Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2022/2183

ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx království x&xxxx;Xxxxxxx xxxxx americké x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx vstup xxxxxxx xxxxxxx, zárodečných xxxxxxxx xxxxxxx a čerstvého xxxx drůbeže a pernaté xxxxx do Xxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2016/429 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx a zrušení některých xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx („xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“)&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 230 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;232 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 230 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxx nařízení, xxx xxxxx vstoupit do Xxxx.

(2)

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2020/692&xxxx;(2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx druhů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx nebo xxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z akvakultury) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx vstoupit do Xxxx.

(3)

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/404&xxxx;(3) xxxxxxx xxxxxxx třetích zemí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx oblastí xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, zárodečných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/692, do Xxxx.

(4)

Xxxxxxxxx xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, z nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx Xxxx.

(5)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ptáků u drůbeže x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (2), Xxxxxxx Kolumbie (2), Xxxxxxxx (2), Xxxxxxx (1), Xxxxxx (1) x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx (2) x&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx 26. xxxxx 2022 x&xxxx;13. říjnem 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX).

(6)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámilo Xxxxxx 41 ohnisek xxxxxx xxxxxxxxx influenzy xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx (2), Xxxxxxxx (1), Xxxxx (1), Xxxxx (2), Xxxxxxxxxx (2), Lincolnshire (2), Xxxxxxx (25), Xxxxxxx (2), Xxxx Xxxxx (1) x&xxxx;Xxxxxxxxx (2) x&xxxx;Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxxxx (1) xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mezi 9. říjnem 2022 x&xxxx;26. xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX).

(7)

Xxxxxxx xxxxx oznámily Xxxxxx 18 ohnisek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx ve xxxxxxx Aljaška (1), Xxxxxxxxxx (1), Colorado (1), Florida (2), Xxxxxx (3), Xxxxxxxxx (1), Nebraska (1), Xxxxxx (1), Xxxxxxxxxxx (1), Xxxxx Dakota (1) x&xxxx;Xxxx (5) xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxx 7. říjnem 2022 x&xxxx;25. xxxxxx 2022 xxxxxxxxx laboratorní analýzou (XX-XXX).

(8)

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Spojených xxxxx xxxxxxxx ochranné pásmo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx tlumit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxx.

(9)

Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx informace vyhodnotila. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx statusu Xxxx xx xxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx do Unie xxx xxxxxxx drůbeže, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány Xxxxxx, Xxxxxxxxx království x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx situaci na xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Britská Xxxxxxxx (1), Xxxxxxx (1), Xxxxxxx (1) x&xxxx;Xxxxxx (1) x&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dnech 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022, 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;14.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022.

(11)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákazy. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šíření xxxxxxx nákazy x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx depopulace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx drůbeže na xxxx xxxxx.

(12)

Xxxxxx informace xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx z oblastí Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx byl x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komodit xx Xxxx pozastaven.

(13)

Přílohy X&xxxx;x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2021/404 by xxxxx xxxx být změněny, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Kanadě, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve Spojených xxxxxxx.

(14)

X&xxxx;xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx, xx Spojeném xxxxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx influenzu ptáků, x&xxxx;xx xxxxx riziko xxxxxxxxx této nákazy xx Unie xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404, xxx xxxx xxx provedeny xxxxx nařízením, xxxx xxxxx xxxxxx co xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2022/2061 (4) xxxx xxxxxxx xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx 1 prováděcího xxxxxxxx (EU) 2021/404 xxxxxxxxx řádku XX-2.296, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oblast x&xxxx;xxxxxxxxx xxx Spojené státy xxxxxxxxx v příloze X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx v těchto xxxxxxxxx řádky xxx xxxxxx XX-2.296 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opraveny. Tato xxxxxx by se xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (EU) 2022/2061.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Stálého xxxxxx xxx rostliny, xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxx prováděcího nařízení (XX) 2021/404

Xxxxxxx V a XIV xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404 xx mění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx V části 1 x&xxxx;xxxxxxx pro Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx řádky xxx xxxxxx XX-2.296 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxxx xxxxx

XX-2.296

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci a užitková xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

7.10.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

7.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 násadových xxxxx drůbeže xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

