Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/238

xx xxx 16. xxxxx 2021,

xxxxxx xx mění prováděcí xxxxxxxx (XX) 2020/532, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 180/2014 x (EU) x. 181/2014 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství xx prospěch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 62 odst. 2 xxxxx pododstavec xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 228/2013 xx dne 13. března 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 247/2006&xxxx;(2), x xxxxxxx xx xxxxxx 8 a xx. 18 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 229/2013 ze xxx 13. xxxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx menších xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1405/2006 (3), a xxxxxxx xx xxxxxx 7, xx. 11 xxxx. 3 a xx. 14 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

X xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zavedly členské xxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol xx místě a xxxxxx provádění x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

X xxxxxxx xx xxxx bezprecedentní xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx odchylky od xxxxxxx prováděcích nařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/532&xxxx;(4) obsahuje xxxxxxxx xxxx jiné xx prováděcích nařízení Xxxxxx (XX) x. 809/2014&xxxx;(5), (XX) č. 180/2014&xxxx;(6) x (XX) x. 181/2014 (7).

(4)

Článek 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 180/2014 x xxxxxx 20 prováděcího xxxxxxxx (EU) x. 181/2014 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů Xxxx x menších xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systém. Xxxxxxxx xxxxxxx v kapitole X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2020/532 týkající xx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx administrativním x xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx kontroly.

(5)

Jelikož xx však xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx moři xxxxxxxxx xxxx integrovaný xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx XX prováděcího xxxxxxxx (XX) 2020/532 podle xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů.

(6)

Je xxxxx xxxxxx rozšířit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx II prováděcího xxxxxxxx (EU) 2020/532 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx jejich prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 180/2014 a (XX) x. 181/2014 x xxxxxxx na xxx xxxxxx žádosti 2020, xxxx by vstoupit x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x být použitelné xxxxxx od xxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532.

(8)

Xxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 xxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účinné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x povaze těchto xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pandemie XXXXX-19 xx členským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532, xxxx xxx xxxxxxxx, aby výsledky xxxxxxxxxxx kontrol nezohledňovaly xxx xxxxxxxxxxx rok xxxxxx žádosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx použít xx xxx xxxxxxx 2020, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovídajícího zvýšení x roce xxxxxx xxxxxxx 2021.

(9)

Prováděcí xxxxxxxx (XX) 2020/532 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno.

(10)

Opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Prováděcí xxxxxxxx (XX) 2020/532 se xxxx takto:

1)

V xxxxxx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, pokud xxx x zvláštní opatření xx prospěch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x pravidly stanovenými x čl. 16 xxxx. 2 x xxxxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 180/2014, xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že:

a)

nahradí xxxxxxxx na místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků (xxxxx) opatřených xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx důkazů, o xxxxx xx se xxxxx opřít xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2020 provedou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x to x xx vyplacení xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx ovšem xxxxx umožňují kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx načasování xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx 2 x 4 xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx čl. 59 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 x následujícím xxxx xxxxxx žádosti neberou x xxxxx. Xxxxxxx xxxx kontrol, které xx mělo x xxxxxxx x čl. 59 xxxx. 5 xxxxxxxxx nařízení xxxxxx xx rok žádosti 2020, xx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx 2021.“

2)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx odstavce, xxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx Řecko x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxx, xxxxx xxx x zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x pravidly stanovenými x čl. 13 xxxx. 2 a xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 181/2014, xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že:

a)

nahradí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metadaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků (xxxxx) xxxxxxxxxx datem, xxxxxxxxxxxxxxx x příjemci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů, x xxxxx by se xxxxx opřít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x rokem xxxxxx xxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx umožňují kontrolu xxxxxxxx způsobilosti.

Využije-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx, a zejména xxxxx-xx načasování xxxxxxx xxxx sníží-li xxxxxx xxxxx, stanoví Řecko xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodiky s xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 2 x 4 xxxxxx článku xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čl. 59 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1306/2013 xxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx xxxx kontrol, xxxxx se xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxxx xx xxx xxxxxxx 2020, xx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x roce xxxxxx žádosti 2021.“

Článek 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se ode xxx 20. xxxxx 2020.

Toto nařízení je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 16. xxxxx 2021.

Xx Komisi

předsedkyně

Ursula VON XXX LEYEN


(1)  Úř. věst. X 347, 20.12.2013, x. 549.

(2)  Úř. věst. X 78, 20.3.2013, x. 23.

(3)  Úř. xxxx. X 78, 20.3.2013, x. 41.

(4)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/532 xx xxx 16. xxxxx 2020, xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 809/2014, (EU) x. 180/2014, (EU) x. 181/2014 (XX), (XX) 2017/892, (XX) 2016/1150, (XX) 2018/274, (XX) 2017/39, (EU) 2015/1368 x (XX) 2016/1240, xxxxx xxx x některé xxxxxxx xxxxxxxx x kontroly xx místě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 119, 17.4.2020, x. 3).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 809/2014 ze xxx 17. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx venkova x xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 227, 31.7.2014, x. 69).

(6)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 180/2014 ze xxx 20. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 228/2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx (Xx. věst. X 63, 4.3.2014, s. 13).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 181/2014 xx xxx 20. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 229/2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 63, 4.3.2014, x. 53).