článek 12

Zachování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx smrti xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xxxx x).

2. Xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx občana Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx před xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx rodinné příslušníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx pobytu nestali xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu, a xxxx účastníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx všechna xxxxxx, xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx. Pojem "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx vymezen x čl. 8 xxxx. 4.

Xxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx základě.

3. Xxxxxx občana Unie x hostitelského xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nevede xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx pečuje, xxx xxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx tyto xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

Zachování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě rozvodu, xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Aniž xx dotčen druhý xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ním xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky některého xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx dotyčné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené x čl. 7 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xxxx x).

2. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx registrovaného partnerství xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxx pobytu rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného členského xxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) trvalo xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxxxx xxx xxxx, x toho xxxxxxx xxxxx rok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x) xx základě xxxxxx mezi manželi xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx; xxxx

x) xx xx opodstatněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staly xxxxx xxxxxxxx násilí; nebo

d) xx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 2 xxxx. b) nebo xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx manželka xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx/xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na styk x xxxxxxxxxx dítětem, x xxxx xxxxxxx, xx tento xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx nezbytně nutnou.

Právo xxxxxx dotyčných xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx účastníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo jsou xxxxxxxxxxx rodiny xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx založená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pojem "dostatečné xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Zachování práva xxxxxx

1. Občanům Xxxx x jejich rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxx xx nestanou xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx pomoci hostitelského xxxxxxxxx státu.

2. Občanům Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, 12 a 13, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení.

Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx občan Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 7, 12 x 13, mohou xxxxxxx xxxxx ověřit, xxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx není prováděno xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx ze xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx Xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 x aniž je xxxxxxx xxxxxxxx VI, xxxxxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) občané Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx hledání xxxxxxxxxx. X tom případě xxxxxxx xxx občané Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx, xx pokračují x xxxxxxx zaměstnání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxx

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení volného xxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 a 31.

2. Důvodem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx jí vystaveno xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx karta.

3. Xxxxxxxxxxx členský stát xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxx x xxxxxxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXXXXX IV

Právo xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 16

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx tam nepřetržitě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxx xxxxx není xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx XXX.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x občanem Xxxx x hostitelském členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxx xxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nepřesahující xxxxxx xxxx měsíců v xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinné vojenské xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dvanácti xxxxxx x důležitých důvodů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, vážné nemoci, xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xx dobu delší xxx dva xx xxxx jdoucí xxxx.

Článek 17

Výjimky xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 16 xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxx let nepřetržitého xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveného právem xxxxxx členského xxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx předčasného xxxxxxx, xxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsících x nepřetržitě tam xxxxxxxx xxxx xxx xxx roky.

Nepřiznává-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx starobní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku za xxxxxxxx, dosáhne-li dotyčná xxxxx xxxx šedesáti xxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dva roky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

Podmínka xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na dávku xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x hostitelském xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx třech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnané osoby xxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x zároveň xx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x písmenech x) x x) xx xxxx zaměstnání xxxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, považují xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx přerušení práce x důvodu nemoci xxxx úrazu xx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx.

2. Podmínky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovená x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xx-xx manžel xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, kteří x xx pobývají na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státu xxx xxxxxx xx xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx odstavce 1.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx ještě xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx její xxxxxxx příslušníci, xxxxx x xx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx, xx:

x) xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v okamžiku xxxxx nepřetržitě pobývala xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxx let; xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx; xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx manželka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x důsledku sňatku x xxxxx zaměstnanou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou.

Xxxxxx 18

Nabytí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx státu

Aniž xx xxxxxx článek 17, nabývají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xx xxxx xx xxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 a xx. 13 odst. 2, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pěti xxx.

Xxxxx II

Správní formality

Článek 19

Xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx

1. Xx požádání xxxx xxxxxxx stát po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt.

2. Xxxxxx osvědčující trvalý xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxx trvalého xxxxxx xxx rodinné xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx do xxxxx xxxxxx od podání xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu se xxxx xx deseti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx x kartu xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Platnost karty xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx sobě xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být nepřetržitost xxxxxx doložena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, které xx používají v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonaným xxxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX V

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 22

Xxxxxx působnost

Právo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx právo pobytu x xxxxx trvalého xxxxxx územně omezit xxxxx xxxxx, vztahují-li xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx mají právo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxx xxxxxxxxx

1. X výhradou zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx stejného xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právo xxxxxx xxxx trvalého xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx přiznat xxxxx xx xxxxxxxx pomoc x prvních xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 4 písm. x), xxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ponechávajícím xx xxxxxx postavení a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx

1. Xxxxxx osvědčení x registraci xxxxx xxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxx x podání xxxxxxx x pobytovou xxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxxxxx karty nebo xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx doklady xxxxxxx v odstavci 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx nepřesahující xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příslušníků.