7.10.2022“

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxxx státy xx řádky pro xxxxxx XX-2.296 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxxx xxxxx

XX-2.296

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

7.10.2022“

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Článek 2 se xxxx xxxxxxx xxx xxx 27. října 2022.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxxx 2022.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx VON XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;84, 31.3.2016, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/692 xx xxx 30.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2016/429, pokud xxx o pravidla xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx a manipulaci s nimi xx xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 3.6.2020, x.&xxxx;379).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/404 xx dne 24.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx vstup xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx Xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/429 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;114, 31.3.2021, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/2061 xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxx Spojené xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx třetích xxxx, x&xxxx;xxxxx xx povolen xxxxx zásilek drůbeže, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drůbeže x&xxxx;xxxxxxxxx masa xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx Xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;276, 26.10.2022, x.&xxxx;69).


XXXXXXX

Xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2021/404 xx xxxx xxxxx:

1)

xxxxxxx X&xxxx;xx xxxx takto:

a)

část 1 se xxxx xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxx xx řádky pro xxxxxx XX-2.20 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.20

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

12.4.2022

14.10.2022

Méně xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

12.4.2022

14.10.2022“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Kanadu xx řádky xxx xxxxxx XX-2.24 nahrazují xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.24

Xxxxxxxx drůbež jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, P1

14.4.2022

16.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu běžci

DOC

N, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxx než 20 násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

14.4.2022

16.10.2022“

xxx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Kanadu xx xxxxx pro xxxxxx XX-2.41 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.41

Xxxxxxxx drůbež jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu běžci

SP

N, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx k porážce

SR

N, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.4.2022

8.10.2022

Méně xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.4.2022

8.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

26.4.2022

8.10.2022

Méně než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

26.4.2022

8.10.2022“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx pro Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx XX-2.71 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.71

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxxx vejce drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

8.6.2022

6.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

8.6.2022

6.10.2022“

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxx xx xx řádky xxx xxxxxx XX-2.101 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx XX-2.102 xx XX-2.111, xxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.102

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

26.9.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, X1

26.9.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxxxxxxxx kuřata ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu běžci

POU-LT20

N, X1

26.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxx xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

26.9.2022

XX-2.103

Xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

27.9.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

27.9.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

27.9.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

27.9.2022

Jednodenní xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

27.9.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

27.9.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

27.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

27.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

27.9.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

27.9.2022

XX-2.104

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

BPP

N, P1

28.9.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

28.9.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

28.9.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, P1

28.9.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

28.9.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

28.9.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu běžci

POU-LT20

N, X1

28.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

28.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

28.9.2022

Xxxx xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

28.9.2022

XX-2.105

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx a užitková xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

29.9.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

29.9.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, X1

29.9.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxxxxx kuřata ptáků xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

29.9.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

29.9.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

29.9.2022

XX-2.106

Xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitková drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

1.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

1.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

1.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

1.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

1.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

1.10.2022

Méně xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

1.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

1.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

1.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

1.10.2022

XX-2.107

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

4.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

4.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, P1

4.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx běžci

DOR

N, P1

4.10.2022

Méně xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

4.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

4.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

4.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

4.10.2022

XX-2.108

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

4.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

4.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

4.10.2022

Méně než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

4.10.2022

XX-2.109

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

6.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

6.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

6.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

6.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

6.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

6.10.2022

XX-2.110

Xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

7.10.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

7.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

7.10.2022

XX-2.111

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

13.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, P1

13.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

13.10.2022“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Spojené xxxxxxxxxx se xx xxxxx pro xxxxxx XX-2.181 doplňují xxxx xxxxx xxx xxxxxxx XX-2.182 xx GB-2.222, xxxxx znějí:

GB

Spojené království

GB-2.182

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, P1

9.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

9.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

9.10.2022

Méně než 20 xxxx drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

9.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx nadřádu běžci

HER

N, X1

9.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

9.10.2022

XX-2.183

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

13.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, P1

13.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

13.10.2022

Méně než 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

13.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

13.10.2022

GB-2.184

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

13.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, X1

13.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

13.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx než 20 kusů xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

13.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

13.10.2022

GB-2.185

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxx určená k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

