Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2021/133,

xx xxx 4. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858, xxxxx xxx x xxxxxxxx formát, xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/858 xx dne 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků určených xxx tato xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 715/2007 x x. 595/2009 x o xxxxxxx směrnice 2007/46/ES (1), x xxxxxxx na xx. 37 xxxx. 8 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x strukturování xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přijímat prohlášení x xxxxx x xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vhodné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXXXX)&xxxx;(2). Xxxxxx XXXXXXX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxx se xxxxxxxxx, že prohlášení x xxxxx x xxxxx a zprávy x nich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotným xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx a struktura xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x shodě vycházet xx xxxxxxxxx x xxxxx schématu rozšiřitelného xxxxxxxxxxxx jazyka (XXX). Xxxxxxx x schvalovací xxxxx xx xxxx xxxxxxxx standardizované zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vozidle (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx systému XXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro prohlášení x shodě v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2018/858 xx xxx xxxx xxx výměnu xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(4)

Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx připravit na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto nařízením xxxx x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxxxxxx xxxxxx – motorová xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Způsob výměny xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx schvalovacímu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění (XXXXXXX) x Xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx údajů z xxxxxxxxxx o shodě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 37 xxxx. 8 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) 2018/858 xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán systém XXXXXXX.

Xxxxxx 2

Základní formát x struktura údajů x standardizovaných zpráv

1.   Formát x struktura údajů xxxxxxxxxx x xxxxx x elektronickém formátu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx. 37 odst. 8 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2018/858 xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnou xx xxxxxx systému EUCARIS xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx XXX xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 36 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxx článku 11 xxxxxxxx (XX) 2018/858 Xxxxxx informuje xxxxxx odpovědnou xx xxxxxx xxxxxxx EUCARIS x xxxxxxx specifikací xxxxx pro prohlášení x shodě x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2018/858.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx systému XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx IVI xx xxx měsíců xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx o shodě x tištěné xxxxxx xxxxx xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858 v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx odpovědná xx xxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxx datum nebo xxxx vydání xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx zpráv XXX xx xxxxxx xx xxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXXX.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány pro xxxxx nad trhem, xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx a výrobci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxx příslušných xxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášení x xxxxx x tištěné xxxxxx podle čl. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858 x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

6.   Prohlášení x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xx. 1 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx poslední xxxxx prohlášení x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 36 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxx použitelnosti xxxx prohlášení x xxxxx v tištěné xxxxxx podle xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858 x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpráv XXX.

Xxxxxx 4

Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje v xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

Xxxxxxx se ode xxx 1. ledna 2023.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 4. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 151, 14.6.2018, x. 1.

(2)  Konsolidované znění xxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXXXX) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 8. xxxxxx 2017.