Xxxxxx 26

Kontroly

Členské státy xxxxx provádět kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se povinnosti xxxx x xxxx xxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx průkazu totožnosti. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx mohou členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx průkaz xxxxxxxxxx.

KAPITOLA VI

Omezení xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxx

Xxxxxx 27

Xxxxxx zásady

1. X výhradou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx omezit xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Opatření xxxxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x sobě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nesouvisí s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx zjištění, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného pořádku xxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx to xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx nemá-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx území xxxx xx ohlášení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členský xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případných minulých xxxxxxxxxxx záznamech o xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx systematicky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xx dvou xxxxxx.

4. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx x xxxxxx členského státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vstup xx xxx území xxx jakýchkoliv xxxxxxxx, x to x xxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xx xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. Před xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx území, xxx, xxxxxxxxx xxxx, rodinné x ekonomické xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx původu.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou závažných xxxxxx týkajících se xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x vyhoštění xxxxx občanům Unie xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné bezpečnosti xxxxxxxxxx členskými státy, xxx xxxxxx proti xxxxxxx Unie, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; xxxx

x) xxxx nezletilými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx vyhoštění x nejlepším xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Úmluvě XXX o xxxxxxx xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 1989.

Článek 29

Veřejné xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu, jsou xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx nemoci x nakažlivé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx nesmějí xxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx důvody, xxxxx členské xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx vyžadovat xx osob s xxxxxx pobytu, xxx xx podrobily xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxx prohlídek xxxxx xxx běžnou xxxxx.

Xxxxxx 30

Oznamování rozhodnutí

1. Xxxxxxxxxx přijatá xxxxx xx. 27 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxx oznamují xxxxxxx x xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

2. Xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx podání a xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xx opuštění xxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Procesní xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx mají x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x případně xxxxxxxx opravným řízením xx účelem přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxx.

2. Xx-xx součástí xxxxxx xx opravný xxxxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx těchto případů:

- xx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxx

- xxxx-xx xxxxxxx xxxxx již dříve xxxxxxx k soudnímu xxxxxxxx, nebo

- zakládá-li xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx na naléhavých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 3.

3. V xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 28.

4. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx dotyčnou xxxxx xxxxx xx svém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx jí bránit xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx obhajobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx přítomnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx se opravný xxxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx týkají odepření xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx závisí xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejdéle xx uplynutí tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobytu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nasvědčujícími xxxx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx jejího xxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx na xxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 33

Vyhoštění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Hostitelský xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx požadavky článků 27, 28 x 29.

2. Je-li xxxxxxxxxx x vyhoštění uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxx více xxx 2 xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx osoba stále x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x posoudí, xxx xx vydání xxxxxxxxxx x vyhoštění nedošlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx šíří xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kampaní x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě zneužití xxxx xxxx podvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sňatků. Xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x spojená x xxxxxxxxxx zárukami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxx 36

Xxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx účinné x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx tato xxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2006 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx

1. S xxxxxxx xx 30. xxxxx 2006 xx xxxxxxx xxxxxx 10 x 11 nařízení (XXX) č. 1612/68.

2. X účinkem xx 30. xxxxx 2006 xx xxxxxxx xxxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.

3. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

Zpráva

Nejpozději 30. xxxxx 2006 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx občané Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývat xx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxx jakýchkoliv xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení souladu x touto směrnicí xx 30. dubna 2006.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské státy.

2. Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 29. dubna 2004.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. Cox

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XxXxxxxx


[1] Xx. věst. X 270 E, 25.9.2001, x. 150.

[2] Xx. xxxx. X 149, 21.6.2002, x. 46.

[3] Xx. xxxx. X 192, 12.8.2002, x. 17.

[4] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2003 (Xx. xxxx. C 43 E, 19.2.2004, x. 42), společný xxxxxx Rady xx xxx 5. xxxxxxxx 2003 (Úř. xxxx. X 54 X, 2.3.2004, x. 12) x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 10. xxxxxx 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

[5] Xx. xxxx. X 257, 19.10.1968, x. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 2434/92 (Xx. věst. L 245, 26.8.1992, s. 1).

[6] Xx. věst. X 257, 19.10.1968, x. 13. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

[7] Xx. věst. X 172, 28.6.1973, x. 14.

[8] Úř. xxxx. X 180, 13.7.1990, x. 26.

[9] Xx. xxxx. X 180, 13.7.1990, x. 28.

[10] Xx. xxxx. X 317, 18.12.1993, x. 59.

[11] Xx. xxxx. X 81, 21.3.2001, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné nařízením (XX) x. 453/2003 (Xx. věst. X 69, 13.3.2003, x.10).

[12] Xx. xxxx. X 142, 30.6.1970, x. 24.

[13] Xx. xxxx. X 14, 20.1.1975, x. 10.

[14] Xx. věst. 56, 4.4.1964, x. 850. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 75/35/XXX (Xx. xxxx. X 14, 20.1.1975, x. 14).