14.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

14.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

14.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

14.10.2022

GB-2.186

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu běžci

BPR

N, X1

14.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

14.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

14.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

14.10.2022

XX-2.187

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, X1

14.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Násadová vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

14.10.2022

XX-2.188

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

15.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

15.10.2022

Méně xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

15.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

15.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx vajec drůbeže xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

15.10.2022

GB-2.189

Plemenná xxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

16.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, P1

16.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

16.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

16.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

16.10.2022

GB-2.190

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

16.10.2022

Jednodenní kuřata xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

16.10.2022

XX-2.191

Xxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

16.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Méně než 20 xxxx drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

16.10.2022

GB-2.192

Plemenná xxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu běžci

BPR

N, X1

16.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

16.10.2022

XX-2.193

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci a užitkoví xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxx určená k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Méně než 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

16.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

16.10.2022

GB-2.194

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

17.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, P1

17.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxx než 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

17.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

17.10.2022

XX-2.195

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Méně než 20 xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

18.10.2022

XX-2.196

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

18.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

18.10.2022

Jednodenní kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Méně xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

18.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

18.10.2022

XX-2.197

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

18.10.2022

GB-2.198

Plemenná xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx běžci a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

18.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

18.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx než 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

18.10.2022

XX-2.199

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu běžci

BPR

N, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Méně xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

18.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

18.10.2022

GB-2.200

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

19.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx než 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

19.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

19.10.2022

XX-2.201

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, P1

19.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

19.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

19.10.2022

XX-2.202

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu běžci

BPR

N, X1

19.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

19.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

19.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

19.10.2022

XX-2.203

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

19.10.2022

Jednodenní kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

19.10.2022

GB-2.204

Plemenná xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

20.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

20.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

20.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

20.10.2022

XX-2.205

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

20.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

20.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

20.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

20.10.2022

GB-2.206

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxx než 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

21.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

21.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

21.10.2022

XX-2.207

Xxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Plemenní ptáci xxxxxxx běžci a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

21.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

21.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

21.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

21.10.2022

GB-2.208

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

21.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

21.10.2022

GB-2.209

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

SP

N, P1

22.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

22.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

22.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

22.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

22.10.2022

Násadová vejce xxxxx nadřádu běžci

HER

N, X1

22.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

22.10.2022

XX-2.210

Xxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

22.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

22.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

22.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

22.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

22.10.2022

GB-2.211

Plemenná xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

22.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

22.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

22.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

22.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

22.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx vajec drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

22.10.2022

XX-2.212

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

23.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

23.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

23.10.2022

XX-2.213

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

23.10.2022

Xxxxx xxxxxxx běžci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Méně než 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

23.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

23.10.2022

GB-2.214

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

23.10.2022

Xxxxxx určená k porážce xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

23.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Méně než 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

23.10.2022

XX-2.215

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

23.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

23.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

23.10.2022

Jednodenní kuřata xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

23.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

23.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

23.10.2022

XX-2.216

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

23.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Méně než 20 xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

23.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

23.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

23.10.2022

XX-2.217

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

24.10.2022

Plemenní xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

24.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

DOC

N, X1

24.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

24.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

24.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

24.10.2022

XX-2.218

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

24.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

24.10.2022

Méně xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

24.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

24.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

24.10.2022

GB-2.219

Plemenná xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

26.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, P1

26.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

26.10.2022

Jednodenní kuřata xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

26.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

26.10.2022

Méně xxx 20 kusů xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.10.2022

Násadová xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

26.10.2022

XX-2.220

Xxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx drůbež xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

26.10.2022

Ptáci xxxxxxx běžci určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU-LT20

N, P1

26.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

26.10.2022

XX-2.221

Xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

26.10.2022

Xxxxxx určená x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

SP

N, X1

26.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, P1

26.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

DOC

N, P1

26.10.2022

Jednodenní xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx xxx 20 kusů drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

26.10.2022

Násadová xxxxx drůbeže jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, X1

26.10.2022

XX-2.222

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxx určená k porážce xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

26.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxx než 20 xxxxxxxxxx vajec xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

HE-LT20

N, P1

26.10.2022“

vii)

v položce xxx Spojené xxxxx xx xx řádky xxx xxxxxx XX-2.305 xxxxxxxx nové řádky xxx oblasti US-2.306 xx US-2.323, xxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxxx státy

US-2.306

Plemenná drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

7.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, P1

7.10.2022

Ptáci nadřádu xxxxx určení k porážce

SR

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

7.10.2022

XX-2.307

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx ptáci nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

7.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

7.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

7.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

7.10.2022

XX-2.308

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

12.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, P1

12.10.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

12.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

12.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

12.10.2022

Jednodenní kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

12.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

12.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné než xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

12.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, P1

12.10.2022

Méně xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

12.10.2022

US-2.309

Plemenná drůbež xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu běžci

BPP

N, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

13.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce jiná xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

13.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, P1

13.10.2022

US-2.310

Plemenná drůbež xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, P1

13.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

13.10.2022

XX-2.311

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

14.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

14.10.2022

XX-2.312

Xxxxxxxx drůbež xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Jednodenní kuřata xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxx xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, P1

14.10.2022

US-2.313

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

BPP

N, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx ptáci nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

17.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

17.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

17.10.2022

XX-2.314

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx běžci

BPR

N, X1

17.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX

X, X1

17.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx nadřádu běžci

DOR

N, X1

17.10.2022

Xxxx než 20 xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

17.10.2022

XX-2.315

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx nadřádu xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Jednodenní kuřata xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx drůbeže xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

18.10.2022

XX-2.316

Xxxxxxxx drůbež xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu běžci

BPP

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxx xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, P1

18.10.2022

US-2.317

Plemenná xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jiná než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

19.10.2022

Ptáci nadřádu xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx než 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

19.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

19.10.2022

XX-2.318

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, P1

19.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, X1

19.10.2022

XX-2.319

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci a užitková xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX

X, P1

19.10.2022

Ptáci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

19.10.2022

Násadová vejce xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

19.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

19.10.2022

XX-2.320

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

20.10.2022

Drůbež xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

20.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx

XX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

20.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

20.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

20.10.2022

XX-2.321

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx nadřádu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

25.10.2022

Drůbež xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

25.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, X1

25.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřádu běžci

DOR

N, X1

25.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

25.10.2022

Násadová vejce xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx běžci

HER

N, X1

25.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XX-XX20

X, P1

25.10.2022

US-2.322

Plemenná xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX

X, X1

25.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx určení k porážce

SR

N, X1

25.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxx než 20 xxxx drůbeže jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX-XX20

X, P1

25.10.2022

Násadová xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxx běžci

HER

N, P1

25.10.2022

Méně xxx 20 násadových xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

25.10.2022

XX-2.323

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx a užitková xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx ptáci nadřádu xxxxx a užitkoví xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxx xxxxxx k porážce xxxx xxx ptáci nadřádu xxxxx

XX

X, X1

25.10.2022

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k porážce

SR

N, X1

25.10.2022

Xxxxxxxxxx kuřata xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

25.10.2022

Jednodenní xxxxxx xxxxx xxxxxxx běžci

DOR

N, X1

25.10.2022

Xxxx xxx 20 xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX-XX20

X, P1

25.10.2022

Násadová vejce xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

HEP

N, X1

25.10.2022

Xxxxxxxx vejce xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

25.10.2022

Méně xxx 20 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XX-XX20

X, X1

25.10.2022“

x)

xxxx 2 xx xxxx takto:

i)

v položce xxx Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx XX-2.101 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XX-2.102 xx CA-2.111, který xxx:

„Xxxxxx

XX-2.102

Xxxxxxx - Xxxxxxxx 51,77 Xxxxxxxxx -114,21

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx XX: Xxxxxxx

10&xxxx;xx SZ: Xxxx and Xxxxxxxx.

XX-2.103

Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx 48.77, Xxxxxxxxx -123.76

The xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx XX: Xxxxxxx

10&xxxx;xx SZ: Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Eagle Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

XX-2.104

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx 53.55, Longitude -107.73

Xxx municipalities xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx PZ: Xxxxxxxx

10&xxxx;xx XX: Penn xxx Xxxxxx

XX-2.105

Xxxxxxx -: Xxxxxxxx 45.53, Longitude -75.29

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx XX: Xxxxxx

10&xxxx;xx XX: Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx xxx Xxxxxx

XX-2.106

Xxxxxxxx - Xxxxxxxx 49.68, Xxxxxxxxx -96.66

The xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx are:

3 km XX: Greenland

10 km XX: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Saint Xxxxxxx, Xxx Xxxx xxx Xxxxxxxxx

XX-2.107

Xxxxxxx - Xxxxxxxx 53.66, Xxxxxxxxx -113.77

Xxx xxxxxxxxxxxxxx involved are:

3 km XX: Xxxxxxxxxx

10&xxxx;xx SZ: Xxxxèxx Xxx Xxxxx xxx Xxxxxx

XX-2.108

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx 50.7, Xxxxxxxxx -104.82

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx PZ: Xxxxxx Xxxxx

10&xxxx;xx SZ: Xxxxxx Xxxx, Alta Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

XX-2.109

Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx 48.8, Xxxxxxxxx -123.52

Xxx municipalities xxxxxxxx xxx:

3&xxxx;xx XX:

10&xxxx;xx SZ: Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Spring Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx and Xxxxxxx Xxxxxxx

XX-2.110

Xxxxxxxx - Xxxxxxxx 51.02, Xxxxxxxxx -96.96

Xxx municipalities involved xxx:

3&xxxx;xx XX: Xxxxxxxx

10&xxxx;xx XX: Xxxxxx Xxx

XX-2.111

Xxxxxx - Xxxxxxxx 45.34, Xxxxxxxxx -73.49

The municipalities xxxxxxxx are:

3 km PZ: Xxxx-Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

10&xxxx;xx XX: Xxxxx-Xxxxxx, Saint-Mathieu, Xxxxx-Xxxxxxx, Xx Xxxôx, Xxxxxxxxxxx, Saint-Jacqes-le-Mineur, Xxxxxx-Xxxxx xxx Le Xxxxxxx-xx-xx-Xxxxx-Xxxxxx“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxxx království xx za xxxxx xxxxxxx XX-2.181 xxxxxxxx xxxx popis xxxxxxx XX-2.182 xx GB-2.222, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX-2.182

xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Essex, Xxxxxxx

Xxx xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N51.77 xxx E0.75

GB-2.183

near Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, England, XX

Xxx area contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X51.91 xxx X0.72

XX-2.184

xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx xx WGS84 xxx, coordinates X52.54 xxx X0.66

XX-2.185

xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Scotland, XX

Xxx area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx of 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X58.98 xxx X2.84

XX-2.186

xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The area xxxxxxxxx xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, centred on XXX84 dec, xxxxxxxxxxx X&xxxx;52.57 and X&xxxx;1.03

XX-2.187

xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Norfolk, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.57 xxx X0.96

XX-2.188

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.68 and X1.05

XX-2.189

xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx with a circle xx a radius xx 10&xxxx;xx, centred on XXX84 dec, coordinates X53.16 xxx X4.35

XX-2.190

xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Mid Xxxxxxx, Xxxxxxx, England, XX

Xxx xxxx contained xxxx a circle of x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx on WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.14 xxx X1.04

XX-2.191

xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X53.01 xxx X2.39

XX-2.192

xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx with x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.59 and X1.09

XX-2.193

xxxx Xxxxxxxx, Xxxx’x Xxxx & Xxxx Xxxxxxx, Norfolk, Xxxxxxx, XX

Xxx area contained xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.47 xxx X0.44

XX-2.194

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Norfolk, England, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx on WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.77 xxx E0.83

GB-2.195

near Mundford, Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx contained xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx of 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.53 xxx X0.66

XX-2.196

xxxx Dereham, Xxxxxxxxx, Norfolk, England, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.61 xxx E0.96

GB-2.197

near Xxxxxxxx, Xxxx’x Lynn &xxx; Xxxx Xxxxxxx, Norfolk, Xxxxxxx, GB

The area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.47 and E0.48

GB-2.198

near Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx of a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx N51.01 xxx X0.41

XX-2.199

xxxx Xxxxxxx, Breckland, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx of x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, centred xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.60 xxx X0.93

XX-2.200

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx with x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.67 xxx X1.01

XX-2. 201

near Wymondham, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx with x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, centred on XXX84 dec, xxxxxxxxxxx X52.57 and X1.10

XX-2. 202

xxxx Beverley, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx N53.92 xxx X0.45

XX-2. 203

xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Lancashire, Xxxxxxx, XX

Xxx area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, centred xx XXX84 dec, coordinates X53.71 xxx X2.77

XX-2. 204

xxxx Xxxxxxxx, Breckland, Xxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx contained with x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10 km, xxxxxxx xx XXX84 dec, xxxxxxxxxxx X52.52 and X0.64

XX-2. 205

near Xxxx Xxxxxxxx, South Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx with x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, centred xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx N52.46 xxx X1.18

XX-2. 206

near Attleborough, Xxxxxxxxx, Norfolk, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.52 xxx E0.95

GB-2. 207

xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx x&xxxx;xxxxxx of 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.69 and X1.12

XX-2. 208

xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.30 xxx X1.40

XX-2. 209

near Xxxxx, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The area xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx of 10&xxxx;xx, centred xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X53.74 and X0.80

XX-2. 210

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, England, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.80 xxx X1.18

XX-2. 211

xxxx Xxxxxxxx Xxx, Xxxx Lindsey, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx N53.13 xxx X0.22

XX-2. 212

near Xxxxxx, Xxxxxxxx, Wales, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 dec, xxxxxxxxxxx X53.40 xxx X4.30

XX-2. 213

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, England, XX

Xxx xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.70 xxx X0.85

XX-2. 214

near Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 dec, coordinates X52.71 xxx X1.17

XX-2. 215

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, England, GB

The xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10 km, centred xx WGS84 dec, xxxxxxxxxxx X&xxxx;52.60 xxx X&xxxx;0.92

XX-2. 216

xxxx Xxxxxxxx, Xxxx’x Xxxx &xxx; Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx a radius of 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 dec, xxxxxxxxxxx X&xxxx;52.51 xxx X&xxxx;0.53

XX-2. 217

xxxx Xxxxxxx, Wyre, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X53.93 xxx X2.89

XX-2. 218

near Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx a radius xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 xxx, coordinates X50.45 xxx X3.73

XX-2. 219

xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10 km, xxxxxxx xx WGS84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.76 xxx X0.87

XX-2. 220

xxxx Stalham, Xxxxx Norfolk, Xxxxxxx, Xxxxxxx, GB

The xxxx xxxxxxxxx xxxx a circle xx a radius of 10&xxxx;xx, xxxxxxx on XXX84 xxx, xxxxxxxxxxx X52.80 and E1.52

GB-2. 221

xxxx Xxxxxxx, Breckland, Xxxxxxx, Xxxxxxx, XX

Xxx xxxx contained xxxx x&xxxx;xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xx 10&xxxx;xx, xxxxxxx xx XXX84 dec, xxxxxxxxxxx N52.68 and X1.03

XX-2. 222

xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, England, XX

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx a radius xx 10&xxxx;xx, centred xx XXX84 dec, xxxxxxxxxxx N53.45 and X0.09“

xxx)

x&xxxx;xxxxxxx pro Spojené xxxxx se za xxxxx oblasti US-2.305 xxxxxxxx xxxx popis xxxxxxx XX-2.306 až XX-2.323, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx

XX-2.306

Xxxxx of Xxxxxx - Xxxxxxx 01

Xxxxxxx Xxxxxx: A circular zone xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 94.6997782°X 38.9682796°N)

US-2.307

State xx Xxxxxx - Neosho 01

Xxxxxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx of a 10 km xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 95.4369987°X 37.5547787°N)

US-2.308

State xx Xxxx - Xxxxxxx 14

Xxxxxxx County: X&xxxx;xxxxxxxx zone of x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx point (XXX coordinates: 111.6125697°X 39.6485635°X)

XX-2.309

Xxxxx xx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx 02

Xxxxxxxxxx Xxxxxx: A circular xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx radius xxxxxxxx with Xxxxx xxxxx (GPS xxxxxxxxxxx: 120.7188083°X 37.6082549°X)

XX-2.310

Xxxxx xx Xxxx - Xxxxxxx 15

Xxxxxxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx a 10 km xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (GPS xxxxxxxxxxx: 111.6471209°X 39.6749672°N)

US-2.311

State xx Xxxxxx - Xxxxxxxxx-Xxxxxxx 04

Xxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx): X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx a 10 km radius xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX coordinates: 149.7903089°X 61.6829618°N)

US-2.312

State xx Xxxxxxx - Broward 02

Xxxxxxx County: A circular xxxx of x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 80.2656909°X 26.1549327°X)

XX-2.313

Xxxxx xx Xxxxxx - Xxx 01

Xxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 116.5322439°X 36.6405033°X)

XX-2.314

Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx 02

Adams Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx zone xx a 10 km radius xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (GPS coordinates: 77.0613216°X 39.9916706°X)

XX-2.315

Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxx 02

Xxxx County: A circular xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx with Xxxxx point (XXX xxxxxxxxxxx: 97.5230080°X 40.8662166°X)

XX-2.316

Xxxxx xx Xxxx - Xxxxxxx 16

Xxxxxxx County: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx of x&xxxx;10&xxxx;xx radius xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 111.6653113°X 39.6309849°X)

XX-2.317

Xxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxxx 01

Shawnee Xxxxxx: A circular xxxx xx a 10 km radius xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 95.7080378°X 39.2135945°X)

XX-2.318

Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx 01

Xxxxxxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx zone xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx North point (XXX xxxxxxxxxxx: 97.0891498°X 45.7391659°X)

XX-2.319

Xxxxx xx Xxxx - Sanpete 17

Sanpete Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx with North xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 111.6502638°X 39.7063262°X)

XX-2.320

Xxxxx of Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx 02

Xxxxxxxxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 105.0938780°W 39.9614366°X)

XX-2.321

Xxxxx xx Xxxxxxx - Xxxxxx River 04

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx of x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx with Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 80.5914113°W 27.8723458°N)

US-2.322

State xx Xxxxxxxxx - Xxxxx 05

Xxxxx County: X&xxxx;xxxxxxxx xxxx of x&xxxx;10&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx point (XXX xxxxxxxxxxx: 95.4074309°X 45.4849444°X)

XX-2.323

Xxxxx xx Utah - Xxxxxxx 18

Xxxxxxx Xxxxxx: A circular xxxx xx x&xxxx;10&xxxx;xx radius xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx (XXX xxxxxxxxxxx: 111.6102262°X 39.6468039°N)“

2)

v příloze XIV xx xxxx 1 xxxx takto:

i)

v položce pro Xxxxxx xx xxxxx xxx oblast CA-2.20 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.20

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, X1

12.4.2022

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

12.4.2022

14.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

12.4.2022

14.10.2022“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx XX-2.24 nahrazují xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.24

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.4.2022

16.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

14.4.2022

16.10.2022“

xxx)

x&xxxx;xxxxxxx pro Kanadu xx řádky xxx xxxxxx XX-2.41 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.41

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, P1

26.4.2022

8.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.4.2022

8.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

26.4.2022

8.10.2022“

iv)

v položce xxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx XX-2.71 xxxxxxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.71

Xxxxxxx maso xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

8.6.2022

6.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

8.6.2022

6.10.2022“

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Kanadu xx xx řádky xxx xxxxxx XX-2.101 xxxxxxxx xxxx řádky xxx xxxxxxx XX-2.102 xx XX-2.111, xxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxx

XX-2.102

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.9.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.9.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

26.9.2022

XX-2.103

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

27.9.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

27.9.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

27.9.2022

XX-2.104

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu běžci

POU

N, X1

28.9.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

28.9.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

28.9.2022

XX-2.105

Xxxxxxx xxxx drůbeže jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

29.9.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

29.9.2022

XX-2.106

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, X1

1.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

1.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

1.10.2022

CA-2.107

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

4.10.2022

XX-2.108

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

4.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

4.10.2022

XX-2.109

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

6.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

6.10.2022

XX-2.110

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

7.10.2022

CA-2.111

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

13.10.2022“

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx XX-2.181 xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx XX-2.182 až XX-2.222, xxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX-2.182

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

9.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

9.10.2022

XX-2.183

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

13.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

13.10.2022

GB-2.184

Čerstvé maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx maso ptáků xxxxxxx běžci

RAT

N, P1

13.10.2022

Čerstvé xxxx pernaté zvěře

GBM

P1

13.10.2022

GB-2.185

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

14.10.2022

XX-2.186

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

14.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

14.10.2022

XX-2.187

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté zvěře

GBM

P1

14.10.2022

GB-2.188

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

15.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

15.10.2022

XX-2.189

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

16.10.2022

XX-2.190

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

16.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

16.10.2022

XX-2.191

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx nadřádu běžci

RAT

N, X1

16.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

16.10.2022

XX-2.192

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

16.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

16.10.2022

GB-2.193

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

16.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

16.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

16.10.2022

XX-2.194

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

17.10.2022

Čerstvé maso xxxxx nadřádu běžci

RAT

N, X1

17.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

17.10.2022

XX-2.195

Xxxxxxx maso drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

18.10.2022

Čerstvé xxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.196

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx nadřádu běžci

POU

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.197

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.198

Xxxxxxx maso drůbeže xxxx než xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.199

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.200

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.201

Xxxxxxx maso drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.202

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.203

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx nadřádu běžci

RAT

N, X1

19.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.204

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

20.10.2022

XX-2.205

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

20.10.2022

XX-2.206

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

21.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

21.10.2022

XX-2.207

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

21.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

21.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

21.10.2022

GB-2.208

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, X1

21.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

21.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

21.10.2022

GB-2.209

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

22.10.2022

XX-2.210

Xxxxxxx maso drůbeže xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

22.10.2022

XX-2.211

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

22.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, P1

22.10.2022

Čerstvé xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

22.10.2022

XX-2.212

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, P1

23.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

23.10.2022

XX-2.213

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx běžci

POU

N, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

23.10.2022

XX-2.214

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, P1

23.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

23.10.2022

GB-2.215

Čerstvé xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu běžci

RAT

N, X1

23.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

23.10.2022

XX-2.216

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

23.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

23.10.2022

XX-2.217

Xxxxxxx maso xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

24.10.2022

XX-2.218

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

24.10.2022

Xxxxxxx maso pernaté xxxxx

XXX

X1

24.10.2022

XX-2.219

Xxxxxxx maso drůbeže xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.10.2022

Čerstvé maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

26.10.2022

XX-2.220

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxx maso ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

26.10.2022

XX-2.221

Xxxxxxx xxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

26.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

26.10.2022

XX-2.222

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

26.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

26.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

26.10.2022“

xxx)

x&xxxx;xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx pro xxxxxx XX-2.305 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx XX-2.306 xx XX-2.318, xxxxx xxxxx:

XX

Xxxxxxx xxxxx

XX-2.306

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

POU

N, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

7.10.2022

XX-2.307

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

7.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

7.10.2022

US-2.308

Čerstvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

12.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

12.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

12.10.2022

XX-2.309

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

13.10.2022

XX-2.310

Xxxxxxx maso xxxxxxx jiné než xxxxx nadřádu běžci

POU

N, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

13.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

13.10.2022

XX-2.311

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

14.10.2022

XX-2.312

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx běžci

POU

N, P1

14.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

14.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

14.10.2022

XX-2.313

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

17.10.2022

XX-2.314

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx ptáci nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

17.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

17.10.2022

XX-2.315

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx běžci

POU

N, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

18.10.2022

XX-2.316

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

18.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvěře

GBM

P1

18.10.2022

US-2.317

Čerstvé xxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxx xxxxxxx běžci

RAT

N, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.318

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

19.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

19.10.2022

XX-2.319

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

19.10.2022

Xxxxxxx xxxx pernaté zvěře

GBM

P1

19.10.2022

US-2.320

Čerstvé xxxx drůbeže xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

20.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

20.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

20.10.2022

XX-2.321

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

25.10.2022

Čerstvé xxxx ptáků xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

25.10.2022

XX-2.322

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

25.10.2022

XX-2.323

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx ptáci xxxxxxx xxxxx

XXX

X, P1

25.10.2022

Čerstvé xxxx xxxxx nadřádu xxxxx

XXX

X, X1

25.10.2022

Xxxxxxx maso xxxxxxx xxxxx

XXX

X1

25.10.2022“